Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Bodholmsplan 2 nb, Skärholmens centrum

1 Genomgång av närvarande ledamöter - utseende av protokollsjusterare för del 2.

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-06-11.

4 Utvärdering av mottagningsverksamheten - rapport till stadsdelsnämnden, dnr 599/345-2009

5 Redogörelse till Skärholmens stadsdelsnämnd angående Jobbgaranti och samarbete med Jobbtorg Stockholm, dnr 599/347-2009

6 Remissvar angående ersättningssystem inom socialpsykiatrin med anledning av införande av valfrihetssystem, dnr 006/337-2009

8 Yttrande på ansökan om tillstånd enligt 7 kap 1 § SoL från Pavus Omsorger AB, dnr 006/438-2009

9 Remiss om att utreda stöd till barn med Cp-skada i Stockholm, dnr 006/458-2009

10 Remiss: SL:s trafikförändringar 2010, dnr 006/351-2009

11 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Mälarhöjden 1:11 mm i stadsdelen Mälarhöjden, dnr 006/403-2009

12 Uppdrag: Ta fram förslag på lämpliga platser att anlägga spontanidrottsplatser på samt ge förslag på befintliga idrottsplatser som skulle kunna byggas ut eller som har behov av upprustning, dnr 399/431-2009

13 Månadsrapport juli 2009, dnr 101/467-2009

14 Synpunkter på förslaget om Stockholms översiktsplan, dnr 399/372-2009. Utställningsförslag sänds till politikernas gruppledare

15 Remissvar om policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning, dnr 006/368-2009

16 Svar på remiss angående Grön IT-strategi för Stockholms stad, dnr 006/464-2009

17 A Upphandling av fiberförbindelse, dnr 103/474-2009

17 B Demokratislaget - studieresa till Bryssel, dnr 203/477-2009

17 C Redogörelse angående inkommen remiss 2009-06-12 om införande av 020-nummer till socialtjänsten, dnr 006/363-2009

17 D Remiss: Program för utvecklingen i Söderort, dnr 006/336-2009

17 E Balanslista uppdrag SDN 9/2009-08-27, dnr 099/006-2009

17 Ombyggnad av Bodholmsplan i Skärholmen, dnr 399/470-2009

18 Inkomna skrivelser/beslut.

a) Protokoll från pensionärsrådet sammanträdesdatum 2009-05-07
b) Protokoll från pensionärsrådet sammanträdesdatum 2009-06-04
c) Protokoll från handikapprådet sammanträdesdatum 2009-04-02
d) Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-05-28
e) Protokoll från föreningen Skärholmens gårds styrelsemöte 2009-05-07
f) Svar på brev gällande nya parkeringsavgifter i Skärholmens centrum (SKHLM), dnr 399/362-2009
g) Internremiss - anläggande av framridningsbana i Sätraskogens naturreservat, dnr 006/346-2009
h) Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av Sandstugans äldreboende i Vårberg 2009-06-03, dnr 602/405-2009
i) Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-06-01, dnr 699/354-2009
j) Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-06-01, dnr 699/355-2009
k) Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-06-17, dnr 503/302-2009
l) 2009-07-21 Verksamhetsuppföljningar på uppdrag av äldreverksamheten, dnr 699/222-2009, 602/376-2009 och 602/475-2009
m) Behovsinventering av fortbildning i svenska, juni 2009, dnr 203/478-2009

19 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§15 Val av protokollsjusterare för del 2

Ordföranden Jan Jönsson (fp) utsågs att justera protokollet tillsammans med ledamoten Liliane Svensson (s)

§16 Godkännande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställde dagordningen i enlighet med tillägget att (s) på punkten övriga frågor har anmält en skrivelse.

§17 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2009-06-11 öppna delen

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll 2009-06-11, öppna delen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Mika Eskelinen (m) anmälde eget förslag till beslut, vilket togs upp av ledamoten Andrea Femrell (m) som sitt. Förslaget var att stadsdelsnämnden tillställs det justerade protokollet elektroniskt så fort det är justerat. Ordföranden Jan Jönsson (fp) hörde enhälligt bifall till detta.

Beslut Stadsdelsnämnden beslöt

att det justerade fullständiga protokollet elektroniskt tillsänds nämnden omgående efter justering

§18 Utvärdering av mottagningsverksamheten – rapport till stadsdelsnämnden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 599/345-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde enhälligt bifall därtill

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna rapporten

§19 Redogörelse till Skärholmens stadsdelsnämnd angående Jobbgaranti och samarbete med Jobbtorg Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 599/347-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner rapport om jobbgarantin

Yrkande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna rapporten om jobbgarantin

Särskilt uttalande Ledamoten Liliane Svensson (s) anmäler ett särskilt uttalande för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga ett

§ 19 Bilaga ett minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 19

Dnr.599/347-2009

Redogörelse till Skärholmens stadsdelsnämnd angående jobbgaranti och samarbete med jobbtorg Stockholm.

Särskilt uttalande

Vi tackar för rapporten, men är bedrövade över att våra farhågor besannats.

Det är alltid en fördel, att verksamheter som hör ihop också ligger under samma förvaltning med samma verksamhetschef. Trots att samarbetet mellan Skärholmens förvaltning och Jobbtorg Stockholm – Vårberg utvecklas i positiv riktning. Så är det ofrånkomligt att det tar tid för två olika organisationer att samverka.

Centraliseringen till Jobbtorg har mest inneburit ökad byråkrati i stället för fler i arbete.

Påpekas bör att vi hade en mycket väl fungerande verksamhet tidigare som var en förebild för andra.

Det är viktigt att påpeka att vi lever i ett samhälle där de socioekonomiska skillnaderna ökar. Det är inte bara omänskligt utan även direkt farligt (jämför händelserna i Paris förorter).

En del unga 16 – 24 år har av olika anledningar fallit ur det vanliga skolsystemet, och har inte heller något arbete, det är den i särklass angelägnaste gruppen som måste få arbete.

Men inom alliansen är man måttligt intresserad. Ungdomar som inte går i utbildning ska jobba, punkt slut. När den prognostiserade lågkonjunkturen slår till på allvar 2010 förlorar dom sannolikt sitt eventuella arbete. Det vet de som engagerar sig i målgruppen mycket väl. Risken att unga utan utbildning i stället hamnar i dels svarta jobb, dels i ren kriminalitet är överhängande .

Varför den redovisade statistiken från USK inte redovisar några resultat för 5- dagarsperioder kan man naturligtvis spekulera över skälet till. Det var just det som alliansen så kraftfullt lovade under valrörelsen 2006, att alla skulle erbjudas arbete inom 5 dagar.

§20 Remissvar angående ersättningssystem inom socialpsykiatrin med anledning av införande av valfrihetssystem

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/337-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

som remissvar med omedelbar justering

Yrkande Ledamoten Elisabeth Johnson (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut och ställde dem mot varandra. Han hörde bifall till förvaltningens förslag till beslut och avslag till minoritetens (s), (v), (mp) förslag till beslut. Han begärde och fick också bifall till att ärendet tas med omedelbar justering. Reservation till förmån för eget förslag till beslut för minoriteten gjordes av ledamoten Liliane Svensson (s)

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar med omedelbar justering

Reservation Reservation till förmån för eget förslag till beslut för minoriteten (s), (v) och (mp) enligt bilaga 1 gjordes av ledamoten Liliane Svensson (s)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 20 bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Liliane Svensson m.fl. (s)

Rudy Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende nr 20

Dnr 006/337-2009

Remissvar ang. ersättningssystem inom socialpsykiatrin med anledning av införande av valfrihetssystem.

Förslag till beslut

1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd avslår remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi avslår förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin eftersom det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen.

Rätten till inflytande över sitt eget liv och stöd från samhället för att ha möjlighet att leva ett självständigt liv är oerhört viktigt. Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Det är en verksamhet som passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadsmässiga principer.

Det är märkligt att borgarna skyndar fram ett förslag om valfrihetssystem baserat på pengasystem när det råder brist på särskilda boenden inom handikappomsorgen. Man har inte ens tagit fram en ny utbyggnadsplan, trots inventeringar om det stora behovet. Reglerna för kötid behöver klargöras. Vilket kommer att gå först- behoven eller kötid? Vem avgör - biståndshandläggaren eller utföraren? Om valfriheten ska bli en realitet, så måste tomma platser finnas. Vem ska betala dem? Hur kommer ansvaret för kvalitetsuppföljningen att se ut?

Vi delar förvaltningens farhågor som kan uppstå med det skissade valfrihetssystemet. Socialpsykiatrins målgrupp är inte homogen utan utgörs av individer med mycket stora individuella behov. I deras sjukdomsbild kan finnas oförmåga att välja.

De kan ha svårigheter med att uttala sig om kvaliteten på insatsen eller ha svårt för att larma om något inte är bra.

Med det föreslagna systemet riskeras allt fler att slås ut i vårt samhälle. Bara det faktum att den enskilde har endast tre dagar på sig att bestämma sig för ett boende visar att man inte förstått problematiken. Det finns stora risker med att forcera fram ett ärende utan att göra nödvändiga utredningar och konsekvensbeskrivningar.

Vi vill i samverkan med handikapporganisationerna ta fram nya direktiv för ett verkligt inflytande för personer med funktionsnedsättning. Ett system som innehåller kontinuitet, trygghet och inflytande på den enskildes villkor och inte kapitalmarknadens.

§21 Rutiner – anmälan och utredning av allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 604/377-2009 med förslag till beslut att Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens rutiner vid anmälan och utredning av allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till det förslag till beslut han fann, förvaltningens och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna stadsdelsförvaltningens rutiner vid anmälan och utredning av allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

§22 Yttrande på ansökan om tillstånd enligt 7 kap 1 § SoL från Pavus Omsorger AB

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/438-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner yttrandet och sänder det till Länsstyrelsen i Stockholms Län med omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och yrkade bifall till detta. Han yrkade dessutom om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall även till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna yttrandet och sända det till Länsstyrelsen i Stockholms Län med omedelbar justering

§23 Remiss om att utreda stöd till barn med Cp-skada i Stockholm

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/458-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att godkänna detta svar till Kommunstyrelsen

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna detta svar till Kommunstyrelsen

§24 Remiss: SL:s trafikförändringar 2010

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/351-2009 med förslag till beslut

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens remissvar.

 2. Ärendet skickas till Stockholms stads Trafikkontor.

 3. Omedelbar justering.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) instämmer i huvudsak med förvaltningens förslag till beslut men har för alliansen (m), (fp) (kd) ett eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Han ställer sig för alliansen (m), (fp) (kd) även bakom minoritetens (s), (v), (mp) särskilda uttalande enligt bilaga två. Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två. Han ställer sig även för minoriteten (s), (v), (mp) bakom alliansens (m), (fp), (kd) förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens med alliansens tilläggsförslag och hör bifall till detta. Han begär och får också bifall till förslaget om omedelbar justering av paragrafen.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. I huvudsak godkänna förvaltningens remissvar med tilläggsförslag enligt bilaga 1.

 2. Ärendet skickas till Stockholms stads Trafikkontor.

 3. Omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga två med stöd av alliansen (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 24 Bilaga ett Alliansen (m), (fp), (kd) med stöd av (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl

Mikael Nordstedt (kd) m.fl

Remiss: SL:s trafikförändringar 2010

Förslag till beslut:

1. att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut

2. att därutöver anföra:

Båttrafik på Mälaren är idag ett kollektivt transportmedel som kan utvecklas, i synnerhet vad avser de delar av Mälaren som angränsar till Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen samt Huddinge och Botkyrka kommun. SL bör därför överväga och se över möjligheterna till båttrafik för ex sträckningen Tullinge-Norsborg-Skärholmen-Hägersten-Aspudden-Gamla stan-Nybroviken.


§ 24 bilaga två minoriteten (s), (v), (mp) med stöd av (m), (fp), (kd)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl.(v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 24

Dnr.006/351-2009

Remiss: SL:s trafikförändringar 2010

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

Vi konstaterar vidare att frågor som under tidigare år föreslagits och aktualiserats till SL finns med i förvaltningens förslag till remissvar.

Vi vill dock återigen ta upp det mycket irriterande ljuden från tunnelbanetågen när dom passerar ovanför huvudet på de människor som råkar befinna sig i Bredängs Centrum.

Alla samtal måste avbrytas till tåget har passerat, detta måste åtgärdas nu !

§25 Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Mälarhöjden 1:11 mm i stadsdelen Mälarhöjden

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/403-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens synpunkter gällande detaljplan för del av Mälarhöjden 1:11 mm, i stadsdelen Mälarhöjden.

Yrkande Ledamoten Ulf Colliander (m) anmälde jäv.

Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) avslag till förvaltningens förslag till beslut och bifall till eget förslag till beslut enligt bilaga ett. Ledamoten Bosse Ekvall(s) yrkar tillika avslag till förvaltningens förslag till beslut och bifall till eget förslag till beslut för minoriteten (s), (v), (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann två förslag till beslut, alliansens samt minoritetens och ställde dem mot varandra. Han hörde bifall till alliansens förslag och avslag till minoritetens förslag till beslut. Ledamoten Liliane Svensson (s) begärde votering. Hon begärde efter votering reservation till förmån för eget förslag till beslut.

Votering:

Voteringen utföll med sju röster för alliansens förslag och sex röster för minoritetens förslag till beslut. Ordföranden Jan Jönsson (fp) röstade ja till alliansens förslag till beslut, tillika gjorde ledamöterna Andrea Femrell (m), Elisabeth Johnson (m), Bayram Kaya (m), Gustav Åkerblom (fp) samt tjänstgörande ersättarna Lill Stonegård (m), Christer Stenberg (m). Ledamöterna Liliane Svensson (s), Bosse Ekvall (s), Rebwar Hassan (mp) samt tjänstgörande ersättarna Abdul Nasser (s), Fanny Gustavsson (s), Rudy Espinoza (v) röstade nej till förmån för minoritetens förslag till beslut

Beslut

Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bifalla alliansens förslag till beslut att tillstyrka stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan med följande tillägg:

- Husen bör utformas så att mesta möjliga utsikt mot vattenspegeln blir möjlig vid passage bakom dessa.

- Kompensation för ingreppet bör bli större och mer omfattande än den ”halva” båtbrygga som bl a föreslås.

- Passagen mellan Pettersbergsvägen och Sätraskogens naturreservat (via den föreslagna bebyggelsen) måste utformas så att den blir inbjudande och tydlig så att allmänheten inte utestängs från densamma.

Jäv Ledamoten Ulf Colliander (m) anmälde jäv och deltog ej i beslutet utan ersattes av tjänstgörande ersättaren Christer Stenberg (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Reservation Gjordes av ledamoten Liliane Svensson (s) till förmån för eget förslag till beslut för minoriteten (s), (v), (mp)

§ 25 Bilaga ett Alliansen (m), (fp), (kd)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Andrea Femrell (m) m.fl

Jan Jönsson (fp) m.fl.

Mikael Nordstedt (kd)

Ärende 25

DNr 006/403-2009

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Mälarhöjden 1:11 m.m. i stadsdelen Mälarhöjden

Förslag till beslut

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att tillstyrka stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan med följande tillägg

- Husen bör utformas så att mesta möjliga utsikt mot vattenspegeln blir möjlig vid passage bakom dessa.

- Kompensation för ingreppet bör bli större och mer omfattande än den ”halva” båtbrygga som bl a föreslås.

- Passagen mellan Pettersbergsvägen och Sätraskogens naturreservat (via den föreslagna bebyggelsen) måste utformas så att den blir inbjudande och tydlig så att allmänheten inte utestängs från densamma.


§ 25 Bilaga två Minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 25

Dnr.006/403-2009

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av Mälarhöjden 1:11 mm, i stadsdelen Mälarhöjden

Förslag till beslut.

1. Skärholmens stadsdelsnämnd yrkar avslag på förslaget till detaljplan för del av Mälarhöjden 1:11 m.m. i stadsdelen Mälarhöjden.

2. därutöver vill vi anföra följande.

Vi menar att stadsdelsnämnden har alla anledning att med kraft hävda rätten till Mälarens strand i dess helhet, även den del som utgör skillnaden mellan Skärholmens stadsdelsnämndsområde och bebyggelsen i Mälarhöjden.

Strändernas stadsdel måste ta strid för att bevara den rätten för medborgarna. Vi tycker att förvaltningens förslag till beslut är alldeles för ”tamt”.

Den del av stranden som ärendet berör utgör en självklar fortsättning av den strandpromenad som finns i Sätraskogens naturreservat.

Vi håller dock helt och fullt med förvaltningen i dess skrivning under ”Synpunkter och förslag” i tjänsteutlåtandet.

Vi vill också hänvisa till nätverket för Sätraskogens bevarande och deras ställningstagande beträffande detta ärende.

§26 Uppdrag: Ta fram förslag på lämpliga platser att anlägga spontanidrottsplatser på samt ge förslag på befintliga idrottsplatser som skulle kunna byggas ut eller som har behov av upprustning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/431-2009 med förslag till beslut att

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget gällande spontanidrottsplatser och befintliga idrottsplatser.

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkar för alliansen (m), (fp), (kd) bifall till förvaltningens förslag till beslut. Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Gustav Åkerblom (fp) ställer sig bakom detta särskilda uttalande. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

1. godkänna förvaltningens redovisning av uppdraget gällande spontanidrottsplatser och befintliga idrottsplatser.

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 26 Bilaga ett Särskilt uttalande Minoriteten (s), (v), (mp) med stöd av ledamoten Gustav Åkerblom (fp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 26

Dnr: 399/431-2009

Uppdrag: Ta fram förslag på lämpliga platser att anlägga spontanidrottsplatser på samt ge förslag på befintliga idrottsplatser som skulle kunna byggas ut eller som har behov av upprustning.

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut, men vill därutöver anföra.

Vi menar att det år 2006 fastställda områdesprogrammet för bostadsbebyggelse i sin helhet ska vara styrande i stadsdelsnämndsområdet.

Vi ser det som ett stort svek mot våra ungdomar att bygga bostäder på Bredängs bollplan och i stället hänvisa till Sätra bollplan. Att kalla detta för kompensation tycker vi är fel.

När det gäller Johannesdals bollplan är vår uppfattning att den i dag utnyttjas förhållandevis mycket för allehanda aktiviteter. Att bygga bostäder där finns inte heller angivet i något områdesprogram.

Vi menar att det därför är fel att bygga bostäder på del av denna plan - det är ingen kompensation att få plast att springa på.

§27 Månadsrapport juli 2009

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 101/467-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2009 och lägger den till handlingarna

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt att godkänna månadsrapporten för juli 2009 och lägga den till handlingarna

§28 Synpunkter på förslaget om Stockholms översiktsplan

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/372-2009 med förslag till beslut

att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens synpunkter på ny översiktsplan för Stockholm.

 2. Remissyttrandet översändes till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Andrea Femrell (m) ansluter sig för alliansen (m), (fp), (kd) till det särskilda uttalandets punkter 1,2,3,5 samt del av 4 t.o.m. ”den sociala sammanhållningen måste öka”. Ledamoten Rebwar Hassan (mp) anmäler ett särskilt uttalande för (mp) enligt bilaga två. Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. godkänna förvaltningens synpunkter på ny översiktsplan för Stockholm.

 2. Remissyttrandet översändes till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler för minoriteten (s), (v), (mp) ett särskilt uttalande enligt bilaga ett. Ledamoten Andrea Femrell (m) ansluter sig för alliansen (m), (fp), (kd) till det särskilda uttalandets punkter 1,2,3,5 samt del av 4 t.o.m. ”den sociala sammanhållningen måste öka”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 28 Bilaga ett Särskilt uttalande Minoriteten (s), (v), (mp) med stöd av Alliansen (m), (fp), (kd) för det särskilda uttalandets punkter 1,2,3,5 samt del av 4 t.o.m. ”den sociala sammanhållningen måste öka”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl (mp)

Ärende 28

Dnr.399/372-2009

Synpunkter på förslaget om Stockholms översiktsplan

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut, men vill dock därutöver anföra.

Vi anser att förvaltningens ”synpunkter och förslag” i tjänsteutlåtandet är bra.

Vi vill dock understryka det som sägs om hur viktigt det är att skapa förutsättningar för ett bevarande av våra lokala centrum i Bredäng, Sätra och Vårberg.

Det är av största vikt att dessa centra görs än mer attraktiva med t.ex. belysning, gröna växter, ja allt som kan göra att tryggheten och trevligheten ökas.

Vi anser det vara viktigt att segregationen mellan olika stadsdelsområden minskar. Den sociala sammanhållningen måste öka. Resurser för detta måste tillsättas. Bättre förutsättningar för föreningsliv måste skapas.

En tydlig områdesplanering över markens användning måste finnas, en plan som också efterlevs, vilket är nödvändigt för att bygga förtroende gentemot medborgarna

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Bilaga två (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ärende 28

Rebwar Hassan (mp) m.fl.

Dnr.399/372-2009

Synpunkter på förslaget om Stockholms översiktsplan

Särskilt uttalande

En tydlig områdesplanering över markens användning måste finnas, en plan som

också efterlevs, vilket är nödvändigt för att bygga förtroende gentemot

medborgarna.

Vi anser att samrådsförslaget är alldeles för inriktat på planering av

infrastruktur, betong och byggande, betoning bör läggas på miljö, hälsa och

sociala frågor bl.a. handikappanpassning är en viktig fråga som försummas.

Förbifart Stockholm ska tas bort ur framtida planering i stället bör

kollektivtrafiken byggas ut. Förbifart Stockholm är enligt Naturvårdsverket

oförenligt med miljöbalkens bestämmelser. Utöver den vill vi hänvisa till

miljöpartiets yttrande i Stadsbyggnadsnämnden 2009-05-14.

§29 Remissvar om policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/368-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner remissvaret samt att beslutet tas med omedelbar justering

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och till begäran om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna remissvaret med omedelbar justering

§30 Svar på remiss angående Grön IT-strategi för Stockholms stad

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/464-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) fann ett förslag till beslut, förvaltningens och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna förvaltningens förslag till remissvar

§31 Ombyggnad av Bodholmsplan i Skärholmen

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 399/470-2009 med förslag till beslut att

 1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag

 2. Ärendet skickas till trafiknämnden för åtgärd

Yrkande Ledamoten Andrea Femrell (m) yrkade för alliansen om bordläggning av ärendet vilket bifölls

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet

§32 Upphandling av fiberförbindelse

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 103/474-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden avsätter 1.800.000 av investeringsmedel för utbyggnad av fiber till förskolor och gruppboenden.

 2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och till begäran om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. avsätta 1.800.000 kronor av investeringsmedel för utbyggnad av fiberförbindelse till förskolor och gruppboenden.

 2. Omedelbart justera paragrafen

§33 Demokratislaget – studieresa till Bryssel

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 203/477-2009 med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner studieresan till Europaparlamentet i Bryssel för vinnarlaget i demokratislaget.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna studieresan till Europaparlamentet i Bryssel för vinnarlaget i demokratislaget

§34 Redogörelse angående inkommen remiss 2009-06-12 om införande av 020-nummer till socialtjänsten

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/363-2009 med förslag till beslut att

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar som sitt remissvar till Kommunstyrelsen förvaltningens tjänsteutlåtande angående ”Motion (2009:6) om införande av 020-nummer till socialtjänsten”

 2. Omedelbar justering.

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut och till begäran om omedelbar justering av paragrafen och fick bifall till detta.

