Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-21

Sammanträde 2016-06-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum


Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågo Läs mer...r och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde – beslutsärenden

3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB)

4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Slutet sammanträde – anmälningsärenden

5 Information om missförhållande enligt lex Sarah inom verksamhetsområde socialtjänst -vuxna

6 Anmälan av sociala delegationens protokoll (Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Förvaltningen informerar om community school, community
center och medborgardialoger.

Beslutsärenden

8 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2016

Dnr 1.2.1.-298-2016
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Justering av budget för demokrati - och utvecklingsarbete

Dnr 1.2.1.-304-2016
Utsändes senare

10 Våldsbejakande extremism

Skrivelser av Benjamin Dousa m.fl. (M) och Burhan Yildiz (L)
Dnr 1.6.-481-2015, 1.6.-308-2015

11 Sommarjobb

Skrivelse av Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-480-2015

Remissärenden

12 Yttrandet över revisorernas årsrapport 2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Remiss från stadsrevisionen, Rapport nr 5/2015
(dnr 3.1.2.-48/2016)
Dnr 1.2.1.-236-2016

13 Rätt till äldreboende

Remiss från kommunstyrelsen av motion av Ann-Katrin
Åslund (L) (KS dnr 106-533/2016)
Dnr 1.5.1.-209-2016

14 Motion om fler bostäder i Tensta -Rinkeby

Remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:16) av
Joakim Larsson (M) (KS dnr 106-225/2016)
Dnr 1.5.3.-149-2016

15 Rapport om utveckling av hemtjänst

Remiss från kommunstyrelsen (KS dnr 152-643/2016)
Dnr 1.5.1.-199-2016
Utsändes senare

16 Alkoholservering gällande Tastory Kistagången

Remiss från socialförvaltningens tillståndsenhet
Dnr 1.5.2.-273-2016

Anmälningsärenden

17 Attendos patientsäkerhetsberättelse för Akalla vård- och omsorgsboende 2015

18 Förskoleenheternas sommarplanering 2016

19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

20 Konferenser och utbildningar

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

24 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

25 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

(Cirkulerar under sammanträdet)

27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m . i urval

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § a föräldrabalken (FB)

§4 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§5 Information om missförhållande enligt lex Sarah inom verksamhetsområde socialtjänst-vuxna

§6 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§7 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§8 Uppföljningsrapport till nämnden i juni 2016

§9 Justering av budgeten för demokrati- och utvecklingsarbete

§12 Yttrande över revisorernas årsrapport 2015 för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§14 Motion om fler bostäder i Tensta-Rinkeby

§16 Alkoholservering gällande Tastory Kistagången

§17 Attendos pationesäkerhetsberättelse för Akalla vård- och omsorgsboende 2015

§18 Förskolornas sommarplanering 2016

§19 Inkomna skrivelser till nämnden från förtroendevalda

§20 Konferenser och utbildningar

§22 Protokoll från pensionärsrådet

§23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§24 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö/ f.d. Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista

§25 Anmälan av delegationsbeslut

§26 Inkomna skrivelser, rapporter med mera som kommit till stadsdelsnämnden eller upprättats inom förvaltningen

§27 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige m.m. i urval