Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-17

Sammanträde 2009-12-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Sammanträdet inleds klockan 18.00 med att förskolan Stormhatte Läs mer...n, som vann kvalitetsutmärkelsen, och Fristad äldreboende, som var nominerade, presenterar kvalitetsarbetet inom sina verksamheter. Därefter går stadsdelsdirektören igenom de ärenden som ska behandlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Anna Alvkäll, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: anna.alvkall@spanga-tensta.stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 21 december.
Protokollet från sammanträdet den 19 november 2009 justerades den 25 november 2009.

2 Remissvar på motion (2009:44) av Roger Mogert (S) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster

Dnr 680-2009-006

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motion (2009:44) av Roger Mogert (s) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster, dnr 326-2292/2009, överlämna och åberopa föreliggande förslag till remissvar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Förstudie inför eventuell upphandling av stadsdelens gruppbostäder för personer med funktionshinder

Dnr 98-2009-103

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att senarelägga upphandlingen av gruppbostäder i aktivitetsplanen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Samråd om Förbifart Stockholm - yttrande över Vägverkets arbetsplan

Dnr 658-2009-399 Omedelbar justering

Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande gällande Förbifart Stockholm och Vägverkets arbetsplan.
2. Omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Instruktion för lokalt brottsförebyggande råd i Spånga-Tensta

Dnr 681-2009-099

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner "" daterad den 26 november 2009.

6 Riktlinjer för bidrag till pensionärsföreningar

Dnr 679-2009-099

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till riktlinjer för bidrag till pensionärsföreningar daterat den 23 november 2009.

7 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret 2008-2009

Dnr 668-2009-400

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2008-2009.
2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra listade utvecklingsområden och redovisa resultat i 2010 års kvalitetsredovisning.

8 Tillsynsrapport enligt LSS § 23 av Resursteamet i Stockholm HB

Dnr 690-2009-600

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningarna.

9 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt andra grupper inom stadens verksamhetsområden

Dnr 708-209-103

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt andra grupper inom stadens verksamhetsområden, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, beslutande om tilldelning av kontrakt samt tecknande av avtal, till utbildningsförvaltningens chef.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2009 enligt beslut i kommunfullmäktige avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

11 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2009 av privat äldreomsorg enligt beslut i kommunfullmäktige

Dnr 689-2009-602

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

12 Granskning av "delårsrapport - uppföljning av budget 2009"

Dnr 695-2009-102

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Dnr 685-2009-099

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden 2009

Dnr 003-2009-099

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Information/kurser och konferenser

- Rapportering om öppen verksamhet för unga

16 Nämndens och förvaltningens frågor

17 Verksamhetsplan 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 024-2009-100 (redan utskickad)

Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2010 med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelnämnden godkänner omslutningsförändringar om 100,0 mnkr enligt bilaga 2.1.
3. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till resultatenheter och fördelning av budget till dessa i enlighet med bilaga 2.3.
4. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med bilagor 5.1-5.2.
5. Stadsdelen beslutar om omedelbar justering i detta ärende.

18 Månadsrapport november 2009

Dnr 026-2009-101

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2009.

19 Rapport om Tensta Marknad 2009

Dnr 578-2009-101

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Protokoll från lokala handikapprådet

Dnr 065-2009-099

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

21 Protokoll från lokala pensionärsrådet

Dnr 066-2009-099

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och ledamoten Rune Olofsson (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras den 21 december 2009.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 19 november justerades den 25 november 2009.

______________________

§2 Remissvar på motion (2009:44) av Roger Mogert (S) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att som remissvar på motion (2009:44) av Roger Mogert (s) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster, dnr 326-2292/2009, överlämna och åberopa förvaltningens förslag till remissvar.

Ärendet

Remissvar på motion (2009:44) av Roger Mogert (s) om att krav på full tillgänglighet även för funktionshindrade ska skrivas in i upphandlingsunderlaget vid upphandling av tjänster. Förvaltningen är positiv till att krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ställs i upphandlingsunderlag och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar föreliggande förslag till remissvar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2009.

Dnr 680-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Rune Olofsson (S) föreslog gemensamt för S+MP+V att nämnden skulle bifalla motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (S), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Azad Hassan (S) och tjänstgörande ersättaren Anna Jonazon (S) till förmån för eget förslag.

______________________

§3 Förstudie inför eventuell upphandling av stadsdelens gruppbostäder för personer med funktionshinder

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

2. Stadsdelsnämnden beslutar att senarelägga upphandlingen av gruppbostäder i aktivitetsplanen.

Ärendet

Förvaltningen föreslår att de planerade upphandlingarna skjuts på framtiden så att gruppbostäderna och servicelägenheterna om möjligt kan anpassas till att uppfylla länsstyrelsens krav om en privat vårdgivare ska driva verksamheten. Under 2010 föreslås förvaltningen ta fram en alternativ lösning på hur servicelägenheterna ska vara organiserade för att om möjligt tillfredsställa de krav på gemensamhetsutrymmen som ställs. Förvaltningen avser också att göra en djupare översyn av organisationen av övriga enheter för att undersöka möjligheten att, i enlighet med stadens mål, gå vidare med konkurrensutsättning av någon eller några delar av enheterna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2009.

Dnr 98-2009-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§4 Samråd om Förbifart Stockholm - yttrande över Vägverkets arbetsplan

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens yttrande gällande Förbifart Stockholm och Vägverkets arbetsplan.


Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Vägverket har till Stockholms stad remitterat ärendet ”Inbjudan till samråd om Förbifart Stockholm, arbetsplan”. Projektet Förbifart Stockholm är inne i sin tredje planeringsfas – arbetsplan för en ny vägförbindelse mellan Kungens kurva och Häggvik. Förslaget till arbetsplanen redovisar hur det valda vägalternativet kan byggas och beskriver hur projektet kommer att genomföras. Innan byggstart kan ske måste arbetsplanen vinna laga kraft. Förbifart Stockholm planeras som en trefilig motorväg och kommer att gå från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr där den sedan ansluter till norrortsleden. Av den 21 km långa sträckan kommer totalt 17 km att gå i tunnel. Byggstart planeras tidigast kunna ske år 2012 och projektet beräknas vara avslutat under år 2020. Stadsdelsförvaltning anser att det i det fortsatta planeringsarbetet av Förbifart Stockholm är av största vikt att cirkulationsplatsen vid trafikplats Hjulsta detaljplaneras på ett sådant sätt att skadlig påverkan samt störningar i närliggande natur- och boendemiljöer begränsas så långt det är möjligt, både under byggtiden samt efter färdigställandet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2009.

Dnr 658-2009-399

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade gemensamt för MP+V fram ett eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Jonas Ljungstedt (V) till förmån för eget förslag till beslut:

Förslag till beslut

Att Spånga-Tensta beslutar att avslå förvaltningens remissvar

Att därutöver anföra följande:

Vägprojektet, förbifart Stockholm är i grunden feltänkt och omodernt, ett enormt slöseri med resurser som endast åstadkommer att Sverige inte nå upp till sina internationella åtagande vad det gäller klimatmålen vilka också ger efterverkningar både lokalt och globalt när det gäller hälso- och ekonomiska-aspekter. Låt oss summera våra huvudsakliga invändningar mot det miljövidriga vägbygget.

1. Enligt en forskningsstudie framgår att halterna av partiklar kommer att bli 4000 mikrogram per kubikmeter under rusningstid i snitt över året, vilket är 10 gånger högre än på Södra länken och 100 gånger högre än Hornsgatan. Enligt expertuppgifter bör partikelhalter över 400-800 mikrogram per kubikmeter inte överstigas i tunneln. Frågan är om det ens är lagligt att ha trafik i tunneln med tanke på EU:s miljökvalitetsnormer. Att tunneln blir en hälsofara tycks i alla fall stå klart.

2. Den samhällsekonomiska kalkylen innehåller stora osäkerheter och luckor. Man kan med befintligt underlag inte dra slutsatsen att Förbifart Stockholm skulle vara samhällsekonomiskt lönsam (KTH). Restiderna blir inte kortare med Förbifart Stockholm jämfört med andra alternativ, och man har heller inte visat att tillgängligheten förbättras.

3. Förbifart Stockholm leder till intrång i natur- och kulturmiljö. Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat är av kulturhistoriskt värde, här finns intressanta fornlämningar och känslig natur av stort riksintresse. Dessa områden hotas eller beskärs betydligt, ett annat område som berörs av förbifarten är Lovön , som av UNESCO utsett till världskulturarv. Blir förbifart Stockholm av påverkas Lovön av miljö- och kultur-förstörning, och riskerar sin status att vara världskulturarv, det säger en expert på FN-organet UNESCO.

4. En annan befogad kritik till vägbygget, att det är tänkt att finansieras med intäkter från trängselavgifter de kommande 30 åren, det är nog berättigad om fråga sig om detta är förenligt med folkomröstningen 2006.

Vi finner förvaltningens förslag till remissvar undermåligt och missar att reflektera över flera viktiga aspekter för det lokala samhället, utifrån det framförda vill vi avstyrka förvaltningens svar på remissen. Vi åberopar de punkter som ovan framförs som svar i remissen.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Rune Olofsson (S) lade för S fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Förbifart Stockholm kommer under byggnationen och när den är färdigställt att påverka kulturhistoriskt, värdefullt landskapsmark. Trafikplatsen placering och ökad trafikmängd i vårt område kommer att påverka vår närmiljö negativt. Likaså kommer boende i Hjulsta att påverkas av bullerproblem och deras närmaste synintryck är två stycken stora motorvägar.

Vi vill understryka att precis som förvaltningen att vägen förläggs i försänkt läge mellan Hjulsta och Akalla. Vi anser även att Hjulsta trafikplats med det närliggande området kommer att få en stor och negativ påverkan för de boende i stadsdelen.

Vi vill även erhålla kontinuerliga rapporter om den tilltänkta byggnationens framåtskridande. Vi vill även ta del av de synpunkter som de boende lägger fram.

För övrigt delar vi förvaltningen synpunkter och uppfattning.”

______________________

§5 Instruktion för lokalt brottsförebyggande råd i Spånga-Tensta

Beslut

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner ”Instruktion för lokalt brottsförebyggande råd i Spånga-Tensta” daterad den 26 november 2009, med tillägget att ledamot från Tensta Företagarförening ska ingå i brottsförebyggande rådet.

Ärendet

Stadsdelsnämnden beslutade den 19 november 2009 uppdra till förvaltningen att se över reglerna för hur nämndens representanter i det lokala brottsförebyggande rådet väljs, så att ersättare kan utses. Förvaltningen föreslår nämnden godkänna ”Instruktion för lokalt brottsförebyggande råd i Spånga-Tensta”.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2009.

Dnr 681-2009-099

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med tillägget att ledamot från Tensta Företagarförening ska ingå i brottsförebyggande rådet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag och ordförandens tillägg.

______________________

§6 Riktlinjer för bidrag till pensionärsföreningar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för bidrag till pensionärsföreningar daterad 23 november 2009, med ändringen att verksamhetsbidraget ska vara 700 kronor och aktivitetsbidraget 7 kronor per medlem.

Ärendet

Förvaltningen fick i uppdrag av stadsdelsnämnden den 19 november 2009 att se över reglerna för bidrag till pensionärsföreningar. Förvaltningen föreslår att verksamhetsbidraget och aktivitetsbidraget justeras med konsumentprisindex.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2009.

Dnr 679-2009-099

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ändringen att verksamhetsbidraget ska vara 700 kronor och aktivitetsbidraget 7 kronor per medlem.

Beslutsgång

Ledamöterna Inger Akalla (M) och Eva Andersson (S) anmälde att de inte deltar i stadsdelsnämndens beslut.

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med ordförandens förslag till ändring.

§7 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten läsåret 2008-2009

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner den samlade kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten avseende läsåret 2008-2009.

2. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att samordna, leda och genomföra listade utvecklingsområden och redovisa resultat i 2010 års kvalitetsredovisning.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Av kvalitetsredovisningen för läsåret 2008-2009 kan konstateras att måluppfyllelsen är hög inom de flesta av läroplanens målområden. Stadsdelens förskolor präglas av en fortsatt hög ambitionsnivå och ett stort intresse av att utveckla verksamheten. Förskolornas förhållningssätt är att se alla barn som kompetenta och resursstarka individer. Barnets perspektiv är alltid i fokus och den vuxne är i dialog med barnet, erbjuder barnet utmaningar och stimulerar barnets egen problemlösningsförmåga. Verksamheterna genomsyras av ett öppet och demokratiskt klimat. Barnen får vara delaktiga i de dagliga rutinerna och får påverka sin lärandemiljö, både inomhus och utomhus.

Förskolorna arbetar flexibelt och förändrar verksamheten utifrån mångfalden av barns sätt att lära och utifrån barnens förmågor och skilda behov. Samarbetet med hemmen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns lärande och trygghet prioriteras. Övergången till grundskolan planeras och genomförs enligt stadsdelens egna riktlinjer.

Stadsdelens förskolor representerar olika pedagogiska inriktningar såsom; Freinet, Musik, rytmik och rörelse, Naturvetenskap, Natur och miljö och Reggio Emilia.

För att bedöma måluppfyllelsen inom samtliga målområden har förskolan använt sig av olika analysverktyg och metoder såsom; pedagogisk dokumentation, portfolio, processinriktade individuella handlingsplaner, olika analys- och observationsmodeller, barnintervjuer, samt språkutvecklingsanalys. Barnets utveckling under hela tiden i förskolan dokumenteras noggrant och finns som ett underlag inför övergången till förskoleklass. Förskolorna visar på en väl strukturerad dokumentation kring barns olika lärprocesser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2009.

Dnr 668-2009-400

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Tillsynsrapport enligt LSS § 23 av Resursteamet i Stockholm HB

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningarna.

Ärendet

Tillsyn av privata aktörer som bedriver verksamhet enligt LSS ska ske varje år. Stadsdelsförvaltningen har ansvar för en sådan uppföljning och den avser Resursteamet i Stockholm HB som har sina lokaler i vår stadsdel. Tillsynen sker enligt fastställt formulär och kommer att skickas till Länsstyrelsen då det är på uppdrag därifrån som tillsynen sker.

Förvaltningen har inget utöver rapporten att anföra.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2009.

Dnr 690-2009-600

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§9 Vidaredelegering av beslutanderätt gällande upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt andra grupper inom stadens verksamhetsområden

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar bemyndiga stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt andra grupper inom stadens verksamhetsområden, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, beslutande om tilldelning av kontrakt samt tecknande av avtal, till utbildningsförvaltningens chef.

Ärendet

Bemyndigande av stadsdelsdirektör Maria Häggblom att vidaredelegera rätten att för nämndens räkning genomföra upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar samt andra grupper inom stadens verksamhetsområden, innebärande godkännande av förfrågningsunderlag, beslutande om tilldelning av kontrakt samt tecknande av avtal, till utbildningsförvaltningens chef.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2009.

Dnr 708-209-103

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§10 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2009 enligt beslut i kommunfullmäktige avseende äldreomsorg i egen regi och på entreprenad

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar bifogade redogörelser.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av åtgärdsplanerna i juni 2010.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla äldreomsorgsverksamheter som drivs i egen regi eller på entreprenad åt staden ska följas upp varje år. Uppföljningen ska göras utifrån de av staden fastställda mallar som är lika för alla verksamheter oavsett regiform. Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka förbättringsområden som finns inom verksamheten men också att få kunskap om goda exempel.

Varje stadsdel följer upp sina egna verksamheter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2009.

Dnr 682-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Anmälan av verksamhetsuppföljning för 2009 av privat äldreomsorg enligt beslut i kommunfullmäktige

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar bifogad redogörelse.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att alla verksamheter som bedriver äldreomsorg skall följas upp varje år. För de verksamheter som har ramavtal med staden har uppföljningsansvaret delats upp mellan stadsdelarna. Uppföljningarna sker efter särskild fastställd mall. Spånga-Tensta har för 2009 uppföljningsansvaret för Furuhöjdens rehabiliteringshem, Näsbyparks parkinsboende, Aktiv assistans KTG AB Aktiva AFD AB samt I care assistance by A-M AB.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2009.

Dnr 689-2009-602

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§12 Granskning av "delårsrapport - uppföljning av budget 2009"

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Revisorsgrupp 1 har den 20 november 2009 behandlat rapporten. Rapporten bygger på granskning av nämndbehandlade tertialrapporter och på stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2009-10-26 angående delårsrapporten för staden.
Dnr 695-2009-102

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat förteckning över tjänstemannabeslut.
Dnr 685-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§14 Anmälan av inkomna allmänna offentliga skrivelser till nämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

A) Spånga centrum och torg – skrivelse från SPF Spångaveteranerna till stadsdelsnämnden för kännedom. Dnr 399-675/2009

B) Budget- och skuldrådgivning i Stockholm. Ärende och protokollsutdrag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2009-11-19, §14. För kännedom till stadsdelsnämnderna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2009.

Dnr 003-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§15 Information/kurser och konferenser

- Nämnden inbjuds till Järvadagen den 21 januari 2010 i Blå Hallen, Stockholms stadshus. Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.

- Nämndens sammanträde den 21 januari 2010 ställs in.

- Stadsdelsdirektören Maria Häggblom informerade om öppen verksamhet för unga. Varje dag under julledigheten ska två fältassistenter arbeta, Blå Huset kommer att vara öppet och nattvandringar kommer att ske. Det finns många engagerade människor i stadsdelsområdet.

____________________

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

- Ledamoten Awad Hersi (MP) önskade rapport om Jobbtorgen. Förvaltningen återkommer med information och statistik vid nästa sammanträde.

- Ersättaren Tomas Beer (MP) önskade att protokoll från samverkan med facken skulle finnas tillgängliga vid nämndens sammanträden. Frågan tas upp på gruppledarträff.

____________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera

(Bilaga § 16)

§17 Verksamhetsplan 2010 för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsplan 2010 med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

  2. Stadsdelnämnden godkänner omslutningsförändringar om 100,0 mnkr enligt bilaga 2.1.

  3. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till resultatenheter och fördelning av budget till dessa i enlighet med bilaga 2.3.

  4. Stadsdelsnämnden beslutar om externpriser i enlighet med bilagor 5.1-5.2.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen lägger i ärendet fram ett förslag till verksamhetsplan 2010. I förslaget ingår en balanserad budget och beskrivning av hur nämndens verksamheter kommer att arbeta för att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

I arbetet med verksamhetsplan och budget för 2010 har nämnden haft följande utgångspunkter:

• Att erbjuda verksamheter av hög kvalitet inom givna budgetramar.

• Nämnden ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet.

• Myndighetsutövningens uppfyllelse av lagkrav är självklar.

• De administrativa processerna ska stödja och underlätta för kärnverksamheterna samt bidra till en effektiv styrning.

Vidare har nämnden utgått från att säkra kostnaderna för myndighetsutövningen. Många verksamheter är svåra att prognostisera och beroende av omvärldsfaktorer. Nämnden har trots det ambitionen att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt arbete som styrs av de mål och uppdrag som kommunfullmäktige ger. En annan ledande princip i verksamhetsplanen är att utnyttja den nya organisation som har skapats för att stödja och underlätta för kärnverksamheterna i sitt arbete mot hög måluppfyllelse. För att göra detta möjligt krävs en samlad administration och ett samlat ledarskap med samsyn kring vad som är prioriterad verksamhet. Nämnden kommer under året därför

fortsätta utvecklingen av ”verktyg” som gör det möjligt för ekonomi och verksamhet att gå hand i hand.

I nedanstående förslag till verksamhetsplan med budget ingår särskilda satsningar för bl.a.:

• Förskolepengen höjd med 1 procent, 2,0 mnkr

• Pengen inom äldreomsorgen höjd med 2 procent, 3,0 mnkr

• Två tjänster enligt arbetslinjen, 1,1 mnkr

• Järvalyftet rent och snyggt, 2,5 mnkr

• Ungdomsprojektet, 0,7 mnkr

• Två tjänster ekonomiskt bistånd, 0,8 mnkr

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 december 2009.

Dnr 024-2009-100

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M+KD att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Rune Olofsson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M+KD:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Rune Olofsson (S), Awad Hersi (MP), Jonas Ljungstedt (V), Eva Andersson (S), Azad Hassan (S) och tjänstgörande ersättaren Anna Jonazon (S) till förmån för eget förslag:

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar:

Att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 samt uppdra åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2010 som bygger på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige med följande satsningar:

· Att presentera och diskutera alla kända förändringar i vår stadsdel, minst en gång årligen. Dokumentera invånarnas synpunkter på dessa och deras idéer om sin stadsdel, bered detta åt nämnden samt kommunicera resultatet.

· Att arbeta fram en upphandlingspolicy, med särskild fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och med antidiskrimineringsklausuler..

· Att satsa på miljön genom en miljöpolicy med konkret åtgärdsplan och särskilda resurser som miljösamordnare och energirådgivare. Förvaltningens transportbehov ska tillgodoses genom bilpooler, kollektivtrafiken och cykel.

· Att satsa på närmiljön och öka trivseln i stadsdelen genom klottersanering, god belysning och blommor. Genomföra skötselplanerna för naturområdena.

· Att tillsammans med det lokala näringslivet samt Stockholm Business Region arbeta för att utveckla näringslivet i området, bl a närservicen i varje stadsdelscentrum.

· Att väcka liv i näringslivsrådet på nytt.

· Att minska energi(el) förbrukningen i förvaltningens verksamheter med 5 % under 2010.

· Att höja anslaget för omsorgen om personer med funktionsnedsättning och ekonomiskt bistånd med 10%.

· Att strikta miljökrav och ILO:s kärnkonventioner ska ingå i alla upphandlingar av tjänster (och varor).

· Att egenregi-anbud ska läggas som huvudregel när det beslutas om konkurrensutsättning.

· Att inrätta ett ungdomsråd med uppgift att samla in ungas synpunkter och delaktighet

Att samt därutöver anföra följande:

Ett grönt och miljödriven företagande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2010 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I de rödgrönas budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 745 Mkr mer än den moderatledda majoriteten till stadsdelarna. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd skulle få minst 30 Mkr än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. De rödgrönas förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under denna mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Stadsdelen ska, där aktuellt, garantera genomförandet av skötselplanerna för naturreservaten.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barntätheten inom förskolan i stadsdelen har ökat sedan den moderatledda majoriteten tog över, vilket har inneburit sänkt kvalitet. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barngruppernas storlek behöver minskas till högst 12 barn i småbarnsgrupperna och 14 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2010 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk, år 2011 bör det vara 40 procent.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som infördes under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker. Arbetet mot diskriminering ska regelbundet följas upp.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förstärkas. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), jämför MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)).

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt. Vi vill därför sänka arbetstiden för personalen bland de yrkesgrupper där det är mest angeläget. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd – vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. Varje stadsdelsnämnd ska ha egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga. Krav på motprestation inte ska vara huvudregel för att få försörjningsstöd. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Utgångspunkten för vår förda politik är stockholmaren som bor eller verkar i Spånga-Tensta. Det är medborgarens behov intressen och möjligheter som ska vägleda det politiska arbetet. Verksamhet och organisation ska anpassas för att möta medborgarnas val och förväntningar. Boende i stadsdelen ska ha mer makt över sina liv. Det är så starka självständiga individer kan utvecklas. Inte minst ur ett integrationsperspektiv är det viktigt att öka makten över den egna ekonomin. Det måste alltid löna sig att arbeta.

Verksamhetsplan och budget för stadsdelsnämnden Spånga-Tensta hänger tätt samman med Stockholm stads budget 2010. Målen som beslutats i kommunfullmäktige är styrande för nämndens verksamhet.

Stockholm stads budget för 2010 präglas av konsekvenserna av den globala finanskris som inleddes för ett drygt år sedan. Även om Stockholm inte drabbats lika hårt som många andra delar av landet påverkar krisen även Stockholm och vår stadsdel. Detta inskärper vikten av att fokusera på kärnverksamheterna och prioritera strategiskt kloka satsningar.

Kvalitet

Stockholms stad har erhållit utmärkelsen årets kvalitetskommun och

i Spånga-Tensta pågår ett intensivt utvecklings- och kvalitetsarbete på alla nivåer. Stadsdelens medarbetare arbetar aktivt med vision 2030, Ett Stockholm i världsklass.

Verksamheterna håller hög kvalitet och Fristad äldreboende i Bromsten och förskolan Stormhatten i Tensta nominerades till stadens kvalitetsutmärkelse. Det är mycket glädjande att förskolan Stormhatten vann förskoleklassen i hård konkurrens.

Barn och unga

Spånga-Tensta är en av de stadsdelar där det bor flest barn och ungdomar.

Förskolorna håller hög kvalitet och uppfyller barnomsorgsgarantin.

Upprustning och renovering av stadsdelens lekplatser har pågått kontinuerligt under hela mandatperioden och fortsätter 2010.

Föreningsliv fyller en mycket viktig funktion för många barn och ungdomar och får även nästa år stöd från staden och stadsdelen, detta gäller inte minst sommarverksamhet.

Spånga-Tensta är en stadsdel med många fritidsgårdar. Utveckling av verksamheterna sker kontinuerligt och från 1 februari 2010 drivs Blå Huset och Bromstens fritidsgård på entreprenad av Stadsmissionen. Fritidsgårdsverksamheten i gamla Spånga, Grottan och Folkan drivs sedan ett par år också på entreprenad och har en uppskattad verksamhet.

Ungdomsprojekten Trygg i Tensta och Tensta against Crime permanentas. Goda erfarenheter har gjorts och nya ungdomar får möjlighet att komma med.

Strukturerat samarbete är oftast nyckeln till goda resultat. Vi ser med tillfredställelse på det arbete som pågår inom ramen för SamTidigtFörst där skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis ingår.

Föräldrars ansvar för de egna barnen kan inte nog poängteras. De flesta föräldrar är angelägna om att sköta den uppgiften på ett bra sätt. Ibland kan stöd behövas i föräldrarollen och vi ser med tillfredställelse att Spånga-Tensta är drivande i projektet Föräldrakraft som startar tillsammans med andra aktörer.

Erfarenheterna från tidigare år av sommarjobb för stadsdelens ungdomar är mycket goda och 2010 kommer den möjligheten att finnas i samarbete med Järvalyftet.

Äldre

Inom äldreomsorgen sker särskilda satsningar på att utveckla det sociala innehållet, mat och matsituationer, under sommaren genomförs också särskilda aktiviteter. Möjligheten för stadsdelens äldre att välja utförare i hemtjänsten samt boende efter biståndsbeslut är uppskattat. Att kunna påverka sin livssituation är lika viktigt för äldre som för andra medborgare i stadsdelen. Här fyller informationen till stadsdelens äldre en central funktion.

Stadsdelens äldreverksamhet håller hög kvalitet och samarbetet med frivilligorganisationer förstärker detta ytterligare. Guldkant och Trygghetsringningen är exempel på detta.

Ekonomiskt bistånd

Under senare delen av 2009 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat trots innevarande lågkonjunktur. Ett viktigt arbete genomförs på avdelningen och en särskild satsning är utökningen med två handläggartjänster för att utöka kvaliteten i handläggningen.

Samarbetet med jobbtorgen är av central betydelse dels för att hålla kostnaderna nere men det är ännu mer angeläget att medverka till att genom jobbtorgen medverka till att ge människor möjlighet till egen försörjning.

Trygghet och delaktighet

Stadsdelen fortsätter att utveckla och förbättra det goda samarbete som redan idag finns med andra aktörer. Detta sker dels inom ramen för det lokal BRÅ samt genom konkreta projekt och uppdrag. Det är tydligt att många medborgare är intresserade av att delta aktivt i det lokala trygghetsarbetet såväl i Tensta som i Gamla Spånga.

Ett exempel är föräldraföreningar som deltar och organiserar vuxenvandringar och möten i trygghetsfrågor. Ett annat exempel är Grannstöds verksamheten som helt bygger på ideella insatser och fyller en stor funktion. Samarbete med socialtjänst, skola, barn och ungdomsverksamhet, polis, fastighetsägare, föreningsliv och näringsidkare är av central betydelse. Ett exempel, men inte det enda är Järvaandan. Trygg i Tensta och Tensta against Crime samt organiserandet av SMS listor har starkt bidragit till en tryggare stadsdel och fortgår under 2010.

Att vara med och påverka utvecklingen av den egna stadsdelen är viktigt ur många aspekter. Den möjligheten har ytterligare utvecklats genom Tenstadialogen som genomförts via Järvalyftet under hösten. Redovisningar och aktiviteter med anledning av resultatet kommer äga rum under 2010.

Valfrihet

Vi värnar om medborgarnas möjligheter att kunna göra de egna valen. Arbetet i staden pågår ständigt för att utveckla såväl valfrihetssystem som information om alternativen.

För att ytterligare utöka mångfald och kvalitet fortsätter konkurrensutsättning av de verksamheter som inte är myndighetsutövning eller strategiska ledningsfunktioner.

Medarbetarna

Kvaliteten på stadsdelens verksamheter beror i hög grad på engagerade, kompetenta och professionella medarbetare som trivs och vill vara med och utveckla sin arbetsplats, det förutsätter goda chefer och ledare. Det är glädjande att Spånga-Tensta för andra gången i rad är den stadsdel där medarbetarna trivs bäst på sitt arbete, d.v.s som fått högst nöjd medarbetarindex, NMI 65.

Arbetet med att ha attraktiva arbetsplatser fortsätter samtidigt som åtgärder för att minska sjukskrivningar genomförs.

2010 års verksamhetsplan har fokus på ökad kvalitet och god hushållning med medborgarnas resurser. Det kommande årets verksamhet i Spånga-Tensta präglas av ett starkt fokus påstadens kärnverksamheter . Tillsammans med alla stadsdelens medarbetare, ett engagerat föreningsliv många enskilda medborgare och stadens övriga verksamheter blirSpånga-Tensta en trevlig, trygg och spännande stadsdel att bo och vistas i 2010.

____________________

§18 Månadsrapport november 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2009.

Ärendet

Lämnad prognos innebär ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Den förbättrade prognosen beror främst på att förvaltningen erhöll 4,5 mnkr extra för ekonomiskt bistånd på grund av ökade flyktingkostnader i samband med kommunfullmäktiges slutliga avstämning av budgeten i tertialrapport 2.

I november månad har de prognostiserade kostnaderna för äldreomsorgen ökat med 3,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Individ- och familjeomsorgens prognos har förbättrats med 2,2 mnkr. Ekonomiskt bistånd har en fortsatt trend med minskade kostnader. Förvaltningen resultatenheter har ökade kostnader om 0,5 mnkr.

Övriga verksamheter är i stort oförändrade eller visar en viss förbättring jämfört med prognosen i oktober.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2009.

Dnr 026-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§19 Rapport om Tensta Marknad 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Tensta marknad ägde rum den 5-6 september och blev den 22:a marknaden i rad och anordnades av föreningen Tensta Marknadskommitté. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning stödjer marknaden i syfte att skapa en positiv bild av stadsdelen samtidigt som boende och besökare ges tillfälle till att umgås och ha trevligt. Marknaden möjliggörs av det engagemang som finns i området både från föreningar och enskilda personer. I år har cirka 400 personer, varav 300 ungdomar, arbetat under marknadsdagarna, för att ge de uppskattningsvis 35000 besökarna en ren, säker och trevlig folkfest. Nya inslag i årets marknad var Tensta Idol och Barnkarnevalen som blev mycket uppskattat bland barnen och ungdomarna.

Marknaden finansierades genom bidrag från sponsorer och genom intäkter från upplåtelse av marknadsytor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2009.

Dnr 578-2009-101

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M+KD fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Den 5-6 september 2009 genomfördes Tensta Marknad för 22:a gången. Det har blivit en viktig tradition och mötesplats i området som sätter Tensta på kartan i resten av Stockholm.

Det är viktigt att all verksamhet som stadsdelen tilldelar offentliga medel granskas, och att nämnden och medborgarna får insyn i vad anslaget har gått till. Därför är denna rapport mycket viktig och ett stort steg i rätt riktning.

Rapporten visar på ett stort engagemang för Tensta Marknad både av boende i stadsdelen och besökare och 400 personer arbetade frivilligt med genomförandet. Ett tryggt och bra samhälle kan aldrig skapas enbart genom offentliga verksamheter utan bygger också på att engagerade medborgare frivilligt medverkar med idéella insatser.

Målsättningen bör vara att Tensta Marknad i framtiden arrangeras idéellt av människor i lokalområdet. Detta kan till exempel genom samarbete mellan lokala föreningar, organisationer och företag. För att detta ska vara möjligt och långsiktigt hållbart är det önskvärt att det i samband med genomförandet av Tensta Marknad 2010 ingår utbildnings- och träningsmoment eftersom ett så stort arrangemang som Tensta Marknad kräver erfarenhet, kunskaper och kontakter för att hålla ihop.

Vår övertygelse är att Tensta Marknad på så sätt kommer att växa och bli starkare självständigt.”

Särskilt uttalande

Ledamoten Rune Olofsson (S) lade gemensamt för S+MP+V fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Förvaltningen beskriver i rapporten om Tensta Marknad 2009 att syftet med Tensta Marknad är att skapa en positiv bild av stadsdelen Tensta som en kreativ och skapande del av Stockholm. Vidare redovisar förvaltningen att den senaste marknaden blev lyckad med 35000 besökare med, stort engagemang från det civila samhället. Där ca. 400 frivilliga funktionärer gjorde det möjligt att evenemanget kunde genomföras, med stort stöd från förvaltningens engagerade personal.

Samtidigt framför förvaltningen synpunkter som innebär att förvaltningen fasar ut sitt engagemang och deltagande i att samordna Tensta Marknad, istället ska ansvaret för att genomföra evenemanget och marknadsföringen skall läggas på entreprenörer, föreningar och enskilda personer.

Vi rödgröna alternativet tycker att det är av stort värde att man bevarar Tensta Marknads grundtanke, nämligen samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och de frivilliga krafterna i området. När Tensta Marknad för första gången anordnades inför valet 1988, var ett sätt att höja medborgarnas valdeltagande och inflytande. Att inför valåret 2010 fasa ut sitt huvudansvar som förvaltningen föreslår, är att frångå den ursprungliga grundtanken med Tensta Marknad.

Vi rödgröna alternativet föreslår att inför valet 2010 förlägga Tensta Marknad i samband med valet, och där med återgå till ursprungstanken. Förvaltningens fortsatta engagemang är viktigt av många skäl, och samtidigt har Tensta Marknad ett stort positivt PR-värde för stadsdelen.”

_____________________

§20 Protokoll från lokala handikapprådet den 3 november 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 065-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________________

§21 Protokoll från lokala pensionärsrådet den 5 november 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Dnr 66-2009-099

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________