Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2021-08-24

Sammanträde 2021-08-24

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stockholms stadsarkiv och Skype

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/31/2021

a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2021-06-04 - 2021-08-13
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2021-08-17 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2021-08-18 - publiceras senare
d) Protokoll förvaltningsgruppen 2021-08-16
e) Protokoll Stockholms konstråd 2021-06-03
f) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
g) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
h) Kulturförvaltningens månadsrapport juli
i) Stadsarkivets månadsrapport juli
j) Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation, dnr 1.1/1546/2021

4 En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) KS 2021/793. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Handlingsplan för minskat klotter (KS 2021/445). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att säkerhetsställa att rätt verksamhet bedrivs i stadens lokaler och att stadens riktlinjer avseende lokalupplåtelser följs (KS 2020/1482). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion av Clara Lindblom (V) om en stadsövergripande strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar (KS 2021/217). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kulturnämnden till förvaltningschef för kulturförvaltningen

9 Upphandling av konstnärlig gestaltning, Katarinaparken

Dnr: 2.6/1780/2021

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kulturnämndens besök på bok- och biblioteksmässan 2021

11 Förslag om att utreda möjligheten till Pop up-ateljéer i Stockholms stad. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

12 Utred förutsättningar för Stockholms stads deltagande i projektet Wall Street Stockholm. Svar på skrivelse från Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L), Micke Seid (MP) och Steven Crosson (KD)

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38) KS 2021/793. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Handlingsplan för minskat klotter (KS 2021/445). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont (båda SD) om att säkerhetsställa att rätt verksamhet bedrivs i stadens lokaler och att stadens riktlinjer avseende lokalupplåtelser följs (KS 2020/1482). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Motion av Clara Lindblom (V) om en stadsövergripande strategi samt framtagande av en konceptbyggnad för parklekar (KS 2021/217). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kulturnämnden till förvaltningschef för kulturförvaltningen

§9 Upphandling av konstnärlig gestaltning, Katarinaparken

§10 Kulturnämndens besök på bok- och biblioteksmässan 2021

§11 Förslag om att utreda möjligheten till Pop up-ateljéer i Stockholms stad. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

§12 Utred förutsättningar för Stockholms stads deltagande i projektet Wall Street Stockholm. Svar på skrivelse från Jonas Naddebo (C), Kristina Lutz m.fl. (M), Hanna Gerdes (L), Micke Seid (MP) och Steven Crosson (KD)

§13 Information och övriga frågor