Din position: Hem > Stockholms stad > Socialtjänstnämnden > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänstförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0011/2008

Remissärenden

4 Svar på motion (2008:4) om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamheten

5 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

6 Införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0068/2008

7 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Övriga beslutsärenden

8 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

9 Månadsrapport per 2008-02-29

10 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

12 Slutrapportering av lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete åren 2002-2005

13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2007

14 Socialjourens studieresor till Glasgow

15 Samverkansavtal med Stockholms läns landsting angående vård och boende för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar

16 Rapport om verksamheten vid Nickgården Lustiggården AB

17 Rapport från studieresa till Paris

18 Slutrapport från projektet "Metodutveckling i arbetet med våldsutsatta missbrukande kvinnor"

19 Ny organisation för stadens preventions-, forsknings- och utvecklingsarbete inom socialtjänstområdet

20 Åtgärder mot felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd - svar på uppdrag från kommunfullmäktige

21 Ansökan om utvecklingsmedel för implementering av socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbrukar- och beroendevård

22 Ansökan om utvecklingsmedel för uppföljning av utredningar inom socialtjänsten kring ungdomar med allvarligt kriminellt beteende

23 Anmälan av rapport - Socialpsykiatrins placeringar på hem för vård eller boende, HVB

24 Kundval inom familjerådgivningen i Stockholm - lägesrapport

25 Stödcentrum för unga brottsoffer och medling - verksamhetsrapport 2007

Anmälningsärenden

26 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna protokollsutdrag och skrivelser m.m.

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

27 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (m) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (m), vice ordföranden Karin Rågsjö (v) samt ledamoten Peter Lundén-Welden (m) avseende § 15 då ordföranden inte deltog i beslutet, fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras den 31mars 2008.

§3 Uppföljning av ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms stad – Bordlagt ärende

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 106-0011/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning att nuvarande ordningsföreskrifter i huvudsak fungerar bra. Förvaltningens erfarenhet är att nyckelfaktorerna för ett bra förebyggande arbete för att skapa ordning och trygghet i stadens offentliga rum är samarbete mellan närpolis, brottförebyggande råd och socialtjänst. Förvaltningen instämmer i vikten av att bedriva ett aktivt uppsökande arbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se hur väl de ordningsföreskrifter som infördes av den förra majoriteten har fungerat trots motståndet från folkpartiet och moderaterna. Initiativet kom från boende på Södermalm som krävde att politikerna skulle motverka den tilltagande nedskräpningen och förslumningen av olika parker på Södermalm.

Enligt utvärderingen har man bland annat sett en minskad droganvändning i de parker som blivit förbudszoner, även om det fortfarande finns problem exempelvis vid Medborgarplatsen och Fatbursparken trots insatser från polis och socialtjänst. Ett sätt att förebygga problemen är att planera parkerna så att de inbjuder till positiva aktiviteter och inte bara fungerar som genomgångsstråk. Ett förstärkt uppsökande arbete är förstås en förutsättning för att nå ungdomarna som har parkerna som sin fritidsgård, men det fordras även resurser för att kunna erbjuda ungdomar träffpunkter.

Vad gäller vuxna missbrukare fordras det även här förstärkt uppsökande verksamhet för att nå ett optimalt resultat, det vill säga att även motivera missbrukarna att söka vård. I ett Stockholm där den borgerliga majoriteten istället för att rusta upp socialtjänsten väljer att prioritera de rikaste genom sänkt skatt och minskade resurser med 5 miljoner kronor till stadsdelsnämndernas missbruksvård kommer vi knappast att få se vare sig ett förstärkt förebyggande arbete för ungdomar eller förstärkt uppsökande motiverande verksamhet.

Förvaltningen understryker vikten av att skyltningen om alkoholförbudet förstärks om den är bristfällig, så att allmänheten vet var det är förbjudet att förtära alkohol. En enhetlig skyltning planerades men har uppenbarligen inte genomförts av den borgerliga majoriteten.

Vidare föreslås fler poliser i remissen, vilket är en viktig trygghetsfaktor i en stad. Tyvärr blir det svårt att förverkliga detta förslag då den högerledda majoriteten även skär ned på resurserna hos poliskåren i Stockholm. Enligt verksamhetsplanen för polisen i Stockholm måste utgifterna minskas med 50 miljoner kronor under 2008. Men det krävs mer resurser om poliserna ska hinna patrullera mer och samtidigt hinna vara kontaktpoliser i skolorna. Tryggheten måste öka på gatorna, inte tvärtom.

§4 Om att ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamheten

Svar på motion (2008:4) från Tomas Rudin (s) och Emma Lindkvist (s)
Dnr 106-0046/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Fryshuset ett avtal om långsiktigt hållbara villkor för verksamheten samt att ge Fryshuset en egen fast post i stadens budget.

Kommunstyrelsen har gett socialtjänstnämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka tjänster som kan upphandlas av de medel Fryshuset får för riktade brottsförebyggande åtgärder samt att förbereda en gemensam upphandling för brottsförebyggande insatser. Mot denna bakgrund kommer förvaltningen att ta fram ett underlag för hur samarbetet mellan staden och Fryshuset ska fungera och återkomma med ett ärende till nämnden i juni 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§5 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0012/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på motionen.

 2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker miljöförvaltningens förslag om minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Miljöförvaltningens rapport lyfter fram de mest kostnadseffektiva förslagen för att nå målnivån 3,0 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) per invånare år 2015.

Miljöförvaltningen har i samverkan med stadens förvaltningar och bolag tagit fram förslag på åtgärder och investeringar för att åstadkomma effektiviseringar i de egna verksamheterna. Dessutom ska miljöförvaltningen tillsammans med bostadsbolagen undersöka formerna för hur incitament kan skapas för den enskilde hyresgästen att minska sin energiförbrukning.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

 2. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Det finns större potentialer att minska koldioxidutsläppen i Stockholm än vad som nu föreslås i ärendet. Till exempel måste minst ett ytterligare scenario analyseras: 2,0 ton CO2 ekv per år per capita. Med den ökande kunskapen och medvetenheten om att utsläppen globalt måste minskas både snabbare och kraftigare än tidigare antagits är målsättningen om 3,0 ton/capita och till år 2015 inte tillräcklig.

För att fortsätta vara i framkanten i klimatarbetet måste Stockholms nya klimatarbete vara både offensivare och ha en fastare uppföljning. Vi vill att Stockholm ska vara fossilfritt till 2030, och inte vänta till år 2050 enligt det gamla beslutet i kommunfullmäktige.

Förvaltningen har få synpunkter som inte heller är särskilt konkreta. Till exempel skriver förvaltningen att man vill ”effektivisera transporter av personer och varor”. Detta kan gå till på en rad olika sätt och skulle behöva bli mycket tydligare och mer specifikt beskrivet. Dels vore det bra att veta till vilken grad förvaltningen vill effektivisera dessa transporter, och hur stor omfattningen ska vara. Förvaltningen konstaterar att deras energieffektivisering är begränsad, vilket gör uppmaningen ovan desto mer aktuell.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är nationellt ense om att Sverige bör minska sina utsläpp med 40 % till 2020, räknat med enbart inhemska neddragningar. Argumentet för att ha höga ambitionsnivåer för Sverige är att Sverige har större möjlighet och ett stort ansvar. Samma situation menar vi gäller för Stockholm; här kan utsläppen från till exempel trafik och uppvärmning ofta minimeras mer kostnadseffektivt än i glesbygden. Dagens ambition räcker enbart till att stabilisera utsläppen i Stockholm, även med en ökad befolkning måste vi klara en minskning i denna region. Detta gör att målet som den borgerliga majoriteten i Stockholm föreslår måste skärpas, men också det faktum att lägre nivåer är svårare att minska gör att minskningen bör ske med högre takt i början.

Precis som Klimatberedningen påpekar, menar vi också att fler ”källor” bör räknas med för att effektiva åtgärder bättre ska kunna genomföras, till exempel bör konsumtionen av varor räknas med liksom transporter som Stockholmare gör utanför kommunen och även med flyg. Slutsatserna från Växthusgasprogrammet pekade på att detta är möjligt med fortsatt utveckling av analysmodeller.

Även uppföljningen av klimatmålet måste stärkas. Med miljönämndens förslag hänger uppfyllelsen på att ett stort antal åtgärder genomförs på i stort sett samtliga nämnder och styrelser, men utan reell möjlighet för kommunfullmäktige att säkerställa att den totala utsläppsnivån minskar. Delmål bör även sättas före 2015 för att stärka uppföljningen.

§6 Valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS och SoL om personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 106-0068/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen tillstyrker i huvudsak stadsledningskontorets förslag om införande av valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen). Valfrihetssystemet kommer att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att skapa en tillvaro utifrån egna önskemål. Förvaltningen delar stadsledningskontorets bedömning att det kommer att vara fortsatt brist på bostäder med särskild service vid valfrihetssystemets införande. Det är angeläget att stadens berörda nämnder och styrelser gemensamt arbetar för att behovet med bostäder med särskild service tillgodoses. Förvaltningen ställer sig tveksam till stadsledningskontorets förslag om utformning av ersättningssystem för insatser enligt SoL.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§7 Kvalitetsarbete inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Yttrande över revisionsrapport 9/2007

Dnr 122-0648/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen delar i allt väsentligt de synpunkter som revisionskontoret framfört i sin granskning av verksamhetsområdet. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer behöver utvecklas, en kommunövergripande modell för uppföljning av egen och enskilt driven verksamhet bör fastställas samt behöver kommunövergripande kvalitetsindikatorer som preciserar vad som är god kvalitet inom verksamhetsområdet tas fram. Revisionskontoret riktar kritik mot förvaltningens sätt att samordna kvalitetsuppföljningarna av utförare som staden har ramavtal med. Förvaltningen tar till sig kritiken och kommer att utveckla uppföljningsarbetet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§8 Yttrande till länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 108-0069/2008

Socialtjänstnämndens beslut

1. Socialtjänstnämnden beslutar att som sitt yttrande till länsrätten i Stockholms län hänvisa till vad som anges i tjänsteutlåtandet.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Länsrätten i Stockholms län har gett socialtjänstnämnden tillfälle att inkomma med yttrande i mål nr 25662-07 över överklagan av socialtjänstnämndens beslut den 25 oktober 2007 att inleda en upphandling.

Den aktuella upphandlingen omfattar enstaka platser inom omsorgen om funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad samt socialtjänstnämnden deltar i upphandlingen. Syftet med upphandlingen är att komplettera resurser till de verksamheter som bedrivs av staden såsom t.ex. boenden, daglig verksamhet mm. Senast upphandlades dessa år 2003. Ramavtalen som då tecknades löper ut 2008-12-31 och kan inte förlängas ytterligare.

Socialtjänstnämndens anskaffningsbeslut har överklagats av Per-Ola Larsson och klaganden yrkar att beslutet ska upphävas. Socialtjänstnämnden bestrider överklagandet i alla delar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi delar förvaltningens synpunkter om själva överklagandet, men samtidigt är det viktigt att beakta den klagandes synpunkter och förslag som syftar till att fler psykiskt funktionshindrade ska kunna flytta tillbaka till sin hemort. Det är bekymmersamt att funktionsnedsatta personer i dagens Stockholm inte får sitt boende löst av sin stadsdelsnämnd. Ett socialt nätverk för varje enskild individ är en självklarhet och detta måste både stadsdelsnämnderna och socialtjänstnämnden ta hänsyn till.

Det är viktigt att förvaltningen reder ut frågan och återkommer med en redovisning av hur många personer med psykisk funktionsnedsättning som tvingas flytta mot sin vilja på grund av att den boendeform de behöver inte finns att tillgå i närheten av där de bor idag. Rapporten om socialpsykiatrins placeringar på hem för vård och boende som behandlas av nämnden idag ger ett visst underlag för det fortsatta arbetet. En framtidsplanering för att flytta till ett permanent boende fanns nämligen bara för hälften av de boende.

§9 Månadsrapport per den 29 februari 2008

Dnr 201-0603/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner månadsrapporten per den 29 februari 2008.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans verksamhetsåret 2008. Bedömningen grundas på beslut om nämndens budget utifrån kommunfullmäktiges budget för 2008. Den egna driftverksamheten bedöms redovisa ett mindre underskott motsvarande 1,0mnkr före resultatdispositioner. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms gå jämnt upp och lämnar därmed varken överskott eller underskott att föras till kommande år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Det finns i månadsrapporten flera oroande tendenser som sammantaget visar att vår kritik mot nedskärningen av socialtjänstnämndens budget är helt riktig. Pengarna räcker inte ens för att betala Kommunals välbehövliga lönehöjningar. Att stadsövergripande frågor redan i början av året har en avvikelse på 7,4 miljoner kronor visar att socialtjänstnämnden inte har fått tillräckliga resurser för att genomföra kommunfullmäktiges uppdrag.

Farhågorna för ett lika stort underskott år 2008 vid enheten för hemlösa som föregående år är också mycket oroande. Självklart är det allvarligt när att antalet brukare med svåra problem ökar. Här måste en genomlysning göras för att analysera utvecklingen inom brukargruppen och vilka nya insatser som kan behövas. När antalet hemlösa med svåra problem ökar är det mycket allvarligt i en stad som redan har stora problem med att lösa hemlösheten. Att Råcksta har dålig beläggning tyder på att stadsdelsnämnderna inte är beredda att betala för ett boende där, det är helt enkelt för lite pengar avsatta för dem som har det sämst i Stockholm.

Inte heller nås målet om tre veckors väntetid till familjerådgivningen. Den sista februari var väntetiden tre månader, vilket är skrämmande för Stockholms alla barnfamiljer som behöver rådgivning och skamligt för den borgerliga majoritet som säger sig värna om familjen. Istället för att ta itu med kötiderna och satsa de miljoner som krävs på en utökning prioriterar borgarna oändliga utredningar om privatiseringar. Återigen sätter den högerledda majoriteten systemen före individen.

Dessutom anser vi att resurser för att göra en förstudie om felaktiga utbetalningar istället kan läggas på att öka antalet handläggare. Detta skulle med all sannolikhet ge bättre effekt och arbetsmiljö. Vi vill också höja ett varnande finger för att förlita sig för mycket på FUT- utredningen som förvaltningen hänvisar till. Där backar exempelvis nu både forskare och myndigheter från de siffror som tidigare har presenterats om missbruk av vissa bidrag.

§10 Förslag på ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsyn av handeln med nikotinläkemedel

Dnr 119-0080/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del ansvarsfördelning och riktlinjer för tillsynen av handeln med nikotinläkemedel i Stockholm.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

 3. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Riksdagen beslutade 2007-12-19 att Apoteket Aktiebolag inte längre ska ha ensamrätt att bedriva detaljhandel med receptfria nikotinläkemedel till konsument. Syftet med avregleringen är att öka tillgängligheten till läkemedlen och därigenom få fler rökare att använda sådana produkter i samband med rökavvänjning samt bidra till att stärka hälsoarbetet mot tobak.

Den näringsidkare som ska sälja nikotinläkemedel ska först anmäla handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas. Kommunerna ska svara för tillsynen av försäljningsstället och rapportera brister till Läkemedelsverket. Det ska vara förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år. För tillsynsarbete har kommunen möjlighet att ta ut en avgift. Socialtjänstnämnden svarar för tillsynen under 2008. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Folköls- och tobakstillsynen i Stockholm 2007

Dnr 119-0007/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

Ärendet

I Stockholms stad fanns det vid utgången av 2007 1 093 försäljningsställen registrerade i ärendehanteringssystemet för folköls- och tobakstillsynen OL2. Av dessa sålde 539 folköl och 1 028 tobaksvaror. Under 2006 har kommunfullmäktige fattat beslut om reviderade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen. Av riktlinjerna framgår att varje försäljningsställe ska få ett tillsynsbesök och att minst en inköpsstudie ska genomföras årligen. Inköpsstudien ska omfatta samtliga försäljningsställen. Information om utfallet av inköpsstudien ska meddelas försäljningsstället. Under 2007 genomförde inte alla stadsdelsförvaltningar inköpsstudier. De inköpsstudier som gjordes visade genomsnittligt att butikerna blivit väsenligt bättre på att kontrollera ålder i samband med försäljning av både folköl och tobaksvaror. Enligt riktlinjerna ska varje försäljningsställe få ett tillsynsbesök per år. Flera stadsdelsförvaltningar har inte genomfört tillsynsbesök i den utsträckning som riktlinjerna föreskriver.

Under 2007 har inga förbud att sälja folköl meddelats av stadsdelsnämnderna. Tio varningar har meddelats försäljningsställen som säljer folköl under 2007. Samliga dessa försäljningsställen har haft konstaterade brister vid ålderskontrollen i samband med försäljning av folköl. Inga förelägganden meddelades enligt tobakslagen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande. Samtliga partier anslöt sig till uttalandet.

Konsekvenserna vid misskötsel av folköls- och tobakstillstånd måste bli tydligare. De sanktionsmöjligheter som finns, i form av varningar och försäljningsförbud, måste användas för att skapa trovärdighet för riktlinjerna och stävja försäljning till underåriga. Stadsdelarna måste även bli bättre på att utöva tillsynsverksamhet. Alla återförsäljare ska få minst ett tillsynsbesök och inköpsstudie genomförd per år.

§12 Slutrapportering av lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete åren 2002 - 2005

Dnr 119-0076/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner slutrapporten.

Ärendet

I februari 2001 beslutade regeringen om en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Enligt beslutet skulle de medel som avsattes för det lokala arbetet i landet i första hand utnyttjas som ett stöd för att utveckla ett samordnat, långsiktigt förebyggande arbete, exempelvis genom att anställa lokala samordnare. Länsstyrelserna uppdrogs att fördela medlen lokalt efter ansökan från kommunerna. Ett villkor för ansökan var att kommunen själv sköt till motsvarande medel.

Stockholms stad har, efter årliga ansökningar, av länsstyrelsen beviljats sammanlagt 16 mnkr i utvecklingsmedel för anställning av samordnare i samtliga dåvarande 18 stadsdelsnämnder i Stockholm under åren 2002 till och med 2005. Socialtjänstnämnden har skjutit till motsvarande medel i egeninsats. Efter år 2005 har arbetet med att stödja det lokala förebyggande arbetet fortsatt på flera sätt. I och med nya regler för de statliga utvecklingsmedlen har stadsdelsnämnderna från och med 2006 utifrån egna behov fått ansöka om projektbidrag hos länsstyrelsen. Bidraget från socialtjänstnämnden låg dock kvar även 2006.

Att utvärdera lokalt alkohol- och drogförebyggande arbete bjuder på många svåra utmaningar, speciellt i en stad av Stockholms storlek. Förvaltningen anser att det självklart kan finnas goda effekter av vad som gjorts, det är emellertid svårt att traditionellt vetenskapligt härleda ett visst utfall till en viss insats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den13 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se att Stockolms preventionsarbete har gett avtryck; både när det gäller minskad alkoholkonsumtion samt minskad användning av narkotika. Dessutom har arbetet skapat en större kunskap och medvetenhet hos föräldrarna. Arbetet har bedrivits mycket professionellt och systematiskt och arbetet har varit inställt på långsiktighet och kontinuitet. De metoder som har använts har varit förankrade i forskningen och ständiga utvärderingar och mätningar har garanterat en verksamhet med hög kvalité. De informationsinsatser som nämns har även bidragit till en ökad kunskap och en ökad medvetenhet. Det behövs motkrafter i en stad där vodkan och haschet är ett SMS bort. Det förebyggande arbetet har fått ett ”lyft” genom att arbetet har bedrivits så nära stadsdelarna.

I STAN-programmet som nu ska revideras finns det stora möjligheter att bygga på de erfarenheter som har gjorts. Framtiden är dock oviss när det gäller det förebyggande arbetet.

Stadsdelarnas alkohol- och drogsamordnare har reducerats, Statens motorer i arbetet; Mobilisering mot Narkotika och Alkoholkommittén är nedlagda och har inte ersatts med en likvärdig organisation och den dåliga ekonomin i stadsdelarna riskerar leda till att det förebyggande arbetet kommer i kläm. För att bedriva ett bra förebyggande arbete krävs kontinuitet, långsiktighet, en tydlig struktur samt intresserade makthavare som har kunskap om det förebyggande arbetet och värnar det.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4 2007

Dnr 105-0095/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2007.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar stadsdelsnämnderas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsskyldigheten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

Stadsdelsnämnderna och Enheten för hemlösa redovisade totalt 28 ej verkställda beslut under perioden. Av de totalt 28 rapporterade ej verkställda besluten rörde 10 stöd och service till personer med funktionsnedsättning och 18 individ och familj. 23 av de 28 besluten avsåg kontaktperson/ kontaktfamilj. 16 beslut rörde män/pojkar och 12 beslut kvinnor/flickor. 6 avbrott i verkställighet rapporterades.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) lämnade följande särskilda uttalande.

Självklart ska de åtgärder som beslutats verkställas. Barn och ungdomar ska inte få vänta månadsvis på att få en kontaktperson. Den borgerliga majoriteten borde för länge sedan ha initierat en informationsinsats för att rekrytera kontaktpersoner. I rapporten framgår tydligt att stadsdelarna i högre utsträckning än tidigare väljer åtgärder som inte är relevanta. Den enskilda har behov som inte täcks upp av en kontaktperson. Detta är en allvarlig signal som självklart borde följas upp. Det är behoven som ska styra, inte den allt mer pressade ekonomin i stadsdelarna. Att välja en kontaktperson när det kanske istället finns behov av en placering är förstås till nackdel för den enskilda som kan få stora konsekvenser.

§14 Socialjourens studieresor till Glasgow

Dnr 307-0094/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialjouren har gjort två studiebesök i Glasgow i november 2007. Studiebesök gjordes vid The Social Stand-by Service (socialjouren i Glasgow), The Hamish Allan Center, som har i uppdrag att bistå hemlösa, samt Strathclyde Police Headquarters, en polisstation med samma upptagningsområde som socialjouren.

Syftet med studiebesöken var att studera arbetet vid Glasgows socialjour, samarbetet mellan jouren och myndigheter och andra organisationer samt inhämta kunskap och inspiration för metodutveckling i den egna verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2007.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Samverkansavtal med Stockholms läns landsting angående vård och boende för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar

Dnr 402-0092/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att förlänga samverkansavtalet om drift av Erstabacken för 2008 med Stockholms läns landsting.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Erstabacken, som är ett medicinskt stödboende, drivs av Stockholms stad och Stockholms läns landsting i samverkan. Ett samverkansavtal för tiden 2005-03-01 – 2007-12-31 har tecknats. Enligt avtalet kan parterna komma överens om förlängning av avtalet med 2 år. Förvaltningen föreslår att samverkansavtalet med Stockholms läns landsting förlängs för ytterligare ett år dvs. för 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2007.

Förslag till beslut

Tjänstgörande ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ulf Kristersson (m) deltog inte i beslutet och lämnade därvid följande uttalande.

Min familjs korttidskontrakt i en av Erstas fastigheter har ifrågasatts i media. Jag anser mig inte jävig i dagens fråga på socialtjänstnämnden. Men av respekt för pågående juridisk prövning väljer jag ändå att avstå från att delta i beslutet.

§16 Rapport om verksamheten vid Nickgården, Lustigsgården AB

Dnr 431-0517/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

På grund av missförhållanden i kolloverksamheten vid Nickgården, tillhörande Lustigsgården AB i Rättvik, beslutade nämnden den 20 september 2007, att i förtid säga upp det ramavtal som fanns mellan nämnden och företaget. Avtalet omfattade kolloverksamhet för barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda och återrapportera om det tidigare har förekommit, eller finns anledning att misstänka att det tidigare förekommit missförhållanden i verksamheten. I ärendet redovisas de tillsynsbesök som genomförts vid verksamheten under åren 2005-2007, liksom den utvärdering som görs i enkätform med deltagarna/anhöriga efter kollovistelsens slut. Förvaltningens utredning visar att majoriteten av kollodeltagare/anhöriga har varit nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet de erbjudits. Trots de brister som uppdagats inom Lustigsgårdens verksamhet, finns inget som tyder på att kollodeltagare farit illa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) lämnade följande särskilda uttalande. Samtliga partier anslöt sig till uttalandet.

Att ständigt följa upp och utvärdera, både egna och upphandlade verksamheter, är av yttersta vikt för att säkerställa kvalitén. De tillsynsbesök som socialtjänstförvaltningen genomför helt i egen regi eller i samverkan med annan myndighet eller organisation bör i högre omfattning än vad som görs idag genomföras utan föranmälan. Oanmälda besök ger en mer ärlig och sann bild av verksamheten än besök som är föranmälda samt ger större möjligheter till att upptäcka missförhållanden i verksamheten. Föranmälda besök bör dock genomföras även framöver.

§17 Rapport från studieresa till Paris

Dnr 307-0573/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Under två dagar i september 2007 deltog chefen för stadsgemensamma boenden och samordnaren för hemlöshet vid ett studiebesök i Paris. De var inbjudna tillsammans med representanter från Stiftelsen Hotellhem av bostadsföretaget Adoma i Paris. Vid studiebesöket visades exempel på olika boendeformer som erbjuds socialt mer utsatta befolkningsgrupper.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Slutrapport från projektet ”Metodutveckling i arbetet med våldsutsatta missbrukande kvinnor”

Dnr 402-0186/2005

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner slutrapporten och ekonomisk redovisning från projektet.

Ärendet

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat socialtjänstnämnden projektmedel till ett tvåårigt projekt för att utveckla arbetsmetoder för våldsutsatta missbrukande kvinnor. Projektet upphörde 2007-12-31. Inom ramen för projektet avdelades 3-4 platser på ett skyddat boende där kvinnorna fått ett utökat stöd. Vidare har en metodutvecklingsgrupp sökt och systematiserat kunskap och erfarenheter från arbete med målgruppen. Tid, tålamod och tillgänglighet har varit de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet med de våldsutsatta kvinnorna under projekttiden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att godkänna slutrapport och ekonomisk redovisning från projektet.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att skyndsamt skriva till kommunstyrelsen om extra medel så att verksamheten kan fortsätta utan för långt avbrott.

 3. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Behovet av ett skyddat boende för de kvinnor som projektet riktat sig till är oerhört stort. Att som missbrukande och hemlös kvinna vara utsatt för våld är snarare regel än undantag. Våldet är också ofta mycket grovt och kontinuerligt. Kvinnor i denna situation har inte kunnat få det stöd de behöver i de traditionella kvinnojourernas verksamhet då det behövs speciella kunskaper och ett bemötande som tillåter kvinnorna att ta sig an detta i sin egen takt. Vanan att dränka ångesten med hjälp av droger är inte enkel att bryta.

Dessa kvinnor har också genom samhällets syn vant sig vid att skuldbelägga sig själva i mycket stor utsträckning vilket ingen ska behöva göra. Projektet har varit angeläget och välkomnande. Att både få skyddat boende och stöd av personal som kan ta den extra tid som behövs utifrån det förtroende som utvecklas är av största vikt. Kvinnorna måste kunna räkna med att en person de kan lita på också kan följa med till olika undersökningar inom landstingets verksamheter samt andra nödvändiga möten med myndigheter.

Att ta bort resurser från denna verksamhet är ett slag i ansiktet för de kvinnor som äntligen har blivit tagna på allvar och vågat börja lita på samhällets stöd. Det är också extra olyckligt om socialtjänstnämnden lägger ner denna verksamhet då landstingets beroendevård äntligen börjar komplettera sin verksamhet med nya enheter just för kvinnor med dessa erfarenheter. Att inte lägga resurser på de nödvändiga tjänsterna blir i förlängningen ”snålheten som bedrar visheten” då problemen inte försvinner med pengarna och samverkan med landstinget också kommer att försvåras.

§19 Ny organisation för stadens preventions-, forsknings- och utvecklingsarbete inom socialtjänstområdet.

Dnr 110-0066/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Socialtjänstförvaltningen har uppdraget att inrätta en ny FoU-funktion för socialtjänsten samt att inordna denna i en samlad enhet för stadens preventions-, forsknings- och utvecklingsarbete inom socialtjänstområdet. Förvaltningen föreslår att en ny enhet inrättas, Preventionscentrum Stockholm. Preventionscentrum ska ha en pådrivande roll för förändringsprocesser i stadens socialtjänst och utöva omvärldsbevakning nationellt och internationellt. Enheten ska ansvara för uppbyggnaden av Stockholms socialtjänstakademi, ett forum för kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden mellan staden och centrala aktörer inom forskning och universitet/högskolor.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§20 Åtgärder mot felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd – svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr 105-0545/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner för egen del förvaltningens svar på uppdraget.

 2. Socialtjänstnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

 3. Socialtjänstnämnden hemställer att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att genomföra en förstudie gällande utformningen av en central funktion som utför utredningar om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott för staden som helhet i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. I uppdraget ingår att i samråd med stadsledningskontoret ta fram ett centraliserat system för statistikföring över felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd.

 4. Ärendet överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Socialtjänstnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda omfattningen av fusk gällande försörjningsstödet i Stockholm samt att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till kontroll och begränsningar i fusket.

När det gäller omfattningen av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd saknar staden statistik på detta område. Nationella studier har visat att omfattningen av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd är relativt stor. För att kunna möta problemen på ett effektivt sätt och för att få möjlighet att följa upp resultatet av åtgärderna, anser förvaltningen att det är nödvändigt att utarbeta ett för staden centraliserat system för statistikföring över alla felaktiga utbetalningar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att förvaltningen utreder och tar fram råd och riktlinjer för att göra rätt från början.

 2. Socialtjänstnämnden beslutar att en ny central funktion inte behövs.

 3. Socialtjänstnämnden överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen.

 4. Socialtjänstnämnden anför därutöver följande.

Det bästa sättet att förhindra felaktiga utbetalningar är att öka kompetensen hos de medarbetare som jobbar med detta samt att ge dem den tid de behöver i mötet med klienten så att dennes livssituation blir så tydlig som möjligt i ett tidigt skede. Det är också viktigt att handläggaren har tid att förklara vad som gäller vid ekonomiskt bistånd. När man är i den situationen att man behöver ekonomiskt bistånd har man ofta inte ork eller kunskap att ta reda på rättigheter och skyldigheter. Det är ett självklart ansvar att handläggaren kommunicerar detta.

Det är mycket olyckligt om staden än mer skulle börja jobba med att misstänkliggöra alla människor som söker hjälp. Att skylla på individen är inte framgångsrikt. De allra flesta upplever det ändå som kränkande att behöva gå till socialtjänsten utan denna ytterligare skuldbeläggning. Det är illa nog att man nu har ökat kravet för motprestation vilket vi starkt motsätter oss. Motprestationskravet som används i fler fall in absurdum är mycket nedbrytande för en individ som har det svårt.

Väldigt många fel uppstår också på grund av oavsiktliga fel från socialtjänstens sida. Bäst är om resurser tillskjuts så att stressen minskar hos de anställda och tiden med klienten personligen kan öka.

I stället för en central funktion som föreslås bör istället samverkan mellan stadsdelsförvaltningar och socialtjänstförvaltningen uppmuntras så att kunskap och erfarenhet kan öka och risken för samordningsluckor minska.

§21 Ansökan om utvecklingsmedel för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Dnr 119-0096/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden ansöker hos Länsstyrelsen i Stockholms län om utvecklingsmedel med 2260 000 kr för två år för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

 2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

I februari 2007 presenterade Socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Länsstyrelsen har avsatt särskilda utvecklingsmedel för att stimulera implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Ett förslag till utvecklingsprojekt har utarbetats av socialtjänstförvaltningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§22 Ansökan om utvecklingsmedel för uppföljning av utredningar inom socialtjänsten kring ungdomar med allvarligt kriminellt beteende.

Dnr 409-0148/2007

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden beslutar att ansöka om utvecklingsmedel med 500 000 kr hos Länsstyrelsen i Stockholms län avseende forskningsstudie kring uppföljning av utredningar avseende ungdomar med allvarligt kriminellt beteende.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ansökan avser utvecklingsmedel från länsstyrelsen för tidiga insatser, där 500000 kr söks för fortsatt genomförande av ett forskningsprojekt om uppföljning av socialtjänstens utredningar om ungdomar med allvarligt kriminellt beteende. Medel söks, dels till implementering av två kompletterande bedömningsinstrument som studeras (ADAD och SAVRY), dels till steg 2 i ett forskningsprojekt som innebär en genomgång av aktmaterial om de ungdomar som ingår i studien.

Hela forskningsprojektet syftar till att undersöka om socialtjänstens traditionella utredningsmetodik är tillräckligt effektiv för att identifiera avgörande riskfaktorer kring unga lagöverträdare och leder till att lämpliga insatser kommer tillstånd, eller om kompletterande bedömningsinstrument och beslutstöd behövs som hjälp i utredningsarbetet. Forskningsprojektet planeras totalt pågå under perioden 2007-02-01 – 2011-12-31 och sker i samarbete med forskare från IMS (Socialstyrelsens Institut för metodutveckling inom socialt arbete) och KI (Karolinska Institutet).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (m) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Anmälan av rapport – Socialpsykiatrins placeringar på hem för vård eller boende, HVB

Dnr 119-0097/2008

Socialtjänstnämndens beslut

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Ärendet

Åren 2006/2007 genomförde USK (utrednings- och statistikkontoret) på uppdrag av socialtjänstförvaltningen en kartläggning av personer med socialpsykiatrisk insats. Kartläggningen syftade främst till att ge underlag för att stöd och insatser för målgruppen skulle kunna utvecklas och förbättras. Områdena med störst utvecklingsbehov är boende och sysselsättning/arbetsträning. Som ett första steg i fördjupning av frågor utifrån kartläggningen har föreliggande rapport om placeringar på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin tagits fram.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsätta en tvärsektoriell grupp för att utreda de behov av förbättringar som behöver göras för brukargruppen, speciellt ska unga kvinnors behov beaktas.

 2. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årsvis följa upp stadsdelarnas arbete med målgruppen och särskilt följa arbetet med planer för brukarna.

 3. Socialtjänstnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i arbetet tydligt ange mätbara mål för att ta fram de bostäder som krävs.

 4. Socialtjänstnämnden framför i övrigt följande.

Det är oroväckande att fler unga kvinnor placeras på HVB-hem på grund av att de är psykiskt funktionshindrade. Staden måste ta fram boenden för dessa unga kvinnor. Att det endast finns planer för 186 av 363 placerade är skrämmande. I rapporten står det tydligt att det finns ett samband mellan att det finns en plan och brukarens vilja att flytta tillbaka till Stockholm. Den bostadspolitik som nu går i en mycket negativ riktning med utförsäljningar, mindre byggande och en statlig bostadspolitik som endast gynnar de rika, kommer slå hårt mot denna målgrupp.

Samtidigt visar rapporten det motsatta i högre åldrar, det vill säga fler män än kvinnor blir placerade i HVB-hem. Det kan förklaras med att antalet HVB-hem för kvinnor fortfarande är för litet. Fler hem enbart för kvinnor måste utvecklas.

Skarpnäck Care AB äger snart 63 av 363 HVB-hem inom socialpsykiatriska enheter. Tidigare under våren gick den borgerliga majoriteten med på att företaget utmanade två verksamheter inom Stockholms missbruksvård (Bandhagshemmet och Linden), som tillsammans äger 27 HVB-hem. Skarpnäck Care AB ägs av Carema Omsorg AB som är ett stort privat företag, som nationen Singapore i sin tur äger till drygt 15 %. Det är väl känt att Singapore är en förtryckarstat där de mänskliga rättigheterna inte respekteras och där dödsstraff tillämpas. Att i detta sammanhang kunna konstatera att Skarpnäck Care AB äger drygt 17 % av HVB-hemmen i staden är skrämmande uppgifter. Detta borde vara fakta som den borgerliga majoriteten väl känner till, vilket gör godkännandet av upphandlingar av detta företag desto mer bekymmersamt och upprörande. Hur kan den högerledda majoriteten i staden acceptera att ett företag med sådana värderingar har hand om våra medborgare?

Viktigt i arbetet i HVB-hem är att stärka de boendes personliga utveckling och brukarmakt. Även vid val av boende, där individens behov ska vara i centrum, måste brukarmakten öka. Detta görs inte med en ensidig privatisering.

§24 Kundval inom familjerådgivningen i Stockholm – lägesrapport

Dnr 105-0355/2007

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner lägesrapporten och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med genomförandet av kundval i familjerådgivningen i Stockholm i enlighet med vad som föreslås i tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att genomförandearbetet med kundvalssystem i familjerådgivningen i Stockholm i huvudsak fortsätter i enlighet med det inriktningsärende socialtjänstnämnden behandlade 2007-08-30. Det innebär att principen med auktorisation tillämpas. Den statliga utredningen ”Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen” öppnar för detta genom den lagändring som föreslås. En ändring i relation till inriktningsärendet är att alla intresserade företag som uppfyller uppställda kvalitetskrav godkänns som utförare och att förvaltningen tecknar ett tidsbegränsat avtal med dessa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v) och ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden avbryter arbetet med att genomföra en kundvalsmodell i familjerådgivningen.

 2. Socialtjänstnämnden begär budgetförstärkning för år 2008 med två miljoner kronor hos kommunstyrelsen för att minska den nuvarande kön i familjerådgivningen.

 3. Socialtjänstnämnden framför därutöver följande.

Vi är kritiska till införandet av ett pengsystem inom familjerådgivningen. Som vi har kunnat se i klientundersökningen är klienterna mycket nöjda med stadens familjerådgivning, vilket gör det än märkligare att de borgerliga partierna vill införa en familjerådgivningspeng.

Behovet av rådgivning är dock stort och köer har uppstått. Många har därför avstått från att boka tid på grund av väntetiderna. För att minska kön förstärktes budgeten med 1,2 miljoner kronor under år 2006 när vi styrde staden. Den borgerliga majoriteten har däremot inte tillskjutit extra resurser, vilket tyvärr har förlängt köerna för familjerna. Att införa en kundvalsmodell innebär inte i sig en ökad servicenivå, allt beror på hur mycket pengar som staden tillför verksamheten.

För oss är det obegripligt att man vill införa ett krångligt system som försvårar uppföljningen. Hur ska verksamheten hållas ihop? Hur ska kvalitén följas upp? Hur ska man säkerställa att debiterade konsultationstimmar är utförda? Hur ska man säkra att familjerådgivning erbjuds och ingen annan terapi? Oklarheterna i det föreslagna systemet är djupt olyckligt, eftersom familjerådgivningen är mycket viktig, särskilt för barn som lever i familjer där det råder en konflikt. Det är bara att konstatera att den borgerliga konkurrensutsättningshetsen går före allt.

Det självklara vore att utveckla det vinnande konceptet istället för att införa ett system som kanske inte ens är lagligt. Förvaltningens förslag är att införa auktorisation av privata utförare, vilket stadsledningskontoret avråder från inom äldreomsorgen (dnr 327-1752/2007). Ett överklagande skulle troligen inte klara en rättslig prövning. Det är därför synnerligen märkligt att förvaltningen i sitt ärende nu trots att juridiska avdelningen på stadsledningskontoret samt länsrätten har avrått. Det kommer självklart att överklagas. Lagen om offentlig upphandling, LOU, är en lag som man inte kan kringgå, inte ens för att genomföra förändringar av ideologisk karaktär.

Vi beklagar att den borgerliga majoriteten inte vill bygga ut familjerådgivningen utifrån en dialog med stadens egna erkänt duktiga utförare och besluta om ett ordentligt budgettillskott. För att mildra de värsta effekterna av de långa köerna bör nämnden omgående begära en budgetförstärkning om två miljoner kronor. Ytterligare 5-7 miljoner kronor behövs på sikt för att öka servicenivån enligt förvaltningen. För att få en långsiktig lösning behöver antalet kommunala familjerådgivare utökas, gärna med breddad kompetens för att fånga upp behov i olika delar av staden.

I stället väljer den högerledda majoriteten att till varje pris genomföra en privatisering av det offentliga, trots att det skapar en betydligt större byråkrati samt med all sannolikhet blir dyrare. I ärendet finns inte ett enda ord om kvalité eller utveckling. Det är ideologin som styr, inte kvalitetstänkandet.

§25 Stödcentrum för unga brottsoffer och medling – verksamhetsrapport 2007

Dnr 119-0016/2008

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Stödcentrum för unga brottsoffer och medling startade som ett samverkansprojekt mellan polismyndigheten och socialtjänstförvaltningen år 1999. Under den tid stödcentra för unga brottsoffer har varit verksamma har de tydligt visat sig uppfylla ett stort, tidigare delvis dolt, behov. Ärendeinflödet till stödcentra har ökat för varje år. Den stora efterfrågan visar att verksamheterna fyller en viktig funktion för ungdomar som har blivit utsatta för brott och behöver bearbeta sina upplevelser. Medling kan för brottsoffer fylla liknande funktion samtidigt som den har möjligheten att direkt påverka gärningspersonen för att minska risken för fortsatt brottslighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (m), ledamoten Lena Kling (fp) och ledamoten Dikran Dison (kd) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (v), ledamöterna Abdo Goriya m.fl. (s) och ledamoten Gertrud Brorsson (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

Socialtjänstnämnden föreslås besluta följande.

 1. Socialtjänstnämnden godkänner rapporten.

 2. Rapporten överlämnas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

Det är av stor vikt att stadsdelsnämnderna håller sig orienterade om verksamheten vid Stödcentrum för unga brottsoffer och medling eftersom de har den lokala kontakten med ungdomarna. Vi anser därför att rapporten ska sändas till stadsdelsnämnderna för kännedom.

§26 Anmälningsärenden

Socialtjänstnämndens beslut

Socialtjänstnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänstnämndens sammanträde den 14 februari 2008 justerat den 20 februari 2008.

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 13 mars 2008 justerat den 14 mars 2008.

Protokoll från individutskottets sammanträde den 5 mars 2008 justerat den 8 mars 2008.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde den 6 mars 2008 justerat den 11 mars 2008.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 307-0106/2008, dnr 307-0107/2008, dnr 307-0108/2008, dnr 307-0019/2008, dnr 307-0071/2008, dnr 307-0105/2007, dnr 307-0111/2008, dnr 307-0112/2008, dnr 307-0113/2008 och dnr 307-0118/2008.

Inkomna handlingar till socialtjänstnämnden perioden den 31 januari 2008 till den 4 mars 2008.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 7 mars 2008 justerat den 17 mars 2008.

§27 Nämndens frågor

Följande skrivelser överlämnades till förvaltningen för beredning.

Skrivelse angående ekonomisk situation för brukarföreningen i Stockholm från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp).

Skrivelse angående Båtmanskroken från Karin Rågsjö (v) och Abdo Goriya (s).

Skrivelse angående Kapellgränd från Karin Rågsjö (v) och Abdo Goriya (s).

Skrivelse angående nuläget för det drogförebyggande arbetet från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp).

Skrivelse angående utvecklingsmedel och projektbidrag från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp).

Skrivelse angående svårigheter att finna familjehem och kontaktpersoner från Karin Rågsjö (v), Abdo Goriya (s) och Gertrud Brorsson (mp).

§28 Förvaltningsinformation

Förvaltningschefen påminde om att ett internat planeras för nämnden den 17 – 18 april. Deltagande i internatet ska anmälas till nämndsekreteraren.

__________________________