Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Iordningsställ Hubertusparken

Beslutsärenden

4 Upphandling av driften av Kampementets vård- och omsorgsboende

5 Överenskommelse gällande förskolan Körsbärsvägen 16-18

Dnr 2016-319-2.6. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

8 Serveringstillstånd till Restaurang Pepstop av Renée Voltaire AB

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-253-1.5.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Serveringstillstånd till Restaurang Bajit

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 2016-214-1.5.2. (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Yttrande över stadsrevisionen i Stockholms stads årsrapport 2015

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 3
Dnr 2016-258-1.2.1.

11 Rapport om utveckling av hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2016-208-1.5.1. (Omedelbar justering)

12 Tillfälliga asylboenden

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C)
Dnr 2016-163-1.5.1.

13 Förslag till detaljplan för Kolkajen, del av fastigheten Hjorthagen 1:3 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2016-296-1.5.3. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

14 Månadsrapport maj 2016

Dnr 2016-122-1.2.1. (Senare utsändning)

15 Anmälan av Skolinspektionens tillsyn och beslut efter tillsyn 2016

17 Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm

18 Revisionsplan 2016

Stadsrevisionen
Dnr 2016-321-1.2.1.

19 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Östermalms stadsdelsnämnd

20 Samverkansöverenskommelse

21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

22 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordning

23 Anmälan av promemoria 2016-06-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

24 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

29 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen lex Sahra- egen regi

Anmälningsärenden

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2016-05-12 och 2016-06-01

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Iordningställ Hubertusparken

§4 Upphandling av driften av Kampementets vård- och omsorgsboende

§5 Överenskommelse gällande förskolan Körsbärsvägen 16-18

§8 Serveringstillstånd till Restaurang Pepstop av Renée Voltaire AB

§9 Serveringstillstånd till Restaurang Bajit

§10 Yttrande över stadsrevisionen i Stockholms stads årsrapport 2015

§13 Förslag till detaljplan för Kolkajen, del av fastigheten Hjorthagen 1:3 m.fl. i stadsdelen Hjorthagen

§15 Anmälan av Skolinspektionens tillsyn och beslut efter tillsyn 2016

§17 Beslut från Länsstyrelsen i Stockholm

§19 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen - utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Östermalms stadsdelsnämnd

§21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordning

§23 Anmälan av promemoria 2016-06-16 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§24 Information från stadsdelsdirektören

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§27 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§29 Utredning enligt 14 kapitlet socialtjänstlagen lex Sarah - egen regi

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll