Din position: Hem > Stockholms stad > Marknämnden > Sammanträde 2005-12-15

Sammanträde 2005-12-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 9/2005 med marknämnden den
15 december 20 Läs mer...05, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

5 Verksamhetsplan 2006 (E) * P

6 Uppföljning av omorganisationen av gatu- och fastighetskontoret till tre förvaltningar (E) P

7 Vidaredelegation av beslutanderätt för gemensamma upphandlingar (E)

8 Rapport om ny bostadsfinansiering. Remiss (S)

9 Öppna nämndsammanträden i marknämnden. Skrivelse från ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp) (S)

10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2005 (utdelas) (E)

11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V) *

12 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden (M&V) Södermalm

13 Lägesrapport avseende fastigheten Konsthallen 2 (Lindgården) på Södra Djurgården (I) Östermalm

14 Markanvisning för förskola invid kv Stammen inom fastigheten Södermalm10:7 och del av fastigheten Södermalm10:1 på Södermalm till SISAB samt planbeställning (I) Katarina-Sofia

15 Lägesredovisning rörande Norra Station. Samarbetsavtal och delgenomförandebeslut (I och Sbk) Norrmalm

16 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab (I) Kungsholmen

17 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem (I) Norrmalm

18 Ny detaljplan för området invid Lingonrisgränd i stadsdelen Hässelby Villastad. Remiss (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

19 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Vårdhemmet i Råcksta med Riksbyggen. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Hässelby-Vällingby

20 Redovisning av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6 (f d kv Lyftkranen) i Ulvsunda industri-område (Y) Bromma

21 Investering i ombyggnad av Mikrofonvägen m m vid Telefonplan i Västberga och Midsommarkransen. Genomförandebeslut (Y och 20 000) Liljeholmen

22 Upplåtelse av tomträtt vid kv Stora Katrineberg i Liljeholmen till Liljeholmsstrand Fastighets AB (Y och 20 000) Liljeholmen

23 Markanvisning för bostäder vid kv Ytterskär i Hägersten till Veidekke Bostad (Y) Hägersten

24 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 m m vid kv Hembiträdet i Kärrtorp och Enskededalen. Remiss (Y och 20 000) Enskede-Årsta

25 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skioptikonbilden 2 m m i Bandhagen. Remiss (Y och 20 000) Vantör

26 Fortsatt inriktning för Högdalstopparna. Remiss (Y) Farsta och Vantör

27 Ändrad detaljplan för fastigheten Proberaren 1 m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss (Y) Skarpnäck

28 Ändrad detaljplan för fastigheten Farsta 2:1 vid Värmlandsvägen (Västboda bollplan) i stadsdelen Farsta. Remiss (Y och 20 000) Farsta

29 Projektering för gatubyggnad m m inom bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta. Delgenomförandebeslut (Y och 20 000) Farsta

30 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupp-låtelse av mark avseende den blivande fastigheten Träslöjden inom kv Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad för uppförande av hotell och bostäder (HS) Katarina-Sofia

31 Städningen i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från ledamoten Berthold Gustavsson (m) (HS) Katarina-Sofia

33 Erfarenheter från miljöarbetet i Hammarby Sjöstad (M&T) Katarina-Sofia

34 Ökade bygg- och bostadskostnader med höjd p-norm. Skrivelse av ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp) (M&T)

35 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet, redovisning av frågor som relaterar till omdaning av området. Bordlagt 24 november 2005 nr 13 (I och Sbk) Östermalm

36 Detaljplan för del av kv Fader Bergström m fl och överdäckning i Axelsberg. Remiss. Bordlagt 24 november 2005 nr 24 (Y och 20 000) Hägersten

37 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport. Bordlagt 24 november 2005 nr 25 (Y samt Tk, RHf och Sbk)

38 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullernormer. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50. Bordlagt 13 oktober 2005 nr 5 och senast 24 november 2005 nr 29 (S)

Mötesinformation

Justerat:  28 december 2005
Leif Rönngren, Sten Nordin (§§ 1-16 och 18-39),  Berthold Gustavsson (§ 17)

Närvarande: 

Ledamöter
Leif Rönngren (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande, (§§ 1-16 och 18-39)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Lennart Mikaelsson (kd)
Johanna Nilsson (s)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfeldt (v)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Marianne Ahlgren (fp), tjänstgörande
Helena Bonnier (m), tjänstgörande § 17
Bo Ekvall (s)
Maurice Forslund (kd)
Gunilla Hansson (s)
Olivia Hasahya (s), tjänstgörande
Ewa Schenström (m)
Ann-Marie Strömberg (v)
Jan Tigerström (m)

Tjänstemän
Markdirektören Göran Långsved och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Anita Forsberg, Lars Fränne, Lennart Gustafsson, Bengt Hjelm, Gunnar Jensen, Göran Widegren samt borgarrådssekreteraren från roteln Petra Nieto.

Ordföranden Leif Rönngren (s) tackade markkontoret och trafikkontoret för kontorens gemensamma middag för marknämnden och trafiknämnden den 13 december 2005.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade ordföranden Leif Rönngren (s), mark-nämnden och markkontoret för avtackningen av honom under nämndmiddagen.
 

§1 Justering

Beslut

Marknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) - §§ 1-16 och 18-39 – samt ledamoten Berthold Gustavsson (m) - § 17 - att tillsammans med ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 29 december 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till marknämnden enligt följande:


Trädförnyelse och Riddersvik av ledamoten Åsa Romson (mp).

Beslut

Marknämnden beslöt att överlämna skrivelsen till markkontoret för beredning.

Fråga om exploateringen för ungdoms- och studentbostäder i kv Tvärslån i Högdalen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marknämnden behandlade vid sammanträdet den 24 november 2005, § 20, en överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för ungdoms- och studentbostäder i kv Tvärslån i Högdalen till SBC Mark AB och frågade då om exploateringens konsekvens för företag i området och om exploateringskostnaden. Markkontoret hade i anledning härav den 13 december 2005 avgivit promemoria i ärendet.

Beslut

Marknämnden tackade för promemorian.

Fråga om planförslag för Norra Djurgårdsstaden samt lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Marknämnden behandlade vid sammanträdet den 24 november 2005, § 26, ett remitterat planförslag för Norra Djurgårdsstaden samt lägesredovisning av Norra Djurgårdsstaden och frågade då om exploateringens konsekvens för företag i området och pågående förhandlingar i frågan. Markkontoret hade i anledning härav den 12 december 2005 avgivit promemoria i ärendet.

Beslut

Marknämnden tackade för promemorian.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till marknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 december 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 15 december 2005.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom markkontoret

Dnr M2005-010-00043

Markkontoret hade den 18 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Marknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan 2006

Dnr M2005-110-01316

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 29 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner verksamhetsplan 2006 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden godkänner i ärendet föreslagna mål för verksamhetsområdena.

 3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2006.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Ledamoten Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till verksamhetsplan samt att därutöver anföra följande:

Enligt befolkningsprognosen RUFS kommer Stockholms stads befolkning att öka med 150 000 personer fram till år 2030 och därmed beräknas behovet vara 80 000 nya bostäder. Bostadsbyggandet ska ske i jämn takt samtidigt som åtgärder för att pressa produktionskostnaderna och hyresnivåerna i nyproduktion vidtas.

I arbetet med planeringen av nya bostäder ska god kvalitet i byggandet, omgivningarna och utformningen beaktas. Tillgången på exploateringsbar mark är begränsad och befintliga grönområden måste värnas. Det är därför viktigt att ett helhetsgrepp tas vid planering och utveckling av bostadsområden. Marknämnden har i uppdrag att under 2006 utveckla metoderna för grönmarkskompensation. Kontoret bör i början på året återkomma i särskilt ärende till nämnden kring hur detta uppdrag ska genomföras.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Lennart Mikaelsson (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Uppföljning av omorganisationen av gatu- och fastighetskontoret till tre förvaltningar

Dnr M2005-020-01237

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 21 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslutar att godkänna anmälan av uppföljning av gatu- och fastighetskontorets omorganisation.

 2. Nämnden beslutar att anmäla ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Vidaredelegation av beslutanderätt för gemensamma upphandlingar

Dnr M2005-020-00246

Markkontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden ger markdirektören rätt att vidaredelegera sin rätt (enligt 6 kap 37 § KL) att besluta om upphandling även till anställd i kommunen utanför markkontoret. Rätten avser upphandling, avrop eller annan anskaffning av varor och tjänster, i varje fall intill ett belopp av 5 mnkr samt ramavtal med ett beräknat värde intill ett belopp av 5 mnkr.

 2. Marknämnden justerar omedelbart beslutet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Rapport om ny bostadsfinansiering. Remiss

Dnr M2005-530-01148

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 15 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av rapporten om ny bostadsfinansiering med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av rapporten om ny bostadsfinansiering med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§9 Öppna nämndsammanträden i marknämnden. Skrivelse från ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp)

Dnr M2005-010-0116

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2005

Dnr M2005-112-01107

En av markkontoret den 8 december 2005 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2005 anmäldes.

Beslut

Marknämnden godkände anmälan.

§11 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr M2005-551-01171

Markkontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13 på Södermalm. Yttrande till hyresnämnden

Dnr M2005-551-00948

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 24 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden beslöt att inte avstyrka Göran Lundgrens ansökan om tillstånd till förvärv av fastigheten Småland 13.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslut i ärendet med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 21 december 2005.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Lägesrapport avseende fastigheten Konsthallen 2 (Lindgården) på Södra Djurgården

Dnr M2005-530-01227

Markkontoret hade den 18 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner lägesrapporten och lägger den till handlingarna.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga C.

§14 Markanvisning för förskola invid kv Stammen inom fastigheten Södermalm 10:7 och del av fastigheten Södermalm 10:1 på Södermalm till SISAB samt planbeställning

Dnr M2005-513-01232

Markkontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för förskola inom fastigheten Södermalm 10:7 och del av fastigheten Södermalm 10:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga D1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt bilaga D2.

§15 Lägesredovisning rörande Norra Station. Samarbetsavtal och delgenomförandebeslut

Beslut

Marknämnden beslöt, på förslag av markkontoret, att låta ärendet utgå.

§16 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen till Besqab

Dnr M2005-513-01319

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark till Besqab för uppförande av bostadsrätter inom fastigheten Glaven 11 i Stadshagen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Markanvisning för kultur- och bostadsändamål inom del av fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Folkhem

Dnr M2005-511-00564

Markkontoret hade den 15 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för kultur- och bostadsändamål inom nuvarande fastigheten Sabbatsberg 16 till Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§18 Ny detaljplan för markområde invid Lingonrisgränd i stadsdelen Hässelby Villastad. Remiss

Dnr M2005-512-01058

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 10 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för ny detaljplan invid Lingonrisgränd i Hässelby Villastad, S-Dp 2004-09139-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderligt avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss för ny detaljplan invid Lingonrisgränd i Hässelby Villastad, S-Dp 2004-09139-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderligt avtal för exploateringens genomförande.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§19 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Vårdhemmet i Råcksta med Riksbyggen. Genomförandebeslut

Dnr M2005-512-00289

Markkontoret hade den 17 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Vårdhemmet omfattande investeringsutgifter om 13,4 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark mellan marknämnden och Riksbyggen avseende kvarteret Vårdhemmet enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kv Vårdhemmet omfattande investeringsutgifter om 13,4 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark mellan marknämnden och Riksbyggen avseende kvarteret Vårdhemmet enligt vad som anges i kontorets utlåtande samt ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för genomförandet av försäljningen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Redovisning av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6 (f d kv Lyftkranen) i Ulvsunda industriområde

Dnr M2005-510-00847

Markkontoret hade den 16 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Johannesfreds Båtklubb den 1 november 2005, Karl Lundvall den 1 november 2005, Per Wallberg med familj den 4 november 2005, Brf Järnheden den 10 november 2005, Brf Hammarsmedjan den 17 november 2005, Företagsgruppen Bromma Flyg den 25 november 2005, Mats Engquist den 13 december 2005, Maria Hellberg den

13 december 2005, Inger Hjelm den 14 december 2005 och Susannah Elers den 14 december 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner redovisningen av planering och tidplan för fastigheten Rostugnen 6.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Investeringar i ombyggnad av Mikrofonvägen m m vid Telefonplan i Västberga och Midsommarkransen. Genomförandebeslut

Dnr M2005-511-01204

Markkontoret hade den 17 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner genomförandet av ombyggnad av Mikrofonvägen m m vid Telefonplan omfattande investeringsutgifter om 33 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Upplåtelse av tomträtt vid kv Stora Katrineberg i Liljeholmen till Liljeholmsstrand Fastighets AB

Dnr M2005-511-01217

Markkontoret hade den 16 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal för bostäder med Liljeholmsstrand Fastighets AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden ger kontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal för bostäder med Liljeholmsstrand Fastighets AB.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Markanvisning för bostäder vid kv Ytterskär i Hägersten till Veidekke Bostad. Inriktningsbeslut samt planbeställning

Dnr M2005-513-01221

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 17 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder i vid kv Ytterskär i Hägersten till Veidekke Bostad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden anvisar mark för bostäder i vid kv Ytterskär i Hägersten till Veidekke Bostad AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 m m vid kv Hembiträdet i Kärrtorp och Enskededalen. Remiss

Dnr M2005-512-00988

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Kärrtorp och Enskededalen, S-Dp 2005-07823-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Enskede Gård 1:1 i Kärrtorp och Enskededalen, S-Dp 2005-07823-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skioptikonbilden 2 m m i Bandhagen. Remiss

Dnr M2005-512-01112

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Skioptikonbilden 2 i Bandhagen, S-Dp 2005-06435-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Skioptikonbilden 2 i Bandhagen, S-Dp 2005-06435-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för exploateringens genomförande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Fortsatt inriktning för Högdalstopparna. Remiss

Dnr M2005-511-00066

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss om förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Marknämnden delar helt den presenterade visionen och inriktningen för Högdalstopparna. Högdalstopparna i Farsta – Vantör kan bli ett spännande område för utevistelse med aktiviteter från skejtåkning till fågelskådning. Nämnden är mycket angelägen om att denna viktiga utveckling genomförs så snart som möjligt, första steget är att resurser anvisas. Det krävs en viss stadsövergripande samordning då både avfallshantering, naturvärden och äldre sopptippar behöver hanteras. En styrka i planeringen för projektet hittills har varit den deltagande lokala dialogen där idéer kunnat föras fram och vidareutvecklas.

Vantör och Farsta är redan grönt och skönt, det blir ännu bättre med denna utveckling som även är ett första steg mot förverkligandet av Ekopark Syd. De ekologiska värdena i området ska utvecklas. Nämnden är även angelägen om att alla möjligheter minska bullret tas tillvara.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§27 Ändrad detaljplan för fastigheten Proberaren 1 m m i stadsdelen Bagarmossen. Remiss

Dnr M2005-512-01124

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 16 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på ändrad detaljplan för del av fastigheten Proberaren 1 m m i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2004-04169-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal för genomförandet av exploateringen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden anser att kontoret närmare ska beakta parkeringsproblematiken i området, både ur parkeringstals- och barnsäkerhetsperspektiv samt lokalisering, i det fortsatta arbetet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga L2.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga L3.

§28 Ändrad detaljplan för fastigheten Farsta 2:1 vid Värmlandsvägen (Västboda bollplan) i stadsdelen Farsta. Remiss

Dnr M2005-512-01080

Protokollsutdrag

Markkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Farsta 2:1, Västboda bollplan, i stadsdelen Farsta, S-Dp 2005-11856-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom fastigheten Farsta 2:1, Västboda bollplan, i stadsdelen Farsta, S-Dp 2005-11856-54.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Projektering för gatubyggnad m m inom bostadsprojektet Ågesta Broväg i Farsta. Delgenomförandebeslut

Dnr M2005-511-01155

Markkontoret hade den 17 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner att 6 mnkr tas i anspråk för projektering i genomförandet av exploatering inom fastigheten Farsta 2:1, Ågesta Broväg.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse av mark avseende den blivande fastigheten Träslöjden inom kv Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad för uppförande av hotell och bostäder

Dnr M2005-513-00227

Markkontoret hade den 25 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner överenskommelse om exploatering med Botrygg Bygg AB för uppförande av hotell och bostäder inom den blivande fastigheten Träslöjden inom kv Sjöstadsporten inom Hammarby Sjöstad.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Städningen i Hammarby Sjöstad. Skrivelse från ledamoten Berthold Gustavsson (m)

Dnr M2005-440-01105

Markkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets rapport.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Dnr M2005-007-00914

Markkontoret m fl hade den 28 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§33 Erfarenheter från miljöarbetet i Hammarby Sjöstad

Dnr M2005-007-00914

Markkontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§34 Ökade bygg- och bostadskostnader med höjd p-norm. Skrivelse av ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp)

Dnr M2005-511-01119

Markkontoret hade den 15 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från ledamoten Åsa Romson (mp) och ersättaren Charlotte Unger (mp).

Beslut

Marknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Oliva Hasahya (s) enligt bilaga N.

§35 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet. Redovisning av frågor som relaterar till omdaning av området

Dnr M2005-510-00844

Bordlagt 24 november nr 13

Markkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

Marknämnden godkänner lägesrapporten.

Beslut

Marknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Detaljplan för bostäder i kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten. Remiss

Dnr M2005-512-01016

Bordlagt 24 november 2005 nr 24

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 2 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för bostäder i

kv Fader Bergström m fl och överdäckningar i Hägersten.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Marknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i enlighet med stadsdelsnämndens önskemål anvisa förskolan söder om Axelsbergs bollplan till AB Pysslingen och förskolan vid Arken-parken till Hägerstens stadsdelsnämnd, att i övrigt godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Hägerstens stadsdelsnämnd önskar disponera den förskola som förläggs vid Arken-parken för drift i kommunal regi. Detta underlättar samarbetet med den närbelägna, kommunalt drivna Hägerstenshamnens skola och möjliggör att den nu obemannade parkleken åter kan bemannas.

Marknämnden anser även att intrånget i parken ska minimeras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Leif Rönngren (s), ledamöterna Johanna Nilsson (s), Karin Hanqvist (s), Gunnar Sandell (s), Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) samt tjänstgörande ersättaren Oliva Hasahya (s) enligt bilaga O3.

§37 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport

Dnr M2005-440-01064

Bordlagt 24 november 2005 nr 25

Markkontoret m fl hade den 19 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser marknämnden - enligt följande:

 1. Marknämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden ger förvaltningarna i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med vad som redovisas.

Beslut

Marknämnden beslöt enligt förvaltningarnas förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Anna Wersäll (m) enligt bilaga P2.

§38 Bostadsbyggandet i våra storstäder, bullnernormer. Motion av Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Madeleine Sjöstedt, Ulf Fridebäck och Abit Dundar (samtliga fp), nr 2005:50

Dnr M2005-511-00412

Bordlagt 13 oktober 2005 nr 5 och senast 24 november 2005 nr 29

Protokollsutdrag

Markkontoret hade den 27 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Marknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2005:50 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Åsa Romson (mp) yrkade därutöver bifall till tilläggsförslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut avseende huvudyrkanden

Marknämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda huvudyrkandena, enligt det av ordföranden Leif Rönngren m fl (s) samt ledamöterna Kajsa Stenfelt (v) och Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna markkontorets förslag till beslut, att markkontoret utifrån sina ansvarsområden aktivt arbetar för att åtgärda stadens problem med buller med hänsyn till miljö, exploatering och stadsplanering samt att därutöver anföra följande:

Stockholm som storstad erbjuder vad många anser god livskvalitet med storstadspuls, nära till naturen, stort utbud av kultur, varierat utbud av olika typer av bostäder, arbetstillfällen och möjligheter till fritidssysselsättning. Det medför också negativa aspekter såsom buller, utsläpp och partiklar vilket både på kort och lång sikt kan medföra hälsoproblem. Buller är den miljöstörning som berör flest antal människor i Sverige. Omkring två miljoner svenskar bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riksdagens riktvärden. Sömnstörning är en av de första effekterna av buller, som i sin tur kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd. Den enskilde har små möjligheter att bedöma bullerstörningens effekt. Hälsoeffekterna av störningen kommer oftast senare.

Stockholm är idag en expansiv storstad. Vi vill förtäta Stockholm och bygga staden inåt på redan exploaterad mark, i goda kollektivtrafiklägen. Det anser vi är mest gynnsamt för en långsiktigt hållbar utveckling och mest gynnsamt för att minska trafiken på våra gator.

Det är viktigt att Stockholm även fortsättningsvis kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och därför är inriktningen att kunna bygga på redan exploaterad mark.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) samt tjänstgörande ersättaren Marianne Ahlgren (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Lennart Mikaelsson (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Beslut avseende tilläggsyrkande

Marknämnden beslöt, därefter och efter propositioner på bifall respektive avslag till det framställda tilläggsyrkandet, att avslå det av ledamoten Åsa Romson (mp) framställda tilläggsyrkandet.

Reservation i denna del

Ledamoten Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§39 Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden Leif Rönngren (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Ordföranden Leif Rönngren (s) avtackade till slut avgående vice ordföranden Sten Nordin (m).