Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-19

Sammanträde 2006-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Före sammanträdet kl 17.00 är det formellt samråd om upprustningen i Spånga centrum.

S Läs mer...tadsdelsnämndsammanträdet inleds kl 18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.
Tidigast kl 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (26/10)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 21/9, justerat 5/10)

3 Inkomna medborgarförslag

4 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Bordlagt ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-15.
(D nr 303 – 129)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden, till en årshyra av ca 0,7 mnkr samt ansöker om start och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 2.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Remiss av ärende om markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten

Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta
Bordlagt ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-08-21.
(D nr 302 – 468 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattsson Fastighets AB.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9.

Omedelbar justering.

__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Svar på medborgarförslag om mätning av Elinsborgsskolans elevers utsatthet för bilavgaser från E18

Bordlagt ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-06-30.
(D nr 310 – 375 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________

7 Uppföljning av verksamhetsanalys inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd

Bordlagt ärende

Föreligger tjänstutlåtande 2006-09-04.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner ärendet och lägger rapporten till handlingarna.

_____________________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Delvis bordlagt ärende

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-06.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna respektive avslå följande förslag att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta enligt följande:

Godkänna/delvis godkänna projektförslagen

1. Syriska föreningen; Senior- och äldreboende för arabisktalande, år 2 fortsättning, 441 000 kr

2. Lyktan, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet, kompletterande ansökan, 70 000 kr

3. Hyllingeskolan, arbetslag 5; Ungdomar och mediers bilder av könsroller, 240 000 kr

4. Hjulstaskolan; Dansresidens kring mångkulturella traditioner, 150 000 kr

5. Kvinnojouren; Fortsatt verksamhet 2006, 390 000 kr

6. Sundbyskolans värdegrundsgrupp; Kompetensutveckling, 200 000 kr

7. Arbetslösas förening/Somaliska ungdomsföreningen Soocdaal; Utbildning & kompetensutveckling, 40 000 kr

8. Samverkan SDN3/ Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Konstgräsplan för spontanidrott vid Bussenhusskolan. Beslut fattat SDN 21/9-06

9. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kula, Konstgräsplan för spontanidrott i Bromsten. Beslut fattat SDN 21/9-06

10. Bromstensskolan; Konstgräsplan vid Skansen, Bromstensskolan. Beslut SDN21/9-06

11. Stadsdelsförvaltn/CentrumKompaniet; Kulturscen i Tensta centrum, 100 000 kr

12. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltn; Utredning av möjligheterna att delfinansiera en kanslibyggnad vid Spånga idrottsplats, 100 000 kr

13. Ytterstad-Innerstad, stadsdelsförvaltningens förskolor/Stockholms stadsmuseum; Upptäck staden – utbildningsinsats för förskolepedagoger, 100 000 kr

Avslå projektförslagen
14. Hjulstaskolan; Hjulsta smycke

15. Föreningen för Tensta träff; Vitalisering av Tensta träff, fortsättning

16. Latino ViSion; Tensta Mediacentrum

17. Föreningen Järvajournalen; Unga för unga

18. Assyriska föreningen; Antidrog- och alkoholprojekt

____________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, förslag om läktartrappa i Tenstahallen

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-05.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslaget om att utföra en läktartrappa i Tenstahallen till en kostnad om 400 000 kr att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta.

___________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remissvar på rapporten ”Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-02.
(D nr 009 – 512 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen lämna detta tjänsteutlåtande.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remissvar på skrivelse till kommunstyrelsen – ”Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-03.
(D nr 403 – 462 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen lämna detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss av motion om att onödiga drunkningsolyckor kan förebyggas

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-27.
(D nr 304 – 520 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

_______________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss av policy för upphandling och konkurrensutsättning

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-27.
(D nr 105 – 430 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
__________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förslag till genomförandebeslut om ny förskola i kv Lilla Tensta på markyta bakom Tensta gymnasium

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-03.
(D nr 303 – 31 /05)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut för uppförande av en ny förskola med 4 avdelningar i kv. Lilla Tensta till en årshyra på ca 2,6 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om investeringsbeslut på 28,7 mnkr för byggande av den nya förskolan i kv. Lilla Tensta till en årshyra på 2,6 mnkr.

3. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Regional äldreplan

UTGÅR denna gång. Flyttas till novembersammanträdet.


_____________________

16 Svar på skrivelse från fp: ”Psykisk ohälsa hos äldre ett bortglömt kapitel?”

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-28.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Klagomål från medborgare om trafikbuller, ökad trafik och höga hastigheter på Sörgårdsvägen, Solhem

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-02.
(D nr 306 – 464 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________________

18 Svar på medborgares önskemål om uppsättning av informationsskyltar angående kopplingstvång för hundar vid Hjulsta vattenpark

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-09-26.
(D nr 305 – 502 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

__________________________

19 Månadsrapport september 2006

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-04.

Förslag till beslut

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

______________________

21 Anmälan av projektplan för Navigatorcentrum Nord

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-02.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

___________________

22 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäles protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-09-14.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2006-09-14.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäles protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-09-06.

Förslag till beslut

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

25 Svar på medborgarförslag beträffande uppförande av en skateboardramp vid Sundbyskolan

Föreligger tjänsteutlåtande 2006-10-04.
(D nr 304 – 254 / 06)

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta medel för projektering av en skateboardramp i anslutning till Sundbyskolan, inom befintlig budgetram i enlighet med förslaget och detta tjänsteutlåtande.

_______________________

26 Inkomna allmänna offentliga handlingar i september 2006

Anmäles rubricerade förteckning 2006-10-09.

Förslag till beslut

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

27 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäles yttrande till lotteriinspektionen av chefen för Kansli och Medborgarkontor
2006-10-06.

Förslag till beslut

1. Yttrandet läggs till handlingarna.

____________________

28 Kurser/Konferenser

29 Information/rapporter

Mötesinformation

Närvarande ledamöter
Abdo Goriya (s) ordf.
Ann-Katrin Åslund (fp) vice ordf.
Eva Andersson-Ney (s)
Christer Grunder (m)
Jonas Ljungstedt (v)
Folke Nässla (mp)
Rune Olofsson (s)
Ole-Jörgen Persson (m)
Bengt Porseby (fp)
Patrick Simonson (kd)
Markku Sirviö (m)
Nils Thulén (s)

Närvarande ersättare
Alma Adan (m)
Björn Begner (m)
Anna Jonazon (s)
Jan Håkansson (fp)
Madeleine Jacobsson (m)
Mahin Kindberg (fp)
Gabriella Mathur (kd)
Ziad Odesson (mp)
Rashad Rached Abdel Al (v)
Teghlatflasser Sauma (s)

Tjänstgörande ersättare
Ornina Younan (s)

Anmält förhinder
Agneta Åberg (s)

I tjänsten närvarande
Stadsdelsdirektör Jack Kindberg, avdelningscheferna Gunnel Dahlin, Ante Hemphälä, Mats Carinder, Cathrine Önnestam och Gabriel Marawgeh samt nämndsekreteraren Isa Bremark.

I anslutning till dagens sammanträde genomförde trafikkontoret ett samråd för allmänheten om upprustningen av Spånga Centrum. Ett 100-tal personer var närvarande och framförde synpunkter.

Därefter inleddes nämndens sammanträde kl 18.20 med att stadsdelsdirektören gick igenom de ärenden som skulle behandlas vid dagens sammanträde följt av allmänhetens frågestund.

Under §§ 271 - 296 vid sammanträdet hade allmänheten rätt att närvara. Ett 80-tal personer var närvarande. Det formella sammanträdet inleddes kl 19.30.

Utsågs att justera: Abdo Goriya, Ann-Katrin Åslund,

Justeringens tid och plats: Tenstagången 55, 2006-10-26

Paragrafer: 271 - 299

§271 Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordföranden Abdo Goriya utse Ann-Katrin Åslund att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet skulle justeras 2006-10-26.

Anmäldes, att stadsdelsnämndens protokoll 8/2006 från 2006-09-21 blivit justerat 2006-10-05.

_______________________

§272 Inkomna medborgarförslag

Anmäldes inkommet medborgarförslag gällande upprustning av lekplatsen vid Lundagårdsvägen/Torulfsvägen.

(D nr 305 – 582 / 06)

BESLUT

1. Medborgarförslaget överlämnas till förvaltningen för beredning.

_______________________

§273 Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut avseende förhyrning av en förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden

Förelåg bordlagt tjänsteutlåtande 2006-06-15 samt namninsamling okt-06 från föräldrar m.fl. som protesterar mot en eventuell stängning av öppna förskolan på familjecentralen.

(D nr 303 – 129 / 06)

ÄRENDET

I stadsdelen Solhöjden finns behov av ca 20 förskoleplatser till hösten 2006. Den lilla förskolan på Solhemsbackarna är inte rationell som förskola och föreslås rivas och ge plats åt en modernare paviljongbyggnad med två avdelningar. En bit av parkmarken intill måste dock tas i anspråk. Evakuering under byggtiden skulle kunna ske till den närliggande öppna förskolan på Solhems Hagväg 10.

Ärendet bordlades vid sammanträdena 24 augusti och 21 september.
Ärendet återupptogs nu till behandling.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong i kv. Hjälmfast på Solhöjden, till en årshyra av ca 0,7 mnkr samt ansöker om start och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 2.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till inriktnings- och genomförandebeslut för ny förskolepaviljong I kv. Hjälmfast på Solhöjden, till en årshyra av ca 0,7 mnkr samt ansöker om start- och särkostnader med 0,8 mnkr i tertialrapport 2.
 2. Evakuering av förskolebarnen under byggnadstiden bör ske till befintliga lediga lokaler i Spånga-Tensta och inte till den närliggande öppna förskolan på Solhems Hagväg 10 såsom föreslås av förvaltningen.
 3. Därutöver anförs följande.


Öppna förskolan på Solhems Hagväg är en välbesökt och etablerad verksamhet, som många föräldrar och barn uppskattar högt. Enligt föräldrarna är personalen på Öppna förskolan tillsammans med familjecentralens personal ovärderliga för dem och en naturlig länk för människor som inte lyckats ta sig in i det svenska samhället och majoritetskulturen. En stängning av Öppna förskolan, även om den blir tillfällig, skulle mycket olyckligt drabba verksamheten och föräldrar och barn, som besöker den. Därför måste en annan tillgänglig lokal utnyttjas under evakueringstiden, även om resvägen skulle bli något längre för föräldrarna. ”

________________________

§274 Remiss av ärende om markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen Tensta

Förelåg bordlagt tjänsteutlåtande 2006-08-21, protestlistor från hyresgäster på Åvingegränd samt skrivelse från Tensta Företagarförening 2006-10-12.

(D nr 302 – 468 / 06)

ÄRENDET

Ett ärende om markanvisning för kommersiellt ändamål invid Åvingegränd i Tensta behandlades av marknämnden den 15 juni. Marknämnden beslöt då att återremittera ärendet för att inhämta och föra in stadsdelsnämndens synpunkter i ärendet.

Ansökan gäller möjlighet att bygga en lågprisbutik för livsmedel (Lidl) på marken intill en befintlig parkering.

Stadsdelsförvaltningen föreslog stadsdelsnämnden att tillstyrka markkontorets förslag.

Ärendet bordlades vid sammanträdet 21 september och återupptogs nu till behandling.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) samt tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt följande:

”Förslag till beslut

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka markanvisning för kommersiellt ändamål inom fastigheten Akalla 4:1 till Einar Mattsson Fastighets AB.
 2. Stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka ändrat ändamål för tomträtten Tensta 4:9

Att kämpa för billiga livsmedel är bra men vi har invändningar mot det här projektet. Vi är oroliga för att det innebär en utarmning av Tensta centrum. Det är en stor fördel om det lokala köpcentret finns mitt i stadsdelen, med gångavstånd för de flesta boende och med bra kollektivtrafikförbindelser, då bland annat tunnelbana. Tyvärr blir alltfler köpcentra helt och hållet anpassade till bilburna kunder.

Den här etableringen innebär utbyggnad av en kundparkering. Risken ökar att lekande
barn som är boende i området blir inblandade, ”påkörda” i trafikolyckor. Det är inte bra att kombinera trafik med boende och lek.

Lidl är redan etablerat i Spånga, en butik som varit utsatt för rån vid ett flertal tillfällen.
Man har ej från arbetsgivarsidan brytt sig om att kontakta den fackliga organisationen, Handelsanställdas förbund, vilket borde vara en självklarhet, då man från fackligt håll gör en rånuppföljning för de anställda.

Att etablera sig i ett bostadsområde, mitt bland bostadshusen är tveksamt då man även
utsätter andra hyresgäster för framtida hot, då hotbilden ökar i och med att man startar en lågprisbutik i ett bostadsområde. Rån under pistolhot blir allt vanligare.”

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

__________________________

§275 Svar på medborgarförslag om mätning av Elinsborgsskolans elevers utsatthet för bilavgaser från E18

Förelåg bordlagt tjänsteutlåtande 2006-06-30.

(D nr 310 – 375 / 06)

ÄRENDET

En medborgare refererar till att mätningar skall göras av förskolebarns utsatthet
för avgaser från Essingeleden och önskar att samma mätningar görs på bl.a. eleverna vid Elinsborgsskolan som ligger nära E18.

Förvaltningen föreslog att förslagsställaren vänder sig till miljöförvaltningen som har kunskaper om detta.

Ärendet bordlades vid nämndens sammanträdet 21 september och återupptogs nu till behandling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar enligt detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och tjänstgöranden Ornina Younan (s) enligt följande:

”Förslag till beslut:

Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att kontakta miljöförvaltningen och föreslå
att mätningar av luftföroreningar ska genomföras i Elinsborgsskolan.”

_____________________

§276 Uppföljning av verksamhetsanalys inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd

Förelåg bordlagt tjänstutlåtande 2006-09-04.

(D nr 012 – 104 / 06)

Nämnden har begärt att få en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen inom verksamhetsområdet Arbete och Bistånd. Inom Arbete och Bistånd

återfinns handläggning av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, budget- och skuldrådgivare, boutredare, studie- och yrkesvägledare, viss administration samt flyktingmottagandet.

Förvaltningen redogjorde i ärendet för hur arbetet nu organiserats när det gäller ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser i Jobbaktiv, Bidragsgrupp, Basgrupp och Rehabgrupp.

Ärendet bordlades vid sammanträdet 21 september och återupptogs nu till behandling.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner ärendet och lägger rapporten till handlingarna.

_____________________________________

§277 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, arbetsgruppernas förslag, samverkansgruppens beslut och stadsdelsförvaltningens förslag

Förelåg delvis bordlagt tjänsteutlåtande 2006-09-06.

(D nr 013 – 513 / 06)

Ledamoten Jonas Ljungstedt (v) och ersättaren Jan Håkansson (fp) anmälde jäv under p.2 och deltog ej i handläggningen av den punkten.

ÄRENDET

I tjänsteutlåtandet framgick att den tillbyggnad av Hjulstaskolans idrottssal som nämnden beviljat 8 mkr av stadsdelsförnyelsemedel till, endast delvis kommer att hinna genomföras under 2006. Därför kan 4,5 mkr av dessa medel användas till andra projektansökningar.

Av förvaltningens projekt återstår ca 500 000 kr som inte heller hinner användas under året.

Förvaltningen föreslog i tjänsteutlåtandet att projekt för sammanlagt ca 4,7 mkr skulle godkännas.

- 1. Syriska föreningen; Senior- och äldreboende för arabisktalande, år 2 fortsättning. Arbetsgruppens förslag: 441 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 2. Lyktan, Brukarrådet, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet.
Arbetsgruppens förslag: 170 000 kr. Förvaltningsgruppens förslag: 70 000 kr,

- 3. Hyllingeskolan, arbetslag 5; Ungdomar och mediers bilder av könsroller.
Arbetsgruppens förslag: 240 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 4. Hjulstaskolan; Dansresidens kring mångkulturella traditioner.
Arbetsgruppens förslag: 150 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 5. Kvinnojouren; fortsatt verksamhet 2006.
Arbetsgruppens förslag: 390 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 6. Sundbyskolans värdegrundsgrupp; kompetensutveckling.
Arbetsgruppens förslag: 200 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 7. Arbetslösas förening/Somaliska ungdomsförening Soocdaal; Utbildning & kompetensutv
Arbetsgruppens förslag: 55 000 kr. Förvaltningens förslag: 40 000 kr

- 8. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Konstgräsplan för spontan-idrott Bussenhusskolan. Arbetsgruppens förslag: 700 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 9. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kula, konstgräsplan för spontanidrott i Bromsten. Arbetsgruppens förslag: 2 000 000, Förvaltningens förslag: Bifall

- 10. Bromstensskolan; Konstgräsplan vid Skansen, Bromstensskolan.
Arbetsgruppens förslag: 200 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 11. Stadsdelsförvaltn/CentrumKompaniet; Kulturscen i Tensta centrum, kostn 100 000 kr.
Förvaltningens förslag: 100 000 kr


- 12. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; utredn om gemensam kanslibyggnad vid Spånga IP. Arb.gruppens förslag: 100 000 kr. Förvaltningens förslag: Bifall

- 13. Ytterstad-Innerstad, stadsdelsförvaltningen/Stockholms stadsmuseum; Upptäck staden, utbildn för förskolepedagoger, Arb.gruppens förslag:100 000 kr. Förvaltningens förslag:Bifall

- 14. Hjulstaskolan; Hjulsta smycke.
Arbetsgruppens förslag: 100 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- 15. Föreningen för Tensta träff; Vitalisering av Tensta träff, fortsättning
Arbetsgruppens förslag: 335 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- 16. Latino ViSion; Tensta Mediacentrum.
Arbetsgruppens förslag: 260 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag

- 17. Föreningen Järvajournalen; Unga för unga
Arbetsgruppens förslag: 100 000 kr. Förvaltningens förslag: Avslag.

- 18. Assyriska föreningen; Antidrog och alkoholprojekt.
Arbetsgruppens förslag: 357 000 kr. Förvaltningsgruppens förslag: Avslag

Vid sammanträdet 21 september togs beslut gällande punkterna 8-10. I övrigt bordlades ärendet.

Den bordlagda delen av ärendet återupptogs nu till behandling.

Stadsdelsdirektören informerade om att p 11 utgår.

YRKANDEN

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) yrkade gemensamt för fp+m+kd bifall till förvaltningens förslag p. 1-7 och 12-17 samt att bevilja 100 000 kr till p 18.

Ordföranden Abdo Goriya (s) instämde för s+v+mp i Ann-Katrin Åslunds yrkande gällande p 1-7, 12-14 samt 16-18 samt anmälde särskilt uttalande avseende p.15.

BESLUT

1. Syriska föreningen; Senior- och äldreboende för arabisktalande, år 2 fortsättning, 441 000 kr beviljas

2. Lyktan, Tenstakyrkan; Gullingeprojektet, kompletterande ansökan, 70 000 kr beviljas

3. Hyllingeskolan, arbetslag 3; Ungdomar och mediers bilder av könsroller, 240 000 kr beviljas

4. Hjulstaskolan; Dansresidens kring mångkulturella traditioner, 150 000 kr beviljas

5. Kvinnojouren; Fortsatt verksamhet 2006, 390 000 kr beviljas

6. Sundbyskolans värdegrundsgrupp; Kompetensutveckling, 200 000 kr

7. Arbetslösas förening/Somaliska ungdomsföreningen Soocdaal; Utbildning & kompetensutveckling, 40 000 kr beviljas

8. Samverkan SDN3/ Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Konstgräsplan för spontanidrott vid Bussenhusskolan. Beslut fattat SDN 21/9-06

9. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltningen; Kula, Konstgräsplan för spontanidrott i Bromsten. Beslut fattat SDN 21/9-06

10. Bromstensskolan; Konstgräsplan vid Skansen, Bromstensskolan. Beslut SDN21/9-06

11. Stadsdelsförvaltn/CentrumKompaniet; Kulturscen i Tensta centrum. Punkten utgår

12. Samverkan SDN3/Spånga Fotbollsklubb/Idrottsförvaltn; Utredning av möjligheterna att delfinansiera en kanslibyggnad vid Spånga idrottsplats, 100 000 kr beviljas

13. Ytterstad-Innerstad, stadsdelsförvaltningens förskolor/Stockholms stadsmuseum; Upptäck staden – utbildningsinsats för förskolepedagoger, 100 000 kr beviljas

14. Hjulstaskolan; Hjulsta smycke. Ansökan avslås

15. Föreningen för Tensta träff; Vitalisering av Tensta träff, fortsättning. Ansökan avslås

16. Latino ViSion; Tensta Mediacentrum. Ansökan avslås

17. Föreningen Järvajournalen; Unga för unga. Ansökan avslås

18. Assyriska föreningen; Antidrog- och alkoholprojekt, 100 000 kr beviljas

Särskilt uttalande avgavs av ordföranden Abdo Goriya (s), ledamöterna Jonas Ljungstedt (v), Folke Nässla (mp), Eva Andersson-Ney (s), Rune Olofsson (s), Nils Thulén (s) och tjänstgörande ersättaren Ornina Younan (s) enligt följande:

”Vi föreslår att p.15. Föreningen för Tensta Träff beviljas 335 000 kr.”

____________________________

§278 Stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta, förslag om läktartrappa i Tenstahallen

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-05.

(D nr 013 – 567 / 06)

ÄRENDET

Tenstahallen har i samarbete med Tensta basket, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen arbetat fram ett förslag om att utföra en läktartrappa i

Tenstahallen för att kunna ta emot publik till olika sportevenemang. Kostnaden beräknas till 520 000 kr.

Förvaltningen föreslog att 400 000 kr godkänns som stadsdelsförnyelse.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förslaget om att utföra en läktartrappa i Tenstahallen till en kostnad om 400 000 kr att räknas till stadsdelsförnyelse i Spånga-Tensta.

___________________________

§279 Remissvar på rapporten ”Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-02.

(D nr 009 – 512 / 06)

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått ett förslag till målbeskrivning för samverkan kring biblioteksverksamheten på remiss. Syftet med förslaget är att dels utveckla samverkan mellan biblioteksverksamheterna, dels öka barns och ungdomars tillgång till bibliotek både under skol- och fritid.

I tjänsteutlåtande ställde sig förvaltningen bakom förslaget i sin helhet. Förvaltningen har varit direkt involverad i och kunnat påverka hela framtagningen av förslaget och underströk att det är ett måldokument man tar ställning till. Särskilt pekade förvaltningen på behovet av att gemensamma strategier och nätverk utvecklas.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen lämna detta tjänsteutlåtande.

_____________________

§280 Remissvar på skrivelse till kommunstyrelsen – ”Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-03.

(D nr 403 – 462 / 06

ÄRENDET

Stadsdelsnämnden har fått skrivelsen från (m) på remiss. I skrivelsen föreslås

- att alla Stockholms grundskolor ska erbjuda en tydlig profilering

- att ge utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med förslag på hur alla stadens grundskoleelever och gymnasieelever ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser respektive högskolekurser

- att staden verkar för att dagens regler förtydligas så att den lokala skolan själv får avgöra hur intagning och urval ska ske

Förvaltningen ställde sig i huvudsak bakom skrivelsen. Dock är man tveksam till att alla grundskolor ska erbjuda tydlig profilering. Risken finns att ett sådant allmänt påbud provocerar fram en verksamhet som skolorna inte alltid är redo att hantera.

Förvaltningen ställde sig också tveksam till att helt överlåta på varje enskild skola att svara för intagning och urval av elever. Det kan finnas viss risk att en skolas intagningsregler görs alltför snäva och att de prioriterar en viss grupp elever på bekostnad av annan.

Förslaget att stadens alla grundskoleelever ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser ställde sig förvaltningen helt bakom. Grundskolorna i Spånga-Tensta erbjuder sedan några år tillbaka sina elever att följa gymnasieskolans A-kurser i engelska och matematik. Erfarenheterna från detta är enbart goda.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) och ledamoten Patrick Simonson (kd) anmälde att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen lämna detta tjänsteutlåtande.

Fp och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Ole-Jörgen Persson samt ledamöterna Christer Grunder och Markku Sirviö (alla m) enligt följande:

”Moderaterna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd stödjer intentionerna i den framlagda skrivelsen från borgarrådet Mikael Söderlund.”

_________________________

§281 Remiss av motion om att onödiga drunkningsolyckor kan förebyggas

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-27.

(D nr 304 – 520 / 06)

ÄRENDET

En motion från (mp) om att förebygga onödiga drunkningsolyckor har kommit till stadsdelsnämnden på remiss. Motionären föreslår att

 1. öka resurserna av simkunnig personal på stadens badplatser sommartid

 2. avsätta resurser till sommarjobbande ungdomar att lära sig livräddning, sk ”Baywatch junior”

 3. sätta ut skyltar på alla ställen där man vet att människor badar med information om hur man kan få hjälp

 4. ge stadsdelsnämnderna uppdraget att föreslå ”säkra bad” där extra resurser med livräddningskunnig personal ska finnas

Det är idrottsnämnden som ansvarar för stadens utomhusbad och den fackmässiga kompetensen finns där. Därför framförde förvaltningen i tjänsteutlåtandet endast synpunkter och önskemål på de förslag som framförts. Förvaltningen var bl.a. positiv till att lära ungdomar livräddning. Det skulle sannolikt bidra till bättre badvett och vara en allmänt säkerhetshöjande åtgärd för att förebygga drunkningsolyckor.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp)samt ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

_______________________

§282 Remiss av policy för upphandling och konkurrensutsättning

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-27.

(D nr 105 – 430 / 06)

ÄRENDET

Stadsledningskontoret har utarbetat ett förslag till policys för upphandling och konkurrensutsättning som sänts till samtliga nämnder för yttrande.

Förvaltningen var positiv till att policys utarbetas för såväl upphandling som konkurrensutsättning och att detta sker parallellt då områdena till så stor del griper in i varandra. En gemensam policy bör övervägas.

Det är också positivt att vikt läggs vid att upphandlande enheter ska göra analyser av behov, leverantörsmarknad, produkter och långsiktiga effekter av upphandling inför beslut om genomförande.

Positivt är också att nämnderna åläggs att ha en övergripande strategi för vilka överväganden som skall göras vid beslut om att verksamhet ska upphandlas. Stadsdelsnämnderna bör ha en gemensam policy.

Ett nytt centralupphandlingssystem får inte utformas så att det hindrar kreativ utveckling och effektiviseringar av verksamheterna.

Ordföranden Abdo Goriya (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ann-Katrin Åslund (fp) samt ledamöterna Ole-Jörgen Persson (m) och Patrick Simonson (kd) meddelade att de lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.

Fp, m och kd lämnade ärendet utan eget ställningstagande.

__________________________

§283 Förslag till genomförandebeslut om ny förskola i kv Lilla Tensta på markyta bakom Tensta gymnasium

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-03.

(D nr 303 – 31 /05)

ÄRENDET

I samband med att flera nya bostadshus med tillsammans ca 250 lägenheter planeras i Tensta inom de närmaste 3 åren finns behov av minst en ny förskola med 4 avdelningar i området. Förskolan planeras på mark bakom Tensta gymnasium som i nuläget används som tillfällig parkeringsplats. Byggnaden utformas för en förskola med 4 avdelningar i ett våningsplan för ett 60-tal barn.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till genomförandebeslut för uppförande av en ny förskola med 4 avdelningar i kv. Lilla Tensta till en årshyra på ca 2,6 mnkr.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om investeringsbeslut på 28,7 mnkr för byggande av den nya förskolan i kv. Lilla Tensta till en årshyra på 2,6 mnkr.

 3. Ärendet justeras omedelbart.

_____________________

§284 Svar på skrivelse från fp: ”Psykisk ohälsa hos äldre ett bortglömt kapitel?”

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-28.

(D nr 504 – 484 / 06)

ÄRENDET

I skrivelse har fp tagit upp ett antal frågor gällande äldre och psykisk ohälsa.

I tjänsteutlåtandet redogjorde förvaltningen för läget i stadsdelen för äldre med psykisk ohälsa.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

________________________

§285 Klagomål från medborgare om trafikbuller, ökad trafik och höga hastigheter på Sörgårdsvägen, Solhem

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-02.

(D nr 306 – 464 / 06)

ÄRENDET

En medborgare i Solhem undrar vad nämnden har för planer för att minska buller p.g.a. den ökade trafiken och de höga hastigheterna på Sörgårdsvägen.

Trafikfrågor och investeringar i gatunätet hör till trafikkontorets ansvarsområde varför förvaltningen föreslog att ärendet förs vidare dit.

BESLUT

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret om vidare utredning enligt detta tjänsteutlåtande.

_____________________________

§286 Svar på medborgares önskemål om uppsättning av informationsskyltar angående kopplingstvång för hundar vid Hjulsta vattenpark

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-26.

(D nr 305 – 502 / 06)

ÄRENDET

En medborgare föreslår att skyltar sätts upp med information om att hundar ska hållas kopplade inom Hjulsta vattenpark. Både besökare och häckande fåglar störs av lösspringande hundar.

Förvaltningen svarade att man som första åtgärd satt upp provisoriska skyltar om kopplingstvång. Ett samarbete har påbörjats med miljöförvaltningens kommunekolog i syfte att förbättra förutsättningarna för fåglarnas häckning.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

__________________________

§287 Månadsrapport september 2006

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-04.

ÄRENDET

Varje månad redovisar förvaltningen budgetläget i form av en kortfattad rapport.

Detta är månadsrapporten för september som redovisar bokförda kostnader och intäkter tom september månad.

För anslag 1 (verksamhetsanslaget) beräknas ingen avvikelse när budgeten justerats utefter årets prestationsförändringar. Socialbidraget bedöms dock som otillräckligt.

Kostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 11 Mkr.

BESLUT

1. Föreliggande månadsrapport godkänns.

______________________

§288 Kvalitetsgarantier för enheterna inom avdelningen för Äldre & Funktionshindrade september 2006 – augusti 2007

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-09-28.

(D nr 504 – 588 / 06)

ÄRENDET

De verksamhetsplaner som avdelningens enheter tar fram varje år utmynnar i kvalitetsgarantier som talar om för brukarna vad de har att förvänta sig av verksamheten och hur de kan påtala eventuella brister och/eller komma med förslag till förbättringar.

Kvalitetsgarantierna förelades nu nämnden för godkännande.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden godkänner garantierna.

___________________

§289 Anmälan av projektplan för Navigatorcentrum Nord

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-02.

(D nr 499 – 589 / 06)

ÄRENDET

Kommunfullmäktige har beslutat inrätta två s.k. navigatorcentra, ett för stadens södra delar, Navigatorcentrum Syd, och ett för stadens norra stadsdelar, Navigatorcentrum Nord. Syftet är att följa upp gymnasieelever som avbrutit sina studier.

Projektplanen för Navigatorcentrum Nord, dit Spånga-Tensta hör, anmäldes nu till stadsdelsnämnden.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

___________________

§290 Anmälan av protokoll från brottsförebyggande rådet

Anmäldes protokoll från brottsförebyggande rådets sammanträde 2006-09-14.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

________________________

§291 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäldes protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2006-09-14.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

____________________

§292 Anmälan av protokoll från lokala handikapprådet

Anmäldes protokoll från lokala handikapprådets sammanträde 2006-09-06.

BESLUT

1. Protokollet läggs till handlingarna.

_____________________

§293 Svar på medborgarförslag beträffande uppförande av en skateboardramp vid Sundbyskolan

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-10-04.

(D nr 304 – 254 / 06)

ÄRENDET

En medborgare har föreslagit att en skateboardramp ska sättas upp vid Sundbyskolan.

Förvaltningen är överens med förslagsställaren om behovet av ytterligare aktiviteter för ungdomar i Sundby och föreslog att förvaltningen skulle få i uppdrag att beställa projektering av förslaget.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avsätta medel för projektering av en skateboardramp i anslutning till Sundbyskolan, inom befintlig budgetram i enlighet med förslaget och detta tjänsteutlåtande.

_______________________

§294 Inkomna allmänna offentliga handlingar i september 2006

Anmäldes rubricerade förteckning 2006-10-09.

BESLUT

1. Förteckningen läggs till handlingarna.

_______________________

§295 Anmälan av tjänstemannabeslut

Anmäldes beslut av chefen för Kansli och Medborgarkontor 2006-10-06.

(D nr 309 – 555 / 06)

ÄRENDET

Lotteriinspektionen hade begärt yttrande gällande ansökan om tillstånd för Photo Play-spel i restaurangen The Caledonian Inn.

I yttrandet föreslog förvaltningen att tillstånd beviljas. 18-årsgränsen för automatspel förutsattes gälla

BESLUT

1. Yttrandet läggs till handlingarna.

____________________

§296 Information/rapporter

Ledamoten Ole-Jörgen Persson (m) anmälde skrivelse ”Bekämpa klottret vid Spånga station”.

(D nr 310 – 601 / 06)

BESLUT

1. Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

___________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll, skrivelser mm

(Bilaga § 296)

_________________