Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, Stora salen

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 15

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

REMISSER

8 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

Svar på remiss från Miljö- och hälsoskyddsnämnden,
dnr: 2016-16202
Dnr: 1.5.1.-64/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

9 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1

Fäholmaskogen i stadsdelen Kärrtorp
Svar på remiss SD-p, 2016-05217 från
Stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3. -110/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

13 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

14 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

16 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Program för miljöövervakning av biologisk

§9 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1

§10 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§11 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§12 Inkomna och utgående skrivelser från

§13 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§14 Anmälan av beslut i delegation avseende

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§16 Anmälan av beslut i delegation avseende

§17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.

§18 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap.