Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2009-03-12

Sammanträde 2009-03-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

4 Anmälan av beslut enligt delegation

5 Protokoll från handikappråd

6 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Revidering
Dnr 2007-003114-101
(Verksamhetsstöd)

Tidigare bordlagt

7 Ansökan om medel för utveckling av e-tjänster

Dnr 2008-013248-112
(Verksamhetsstöd)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Deltagande i COHIBA - Regionalt EU projekt för minskade utsläpp av miljögifter till Östersjön

9 Tyresåns vattenvårdsförbund

Årsrapport 2008
Dnr 2009-001622-214
(Miljöanalys)

10 Anmälan av slutrapport:

Tiomiljonerspotten, Miljömiljardsprojekt
Dnr 2004-004808-206
(Miljöanalys)

11 Överklagande till Miljödomstolen av länsstyrelsens beslut angående miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om att lämna klagomål om bullrande toalett utan åtgärd

Dnr 2006-000183-350
(Hälsoskydd)
*

12 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om tillsynsavgift i klagomålsärende enligt miljöbalken

Dnr 2007-003818-350
(Hälsoskydd)
*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Överklagande till Miljödomstolen av länsstyrelsens beslut om nedsättning av kompletteringsavgift för prövning av ansökan om tillstånd till värmepumpanläggning

Dnr 2008-002620-310
(Hälsoskydd)
*

14 Uppföljande tillsynsbesök av skolor och förskolor. Anmälan av ett examensarbete

15 Planerad tillsyn av skolor och förskolor - Redovisning av årsrapport

16 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt "Riktad tillsyn på lokaler och evenemang med risk för höga ljudnivåer"

17 Riktad kontroll livsmedelsbutiker 2008.

Redovisning av anmälan
Dnr 2009-001466-209
(Livsmedelskontrollen)

19 Yttrande till länsstyrelsen angående KMK Kött AB:s överklagande av nämndens beslut angående fastställande av årlig kontrolltid.

20 E18 Hjulsta-Kista. Kontrollprogram under byggtiden

Dnr 2007-003865-379
(Plan och Miljö)
*

21 Miljödepartementets promemoria om miljöbalkens försäkringar.

Remiss från Miljödepartementet
Dnr 2009-002037-217
(Plan och Miljö)

22 Omprövning av villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid Bromma flygplats.

Dom 2009-01-28 i Miljödomstolen
Dnr 2000-000806-300
(Plan och Miljö)
*

23 Deltagande i EU-projektet Hosanna

Dnr 2009-002039-206
(Plan och Miljö)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (167 kb)

§1 Närvarorätt

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt att medge Emma Nordvik-Premfors från avdelningen livsmedelkontroll, Agneta Jakobsson från avdelningen verksamhetsstöd, Gunela Andersson från avdelningen hälsoskydd, Petra Skärlina Fogelsjöö från avdelningen hälsoskydd, Johanna Löf från avdelningen hälsoskydd, Annkristin Axèn från avdelningen hälsoskydd och Helene Lindman från avdelningen miljöövervakning närvarorätt vid dagens sammanträde.

§2 Justering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utsåg vice ordföranden Åsa Romson (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker den 19 mars 2009.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes och antecknades att det vid nämndens sammanträde den 4 februari 2009 förda protokollet justerats i korrekt ordning.

§4 Anmälan av beslut enligt delegation

Anmäldes delegationsbeslut enligt förteckning daterad för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-05-12, bilaga A.

1 Tillsyn

1.1 Ansökan och anmälan

1.2 Regelbunden förelagd eller föreskriven rapportering från verksamhet

1.4 Anmälan eller information om missförhållande

1.5 Planerad kontroll/tillsyn

1.7 Tillsyn övrigt

2 Remisser

2.1 Kontorsyttranden till KF/KS

2.2 Yttranden till centrala myndigheter av enkel art

2.4 Yttranden över remisser från länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

2.9 Yttranden över remisser från stadsbyggnadsnämnden i ärenden om detaljplaner

2.11 Yttranden i ärenden enligt alkohollagen

3 Allmänt

3.2 Avvisning av överklaganden som har kommit in för sent

4 Administrativa beslut

4.7 Utbildning och konferenser i anställningen inom Norden och för övriga Europa upp till max 5 dagar

Tillsyn

1 Föreläggande och förbud

3 Lämna klagomåls- eller anmälningsärenden utan åtgärd

4 Tillstånd till värmepump med mark eller vatten som värmekälla

5 Fastställande och ändring av avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet

7 Ärenden enligt livsmedelslagen

§5 Protokoll från handikappråd

Anmäldes och lades till handlingarna protokoll nr 1 från miljö- och hälsoskyddsnämndens handikappråd de 26 januari 2009.

§6 Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden - Revidering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§7 Ansökan om medel för utveckling av e-tjänster

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen ansöka om 6,5 MKR för att utveckla e-tjänster.

 2. E-tjänster inom följande områden ska utvecklas:

- Ansluta miljöförvaltningen till stadens e-arkiv och en övergång till en digital
ärendehantering och ett digitalt arkiv.

- Via en e-tjänst kunna anmäla missförhållanden. Exempel på detta är brister i
livsmedelshantering, buller från en anläggning, fukt och mögel.

- Anpassa befintlig e-tjänst för köldmedierapportering till stadens nya grafiska
profil samt viss ny funktionalitet för att öka nyttjandegraden.

- Via e-tjänst visa bullersituationen i staden.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§8 Deltagande i COHIBA - Regionalt EU projekt för minskade utsläpp av miljögifter till Östersjön

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner deltagande i det regionala EU- projektet COHIBA.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§9 Tyresåns vattenvårdsförbund. Årsrapport 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens anmälan av Tyresåns vattenvårdsförbunds ”Årsrapport 2008”.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§10 Anmälan av slutrapport: Tiomiljonerspotten, Miljömiljardsprojekt

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av slutrapport ”Tiomiljonerspotten" - Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad”.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Karin Karlsbro (fp), Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Tina Kratz (v) föreslog att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (mp) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag om slutredovisning av tiomiljoners potten och uppdrar till förvaltningen att i samverkan med utbildnings­ förvaltningen och SISAB ta fram en modell för en ny pott till stöd för elever och skolpersonals idéer om miljöförebyggande projekt, samt att därutöver anföra följande:

Förvaltningen konstaterar att för relativt små medel har många skol- och förskolebarn, lärare, föräldrar och andra vuxna planerat och genomfört miljöförbättringar som stödjer Stockholms miljöprogram, och erfarenheterna är genomgående positiva. De goda idéer som kunde genomföras tack vare denna pott är pedagogiska vandringsstigar, gröna skolgårdar, energibesparingar, ekologiska skolluncher och sorteringar av avfall. Dessa projekt har på ett kreativt sätt utvecklat verksamheterna och så väl arbetsmiljön som närmiljön.

Med dessa goda erfarenheter anser Miljöpartiet att det inom skolområdet bör ordnas en ny pott till stöd för elever och skolpersonals idéer om miljö­förebyggande projekt. Sådana projekt utvecklar verksamheten och sänker energi- och resursanvändningen, därför borde potten knytas till utbildningsnämndens och SISABs verksamhetsplan och budget. Miljöförvaltningens expertkunskap skulle kunna användas för att bedöma projektens miljöeffekter.

Det är sorgligt att den borgerliga majoriteten lägger ner miljömiljarden och struntar i arbeta in de positiva erfarenheter som kommit fram i verksamheterna. Det är just projekt som de som skol- och förskolebarnen genomfört som fått stryka på foten i det moderatstyrda Stockholm när miljöarbetet skurits ned så att nästan bara det lagreglerade arbetet återstår.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m), Karin Karlsbros (fp), Eva Louise Erlandsson Slorachs (s) och Tina Kratz (v) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Tiomiljonerspotten genomfördes inom ramen för Miljömiljarden och är ännu ett exempel på hur den rödgröna satsningen på Miljömiljarden har lett till positiva resultat på miljöområdet. Tiomiljonerspotten har inneburit att barn och unga på ett konkret sätt har fått ta del i miljöarbetet och se att det ger resultat. Deltagarna berättar att projekten bidragit till minskad energianvändning, minskade kostnader för belysning, underhåll, avfallshantering, fler växter och djur i omgivningen, ekologiska måltider av hög kvalitet och inte minst att beteendet har blivit mer miljöanpassat.

