Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Om inkluderande design. Svar på remiss av motion (2015:39) från kommunstyrelsen

6 Förebyggande arbete mot islamistisk extremism. Svar på remiss av motion (2015:21) från kommunstyrelsen

7 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Svar på remiss av motion (2015:46) från kommunstyrelsen

8 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Förebyggande och behandling av spelmissbruk, Ds 2015:48. Svar på remiss kommunstyrelsen

11 Betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Nämndens skrivelser

12 Permanentande och utökning av sprututbytesverksamheten. Svar på skrivelse

13 Pilotprojekt samverkan skola socialtjänst. Svar på skrivelse

14 Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Svar på skrivelse

16 Månadsrapport för november

17 Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentraler i ytterstadsdelarna.

18 Plan för arbete med Addiction Severity index (ASI) - bedömningsinstrument inom missbruksområdet

19 Redovisning av Pilotprojekt skola och socialtjänst (PPSS) 2013-2015

20 Ansökan om bidrag från Filadelfiaförsamlingen om natthärbärge för utsatta EU-medborgare inom Vinternatt/Sommarnatt 2016

21 Ansökan om bidrag från Ny Gemenskap om tillfälliga nattlogiplatser inom Vinternatt 2, 2015/2016 för utsatta EU-medborgare vid särskilt kalla nätter

22 Ansökan om bidrag från Frälsningsarmén - Center för EU-migranter 2016

23 Ansökan från Stockholms stadsmission 2016 om bidrag för Crossroads 2016

24 Ansökan om bidrag från Ny Gemenskap -Kafé i gemenskap Norrmalm Södermalm 2016

25 Utvärdering av kvalitetsgarantin inom verksamhetsområdet vuxen/missbruk

26 Fördjupad uppföljning av kvinnojourer

27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2015

28 Uppföljning av kvalitetsgranskning i den sociala barn- och ungdomsvården

29 Redovisning av nya, pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt 2015

30 Trygghetspriset 2016

Anmälningsärenden

31 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Mandelgården

32 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

33 Övriga frågor

Sekretessärende

34 Förändringar i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av Boende och daglig verksamhet enligt LSS

Dnr 2.11.3-769/2015
Dnr 2.11.3-770/2015
Dnr 2.11.3-767/2015Sida 4 (4)

SOCIALNÄMNDEN
Sida 1 (4)

Tilläggsärenden

35 Inhyrning av tillfälliga lokaler för boende för ensamkommande flyktingbarn

36 Ansökan om bidrag från Filadelfiaförsamlingen avseende nattlogiplatser i Spånga för utsatta EU-medborgare inom Vinternatt 2015/2016

Sekretessärende

37 Upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Om inkluderande design. Svar på remiss av motion (2015:39) från kommunstyrelsen

§6 Förebyggande arbete mot islamistisk extremism. Svar på remiss av motion (2015:21) från kommunstyrelsen

§7 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Svar på remiss av motion (2015:46) från kommunstyrelsen

§8 Program för upphandling och inköp samt klausul om anti-diskriminering och meddelarfrihet. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Förebyggande och behandling av spelmissbruk, Ds 2015:48. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Permanentande och utökning av sprututbytesverksamheten. Svar på skrivelse

§13 Pilotprojekt samverkan skola socialtjänst. Svar på skrivelse

§14 Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Svar på skrivelse

§16 Månadsrapport för november

§17 Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentraler i ytterstadsdelarna

§18 Plan för arbete med Addiction Severity index (ASI) – bedömningsinstrument inom missbruksvården

§19 Redovisning av Pilotprojekt skola och socialtjänst (PPSS) 2013-2105

§20 Ansökan om bidrag från Filadelfiaförsamlingen om natthärbärge för utsatta EU-medborgare inom Vinternatt/Sommarnatt 2016

§21 Ansökan om bidrag från Ny gemenskap om tillfälliga nattlogiplatser inom Vinternatt 2, 2015/2016 för utsatta EU-medborgare vid särskilt kalla nätter

§22 Ansökan om bidrag från Frälsningsarmén – center för EU -migranter 2016

§23 Ansökan från Stockholms stadsmission 2016 om bidrag för Crossroads 2016

§24 Ansökan om bidrag från Ny Gemenskap – Kafé i gemenskap Norrmalm Södermalm 2016

§25 Utvärdering av kvalitetsgarantin inom verksamhetsområdet vuxen/missbruk

§26 Fördjupad uppföljning av kvinnojourer

§27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2015

§28 Uppföljning av kvalitetsgranskning i den sociala barn- och ungdomsvården

§29 Redovisning av nya, pågående och avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt 2015

§30 Trygghetspriset 2016

§31 Anmälningsärende – Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Mandelgården

§32 a) anmälan av protokolljustering, b) anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) anmälan av delegationsprotokoll, d) anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) inkomna handlingar, f) anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

§34 Förändring i förfrågningsunderlag vid LOV upphandling av Boende och daglig verksamhet enligt LSS

§35 Inhyrning av tillfälliga lokaler för boende för ensamkommande flyktingbarn

§36 Ansökan om bidrag från Filadelfiaförsamlingen avseende nattlogiplatser i Spånga för utsatta EU-medborgare inom Vinternatt 2015/2016

§37 Upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl