Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om "Parkeringsstrategi och plan för g Läs mer...atuparkering" av Jan Prestberg, trafikkontoret, och "Lek och rörelse på Östermalm" av Britt Mattsson och Fredrik Ekroth, parkmiljöavdelningen, Östermalms stadsdelsförvaltning.

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvarorapportering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Insamling av "balkongjord" i Norra Djurgårdsstaden

Svar på medborgarförslag
Dnr 2015-794-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Föreningsmeddelandetavlor i Norra Djurgårdsstaden

Svar på medborgarförslag
Dnr 2015-795-1.2.4.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

4 Ändring av sammanträdesdag för Östermalms stadsdelsnämnd år 2016

Dnr 2016-78-1.1. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Redogörelse till Inspektion för vård och omsorg (IVO)

Dnr 2015-422-1.4. (Omedelbar justering)

6 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2015

7 Cykelbana vid Lindarängsvägen

Svar på skrivelse från Mimmi Deljerud Engholm (L) Dnr 2015-504-1.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nya förskolor i Södra Värtan etapp 1 - inriktningsärende

Remissärenden

9 Serveringstillstånd Bierwaldbaren

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-34-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Serveringstillstånd Subito

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr 2016-48-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Serveringstillstånd Hjärtat

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet Dnr 2016-85-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Höjd habiliteringsersättning

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Dnr 2016-9-1.5.1.

13 Bättre mottagande av nyanlända elever

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (dnr 106-1382/2015) av Cecilia Brink (M) Dnr 2016-25-1.5.1.

14 Restnoteringar av läkemedel

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2016-24-1.5.1. (Omedelbar justering)

15 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

16 Förslag till detaljplan för fastigheten Tallen 11 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2016-40-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

17:a Anmälan av enheternas verksamhetsberättelse år 2015

Dnr 2015-733-1.2.1.

17:b Månadsrapport februari 2016

18 Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling - Projektrapport nr 2/2016

19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

21 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

22 Anmälan av promemoria 2016-03-10 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

23 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärende

25 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen med misstanke av missförhållande - lex Sarah

Anmälningsärenden

26 Inkommen information om lex Sarah - utredning enigt 24 f § LSS i enskild verksamhet

27 Inkommen information enligt 14 kap socialtjänstlagen med misstanke av missförhållande - lex Sarah

28 Information om anmälan och utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen - lex Sarah

29 Information om anmälan och utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen - lex Sarah

30 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS - socialtjänst

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2016-01-14 och 2016-02-04 3 Föredragningslista Östermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 10 mars 2016 Östermalm stadsdelsnämnd Box 24156 Telefon 08-508 10 000 stockholm.se/ostermalm Besöksadress Karlavägen 104

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Insamling av "balkongjord" i Norra Djurgårdsstaden

§3 Föreningsmeddelandetavlor i Norra Djurgårdsstaden

§4 Ändring av sammanträdesdag för Östermalms stadsdelsnämnd år 2016

§5 Redogörelse till Inspektion för vård och omsorg (IVO)

§6 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2015

§7 Cykelbana vid Lindarängsvägen

§8 Nya förskolor i Södra Värtan etapp 1 - inriktningsärende

§9 Serveringstillstånd Bierwaldbaren

§11 Serveringstillstånd Hjärtat

§12 Höjd habiliteringsersättning

§13 Bättre mottagande av nyanlända elever

§16 Förslag till detaljplan för fastigheten Tallen 11 i stadsdelen Östermalm

§17:a Anmälan av enheternas verksamhetsberättelse år 2015

§18 Samverkan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling - Projektrapport nr 2/2016

§19 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§22 Anmälan av promemoria 2016-03-10 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§23 Information från stadsdelsdirektören

§25 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen med misstanke av missförhållande - lex Sarah

§26 Inkommen information om lex Sarah - utredning enligt 24 f § LSS i enskild verksamhet

§27 Inkommen information enligt 14 kap socialtjänstlagen med misstanke av missförhållande - lex Sarah

§28 Information om anmälan och utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen - lex Sarah

§29 Information om anmälan och utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen - lex Sarah

§30 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS - socialtjänst

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll