Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2010-05-17

Sammanträde 2010-05-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärenden

3 Upphandling av driften av vård- och omsorgsboendet Gamlebo

4 Beslut om Nelson Mandela-priset 2010

Dnr 3.3-0056/2010
Dukas på sammanträdet

Remissärenden

5 Sverige för nyanlända - värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0164/2010

6 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (DS 2010:9) samt betänkandet Kriminella grupperingar - Motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0165/2010

Övriga beslutsärenden

7 Tertialrapport 1 per den 30 april

8 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

9 Stadens kvalitetsutmärkelse 2010

10 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen

11 Rapport om Stoppa langningen 2009

12 Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Svar på skrivelse från V,och MP
Dnr 2.6-0172/2010

13 Redogörelse för användning av överskott i årsredovisningen

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP)
Dnr 1.2-0079/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kostnader för IT-upphandlingen

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V).
Dnr 2.3-0080/2010

15 Förslag till fördelning av resterande medel för kvalitetshöjande insatser inom ramen för sfi-bonus

16 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

17 Råcksta stöd och referensboende, dnr 2.7-0541/2009

Anmälningsärenden

18 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Marie

Ljungberg Schött (M) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 24 maj 2010.

§3 Upphandling av driften av vård- och omsorgsboendet Gamlebo

Dnr 2.7-0147/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till förfrågningsunderlag för upphandling av driften av vård- och omsorgsboendet Gamlebo.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att driften av vård- och omsorgsboendet Gamlebo ska upphandlas i konkurrens. Institutionen tar emot hemlösa män och kvinnor företrädesvis över 65 år med pågående missbruk och/eller psykiatriska besvär. Det finns 29 ålderdomshems/ sjukhemsplatser på Gamlebo. Beläggningen uppgick 2009 till 99 procent. Ett förslag till förfrågningsunderlag har utarbetats.

Förvaltningen hade de redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 april 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avbryta upphandlingen av vård- och omsorgsboendet Gamlebo.

 1. I övrigt anförs följande.

Den ideologiska privatiseringsivern driver upphandlingarna i Stockholm. Oss veterligen finns det inte fler boenden som är kommunala av den kategori som Gamlebo är, en unik verksamhet i Stockholm. Högermajoriteten väljer trots det att konkurrensutsätta Gamlebo. Vilka är skälen? Vi finner inga sakliga argument utan konkurrensutsättningen är rent ideologisk. Stadens verksamhet läggs ut på marknaden, inte för att kvalitén ska höjas eller för att andra metoder ska få blomstra. Skälet är endast ett; marknaden är alltid bäst för brukaren. Vi är skeptiska och oroliga för denna fundamentalistiska hållning till konkurrensutsättning.

§4 Nelson Mandela priset 2010

Dnr 3.3-0056/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med integrationsberedningens förslag att Spira Stockholm tilldelas 2010 års Nelson Mandela-pris.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nelson Mandela-priset instiftades av Stockholms stad 1998 och syftar till att belöna och uppmärksamma goda exempel i arbetet för en mer öppen och integrerad stad.

Förvaltningen föreslår, i enlighet med integrationsberedningens förslag att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden utser Spira Stockholm till 2010 års Nelson Mandela-pristagare. Spira Stockholm är ett mångfaldsprojekt som drivs av Polismyndigheten i Stockholms län.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 4 maj 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Sverige för nyanlända – värden, välfärdsstat, vardagsliv

Svar på remiss av SOU 2010:16

Dnr 1.6-0164/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

En särskild utredare utsågs i november 2009 för att utreda och lämna förslag om samhällsorientering för nyanlända invandrare (Dir. 2009:101). Utredningen om samhällsorientering för nyanlända presenterade 4 mars 2010 delbetänkandet ”Sverige för nyanlända – värden, välfärdsstat, vardagsliv” (SOU 2010:16), avseende samhällsorienteringens omfattning, innehåll och utformning. Ytterligare ett betänkande ska lämnas i maj 2010. Det ska hantera förutsättningarna att erbjuda samhällsorientering till nyanlända utanför flyktingmottagandet.

Utredningens första betänkande och förordningsförslag innebär att vissa nyanlända av kommunen under 60 timmar ska erbjudas en samhällsorientering, om möjligt på modersmål. För samhällsinformatörerna/ kommunikatörerna föreslås en särskild lärarkompetens utvecklas och en kompletterande utbildning om 30 högskolepoäng inrättas.

Förvaltningen ser i stort positivt på utredningens förordningsförslag, men noterar samtidigt att föreslagen utformning kan innebära behov av samverkan med andra kommuner för att få ett tillräckligt stort deltagarunderlag till kontinuerliga kursstarter. Juridiska hinder för regionalt samarbete har dock identifierats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§6 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (DS 2010:9)

Kriminella grupperingar – Motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Dnr 1.6-0165/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Promemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet lämnar förslag på hur rättsväsendets myndigheter och andra aktörer kan effektivisera insatserna för att förhindra att ungdomar utvecklar en vanekriminell livsstil. Utredningen Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp fokuserar på förebyggande arbete med inriktning på grov kriminalitet och hur man kan förhindra att unga personer rekryteras till kriminella nätverk. Förvaltningen anser att förslagen som läggs fram i promemorian och i betänkandet i huvudsak är bra och intressanta. Förvaltningen anser dock att några av förslagen behöver bearbetas vidare, bl.a. gäller detta förslaget som läggs i betänkandet om att inrätta s.k. sociala insatsgrupper. Förvaltningen är vidare tveksam till benämningen ”social insatsgrupp” samt till hur inrättandet av grupperna ska finansieras. Beträffande det föreslagna projektet ”pojke”, vill förvaltningen understryka vikten av att utveckla befintliga grundverksamheter och att undvika tillfälliga projekt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Tertialrapport 1 per 30 april 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknads-nämnden

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2010 med prognos för 2010.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden redovisar omslutningsminskningar om 19,0 mnkr.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,3 mnkr för projektet Från institution till eget boende av medel för förebyggande insatser.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,1 mnkr för ersättningslokaler under ombyggnaden av Bandhagshemmet.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av E-tjänstprojektet inom arbetsmarknadsavdelningens verksamhet.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheterna. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har haft en budget i balans. Prognosen visar på ett överskott om 9,3 mnkr. I tjänsteutlåtandet kommenteras trender i verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 7 maj 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Tertialrapport 1 för året vilar på de nedskärningar på 60 miljoner kronor som allianspartierna har beslutat om. I rapporten finns indikatorer som är ytterst svepande till exempel ”Tillhandahålla ändamålsenliga insatser för hemlösa = Uppfylles helt.” Indikatorer som mäter kvalité eller brukarnas inställning till stöd, vård, bemötande etc. finns inte i systemet vilket är en svaghet.

I rapporten kan vi se följande tendenser och områden som är speciellt viktiga att följa.

 • 100 nya biståndsmottagare p.g.a. förändringar inom sjukförsäkringen – om dessa ärenden ökar bör staden göra en analys av konsekvenserna.
 • Vi noterar att unga arbetslösa fortfarande har det svårt på arbetsmarknaden och att de aktiviteter som nu påbörjas är i senaste laget. En mer tydlig och konsekvent politisk hantering av unga arbetslösa borde ha varit en självklarhet.
 • Vi noterar att stadens egen verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn inte förmår härbärgera en ökad efterfrågan. Att den öppna mottagningens tjänster har minskat p.g.a. flytt är en mycket negativ trend som bör följas upp.
 • Socialjouren har en tydlig ökning av antalet besök och telefonsamtal. Det tyder på ökade sociala problem i Stockholm.
 • En 50 % -ig ökning av antalet barnavårdsärenden på socialjouren sedan 2009 är mycket alarmerande och tyder på att utsatta barns situation i Stockholm är allvarlig.
 • Den stora kartläggningen angående hedersrelaterat liv har inte satt de spår vi förväntade oss i verksamheten inom skolan och socialtjänsten.
 • Samordnaren för ”Centrum för gruppstöd” är bortrationaliserad. Verksamheten har fått stöd från länsstyrelsen i tre år och det är kontraproduktivt att majoriteten inte tar ansvar för det centrala arbetet med gruppstöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt funktionshindrade. Staten har betalt verksamheten i tre år, det är en självklarhet att en sådan verksamhet som är prioriterad av regeringen nu bör införlivas i stadens ordinarie verksamhet. Men om fokus är på nedskärningar och inte på barns behov blir detta resultatet.
 • Det är oroande att det skyddade boendet Kruton har en sådan låg beläggning. Vart tar de flickor vägen som är i behov av skydd? I den rapport som presenterades om hedersvåldet var det 7 procent av alla flickor som ansågs leva ett liv i hederns skugga.
 • Ungdomsjourens redovisning att antalet anmälningar nästan har fördubblats under perioden samt att de ärenden som redovisas är av allvarlig karaktär tyder på en stegrande problematik, till exempel i den grupp som . vistas på ”Plattan”. Vi ser inga som helst åtgärder för att stävja detta. De privata hyresvärdarna har lämnat endast 41 lägenheter och ska lämna 100 till den sista maj. Nu är det endast 10 dagar kvar för att få in 59 lägenheter.
 • Vi noterar att Stockholm nu är helt beroende av statliga medel för att bedriva verksamhet för unga hemlösa, vilket borde bedrivas inom ram och inte som projektverksamhet. Problemen har varit tydliga under en längre period och borde ha lagts in i budget för 2009 och 2010.
 • Enheten för ledsagarservice går snart in i ”Omsorgshuset”. Vi noterar att det ”inte var tillräckligt” att skära ned fem tjänster. Kvalité verkar inte vara den måttstock som gäller för ledsagning. Många brukarorganisationer kommer att följa utvecklingen och se vad som händer med kvalitén.
 • Vi noterar att det ännu inte kommit någon rapport om ”Kundval Familjerådgivning”- ingen kvalitetsuppföljning och ingen redovisning av varje enskild verksamhet.
 • Vi noterar att många har klagat på höjningen av kostnaden för familjerådgivning, som är landets högsta. Att glesa ut samtalen eller att avstå är ett faktum för många familjer, vilket innebär att familjens situation kan förvärras.

Tertialrapporten redovisar trender och det svåra läge som social verksamhet befinner sig i. Om man följer utvecklingen framgår det tydligt att barn, ungdomar och hemlösa inte har varit ”skyddade” från nedskärningarna på 60 miljoner kronor, som majoriteten har låtit påskina.

§8 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar

Dnr 3.1-0211/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till reviderade riktlinjer för ensamkommande barn och ungdomar för egen del och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Med anledning av förändrad lagstiftning är det nödvändigt att revidera nuvarande riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Flera nya bestämmelser har tillkommit i lagstiftningen och bl.a. har ansvaret för mottagande av och boenden för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar överförts till kommunerna. Förslaget till riktlinjer syftar till att tydliggöra ansvaret för stadens socialtjänst och att handläggningen ska genomföras på ett rättssäkert sätt, med barnets bästa i förgrunden. Ansvarig stadsdelsnämnd ska se till att barnets/den unges sociala situation utreds och att barnet/den unge får ett tryggt boende under asylprocessen och vid ett eventuellt uppehållstillstånd.

Riktlinjerna försöker också att klarlägga ansvaret kring gruppen barn och unga som tillfälligt vistas i Sverige utan sina vårdnadshavare och uppmärksammats i samband med att de bl.a. har gripits av polisen på grund av misstankar om brott. Dessa barn och ungdomar söker inte asyl utan har snarare en avvisande attityd till hjälp från myndigheter. Lagstiftningen är betydligt oklarare för denna målgrupp.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 21 april 2010

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Stadens kvalitetsutmärkelse 2010

Dnr 2.9-0201/2010

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar nominera BAS & SUT – Bromma Arbets- och Studiecenter & Stockholms Ungdomstjänst samt BOSSE Råd och Stöd att delta i tävlan om stadens kvalitetsutmärkelse i klassen Annan vård och omsorg.

Ärendet

Den 18 november 2010 delas årets kvalitetsutmärkelse ut i Blå Hallen i Stadshuset. Stockholms stad delar ut kvalitetsutmärkelser i klasserna förskolor, skolor, äldreomsorg, annan vård och omsorg samt övriga verksamheter. Nämnderna inbjuds att nominera verksamheter till tävlan. Förvaltningen föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden nominerar BAS & SUT – Bromma Studie- och Arbetscenter & Stockholms Ungdomstjänst samt BOSSE Råd och Stöd att delta i tävlan i klassen annan vård och omsorg.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen

Dnr 3.1-0149/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del ändrade riktlinjer för folköl- och tobakstillsynen i Stockholm.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Från och med 1 juli 2010 gäller delvis nya regler i tobakslagen och alkohollagen. Förändringarna i tobakslagen innebar bl.a. att det blir straffbart att inte anmäla tobaksförsäljning till kommunen. Kommunen får även ansvaret för tillsynen över märkningen av tobaksvarorna. Tidigare låg denna uppgift på Statens folkhälsoinstitut (FHI). JO har i ett beslut 18 december 2009 riktat kritik mot hur provköp genomförts i Karlskrona kommun. Med anledning av beslutet anser både JO och FHI att provköp som tillsynsmetod inte bör tillämpas. Med anledning av detta föreslås ändring av nuvarande riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 22 april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Rapport om Stoppa langningen 2009

Dnr 1.7-0160/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Under 2009 har Preventionscentrum Stockholm vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med andra kommuner i Stockholms län, STAD-sektionen vid Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Polismyndigheten genomfört en kampanj Stoppa Langningen 2009. Förutom myndigheter har frivilligorganisationer, centrumanläggningar och bostadsföretag medverkat.

Uppföljningen/utvärderingen av kampanjen visar att uppfattningen bland medverkande intressenter är att kampanjen har bidragit till att fokusera på frågan om langning hos allmänheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 2.6-0172/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet begärt redogörelse för möjligheten att behålla kommunal personlig assistans i egen regi. En kommun kan efter upphandling överlåta det egna utförandet av personlig assistans på entreprenad till en enskild assistansanordnare. Detta påverkar emellertid inte kommunens ansvar för att behoven tillgodoses och att verksamheten är av god kvalitet. Huvudmannaskapet och ansvaret för den kommunala verksamheten kvarstår; för kvaliteten, för ekonomin och för uppföljningen.

I staden har en stadsdelsnämnd genomfört en upphandling och ytterligare två planerar upphandling av den egna assistansverksamheten. Frågan har ställts hur staden kan säkerställa att de brukare som fortfarande vill ha sin assistans utförd i kommunal regi kan få det. En entreprenad är emellertid fortfarande att anse som en kommunal angelägenhet och verksamhet. Kommunens ansvar för den personliga assistansen kan utföras genom entreprenör.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 13 april 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att yttra följande:

Brukaren i fokus borde vara ledstjärnan vid verksamhet som berör den här typen av tjänster. Att välja att ha alla utförare i privat regi som Södermalms stadsdelsnämnd har gjort visar att det inte är målsättningen om valfrihet som styr utan den ideologiska idén att föra över all kommunal verksamhet till privata entreprenörer. Den moderatstyrda majoriteten försöker också få det till att en privat utförare samtidigt är kommunal. Det är då märkligt att kommunanställda assistenter på Södermalm väljer att stanna hos kommunen, eftersom kommunens kollektivavtal uppenbarligen är bättre än den enskilde anordnarens. Det här gör att brukare riskerar att förlora sina personliga assistenter, som de kanske under lång tid byggt upp en relation och nära kontakt med. Brukaren är heller inte garanterad att behålla assistenter som är timanställda.

Ytterligare två stadsdelsnämnder, Norrmalm och Östermalm, planerar att upphandla den kommunala assistansverksamheten framöver.

Valfrihet är en viktig grundpelare i insatsen personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt LASS. Men hur kan majoriteten tala om valfrihet för de brukare som nu riskerar att mista sina personliga assistenter därför att den enda utförare som finns drivs i enskild regi? De konsekvenser som uppstår tar inte högermajoriteten ansvar för. Frågan är på intet sett löst för brukarna; de har inte varit i fokus den här gången heller.

Tidigare har samma problem visat sig i upphandlingar av ledsagning. De här verksamheterna är sällsynt olyckliga att ha på entreprenad eftersom många brukare förlorar sina ledsagare och assistenter.

Den viktiga frågan kvarstår: Vad kan göras för de brukare som vill behålla en kommunal assistans när verksamheten upphandlas?

§13 Redogörelse för användning av överskott i årsredovisningen

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S), Karin Rågsjö (V) och Stefan Nilsson (MP)

Dnr 1.2-0079/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Genom skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att lämna en beskrivning av hur överskottet i 2009 års bokslut är tänkt att användas. Överskottet i nämndens årsredovisning 2009 är en endast en del av Stockholms stads samlade resultat för 2009. Stockholms stad är en juridisk person och nämnden förfogar inte enskilt över ekonomiska medel.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 mars 2010.

Förslag till beslut

Ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Marie Ljungberg Schött m.fl. (M), ledamoten Lena Kling (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden stoppar nedskärningarna på socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

 1. Därutöver anförs följande.

Den socialpolitik som har förts under mandatperioden har fokuserat på nedskärningar. Hade vår skattesats och budget gällt hade socialtjänsten haft mer resurser att satsa på bland annat barn och unga och till att motverka hemlösheten. Den borgerliga majoriteten har prioriterat skattesänkningar och därmed också nedskärningar.

Till saken hör också att de kraftiga nedskärningar som nu genomförs i verksamheten inte tycks vara nog för majoriteten. Under 2011 och 2012 ska ytterligare 20 miljoner kronor sparas in enligt majoritetens budgetplaner.

De som mest behöver samhällets stöd får idag i Stockholm mindre hjälp och sämre förutsättningar. Detta är inte acceptabelt. Det är dags för ett nytt styre med en ny politik!

§14 Kostnader för IT-upphandlingen

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S) och Karin Rågsjö (V)

Dnr 2.3-0080/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Ärendet

Genom skrivelsen får förvaltningen i uppdrag att lämna en redovisning av totalkostnaden för 2010 samt vilka icke budgeterade kostnader som uppstår för verksamheterna inom förvaltningen med anledning av införandet av den gemensamma IT-servicen och bytet av datorer.

De totala kostnaderna 2010 för GSIT i förvaltningen uppgår till ca 8,6 mnkr. I internbudgeten har 7,0 mnkr avsatts. Det som inte kunnat förutses och därmed inte är budgeterat är testledare och visst konsultstöd. För verksamheterna i socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen innebär GSIT dels en effektivare IT-funktion och dels standardhöjningar vad gäller datorer och skrivare. GSIT medför också kvalitetshöjningar i brukarnätverket BRAIN.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 10 mars 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Den centrala IT-upphandlingen som nyligen genomförts kan kritiseras på många punkter. Det faktum att upphandlingen varit centraliserad och tvingande innebär i sig effektivitetsförluster. Exempelvis har inte hänsyn tagit till de enskilda nämndernas verkliga behov av ny utrustning. När allt byts ut samtidigt gör staden sig även av med modern och väl fungerade IT-utrustning. Det nya IT-systemet innebär samtidigt minskad lokal kontroll. Exempelvis är det inte längre möjligt att lokalt installera program eller liknande, detta kan endast ske efter att GSIT har gett sitt godkännande och fått ytterligare närmare tio tusen kronor betalt.

Vad gäller de specifika konsekvenserna för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden är det olyckligt att kostnaderna för IT har stigit. Det är naturligtvis inte rimligt att en förvaltning som genomför kraftiga nedskärningar på verksamheten samtidigt tvingas öka sina IT-kostnader med miljonbelopp.

§15 Förslag till fördelning av resterande medel för kvalitetshöljande insatser inom ramen för sfi-bonusen

Dnr 14.0-0822/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till användning av de resterande medlen för kvalitetshöjande insatser staden inom ramen för försöksverksamheten med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare(sfi) – s.k. sfi-bonus.

Ärendet

Den 1 oktober 2009 startade en försöksverksamhet på ett år med s.k. prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi), så kallad sfi-bonus. Sfi-studerande ska stimuleras att påbörja och bli klara med sina studier snabbare genom en ekonomisk belöning.

Stockholm är en av tretton kommuner som ingår i försöksverksamheten. Kopplat till försöksverksamheten har staden fått 13 mnkr till kvalitetshöjande insatser. Medlen kan användas t o m den 31 december 2010 men i praktiken t.o.m. månadsskiftet oktober – november eftersom de ska redovisas till staten senast den 31 december. I november 2009 fattade nämnden beslut om att fördela 10 mnkr av medlen. Ambitionen var att använda medlen på ett sådant sätt att resultatet blir bestående och leder till en förbättring av stadens sfi-verksamhet. Efter dialog med utbildningsanordnarna föreslår förvaltningen att de resterande medlen satsas på kompetensutveckling av lärarna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 1.7-0213/2010

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter ur 2010 års anslag för följande projekt:

1.1. Fortsatta utvecklingsmedel till kvinno- och barnjoursverksamhet i Alla Kvinnors Hus med 1050000 kronor.

1.2. Fortsatta förstärkningsmedel till frivilligorganisationen Systerjouren Somaya med 590000 kronor.

1.3. Fortsätta utvecklingsmedel till FIA-projektet inom frivilligorganisationen HOPP Stockholm med 370 000 kronor.

1.4. Fortsatta förstärkningsmedel för frivilligorganisationen Stockholms Tjejjour med 400000 kronor.

1.5. Behandling för de våldsamma männen, fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Manscentrum i Stockholm med 720000 kronor.

1.6. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Västerorts kvinnojour med 476000 kronor

1.7. Fortsatta utvecklingsmedel till Stiftelsen Unga Kvinnors Värn med 333000 kronor för projekten Hantverkspedagog och Mötesplats/gruppverksamhet.

1.8. Stödboende för våldsutsatta kvinnor/unga kvinnor, fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisation Terrafem med 1168478 kronor.

1.9. Ansökan om förstärkningsmedel till frivilligorganisationen Terrafem Stockholm med 530 000 kronor.

1.10. Grupper för barn som bevittnat våld, fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen/stiftelsen Ersta Fristad med 1585322 kronor.

1.11. Fortsatta utvecklingsmedel till frivilligorganisationen Romska och Resande Kvinnojour med 1000000 kronor.

Ärendet

Regeringen har avsatt 109 mnkr årligen för 2007, 2008, 2009 och 2010 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått drygt 20 mnkr att fördela.

Inför 2010 års fördelning av utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamhet finns hos länsstyrelsen samma förutsättningar som tidigare år, dvs. drygt 20 mnkr att fördela inom Stockholms län. Sista ansökningsdag är den 4 maj 2010. Under juni 2010 väntas besluten från länsstyrelsen om hur man fördelat utvecklingsmedlen för kvinnojourverksamhet 2010.

Förvaltningen föreslår för år 2010 att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om sammanlagt ca 8,5 mnkr hos länsstyrelsen för utvecklingsmedel till 12 pågående projekt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26april 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem och ett tydligt tecken på en icke jämställd samhällsstruktur. Samhällets insatser för att minska våldet mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relationer, måste ske och sker från flera håll samtidigt. Avgörande är också att den manliga rollen problematiseras. Mannens problem att hantera sina våldsimpulser måste studeras vidare. Mer stöd behöver sättas in för att hjälpa män att bryta de mönster som gör att de riskerar ta till våld. Det är också viktigt att stärka stödet till förebyggande arbete med ungdomar om konfliktlösning, jämställdhet och normförändrande arbete.

§17 Råcksta stöd- och referensboende

Dnr 2.7-0541/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att teckna tilläggsavtal fr.o.m. avtalsår 2 avseende driften av Råcksta stöd och referensboende, i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och Stockholms stadsmission (SSM) har slutit ett entreprenadavtal om driften av Råcksta-stöd och referensboende enligt vilket 28 personer ska kunna tas emot. Efterfrågan på referensboendet har minskat väsentligt och behovet av platser på referensboendet uppgår endast till 10.

Förvaltningen föreslår med stöd av omförhandlingsklausulen i entreprenadavtalet att förvaltningsdirektören får i uppdrag att teckna tilläggsavtal avseende driften av Råcksta stöd och referensboende och från och med avtalsår 2, justera platsantalet på referensboendet till 10 plaster samt minska ersättningen och personalbemanningen i motsvarande omfattning. Tilläggsavtalet ska även omfatta möjlighet för staden att avropa ytterligare 18 platser på referensboendet och i samband med avrop justera ersättningen och bemanningen i motsvarande omfattning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 11maj 2010.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Att behovet av platser på Råcksta referensboende inte uppgår till mer än tio betyder inte på något sätt att behoven därmed är täckta. Däremot visar det tydligt att stadsdelsnämnderna inte har tillräckligt med resurser för att kunna utnyttja fler platser.

§18 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 22 april 2010 justerat 27 april 2010.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 10 maj 2010 justerat 11 maj 2010.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 6 maj 2010 justerat 11 maj 2010.

Protokoll från individutskottets sammanträde 16 april 2010 justerat 23 april 2010.

Protokoll från arbetsmarknadsberedningens sammanträde 4 april 2010 justerat 19 april 2010.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation inom området Personalärenden med dnr 2.5-0194/2010, dnr 2.5-0195, dnr 2.5-0196/2010, dnr 2.5-0200/2010, dnr 2.5-0202/2010 och dnr 2.5-0206/2010.

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden från 26 mars 2010 till och med 4 maj 2010.

§19 Nämndens frågor

Nämnden överlämnade en skrivelse från Karin Rågsjö (V) och Jackie

Nylander (V) om markant ökning av antalet barnavårdsärenden på socialjouren till förvaltningen för beredning.