Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-04-17

Sammanträde 2008-04-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information från förvaltningen om projekt Läs mer...et Barnkraft - stödgruppverksamhet för barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa (ärende nr 5 på dagordningen).

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

3 Revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd.

4 Upphandling av verksamheten personliga ombud. Dnr 2008-175-103.

5 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen för förlängning av projektet

Barnkraft - stödgruppverksamhet för barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa.
Dnr 2008-288-504.
Omedelbar justering

6 Ansökan om 2008 års stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Dnr 2008-287-605.

7 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg om äldre. Dnr 2007-367-531.

8 Redovisning av 2006 års stimulansmedel från Socialstyrelsen riktat till de svårast sjuka äldre. Dnr 2006-902-531.

Remissärenden

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen på skrivelse av Ann-Katrin Åslund (fp) om fyrverkerier. Dnr 2008-267-006.

10 A Svar på remiss från kommunstyrelsen om uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad. Dnr 2008-28-006.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson m fl (mp) om brottsofferjour för hemlösa. Dnr 2008-184-006.

11 A Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till skolplan. Dnr 2008-268-006.

11 B Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Abdo Gorya m fl (s) om ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Dnr 2008-132-006.

11 C Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ann-Margarethe Livh m fl (v) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Dnr 2008-248-006.

11 D Svar på remiss från kommunstyrelsen om uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Dnr 2008-270-006.

11 E Svar på remiss från kommunstyrelsen om projektdirektiv - nytt drift- och förvaltningsuppdrag,. Stadens datakommunikation. Dnr 2008-79-006.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om vårdnadsbidrag i Stockholms stad.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Frihamnshallen/Magasin 9, Frihamnshallen. Dnr 2008-272-507.

14 Yttrande till Kungliga Djurgårdsförvaltningen angående samråd om planerad komposteringsyta på fastigheten Norra Djurgården 1:1. Dnr 2008-262-300.

15 Svar på skrivelse från Hörselskadades förening i Stockholm angående "Äldre hörselskadades behov". Dnr 2008-130-603.

Svar på skrivelser

16 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2008-136-000.

17 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2008-137-000

18 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl . Dnr 2008-138-000.

19 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl. Dnr 2008-240-000.

20 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl. Dnr 2008-241-000.

21 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v). Dnr 2008 242-000.

22 Anmälan av månadsrapport mars 2008. Dnr 2008-183-101.

23 Anmälan av förvaltningens rapport om de boendes upplevelse av maten och måltidssituationen på vård- och omsorgsboendena. Dnr 2007-996-538.

24 Anmälan av förvaltningens slutrapport till länsstyrelsen om "Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående, 2006". Dnr 2006-795-531.

25 Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande (AIST 2008/5592) angående Gärdets gruppbostad, Erik Dahlbergsgatan 69 samt information om avslutat ärende vid förskolan Tingeling, Starrängsringen 53 (AIST 2007/33921). Dnr 2008-252-204, 2007-695-226.

26 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut att avsluta tillsynen av Linnégårdens - och Kampementets vård- och omsorgsboenden. Dnr 2008-108-502, 2008-227-602.

27 Anmälan av promemoria 2008-04-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

28 Anmälan av promemoria 2008-04-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

29 Anmälan av protokoll 2008-04-03 från handikapprådet på Östermalm.

30 Anmälan av protokoll 2008-04-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

31 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

33 Gemensam upphandling av konsumentvägledning. Dnr 2008-295-103.

34 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2008-27-299.

35 Anmälan av protokoll 2008-04-03 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Helena Bonnier (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 23 april 2008.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 13 mars justerades den 18 mars 2008.

