Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-12-12

Sammanträde 2012-12-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Husbygårdsskolan, Edward Griegsgången 26, Husby

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar kl. 17:30 - endast för nämndens ledamöter
Läs mer... Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll från den 22 november 2012

Slutet sammanträde

3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden - slutet sammanträde

5 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 545-2012-8. (utsändes ej - muntlig redovisning)

6 Beslut från Socialstyrelsen - enskilt ärende

Dnr 413-2011-1.4. (utsändes ej - muntlig redovisning)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

8 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2012

Dnr 807-2012-1.2.1. (utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2013

11 Servicehuslägenheter i Kista servicehus

12 Redovisning av vidtagna åtgärder för att säkerställa att kraven för Lex Sarah uppfylls vid Rinkeby vård-och omsorgsboende

13 Ansökan om utvecklingsmedel - stödinsatser för våldsutsatta kvinnor

14 Ny förskola i kvarteret Skagafjord 2, Kista Gård

16 Personalomsättning och sjukfrånvaro hos utförarenheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr 607-2012-1.6.

Remissärenden

17 Motion om förbättringar av stadens föreningstavlor

Remiss från kommunstyrelsen - motion (2012:42) av Maria Hannäs (V)
Dnr 677-2012-1.5.1.

18 Förslag till strukturplan för Rinkeby allé

Remiss från stadsbyggnadskontoret av samrådsunderlag
Dnr 656-2012-1.5.3.

19 IT-program för Stockholms stad 2013-2018

20 Förslag till skolplan för Stockholms stad

21 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 747-2012-1.5.1.

Anmälningsärenden

22 Kollorapport 2012

23 Nya lokaliseringar av ungdomsgårdarna i Akalla och Kista

24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

25 Konferenser och utbildningar

27 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Protokoll från 15 november 2012

28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Protokoll från den 7 november 2012

29 Anmälan av delegationsbeslut

(cirkulerar under sammanträdet)

30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(cirkulerar under sammanträdet)

31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

(cirkulerar under sammanträdet)

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(cirkulerar under sammanträdet)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Bo Sundin (M) och vice ordförande Mia Päärni (S) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Dag för justering den 18 december 2012.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokollet från stadsdelsnämndens sammanträde den 22 november 2012 justerades den 28 november 2012.

§3 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§4 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8a § 2 st föräldrabalken (FB)

§5 Anmälningsärende

Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§6 Anmälningsärende

Beslut från Socialstyrelsen – enskilt ärende

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen hade ingen information att lämna och inga frågor ställdes från nämnden.

Under punkten ”Allmänhetens frågestund” ställdes fråga ifrån allmänheten om antalet biståndsavslag som ges från nämnden avseende ansökan om servicehusboende inom äldreomsorgen Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämnden tog till sig frågeställningen och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett svar till nämnden.

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i december 2012

Beslut

Nämnden godkänner denna uppföljningsrapport.

Ärendet

Före resultatöverföring prognostiseras ett sammanlagt överskott om 1,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående uppföljningsrapport.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 7 december 2012. Dnr 1.2.1.-807-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Verksamhetsplan med budget för år 2013

Beslut

1. Verksamhetsplan med budget för år 2013 fastställs och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden fastställer internpriser, enligt bilaga 4.

3. Nämnden godkänner omslutningsförändringar, enligt bilaga 5.

4. Nämnden fastställer resultatenheter och ersättningar till dessa, enligt bilaga 6.

5. Nämnden beslutar att den regionala organisationen av MAS, MAR och heminstruktörer från och med januari 2013 organiseras under Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

6. Nämnden ansöker om ytterstadsmedel om sammanlagt 10,2 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. I denna verksamhetsplan redovisas hur nämnden ska bidra till att dessa mål uppnås. Nämnden ansvarar bl.a. för förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, parkskötsel och förebyggande verksamhet för barn och ungdom. Fullmäktige har fastställt 13 mål för verksamhetsområdena som konkretiserar inriktningsmålen samt indikatorer och aktiviteter.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 26 november 2012. Dnr 1.1.-752-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Ledamot Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Pärrni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en budget i enlighet med vad vi anför nedan

Att

1. Arbeta fram en upphandlingspolicy med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och antidiskrimineringsklausuler

2. Att inte upphandla några verksamheter under det kommande året

3. Att det ska vara möjligt att lägga egenregianbud om upphandlingar görs

4. Att istället för att lägga personella resurser på upphandlingar använda dem till att noggrant följa upp de verksamheter som redan är ute på entreprenad

5. Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett mål för att öka andelen anställda med annan etnisk härkomst än svensk både generellt men också på chefsnivå

6. Att höja anslagen till de olika verksamhetsområdena i enlighet med socialdemokraternas förslag

7. Att använda Järvalyftet för att rusta och/eller ställa iordning nya parklekar och idrottsplatser

8. Att därutöver anföra följande

Inledning

Vi vill bygga möjligheternas Rinkeby-Kista. En stadsdel där alla oavsett bakgrund har möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Där alla kan förverkliga sina drömmar. Under de sex senaste åren har den moderatstyrda majoriteten fört en politik som har ökat klyftorna.

De som bor i våra stadsdelar har fått se sitt område förändras. Arbetsförmedlingen, Folktandvården, Försäkringskassan etc har flyttat. Skolor och vårdcentralerna har lagts ned eller fått sina budgetar halverade och centrumanläggningen i Rinkeby har sålts. Vi har hört de lokala Moderaterna och deras allierade förklara att det inte är beslut de kan påverka. I samma andetag flyttade de själva förvaltningen från Husby och Rinkeby till Kista. Ett beslut som de helt själva tog – i vår stadsdelsnämnd – för att spara pengar. Det finns otaliga exempel på verksamheter som har lagts ned, slagits ihop eller fått mindre pengar och färre anställda.

Att det skapas fler jobb är en av de viktigaste frågorna för oss Socialdemokrater. Vi vill investera i klimatsmarta lösningar, i bostäder och infrastruktur, i forskning och utbildning samt entreprenörskap. Vi vill kraftigt öka bostadsbyggandet i Stockholms län. Det ger möjligheter till fler företag och nya jobb. Då kan vi höja kvaliteten i sjukvården, skolan och äldreomsorgen och börja minska klyftorna igen.

Den moderatledda majoritetens politik har inneburit att fler har blivit arbetslösa, att skolresultaten blir sämre och sämre samtidigt som man har skurit ned på vuxenutbildningen. Det är glädjande att socialdemokraterna i sitt budgetalternativ visar att de stora satsningarna ligger på jobb och utbildning. Bara i Stockholms kommun handlar det om 800 miljoner som ska satsas på vuxenutbildning, företagande i ytterstaden, på mindre klasser i skolan och på att utrota ungdomsarbetslösheten. Man har också bestämt sig för att ta krafttag mot långtidsarbetslösheten bland vuxna – som under många år har ökat. För vår stadsdel gör satsningarna på arbete stor skillnad. Med ett minskat försörjningsstöd och med människor i arbete kan vi satsa mer resurser på andra verksamheter.

Moderaterna har nästan helt slutat prata om arbetslinjen och att bryta utanförskap. Istället genomför man reformer som kostar pengar och som bara kommer ett fåtal människor till del, t ex RUT-avdrag för läxhjälp.

Sist men inte minst vill vi initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det de är avsedda för. Det som under åren kommit fram i media med skandaler på äldreboenden, förskolor och andra verksamheter borde inte förvåna någon. Det som borde väcka uppmärksamhet är moderaternas mål att allt ska drivas av privata utförare utan att de har någon som helst plan för att kvalitetssäkra verksamheterna.

Verksamhetsområdenas ökning av resurser i miljoner kronor i Socialdemokraternas förslag till budget

Social omsorg 6

Arbetsmarknadsåtgärder 7

Försörjningsstöd -24,4

Förskola 4

Förebyggande ungdomsinsatser & medborgarservice 8,6

Äldreomsorg 6

Omsorg om personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning 7

Försämrad arbetsmiljö

I flera år i rad har många av våra verksamhetsområden fått anpassa sina organisationer till stramare budgetramar. Många som arbetar i våra verksamheter upplever att de måste ta hänsyn till budgeten på ett sätt som äventyrar deras möjligheter att göra professionella bedömningar vilket medför en stor påfrestning för personalen. Löneläget i Rinkeby-Kista ligger dessutom under genomsnittet i staden inom vissa verksamheter, på en del områden i bottenligan, vilket gör att vi förlorar kompetens när vår personal söker sig till andra stadsdelar eller kommuner. Det är allvarligt att den moderatledda majoriteten har dolt åtstramningar i budgeten genom att låta personalens löner stå tillbaka. Man har under flera år låtit t ex barnenheten urholkas på personal och har nu en mycket allvarlig situation där det också har blivit svårt att ens nyanställa personal då ryktet om arbetssituationen har spridit sig.

Ingen aktivitetsplan för upphandlingar och konkurrensutsättning

Under de senaste åren har den moderatledda majoriteten genomfört upphandlingar i en rasande fart. Det finns många exempel på verksamheter som inte har fungerat och vi tycker att även den moderatledda alliansen bör se att de måste ta en paus och istället fokusera på uppföljningar av de verksamheter som redan ligger ute på entreprenad. I kommunfullmäktige har moderaterna tidigare sagt nej till fler oanmälda inspektioner inom äldreomsorgen vilket visar att deras fokus inte ligger på brukarna, utan någon helt annanstans.

Att moderaterna inte heller vill att det ska vara möjligt att lägga egenregi anbud är väldigt trist och vi tycker resonemanget är märkligt. Om inte de privata utförarna kan konkurrera med vår egen verksamhet varför ska de då ens få driva den?

En social omsorg med tillräckliga resurser

Vi vet att anställda inom social omsorg redan känner sig pressade och under många år har personalen fått fler och fler arbetsuppgifter samtidigt som de har fått mindre pengar. Personalen har under en lång tid signalerat att inte de inte längre kan göra professionella bedömningar utifrån den lagstiftning som styr dessa verksamheter för att de hela tiden måste ta hänsyn till den strama ekonomin.

Att utföra en stor del av insatserna på hemmaplan kräver mycket personal, stort fokus på kompetensutveckling och personal som har både tid och kompetens för att arbeta med dokumentation av metoder, resultat och uppföljningar. Efter att situationen inom socialtjänsten har uppmärksammats av media har moderaterna äntligen gett ett efterlängtat tillskott i budgeten. Det är en början och vi hoppas att man nu har förstått allvaret i situationen.

En av de frågorna som tar väldigt mycket tid för biståndsbedömarna är bostadsfrågorna. Många familjer står utan boende eller bor inneboende under förhållanden som inte passar barn. Detta bör ses över och eventuellt läggas i en egen enhet eller på annat sätt lösas. I grund och botten är det naturligtvis en mycket större fråga som handlar om situationen på bostadsmarknaden men förhoppningen att moderaterna skulle göra något åt det är små.

När moderaterna vann valet 2006 la man ned familjecentralen i vår stadsdel direkt. Vi har under alla dessa år försökt övertyga den moderatledda alliansen att det var en mycket viktig verksamhet och att den behövs och kan konstatera att det har gett visst resultat. Sedan något år tillbaka har vi två föräldrarådgivare på plats som vi ser som ett försök att återställa åtminstone en liten del av den verksamhet familjecentralen hade. Det är otroligt viktigt i vår stadsdel med förebyggande arbete och vi vet att behovet är mycket större än att de ensamt kommer kunna räcka till. Vi hoppas att man nu fortsätter arbetet med att bygga något i linje med familjecentralen där man kan samla verksamheter som möter föräldrar och/eller barn samt och ha en del av socialtjänstens verksamhet.

I våra tidigare budgetförslag har vi satsat många miljoner på social omsorg som vi bland annat ville satsa på just det förebyggande arbetet. Trots att den moderatledda alliansen nu har gett ett tillskott till social omsorg vill vi även i år fortsätta ha fokus på de frågorna.

Kvinnor och barn i vår stadsdel lever ibland under våld, hot och otrygghet. För att erbjuda hjälp i olika former gör kvinnofridsteamet ett ovärderligt arbete. Vi anser det av högsta betydelse att verksamheten får erforderliga resurser och kan utveckla sitt arbete. Att som barn leva med våld i familjen är skadligt och får ofta konsekvenser längre fram i livet, om inte stöd och behandling kan ges. Stockholms stads program för kvinnofrid 2012-2014 ser ut att ha höga ambitioner men det har inte märkts i vår stadsdel. Under förra året hade man inte möjligheter att arbeta förebyggande i någon större utsträckning, vilket är olyckligt.

Vi tycker också att Järvalyftet borde kunna finansiera en större satsning på social omsorg med fokus på det förebyggande arbetet med barn och unga som befinner sig i riskzonen. Detta skulle man kunna pröva i några år, för att se om det ger resultat och för att utveckla metoderna med öppenvårdsinsatser. Vi tror att det är rätt väg att gå att satsa mer på det förebyggande arbetet men samtidigt måste man se att det under några år behövs extra resurser för att kunna klara av myndighetsutövandet samtidigt. I detta arbete bör det också ingå ett uppdrag att arbeta fram metoder att stötta ungdomar och unga vuxna som behöver stöd efter tvingande vårdinsatser eller fängelse. Risken är stor att man hamnar i en ond spiral om man inte får rätt stöd både med motiverande samtal men också med konkret och handfast stöd när det gäller att söka studier och arbete.

Ekonomiskt bistånd

Det är sorgligt hur våra stadsdelar har utvecklats. I Rinkeby-Kista har arbetslösheten ökat kraftigt under moderaternas tid vid makten samtidigt som man blivit mer och mer restriktiv med försörjningsstöd. Barnfamiljer som får avslag när de söker extra pengar så barnen kan vara med på fritidsaktiviteter. Föräldrar som inte får pengar till SL-kort när de vill ha sina barn i en skola utanför stadsdelen. Man säger att de kan välja en skola där de bor. Det är valfrihet i moderaternas värld. En valfrihet som är förbehållen vissa människor.

I vår stadsdel har vi områden som har bland de högsta andelarna fattiga barn. Att nästan alla barn som räknas som fattiga lever i familjer där föräldern/föräldrarna är arbetslösa, sjukskrivna och/eller ensamstående verkar inte bekymra moderaterna och deras allierade det minsta. Under deras tid vid makten i Stockholm har man sänkt normen för försörjningsstödet så man får ännu mindre än tidigare. Lever man på försörjningsstöd kan man inte åka på semester, köpa ny vinterjacka eller julklappar. I vissa kommuner kan man faktiskt få lite extra pengar för att kunna köpa julklappar. Men det får man inte i Stockholm.

I Stockholms kommun har socialdemokraterna i sin budgetreservation gjort stora satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och utbildning vilket går hand i hand med hur många personer som i vår stadsdel måste leva på försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsåtgärder – ett steg på vägen mot arbete

I stadsdelsnämndens arbetsmarknadsåtgärder finns de som av olika skäl inte kan gå på jobbtorget. Ofta är det personer som behöver mycket stöd, till exempel med arbetsträning. Detta är en verksamhet som skulle kunna utvecklas och stärkas, till exempel för att ge fler möjligheter att arbetsträna.

Vi tycker det är självklart att satsa på sommarjobb och de senaste åren har man finansierat detta med Järvalyftet. Vi förutsätter att det blir så även i år. Vi föreslår att förvaltningen ska vidareutveckla sin verksamhet med ”ett-steg-på-vägen” verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, motivationshöjande samtal, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten.

Vi tycker också att man borde anställa två personer som näringslivssamordnare. Syftet med dessa personer är att utveckla samarbetet med de privata företagen i vårt område, inklusive det gigantiska industriområdet i Kista. Vi vill att dessa näringslivssamordnare arbetar fram metoder för att vi ska kunna få fler i arbete, både unga och vuxna. Det kan vara ett sätt att få fler sommarjobb, praktikplatser, arbetsgivare som kan ställa upp med en plats för arbetsträning. Ett sådant arbete kan också ge skolorna fler kontakter för att få göra studiebesök och praktik och förhoppningsvis få fler barn och unga från våra stadsdelar att satsa på högre studier.

En meningsfull fritid och ett rikt kultur- och föreningsliv

Fritidsfrågorna är en klassisk vattendelare mellan höger och vänster. Fritidsgårdar är inte kärnverksamhet och inget som den moderatledda majoriteten satsar på i vanliga fall. Efter mycket påtryckningar har man satsat extra resurser på just mötesplatser för unga vuxna.

Vi tror att dessa verksamheter är mycket viktiga i våra stadsdelar och har väntat länge på att man upprustar lokalerna och även säkerställer att det finns tillräckligt med personal. I en stadsdel där man onekligen har många ungdomar som behöver mycket stöd på olika sätt finns det anledning att fundera på vilka samarbetspartners man ska få in i en verksamhet för äldre ungdomar.

Det är också viktigt att man i de olika åldrarna har en fredad zon, verksamheten ska inte bedrivas i samma lokaler för de olika åldersgrupperna. Den moderatledda majoriteten har slagit ihop verksamheten för barn i 10-12 årsåldern med tonåringar i 13-15 årsåldern. Detta är en prioriterad fråga för oss och vi vill återigen dela upp de olika verksamheterna, även fysiskt i skilda lokaler.

Vi kan glatt konstatera att en sak som vi länge efterfrågat nu är på gång, dvs ett ungdomsforum som syftar till att ge ungdomar en större insyn och möjlighet att påverka beslut i stadsdelsnämnden.

I Rinkeby-Kista har vi föreningar som gör en stor insats på många områden. Det är bra och viktigt att förvaltningen har ett nära samarbete med föreningarna så som det är idag, och att man tar tillvara det engagemang som finns i våra områden. Det finns möjligheter för föreningar att söka pengar till att bedriva verksamhet, till exempel via kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen, men vi tycker att det är oerhört viktigt att det finns mötesplatser i stadsdelen. Vi hoppas att den moderatledda alliansen tar tillfället i akt och använder Järvalyftet till att rusta upp och ställa i ordning träffpunkter i våra stadsdelar. Vi socialdemokrater vill också att det ska vara möjligt för föreningar att söka aktivitetspengar från stadsdelen.

Rinkeby-Kista är en stadsdel där många kvinnor står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är också en stadsdel med höga ohälsotal och vi tycker att förvaltningen borde se över möjligheten att öppna en verksamhet för enbart kvinnor. Om Islamiskt kulturcenter får nya lokaler till sin moské kan deras nuvarande lokal vara ett alternativ. Den ligger centralt i Rinkeby och är enkel för de flesta i stadsdelen att ta sig till. Ett annat alternativ är försäkringskassans gamla lokaler. Det borde vara möjligt att få extern finansiering för att starta detta men det borde också finnas många samarbetspartners som vill samarbeta med förvaltningen kring detta. Tanken med en sådan mötesplats är att det ska ge ett socialt sammanhang och att det ska finnas möjligheter att arbete förebyggande med både fysisk och psykisk ohälsa. Det ska också uppmuntra till studier, arbete och till att starta egna företag.

En annan sak som vi vill göra med extra pengar vi har i vårt budgetalternativ är att anställa fler fältassistenter som ska ansvara för fältgrupper. Vi tror att de som finns idag har en viktig funktion men vi tror att det behövs fler fältassistenter ute på kvällar och nätter, helst i kombination med ungdomsvärdar, medborgarvärdar och nattvandrare. Många i vårt område upplever att det inte finns någonstans att vända sig när det inte är ett rent polisiärt ärende. Detta skulle kunna vara ett sådant alternativ.

Vi vill också satsa på medborgarkontoren. Där finns möjligheter att utöka antalet anställda och jobba närmare föreningar och andra organisationer som är aktiva i stadsdelen. Som i all annan verksamhet i en stadsdel med många utlandsfödda bör man satsa på att rekrytera personer med invandrarbakgrund.

En bra förskola för en bra start i livet

Vi är lättade över att förskolan inte är lika hårt drabbad som t ex social omsorg. Det är dessutom en av de få verksamheter vi har som inte har problem med att hålla budgeten. Hade vi socialdemokrater fått bestämma hade dock förskolan under många år haft mycket större resurser. Vi tror att vår stadsdel är en av de stadsdelarna där man ska ha mindre barngrupper än på andra håll. Vi vet att vi har fler barn som behöver mer resurser. Förskolan är, förutom det egna hemmet, den plats där de flesta barn spenderar stora delar av sin tid och om personalen ska ha en rimlig arbetssituation och en chans att ge varje barn den tid det behöver hade vi behövt mindre barngrupper.

Vi tycker fortfarande att vårdnadsbidraget är ett problem som leder till olika inlåsningsmekanismer och borde avskaffas. Även om vårdnadsbidraget upphör när barnet fyller tre år så kan barn i en stor syskonskara leva utanför förskolan hela tiden fram till skolstarten. Det är ingen vinst för vare sig föräldrarna, barnen eller samhället. Vi får nu oroande signaler från skolorna som tar emot barn som varit hemma fram till skolstart. De kan inte tillgodogöra sig undervisningen och har ingen social eller språklig träning. Konsekvenserna av vårdnadsbidraget är alldeles för stort.

Den öppna förskolan i våra stadsdelar är viktig oavsett om vi har vårdnadsbidrag eller inte. Att den moderatledda majoriteten år efter år har skurit ned på pengarna till parklekarna och den öppna förskolan ligger helt i linje med deras politik, men det är synd att man utarmar dessa viktiga verksamheter och det är märkligt att man gör det samtidigt som man driver vårdnadsbidraget. Upphandlingen som skulle göras blev inget av till mångas glädje, det var inget privat företag som var intresserat. Dessa verksamheter skulle vi i årets budget göra stora satsningar på för att öka personaltätheten. Vi hade också fortsatt med att utveckla vikariepooler inom förskolan och anställt vaktmästare.

En äldreomsorg som ger förutsättningar för ett rikt liv

De senaste årens debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den moderatledda majoriteten i Stockholm stad att påstå sig vilja granska denna. Dock är det så att incitamenten i grund och botten är ett problem.

Vi har under flera år drivit att staden bör initiera en översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra stockholmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte stora vinster åt aktieägare. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler arbeten med schyssta anställningsvillkor skapas. Detta har Moderaterna konsekvent röstat ned.

Vår budget för Stockholm stad innebär en ökning av personella resurser till hemtjänsten. Det möjliggör mer tid och mer möjlighet för de äldre att styra över sin tid. Vi socialdemokrater vill satsa på en reell valfrihet och en stimulerande vardag för våra äldre.

Den öppna hemtjänsten svarar för olika insatser - handling, tvätt, städning, matlagning/matlådor, promenader och hjälp med ärenden till bank, apotek och läkare m.m. Vissa av dessa tjänster lades för några år sedan ut på entreprenad vilket ledde till att den äldre får besök av många olika personer om man valt den kommunala utföraren. Detta system med upphandling av många delmoment inom öppen hemtjänst gjordes antagligen för att öka konkurrenskraften för de privata alternativen, men nu har man bestämt sig för att ta tillbaka delar av det vilket vi tycker är positivt.

För trivseln hos de boende på servicehus och i gruppboenden vill vi erbjuda fräscha och ändamålsenliga lokaler, ett rikt kulturutbud och olika boenden för äldre med olika etnisk bakgrund. Vidare är situationen vid måltiderna viktig. Därför behöver det utredas vad som krävs för att mat ska kunna tillagas på avdelningarna. Detta är en fråga som borde vara viktig för alla politiska partier. Att få äta lagad mat även när man är i behov av stöd för att klara sin vardag borde ses som en självklar del av en värdig äldreomsorg. För investeringskostnaderna för erforderliga kök bör det undersökas om de kan tas inom ramen för Järvalyftet. För de som har hemtjänst och inte själva längre klarar av att laga mat finns det bara ett alternativ, att ändra riktlinjerna för stadens beräkning av tidsåtgången så att det blir möjligt att ibland laga mat i hemmet. Vi tycker att det är ett alldeles för lågt satt mål att 75 % av alla äldre ska vara nöjda med maten.

För de äldre i våra stadsdelar gör allianserna ett viktigt arbete. De äldre behöver ha tillgång till träfflokaler som möjliggör olika former av sysselsättning och är lättillgängliga även för personer som har litet svårt att ta sig fram. Verksamheterna ska drivas på ideell grund av de äldre, men det behövs också stöd från anställd personal för att det hela ska fungera och pengar så att de kan erbjuda verksamhet till exempel utflykter sommartid. De extra medel vi har till äldreomsorg i vårt budgetalternativ skulle bland annat gå till dessa mötesplatser, för att ha möjlighet att anställa personal.

Under åren med moderaterna i majoritet har det varit tuffa nedskärningar inom äldreomsorgen och även i år måste äldreomsorgen spara. Vi får också många berättelser om hur biståndsbedömningen blir mer och mer restriktiv och vi vet att personalen på beställarenheten har en pressad arbetssituation. Dessutom vet vi att moderaterna i äldrenämnden har bestämt att de inte ska betala några lokalkostnader till äldreföreningar, det enda man kan få pengar till är aktiviteter. Det är ett effektivt sätt att slå sönder alla äldreföreningar som naturligtvis behöver lokaler för att kunna driva sina verksamheter.

Personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättning för ett självständigt liv

Precis som inom äldreomsorgen är upphandlingar det som står i fokus. Man pratar om valfrihet men frågan är om man ens med de bästa utförarna kan förvänta sig att det kommer att fungera. I verkligheten finns inte tillräckligt med alternativ för att man ens ska kunna prata om valfrihet. När det gäller personer med funktionsnedsättningar är snarare problemet att de inte får tillräckligt mycket stöd biståndsbedömt.

Många som deltar i våra dagliga verksamheter kan inte göra några självständiga val på grund av att de har för stora funktionshinder. Det är därför viktigt att man vidhåller en hög kvalité i våra verksamheter utan vinstintressen. Vi hoppas att man inte återupptar upphandlingen av den dagliga verksamheten och att man låter bli all annan upphandling under året. Lägg istället fokus på att följa upp alla de verksamheter som redan drivs av privata företag och se till att det finns en riktigt bra uppföljning.

Många verksamheter för psykiskt funktionshindrade har försvunnit under de gångna åren och vi tror att det blir ännu viktigare då att satsa på de öppna verksamheterna. De är viktiga för behandlingen och habiliteringen och gör också att risken för återfall minskar. Vi är övertygade om att det på sikt är en bättre investering att ha flera öppna träffverksamheter. Beträffande utlagd verksamhet eller verksamhet som bedrivs i samarbete med annan aktör måste det finnas stöd och back up inom förvaltningen om det uppstår problem och vi tror att förvaltningen måste satsa på ett nära samarbete med de som på olika sätt kommer i kontakt med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi tycker det är positivt att ideella organisationer är med och arbetar mot denna målgrupp men tycker också att förvaltningen bör ha personal t ex på den öppna träffverksamheten.

Parkskötsel är en viktig del för bilden av Rinkeby-Kista

För bilden av vår stadsdel och av stor betydelse för trivseln och stoltheten av att bo här i Rinkeby-Kista är skötseln av den yttre miljön avgörande. Det gäller både framkomlighet och frånvaron av skräp på gator, parkvägar och i planteringar.

Tillgängligheten i stadsdelen behöver förbättras vintertid då bristfällig snöröjning med upplogade vallar som ligger vid gångbanor och försvårar för rullstolar, rollatorer och barnvagnar att komma upp från körbanor varit vanligt. Det måste finnas resurser för uppföljning av de upphandlade tjänsterna. Det går inte att enbart förlita sig på att medborgarna anmäler brister i utförandet.

Att medverka till ett hållbart samhälle är vårt ansvar

Det hållbara samhället är något vi strävar efter. Miljöaspekter måste då komma in i all verksamhet och finnas med i allt beslutsfattande. För att det ska bli verklighet behövs att det på central nivå finns en miljösamordnare som har en rådgivande och granskande funktion. Medel till detta kan tas från budgeten för nämnd och förvaltningsövergripande administration.

Slutligen

De föregående åren har präglats av skattesänkningar. Mer pengar i plånboken för alla som arbetar. Mindre för dem som är sjuka eller inte har ett jobb att gå till. Av alla som arbetar är det fortfarande de som tjänar absolut bäst som är vinnarna. En person som har en månadslön på 20000 kronor har fått en skattesänkning på cirka 1400 kronor i månaden medan en person som tjänar 50000 kronor har fått en skattesänkning på 3300 kronor.

Bara i Stockholm har skattesänkningarna kostat 3395 miljoner kronor. Pengar som vi Socialdemokrater hade valt att satsa på välfärden och jobben. Vi vill bekämpa de djupa klyftorna, bygga fler bostäder, investera i sjukvården, satsa på folkhälsan, anställa fler lärare, öka tillgängligheten i staden, hjälpa till med mikrolån för småföretagare, investera i kollektivtrafiken och klimatsmarta lösningar. Vi har hur många förslag som helst och de har alla något gemensamt – de syftar till att skapa ett samhälle där alla behövs och alla får plats.

Politik handlar till stor del om vad man väljer att göra med de pengar man har tillgodo. Att i goda tider välja skattesänkningar framför satsningar på välfärden säger allt om vilket fokus den moderatledda alliansen har.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

1. avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013

2. återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2013 som grund

3. stadsdelsförvaltningen förstärker sina ansträngningar för att bidra till att skapa fler arbeten för ungdomar i Rinkeby-Kista och förstärker arbetet mot kriminalitet

4. fortsätta utveckla verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus

5. fortsätta arbetet med Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer

6. öka föreningsbidragen kraftigt, så att Rinkeby-Kista har ett lika stort anslag för föreningsbidrag som Spånga – Tensta, åtminstone ca 1 1/2 milj.

