Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2019-12-10

Sammanträde 2019-12-10

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hyllan, Stockholms stadsarkiv, Kungsklippan 6. Information från Arbetsmiljöverket följer efter sammanträdet

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr. 1.1/35/2019
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019-12-03
c) Protokoll arkivutskottet 2019-12-05
d) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
e) Stadsarkivets månadsrapport november
f) Kulturförvaltningens beslut enligt delegation avseende kulturmiljö 20191106-
20191128
g) Protokoll förvaltningsgruppen 2019-12-02
h) Kulturförvaltningens projekt Digit or die med stöd från Europeiska socialfonden
i) Reserapport och program WCCF Lissabon 23-25 oktober 2019
j) Beslutsprotokoll enligt delegation för stöd till lokalförvaltande organisationer 2020
k) Underrättelse om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggd depå i
Högdalen. Stadsgemensamt svar på remiss från Region Stockholm

8 Remiss från JO - Begäran om utredning och yttrande – Anmälan rörande gallring av ansökningshandlingar

Dnr. 1.4-12086/2019 / 1.1/3279/2019
Omedelbar justering

9 Förslag till detaljplan för Kylfacket 1 m.fl. etapp1, Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov S-Dp 2017-02397. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr. 4.1/2955/2019
Remisstid 2019-12-10
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag till detaljplan för Burmanstorp 1 m.fl. Telestaden, i stadsdelarna Farsta och Larsboda, S-DP 2014-13908. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr. 4.1/2865/2019
Remisstid 2019-12-10
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Motion (KS 2019/1294) från Clara Lindblom (V) och Rodrigo Arce (V) om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Motion (KS 2019/847) från Olle Burell (S) om kulturhus i varje stadsdelsområde. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Motion (KS 2019/848) från Olle Burell (S) om tillväxtstrategi för kulturskolan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Uppsägning av hyresavtal för Hjorthagens bibliotek, Artemisgatan 30A, samt etablering av bibliotek i Norra Djurgårdsstaden

Dnr. 2.2/3149/2019
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Uppsägning av hyresavtal för kulturskolan Östermalm, Skeppargatan 60

Dnr. 2.2/3180/2019
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Årsrapport över kulturförvaltningens arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

20 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser

21 Kulturnämndens deltagande i Folk och kultur, Eskilstuna 5-8 februari 2020

22 Internationella biblioteket. Svar på skrivelse från Olle Burell m.fl. (S)

23 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Verksamhetsplan för kulturförvaltningen 2020

§5 Verksamhetsplan för Stadsarkivet 2020

§6 Stöd till det fria kulturlivet. Förslag från 400 000 kr.

§7 Stöd till lokalförvaltande organisationer 2020

§8 Remiss från JO – Begäran om utredning och yttrande - Anmälan rörande gallring av ansökningshandlingar

§9 Förslag till detaljplan för Kylfacket 1 m.fl. etapp 1, S-Dp 2017-02397. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§10 Förslag till detaljplan för Burmanstorp 1 m.fl. Telestaden, S-Dp 2014- 13908. Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

§11 11. Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 (KS 2019 1543). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 BOKAT - Rese- och mötespolicy för Stockholms stad (KS 2019 1410). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 (KS 2019 1510). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Motion (KS 2019 1294) om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Motion (KS 2019 847) om kulturhus i varje stadsdelsområde. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion (KS 2019 848) om tillväxtstrategi för kulturskolan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Uppsägning av hyresavtal för Hjorthagens bibliotek, Artemisgatan 30A, samt etablering av bibliotek i Norra Djurgårdsstaden

§18 Uppsägning av hyresavtal för kulturskolan Östermalm, Skeppargatan 60

§19 Årsrapport över förvaltningens arbete med skydd och behandling av personuppgifter 2019

§20 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser

§21 Kulturnämndens deltagande i Folk och kultur, Eskilstuna 5-8 februari 2020

§22 Internationella biblioteket. Svar på skrivelse från Olle Burell m.fl. (S)

§23 Information och övriga frågor