§2 Underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011

Dnr 2008-163-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med förslag till underlag till budget 2009 och inriktning 2010-2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer förslag till budgetunderlag för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; det underlag som behandlas här bygger självfallet på den nuvarande majoritetens synsätt och prioriteringar i kommunfullmäktige. Vi skulle om vi var i majoritet lägga väsentligt större resurser på stadsdelsförvaltningen och dess arbete. Vi skulle inte heller ha ägnat oss åt att sälja ut alla enheter inom äldreomsorgen utan vinnlagt oss om att effektivisera verksamheterna genom en harmonisk blandning av egenregi och ideella och privata entreprenörer.

Vi är praktiker, inte dogmatiker.

Vi håller inte med om att vi har tillräckligt med lokaler för fritidsverksam-heten. Vi påminner om vårt förslag att göra huset intill skateboardbanan i Humlegården tillgängligt för ungdomarna.

När det gäller den psykiska omsorgen noterar vi att man i tjänsteutlåtandet smyger med planer på en omlokalisering av fritidslokalen Lotsen. När det gäller behovet av förskolelokaler på Riddargatan 1 sägs bara att där ”bedrivs nu öppen verksamhet för människor med psykiska problem”. Inte nog med att man är i färd med att konkurrensutsätta själva verksamheten på Lotsen – man antyder nu att de också måste lämna lokalen utan att ange något alternativ. Bristen på förskolelokaler har majoriteten f.ö. själv försatt sig i genom att inte våga gå vidare med planerna på förskola i kv. Fältöversten.

När det gäller äldreomsorgen menar vi, i likhet med pensionärsrådet, att det är viktigt med beredskap och framförhållning för kommande behov i Norra Djurgårdsstaden. Det kan ske genom att bostäderna som sådana byggs så att människor med särskilda omsorgsbehov kan bo där. Men det är också viktigt att nya lokaler som kommer till byggs så att de kan ha flexibla användningsområden.

§3 Revidering av delegationsordningen för Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2008-283-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-03 med
förslag till revidering av delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Delegationsbestämmelserna ändras och kompletteras i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

§4 Upphandling av personliga ombud

Dnr 2008-175-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-4-07 med förslag till gemensam upphandling av personliga ombud (PO).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden uppdrar till socialtjänstförvaltningen att för stads­dels­nämn­dens räk­ning organisera och i administrativt hänseende genomföra upp­hand­ling av personliga ombud (PO), under förutsättning att upphandling sker inom ramen för det statliga bidraget.

 2. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar teckna ramavtal och under avtalstiden å nämndens vägnar besluta om och göra smärre justeringar.

 3. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstförvaltningen i uppdrag att bistå med sam­ord­ning av uppföljningen av ramavtalet samt att, tillsammans med juridiska av­delningen, efter samråd med berörd nämnd, bistå nämnden vid tvister.

 4. Stadsdelsnämnden ger socialtjänstdirektören i uppdrag att besluta om tilldel­ning av kontrakt efter det att samtliga anbud utvärderats.

 5. Stadsdelsnämnden överlämnar protokollsutdrag för kännedom till
  socialtjänst­för­valt­ningen.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§5 Ansökan om utvecklingsmedel från länsstyrelsen

Dnr 2008-288-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-03-26 med förslag

att ansöka om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för förlängning av projektet ”Barnkraft – stödgruppsverksamhet för barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa.

Stadsdelsnämndens beslut


1. Nämnden ansöker tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm om 1 mnkr i utvecklingsmedel för förlängning av projektet ”Barnkraft – stödgruppsverksamhet för barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa.”

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§6 Ansökan om 2008 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr 2008-287-605

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med förslag att ansöka om 2008 års stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner ansökan om 2008 års stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

§7 Delredovisning av 2007 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr 2007-367-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med delredovisning av 2007 års stimulansmedel från Socialstyrelsen för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner delredovisningen av 2007 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

§8 Redovisning av 2006 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr 2006-902-531

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med redovisning av 2006 års stimulansmedel från Socialstyrelsen riktat till de svårast sjuka äldre.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner redovisningen av 2006 års stimulansmedel riktat till de svårast sjuka äldre.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om fyrverkerier

Dnr 2008-267-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Ann-Katrin Åslund (fp) om fyrverkerier.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om brottsofferjour för hemlösa

Dnr 2008-184-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Stefan Nilsson m fl (mp) om brottsofferjour för hemlösa.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; vi vet att våldsbrotten ökar. 1985 anmäldes till polisen 602 misshandelsfall per 100 000 invånare och 2007 hade siffran stigit till 957. Man räknar också med ett stort mörkertal.

