Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information om trafik-
förvaltningens fö Läs mer...rslag till trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014
(se ärende 9 på dagordningen)

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om trafikljus på Gasverksvägen.

Beslutsärenden

3 Underlag till budget 2014 med inriktning för 2015 och 2016 Östermalms stadsdelsnämnd. Dnr 2013-210-1.1.

4 Inriktningsärende avseende upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsområde. Dnr 2013-199-2.2.2.

6 Upprustning av Eriksbergsparken. Dnr 2013-238-3.1.

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Dnr 2013-26-1.2.5.

Remissärenden

9 Yttrande till trafikförvaltningen inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Emilia Bjuggren (S) om satsningar på ungas fritid. Dnr 2013-182-1.5.1.

13 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Ångbåtsbryggan, Strandvägen, kajplats 18.

14 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Carlos-Mina HB (Tidemans Café), Almlöfsgatan 3.

15 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Nybrogrillen AB, Nybroplan 2.

16 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Café L´Angolo, Engelbrektsplan 2.

17 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering på restaurang Visit Skärgården, Strandvägen (kajplats 18).

Svar på skrivelser

18 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2013-191-1.1.

19 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2013-190-1.1.

20 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP). Dnr 2013-102-1.1.

Anmälningsärenden

21 Anmälan av månadsrapport mars 2013.

22 Anmälan av Socialstyrelsens fördelning av utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2013.

23 Anmälan av protokoll 2013-04-04 från rådet för funktionshinderfrågor.

24 Anmälan av protokoll 2013-04-08 från pensionärsrådet på Östermalm.

25 Anmälan av promemoria 2013-04-18 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

26 Information från stadsdelsdirektören.

28 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt.

Dnr 2013-41-2.2.2.
Omedelbar justering

29 Anmälan av protokoll 2013-04-11 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Therese Carlborg (M) och vice ordförande Stefan
  Nilsson (MP) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 23 april 2013.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 14 mars 2013 justerades den 19 mars 2013.

§2 Svar på medborgarförslag om trafikljus på Gasverksvägen

Dnr 2013-179-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-09 med förslag till svar på medborgarförslag om trafikljus på Gasverksvägen för att förbättra trafiksäkerheten.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
 2. Nämnden överlämnar ärendet till exploateringskontoret och projektorganisationen för Norra Djurgårdsstaden för kännedom.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förvaltningen på nytt kontaktar projektorganisationen NDS och ber
dem överväga att anlägga ett väggupp vid 55:ans hållplats Gasverket
såsom föreslås i medborgarförslaget,

att förvaltningen tillser att lampor installeras i anslutning till övergång-
ställen längs med Gasverksvägen så att trafiksäkerheten förbättras samt

att i övrigt anföra följande:

Av det inkomna medborgarförslaget framgår att gång- och cykeltrafikanter upplever att sträckan vid Gasverksvägen känns farlig och oprioriterad för dem som inte färdas i bil. Det är beklagligt att trafiksituationen i anslutning till Norra Djurgårdsstaden inte framstår som mer nytänkande och modern. Även beaktat att området idag är långt ifrån färdigställt vill vi särskilt framhålla att det är viktigt att en fungerande infrastruktur färdigställs i samma takt som boende flyttar in, särskilt i ett område med miljöprofil.

Av tjänstutlåtandet framgår att förvaltningen håller med om att det är ange-läget att vidta åtgärder vid den aktuella platsen och att man kontaktat projektorganisationen NDS (Norra Djurgårdsstaden). Att NDS planerar att anlägga ett väggupp vid en annan plats i området borde inte hindra att man anlägger ett gupp även vid det aktuella övergångsstället. Snarare skulle det kunna

tyckas praktiskt ur resurssynpunkt att anlägga de båda vägguppen vid samma tillfälle. Vidare är det anmärkningsvärt att man anser att det planerade vägguppet behöver utvärderas innan man kan fatta ett beslut i frågan. Det finns sannolikt erfarenhet av väggupp att inhämta från liknande projekt. Situationen förefaller redan nu vara kritisk och det bör ageras utan dröjsmål så att situationen för de nyinflyttade i området känns trygg.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit
Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla medborgarförslaget samt

att till projektorganisationen fFör Norra Djurgårdsstaden framföra att

trafikljus sätts upp vid övergångsstället 55:ans busshållplats Gasverket.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; Norra Djurgårdsstaden ska ge uttryck för att vara hållbar stadsdel och i detta ingår också en trafiksäker

miljö. Ur ett barnperspektiv är det särskilt viktigt med en miljö som är trafiksäker. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa komma i främsta rummet och redovisas vid alla åtgärder som rör barn.

Övergångsställena vid både 55:ans busshållplats på Gasverksvägen och det från gasverksområdet till Hjorthagens IP är mycket farliga. Gasverksvägen är hårt belastad med mycket trafik till och från Lidingö samt med tung och riskfylld trafik under byggtiden i NDS. Detta innebär en stor trafikfara för fotgängare.


Trafikljus måste respekteras och är därför ingen grund för att inte sätta dit trafikljus. Att införa trafikljus skulle innebära större säkerhet för fotgängare och cyklister, bättre tillgänglighet för funktionshindrade, speciellt synskadade, större säkerhet för barn och äldre. En riskanalys borde därför upprättas för att belysa trafikmiljön.

§3 Underlag för budget2014 med inriktning 2015 och 2016 Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr 2013-210-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-09 med förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 Östermalms stadsdelsnämnd.

Under överläggning av ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) framlade ytterligare ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de fyra förslagen mot varandra och fann att förvalt-ningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Stadsdelsnämnden fastställer föreliggande underlag för budget
  2014 med inriktning 2015 och 2016 samt överlämnar det till
  kommunstyrelsen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 samt

att därutöver anföra följande:

I Miljöpartiets budget för Stockholms stad tydliggörs och kompenseras varje år för pris- och löneökningarna i alla stadens verksamheter. Det är viktigt att olika satsningar och besparingar tydliggörs, vilket inte gjorts i de budgetar som antagits av Stockholms stads moderatledda majoritet under de senaste åren, eftersom justeringar för höjda priser och löner inte gjorts i dessa

budgetar.

Underlaget till förslaget till budget för år 2014 innebär, liksom tidigare år, nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. Ökade resurser behövs för högre grundläggande service för medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Därutöver efterlyses fler mätbara mål och indikatorer för nämndens alla olika verksamheter.

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver stora förstärkningar, efter årliga nedskärningar från den moderatledda majoriteten sedan 2006. Även om resurserna i budgeten för år 2013 ökade något för denna verksamhet så är minskningarna av resurserna ändå totalt sett betydande. Rejäla satsningar behövs för kommande år, för att ha tillräckliga möjligheter att fånga upp och hjälpa barn som far illa och för att följa upp barn som är placerade i familjehem. Arbetet med att barn till föräldrar med missbruksproblem och psykiska funktionshinder ska förbättras.

Barnperspektivet är tydligt i socialtjänstens riktlinjer och innebär bland annat att allt ska göras för att förhindra vräkningar av barnfamiljer. En lokal handlingsplan för att förhindra vräkningar ska utarbetas och fler skuldrådgivare ska anställas, eftersom detta är en effektiv insats för att förebygga vräkningar. Rätten till SL-kort för de som är berättigade till försörjningsstöd ska åter-införas.

Under 2012-2013 har det skett oacceptabla nedskärningar av insatser till

personer med psykisk funktionsnedsättning; boendestöd, kontaktpersoner, dagverksamhet, gruppboende och personliga ombud. 2014 behöver innebära en återupprustning av stödet till psykiskt funktionsnedsatta.

Miljökompetensen behöver stärkas på stadsdelsförvaltningen och en ökad samverkan ska ske med invånare, företag och föreningar för att förbättra den lokala boende- och stadsmiljön. Stadsodling ska uppmuntras och stödjas. Ett åtgärdsprogram för att minska stadsdelens klimatpåverkan ska tas fram och genomföras. Ett arbete med energirådgivning gentemot nämndens verksam-heter samt mot företag och hushåll ska utvecklas, för att minska klimat- och miljöbelastningen totalt i stadsdelen.

Barnperspektivet ska införlivas i stadsplaneringen; barn och deras tankar om stadsplanering ska tas tillvara och en metod för detta utarbetas. Ett stadsmiljöråd bör skapas för att bättre ta tillvara medborgarnas engagemang och synpunkter i utvecklingen av Östermalm.

I förskolan behöver barngruppernas storlek minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål ochindikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång tillgenuspedagoger. Nya förskolor som beställs ska vara miljöbyggnader i nivå ”guld” när de levereras från SISAB och likvärdiga kriterier om de levereras från annan utförare. Det är den högsta klassificeringen för garanti på ”bra miljöval” och utesluter exempelvis ftalater i pvc-golv. Självklart ska inte bromerade flamskyddsmedel finnas i möbler eller bisfenol A i plastleksaker. Här ställs stora kunskapskrav på beställaren för att det bästa i miljöväg ska erbjudas barnen i våra förskolor.

Arbetet med policy för upphandling ska vidareutvecklas, särskilt avseende förfrågningsunderlagens kvalité och miljökrav. Två av de miljökrav som ska ställas är: 1) att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter,

2) att inga kemikalier som finns upptagna på REACH:s kandidatlista förekommer i några produkter eller varor.

Ekologisk, näringsriktig och närlagad mat är avgörande för hälsan och välbefinnandet. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka till minst 50 procent. Förskolor ochäldreboenden ska inte

servera fiskrätter innehållandes rödlistade eller hotade fiskarter. Förutom den ekologiska nyttan av detta skulle det öka kunskapen hos personal, barn och äldre om ekologi och matens miljöpåverkan.

En utevistelsegaranti behöver införas inom äldreomsorgen, som gör att äldre får bättre möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad och för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Det ska finnas ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. Rehabiliteringsmöjligheterna för stadsdelens anställda ska förbättras. Stadsdelen ska säkerställa att ingen diskrimineras i verksamheterna. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde 2002-2006 ska återinföras.

Sfi-elever ska kunna studera till och med nivån för nationella provet. De

anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska bör ha möjlighet att läsa sfi inom ramen för stadenskompetensprogram.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag samt
att därutöver anföra följande:

Allmänt
Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att
ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är därutöver viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna.

Förskolan
Barnens tid i förskolan är en del i det livslånga lärandet. Barn som får tillgång till en bra förskola har klart bättre möjlighet att lyckas under fortsatt skolgång. Därför måste staden kunna garantera en förskola med god kvalitet. Den
borgerliga politiken kommer att leda till att antalet barn per anställd ökar och att kvaliteten därmed riskerar att försämras. Om det inte går att mäta barngruppernas storlek på grund av den verksamhetsutveckling som pågår inom förskolan är det viktigt att kunna mäta antalet barn per anställd.

Andelen utbildade förskollärare är synnerligen låg och staden borde därför, om man ska leva upp till en kvalitativt hög pedagogisk nivå, ta ett ansvar att kompetensutveckla redan anställd personal - till exempel barnskötare - till förskollärare.

Vidare är det mycket problematiskt att hyran för förskolelokaler blir så hög i Norra Djurgårdsstaden och innerstaden att det gör det omöjligt för både kommunala och privata utförare att hyra lokaler.

Barn i behov av verksamhetsstöd
Med anledning av att antalet barn i behov av särskilt stöd ökar är det önskvärt att statistik tas fram som visar hur många barn som är i behov av detta stöd.

Barn och ungdom

Vi skulle vidare ha prioriterat arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Utökade öppettider på ungdomscaféet och bildandet av ett ungdomsråd för att stärka dialogen med ungdomarna skulle bidra till en positiv fritid. Fältassistenterna gör ett utmärkt arbete, men det krävs flera samverkade faktorer för att arbetet ska kunna utvecklas.

Äldreomsorg

Vi vill satsa på kvaliteten i omsorgen om äldre genom att t.ex. öka personaltätheten och förbättra personalkontinuiteten med ytterligare resurser.

Man ska kunna välja både privat och kommunal äldreomsorg. Idag är samtliga utom Dianagårdens vård- och omsorgsboende upphandlade på Östermalm. Servicehus eller dylika boendeformer behöver utvecklas för att tillmötesgå ökade och andra krav i framtiden.

Idag väljer, över 60 % privata hemtjänstutförare inom Östermalm. En orsak till att flertalet väljer privat hemtjänst kan vara att Icke-valet påverkar negativt.

Boendetiderna är idag väldigt korta på äldreboendena. Detta innebär att de äldre bor kvar längre tid hemma och behöver därför mycket stöd i hemmet. Detta ställer krav på hemtjänsten och utbildad personal. Vissa äldreboenden är mer populära än andra vilket innebär köer och att man i vissa fall aldrig kan komma till det boende man helst önskar. Därför är valfriheten chimär.

Vi anser att både trygghetsboenden och servicehus behövs och kommer att behövas framöver. Alla äldre måste ha rätt att få flytta in i ett äldreboende när de har önskemål och behov av detta. Kanske kunde framtidens modell vara flexibla fastigheter där det inryms både trygghetsboende och servicehus-boende i samma fastighet, då skulle inte den äldre behöva flytta när hjälp- och omsorgsbehovet blir större. Detta kunde även avhjälpa boendeplaneringen framöver. Vi delar emellertid inte förvaltningens uppfattning att efterfrågan på servicehus minskar på Östermalm. Det kanske är svårt att efterfråga något som inte finns på Östermalm. Både Kungsholmen och Norrmalm har servicehusboenden kvar i verksamheten och där finns efterfrågan.

Upphandling
Verksamhetens innehåll och dess betydelse för invånarna ska vara utgångspunkten vid organiseringen av den offentliga sektorn. Moderaterna sätter
formen och ideologiska låsningar framför välfärdens kvalitet. Vi välkomnar mångfald i välfärden. Men mångfald uppnås inte genom att privatisera väl fungerande kommunala verksamheter.

Socialtjänsten

De nedskärningar inom Socialtjänstens när det gäller till exempel försörjningsstöd, individ och familjeomsorg inklusive socialpsykiatrin kommer att innebära att klyftorna ökar på Östermalm. De som har det sämst ställt kommer att få det ännu sämre. När Jobbtorgen inte heller fullt ut tar sitt ansvar innebär detta att en stor grupp hamnar utanför samhällets skyddsnät. Detta innebär ökade bidrag för enskilda i stället för arbete.

Arbetsmarknadsåtgärder

Att skaffa sig jobberfarenhet är viktigt för ungdomarna. De påverkar möjligheterna till framtida jobb, de lär sig ta ansvar för ekonomi och träffar många människor som ger dem en bredare social kontaktyta. Vi ser det därför som en viktig fråga att prioritera möjligheterna till sommarjobb.

Stadsmiljö

För att kunna driva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Snöröjning, städning av gator och torg måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs tills stadsdelsnämnderna.

Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden med de 25000 till 30000 nya invånarna framöver i stadsdelen kommer successivt att ställa krav på service, omvårdnad och

transportmöjligheter som måste inkluderas i planeringen vars förutsättningar till stor del behöver planeras in redan i dag.

Närheten till Kungliga nationalstadsparken gör det både angeläget och möjligt att anlägga lekplatser som anknyter till naturen och görs litet mer fantasifulla än traditionellt. Stora Skuggan skulle med bra kollektiva förbindelser kunna utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde.

Reservation. Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis godkänna förvaltningens förslag samt
att i övrigt anföra följande:

Vänsterpartiet anser att stadsdelsnämnden under högeralliansens majoritet till nackdel har fråntagits viktiga ansvarsområden och tyvärr fungerar till stor del bara som remissinstans och ett kostsamt kontrollorgan av äldreomsorg driven av insynsskyddade vårdjättar. Det är tydligt att frustrationen hos medborgarna ökat i takt med att stadsdelsnämnderna successivt fråntagits mer och mer av sin roll som slutgiltig beslutsinstans.

Områden som befinner sig påfallande långt ifrån medborgarinflytande är stadsbyggnad, kultur och trafik- och renhållning. Den omfattande utförsäljningen av allmännyttan och privatiseringen av skolan och välfärden har
försvårat stadsdelarnas tillhandahållande av god kvalitet. På grund av avsaknaden av meddelarfrihet och insyn i de privata bolagen har personalen tystats då lojalitetskravet mot privata arbetsgivare är överordnat.

Dialogen med den vanliga medborgaren, exempelvis studerande i alla åldrar, funktionshindrade, äldre, hyresgäster och småföretagare, är oerhört viktig för utvecklingen av det demokratiska, jämställda och folkligt styrda samhället.
Ett fokus på utvecklingen av dialogen och medborgarinflytandet är för
Vänsterpartiet en hjärtefråga, själva navet som hjulet rullar kring. De röster som behöver en megafon ska kunna komma till tals och kunna utöva inflytande via stadsdelsnämnden.

Idag ser vi istället en utveckling mot att stora vårdföretag, privata fastighetsägare, byggbolag och riskkapitalister får allt mer del av de kommunala
skattemedlen medan vanliga medborgare förlorat inflytande över hur de ska användas. Så länge vinstintresset inom välfärden består kommer problemen att finnas kvar. Ökade kontroller av kvaliteten har visat sig kostsamt och
byråkratiskt, utan att för den skull kunna lösa problemen. Vänsterpartiet vill förhindra vinst i välfärden och ge brukare och personal mer inflytande och resurser.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg och tjänstgörande ersättaren Ivar Järnefors (FP) enligt följande; Östermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom Östermalms stadsdelsområde bor drygt 68 000 invånare och Östermalm är stadens till ytan största stadsdel.
Östermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga i
Östermalmsbornas vardag – barnomsorg, äldreomsorg, socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna. Stadsdelen

anpassas för att möta befolkningens önskemål om barnomsorg, fungerande stadsliv, god miljö och en trygg ålderdom.

Stadsdelsnämndens underlag för budget 2014 präglas av satsningar på en trygg, tillgänglig och väl fungerande verksamhet. Vi eftersträvar mångfald,

en ökad valfrihet och hög kvalité för medborgarna inom stadsdelens olika verksamhetsområden. Utgångspunkten för detta arbete är en budget i balans och en effektiv ekonomisk förvaltning. Genom god uppföljning och resultatstyrning kan vi prioritera och lägga resurser på de insatser och verksamheter som ger bäst resultat för den enskilda individen och för samhället.

Några exempel på vad vi vill fortsätta fokusera på under 2014:

Barn och unga

Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. Tydlighet, tillgänglighet och professionalitet ska prägla kontakten med föräldrarna på Östermalm. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära.
Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin. Ett stort steg i det moderna Norra Djurgårdsstadens utveckling är byggandet av förskolor. Det kommande året skapar vi bland annat ytterligare 128 nya platser inom förskolan i Norra
Djurgårdsstaden.

Stadsdelen ska erbjuda barn och ungdomar en god fritid genom stadsdelens parklekar, ungdomscaféer, ungdomsgård samt ungdomsarrangemang vid

särskilda tillfällen. Parkleken ska vara en naturlig mötesplats för områdets barn, ungdomar och vuxna. Under 2014 utvärderas satsningen i det s.k.
Humlanhuset som ligger i anslutning till Humlegårdens ungdomspark med

bl. a skateramper och konstgräsplan för fortsatt utveckling.

Äldreomsorg

Kvaliteten inom äldreomsorgen prioriteras ytterligare för att vi skall kunna erbjuda valfrihet och livskvalitet för våra äldre. Vi satsar mycket på kvalitetssäkring med uppföljning både på verksamhetsnivå och på individnivå samt kompetenshöjning och språkutbildning för berörd personal.De äldre ska

känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra bemötande, service och omsorg. Vi är positiva till att staden fortsätter arbetet med att

införa en ”äldrepeng” enligt lagen om valfrihet (LOV). Frivilligorganisationer utgör ett komplement till nämndens äldreomsorg och är en viktig och värdefull resurs i det förebyggande arbetet.

Under 2014 fortsätter arbetet med att vidareutveckla stadsdelens öppna träffpunkter med olika inriktningar för våra äldre, till exempel stadsdelens bibliotek, utegym och dagverksamhet.

Social omsorg

Det goda samarbetet med polis och frivilliga nattvandrare, trygghetsvandringar och förbättrad utomhusmiljö fortsätter likafullt som ett nära samarbete med frivilligorganisationer, församlingar och våra lokala pensionärs- och funktionshindersråd.

En fortsatt positiv tendens kunde skönjas gällande ungdomars alkohol- och drogvanor i den s.k. Stockholmsenkäten under 2012. Vår breda satsning på FUSSION (Frisk Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenter, kvälls- och sommarverksamhet för unga i Humlan, föräldravandrare, drog- och tobaksprevention mm har givit effekt. Insatserna har fortsatt hög prioritet och fortsätter under 2014. Utgångspunkten är liksom för övrig verksamhet inom Social omsorg att fortsätta det mycket viktiga arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Stadsmiljö

Östermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för alla och

bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och arrangemang av olika slag. Nedskräpning inom stadsdelen är ett stort problem och trots att vi under de senaste åren

kraftigt ökat städningen av våra parker har situationen inte förbättrats till-räckligt. Vi är positiva till den förändring som genomfördes förra året som möjliggör att polisen numera kan bötfälla de som skräpar ner. Östermalms parker lockar många besökare särskilt sommartid. Östermalms parker utsätts varje år för ett stort slitage och vi ser behov av att framöver tillföra resurser för att upprusta fler parker inom stadsdelen.

§4 Inriktningsärende avseende upphandling av drift av parkmark

Dnr 2013-199-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-18 med förslag till upphandling av drift av parkmark inom Östermalms stadsdelsområde.

Inriktningsärende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att driften av parkmark inom stadsdelsområdet
ska upphandlas på i ärendet angivna villkor.

2. Nämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att innan upphand-lingen påbörjas, återkomma med en redovisning av framtaget
förfrågningsunderlag utifrån i ärendet angiven inriktning.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg och tjänstgörande ersättaren Ivar Järnefors (FP) enligt följande; en fin och välskött parkmiljö är viktigt för stadsdelens trevnad. Idag finns det fler papperskorgar och sop-stationer än tidigare. Tyvärr blir dessa snabbt överfulla och skräpet hamnar utanför, särskilt under sommarhalvåret.

I vår stadsdel har vi många medborgare som engagerar sig i sin närmiljö.

Därför bör våra medborgare få en möjlighet att kunna upplysa om överfulla papperskorgar via till exempel telefon eller sms för att detta ska kunna åtgärdas. På sätt kan människors miljöengagemang tillvaratas och med-borgarna får en möjlighet att bidra till ett renare, snyggare och tryggare Östermalm.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Slutredovisning av Socialstyrelsens stimulansmedel

Dnr 2013-141-2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-02 med förslag till slutredovisning av Socialstyrelsens stimulansmedel inom vård och omsorg för äldre under 2007 – 2011 som även använts 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner slutredovisningen av Socialstyrelsens
  stimulansmedel inom vård och omsorg för äldre under 2007-2011
  som även använts 2012.

 2. Redovisningen översändes till Socialstyrelsen.

§6 Upprustning av Eriksbergsparken

Dnr 2013-238-3.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-08 med förslag till upprustning av Eriksbergsparken.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner genomförande av Eriksbergsparkens
  upprustning enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att fatta beslut i
  genomförandeskedet inom godkänd budget för projektet.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det är en mycket välkommen upprustning som nu sker av Eriksbergsparken. Den monumentala pampiga anläggningen i nordisk klassicistisk stil kommer att återuppstå efter en lång period av successivt förfall. I branten upp mot Timmermansordens byggnad växer lökväxter på vårarna som är ett mycket vackert inslag. En trappa upp mot Eriksbergsgatan kompletterar bilden. Vattendammen är sliten och behöver renoveras samt murarna omfogas. En modernare belysning ger bättre ljusbild för en tryggare park.

Arbetet som totalt beräknas kosta ca 6,1 mnkr har beviljats centrala investeringsmedel. Upprustningen av Eriksbergsparken är ett av stadsdelens prioriterade parkprojekt. Det är glädjande för alla kringboende och för

Östermalmsborna att den här investeringen nu genomförs. Nämndens ambition är att alla parker och grönområden skall vara välskötta och trygga.

Östermalm skall upplevas som ett tryggt och vackert stadsdelsområde. Det här arbetet är för nämnden ett steg mot att förverkliga detta verksamhetsmål.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Revidering av delegationsordningen

Dnr 2013-207-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-25 med förslag till revidering av delegationsordningen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegations-ordning.

§8 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 2013-26-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-08 med förslag till delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer och social- sekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Förordnande ges till nedan nämnda socialinspektörer och social- sekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid Socialjouren: Ola Agbro, Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland
Carlsén, Susanne Cavallius, Daniel Colegate, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anneli Fastborg, Anita Habel, Helena Holm, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Elinoar Lindroth, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maria Ragndag, Maj-Stina
Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius,
Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija
Yrjänä och Inger Åsebo.

§9 Yttrande till trafik- och renhållningsnämnden inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Dnr 2013-185-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-09 med förslag till yttrande till trafik- och renhållningsnämnden inför trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till trafik- och renhållningsnämnden .

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens svar på remissen,

att ärendet hanteras med omedelbar justering ,

att yttrandet med protokollsutdrag sänds till trafik- och renhållnings nämnden samt

att därutöver anföra följande:

Med hänsyn till att inflyttning till Norra Djurgårdsstaden redan påbörjats är det är viktigt att 55:ans turtäthet ökar samt att den även kör en eller ett par turer på kvällen senare än kl. 22.

Det har tidigare talats om att buss 62 skulle förlängas till Norra Djurgårdsstaden. Detta bör absolut prövas.

Universitetets andra uppgång behöver öppnas, något som också förvaltningen påpekar.

De planerade (men tillfälligt tillbakadragna) förändringarna av linjedragningarna för stombussarna 1 och 4 motsätter vi oss. 1:an och 4:an är viktiga bussar som används flitigt, inte minst av många äldre.

Generellt skulle vi vilja se ett bättre användande av vattenvägarna, med biogasdriven båttrafik och eventuellt anslutnings trafik till närliggande knutpunkter. Vidare behövs det högre turtäthet och fler ståplatser i högtrafik och utökade möjligheter att ta med cykeln i kollektivtrafiken.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen samt

att därutöver anföra:

Kollektivtrafiken är ett av det i särklass viktigaste instrument som staden och länet har för en hållbar stadsutveckling. Det är därför viktigt att framkomligheten för bussarna på stadens gator prioriteras.

Bakgrunden till remissvaret är att Landstingets Trafikförvaltning planerar trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014. I vårt område Östermalm är det här en särskilt viktig fråga b.la. med tanke på den utbyggnad av Norra

Djurgårdsstaden som pågår. Den nya stadsdelen skall byggas miljömässigt hållbar varför kollektivtrafiken väger tungt.

Allmänt
Vissa allmänna principer bör slås fast. Alla sjukhus ska ha en stombussförbindelse eller tunnelbana. Universitetets campus samt området Albano bör ha tätare och bättre förbindelser. Till Lappkärrsberget och Hjorthagen krävs trafik med nattbussar. Det är många ungdomar som reser dessa sträckor. Förbindelserna från Östermalms innerstad mot Universitetet är inte helt bra då sådana resor kräver byten med väntetider. Den norra uppgången vid T-bana Universitetet bör öppnas så att Lappkärrsberget, Ekhagen och

Riksmuséet kommer närmare T-banan. Norra Djurgårdsstaden måste ha en nattbuss vilket bör inplaneras från början. Frågan har lyfts i en gemensam skrivelse för stadsdelsnämnden.

I övrigt några synpunkter på enskilda linjer.

Stombussarna 1 och 4 föreslås få ändrade körvägar men tas ej upp här då dessa förändringar ligger längre fram i tiden. Dock vad gäller linje 1 måste trafikförvaltningen när beslut tas om något år väga in det faktum att Gärdets T-banestation har ett mycket stort antal resande i storleksordningen motsvarande vad som gäller för Göteborgs centralstation (Finlandstrafiken bla). Det är därför viktigt att ha en bra bytesmöjlighet mellan T-bana och stombuss-linje på Värtavägen.

buss 40 ställs krav på större turtäthet inte minst under kvällstid samt anpassning vid T-bana Universitetet till tunneltågens tider. Förslaget om förlängning av buss 52 till Blockhusudden / Kaknäs är mycket bra. Buss 55 saknar idag nattrafik. Det är tryggare för Hjorthagsborna att resa med bussen sen kvällstid än på T-banan. I förlängningen är det också bra för Norra Djurgårdsstaden. Buss 56 har låg turtäthet även dagtid. Anslutningen för buss 62 till Norra Djurgårdsstaden bör ses över. Buss 73 Ropsten-Karolinska slår vi vakt kring. Både för Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden och Lidingö är det en viktig förbindelse.

Bussarna 42 och 44 trafikerar Karlavägen från Karlaplan västerut mot
Engelbrektskyrkan. Bussarnas tidtabeller ligger så att de ofta går samtidigt. En ändring av tidtabellen så att jämn trafikföring på Karlavägen åstad-kommes skulle med ett slag fördubbla turtätheten och höja kvaliteten på trafikutbudet.

Tunnelbana
När beslut om sträckning tas för en utbyggd tunnelbana mellan Kungsträdgården och Nacka är det angeläget att välja ett alternativ som dras under Djurgården, Östra Södermalm och Sjöstaden. I framtiden kommer de olika nöjes- och kulturetablissemangen att dra till sig många besökare året runt vilket kräver ökat kollektivtrafikutbud.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Therese Carlborg och tjänst-görande ersättaren Ivar Järnefors (FP) enligt följande; Stockholm är en del av en global värld som aldrig sover. Den nya framtidsvisionen ska ta sin utgångspunkt i att Stockholm bör vara en hållbar, tillgänglig stad under dygnets alla timmar. En stad med hög kvalitet i välfärden, där det finns gott om bostäder och där det är enkelt att ta sig fram.För att lyckas med det är det angeläget att kollektivtrafiken byggs ut i takt med att staden växer.

Landstingets Trafikförvaltning har genom sin remiss visat vilka kollektiv-trafikförändringar som planeras inom ramen för Östermalms stadsdelsom-råde.

Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens största stadsutvecklingsprojekt och ska byggas utifrån högt uppsatta miljömål i syfte att skapa en miljömässigt hållbar stads­del. Det är viktigt att kollektivtrafiken i området är mycket god så att boende i Norra Djurgårdsstaden ges goda förutsättningar att resa miljösmart. Det viktigt med för­bättringar av 55:an och 62:an alternativt 72:an.

I remissen meddelades förändringar av bland annat stombusslinjerna 1 och 4. Landstingets Trafikförvaltning har senare meddelat att man un­der de närmaste åren inte kommer genomföra de tidigare föreslagna förändringar­na av buss 1 och 4. Alliansen vill understryka att det är av stor vikt att dessa för­ändringar inte genomförs då det innebär försämringar för boende på Gärdet.

Södra Djurgården med dess expanderande evenemangsutbud är Stockholmsregio­nens mest populära besöksmål för stockhol­ma­re och turister. Alliansen hoppas att det inom snar framtid sker för­stärk­ningar av nuvarande kollektivtrafik till och från Södra Djurgården för att ytterligare öka tillgängligheten och undvika nuvarande problem.

Genom en välutbyggd kollektivtrafik skapar vi en hållbar, tillgänglig stadsdel under dygnets alla timmar.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; det vore önskvärt att lokaltrafikens tidtabeller så långt möjligt samordnas med den regionala trafiken, så att det finns kollektiv transport till och från tåg och flyg. Exempelvis för en resa mellan bostaden och Stockholms central eller Arlanda flygplats ska inte krävas taxi.

En enda biljett i lokaltrafiken borde gälla från startpunkt till slutpunkt i hela regionen med buss, spårvagn, T-bana, pendeltåg och tåg. Det skulle ge en smidig framkomlighet. Idag gäller inte samma biljett i lokaltrafiken och Arlanda Express eller regionaltåg till Arlanda, vilket skapar problem för resenärer och med största säkerhet utnyttjas inte dessa linjer därför maximalt.

Man måste också se på aspekter som klimatet, turismen, besökstalen och priset. Med tanke på att inkomstklyftorna ökat markant - många har idag till och med så kallad stadsdelsarrest - lockas inte resenärer att åka kollektivt. Och de som har bil väljer denna framför att resa med den dyra kollektiv-trafiken. Utvecklingen går bakåt.

Förenklingar och effektivare samordning ger förbättrad tillgänglighet, vilket skulle göra regionen attraktivare på flera sätt för både invånare och besökare.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kulturprogrammet ”Kultur i ögonhöjd”

Dnr 2013-146-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-25 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Program för barn- och ungdomskulturen 2014-2016.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om satsningar på ungas fritid

Dnr 2013-182-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-08 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Emilia Bjuggren (S) om satsningar på ungas fritid.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit

Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla motionen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; ”det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre”. Även om Östermalm är en stadsdel med många möjligheter och närhet till nöjeslivet så finns inte mycket för den åldersgrupp som motionären tar upp. Det ska inte förringas att delta i ett projekt för att sedan utvärdera det utifrån våra förutsättningar. Ett projekt kan också ge en möjlighet att starta ett samarbeta med ytterstaden.

Det kan också tilläggas att det i det idrottspolitiska programmet finns angivet att ”stadsdelsnämnderna ska ge föreningar möjlighet att visa upp sin verksamhet genom till exempel prova på-tillfällen och Idrottslyftet i samband med skoldagen eller genom information på skolor, fritids och fritidsgårdar”

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads förskoleprogram

Dnr 2013-206-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-26 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads förskole-program. ”Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens svar på remissen samt

att därutöver anföra följande:

Stockholms stads miljöprogram borde ha varit ett självklart styrdokument vid framtagandet av detta program, men nämns tyvärr inte bland de dokument som legat till grund vid utvecklandet av det, vilket är mycket olyckligt.

Det finns, utöver förvaltningens förslag, två förbisedda områden.

Det ena är vikten av kunskap när det gäller val av material i till exempel leksaker och utrustning av olika slag. Riskerna m ed vissa vanligt förekommande kemikalier som till exempel mjukgörare i plast och pvc och flamskyddsmedel är i dag väl dokumenterade. Regelverk, kontroll och tillsynsmyndigheter har inte hängt med och förvånansvärt många pro dukter innehåller hormonstörande och cancerogena ämnen. Barn är extra känsliga då de har låg kroppsvikt,
tunnare hud och organ samt fortsatt växer. Barnen ”smakar på världen” och de kryper på golvet där ämnen ansamlats i dammet vilket gör att exponeringen av kemikalier blir extra hög. Därför är det viktigt att barnens miljö i möjligaste mån fredas från dessa kemikalier. Vi vill att staden förbättrar sin egen
kunskap och ger tydliga riktlinjer till förskolorna i dessa frågor.

Det andra området vi vill lyfta fram är maten. Programförslaget tar upp vikten av näringsriktig mat, vilket är bra. Vi vill även att ökad användning av ekologiskt odlad och/eller miljöcertifiera de produkter ska lyftas fram i
programmet. Det är både en miljöfråga, men det är också en hälsofråga
eftersom ekologisk mat i många fall innehåller mindre kemikalier och bekämpningsmedelsrester som vi bör bespara våra barn. Alla för skolor bör laga klimatsmart mat och arbeta medvetet och pedagogiskt kring miljövänlig avfallshantering, med bl.a. matavfallsinsamling eller kompostering.

Förvaltningen lyfter i sitt remissvar fram några områden där programmet bör kompletteras, bland annat att texterna kring hållbar utveckling bör få ett eget avsnitt och att ambitionerna behöve r höjas.

En annan mycket stor utmaning är att den inriktning som stakas ut i programmet när det gäller till exempel lika behandling oavsett kön samt att ge barnen en ökad förståelse för naturen och miljön även ger effekt och förbättringar ute i de enskilda förskolorna.

Personaltätheten får inte försämras. För att klara av alla uppdrag och ha tid för barnen krävs personal och det är därför an ges större tyngd i programmet.

Slutligen vill vi att brukarenkäten till föräldrar i förskolan får ett bredare fokus, t.ex. att man frågar föräldrarna om nöjdhet med mat och leksaker.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)
enligt följande; i förslaget till förskoleplan finns inget angivet om barngruppernas storlek och hur man ska kunna minska dem. Vi vet idag att många förskolor överskrider KF:s mål. Det hade därför varit önskvärt att få med detta i planen. Detta framgår inte i planen. Det är också viktigt att genusperspek-tivet lyfts fram och blir belyst liksom hur man ska gå tillväga för att få fler manliga förskollärare.

§13 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Ångbåtsbryggan

Dnr 2013-188-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-27 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Ångbåtsbryggan, Strandvägen/kajplats 18, 115 21 Stockholm (dnr 9.1-2741/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Wärdshuset Ulla Winbladh AB, Box 20094, 161 02 Bromma bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang Ångbåtsbryggan kl 11.00 – 01.00 och måndag till söndag på tillhörande uteservering kl 11.00 – 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§14 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Tidemans Café

Dnr 2013-153-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-02 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Tidemans Café, Almlöfsgatan 3, 114 51 Stockholm (dnr 9.1-11878/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Carlos-Mina Handelsbolag, c/o Latif Sawires, Olshammarsgatan 55, 124 75 Bandhagen bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i Tidemans Café kl 11.00 – 01.00 och måndag till söndag på tillhörande uteservering kl 11.00-22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§15 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i Nybrogrillens uteservering

Dnr 2013-181-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-03-27 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i Nybrogrillens uteservering, Nybroplan 2, 111 47 Stockholm (dnr 9.1-3519/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Varli grillen AB, Nybroplan 2, 111 47 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i Nybrogrillens uteservering kl 11.00 – 01.00 under perioden 10 mars till 1 oktober.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§16 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Café L’Angolo

Dnr 2013-204-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-07 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Café L’Angolo, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm (dnr 9.3-3389/2013).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Palmaria AB, c/o Café L’Angolo, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas utökad serveringstid att till allmänheten få servera spritdrycker, vin,
stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag på Café L’Angolo kl 01.00 – 02.00 och måndag till söndag i tillhörande uteservering kl 01.00-02.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att föreslå att Palmaria AB, utifrån en social bedömning ska beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker måndag till söndag på restaurang Café L´Angelo kl 11.00 - 02.00 och på tillhörande
uteservering kl 11.00 - 01.00,

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) enligt följande; uteserveringar innebär i princip alltid ökad risk för oordning och bråk samt ökad risk för störningar i närheten av restauranger. Tillståndet för uteserveringen bör därför begränsas till 01.00.

§17 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering på restaurang Visit Skärgården

Dnr 2013-242-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-09 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Visit Skärgården, Strandvägen/kajplats 18, 114 56 Stockholm (dnr 9.1-4003/2013).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Öppen Skärgård AB, Strandvägen, Kajplats 18, 114 56 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas stadigvarande serveringstillstånd att till allmänheten få servera spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker måndag till söndag i restaurang/café Visit Skärgården kl 11.00 – 01.00 och måndag till söndag i tillhörande uteservering kl 11.00-21.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till socialnämnden/tillståndsenheten.

§18 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om köttkontroller

Dnr 2013-191-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-09 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om gällande rutiner avseende kontroll av livsmedelskvalitet och köttprodukter.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§19 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om SkidCenter

Dnr 2013-190-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-08 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”att skapa ett SkidCenter vid Stora Skuggan/Fiskartorpet”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§20 Svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om avveckling av koleldning i Värtaverket

Dnr 2013-102-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2013-04-08 med förslag till svar på skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) om ”avveckling av koleldning i Värtaverket och andra åtgärder för att minska Östermalms klimatpåverkan”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V).

Ordförande Therese Carlborg m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP), ledamöterna Birgit Marklund Beijer m fl (S) och Berit Bornecrantz Dias (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bifalla skrivelsen samt

att i övrigt anföra följande:

Klimatfrågan är global och det är nödvändigt att alla aktörer, inte minst kommuner och stadsdelar använder de möjligheter de har för att minska sin klimatpåverkan. En av de största bidragen till att minska Stockholms stads klimatpåverkan vore en avveckling av eldningen med kol i Värtaverket.

Stadsdelsnämnden kan också helt på egen hand ta betydelsefulla steg att minska sin klimatpåverkan. En översyn behöver göras av energiåtgång i stadsdelens verksamheter och lokaler och ett åtgärdspaket tas fram för hur denna kan minska. En energirådgivare bör anställas, dels för att underlätta arbetet med att ta fram detta åtgärdspaket och också för att hjälpa företag och hushåll på Östermalm att minska sin klimatpåverkan.

Det är anmärkningsvärt att förvaltningen skriver att den saknar kompetens att bedöma vilken typ av miljöbil som är bäst ur energi- och klimatsynpunkt (utan endast hänvisar till miljöförvaltningen). Detta bör ses som en direkt följd av de nedskärningar av miljöarbetet och miljökompetensen som den moderatledda majoriteten har genomfört under de senaste åren. Det behövs en kraftig förstärkning av miljökompetensen inom förvaltningen, där en energirådgivare är en viktig och naturlig del.

§21 Anmälan av månadsrapport mars 2013

Dnr 2013-142-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 mars 2013.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner rapporten.

§22 Anmälan av Socialstyrelsens fördelning av utvecklingsmedel för 2013

Dnr 2013-44-2.1.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2013-03-18 om fördelning av utvecklings-medel för 2013 till kommuner/stadsdelsförvaltningar för arbete mot våld i nära relationer.

Östermalms stadsdelsnämnd beslöt 2013-02-07 § 15 att tillsammans med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm att ansöka om 1420000 kr och stadsdelarna har av Socialstyrelsen gemensamt tilldelats 500000 kr.

(Dnr 6.2.4-53074/2012).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-04-04 från rådet för funktionshinderfrågor på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-04-08 från lokala pensionärsrådet på Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§25 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2013-04-18 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§26 Upphandling av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt

Dnr 2013-41-2.2.2.

Upphandlingssekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Upphandlingssekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

§27 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2013-04-11 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§28 Information från stadsdelsdirektören

Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden

Micasa Fastigheter har arrangerat en projekttävling för ett vård- och omsorgsboende samt seniorboende i Norra Djurgårdsstaden inom delområdet Brofästet. Stadsdelsdirektör Göran Månsson och äldreomsorgschef Marianne Snell har ingått i en jury med borgarråd Joakim Larsson som ordförande. Fyra tävlingsbidrag utvärderades och juryn beslöt enhälligt att utse förslaget Meningsfyllt av White Arkitekter AB till vinnare i tävlingen och rekommen-derar förslaget till utförande. En broschyr utdelades med juryutlåtandet april 2013.

Jordskred vid Ekhagsstranden

I måndags orsakade provborrning för en kraftledningstunnel ett jordskred vid Ekhagsstranden. Stranden ska återställas och området är till dess avspärrat. Ingen människa kom till skada.

Hund i staden

Under vecka 17 anordnar stadsdelsförvaltningarna i innerstaden fyra tillfällen för hundägare att prata hund med Svenska Kennelklubben, Djurpolisen och några av landets mest erfarna hundcoacher. Det fjärde tillfället är på Östermalm fredagen den 26 april kl 11-13 på Karlaplan med instruktören Johan Andersson.

Trygghetsvandring

På kvällen torsdagen den 30 maj kommer en trygghetsvandring att äga rum i Norra Djurgårdsstaden. Syftet är att upptäcka mörka områden, buskage etc som behöver belysas för att öka tryggheten i området. Närmare information om tid och plats kommer.

Skolavslutning

Inför skolavslutningen den 10 juni kommer informationsblad mot langning att delas ut utanför sys­tem­butikerna i Fältöversten och på Nybrogatan. Både
tjäns­te­män och förtroendevalda kommer att kunna anmäla sig till 1-timmespass utanför systembutikerna.

§29 Övriga frågor

Rapport

Ordförande Therese Carlborg (M) meddelade att hon i går deltagit på en informationskväll för stadsdelspolitiker från Östermalm och Norrmalm samt representanter från media hos KFUM Central. Information gavs om Roslagstullsprojektet. Ordförande föreslog att återkomma i höst med att bjuda in KFUM Central för information om projektet.

§30 Skrivelse från ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) om stadsdelsförvaltningens reception

Dnr 2013-264-1.1.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) överlämnade en skrivelse om stadsdelsförvaltningens reception i Garnisonen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.