7. utreda om det går att införa fler lärlingsplatser för ungdomar i stil med ”Järvalärling” och att förstärka ”Järvalärling”

8. införa mindre restriktivitet för dem som tar emot ekonomiskt bistånd, t ex ska SL-kort ingå i försörjningsstödet

9. införa en vegetarisk dag i veckan i stadsdelsförvaltningens verksamheter

10. införa egna tillagningskök i äldreboendena för att ge de äldre fräsch nylagad, gärna ekologisk mat

11. införa 35 timmars arbetsvecka i äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar

12. accelerera ytterligare insamlingen av matavfall för produktion av biogas

13. att införa mer ekologisk upphandling och miljömärkta varor i verksamheterna

14. att stadsdelsnämnden som huvudregel ska lägga egenregianbud vid upphandlingar

15. att snöröjning och parkskötsel ska skötas på ett tillfredsställande sätt i alla delar av stadsdelen, inklusive städning av Järvafältet

17. utreda om det går att införa större inslag av djur i äldreomsorgen

18. samt därutöver anföra följande

I Miljöpartiets budget för 2013 i kommunfullmäktige är den totala budgeten för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd drygt 1 miljard 337 miljoner kronor. Detta är ca 58 miljoner kronor mer än i högeralliansens budget.

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2013 riskerar att leda till fortsatta nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 458,3 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Av det är 220,4 Mkr resurser som förs över från Arbetsmarknadsnämnden till Arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2013 betyda ca 58 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Jobb för ungdomar i Rinkeby-Kista

Stadsdelen bör anstränga sig ytterligare för att skapa jobb för ungdomar i stadsdelar som Rinkeby o Husby. Det är positivt att man planerar att kontakta stora företag i regionen för att se om de kan bidra till att anställa ungdomar från Rinkeby-Kista. Att alla som sökt fått sommarjobb är positivt. Mer måste dock göras. Arbeten som Ungdomsvärdar, Kistavärdar och Medborgarvärdar kan vara en bra sluss in på arbetsmarknaden. Stadsdelsförvaltningen bör se över om man kan anställa lokala ungdomar för att utföra andra uppgifter inom omsorg och service i Rinkeby-Kista. Bostadsbolagen bör uppmanas att anställa lokala ungdomar t ex när man renoverar miljonprogrammens hus. Järvalärling ska utvecklas och ta in fler elever.

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan ska man verka för att nya företag ska etableras i området men det enda konkreta som föreslås är att man ska upphandla gruppbostäder. Hur kan man räkna det som en seriös satsning på att få till nya företag till stadsdelen?? I stället borde kommunen stödja småföretag i Rinkeby-Kista och också bidra till att sociala företag får möjlighet att utvecklas och bidra till sysselsättningen.

Ungdomsverksamhet

Vi ser mycket positivt på att verksamheten för äldre ungdomar i Ungdomens Hus har permanentats. Ungdomarna har själva tagit ett stort ansvar för att etablera verksamheten och driva den.

Ungdomarna vill vara kvar i Ungdomens Hus, och vi anser att det är bra att de får vara kvar. Dessutom ska finansiering säkerställas för ett tillräckligt antal anställda och för att renovera lokalerna som är slitna. Att man anställer rinkebyungdomar för att vara ungdomsledare i verksamheten är mycket positivt. Det är viktigt att samlevnaden mellan stadsdelens verksamhet för äldre ungdomar i Ungdomens Hus och de andra föreningarna som använder huset fungerar bra.

Poliser som syns

Vi vill att polisstyrelsen ser till att det finns poliser som syns i Rinkeby-Kista, poliser som har en inriktning att de vill ha en positiv dialog med ungdomar i vårt område. Som det är nu tycks det ibland finnas en onödig misstro mellan poliser och ungdomar, vilket skulle kunna undvikas. Vi vill att det finns en synlig och trevlig polisstation, gärna vid torget, som allmänheten kan vända sig till med sina bekymmer. Alla är inte kriminella i Rinkeby. Att helikoptrar ständigt cirklar över Rinkeby är mycket störande och till och med obehagligt för människor med krigserfarenhet. Man bör kunna se till att helikoptrar bara används om det är helt nödvändigt.

Förebygga kriminalitet

Stadsdelsförvaltningen gör en del för att skapa trygghet och motverka kriminalitet.

Mer kan göras för att visa ungdomar i riskzonen att det finns bättre alternativ än brottslighet. Samarbetet med det civila samhället kan stärkas. Nattvandare gör en viktig insats. Andra krafter kan bjudas in för att bidra. X-cons t ex har gjort ett bra jobb i andra förorter och borde kunna användas brottsförebyggande i Rinkeby.

Miljö- och demokratiarbete

Under föregående mandatperiod har mycket av det lokala miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

En del av det som stadsdelsförvaltningen föreslår inom miljöområdet är positivt. Hållbara Järva är ett intressant projekt, som vi har positiva förväntningar på.

Små lokaler för butiker

Man bör underlätta för det lokala näringslivet genom att inrätta små lokaler med billig hyra för lokala butiker. Centra för nyföretagande i varje förort där man kan få utvecklingshjälp och ekonomisk expertis liksom bokförings rådgivning borde finnas i alla delar av stadsdelen.

Förskola

Barntätheten inom förskolan i har i många stadsdelar ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Upphandling

Privatiseringen av vår offentliga service fortsätter. Privatisering och upphandling är för högermajoriteten ett självändamål. Inga analyser görs av huruvida en privatisering bedöms vara gynnsam för verksamheten och brukarna. Tomma slagord om ”mångfald” är de enda argument moderaterna har för sin privatiseringsvåg. Vi är för valfrihet, men valfrihet ska inte genomföras genom att man urskillningslöst privatiserar all kommunal verksamhet.

Vi anser generellt att man innan man eventuellt tar beslut om nya upphandlingar ska utvärdera de upphandlingar som gjorts och göra konsekvensanalyser för kommande upphandlingar. Det är positivt att majoriteten drog tillbaka den planerade upphandlingen av Rinkeby-Kista dagliga verksamheter. Brukarna inom Rinkeby-Kista dagliga verksamheter är mycket utsatta och kan ha svårt att ta tillvara sina intressen om en ny situation uppstår med en ny utförare.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter. Staden ska också säkerställa att leverantörer inte flyttar vinster till så kallade skatteparadis för att undkomma skatt.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Flera stadsdelsnämnder har redan uppnått stadens låga mål på 15 % ekologiska livsmedel för år 2011. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 % år 2013. Den drastiska minskningen av vissa fiskarter är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan. En vegetarisk dag i veckan skulle vara ett bidrag till att minska utfiskning och få ner köttproduktionen som ökar växthusgaserna.

Konsumentvägledning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Antidiskriminering

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den anti-diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Tillgänglighet, arbetsmiljö m.m.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. Vår stadsdel betraktas som en av de bättre när det gäller arbetet för att förbättra livet för funktionshindrade men det betyder inte att arbetet är tillräckligt.

Att majoriteten föreslår att man ska minska sjukfrånvaron, ha friskvård och psykosocialt arbete och en god arbetsmiljö utan diskriminering för de anställda i stadsdelsförvaltningen är en positiv sak. Men att man ska arbeta med detta kanske kan betecknas som en självklarhet idag?

Egenregianbud ska läggas vid upphandling

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

God mat och livskvalitet för äldre

Inom äldreomsorgen behövs i Stockholm fler platser i servicehus, vård- och omsorgsboenden, demensboenden och trygghetsbostäder. Det finns en ökad efterfrågan på kategoriboenden, exempelvis med inriktning på kultur, språk och hbt. Önskemål att starta äldreboenden som sociala företag ska bejakas.

Man ska sänka biståndsbedömarnas krav för att få servicehusboende så att flera kan ha nytta av och flytta in i de tomma lägenheterna i servicehuset i Kista innan man börjar lägga ner boenden.

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Åldersgränsen för så kallade fixartjänster ska sänkas till 67 år. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning bör införas och den s.k. fixartjänsten för äldre bör avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar. Enligt stadens riktlinjer ska möjlighet till utevistelse vara en rättighet för alla. Men den rättigheten är ett tänjbart begrepp. Många äldre får i praktiken mycket sällan eller knappast alls komma ut. En tydligare utevistelsegaranti behöver införas. Om grönområden inte finns i närområdet ska äldre erbjudas möjlighet att ta sig dit med färdtjänst och ledsagare, alternativt servicelinjer.

Möjligheterna att ha husdjur i de olika boendeformerna för äldre ska utökas, så länge inte allergi eller annat lägger hinder i vägen.

Det finns fördelar med valfrihet inom hemtjänsten. Resultatet är dock ett väldigt antal hemtjänstföretag att välja mellan, vilket är svårt att överblicka. Till samma trappuppgång kan det komma många olika bilar från olika hemtjänstföretag, vilket är dåligt för miljön.

Parboendegaranti i äldreomsorgen

Stockholms stad beslutade nyligen om en parboendegaranti i äldreomsorgen. Man ska inte längre separera par av vilka den ena behöver mer omsorg är den andra. Den ”friskare” partnern ska också få plats på samma äldreboende. Staden tänker dock göra undantag för dementa äldre. Vi är angelägna om att parboendegarantin också ska gälla för par där den ene är dement med individuell prövning. Det är inte humant att utesluta denna utsatta grupp från något så viktigt som att få närhet och hjälp av make/maka.

Sänkt arbetstid

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför sänka arbetstiden för personalen. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får.

Arbetsmarknad

Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över (220,4 mkr) för Arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Sociala företag och kooperativ kan här spela en viktig roll. Det sociala företagandet ska stimuleras. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Social omsorg

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde. Socialtjänsten i Rinkeby-Kista har lidit av stor personalbrist inom vissa enheter, vilket lett till en mycket stressig arbetssituation och svårigheter att hinna med utredningstider, m.m. Rinkeby-Kista förstärker nu personalresurserna något vilket vi välkomnar. Det återstår att se om det blir tillräckligt.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Alla som lever i hemlöshet ska erbjudas ett personligt ombud som ett sätt att skapa nya nätverk och få hjälp med myndighetskontakter. Alla stadsdelar ska ha en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Kollo

Kollovistelse på sommaren är en värdefull upplevelse för ungdomarna i vårt område. Stadsdelsförvaltningen bör göra ytterligare ansträngningar att informera familjer som inte känner till kollo, för att öka andelen som ansöker om kollo.

Parkskötsel och stadsmiljö

Vi vill att snöröjning och parkskötsel ska skötas på ett tillfredsställande sätt i alla delar av stadsdelen, inklusive städning av Järvafältet. Kanske behövs det samordnad snöröjning mellan Spånga- Tensta och Rinkeby-Kista så att inte halva cykelvägen är röjd på morgonen och den andra halvan på kvällen.

Socialpsykiatri

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Regnbågen i Akalla måste få tillräckligt stöd. Sedan högeralliansen mycket olyckligt lagt ner Träff 10:an som också riktade sig till psykiskt funktionshindrade får RSMH Regnbågen fler besökare och medlemmar och det leder till större kostnader för föreningen. Därför ska förvaltningen ha en beredskap för att öka sitt stöd till RSMH Regnbågen.

Tyvärr har stadens högermajoritet reducerat antalet personliga ombud för psykiskt funktionshindrade, så att nu delar Rinkeby-Kista 2 ombud med Bromma och Hässelby-Vällingby. Tidigare hade Rinkeby-Kista 1 personligt ombud bara för den egna stadsdelen.

Vi tror att det behövs ett personligt ombud per stadsdel.

Försörjningsstöd (”socialbidrag”)

De som får försörjningsstöd (”socialbidrag”) ska kunna ha en värdig levnadsstandard. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort. Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Skuldrådgivning

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Skuldrådgivarna kan t ex förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad. Omfattningen av skuldrådgivningen måste värnas.

Extra stöd i skolan

Skolorna i Rinkeby-Kista behöver få förstärkt stöd, t ex för att kunna ge extra stöd till alla i skolan som inte har svenska som ursprungligt modersmål, så att alla har större chans till arbete och studier i framtiden.

Man ska låta lokaler som står tomma på kvällstid användas gratis eller mycket billigt av föreningar och för läxhjälp.

Rätt att studera färdigt på SFI

Avklarade studier i svenska för invandrare (SFI) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen bör garantera SFI-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa SFI inom ramen för stadens kompetensprogram.

SFI-undervisningen bör förbättras.

Vegetarisk dag

Vi måste äta mer vegetarisk mat, dels för att det är nyttigt, dels för att vegetarisk mat påverkar miljön mindre än kött. Därför föreslår vi att man i förskolorna och i äldreboendena inför en dag utan kött och fisk per vecka, då god vegetarisk mat ska serveras.

Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer

Vi ser positivt på det arbete med ungdomars inflytande som påbörjats i Rinkeby-Kista. Vi hoppas att ”Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer” kan bli pionjärer för att stimulera ungdomar att engagera sig i att förbättra sin situation och att föra en dialog med politiker och tjänstemän. Men detta kräver också att politiker och tjänstemän bjuder in till verkliga möjligheter för inflytande.

Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer bör få hjälp med att rekrytera medlemmar så att de verkligen når en ordentlig storlek med representation i alla stadsdelar. Det arbete som pågår med att nå ut med information om RKUA och om ungdomsinflytande bör fortsätta, t ex i skolor.

Ungdomsinflytandet ska inte begränsa sig till möjligheter t ex att påverka färgen på gardinerna på ungdomsgården, utan verkligt ungdomsinflytande bör innebära att ungdomars åsikter spelar in när man fattar stora beslut som utveckling av ungdomsverksamheter, ungdomars fritid och även i frågor som gäller stadsplanering, vård och omsorg. Stadsdelsnämnden skulle i de sistnämnda fallen kunna fungera som länk mellan ungdomarna och centrala kommunala nämnder eller landstinget.

Rinkeby-Kista Unga Ambassadörer kan mycket väl få disponera en mindre summa pengar som de själva fattar beslut om.

Järvalyftet

Vi känner besvikelse över Järvalyftet som mest handlar om kosmetika och yta, där renoveringar visserligen är bra men innebär alltför höga hyror för befolkningen. Det är ytterst viktigt att de lokala politikerna faktiskt lyssnar på befolkningen när den uttrycker en vilja i stället för att låta politiker centralt styra och ställa efter behag.

Vi i Miljöpartiet Rinkeby-Kista känner en stor besvikelse över den ovilja att lyssna på invånarna i Husby som de lokala moderaterna visade upp i samband med att de röstade för att riva gångbroarna och bryta trafiksepareringen i Husby. Allt tyder på att en stor majoritet av Husbyborna var för att behålla gångbroarna. Järvalyftet måste bygga på en sann dialog med medborgarna. När man nu går vidare med strukturplaner för Akalla och Rinkeby måste människors åsikter komma med på ett annat sätt.

Vissa insatser inom Järvalyftet måste beskrivas som positiva, och Järvaandan kanske lyckas engagera det lokala förenings- och näringslivet, men dessa projekt kan knappast uppväga den negativa utveckling som den moderata politiken inneburit för Rinkeby-Kista och Järva.

Handikapprådet och Pensionärsrådet

Handikapprådet och Pensionärsrådet har många kloka synpunkter och stadsdelsförvaltningen och nämnden måste ta hänsyn till dessa synpunkter.

Använd alla pengarna till verksamhet!

Under ett par tidigare år har stadsdelsnämnden gått med ekonomiskt överskott. Vi anser att nämnden ska gå med plus minus noll i den mån det går. Pengarna ska användas för bra verksamhet för invånarna i Rinkeby-Kista, och bör inte skickas tillbaka till Stadshuset.

MYCKET MER RESURSER FÖR VÄLFÄRD OCH MILJÖ MED MILJÖPARTIETS BUDGET!

Här nedan redovisar vi skillnaden mellan kommunfullmäktigemajoritetens och MP:s budget för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Med mp:s budget skulle Rinkeby-Kista ha ca 1337 miljoner kronor i budget, jämfört med moderaternas ca 1278 miljoner.

För äldreomsorg skulle vi med Miljöpartiets budget i kommunfullmäktige ha 2 miljoner kronor mer än med Alliansens budget

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning – 1,1 miljoner kronor mer än Alliansens budget

Förskola – 2,2 miljoner kronor mer

Verksamhet för barn och ungdom – 2,3 miljoner mer

Kultur- och föreningsverksamhet - 1,5 miljoner mer

Individ- och familjeomsorg barn och unga – 9,3 miljoner kronor mer

Individ- och familjeomsorg för vuxna – 1,4 miljoner kronor mer

Individ- och familjeomsorg totalt - 10,7 miljoner kronor mer

Ekonomiskt bistånd - 3,2 miljoner kronor mer

Stadsmiljö – 0,1 miljoner kronor mer

Arbetsmarknadsåtgärder - 34,6 miljoner kronor mer

Totalt skulle det med Miljöpartiets budgetförslag för 2012 betyda ca 58 miljoner kronor mer för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget från den konservativa alliansen.

Reservation 3

Ledamot Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013.

2. Förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag enligt vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Plats att leva – Rätt att bo

Stockholm ska vara en stad i balans – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det kräver en politik för jämlikhet. Idag ökar istället segregationen i boendet, skolan och på arbetsmarknaden. Staden ska också överleva. Det kräver en politik för minskad klimatpåverkan.

Stockholm ska vara en öppen, tillgänglig och spännande stad där människor från hela världen är fria och trygga. Människors behov och kvaliteten i välfärden ska komma i första rummet. Välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst. Välfärden ska därför befrias från kommersiella intressen samtidigt som aktörer som vill utveckla välfärden kan verka i en bolagsform utan vinstsyfte. Aktivitetsplaner, avknoppning och utmaning avskaffas.

Stadsdelsnämnden ska få tillbaka sin uppgift som handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag hänvisas oftast medborgarna till centrala nämnder när de kommer med frågor och förslag. Allt fler beslut om välfärden fattas i bolagsstyrelser. Nämnderna tvingas allt mer ta ställning till remisser och entreprenader och allt mindre till utveckling av egen verksamhet. Sex år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har urholkat både medborgarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov.

Vänsterpartiet ökar stadsdelsnämndernas budget med nästan en halv miljard och utbildningsnämnden med över en halv miljard kronor. Resurserna till förskolor, skolor och områden med låga inkomster omfördelas för att minska kunskapssegregationen. Kvinnors arbete uppgraderas genom en historisk jämställdhets- och personalsatsning på 150 mnkr och arbetstiden sänks i äldreomsorgen genom riktade resurser om 50 mnkr. Vårdnadsbidraget tas bort.

Idrotten och kulturen berikas genom att vi investerar i en simhall i Skarpnäck, landskapspark på Årstafältet, utökad skatepark i Högdalen, kulturcentra och scen på Järvafältet, multifunktionsanläggningar samt rustar upp bibliotek och samlingslokaler. Sänkta avgifter och gratis instrumenthyra i kulturskolan, sänkta kolloavgifter, kostnadsfria bad för barn och unga och SL-kort för alla gymnasieelever även på fritiden ger fler möjligheter till aktiv fritid. Gratis entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet och Park- och lokalteater året runt i förorterna ger många fler stockholmare möjlighet att ta del av kulturutbudet i staden.

Vi prioriterar offentlig konsumtion. Det är klimatsmart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. För år 2013 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 17:93 per skattekrona, vilket innebär 45 öre mer i skatt jämfört med 2012.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Rinkeby-Kista 43 mnkr mer än den borgerliga budgeten som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas på arbetsplatsen för att öka kvaliteten och förbättra arbetsmiljön, istället för att skära ned. Ekonomiskt bistånd fördelas i ett eget anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och andra verksamheter trängs ut när behov av bistånd ökar.

Vegetarisk mat införs som huvudalternativ en dag i veckan i alla verksamheter. Andelen ekologisk mat ökar till 40 %. Inriktningen är att maten lagas på plats i egna kök. Kött från industriell nötboskapsuppfödning ska undvikas till förmån för fisk, får, ren och vilt. Lokaler med fukt-/giftproblem samt enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Höga ljudnivåer ska sänkas.

Förskoleverksamhet

Vänsterpartiet satsar 10 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Ytterligare höjd schablon med 2 %, totalt 5 %, för att säkra löneökningar och hålla nere barngruppernas storlek

§ Höja det socioekonomiska tilläggsbeloppet genom att återställa beloppet till 2006 års nivå i förhållande till schablonen

Vänsterpartiets mål för förskolan

§ Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

§ Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

§ Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

§ Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkutveckling för flerspråkiga. Finskspråkig förskola startas där det behövs. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurserna ska fördelas så att alla förskolor kan arbeta enligt den nationella läroplanen.

Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor samt uppleva professionell kultur i förskolan. Där inskrivningen är låg ska intresset för förskolan uppmuntras. Lösningar ska tas fram som gör att öppettiden kan kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. I en del områden behöver förskolan vara öppen hela sommaren. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn. Alla barn ska ha rätt till ledighet under del av sommaren.

Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar ska inte innebära större grupper. Barnomsorgsgarantin ska hållas. God personaltäthet är viktigt. Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare ska ha högsta prioritet. Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.

Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora förskolegårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska inomhus- och utomhusytan per barn redovisas och institutionsliknande miljöer motverkas.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 2,1 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och ungdomsmottagning

§ Sänkta kolloavgifter med 10 %

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

§ Öppna förskolor och parklekar ska ha generösa öppettider

§ Unga ska ha nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda mötesplatser

§ Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar är viktiga sociala mötesplatser och ska vara lika spännande för flickor som för pojkar samt tillgängliga för funktionsnedsatta. Kultur, rörelse och medbestämmande uppmuntras. Framförallt yngre tonåringar ska ha nära till fritidsgårdar och ungdomsmottagningar. Fullvärdiga ungdomsmottagningar behövs i alla stadsdelar. Det ska vara lätt för unga att få stöd och hjälp.

Arbetsformer och forum ska utvecklas utifrån barns och ungas perspektiv. Ungdomsråd ska få egen budget. Personalen ska ha adekvat utbildning, HBT-kompetens och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Hedersrelaterat våld uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan, fritid, socialtjänst och ungdomsmottagning. Information om kollo ska öka. Alla flickor och pojkar 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med på kollo som andra barn. Avgifterna till kollo sänks med 10 %.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,7 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i alla delar i vår stadsdel.

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag och ökade möjligheter att ansöka om bidrag för föreningar.

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

§ Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

§ Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

§ Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturen ska vara levande i hela staden. Både ekonomiska satsningar och en målmedveten strategi krävs för att stödja och bygga ut en levande kultur i förorterna. Lokala kulturcentra skapas i samverkan med invånare, bibliotek, skolor, Folket Hus och andra aktörer. Vi vill uppmuntra lokala kulturkommittéer och liknande, med företrädare för lokala föreningar och invånare, som kan ge bidrag till lokala offentliga kulturaktiviteter. Kultursekreterare införs för att förmedla kulturmöten i förskolor, fritidsgårdar, gruppbostäder och äldreboenden. Förskolor, skolor och bibliotek ska samverka för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna. Bidragen ska fördelas jämställt. Organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka bidrag. Det ska vara lätt att få kontakt med konsumentvägledare och konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel. Genom riktade insatser ska unga informeras om rättigheter som konsumenter för att förebygga skuldsättning.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 4,5 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd peng med ytterligare 2 %, för ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten

§ Höjd peng 2 %, ökad kvalitet i dagverksamhet.

§ Utökning av fixartjänsten - från 67 år och för att få hjälp med sopsortering

§ Dessutom 205 mnkr i centrala medelsreserven för löner, arbetstid, heltid vilket främst gynnar äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

§ Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

§ Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i vård- och omsorgsboende

§ Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldres rätt till självbestämmande är utgångspunkten i äldreomsorgen. Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning införs. Personaltäthet, kontinuitet och kompetens ska förbättras. Hemtjänsten får mer resurser för att ge mer tid till insatser, till exempel utevistelse och matlagning. Vård- och omsorgsboenden ska ha sociala aktiviteter och fysisk träning flera gånger i veckan.

Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och individuell omsorg. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Finskspråkigas rätt till äldreomsorg på finska ska tillgodoses. Svenskspråkiga pensionärer behöver få hjälp av personal som förstår och talar bra svenska. Personal i äldreomsorgen med annat hemspråk än svenska ska därför ges möjlighet att vidareutbilda sig i det svenska språket. Anhörigråd och pensionärsråd ska ha bra förutsättningar till insyn och påverkan.

Medarbetarna ska ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år och en rättvis lön. Vi satsar därför på rejält höjda löner, rätt till heltid och kortare arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och HBT-kompetens.

Äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen. Boenden återtas i kommunal regi när avtalen löper ut. Oannonserade besök och skarpa metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister. Kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. Kommunalt drivna boenden av olika slag ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 2,0 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon ytterligare 1 % vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§ Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service av god kvalitet

§ Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas ut

§ Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkten för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. Många har blivit kraftigt begränsade i sin vardag när assistans ersatts med hemtjänst. Tillgång till ledsagning ska finnas oberoende av boendeform. Bemanningen i verksamheten ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att ge goda levnadsvillkor. Det ska gå att få en personlig assistent som talar hemspråket. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning.

Att bygga bort bostadsbristen prioriteras. Idag fattas 510 nya bostäder enligt LSS och SOL i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder ska prövas i alla bostadsprojekt som stadsdelsnämnderna yttrar sig över. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet och en brygga till arbetsmarknaden. Gruppbostäder ska högst ha fem till sex lägenheter. Regeln att gemensamma ytor inte ska belasta hyran i gruppbostäder ska återinföras.

Med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för självständighet kan fler som bor i gruppbostad utvecklas. Fritiden ska förbättras för personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad. Brukarinflytandet ska öka. Självklart ska man få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 7,6 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige, varav 4,6 mnkr för barn och unga, 2,3 mnkr för vuxna samt 0,7 mnkr till socialpsykiatri

§ Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer

§ Mer förebyggande/tidiga insatser - familjecentraler och familjebehandlare.

§ Stärka missbruksvården - kvalitetsgaranti och behandling

§ Ökad sysselsättning och träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

§ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

§ Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Sociala investeringsfonder ger möjlighet att förebygga utslagning och hemlöshet. Brukarorganisationer ska få mer inflytande och tidigare i processen. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i såväl samkönade som i heterosexuella relationer. Verksamheten ska byggas ut, för de våldutsatta, barn och förövare. Våld mot äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning måste synligöras och alla utsatta ska få ett gott stöd och skydd i tillgängliga jourboenden. Varje utsatt person ska ha lätt att få akut hjälp och stöd efteråt i en vårdkedja så länge stödet behövs.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller i familjer med våld ska få gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Familjer i behov av stöd ska få kostnadsfri familjebehandling. Utredningstiderna ska hållas. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger/år varav minst en gång oanmält. Psykisk ohälsa hos unga ska tas på allvar. Utan sociala skyddsfaktorer kan det gå illa, särskilt om det inte går bra i skolan. Unga i riskzon för kriminalitet ska få individuella inriktade insatser. Saklig information om droger ska ges till föräldrar och ungdomar. I våra områden är khat ett stort problem.

Ett förebyggande perspektiv är centralt i missbruksvården. Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Den garanti för missbruksvård som införs måste också garantera behandling. För att få bort hemlösheten krävs att det byggs tillräckligt många billiga hyresrätter samt att boendestöd och meningsfull sysselsättning finns.

Stadsdelsnämnderna ska ta fram planer med insatser för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning av levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning. Idag saknar många både hem och arbete. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder måste prövas i varje bostadsprojekt som stadsdelsnämnden yttrar sig över. Möjligheten till meningsfull sysselsättning för olika behov måste byggas ut. Idag är det bara 37 % i genomsnitt av alla som har kontakt med socialpsykiatrin som har beviljats sysselsättning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,4 mnkr mer i Rinkeby-Kista jämfört med kommunfullmäktige samt 0,6 mnkr i parkinvesteringar

§ Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati

§ Bättre skötsel av grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

§ Bevara Järvafältet

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

§ Alla stockholmare ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta parker

§ Stärka barns och vuxnas inflytande över stadsmiljö och planprocesser

Det är grundläggande för en god folkhälsa att ha nära till parker och grönområden. Vi ska höja nivån i de lokala parkplanerna och förbättra uppföljningen, till exempel genom gröna nämndindikatorer och en fackmässig bedömning. Biologisk mångfald ska värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Alla lekparker ska inventeras, rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Barn som använder parkerna ska få lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön. För medborgarna är det viktiga inte vem som ansvarar för trädplantering, blommor och belysning, utan att det som felar eller fattas rättas till. Delar av barmarksrenhållningen och snöröjningen ska återföras till stadsdelnämnderna för att samordnas med parkskötseln. Nedskräpningen minskas med ökad renhållning och information. Trygghetsvandringar organiseras och belysning i mörka stråk åtgärdas. Gröna jobb skapas genom att tillsynspersoner anställs för större grönområden.

Stadsdelsnämnderna kunna yttra sig över markanvisningarna. Invånarnas synpunkter ska tas tillvara i områdesplanering och omvänd planprocess. Stadens föreningstavlor ska fräschas upp och kompletteras. Stadsdelsnämnderna ska uppmuntra fastighetsnära insamling. Försök med insamling av matavfall ska genomföras i allmännyttan i samband med att en ny sopsorteringsanläggning ”typ Eskilstunamodellen” tas fram. Målet är 70 % insamlat matavfall på fyra år.

Det nya resursfördelningssystemet är fortfarande trubbigt. I remissvaren framkommer viktiga synpunkter som bör utredas vidare, bland annat hänsyn till antal besökare i parkerna/områdena och socioekonomiska aspekter.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

§ Flyktingar som får fristad i Stockholm ska känna sig trygga

§ Barn och unga i flyktingfamiljer har rätt att leva som andra

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder. Barnen ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Ensamkommande flyktingbarn ska fått ett gott stöd. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter individuella behov. Papperslösa som lever i våldsutsatta relationer ska kunna få plats i skyddade boenden. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 6,0 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktige

§ Dator (utöver bredband) ska ingå i normen för barnfamiljer

§ Kortare väntetider budget- och skuldrådgivning

§ Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna ska ingå i normen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

§ Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har haft ett svårt verksamhetsår. Detta vill vi undvika i framtiden därför vill satsa 6 miljoner mer än kommunfullmäktige. Många i området är fattiga och i behov av ekonomiskt bistånd och annat stöd. Det finns inget som tyder på att detta skulle minska under kommande budgetår.

