Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-17

Sammanträde 2017-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

3 Upphandling av hemtjänst nattetid och larmutryckning

4 Rio vård- och omsorgsboende

7 Ansökan om föreningsbidrag till pensionärsföreningen PRO Östermalm-Gärdet för år 2017

8 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Serveringstillstånd, Restaurang Frihamnen

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott
Dnr 2017-278-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Serveringstillstånd, Blockhusporten

Remiss från socialnämndens tillståndsutskott
Dnr 2017-124-1.5.2. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

11 Årsredogörelse för år 2016.

Rapport från stadsrevisionen i Stockholms stad
Dnr 2017-262-1.2.1.

12 Uppdatering av samverkansöverenskommelse och den lokala lägesbilden

Samverkansöverenskommelse mellan Östermalms stadsförvaltning och Lokalpolisområde Norrmalm
Dnr 2016-322-1.2.5.

13 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020

Kontorsutlåtande som svar på remiss från
kommunstyrelsen. (Utsändes senare)
Dnr 2017-283-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av observationsrapport Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

16 Anmälan av inspektionsrapport Saras Omsorgs dagverksamhet

17 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

18 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

Protokoll 2017-03-09 och 2017-04-06
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

21 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

23 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

25 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

26 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL - äldreomsorgen

28 Information om inkommen utredning enligt 14 kap. socialtjänstlagen (SoL) i enskild verksamhet

29 Information om inkommen anmälan enligt patientsäkerhetslagen i enskild verksamhet

30 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2017-03-31
Protokoll 2017-04-06
Protokoll 2017-04-18

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Upphandling av hemtjänst nattetid och

§4 Rio vård- och omsorgsboende

§7 Ansökan om föreningsbidrag till pensionärsföreningen PRO Östermalm-Gärdet för år 2017

§8 Förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§12 Uppdatering av samverkansöverenskommelse och den lokala lägesbilden

§13 Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017 - 2020

§15 Anmälan av observationsrapport Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

§17 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§21 Information av stadsdelsdirektören

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enigt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

§27 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 2017

§28 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (SoL), lex Sarah, i enskild verksamhet

§29 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - Löjtnantsgården

§30 Anmälan av sociala delegationens protokoll