Förvaltningen bedömer att åtgärderna inte hade kommit till stånd utan resurser från Tiomiljonerspotten, och att det för att åstadkomma liknande satsningar framöver krävs extra resurser. Vi beklagar djupt att den moderatledda majoriteten har avbrutit den här typen av framgångsrika satsningar på ett visionärt och framtidsinriktat miljöarbete. Det är beklämmande att tänka på hur mycket som hade kunnat fortsätta att göras på miljöområdet, om bara den borgerliga majoriteten hade velat satsa lika mycket som den tidigare rödgröna.

§11 Överklagande av länsstyrelsens beslut om att lämna klagomål på bullrande toalett utan åtgärd

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet hos Miljödomstolen.

 2. Nämnden yrkar att Miljödomstolen med upphävande av länsstyrelsens beslut fastställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut av den 8 september 2006, att lämnas klagomål på bullrande toalett utan åtgärd.

 3. Nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för yrkandet.

 4. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja klagomålet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§12 Yttrande till länsstyrelsen angående överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om tillsynsavgift i klagomålsärende enligt miljöbalken

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens yttrande enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Helena Levy (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp) enligt följande:

Det är viktigt att miljöförvaltningen i sin myndighetsutövning gentemot verksamhetsutövare är tydliga i vilka krav som ställs på efterfrågad information och redovisning. Verksamhetsutövaren har överklagat beslutet om tillsynsavgift till länsstyrelsen. Vi anser att det är motiverat att en högre instans prövar hur långt egenkontrollansvaret kan anses sträcka sig.

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) enligt följande:

Nalen Evenemang och Konferens AB framhåller i sin överklagan att det inte konstaterats att Nalen utsätter någon för olägenhet eller inte uppfyller kraven på egenkontroll. Om det är så att tillsynsavgift tas ut för klagomål där olägenhet inte föreligger är detta allvarligt. Vi frågar oss om detta är en följd av att den moderatledda majoriteten kraftigt skurit ned nämndens resurser under innevarande mandatperiod. Om tillsynsavgift tas ut även där olägenhet inte föreligger tyder det på ett stort behov av resurser hos nämnden. Det vore inte förvånande, med tanke på att nämndens budget i det närmaste halverats sedan 2006. Detta är en utveckling som kan få orimliga konsekvenser för stockholmarna. Det är inte rimligt att etablissemang som får motta klagomål på sin verksamhet ska behöva stå för kostnaderna om det befinns att klagomålen är utan grund.

§13 Överklagande till Miljödomstolen av länsstyrelsens beslut om kompletteringsavgift för prövning av ansökan om tillstånd till värmepumpanläggning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullföljer överklagandet av länsstyrelsens beslut daterat 2008-11-07 med beteckning 505-08-47553.

 2. Nämnden yrkar att det överklagade beslutet upphävs och att nämndens beslut att ta ut en kompletteringsavgift på 2625 kr fastställs.

 3. Nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som grund för överklagandet.

 4. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s) och Godfrey Etyang (s) enligt följande:

Länsstyrelsen gör i sitt beslut bedömningen att arbetet med de kompletterande uppgifterna kan uppskattas till högst en timmes nedlagd tid, varför den av nämnden debiterade avgiften för 3 timmar bör sättas ned. Det är inte rimligt att nämnden tar ut oskäliga avgifter för mindre kompletteringar. Vi frågar oss om detta är en följd av att den moderatledda majoriteten kraftigt skurit ned nämndens resurser under innevarande mandatperiod. Om för stora avgifter tas ut tyder det på ett stort behov av resurser hos nämnden. Det vore inte förvånande, med tanke på att nämndens budget i det närmaste halverats sedan 2006.

§14 Uppföljande tillsynsbesök av skolor och förskolor - Anmälan av ett examensarbete 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt nämnden gemensamma förslag till beslut:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. Nämnden beslutade vidare att examensarbetet ska skickas för kännedom till berörda stadsdelsnämnder, utbildningsförvaltningen och SISAB, samt att därutöver anföra följande:

Stockholmarnas hälsa är ett prioriterat område och det är viktigt att staden föregår med gott exempel avseende egenkontrollen i de egna verksamheterna. Vi anser därför att det är viktigt att berörda nämnder och bolag får ta del av informationen som examensarbetet innehåller.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 februari 2009. Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av examensarbetet.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom sitt gemensamma förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Det är viktigt att den moderatledda majoriteten inser behovet av ytterligare resurser till miljöarbetet i enlighet med det resultat som examensarbetet kommit fram till.

§15 Planerad tillsyn av skolor och förskolor - Redovisning av årsrapport 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt nämnden gemensamma förslag till beslut:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

 2. Nämnden beslutade vidare att examensarbetet ska skickas för kännedom till berörda stadsdelsnämnder, utbildningsförvaltningen och SISAB.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 februari 2009.

Förvaltningen föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens årsrapport.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom sitt gemensamma förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Helena Levy (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp) enligt följande:

Dålig inomhusmiljö kan utgöra en hälsorisk för elever och därför är godkända ventilationskontroller i stadens skolor och förskolor ett prioriterat område för stadshusmajoriteten och ett tydligt mål i stadens miljöprogram. Rapporten är ett kvitto på att denna prioritering varit angelägen och riktig och det är viktigt att berörda nämnder och styrelser får ta del av dess innehåll.

Särskilt uttalande gjordes av vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Det är viktigt att den moderatledda majoriteten inser behovet av ytterligare resurser till miljöarbetet i enlighet med det resultat som examensarbetet kommit fram till.

§16 Redovisning av resultat från miljöförvaltningens projekt ”Riktad tillsyn på lokaler och evenemang med risk för höga ljudnivåer

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner rapporten Riktad tillsyn på lokaler och evenemang med risk för höga ljudnivåer 2008.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Helena Levy (m), Per Ola Bosson (m) och Karin Karlsbro (fp) enligt följande:

Förstärkt tillsyn av ljudnivåer vid konserter och andra evenemang är en tydlig prioritering från majoritetens sida för att värna stockholmarnas hälsa. Avseende evenemang dit barn och ungdomar har tillträde är detta särkskilt viktigt eftersom för höga ljudnivåer kan resultera i men för livet. Resultatet ger vid handen att de verksamheter som har överskridanden brister i egenkontrollen. Det är angeläget att förvaltningen under kommande år följer upp de verksamheter där överskridanden konstaterats och även fortsättningsvis arbetar med att genomföra mätningar av ljudnivåer vid evenemang.

§17 Riktad kontroll livsmedelsbutiker 2008

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan om rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till Livsmedelsverket.

 3. Rapporten överlämnas till Svensk Dagligvaruhandel.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gjordes av ordföranden Ulla Hamilton (m), vice ordföranden Åsa Romson (mp) och ledamöterna Hugo Nordenfelt (m), Lena Bring (m), Torbjörn Erbe (m), Helena Levy (m), Per Ola Bosson (m), Karin Karlsbro (fp) Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Malte Sigemalm (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Tina Kratz (v) enligt följande:

Livsmedelskontrollen har genomfört en omfattande tillsynskampanj gentemot livsmedelsbutiker och denna ger vid handen att även om de flesta sköter sig så behöver företagen förbättra sina rutiner för märkning. Detta är angeläget eftersom felaktig märkning kan innebära en risk för konsumenternas hälsa. Den här typen av tillsyn är en viktig del i arbetet med att fokusera på stockholmarnas hälsa.

§18 Yttrande till länsstyrelsen angående beslut om fastställande av årlig kontrolltid, KA Kött Försäljnings AB. Remiss från länsstyrelsen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§19 Yttrande till länsstyrelsen angående beslut om fastställande av årlig kontrolltid, KMK Kött i Parti AB. Remiss från länsstyrelsen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att företräda nämnden i ärendet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§20 E18 Hjulsta-Kista, Kontrollprogram under byggtiden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Vägverket att under byggandet av
E 18 Hjulsta-Kista följa det upprättade dokumentet ”Kontrollprogram under byggtiden”, inklusive bilagorna 1 och 2 med beaktande av förvaltningens synpunkter:


- Evakuering till ersättningsbostäder ska erbjudas vid överskridanden av
Naturvårdsverkets riktvärden för byggbullernivåer inomhus (NFS 2004:15) då
inga andra åtgärder gett resultat och då boende kan förväntas utsättas för nivåer
över riktvärden under en vecka.


- Platsspecifika krav som tar hänsyn till Järvafältets rekreationsområden ska anges
i entreprenörernas MEG-dokument.


- Skogsvaktarkärret och Hästa Groddamm får inte användas för avledning av
länshållningsvatten från det planerade vägbygget.


- Platsspecifika krav som tar hänsyn till Järvafältets naturvärden, även innanför
arbetsområdena, ska anges i entreprenörernas MEG-dokument.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§21 Miljödepartementets promemoria om miljöbalkens försäkringar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Stockholms stad tillstyrker förslaget att avskaffa miljöskade- och saneringsförsäkringarna.

 2. Den nuvarande försäkringslösningen för saneringar bör dock ersättas med ett system för åtgärdande av främst akuta miljörisker och som administreras av en statlig myndighet och som har statlig finansiering.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§22 Nya bullervillkor för Bromma flygplats, beslut från Miljödomstolen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner anmälan av Miljödomstolens dom av den 28 januari 2009 M 141-07.

 2. Nämnden beslutar att inte fullfölja överklagandet till Miljööverdomstolen.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i Miljööverdomstolen.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton (m) och ledamoten Karin Karlsbro (fp) föreslog att (se beslutet).

2) Vice ordföranden Åsa Romson (mp) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att aktivt agera för att tillståndet för Bromma flygplats följer tidigare nämndbeslut om att bullerisolerande åtgärder ska vidtas vid gränsen 80 dBA, samt att därutöver anföra följande:

Att flyget får fortsätta på Bromma är, förutom slöseri med värdefull mark för exploatering och rekreation, mycket störande för de boende. Att den borgerliga majoriteten låst in Stockholm i ett 30årigt avtal om fortsatt flyg där är tragiskt. Med fortsatt flyg behövs tydliga begränsningar för att skydda de boende från oacceptabel miljöpåverkan. Den långdragna processen att fastställa bullervillkor har efter miljödomstolens beslut satt nivån för när bullerisolerande åtgärder måste ske för fastigheter på en alltför hög nivå. Vi menar att det inte är rimligt att utsätta boende för 80dBA utan att åtgärder sätts in. 18,5 miljoner kan inte få stå i vägen för människors hälsa.

Miljönämnden har tidigare agerat i ärendet och har ingen anledning att nu inte fullfölja det agerandet. Om nämnden mot förmodan inte skulle anses som formell part har man fortfarande möjlighet att inge yttrande i den process som blir i miljööverdomstolen. Om nämnden skulle ha ändra åsikt och nu accepterar högre buller för de boende bör detta sägas rakt ut och inte lindas in i processtekniska skäl att inte överklaga.

3) Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s) och Tina Kratz (v) föreslog att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Godkänna anmälan av Miljödomstolens dom av den 28 januari 2009 M 141-07.

 2. Fullfölja överklagandet till Miljööverdomstolen.

 3. Uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i Miljööverdomstolen.

 4. Därutöver anföra följande:

Det är klarlagt att buller påverkar oss på många olika sätt och har stor betydelse för hälsa och välmående. Olika typer av buller skapar olika stora störningar, där flygbuller hör till den mest störande sortens buller. Buller upplevs subjektivt, och vissa människor är känsligare för buller än andra. Dit hör exempelvis personer med ångest eller hög stressnivå, personer med mag-, tarm-, hjärt- och kärlsjukdomar, hörselskadade och skiftarbetande. Även barn och gamla är ofta känsliga för buller.

En maxbullernivå om 90 dBA, enligt miljödomstolens tidigare avgörande, är mycket hög och kan inte anses vara lämplig från hälsosynpunkt. Vår mening är istället att Luftfartsverket ska vidta bullerisolerande åtgärder på bostadshus samt sådana byggnader som förskolor, skolor och vårdinrättningar vilka utsätts för maxbullernivåer över 80 dBA. Med anledning av detta bör miljöförvaltningen fullfölja överklagandet till Miljööverdomstolen.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen emot varandra och nämnden beslutade enligt Ulla Hamiltons (m) och Karin Karlsbros (fp) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Åsa Romson (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ledamöterna Eva Louise Erlandsson Slorach (s), Gerd Sjöberg-Granlund (s), Ulla Jöhnk (s), Godfrey Etyang (s) och Tina Kratz (v) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till Eva Louise Erlandsson Slorachs och Tina Kratz förslag till beslut.

§23 Deltagande i EU-projekt Hosanna

Deltagande i EU-projekt Hosanna
Dnr 2009-002039-206

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att miljöförvaltningen deltar i projektet Hosanna.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna kontrakt om miljöförvaltningens medverkan i projektet.

 3. Nämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att teckna konsortialavtal med övriga parter i projektet.

Ärendets handling

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

§24 Gemensamt uppdrag till förvaltningsledning/bolagsledning för Miljöförvaltningen respektive Stockholm Vatten AB, Dnr 2009-003405-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade enligt ordföranden Ulla Hamiltons (m), Karin Karlsbros (fp) Eva Louise Erlandsson Slorachs (s) och Tina Kratz (v) förslag:

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till miljöförvaltningen att tillsammans med bolagsledningen för Stockholm Vatten AB utforma och inlämna en ansökan avseende investeringar inom ramen för Vattenprogrammet för vattenkvalitetsprojekt i Magelungen inklusive Fagersjöviken.

 2. Därutöver anför miljö- och hälsoskyddsnämnden följande:

Bakgrund

Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015 anger hur staden ska uppnå en god vattenstatus senast år 2015 enligt EG:s ramdirektiv för vatten. I programmet fastställs mål och åtgärder, både övergripande och för de enskilda vattenområdena. Programmet är i första hand avsett att ge ledning till stadens nämnder och bolag i deras arbete med vatten och vattenvård.

Stadens vattenprogram anger att vattenvårdsarbetet är ett övergripande och gemensamt ansvar för bolag och nämnder. Arbetet ska samordnas ekonomiskt och planeras med kontinuitet. Åtgärderna ska kombineras så att önskad effekt uppnås till en så låg kostnad som möjligt och ekonomiska kostnads-/nyttoanalyser ska göras.

Stadens vattenprogram har två grundläggande mål:

 1. Stockholm ska ha en god vattenstatus

 2. Stockholms vattenområden ska vara attraktiva rekreationsområden för alla

Uppdragets ekonomiska ramar och projektets utformning

Magelungen ingår i en av de två s.k. vattenförekomster som ingår i Vattendirektivets första del med krav på åtgärder. Det finns erfarenheter som visar att grunda sjöar permanent förbättras vid muddring om muddringen är tillräckligt omfattande. Däremot är kostnaderna betydande och dräneringsvattnet från upptagna muddringsmassor måste renas.

I stadens budget för 2009 har investeringsmedel om 30 mnkr avsatts centralt för vattenförbättrande åtgärder där stadens nämnder kan ansöka om medel för åtgärder inom ramen för stadens vattenprogram.

I och med detta beslut ges miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten AB i uppdrag att gemensamt utforma och inlämna en gemensam ansökan om investeringsmedel inom ramen för avsatta medel för Vattenprogrammet som avser åtgärder i Magelungen och Fagersjöviken. Både muddring och förbättrad vattentillförsel bör ingå i projektet som utgör grunden för ansökan. Projektet ska även räkna med de befintliga medel som har beviljats från miljömiljarden och dessa medel bör i första hand tas i anspråk för nödvändiga åtgärder. Därutöver definieras och kostnadsberäknas återstående behov, dock till en högsta kostnad som inte får överstiga de medel som totalt avsatts för Vattenprogrammet.

Projektet ska således utformas så att investeringen kan ske inom ramen för avsatta 30 mnkr samt de i Stockholm Vatten AB befintliga medlen som beviljats från miljömiljarden.

Ansvarig för projektet och investering är, om medel beviljas, miljö- och hälsoskyddsnämnden, då ansökan om investeringsmedel endast kan göras av stadens nämnder. Ansökningen ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 april.

Projektet ska utformas så att det omfattar selektiv muddring i sådan omfattning att åtgärden genererar bestående effekter. Om det är möjligt inom projektets ekonomiska ramar bör badplatsen ingå som en del av den selektiva muddringen och hänsyn tas till rekreationsvärden i området. Möjligheten att ersätta hårdgjord yta för uppläggning av muddermassor för avrinning med igenväxt yta i Fagersjöviken bör utredas och övervägas.

Inom projektet ska även ingå åtgärder för ökat tillflöde till Fagersjöviken och vid behov och om det kan ske inom de ekonomiska ramarna även till andra delar av sjön Magelungen. Ökat tillflöde ska i första hand tillskapas utan att vatten behöver pumpas och utan tillförsel av färskvatten.

Projektet ska utreda, gärna i samarbete med andra expertinstanser så som limnologen vid Lunds universitet eller motsvarande, hur och i vilken omfattning åtgärder bör genomföras inom projektets ekonomiska ramar.

Krav som ska uppfyllas och redovisas i ansökan

De grundläggande kraven för stödet är att åtgärden:

· kan relateras till åtgärdskatalogen i stadens vattenprogram

· är nödvändig för att förbättra sjöarnas och vattendragens vattenkvalitet

· är en investering

· sänker långsiktigt (eller motverkar ökade) framtida utgifter för staden

· inte avser redan budgeterade investeringar och/eller ändå skulle genomföras utan stöd

· efter genomförande ska eventuella kvarvarande eller framtida kostnader/utgifter rymmas inom ramen för nämndens ordinarie budget

· ska rymmas inom ordinarie verksamhet när investeringen är genomförd

Investeringarna måste påbörjas före utgången av 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Nämnden ställde sig bakom ordföranden Ulla Hamiltons (m), Karin Karlsbros (fp) Eva Louise Erlandsson Slorachs (s) och Tina Kratz (v) förslag till beslut.

Åsa romson (mp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande med följande anförande:

Då ärendet inte var berett av förvaltningen, och därför inte innehöll några bedömningar av genomförbarheten av muddring av Fagersjöviken eller andra angelägna projekt för bättre vattenkvalitet som också kunde komma i fråga för dessa medel, och då det inte vid sittande bord är möjligt att bedöma dessa saker tar jag inte ställning i detta ärende.

§25 Övrigt

Gunnar Söderlund berättar att Stockholm blivit utsedd till Europas miljöhuvudstad 2010. Vidare sammanfattar Gunnar Söderlund utdelade domsbilagor över beslut fattade av överprövningsinstanser gällande nämndens beslut.

Petra Skärlina Fogelsjöö från avdelningen Hälsoskydd berättar att Aspuddenbadet stängts tillsvidare, att idrottsförvaltningen undersöker förutsättningarna för fortsatt verksamhet och att beslut kommer att fattas i idrottsnämnden

Ordföranden Ulla Hamilton avtackar ledamot Eva Louise Erlandsson Slorachs, som lämnar nämnden, med en blomma och önskar henne lycka till i framtiden. Eva Louise Erlandsson Slorachs tackar all duktig och kunnig personal för all fin information hon fått under sin tid i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vice ordföranden Åsa Romson tackar också Eva Louise Erlandsson Slorachs för hennes arbete i oppositionsgruppen och önskar henne lycka till i framtiden.