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skälig levnadsnivå. Vi vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest samt införa internet i normen för alla hushåll. Vi vill också lägga in dator i normen för barnfamiljer. Behoven hos de som har långvarigt bistånd ska särskilt beaktas, till exempel behovet av tandvård.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att kunna tillämpa ett barnperspektiv. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Vräkningar och hemlöshet motverkas genom tidiga insatser. Ingen ska utsättas för att elströmmen stängs av. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad, och inom högst en vecka för barnfamiljer.

Generella insatser minskar också utsattheten för barn i familjer med svag ekonomi. I vår budget finansierar vi bland annat SL-kort till alla gymnasieungdomar även på fritid, sänker avgifterna och tar bort instrumenthyran i Kulturskolan och inför gratis bad för barn och unga.

Förslaget till ändrat resursfördelningssystem har fått kritik. Bland annat anses att hänsyn måste tas till att i vissa stadsdelsområden saknar uppåt hälften av hushållen förstahandskontrakt och att ändringen av inkomstklasserna kan bli missvisande där det finns många stora hushåll. Förslag finns att förtydliga attraktivitetsvariabeln när det sociala nätverket kan träda in vid ekonomisk kris och att markvärdet för allmännyttiga bostäder som säljs ska räknas som kommunala fem år efter försäljning för att motverka felbedömning av det sociala nätverket. Utfallet måste noga följas och de invändningar som framförts utredas vidare.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 8,9 mnkr mer i Rinkeby-Kista än kommunfullmäktige

§ Alla ungdomar som söker kan få sommarjobb samt möjlighet till längre perioder

§ Starta sociala kooperativ ska startas i vår stadsdel

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

§ Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Vänsterpartiet budget i staden och nationellt leder till att många fler jobb skapas i både kommun och näringsliv. Vi gör också en stor satsning så att alla ungdomar i Stockholm som söker ska få sommarjobb och att det ska finnas möjligheter till längre jobbperioder än idag.

Arbetsträning erbjuds de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete kan erbjudas de som har fått tillbaka arbetsförmåga efter rehabilitering men ännu inte kan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort.

Sociala kooperativ är ett bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Kooperativen är en resurs för hela staden.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi vill i årets budget kombinera ett särskilt fokus på områdena Social omsorg, insatser för funktionshindrade personer och förebyggande insatser med en miljöprofil.

Alliansens vision för Järva är ett grönt, tryggt, tillåtande och framtidsinriktat område med spännande jobb, många företag och företagare, där elever lyckas i skolan, tusentals studenter läser vid våra universitet och högskolor samt såväl kvalitet som valfrihet utvecklas och förbättras.

För miljön är en utbyggd kollektivtrafik och goda förutsättningar för gående och cyklister en viktig strategi för att minska utsläppen. Antalet cyklister ökar ständigt och naturligtvis ska denna trend uppmuntras och stödjas. Det finns en stor potential att öka cyklandet både i Järva och runt om i staden och därför har en cykelplan tagits fram. En god infrastruktur för cykling med säkra förbindelser, förbättrad cykelvägvisning och ökade cykelparkeringar kommer att stärka cykelns konkurrens och attraktionskraft. I en stad i världsklass med moderna och hållbara transportsystem ska cykeln ges en central roll.

För att närma oss visionen för vi en ansvarsfull politik med inriktning dels på våra kommunala kärnområden men också på att utveckla bättre samverkan med andra samhällsaktörer som genom sin verksamhet kompletterar stadsdelens kommunala åtagande. Inte minst föreningar verksamma i området kan vara en särskilt värdefull samverkanspartner för att uppnå de mål som ställs upp.

Frivilliga organisationer och civilsamhället har också en betydelsefull roll i arbetet för en renare och snyggare stad. ”Järva rent och snyggt” är en viktig samverkansaktör som agerar för att öka kompetensen och miljöengagemanget hos medborgarna. ”Järva rent och snyggt” är ett gott föredöme och tydligt bevis på betydelsen av civilsamhällets styrka och vilja för förbättra miljöarbetet i Järva.

De människor som är anställda inom förvaltningens alla verksamheter är nyckelpersoner för att uppnå visionen för området. Att de anställda upplever delaktighet på sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter som givande och meningsfulla är viktigt både ur ett hälsoperspektiv men också ur ett kvalitetsperspektiv. Vi uppmuntrar därför förvaltningen att exempelvis instifta lokala förnyelsepris för att på ett ännu bättre sätt ta tillvara personalens kompetens och kreativitet.

Vad gäller fysisk hälsa ser vi gärna att de anställda på olika sätt uppmuntras att använda sig av sin friskvårdstimme eller på andra sätt hålla sig friska.

Vi ökar resurserna inom social omsorg med 13 Mkr och utökar verksamheten med 11 nya medarbetare, varav 3 inom barnenheten och 3 inom familjevården. Resursenheten har fått ett tillskott på 4 nya socialpedagoger. Vi planerar också att inrätta ett familjehus i Rinkeby.

Social omsorg ska präglas av en ännu bättre verksamhet med speciell inriktning på kärnområdena och vi prioriterar insatser för de mest utsatta, nämligen kvinnor och barn som far illa samt människor med missbruksproblem.

Inom området funktionsnedsättning ökar resurserna med 13 Mkr för att där verkligen kunna förbättra servicen med våra insatser för denna grupp. För socialpsykiatrin ökar resurserna med 3.5Mkr vilket medger mer tid till bland annat hembesök. Vidare ges det ökade möjligheter till mer samverkan med Landstinget, samt med mera anhörigstöd.

Vi kommer även under 2013 fortsätta att engagera oss för att utveckla och främja våra ungdomars aktiviteter i alla våra områden i vår stadsdel. Ny fräsch lokal för Akalla ungdomsgård blir, efter renovering, färdig i början av året.

Vi satsar på att öka antalet ungdomar i feriearbete till att erbjuda detta till minst 800 ungdomar, som då får en första kontakt med arbetslivet. Vi har allt sedan 2007 ökat antalet feriejobb varje år med att motivera till större antal sökande och bevilja samtliga berättigade.

Vi fortsätter att prioritera våra barn i förskolan genom att vi använder vi 84 % (77 % är minischablon) av schablonen till verksamheten för barn i för­skola av den kommunala förskolpengen och vi anser att andelen behöriga förskollärare ska öka under 2013. Andelen förskollärare är drygt 50 procent i Rinkeby-Kista och det är en av de högre procenttalen i staden.

Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Vi satsar på miljöarbetet med satsning på Grön flagg inom förskolorna. Förskolornas kommunikation med föräldrarna och föräldrarnas delaktighet i, och nöjdhet med, sina barns vistelse på förskolorna ser vi som ett prioriterat område. Vi har ett ökat antal barn i förskolan hos oss, som vi möter vi upp med nya avdelningar, som öppnas i Kista Gård, där många nya barnfamiljer flyttat in.

Vår äldreomsorg ska präglas av hög kvalitet genom inflytande, individualise­ring och trygghet samt kännetecknas av valfrihet. Stor vikt kommer att läggas vid sociala aktiviteter för att öka meningsfullhet och stimulans för de äldre. Våra allianser för äldre finns i alla stadsdelar och vi fortsätter att stödjer detta, som en bra och utvecklande verksamhet för våra äldre.
Vi ska även fortsättningsvis i samarbete med frivilligorganisationerna erbjuda ett varierat och flexibelt utbud av stöd och hjälpinsatser till dem, som vårdar anhöriga och närstående.

Hemtjänsten är en mycket viktig länk i vård och omsorgskedjan för våra äldre. Många väljer nuförtiden att bo kvar i sitt eget hem en längre tid och det ställer högre krav på att vi har en väl fungerande hemtjänst som ger den vård och omsorg som de äldre ska garanteras. I kombination med att ersättningen till hemtjänstutförarna höjs i staden kommer vi i stadsdelen att kunna höja kvaliteteninom hemtjänsten.

§10 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2013

Beslut

Nämnden beslutar utse de av pensionärsorganisationerna inom stadsdelsnämndsområdet Rinkeby-Kista nominerade personerna till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds pensionärsråd för år 2013 enligt följande:

Sievert Balkestål, PRO, Finn Hatlevoll, PRO, Kerstin Savio, PRO, Lennart Jansson, SPF och Yvonne Zettergren, SPF, som ledamöter.

Björn Burell, PRO, Harriet Fjällborg, PRO, Kyllikki Josefsson, SPF och Britta Thunberg, SPF som ersättare. En plats som ersättare för PRO är vakant.

Ärendet

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och nämnden och förvaltningen i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden. Stadsdelsnämndernas pensionärsråd ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vilka utses av nämnden.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.1.-775-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Servicehuslägenheter i Kista servicehus

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner i ärendet föreslagen planering.

Ärendet

Ökande ambitioner inom hemtjänsten och hemsjukvården, ökad bostadsstandard, införandet av kundval i Stockholms stad samt tillkomsten av seniorbostäder har lett till att efterfrågan på servicehuslägenheter har minskat. I Rinkeby-Kista stadsdelsområde bor en hög andel äldre personer med utländsk bakgrund som av tradition vill bo kvar och vårdas hemma. Även detta har bidragit till att intresset för att ansöka om servicehusboende är låg.

Mot bakgrund av, en under lång tid kontinuerligt minskad efterfrågan, bedömer förvaltningen att det på några års sikt, är tillräckligt med en huskropp istället för två, för att tillgodose behovet av servicehuslägenheter i stadsdelsområdet. De medel som används för att täcka hyreskostnader, för närvarande drygt 3 mnkr, kan istället användas till vård och omsorg.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 7.-782-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Anki Erdmann (V) anslöt sig till socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S), ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) och ledamot Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att avslå förvaltningens förslag till beslut

· Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till alternativ användning av tomma lokaler i Kista servicehus

· Att förvaltningen får i uppdrag att genom enkät undersöka intresset bland äldre i Rinkeby-Kista att flytta till ett servicehusboende

· Att därutöver anföra följande

Vi anser att en bidragande orsak till den minskade efterfrågan på lägenheter i servicehus står att finna i en mer restriktiv biståndsbedömning. Som det nu är leder det till att många äldre har blivit så svaga att de själva inte inser fördelarna med att flytta från sin lägenhet eller inte anser sig orka med en flytt till ett annat boende.

En bättre marknadsföring av fördelarna med servicehusboende och en biståndsbedömning som beaktar fler faktorer såsom trygghet och fördelar med enklare tillgång till nödvändig stimulans för en ensamboende gammal människa anser vi skulle minska antalet tomma servicehuslägenheter.

Av tjänsteutlåtandet framgår att förvaltningen på sikt endast vill behålla en huskropp för servicehuslägenheter i Kista. Det anser vi socialdemokrater skulle innebära för få kvarvarande lägenheter. Vi anser att man bör undersöka möjligheten till alternativ användning av de lediga lokalerna innan nämnden fattar beslut i denna fråga.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Redovisning av vidtagna åtgärder för att säkerställa att kraven för Lex Sarah uppfylls vid Rinkeby vård-och omsorgsboende

Beslut

1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på Socialstyrelsens begäran om redovisning av vidtagna åtgärder.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen genomförde i juli 2012 en inspektion vid Rinkeby vård- och omsorgsboende, enhet för personer med demenssjukdom. Vid inspektionen framkom att det fanns bristande kunskap om innebörden av nya bestämmelser från 1 juli 2011 om rapporteringsskyldighet i Lex Sarah.

Nämnden åläggs att vidta åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls avseende Lex Sarah enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) och att dessa är kända och tillämpas i verksamheten. Nämndens åtgärder är att informera och utbilda samtlig personal på Rinkeby vård- och omsorgsboende för att säkerställa att de har kännedom om de nya bestämmelserna i Lex Sarah.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 7.- 437-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Anki Erdmann (V) anslöt sig till uttalandet.

Vi tycker att det är bra att Socialstyrelsen gör oanmälda inspektioner i vård- och omsorgsboenden såväl som i andra äldreboenden. Att de sker på sommaren, som i det här fallet, är extra viktigt eftersom det är den mest sårbara tiden med semestrar och ibland icke rutinerade vikarier.

Förvaltningen har tagit fasta på att det fanns bristande kunskaper om innebörden av nya bestämmelser från 1 juli 2011 om rapporteringsskyldighet i Lex Sarah och vill uppfylla kraven med information och utbildning.

Vikarierande MAS hade inte kännedom om planering, riskbedömning, vikarier och introduktion för sommaren. Det är inte bra men kan också lösas med bättre information.

En punkt som förvaltningen väljer att inte kommentera är att vård- och omsorgspersonalen i intervjuer framförde till Socialstyrelsen att de inte anser att bemanningen är tillräcklig för att tillgodose de enskildas behov. Det tycker vi är allvarligt. Personalen som befinner sig hela dagarna i lokalerna har bäst kunskaper om vad som försiggår på en vårdavdelning. Det borde vara en självklarhet att man lyssnar på den när man planerar verksamheten.

§13 Ansökan om utvecklingsmedel – stödinsatser för våldsutsatta kvinnor

Beslut

1. Nämnden överlämnar ansökan till Socialstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om projektmedel för att utveckla stödet till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Förvaltningen beviljades medel från Socialstyrelsen för samma ändamål för hösten 2012 och angav då att förvaltningen skulle ansöka även för 2013.

Syftet med projektet är att kvinnor som bor i skyddade boenden och mellanboenden ska få ett professionellt stöd att ta sig vidare ut i samhället efter en separation från närstående man eller från en familj, där det förekommer hedersvåldsproblematik.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar ansökan till Socialstyrelsen.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.2.6.-351-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz anmälde ett särskilt uttalande.

Våld inom familjen är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem som medför stora konsekvenser för individ och samhälle. En familj omfattar ett brett aspektrum av relationer idag och våldets former och grader varierar. All form av våld i nära relationer kännetecknas dock av starka känslor och band mellan offer och förövare. Detta komplicerar och försvårar ett uppbrott. Fokus hamnar lätt på mannen som förövare och kvinnan som offer eftersom mäns våld mot kvinnor är mer systematisk.

Stöd till våldutsatta kvinnor från samhällets sida måste förbättras och effektiviseras ytterligare. Inte minst därför ser vi positivt på förvaltningens ansökan om utvecklingsmedel för stödinsatser för våldsutsatta kvinnor

När det förekommer våld inom familjen är det dock viktigt att man arbeta med hela familjen. Det är ytterst viktigt att de drabbade barnen uppmärksammas och erbjuds stöd och terapi eftersom barn som bevittnar våld far väldigt illa. Förövaren bör också erbjudas behandling. Ett preventivt arbete och nya rutiner och metoder för att motverka och synliggöra våld i nära relationer ska prioriteras.

Kvinnor som har utsatts för våld är oerhört sköra. De behöver kvinnofridteamets råd och uppmuntran för att reparera och strukturera sin vardag. För många av dessa kvinnor är polisanmälan och rättsprocessen en påfrestning. Kvinnofridsteamets sociala och juridiska stöd har en avgörande roll för kvinnornas överlevnad. En stor andel har bristfälliga språkkunskaper och saknar arbetsmarknadsanknytning vilket har försatt dem i en beroendeställning. De är oftast isolerade och har liten vetskap om sina rättigheter. Det är med kvinnofridsteamets insatser som de vågar bryta upp och får kännedom om sina rättigheter. Med kvinnofrids insatser hittar de vägen ut ur våldet och vägleds in i samhället. Kvinnofrid räddar liv och ingiver hopp!

Det är viktigt att även människor som är utsatta för hedersrelaterat våld får stöd och skydd. Det är glädjande att Kvinnofridsteamet vill utveckla och stärka stadens fortsatta arbete mot hedersproblematik. Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen förstadens samlade socialtjänst och integrationsarbete. I dessa frågor samarbetar staden med polisen och länsstyrelsen, länet och landstinget. Ett nytt länsgemensamt resurscentrum med spetskompetens (ORIGO) kommer att öppna dörrarna i februari. ORIGO kommer att erbjuda en unik möjlighet att samla och utveckla all den erfarenhet och kompetens som finns i länet. ORIGO kommer att skapa en stark plattform agera utifrån samt fungera som konsultativt stöd till yrkesverksamma och frivilliga aktörer. Resurscentret kommer att finns tillgängligt både fysiskt och virtuellt. Det kommer att utgöra ett utmärkt komplement till det enastående arbete som bedrivs på lokal nivå för att motverka våld i hederns namn.

§14 Ny förskola i kvarteret Skagafjord 2, Kista Gård

Beslut

1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projekt med förskola i kvarteret Skagafjord 2, Kista Gård.

2. Nämnden uppdrar till förvaltningen, förutsatt kommunstyrelsens ekonomiutskotts godkännande, att teckna hyreskontrakt för förskola i kvarteret Skagafjord 2, Kista Gård.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

I Kista Gård planeras en ny förskola som planeras att starta den 1 maj 2013. Förskolan, som har tre avdelningar med initialt 56 barn inskrivna, är belägen vid Skagafjordsgatan 2.

Enligt stadens regler för stimulansbidrag för utbyggnad av förskola får nämnden 2,4 mnkr. Stadsdelsnämnden får också ett särskilt bidrag med anledning av att hyran överstiger 2 200 kronor per m2. Bidraget utgör 50 procent av den hyra som överstiger detta belopp. Förvaltningen har beräknat att denna hyreskompensation uppgår till 98 840 kronor på helårsbasis.

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att den i ärendet presenterade förskolan blir ett behövligt tillskott i området. Hyresnivån per barn är i den nivå som förskolor i nyproducerade bostadshus brukar vara.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 2.6.-766-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Personalomsättning och sjukfrånvaro hos utförarenheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

Beslut

Som svar på skrivelsen åberopa vad som redovisas i detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Jakob Denker m.fl. (MP) önskar i en skrivelse till stadsdelsförvaltningen en förklaring till personalomsättning och sjukfrånvaro utifrån tidigare redovisad uppföljning av sex utförarenheter i egen regi inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning. I skrivelsen önskas att stadsdelsförvaltningen undersöker orsaker och eventuellt åtgärdar dessa.

Undersökningen berör 195 medarbetare hos sex olika enheter i egen regi. Korttidsfrånvaron är inte anmärkningsvärd hög vid någon enhet. Det sammanlagda antalet långtidssjukskrivna medarbetare uppgår till 3,75 personer. Således har knappt 2,0 % av antalet anställda personer varit långtidssjukskrivna. När det gäller personalomsättningen har 13 medarbetare, vilket utgör 6 % av det totala antalet medarbetare, avslutat sin anställning under året. Dessa har gått vidare till annat arbete eller studier.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.6.-607-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Jakob Dencker m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi var bekymrade över att personalomsättningen visade sig vara stor inom flera enheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i årets uppföljningsrapport. Man redovisade att den var 60 %, 23%, 13% ,23% och 27%. Det bekymrade oss och vi undrade vad som låg bakom.

Det var inte så att vi med vår skrivelse ville få fram hur man kan förbättra statistiken så att siffrorna ser trevligare ut.

Vår omsorg gäller personalen som arbetar hos utförarenheten inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning och de brukare som använder sig av denna omsorg.

Om man nu har kommit fram till att de redovisade siffrorna i rapporten var missvisande så är det allvarligt eftersom man använder uppföljningarna som underlag när man gör upphandlingar och bedömer verksamheten.

Om man bara vill visa bättre siffror och klumpar ihop alla avdelningarna för att få en lägre procent vad gäller sjukfrånvaro och personalomsättning så är det också allvarligt då man alltid bör ta eventuella missförhållanden på allvar.

Man kan räkna på många sätt. Det kan vi också göra. Om man t ex ägnar sig åt att ta bort den största gruppen, Enheten för assistans och personligt stöd, som har lite speciella förhållanden, så blir siffrorna andra.

Tillsammans har Rinkeby-Kista gruppbostäder Senior 1, Silkeborg gruppbostad, Akalla gruppboende, Kymlinge korttidshem och Smultronet 59 medarbetare och 9 personer slutade under året. Det blir 15,3% och det bedömer vi som mycket oavsett om de har gått till studier eller till andra jobb. Och vi skulle fortfarande vilja veta om man tycker att det är naturligt att så många byter jobb på ett år eller om dessa arbetsplatser har förhållanden som kan förbättras så att flera personer blir kvar i verksamheten och trivs bättre.

§17 Motion om förbättringar av stadens föreningstavlor

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Motionären lyfter fram anslagstavlan som en väl fungerande kommunikationskanal. Men eftersom staden förändras och växer behöver antalet föreningstavlor i staden och deras placering ses över ibland. De behöver även ha en ändamålsenlig och enhetlig utformning. Därför föreslår motionären en gemensam policy i Stockholms stad med riktlinjer för föreningstavlornas antal, standard, placering och underhåll.

Förvaltningen har en positiv syn på föreningstavlorna och deras roll för att sprida information i lokalsamhället. En stadsgemensam standard som motionären föreslår skulle stärka tavlorna som kommunikationskanal och göra stadens ansvar tydligare.

Utformningen bör hållas så enkel som möjligt, menar förvaltningen. Utöver skylten FÖRENINGSMEDDELANDEN bör bara stadens logotyp och telefonnumret till felanmälan finnas på tavlorna. Förvaltningen anser att tavlornas antal och placering ska avgöras lokalt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.5.1.-677-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

Att i huvudsak bifalla motionen?

Vi anser att det är viktigt att föreningslivet kan annonsera om sina aktiviteter på funktionella anslagstavlor. Vi tycker att det kan behövas fler och mer välskötta föreningstavlor, speciellt i Kista. Vi ifrågasätter varför det bara finns 2 anslagstavlor i Kista. Kista är ett stort område med många invånare och behöver rimligtvis ungefär lika många anslagstavlor som Akalla eller Husby.

Däremot tycker vi attkanske antalet anslagstavlor och deras placering ska bestämmas lokalt.

Särskilt uttalande

Ledamot Anki Erdmann (V) anmälde ett särskilt uttalande.

Vi ser med tillfredsställelse att förvaltningen har ställt sig positiva till motionens intentioner. Det är bra om det finns en gemensam standard för hur föreningstavlorna ska se ut och hur de ska underhållas. Vi instämmer i att antal och placering kan avgöras lokalt. Däremot tycker vi att man skulle kunna vara lite tydligare med vilka regler som gäller för att sätta upp anslag på tavlorna.

§18 Förslag till strukturplan för Rinkeby allé

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I ett förslag till strukturplan för Rinkeby Allé föreslås att allén omvandlas till en stadsgata med nya butiker, nya bostäder, entréer, gångbanor mm. Visionen är sammantaget att Rinkeby Allé ska kunna utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk som bidrar till att vitalisera centrala Rinkeby. Den nya bebyggelsen kan totalt komma att innehålla upp till 500-600 lägenheter, 4000-5000 kvm lokaler i bottenplan och 20 000-25 000 kvm kontor. Förvaltningen har inte några invändningar mot strukturplanens huvudsakliga inriktning. Förvaltningen kommenterar det uppkommande behovet av omlokalisering av förskolan Gamlebyplan 3, förslaget om nytt trygghets- och omsorgsboende, konsekvenserna för äldrecentrum av Norra Stadsparkens utvidgning samt förnyelsen av Rinkeby centrum från utgångspunkter som har med säkerhet och trygghet att göra.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.5.3.-656-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Ledamot Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Rinkeby har sedan stadsdelen stod färdig i början på 1970-talet genomgått stora förändringar. De har ofta inneburit försämringar för de boende och företagen i stadsdelen.

Rinkeby har Stockholms högsta befolkningstäthet med en mycket stor andel barn och ungdomar. Arbetslösheten är hög, särskilt bland de unga. Förvärvsfrekvensen är bland de lägsta i landet.

Flera hundra arbetsplatser har försvunnit, vilket kraftigt minskat kundunderlaget för stadsdelens butiker och lunchställen/kaféer. Rinkeby Centrum har under många år försämrats till följd av att bl.a. tidigare ägaren Boultbee låtit lokalerna förfalla.

Förslaget att bygga nya fastigheter för hantverk, butiker, kontor och andra arbetsplatser är därför mycket välkommet. Det är dock viktigt att de ges ett innehåll som svarar också mot lokala behov och får hyror som gör det möjligt också för Rinkebybor att starta olika verksamheter.

Arbetslösheten i Rinkeby är, som nämnts, hög och många Rinkebybor behöver komplettera sin tidigare utbildning för att kunna få en anställning. För att svara mot detta föreslår vi att någon form av ”Studiecentrum” startas. Här kan erbjudas komplettering av grundskola och gymnasium genom Komvux-utbildningar, utbildningar i bristyrken och mycket annat. Det vore också önskvärt att man har lokaler där man som t.ex. högskolestudent kan sitta och studera.

De nya bostadshusen måste få stora och små lägenheter, vilket det råder stor brist på i Rinkeby. Då Rinkeby redan är så tätbebyggt måste de tillkommande husen få stora gårdar som möjliggör lekytor och annat. Vid bostadsbyggandet måste eftersträvas att man ska få hyresnivåer som är rimliga också för boende i Rinkeby.

För att lösa parkeringsbehovet föreslås att man ska överväga kantstensparkeringar. Innan beslut tas om detta måste en utvärdering av erfarenheterna från den hittills tillåtna kantstensparkeringen i Rinkeby göras. Den har medfört stora framkomlighetsproblem vid sophämtning, varutransporter och trafik till och från parkeringar och garage. Dagligen står bilar parkerade på trottoarerna.

Strukturplaneförslaget innebär att Norra stadsparken förlängs ned till Rinkebyplan. För att möjliggöra detta föreslås att den tidigare barnstugan där Äldrecentrum nu ryms ska rivas. Vi anser det viktigt att Äldrecentrum får behålla sina lokaler som också har en fin uteplats att vistas på sommartid. För den händelse en alternativ lokalisering i Rinkeby skulle bli nödvändig är det viktigt att den ligger i markplanet och att utevistelse är möjlig.

Trafiksepareringen mellan gående och bilister i Rinkeby är mycket uppskattad och vi anser det tveksamt att ta bort gångtunnlarna vid Rinkeby allé. Om det skulle ske måste säkra övergångsställen garanteras och bilarnas hastighet begränsas. Erfarenheten visar att bilarna ofta körs mycket snabbare än tillåten hastighet i Rinkeby. Detta måste beaktas vid utformningen av nya körvägar. Även eventuella tillkommande bussgator måste utformas så att privatbilar inte kan köra där.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis tillstyrka förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Miljöpartiet har tidigare visat en positiv inställning till flera delar av förslaget om förnyelsen av Rinkeby allé som idag av många upplevs som en ödslig och ganska otrevlig gata. Med butiker och ytor för företag i markplanet och trottoarer kan det bli ett mera levande stråk. Vi är positiva till moskébygget och hoppas att beslut fattas snart om bygglov så att man kan börja finansieringen på allvar. De nya husen på alléns norra sida är fyrkantiga, långa och raka och därmed parallella med de på södra sidan. Varför, undrar vi. Husen skulle med fördel brytas upp på fler ställen än bara vid moskén, så att gatan får mer liv och mindre ’korridorkänsla’. Dessa hus på den solbelysta och varma sidan av gatan, ska ges goda arkitektoniska kvaliteter och trädallén får gärna på något ställe breda ut sig i en ’Pocketpark’ eller liknande, där café eller annan social verksamhet skulle fungera utmärkt.

Rinkeby förlorar sitt äldreboende.

Återigen försvinner viktiga arbetsplatser från Rinkeby. Micasas fastighet där servicehuset låg och vars äldreboenden flyttas till Kista, planeras nu för rivning eller försäljning.

Vi finner det märkligt att parkförslaget öster om Rinkeby torg medfört att Micasa inte vill bygga ett nytt äldreboende på resterande del av kvarteret Kvarnberget 2. Har man inte samrått mellan fastighetsägarna om vilka behov som finns och kommer att finnas i Rinkeby framöver? Vi är övertygade om att både park och äldreboende fått plats om planeringen skett på ett bättre sätt.

Vi kräver garantier om att Micasa inom några år får en ny markanvisning centralt i Rinkeby så att stadsdelen även i framtiden har ett eget modernt och attraktivt äldreboende med kvaliteter som det planerade äldreboendet i kvarteret Hjorthagen 1:3, Norra Djurgårdsstaden.

Förnyelse av Rinkeby torg föreslås. Detta bör ske med varsamtet då torget upplevs av många så som ett socialt väl fungerande och trivsamt torg med många sittbänkar, fontän, torghandel med mera. Att skapa en förbindelselänk mellan Rinkebystråket och Rinkeby Allé på parkeringsplatsen framför Folkets hus och på den trånga passagen(Rinkebygången) söder om torget som idag är gångyta anser vi är ett dåligt förslag. Parkeringen behövs för att täcka Rinkeby torgs behov av kunder. Bullret och vibrationerna från busstrafiken i den smala passagen blir så allvarliga att det knappast kan vara tillåtet utifrån stadens miljökrav.

Vi tycker det är bra att Rinkeby kopplas samman med stadsdelarna omkring. Men detta måste göras på ett klokt och miljömässigt hållbart sätt. En bro i förlängningen av Rinkeby allé till Stora Ursvik är inte tillräckligt av flera skäl. Det breda trafikdike som Ulvsundavägen utgör med de buller- och miljöproblem som detta orsakar kan tas bort med en överdäckning. Med en sådan lösning kan Rinkeby allé fortsätta fram till Stora Ursvik spårvagnshållplats och då kan dessutom fler kontor och arbetsplatser skapas på överdäckningen så som man planerar på flera andra håll i Stockholmsregionen, till exempel över E18 genom centrala Danderyd och Mörby centrum.

Likaså är förslaget om att bygga en väg eller bro från Rinkebysvängen i dess sydvästra del, över parkmark till hörnet Tenstavägen – Spånga kyrkväg mycket dåligt. Vägen skulle med detta förslag slå sönder ett av stadens mest använda parkmarker. Barn lär sig cykla. Familjer promenerar och har picknick. Man spelar fotboll. Gör gympa. Går med stavar. Tränar sina hundar. Odlar sina kolonilotter osv. En utvidgad stadspark i Rinkeby kan aldrig ersätta detta grönområde. I en jämförelse om restid för bussresenärer och den försämring av tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö som detta förslag innebär så borde valet vara lätt och självklart. Inga flera vägar!

Att Rinkeby inom gångavstånd från Rinkeby torg (ca 900m) föreslås få tillgång till Tvärbanan är mycket bra. Som det är nu så ligger Rinkeby avskilt från Kista som är dess naturliga centrum när det inte längre finns service i Rinkeby. Tvärbanan planerades gå genom Rinkeby för 10 år sedan. Då gäller det åtminstone att förbindelsen till Tvärbane-stationen blir bra och inbjudande, inte en ödslig och blåsig smal bro över en stor trafikled.

Viktigt är också att om man bygger nytt och förtätar ett redan tättbebyggt område som Rinkeby måste man ta hänsyn till att trångbodda människor har tillgång till lokaler, fritidsaktiviteter och samlingsplatser. Annars riskerar Rinkeby att bli ännu mer oattraktivt.

Matbutiken (JB saluhall?)i postens gamla lokaler har en stor betydelse och bör få vara kvar med en rimlig hyra. Vi tror inte att det är en bra idé att bygga radhus i Rinkeby. Det finns 21 radhus i Rinkeby som visade sig vara mycket svåra att sälja. Tanken var att man skulle bygga lika många till på andra sidan Rinkebystråket utanför Mjölbyplan. Det projektet lades ner då man inte trodde att de skulle gå och sälja. I stället han man nu byggt hotellhem för hemlösa. Vi kan inte se att det finns något som tyder på att radhus skulle vara attraktiva nära E18.

Rinkeby behöver fler småbutikslokaler. Små billiga lokaler för service, handel, hantverkeri och ej störande tillverkning efterfrågas på endast 20 kvm eller mindre. Kontakta den lokala företagarföreningen och lyssna på dem.

Ett nytt hotellhem har byggts i södra änden av Rinkebystråket. Staden behöver fler boende av denna typ och en värdigare behandling av hemlösa, socialt utsatta, psykiskt sjuka med flera. Men om Alliansen medvetet planerar så att verksamheter och boenden av en typ som ibland uppfattas som negativ, störande eller kontroversiell till endast några få stadsdelar i ytterstaden så skapas allvarliga och svårlösta problem.

Alliansen tar genom detta inget ansvar för att bryta segregationen och det så kallade ”utanförskapet” i staden.

Sammanfattningsvis så tycker vi att förslaget i sin helhet andas lågbudget och snålhet som aldrig skulle accepteras i mer centrala delar av Stockholms stad. Vi frågar oss varför?

I övrigt vill vi hänvisa till våra reservationer i stadsbyggnads- exploaterings- och trafiknämnden.

Reservation 3

Ledamot Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att delvis tillstyrka förvaltningens förslag

2. Att i övrigt anföra följande

Vänsterpartiet vill att trafiksepareringen vid Rinkeby allé bibehålls. Trafiksepareringen är en av miljonprogrammets främsta kvaliteter. Att tro att man höjer statusen på ett område bara för att det blir mer likt innerstaden visar på ett stort förakt för miljonprogrammets kvaliteter men också på en stor okunnighet om vad människor upplever som positivt i sin närmiljö.

Att det blir en stor försämring för Rinkebys barn när trafiksepareringen tas bort döljer man genom att säga att en viss försämring kan inträffa för de barn som inte har trafikvana. Alla som arbetar med barn, stads- och trafikplanering eller som överhuvudtaget har en aning om hur barn fungerar vet att små barn inte själva kan överblicka en trafiksituation med både bil-, cykel- och gångtrafik. Det unika med Rinkeby är att barn är trygga och fria och kan röra sig fritt i området utan att föräldrarna behöver oroa sig för biltrafik. Det är en kvalitet som man ska värna om och inte försämra.

Det måste vara tydligt var cykelbanor och gångvägar är. Man ska inte blanda gående, cyklar och bilar huller om buller.

Vänsterpartiet ställer sig positiva till en viss förtätning under förutsättning att man bygger med hyrestak. Det är av stor vikt att vara varsam med grönområden runt husen.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz anmälde ett särskilt uttalande.

En utveckling av Rinkeby alle´ och Rinkebystråket kommer att ge Rinkeby ett uppsving. Det kommer att bidra till en mångsidig och levande stadsmiljö med ett brett utbud av bostäder och verksamheter. Det kommer att stärka Rinkebys sociala, ekonomiska och kulturella position. Efterfrågan på affärslokaler bland Rinkebyborna kommer att tillgodoses, vilket kommer att bidra till ett blomstrande affärsliv, gatumiljö med sjudande aktiviteter och drömmar som förverkligas.

Tillsammans med förändringen av Rinkeby Centrum utgör detta en positiv och viktig framtidsutveckling av Rinkeby.

Det är viktigt och välkommet att Rinkebys huvudstråk utvecklas och används för att länka ihop och bryta barriärerna mellan stadens olika delar. I en hållbar, sammanhållen och dynamisk stadsmiljö är utformningen av levande gatumiljön med beblandade bostadsupplåtelseformer och förutsättningar för kommersiell verksamhet viktiga inslag. En sammanhängande stadsmiljö skapar färre sociala barriärer och bidrar till en miljöförbättring.

För att få in arbetsplatser till Rinkeby är de planerade lokalytorna i bottenvåningarna viktiga tillskott, samt de planerade kontorsfastigheterna. Med dessa nya lokalytor finns det stora möjligheter för
många nya och lokala entreprenörerna -
ofta med bakgrund i andra länder - att, som de önskar, få tillgång till lokaler för företag och nya verksamheter.

Det är också viktigt i det fortsatta arbetet med att utveckla Rinkeby planeras för att flera arbetsplatser till Rinkeby genom att lokalisera kommunala och statliga förvaltningar till området.

Verksamheten i Äldrecentrum i norra stadsparken bör från början planeras in i likvärdig form och inom den nya planerade trygghets- och omsorgsboende.

Det finns privata entreprenörer, som skulle kunna etablera ett företagshus med upp till 30 stycken små företag med inriktning på handel från hela världen med ett Bazaar koncept på den befintliga parkeringsytan vid Skårbygränd inklusive parkeringsplatser under byggnaden. En markanvisning från fastighetsägaren av Rinkeby centrum med planeringstillstånd av kommunen skulle kunna förverkliga detta.§19 IT-program för Stockholms stad 2013-2018

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontoret har upprättat ett förslag till ”It-program 2013-2018, Ett program för digital förnyelse” med bilaga ”Det ska vara enkelt att vara stockholmare, Förslag till organisation för e-tjänstutveckling”. Förvaltningen har i allt väsentligt inget att invända mot förslaget. Förvaltningen uppskattar att programmet är kort och kärnfullt samt i huvudsak processtyrt där visionerna är vägledande. De fem fokusområdena för kommande sexårsperiod är väl valda. Beträffande it-säkerheten anser förvaltningen att ett kommande steg bör vara att se över det nu gällande it-säkerhetsprogrammet. Förvaltningen noterar att det krävs definierade mätetal samt metoder för hur man mäter verksamhetsnyttan för att följa upp och utvärdera it-verksamheten på ett tillfredställande sätt.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr1.5.1.- 665-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Förändring och utveckling är en central del av det moderna samhället. För att på bästa sätt kunna hantera de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som förändringar för med sig är det viktigt att ha en både strategisk som teknisk/operativ beredskap för det.

Vi ser därför positivt på förslaget till nytt IT-program: både dess fokus på mätbarhet och användbarhet för den övriga verksamheten uppskattas liksom det övergripande syftet att underlätta uppnåendet av stadens mål och vision. Att lokala lösningar ska vara möjliga liksom att användargrupper ska involveras i framtagandet av nya e-tjänster (sid 18-19 resp. 21 i ”Det ska vara enkelt att vara Stockholmare”) kan tyckas självklart men vi uppskattar att det slås fast – inte minst som ett sätt att främja såväl användarvänlighet och användbarhet.

Avslutningsvis: även om alla de fem prioriterade områdena i förslaget är viktiga uppskattar vi särskilt det fjärde och femte prioriterade området (sid 6 i förslaget) som vi upplever går helt i linje med vår ambition att uppnå en effektivare samverkan med andra aktörer i området respektive att, även på lokal nivå, uppmuntra nytänkande verksamhetsutveckling.

§20 Förslag till skolplan för Stockholms stad

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

I stadens budget för år 2012 fastställdes att Stockholms stads skolplan ska revideras. Kommunfullmäktiges budget med inriktning för kommande år har tillsammans med nationella styrdokument för de olika skolformerna varit utgångspunkt för revideringen. Skolplanen visar Stockholms ambition för skolan och omfattar tre utvecklingsområden. Lärarens kompetens, stimulans och stöd för de elever som så behöver och läs-, skriv- och språkutveckling.

Förvaltningen vill betona att det område som berör övergång mellan förskola och skola bör förtydligas och vill även framhålla vikten av att motsvarande avsnitt i förskoleplanen formuleras på samma sätt. Förvaltningen anser i övrigt att stadsledningskontorets förslag är genomarbetat och menar att förslaget stärker elevers rätt till utveckling och lärande.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.5.1.-696-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) yrkade bifall till socialdemokraternas förslag.

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) yrkade bifall till miljöpartiets förslag.

Ledamot Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation 1

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag.

Förslag till beslut

· Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Förslaget till skolplan är ett politiskt dokument som framförallt innehåller ambitioner och visioner. Inget är kopplat till mätbara mål, vilket gör att en uppföljning är mer eller mindre omöjlig. I det stora hela låter det dock bra. Det som är oroande är att mycket av det som skrivs i skolplanen är sådant som idag inte fungerar i verkligheten.

Man pratar t ex om fritidshemmen och deras uppdrag. De ska ge god omsorg, komplettera skolan genom att stimulera utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid. De ska även erbjuda läxläsning. Det låter bra men hur fungerar det i verkligheten? Många fritids är idag underbemannade och har ingen som helst möjlighet att genomföra det som beskrivs i skolplanen.

Man säger att läraren är elevernas viktigaste resurs. Det håller vi med om men undrar hur man då har resonerat när man gett lärarna i de skolorna med de största utmaningarna lägre löner?

Det finns många sådana exempel. Det kanske viktigaste är ändå den jämlika skolan som man menar att man strävar efter. Samtidigt läser vi rapport efter rapport om hur skolan i mindre utsträckning klarar av sitt kompensatoriska uppdrag. Dessutom vet vi att t ex i just Stockholm får skolorna avslag ibland på så mycket som 85 % av alla sina ansökningar för barn i behov av särskilt stöd! Skolhälsovården har samtidigt skurit ned på sina resurser år för år.

Det är svårt att dra någon annan slutsats än att den moderatledda alliansen ägnar sig åt att skriva dokument med fina ord istället för att göra något åt de utmaningar skolan har.

Reservation 2

Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag


att därutöver anföra

Skolplanen visar Stockholms ambition och lyfter fram målbilder och utvecklingsområden för att utveckla skolans verksamhet i syfte att alla elever når målen. Dokumentet sträcker sig över flera år, däribland ett valår, och borde därför ha en bredare förankring. Det finns mycket att säga om förslaget till skolplan. Vi väljer här att lyfta ett antal punkter som vi hade velat lyfta med förvaltning och övriga partier tidigare i processen.

För det första: Skolplanen behöver fastslå att bedömning är en helt central del i skolans arbete med att stimulera lärande och kunskapsutveckling. Staden har tidigare gjort ett väldigt bra utvecklingsarbete inom bedömning på stadens skolor, inom ramen av Pedagog Stockholm. Men de lärdomar som dragits där syns inte i skolplanen, vilket Miljöpartiet beklagar. Ett ensidigt fokus på betyg som den viktigaste formen av bedömning är olycklig och skapar en skev fokus för utvecklingen av en mer regelbunden och undervisningsnära satsning på bedömning i skolan. Att en stadieindelning av skolans organisation skulle ge möjligheter till korrekt betygssättning är också svårt att se motiveringen till. Vi vill se ökade satsningar på bedömning för lärande.

För det andra: Instrument som nationella ämnesprov måste främst syfta till att ge återkoppling till lärare och skolledning. Nationella prov behöver, i motsats till vad planen fastslår, rättas av den lärare som också har undervisat de elever som gjort proven. Annars blir det svårt med den nödvändiga återkopplingen tillbaka till läraren i syfte att utveckla undervisningsmetoderna. Vi saknar skrivningar som istället sätter fokus på den viktiga sambedömningen. Skolplanen uttrycker inte heller hur stadens elever ska garanteras en allsidig bedömning.

För det tredje: Det saknas resonemang, i skolplanen, gällande att främja närvaron i skolan, särskilt i gymnasiet. Problemen med för tidiga avhopp i gymnasieskolan är fortsatt en utmaning för staden. Att skärpa upp administrationen kring olovlig frånvaro kan vara en del av arbetet men det är långt ifrån tillräckligt. Miljöpartiet har tidigare föreslagit att staden arbetar mer framåtsyftande för att främja alla elevers närvaro i gymnasieskolan. Den målbild som borde fastslås är en eningsfull, utvecklande och hanterbar gymnasieskola för alla.

För det fjärde: Kvalitet handlar om att nå uppställda krav och kraven på skolan är att alla elever, oavsett vilket stöd de behöver, ska utvecklas så långt det bara är möjligt. Det är inte ständigt högre resultat som vi ska avkräva skolan. Istället ska vi ställa hårdare krav på högre kvalitet i undervisningen. Skillnaden kan upplevas som liten men uppmätta resultat är inte samma sak som faktiskt lärande. Kvalitet i skolan ger självklart resultat. Men resultat är inte nödvändigtvis kvalitet. Den skolan som tar sig tid, också för de elever som har det svårt, kommer redovisa lägre resultat än om den låter bli. Däremot innebär det högre kvalitet.

Vi vill också betona vikten av att skolan lägger extra pengar på att utveckla svenska språket för alla barn som behöver det och därmed skapar en bättre plattform för att få arbete senare i livet.

Reservation 3

Ledamot Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

1. Att delvis tillstyrka förvaltningens förslag.

2. Att i övrigt anföra följande

För vänsterpartiet är det självklart att alla barn och ungdomar har rätt till kunskap och utbildning, oavsett social bakgrund. Alla barn och ungdomar har rätt att få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten. Alla barn och ungdomar har också rätt att få kunskap så att de kan göra sina röster hörda, muntligt och skriftligt samt kritiskt granska all information som omger dem i samhället. Detta är grundläggande demokratiska rättigheter.