Antalet hemlösa ökar stadigt. Inte minst bostadssituationen, med stigande hyror och omläggning till bostadsrätter, är orsak till detta.

Vi tycker att den föreslagna uppsökande brottsofferjouren skulle utgöra ett viktigt bidrag för att uppnå större trygghet för de bostadslösa.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Dnr 2008-28-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Helena Bonnier m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Susanna Alm (kd) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) yrkade i första hand på återremiss i syfte att höra brottsförebyggande rådet om det nya förslaget och i andra hand på bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att återremiss-yrkandet avslagits.

Ordförande ställde därefter proposition på vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl andrahandsyrkande om bifall till förvaltningens förslag mot eget (m) m fl yrkande och fann att eget (m) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att som svar på remiss från stadsledningskontoret
uttala som sin mening att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna bör ändras så att alkoholförtäring i Galärparken-Lejonparken förbjuds mellan kl. 00:00 – 07:00.

2. Nämnden anför därutöver följande

Den förändring vi föreslår har hos den lokala polismyndigheten inte föranlett några erinringar. Vi vill även understryka det faktum att för personer under 18 år råder totalt alkoholförbud oavsett övriga beslutade tider. Vi finner det angeläget att samhället tar sin del av ansvaret för att ungdomar på olika sätt hindras från att hamna i missbruk och drogberoende. Att däremot förhindra vuxna människor att under en kort svensk försommarperiod få njuta av ett glas vin i det gröna anser vi inte befogat.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot beslutet att avgöra ärendet idag och anmälde följande protokollsanteckning:

Ungdomars ökande alkoholförtäring är ett av de största problemen i vår stadsdel. Därför har förvaltning, föreningar och polis m.fl. i det brottsförebyggande rådet tagit frågan på stort allvar och efter noggrann genomgång och diskussion arbetat fram ett bra förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter. Som förvaltningen skriver upplevs ordningsföreskrifterna i stort vara väl avvägda och balansera mellan tillåten alkoholförtäring och polisens möjligheter att ingripa vid alkoholrelaterade störningar.

Det är anmärkningsvärt och ansvarslöst av den borgerliga majoriteten att nu gå ifrån brottsförebyggande rådets förslag och som ett hugskott kasta in ett förslag som inte har kunnat diskuteras där.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om vårdnadsbidrag i Stockholms stad

Dnr 2008-190-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-09 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för vårdnadsbidrag i Stockholms stad.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förslag till riktlinjer för vårdnadsbidrag i Stockholms stad med beaktande av förvaltningens synpunkter.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förslaget till vårdnadsbidrag i Stockholms stad avstyrks.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och leda-moten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; ett vårdnadsbidrag av det slag som föreslås har karaktär av utvidgat barnbidrag – för dem som har råd att ta emot det. Det skapar inte heller några incitament till jobb, och leder till nya inkomsttrösklar när småbarnsåldern är över. Inte heller kan man förvänta sig att papporna i någon större utsträckning kommer att vara mera hemma med barnen. Som framgår av tjänsteutlåtandet uppkommer också nya kontroll- och organisationsproblem.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; vi i Miljöpartiet är positiva till grundtanken om att få mer tid med sina barn. Ett bra samhälle ska kunna tillgodose sådana grundläggande mänskliga värden. Men vi anser att ersättningen blir alldeles för låg i det förslag som nu är ute på remiss. Risken är stor att det blir en kvinnofälla. Om man i stället införde t ex en generell arbetstidsförkortning och återinförde friåret skulle både mammor och pappor kunna få mer tid med sina barn.

Miljöpartiet har i övrigt ett eget alternativ till barnomsorg:

Tvåfamiljssystem

Två familjer tillsammans tar ansvar för familjernas respektive barn. För-äldrarna turas helt enkelt om med omsorgen av barnen i sina hem enligt ett schema som de inblandade kommer överens om. Föräldrarna anställs och får barnskötarlön av Stockholms stad. På så sätt kan föräldrarna i de två familjerna arbeta i sina ordinarie arbeten motsvarande fyra dagar i veckan. Barnen får vara tillsammans med sina föräldrar och andra vuxna i familjens nätverk i avvaktan på förskoleplats och köerna kortas. Trycket på förskolan minskar och en minskning av barngrupperna kan genomföras. Eftersom båda föräldrarna ingår i systemet främjar det också jämställdheten.

Föräldrarna är alltså kommunala dagbarnvårdare för egna barn. De får en ersättning som är beskattad, pensionsgrundande och på en högre nivå än det av regeringen aviserade vårdnadsbidraget.

§13 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till skolplan

Dnr 2008-268-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till skolplan.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Helena Bonnier m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att rekommendera återremiss och omarbetning av skolplanen. I samband med en sådan omarbetning bör övervägas en organisatorisk lösning där grundskolan återgår till stadsdelsnämnderna. En jättelik central skol-
administration har inte den lokala kännedom om de enskilda skolorna som finns i stadsdelarna. Det skulle också minska de problem som finns när det gäller övergången mellan förskola och grundskola.

Även när det gäller s.k. elitskolor behöver förslaget ses över. Vi behöver inga elitskolor, men väl bättre förutsättningar för att inom ramen för en sammanhållen skola underlätta för elever med särskilda förutsättningar – det kan gälla konstnärligt, idrottsligt eller på annat sätt – att utvecklas.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) enligt följande; majoritetens nya skolorganisation är redan nu, efter mindre än halva mandatperioden, på väg att misslyckas. Revisorernas granskning visar att kunskapsresultaten sjunker och att problemen med mobbing och skolk inte minskar. Allt färre elever går ut grundskolan med godkänt i kärnämnena matematik, svenska och engelska.

Skolpengen har visserligen ökat, men den överträffas med råge av löne-ökningarna. Besparingar görs därför på specialpedagoger, kuratorer och resurslärare.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; först vill vi beklaga att grundskolan inte tillhör stadsdelarnas ansvarsområde längre. Den centralisering som skett försvårar utvecklingen av den lokala demokratin.

När det gäller förslaget till ny skolplan så vill vi lovorda förslaget att garan-tera elever med svårigheter extra stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Vi håller med om att de första skolåren är avgörande för det fortsatta lärandet.

Vi tycker det är bra att ambitionen finns att inget barn ska lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. Vi förutsätter att resurser tillförs för att kunna förverkliga denna ambition.

Vi tycker också det är bra att

 • endast behöriga lärare tillsvidareanställs.
 • att lärlingsutbildningar introduceras.
 • och att kulturskolan ska ha ett nära samarbete med skolan.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; i ett land som Sveriges med hög tillväxt har ändå nedskärningen av skolans resurser under många år varit en fallande kurva, liksom i hela offentliga sektorn. Här har det skurits ned i genomsnitt 1,5% mer än i övriga EU. Med den trenden får vi självklart ingen skola i världsklass. Skulle vi haft större budget för skolan hade vi sannolikt inte haft diskussionen om skol-reform.

Om vi har färre barn i varje klass och mer tid för undervisning, fungerar skolan av naturliga skäl bättre. Eleven ska mötas av höga förväntningar, men föräldrar och elever har också rätt att ha höga förväntningar på skolan.

Resursneddragningarna har exempelvis lett till att eleverna i allt högre utsträckning utelämnats till "eget arbete", vilket bevisligen fått katastrofala följder för kunskapsinhämtningen. Det är denna typ av faktorer som främst givit oss sämre kvalitet i skolan och inte bristen på betyg eller disciplin.

Betyg skadar mer än de hjälper. Idag får varje elev, tillsammans med vårdnadshavarna, regelbundna utvecklingssamtal där måluppfyllelsen redovisas. Ingen är ovetande om studieresultaten och vad som behöver förstärkas.

Däremot behövs det nationella prov och antagningstester för ansökan till fortsatt utbildning. För det första är betyg som antagningskriterium ett dåligt mått på förutsättningar som krävs för olika utbildnings- och yrkesinriktningar - antagningskriterierna måste vara mycket träffsäkrare. Det ska vara möjligt att skaffa sig motsvarande kunskaper på valfritt sätt och antas till en utbildning genom att testas.

För det andra har betyg i sig självt negativa implikationer för studiemotivationen, vilket vi måste ta på allvar. Det var ju därför vi lämnade betygsskolan bakom oss.

§14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik

Dnr 2008-132-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Abdo Goriya m fl (s) om ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om granskning av enskilt driven verksamhet

Dnr 2008-248-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-11med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Ann-Margarethe Livh m fl (v) om hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) enligt följande; att stadsdelsförvaltningen i sitt svar anser att motionen har parti-politisk karaktär tycker vi är lite märkligt. Det är väl snarare så att den dogmatiska högerpolitiken avlägsnar verksamheten från allmänhetens insyn och därför är det helt naturligt att frågan om behovet av granskning väcks.

När vi använder ordet "privat", handlar det ju inte om det gemensamma, vilket ju betecknas "offentligt". Att upphandlingsförfaranden är av "privat" karaktär går inte att komma runt. Dessa sker under sekretess för att tillmötesgå de företag som konkurrerar om anbuden. Allmänheten har inte någon insyn i processen, trots att det handlar om konkurrens om våra gemensamma skattemedel.

De privata utförarna har som affärsprincip att verksamheten ska gå med vinst, en vinst som är ägnad att tas ut just privat. Det är ju skillnaden, att om verksamheten är kommunal kommer vinsten till godo i form av högre kvalitet till brukarna. I den privata verksamheten däremot finns det skäl att på olika vis dölja kvaliteten för allmänhetens insyn, få den att utåt framstå som god och samtidigt hindra transparensen.

Det är oetiskt att privata företag med våra gemensamma skattemedel har möjlighet att göra vinster som hamnar i "privata fickor". Om däremot privat verksamhet finansieras med brukarnas privata medel och brukarna frivilligt väljer denna kan vi godta att vinsten hamnar i "privata fickor", då brukaren godkänt att lägga sina privata medel på denna typ av verksamhet. Men när verksamhet upphandlas med gemensamma skattemedel och brukarna tvingas "välja" drabbas de av den begreppsförvirring som förvaltningen nämner i sitt utlåtande. De tvingas att välja privat verksamhet som om den vore kommunal.

§16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Dnr 2008-270-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om uppdatering av Stockholms stads e-strategi.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om nytt drift- och förvaltningsuppdrag

Dnr 2008-79-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-11 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om nytt drift- och förvaltnings-uppdrag. Stadens datakommunikation.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

§18 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurangen Frihamnshallen/Magasin 9

Dnr 2008-272-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-02 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Frihamnshallen/Magasin 9, Frihamnen, 115 56 Stockholm (Sot dnr 02-2008-00971).

Stadsdelsnämndens beslut

 1. 1. Annorlunda Catering Aktiebolag, Jungfrugatan 19, 114 44 Stockholm, bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på Frihamnshallen/Magasin 9 få servera starköl, vin och spritdrycker årligen till slutna sällskap under perioden 1 september – 30 april klockan 11.00 – 03.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§19 Yttrande till Arbetsmiljöverket

Dnr 2007-982-226, 2007-983-226

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-04 med förslag till yttrande till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelandet daterat 2007-11-20 (AIST 2007/47173, 47174) angående Rio vård- och omsorgsboende och servicehus.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§20 Yttrande till Kungliga Djurgårdsförvaltningen angående planerad komposteringsyta på fastigheten Norra Djurgården 1:1

Dnr 2008-262-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med anledning av samråd enligt miljöbalken inför en utökning och miljöanpassning av en befintlig komposteringsyta på fastigheten Norra Djurgården 1:1.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§21 Svar på skrivelse från Hörselskadades förening i Stockholm

Dnr 2008-130-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-08 med förslag till svar på skrivelse från Hörselskadades förening i Stockholm angående ”Äldre hörselskadades behov.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§22 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”fritidsverksamhet för Östermalms ungdomar”

Dnr 2008-136-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om några frågor om nämndens fritidsverksamhet för ungdomar.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§23 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om barngruppernas storlek i förskolan

Dnr 2008-137-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) med frågor om Centrala Östermalms förskolor.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§24 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) m fl angående andelen förskollärare

Dnr 2008-138-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) om att ”öka andelen förskollärare.”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§25 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ekologisk mat i förskolan

Dnr 2008-240-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) ) om ”att öka andelen ekologisk mat på Östermalms förskolor”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§26 Svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om härbärgen och jourboenden

Dnr 2008-241-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-08 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell m fl(s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) ”om behov av värdigt boende och bättre hushållning med kommunala medel”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§27 Svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ansökan av utvecklingsmedel

Dnr 2008-242-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (v) om ”att ansöka om utvecklingsmedel till att starta ett BALANS-projekt på Östermalm”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§28 Anmälan av månadsrapport mars 2008

Dnr 2008-183-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 mars 2008.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av brukarundersökning december 2007

Dnr 2007-996-538

Anmäldes förvaltningens rapport om de boendes upplevelse av maten och måltidssituationen på Dianagårdens-, Kattrumpstullens- och Rio vård- och omsorgsboenden – brukarundersökning december 2007.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§30 Anmälan av slutrapport till länsstyrelsen om ”förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående”

Dnr 2006-795-531

Anmäldes förvaltningens slutrapport daterad 2008-03-10 till Länsstyrelsen i Stockholms län om ”förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2006”.

Stadsdelsnämndens beslut

Slutrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§31 Anmälan av Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden

Dnr 2008-252-204, 2007-695-226

Anmäldes Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 2008-03-13 (AIST 2008/5592) angående Gärdets gruppbostad, Erik Dahlbergsgatan 69 samt information 2008-02-28 (AIST 2007/33921) om avslutat ärende vid förskolan Tingeling, Starrängsringen 53.

Stadsdelsnämndens beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

§32 Anmälan av länsstyrelsens beslut

Dnr 2008-108-502, 2008-227-602

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2008-03-03 (Beteckning 7010-08-5570) respektive 2008-03-27 (Beteckning 7010-08-5214) att avsluta tillsynen av Kampementets (demensenheterna plan 3 och 4) och Linnégårdens vård- och omsorgsboenden.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§34 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2008-04-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ersättaren Pia Helleday (m) anmäls till konferensen ”Äldrefallet- om äldres säkerhet och trygghet” den 8 maj 2008 (kurs 1) .

 2. Ledamoten Berit Nyberg (s) anmäls till ”Anhörigriksdag 2008” i Varberg den 13-14 maj 2008 (kurs 3). Majoriteten återkommer till nämndsekreteraren med namn för
  deltagande i Anhörigriksdagen.

§37 Gemensam upphandling av konsumentvägledning

Dnr 2008-295-103

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-04-07 med förslag till gemensam upphandling av konsumentvägledning

Upphandlingssekretess

§38 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2008-27-299

Anmäldes förteckning 2008-04-17 över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§39 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2008-04-03 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§40 Information från stadsdelsdirektören

Byte av lokal

Det behövs fler förskoleplatser runt Östermalmstorg. En av de få möjlig-heterna är att utöka förskolan på Riddargatan 1 från tre till fyra avdelningar genom att ta i anspråk lokalen vägg i vägg som vi idag använder för vår träfflokal Lotsen. Det är en bra lösning eftersom det finns en rejäl lekgård. Därför letar förvaltningen ny lokal för Lotsen. Man förhandlar just nu om en lokal som är större än den gamla och dessutom ligger mer centralt i stadsdelsom-rådet.

Chat med nämnden

Nämndens presidium har föreslagit att en ny chat med medborgarna anordnas efter nämndsammanträdet den 15 maj 2008 med start ca kl 20.00. Nämnden uttryckte att det var ett bra förslag. Det blir inget speciellt tema för chatten utan medborgarna är välkomna att själva välja frågorna. Då chatten ska annonseras behövs det bilder och namn på de som deltar från nämnden;

dvs gruppledaren för varje parti samt en bisittare. Namn på nämndens deltagare i chatten lämnas till nämndsekreteraren.

Löjtnantsgårdens äldreboende

Nämndens presidium och äldreomsorgschefen Marianne Snell kommer att besöka Löjtnantsgården, som drivs av Immanuelskyrkan, på måndag den 21 april.

Studiebesök

Göran Månsson berättade kort om nämndens besök i Stockholms Hamn (Värtan) i förra veckan den 9 april. Bland annat gavs information om utfyllnaden av Värtapiren.

Stureplan

Göran Månsson har tillsammans med Ylva Tengblad, Norrmalms stadsdelsdirektör, träffat citypolisen som informerat om att de prövat med att stänga av all biltrafik in till Stureplan vissa fredags- och lördagsnätter. Det har visat sig fungera bra, då det blivit lugnare i samband med att restaurangerna stänger vid småtimmarna på Stureplan, lägre ljudnivå, färre misshandelfall och överfall, inga ”svarttaxin” som snurrar runt efter kunder o dyl.

Valborg

Inför Valborgshelgen kommer informationsblad mot langning att delas ut tisdagen den 29 april utanför sys­tem­butikerna på Östermalm. Conny Karlsson, som är förvaltningens prevensions­sam­ordnare, kommer att presentera ett schema för 1-timmespass utanför sys­tem­bu­tikerna i Garnisonen, Fältöversten, Nybrogatan och Jarlaplan som både tjäns­te­män och förtroendevalda kan anmäla sig till.

Fältöverstens terrass

Mats Claesson, chef för programområdet Barn och ungdom, berättade att det efter möte mellan ungdomarna som brukar fördriva helgkvällar på

Fältöverstens terrassplan och polisen har blivit betydligt mindre störningar i form av bus och skadegörelse för de boende på terrassplanet.

I detta sammanhang informerade Mats Claesson om att ett brev skickats ut från högstadieskolorna i norra innerstaden till föräldrarna inför elevernas firande av Valborg och skolavslutning. Föräldrarna uppmanas – i en positiv anda – att intressera sig för vad ungdomarna gör dessa kvällar. Brevet är underskrivet av rektorer, fältassistenter m fl.

§41 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om kulturskolan

Dnr 2008-335-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med ”uppdrag till förvaltningen att söka lämplig lokal för utökad verksamhet för Kulturskolan på Östermalm”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§42 Skrivelse från vice ordförande Rolf Lindell (s) m fl om ”trafikproblemen i stadsdelen”

Dnr 2008-336-000

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Berit Bornecrantz Dias (v) överlämnade en skrivelse med uppdrag att ”i samverkan med trafikkontoret analysera de problem som har uppkommit till följd av de förändringar i trafikföringen som gjorts i vår stadsdel”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.