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

 1. överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande angående ”Motion (2009:6) om införande av 020-nummer till socialtjänsten” som sitt remissvar till Kommunstyrelsen

 2. omedelbart justera paragrafen

§35 Remiss: Program för utvecklingen i Söderort

Förelåg förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 006/336-2009 med förslag till beslut att

1. Stadsdelsnämnden överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande

Yrkande Ledamoten Bosse Ekvall (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för minoriteten (s), (v), (mp). Ordföranden Jan Jönsson (fp) finner ett förslag till beslut, förvaltningens och hör bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att

som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

Särskilt uttalande Ledamoten Bosse Ekvall (s) anmäler ett särskilt uttalande enligt bilaga ett för minoriteten (s), (v), (mp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 35 Bilaga ett Minoriteten (s), (v), (mp)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Skärholmens stadsdelsnämnd 2009-08-27

Liliane Svensson m.fl. (s)

Ruby Espinoza m.fl. (v)

Rebwar Hassan m.fl. (mp)

Ärende 35

Dnr.006/336-2009

Remiss: Program för utvecklingen i Söderort

Särskilt uttalande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

Vi anser att förvaltningens remissvar är mycket välskrivet och heltäckande utformat utifrån de ställda frågorna i underlaget.

Vi menar dock att stadsdelsnämndernas roll har glömts bort vi skulle önska en tydlig skrivning om stadsdelsnämndens roll i den tänkta medborgardialogen.

Detta berörs inte alls i samband med frågorna 13 och 14 i remissunderlaget.

Ett allaktivitetshus som tillvaratar mångfald, integration, kultur och demokrati är något som skulle gynna Skärholmens utveckling.

§36 Balanslista uppdrag SDN 9/2009-08-27 dnr 099/006-2009.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslöt

att lägga balanslistan till handlingarna med tillägget att raden ”tidigare redovisade” åter skall finnas

§37 Inkomna skrivelser/beslut

A. Protokoll från pensionärsrådet sammanträdesdatum 2009-05-07

B. Protokoll från pensionärsrådet sammanträdesdatum 2009-06-04

C. Protokoll från handikapprådet sammanträdesdatum 2009-04-02

D. Protokoll från möte med stadsdelsnämndens gruppledare 2009-05-28

E. Protokoll från föreningen Skärholmens gårds styrelsemöte 2009-05-07

F. Svar på brev gällande nya parkeringsavgifter i Skärholmens centrum (SKHLM), dnr 399/362-2009

G. Internremiss – anläggande av framridningsbana i Sätraskogens naturreservat, dnr 006/346-2009

H. Tillsyn enligt 13 kap 2 § Socialtjänstlagen av Sandstugans äldreboende i Vårberg 2009-06-03, dnr 602/405-2009

I. Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-06-01, dnr 699/354-2009

J. Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-06-01, dnr 699/355-2009

K. Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län 2009-06-17, dnr 503/302-2009

L. 2009-07-21 Verksamhetsuppföljningar på uppdrag av äldreverksamheten, dnr 699/222-2009, 602/376-2009 och 602/475-2009

M. Behovsinventering av fortbildning i svenska, juni 2009, dnr 203/478-2009

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att godkänna och lägga inkomna skrivelser/beslut 37A-M till handlingarna

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Stadsdelsnämnden beslöt

att lägga anmälan till handlingarna

§39 Övriga frågor

Anmälan om skrivelse från (s) till Kommunstyrelsen ”vart tog den lokala demokratin vägen”

Yrkande Ordföranden Jan Jönsson (fp) yrkade bordläggning och hörde bifall till detta

Beslut Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt

att bordlägga ärendet