Lärande är en social process där samspelet mellan människor är avgörande. Barn och ungdomar lär sig genom meningsfullt samspel med vuxna och kamrater. Kunskap ser vi som mer än faktakunskaper. Det handlar om bildning i bred bemärkelse, t.ex. att söka kunskap och kritiskt ifrågasätta och att samspela med andra för gemensamma mål – det handlar om att växa som människa och utveckla en mångfald av färdigheter.

Det största problemet med dagens skola är att alltför många elever inte får dessa breda kunskaper. Närmare 1/4 av alla elever går ut 9:an utan fullständiga betyg och över 1/10 är inte ens behöriga att söka till gymnasieskolan. Dessutom drabbar detta eleverna på ett ojämlikt sätt, då majoriteten är barn till lågutbildade, invandrare eller fattiga föräldrar.

Skolan kan inte kompensera för alla samhällets orättvisor, men den kan vara en utjämnande kraft, som ger barn och ungdomar en så lika start i livet som möjligt, oavsett föräldrar. Länge fungerade också skolan utjämnande. Idag är det inte längre så. Skillnaderna mellan olika grupper av elever ökar och segregationen har tilltagit. Spridningen i betyg mellan elever från familjer med olika utbildning och inkomst ökade markant från början av 90-talet till början av 2000-talet.

Det går dock att skapa en skola där alla elever når målen oavsett bakgrund och bostadsområde. Forskningen visar tydligt att skolan kan göra större skillnad för hur det går än vad den sociala bakgrunden gör samt att riktigt bra skolor mer än väl kan kompensera för klasskillnaderna. I en skola som sätter kunskapen i centrum, har högt ställda förväntningar på eleverna, följer upp vad eleverna kan och bygger förtroendefulla relationer, lär sig eleverna mer än i en skola där man inte arbetar på detta sätt.

Det främsta målet med vår skolpolitik är därför riktigt bra skolor för alla elever, så att alla barn och ungdomar kan få den kunskap de har rätt till. Skolpolitiken måste präglas av att det är skolans kvalitet som avgör hur det går för eleverna – inte deras sociala, biologiska eller etniska bakgrund eller det område där de bor. Allt för ofta diskuteras elevers skolresultat i termer av deras egna egenskaper, i stället för skolans.

Förskollärare, lärare, fritidspedagoger och annan personal i förskola och skola är oerhört viktiga och kan verkligen göra skillnad. Rektorernas och förskolechefernas förutsättningar för att kunna vara goda pedagogiska ledare måste uppmärksammas. Vi bygger vår skolpolitik på en positiv människosyn, där vi förutsätter att alla kan utvecklas och att alla har möjlighet att nå skolans kunskapsmål. Elever som möts av höga förväntningar, får vara aktiva under skoldagen och ständigt får samspela med både vuxna och andra barn kan lyfta sig till oanade nivåer. I en sådan skola är det goda relationer mellan elever, skolpersonal och föräldrar. Eleverna får studiero och det råder en god arbetsmiljö. Vi tror att alla elever kan ha ”fallenhet för studier” som det ofta heter i argumentationen för elitskolor, bara de får rätt förutsättningar.

Alla elever i våra skolor borde också få kvalificerad läxhjälp i skolan, och inte vara beroende av frivilliga insatser som kan komma och gå. Nu ökar kunskapsklyftorna ännu mera, efter att regeringen tillåter rutavdrag för läxhjälp även i gymnasieskolan. Elever som har föräldrar som har råd att betala för läxhjälp får ytterligare ett försprång inför att söka attraktiva utbildningar. Dessutom är det helt orimligt att satsa mer pengar per timme på läxhjälp jämfört med skolan.

Elever som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolan har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi vill därför lyfta behovet att ännu mera arbeta för att minska avhoppen i gymnasieskolan, som också gör att eleverna får mycket svårare att få ett arbete.

Vi vill sätta krav på de friskolor som driver verksamhet endast för vinstintresse. Vi vill att eventuella överskott ska gå tillbaka till verksamheten och ge ökade resurser till barn och personal. Vi vill också satsa på de kommunala skolorna och arbeta för att de ska vara attraktiva förstahandsval för eleverna.

Särskilt uttalande

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) och ledamot Burhan Yildiz (FP) anmälde ett särskilt uttalande.

Ett väl fungerande utbildningsväsende är en central del av samhället.
Detta gäller både för samhället i sig, med de behov av bland annat kvalificerad arbetskraft, välutbildade uppfinnare, entreprenörer och, inte minst, kreativa och kritiskt tänkande individer som samhället har. Det gäller dock, och kanske i än högre grad, också för den enskilde individen som genom utbildning får större möjligheter att vara delaktig i såväl samhällsutvecklingen som formandet av det egna livet.

Av bland annat denna anledning är det glädjande att Stockholms stad fortsätter att se över och utveckla sin skolverksamhet för att i än högre grad och för allt fler kunna tillhandahålla bra utbildningsmöjligheter. Vi tycker att förslaget till ny skolplan i stort sett är mycket bra men vill lyfta några aspekter som kan förtydligas.

För det första vill vi instämma i formuleringarna att de första skolåren är av avgörande betydelse för det fortsatta lärandet (sid 2 i förslaget till skolplan). Det är dock inte bara baskunskaper som är nödvändiga för elevens förmåga att tillgodogöra sig undervisning. Exempelvis kan dyslexi snabbt ge upphov till såväl kunskaps- och färdighetsluckor som bristande motivation och negativ självbild. Inte minst eftersom negativa konsekvenser av icke diagnosticerad dyslexi eller andra inlärningssvårigheter tenderar att öka kraftigt med tiden och, relativt sätt, är lättare att kompensera för i ung ålder är det viktigt att i skolplanen även tydligt inkludera ett individfokuserat perspektiv som från tidig ålder tar hänsyn till inlärningssvårigheter.

För det andra: formuleringar om individuella handlingsplaner och elevens egna förutsättningar etc. lyfts på ett positivt sätt fram på flera ställen i förslaget. Det vi saknar är mer heltäckande formuleringar kring hur det ska säkerställas att elevernas individuella förutsättningar, intressen, talanger etc. upptäcks och därmed faktiskt kan ligga till grund för såväl handlingsplaner som undervisning. Det vill säga: hur säkerställs att eleverna verkligen ska kunna nå så långt som de har förutsättningar att nå och uppfylla sin potential?
En möjlig väg framåt på detta område är att tillföra indikatorer för detta i ILS-uppföljningen: utöver att fråga eleverna om de är nöjda med tryggheten och ”lugn och ro i skolan” (Utbildningsförvaltningens Verksamhetsplan 2012, sid 186-187) skulle det gå att fråga dem om de exempelvis upplever att deras styrkor och talanger uppmärksammas och om/i vilken grad de får uppgifter som stimulerar dem.

§21 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Beslut

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

Ärendet

Stadsledningskontorets föreslår att ett valfrihetssystem införs för korttidstillsyn (KTT) för skolungdom över 12 år. KTT är en insats inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Drygt 300 elever har idag korttidstillsyn. Verksamheten erbjuds av knappt 60 utförare. Av dessa är 25 privata utförare där s.k. enskilt avtal tecknats. I ärendet föreslås ett enhetligt ersättningssystem i fyra nivåer till samtliga utförare, oavsett regiform, med möjlighet till särskild redovisning för barn/ungdomar som bedöms ha behov utöver vad nivåerna ersätter. Stadsledningskontoret föreslår vidare att socialnämnden får i uppdrag att upphandla korttidstillsyn enligt lagen om valfrihet (LOV).

Förvaltningen är i allt väsentligt positiv till förslaget.

Ärendets beredning

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 november 2012. Dnr 1.5.1.-747-2012

Förslag till beslut

Ordförande Bo Sundin m.fl. (M) yrkade att nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Anki Erdmann (V) yrkade bifall till vänsterpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de olika förslagen mot varandra och fann att nämnden antagit förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Anki Erdmann (V) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag

Att därutöver anföra följande

Vänsterpartiet är emot det valfrihetssystem som innebär konkurrensutsättning av all kommunal utförarverksamhet. Vi är också emot LOV. Vi tycker självklart att människor ska kunna välja men inte på de premisser som alliansen sätter upp. Naturligtvis måste vi ha ett rimligt ersättningssystem men detta innebär inte att vi måste införa LOV som innebär helt fri etableringsrätt. Istället kan kommunen själv starta nya korttidsverksamheter så att det blir ett bra utbud att välja på och man bör kunna välja i hela staden, även om det i praktiken ofta är så att man väljer korttidstillsyn i närheten av hemmet. Istället för LOV kan staden vid behov upphandla ramavtal för kompletterande icke-vinstdrivande aktörer.

Vi vill ha verkligt inflytande för brukare därför vill vi i nära samverkan med funktionshindersorganisationer skapa förutsättningar för att alla ska kunna välja boende, daglig verksamhet, sysselsättning och annat stöd som de behöver i så stor utsträckning som möjligt.

Vänsterpartiet har en modell som befriar välfärden från kommersiella intressen och verksamheterna kan fördelas dit de bäst behövs, samtidigt som alternativa utförare får goda möjligheter att verka. Vinstsyftande företag som vill utveckla välfärden utan vinstsyfte kan övergå till en särskild bolagsform som finns idag men sällan används.

Kommunen ska därför besluta när och var icke-offentliga aktörer ska etableras. När alternativ pedagogik, behandling eller motsvarande behövs kan icke- offentliga aktörer få tillstånd att driva verksamheten. Däremot ska de inte själva bestämma var de ska driva skattefinansierad verksamhet. LOV och berörda avsnitt i skollagen och hälso- och sjukvårdslagen ska därför avskaffas.

Vänsterpartiet vill att det ska finnas kommunala alternativ att välja på i alla stadsdelar. Då blir det ökad frihet att välja kommunala utförare jämfört med idag. Stockholmarna ska, oavsett stadsdel, kunna välja vilken som helst av dessa verksamheter och dessutom alla privata utförare med kommunal finansiering som har en bolagsform utan vinstsyfte och som staden har beslutat ska kunna etableras i området. Det ska också gå att välja ideella utförare och brukarkooperativ som driver verksamhet för syften som staden finansierar.

Verksamheter som staden har inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, äldreomsorg, kultur samt infrastruktur som vatten, energi och bostäder ska aldrig konkurrensutsättas. Pengsystem i kombination med fri etableringsrätt gör att staden förlorar möjlighet att snabbt besluta om åtgärder vid missförhållanden. Trögheten i systemet gör att barn och funktionshindrade drabbas, eftersom man inte flyttar dem på samma sätt som man byter en vara i en affär. Möjligheten att styra samhällsplaneringen minimeras när staden reduceras till beställare. Marknaden tar över alltfler av samhällets funktioner. Konkurrensutsättningen som pågått i sex år hotar stockholmarnas möjlighet att välja utförare med offentlig insyn och personalens möjlighet till kollektivavtal och meddelarfrihet.

§22 Kollorapport 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

I år hade barn i Stockholms stad 26 olika kollogårdar att söka till. Vistelsetiderna varierade mellan 7 - 14 dagar. Från Rinkeby-Kista stadsdelsområde ansökte 73 barn om plats och alla ansökningar beviljades. Av olika skäl avbokade 9 barn sina platser så att det slutligen blev 64 barn, varav 31 flickor och 33 pojkar, som deltog i sommarens kolloverksamhet.

Alla kollon har erbjudit traditionella sommaraktiviteter som till exempel bad, idrott, spel och lek. Några har profilerat sig med segling, djur, dans och teater. Alla kollogårdar, utom två, har under verksamhetsperioden haft besök av inspektörer från alla stadsdelar. Inspektionerna är dokumenterade och sammanställda i en gemensam rapport för hela staden. Rapporten bifogas.

Inga klagomål från vare sig barn, föräldrar eller arrangörer har kommit till förvaltningens kännedom.

Dnr 4.3.-771-2012

Särskilt uttalande

Vice ordförande Mia Päärni m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande. Ledamot Jakob Dencker m.fl. (MP) anslöt sig till uttalandet.

Kollorapporten sommaren 2012 visar att från Rinkeby-Kista stadsdelsområde sökte 73 barn om plats och alla ansökningar beviljades. Men bara 64 barn deltog i sommarens kolloaktiviteter. Vi Socialdemokrater uppskattar de ansträngningar som gjorts av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, ändå tycker vi att 73 kolloansökningar är på tok för litet med tanke på folkmängden i området.

Det är oroväckande att så få i våra stadsdelar söker kollo och vi tror att den ekonomiska aspekten är en bidragande faktor.

Rinkeby-Kista stadsdel, speciellt Rinkeby och Husby har en stor arbetslöshet och att betala minimiavgiften på 1000 kronor är en omöjlighet för dessa familjer. Därför kan en minskning av kolloavgiften bidra till att fler familjer söker kolloplats för sina barn.

Rinkeby och Husby är båda invandrartäta områden. Många invånare där har bristande kunskap om samhället. Enligt förfrågningar vi gjort visste många familjer inte vad ett kollo var för något. Vissa familjer vågade helt enkelt inte skicka sina barn på kollo. Därför tycker vi att ”face to face” spridning av kolloinformation kan vara av god hjälp.

Vi anser att sommarkolloverksamheten är ett av många sätt att motverka utanförskap. Därför kräver vi att denna verksamhet förstärks och att det görs lättare för alla barn som vill vara med i kolloverksamheter.

§23 Nya lokaliseringar av ungdomsgårdarna i Akalla och Kista

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Förvaltningen planerar nya lokaliseringar för ungdomsgårdarna i Akalla och Kista. De nya lokaliseringarna av ungdomsgårdarna innebär inga förändringar av verksamhetens inriktning och omfattning. Lokal- och personalkostnaderna påverkas inte i någon nämnvärd omfattning.

Dnr 2.6.-796-2012

§24 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

Inga skrivelser hade inkommit.

§25 Konferenser och utbildningar

Inga inbjudningar till relevanta utbildningar hade inkommit.

§26 Postlista

Beslut

Stadsdelsnämnden läggar anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av postlista från och med den 8 november 2012 till och med den 27 november 2012.

§27 Protokoll från Rinkeby-Kistas Råd för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala rådet för funktionshinderfrågor protokoll från den 15 november 2012.

§28 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Lokala pensionärsrådets protokoll från den 7 november 2012.

§29 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

2012-11-20

Överenskommelse om upphörande av anställning. Arkiverad i personalakt 550921-0265

Olle Johnselius

2012-10-09

Studiebesök för Resursenheten och Järva ungdomsmottagning på Havens, sti avdelningen samt rape crisis. London 14-18 november 2012 Dnr 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

2012-12-06

Studieresa till Lettland och Estland genom Networking Europe 10-11 december för Hamdi Sheik

Beviljas

Olle Johnselius

2012-11-29

Semesterresa till Tallin för fyra brukare med två personal från gruppboende Dnr: 1.2.1.-148-2012

Beviljas

Olle Johnselius

2012-09-30

Lista på uppsagda hyreskontrakt inom Rinkeby-Kista sdf. Dnr:2.3.1.-046-2012

Gunnar Hörnfeldt

§30 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§31 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-13, § 11

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-11-26, § 19

3. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-28, § 10

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmälan av sociala delegationens protokoll från den 5 december 2012.