Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18.00
Plats
Tensta Träff Hagstråket 13

Öppet forum, klockan 18.00
Denna del av sammanträdet inleds med information om hur Stockh Läs mer...olm stad hanterar matavfall.
Allmänheten har därefter möjlighet att ställa frågor.

Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

Förhinder anmäls till Ida Malmborg, nämndsekreterare
Telefon: 08-508 03 499
E-post: malmborg.ida.sundback@stockholm.se

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 25 april 2012.
Protokollet från sammanträdet den 15 mars 2012 justerades
den 21 mars 2012.

2 Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Dnr 136-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

3 Svar på remiss om ändring i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Dnr 126-2012-1.5.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

4 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 160-2012-1.1.
Förslag till beslut Omedelbar justering

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2013 med inriktning 2014-2015 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

5 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2012

Dnr 101-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

6 Inköp och upphandling i Spånga-Tensta

Dnr 50-2012-2.2.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden antar uppdaterade anvisningar för inköp och upphandling för Spånga-Tensta

7 Studieresa till Toscana, Chiantiområdet för Bromstensgårdens personalgrupp

Dnr 147-2012-1.2.5.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får åka till Toscana, Chiantiområdet den 22-26 september 2012

8 Medborgarförslag om vård av kulturväxten i slänten mellan Solhöjden och Spånga IP

Dnr 674-2011-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

9 Revisionsplan 2012

Dnr 138-2012-1.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger till handlingarna.

10 Rapport om genomförd upphandling av driften av receptionsfunktionen för stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15

Dnr 217-2011-2.2.2.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av driften av receptionistfunktionen för stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15 till handlingarna.

11 Ansökan om medel avseende projektet "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden"

Dnr 166-2012-7.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ansöker om medel för Fristad sjukhem avseende projektet "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden" i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

12 Verksamhetsberättelse - personligt ombud år 2011

13 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Dnr 149-2012-1.2.4.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

14 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Dnr 10-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från råd för funktionshindersfrågor sammanträde den 27 februari 2012 till handlingarna.

15 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Dnr 9-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från pensionärsrådets sammanträde den 1 mars 2012 till handlingarna.

16 Lokala brottsförebyggande rådets protokoll 2012

Dnr 104-2012-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger protokollet från lokala brottsförebyggande rådets sammanträde den 6 februari 2012 till handlingarna.

17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2012

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

18 Information, kurser och konferenser

19 Nämndens och förvaltningens frågor

20 Månadsrapport mars 2012

Förslag till beslut
Dnr 174-2012-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2012.
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att utse ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) och vice ordföranden Ornina Younan (S) att justera dagens protokoll.

Stadsdelsnämnden beslöt vidare att protokollet ska justeras
den 25 april 2012.

Det anmäldes att protokollet fört vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 mars 2012 justerades den 21 mars 2012.

_________________

§2 Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.


Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Awad Hersi (MP) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om behovet av att kvalitetssäkra tolkningen i stadens verksamheter.


Awad Hersi (MP) föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande;

1. Att Stockholm stad utreder möjligheten att införa enhetlig tolktaxa som bas för tolktjänster.

2. Att staden skall ersätta anlitade tolkar för spilltid och betala reseersättning.

3. Att staden i första hand ska anlita auktoriserade tolkar och betala sådana tolkar högre ersättning.

4. Att kvalitetskontroller för tolktjänster ska tas fram enligt ILS.

5. Att staden prioriterar tolkförmedlingar som arbetar enligt yrkeskodex (god förmedlingssed).

6. Att staden skall samråda med tolkarnas intresseorganisation inför kommande upphandlingar av tolktjänser.

Förvaltningen anser att punkterna 1 – 4 i förslaget skulle kunna utredas vidare för att säkerställa en god kvalitet, en rättvis prissättning och god möjlighet till kontroll. Staden skulle sedan kunna ta ställning utifrån vad en eventuell utredning kommit fram till. Vad avser punkterna 5 och 6 är det av stor vikt att upphandlingsreglerna beaktas.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012.

Dnr 136-2012-1.5.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att bifalla motionen om kvalitetssäkring av tolknigen i stadens verksamheter
Att därutöver anföra följande

Hur tolkverksamheten i stadsdelen fungerar är en fråga om rättsäkerhet det vill säga att myndigheten garanterar likabehandling för alla medborgare inom all kommunal förvaltning. Att duktiga och auktoriserade tokar väljer bort tolkningsuppdrag i kommunala förvaltningar är ett problem som bör uppmärksammas. Kvalitetssäkringen ska gälla i hela kedjan av tolktjänsterna, från upphandling, leverantörer och ersättning till tolkarna. Vi konstaterar att kvalitetssäkringen i stadens tolkverksamhet har idag betydande kvalitetsbrister och att bristerna kan ge negativa konsekvenser för den enskilda medborgaren.”

_________________

§3 Svar på remiss om ändring i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Beslut

Stadsdelsnämnden tillstyrker remissen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag på ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna samt äldrenämnden med anledning av kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2012. Förvaltningens konstaterar att stadsledningskontorets föreslagna revideringar ligger i linje med de beslut som kommunfullmäktige fattade i budget för år 2012.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 29 februari 2012.

Dnr 126-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§4 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2013 med inriktning 2014-2015 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomi och verksamhet för en period av tre år där det aktuella budgetåret utgör periodens första år. Med anledning av detta ska nämnderna analysera den kommande perioden och utifrån stadsledningskontorets anvisningar inkomma med ärenden som utgör underlag till kommunfullmäktiges budget. Av nämndens ärende ska det framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Denna analys ska ta sin utgångspunkt i omvärldsförändringar och följdförändringar i den egna verksamheten. Slutsatserna i underlagen ska användas i det kommande budgetarbetet.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 23 mars 2012.

Dnr 160-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Ornina Younan (S) lade gemensamt för S+V fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av vice ordföranden Ornina Younan (S), Jonas Ljungstedt (V), Anna Jonazon (S) och Rune Olofsson (S) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens budgetram för de kommande åren som är oförändrar i förhållande tillårets och därmed inte kompenserar för kostnadsökningar. Vi hänvisar till oppositionens budgetunderlag i kommunfullmäktige.

Antalet invånarna i vår stadsdel har ökat och fortsätter att öka. Samtidigt minskar alliansen stadsdelens budgetram under de närmaste åren. Det blir allt mindre pengar per invånare i stadsdelens budget, en ekvation som i längden inte kan gå ihop.

Den borgerliga alliansens budget för staden innebär ingen uppräkning för ökade kostnader för pris och löneökningar eller andra kostnader och det får allvarliga konsekvenser för de ekonomiskt och socialt svagaste invånarna i vår stad och visar enligt vår mening på en cynisk människosyn. Den givna budgetramen för de kommande åren innebär det effektiviseringar i verksamheten vilket med andra ord innebär nedskärningar i många av förvaltningens verksamheter i vår stadsdel.

Det som vi påpekat tidigare börjar synas tydligt i tjänsteutlåtanden från förvaltningen. Detta är inte hållbar utveckling. Åtstramningarna har pågått länge och ytterligare åtstramningar och nedskärningar har signalerats från förvaltningen är att vänta för nästkommande åren.

Ett gott samarbete mellan ledning och anställda är en förutsättning för framgångsrika verksamheter. Vi vill betona de fackliga organisationernas roll för att skapa en god arbetsmiljö och bidra till en förbättrad kvalitet av förvaltningens tjänster.

Uppdraget att arbeta med en värdegrund som talar om människors värde och värdighet kolliderar med ekonomisk åtstramning. Vi anser att det sällan går att skapa kvalitet utan tillräckliga resurser.

Förvaltningen lyfter upp problem kring förskoleverksamheten som ser olika ut i våra stadsdelar. I Solhem, Flysta och Bromsten är behovet av utbyggnad stort medan i Tensta riskerar avdelningar att läggas som en följd av att antalet barn med platsbehov minskar. Detta beror bland annat på vårdnadsbidraget, som framför allt utnyttjas i Tensta. Vi ser problem med detta eftersom de barn som inte deltar i den reguljära barnomsorgen som stadsdelen erbjuder går miste om de pedagogiska verksamheterna, bland annat vad gäller språkutveckling.

Uppdelningen av ansvar för förskolan, där stadsdelsnämnden har ansvar för de offentligt drivna förskolorna och utbildningsnämnden för de privata, mycket olycklig. Det medför stora svårigheter att planera verksamheten och mycket dubbelarbete i köhanteringen. För att kunna garantera en god kvalitet i all barnomsorg anser vi att stadsdelen även bör ha tillsynsansvaret för alla förskolor inom området. Vi är också mycket oroliga för det ansvar stadsdelsnämnden har om en privat förskola går i konkurs. För detta finns ingen beredskap.

Stadsdelsnämnden har tidigare haft ansvar för grundskolan, vilket hade många fördelar. Det underlättade övergången från förskola till skola och gav kontinuitet i stödet till barn med särskilda behov. Många rektorer upplevde det som en fördel att ha nära till beslutsfattarna. Vi anser därför att ansvaret för grundskolan bör återgå till stadsdelsnämnden.

När det gäller kultur- och föreningslivet är resurserna knapphändiga. Det finns föreningar som gör ett stort arbete för att på olika sätt våra medborgare lokalt, ofta arbetsuppgifter som våra myndigheter inte klarar av att hantera. Vi vill utveckla det här stödet. Den borgerliga majoriteten ignorerar dessa signaler och väljer istället att sänka bidraget till en ideell organisation som utför arbetsuppgifter som våra myndigheter inte klarar av att hantera. Den summa som satsas i föreningsstöd är ofta väl använd i förhållande till det arbete som utförs.

Inom äldreomsorgen pekar förvaltningen på att behovet kommer att bli större och att antalet äldre kommer att öka, framförallt antalet äldre med utländsk bakgrund. Detta kommer att ställa stora krav på våra verksamheter. Därför är det viktigt att bemöta de problem som kommer att uppstå med välutbildad personal och med goda kunskaper i andra språk.

Andelen arbetslösa vuxna och ungdomar i vår stadsdel är stor, det behövs större satsningar på dessa grupper om de ska ha en chans att komma ut i arbetslivet. Misslyckade jobbcoacher och jobbtorg som skickar arbetslösa på kurser som inte leder till arbete är inte vägen. Istället ska man satsa på att förstärka Komvux, yrkesutbildningar och andra utbildningar som efterfrågas så att dessa grupper får den kompetens som arbetsmarknaden och samhället är i behov av. Speciellt angeläget är det med åtgärder så att unga vuxna har arbete.


Satsningar på sommarjobb är bra. Vi ser gärna en utökning så att även ungdomar som är äldre och inte längre går i skolan kan erbjudas sommarjobb. Denna grupp är stor i vår stadsdel och många av dem är arbetslösa. Sommarjobb kan vara inkörsporten till ett jobb för dem.

Andelen hushåll beroende av ekonomiskt bistånd har ökat och alla signaler pekar på en fortsatt ökning. En utmaning som vi har att möta är anhöriginvandringen som kommer ge direkt utslag på försörjningsstödet. Redan idag orsakar försörjningsstödet stora underskott och vi befarar att detta kommer att öka ytterligare. Vi anser att ansvaret för den här ekonomiska situationen ska ligga centralt i staden.

Trångboddheten är i dagsläget ett stort problem i stadsdelen. Med fler personer som flyttar till vår stadsdel och med anhöriginvandringen så kommer det påverka boendesituationen ännu mer. Att 40% av förstagångsbesökarna hos ekonomiskt bistånd saknar förstahandskontrakt visar tydligt att problemet är mycket större än vad man tidigare trott. Detta kommer att leda till att fler hamnar i hemlöshet, även familjer med barn. Den här boendeproblematiken måste lösas omgående det får oöverstigliga konsekvenser.

För att Stockholm och Spånga-Tensta ska vara attraktiva krävs ett utbud av kultur och icke-kommersiell verksamhet samt tillgång till föreningslokaler till rimliga kostnader. I Spånga-Tensta är detta bristvara och vi anser det mycket angeläget att en satsning för att skapa gemenskap och förebygga olika missförhållanden.

Stadsdelsnämnden ska ta en mycket mera aktiv roll i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Det behövs helt nya offensiva satsningar som definitivt inte kan finansieras med majoritetens budget. Stadsdelen ska både internt och externt prioritera en minskad energiförbrukning genom bland annat en satsning på arbetet med energirådgivning.

Stadsdelens egna verksamheter bör vara föregångare i utvecklingen, särskilt när vi blir alltfler inom samma geografiska område vilket ökar slitaget på våra grönområden och innebär risk för en ständigt ökande negativ miljöpåverkan

Den borgerliga majoriteten har valt att allt mer övergå till att bedriva verksamhet i förorterna som projektverksamheter som till exempel Järvalyftet. Istället anser vi att stadens budget för stadsdelsnämnderna ska innehålla tillräckligt anslag så att en fullgod kommunal service efter likabehandlingsprincipen kan upprätthållas.

En trygg stad har trygga medborgare, för att medborgare skall känna sig trygga så är den ekonomiska tryggheten viktig, likaså den yttre miljön så som en ren och säker stadsdel. En satsning på ett näringslivsråd och center så att stadsdelen blir attraktiv för företag är ett måste”

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att

Att avslå bifalla underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Att stadsdelsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa att Spånga-Tensta stadsdelsnämnd erhåller ersättning för ökade kostnader för 2013.

samt därutöver anföra följande

Förvaltningens förslag till 3 årsplan, som bygger på Alliansen ekonomiska 3 årsplan, är ett tydligt tecken på att Spånga-Tensta SDN är en av förlorarna vad gäller möjligheter för hur stadsdelen ska kunna utvecklas.

Många verksamheter väntas ha stora kostnadsökningar, äldreomsorgen, verksamheten för barn och ungdom samt försörjningsstöd. Vi ser också lönepriskompensation är inte heller inräknat i budgetunderlaget för 2013 för att kunna hålla beslutad budgetplan.

I budgetunderlaget för 2013 framgår av nedskärningar av verksamheterna motsvarande på 20 miljoner kronor.

Om Alliansens politiker inte vill att vår stadsdel ska få ökade ekonomiska resurser så kommer Miljöpartiets att kämpa med näbbar och klor för att vår fina stadsdel ska få de resurser de är berättigade till. Miljöpartiet tror på en positiv utvecklingen för stadsdelen Spånga-Tensta SDN.

Bättre förutsättning för det lokala näringslivet
Grunden för långsiktig, ekologisk och social hållbar utveckling för en social utsatt stadsdel som Spånga-Tensta är små företagarpolitiken. Miljöpartiet vill skapa småföretagscentrum där nya små företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till små företagare.

Ungdomsanställningar.

Vi vill titta på möjligheten att anställa unga arbetslösa inom stadsdelen olika verksamheter.

Miljö och demokrati arbetet

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Deltagardemokratin är viktig att medborgarna får rätt i att påverka olika sakfrågor och olika folkinitiativ bör uppmuntras.

Upphandling

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav och sociala krav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler.

Ett av de miljökrav som ska ställas är att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter.

Ekologisk mat

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

Konsumentvägledning och energirådgivning

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Satsningar på konsumentvägledningen ska öka.

Stadsdelen ska minska sin energiförbrukning med 20%. Stadsdelen inrättar energirådgivare som stödjer privatpersoner att få ner sin totala energiförbrukning. Aktiv energimätning ska användas för att medvetengöra energiåtgången och bespara energi.

Fokus på mångfald och antidiskrimineringsarbete

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Tillgänglighet, arbetsmiljö mm.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Egenregianbud ska läggas vid upphandling

Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

God mat och livskvalitet för äldre

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) lade gemensamt för FP+M fram ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande

Underlaget för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 visar på den höga ambitionsnivå som finns i alla stadsdelens verksamheter.

Det intensiva arbetet som handlar om barn och ungdomar och omfattar många avdelningar fortsätter. Exempel på detta är föräldrautbildningar, föräldraseminarier på olika modersmål, tidig upptäckt och relevanta åtgärder för barn och ungdomar som far illa. Föräldrasamtal inom 48-timmar då ungdomar använt droger eller misstänks för brott, samarbete med skola, arbetsmarknadsförvaltningen, arbetsförmedlingen m.fl för att nå fler i gruppen 18-24 år och stimulera till arbete eller fortsatta studier.

SamTidigtFörst är en samarbetsmodell som rönt intresse från andra stadsdelar och kommuner.

Metoden sociala insatsgrupper är nu etablerad i stadsdelen. I Spånga-Tensta har alla ungdomar mellan 15-18 år möjlighet till sommarjobb.

Den största utmaningen inom förskolan är att öka andelen behöriga förskollärare. Förvaltningen kommer därför upprätta en långsiktig rekryteringsplan, satsningar sker också på ledarskapsutveckling för personal. Ett aktivt arbete för att minska sjukskrivningar pågår och har givit bra resultat. Det arbetet fortsätter.

Inom stadsdelen pågår ett strukturerat arbete för att fler invånare ska bli självförsörjande. Många från andra delar av landet söker sig till stadsdelen utan att ha ordnad boendesituation, detta är en stor utmaning. Vi kan se ett behov av en översyn av stadens fördelningsnycklar för ekonomiskt bistånd kombinerat med än mer utvecklade arbetsmetoder.

Förutom en god och säker omvårdnad inom äldreomsorgen är det sociala innehållet en viktig del. Maten och måltidssituationerna är viktiga inslag såväl som möjlighet till utevistelse och kulturella inslag. Särskild uppmärksamhet bör riktas på sommarmånaderna såväl för boende på vård och omsorgsboenden som personer med hemtjänst . De möjligheter som finns med anledning av många sommarjobbare bör tillvaratas, där ungdomar kan erbjudas jobb och bidra till stöd och hjälp för stadsdelens äldre vare sig de är på institution eller bor hemma.

Inom Stockholms län pågår ett arbete med sikte på att under planperioden föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna, Hemsjukvård 2015 . Om samtliga kommuner och landstinget är eniga är planen att överförandet ska ske i början på 2015. Detta arbete bör noggrant följas av förvaltningen så att nödvändiga förberedelser kan påbörjas så snart beslut är fattade.”

_________________

§5 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner enheternas kvalitetsgarantier.

Ärendet

Förvaltningens enheter har utarbetat kvalitetsgarantier. Syftet med kvalitetsgarantierna är att ge brukarna en bra bild av enhetens verksamhet. Med utgångspunkt i enhetens verksamhetsplan väljer verksamheten ut de åtaganden som är intressanta att kommunicera med brukaren och andra utomstående. Kvalitetsgarantierna utgör i många fall goda exempel medan andra har behov av att utvecklas vidare. Förvaltningen kommer att återkoppla synpunkter och utvecklingsförslag för att därigenom fortsätta enheternas utvecklingsarbete.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Dnr 101-2012-1.1.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

Förslag till beslut:

- Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

- Att därutöver anföra följande

Vi tackar förvaltningen för rapporten. Rapporten visar verksamheternas syfte, aktiviteter och kontaktuppgifter på ett väldigt tydligt sätt för brukarna.

Dock har vi några funderingar kring rapporten. I tjänsteutlåtandet för rapporten står det:

’Enheterna i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har med utgångspunkt i sina verksamhetsplaner därför valt ut vilka åtagande som ger en riktig bild av vad verksamheterna åtar sig utifrån brukarperspektivet’

Vår fråga är till förvaltningen: Hur har förvaltningen undersökt att det verksamheterna beskriver i rapporten är en riktig bild?

Syftet med kvalitetsgarantierna är att ge brukarna en bra bild av enhetens verksamhet. Brukarna har rätt att få veta vilka utvecklingsområden enheten och/eller verksamheten har. Vi tycker därför att respektive kvalitetsgarantierna bör kompletteras med ett stycke där utvecklingsområde för verksamheten beskrivs.

Vi vill också tillägga att förvaltningens arbete med att stödja enheterna i utvecklingsarbetet uppskattas.”

_________________

§6 Inköp och upphandling i Spånga-Tensta

Beslut

Stadsdelsnämnden antar uppdaterade anvisningar för inköp och upphandling för Spånga-Tensta.

Ärendet

Spånga-Tensta stadsdelsnämnds anvisningar för inköp och upphandling har uppdaterats med avseende på beslut om nya tröskelvärden vid offentlig upphandling och beloppsgränsen för direktupphandling samt ändrad organisation inom stadsdelsförvaltningen. I anvisningarna ingår beskrivning av nämndens ansvar i upphandlingsfrågor, olika former för genomförande av upphandling och vilka beslut i upphandlingsärenden som kan delegeras till tjänsteman samt stadsdelsförvaltningens kompetens och organisation för inköp och upphandling.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 24 januari 2012.

Dnr 50-2012-2.2.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§7 Studieresa till Toscana, Chiantiområdet för Bromstensgårdens personalgrupp

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp får åka till Toscana, Chiantiområdet den 22-26 september 2012.

Ärendet

Utrednings- och akuthemmet Bromstensgården har för avsikt att under ett par dagar åka på en studieresa till Toscana, Chiantiområdet. Syftet med studieresan är dels att arbeta med samarbetsprocesser i personalgruppen utifrån att verksamheten tar emot barn och föräldrar med större och mer komplexa omsorgsbrister än förr, dels att besöka UNICEF Innocenti Research center i Florens.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 19 mars 2012.

Dnr 147-2012-1.2.5.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§8 Medborgarförslag om vård av kulturväxten i slänten mellan Solhöjden och Spånga IP

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag angående skötsel av slänten mellan Spånga IP och radhusområdet Solhöjden i Spånga samt skötsel och information om fornlämningar mellan Solhems Hagväg och Spångadalen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Dnr 674-2011-1.2.4.

Förslag till beslut

Ordföranden Ann-Katrin Åslund (FP) föreslog gemensamt för FP+M att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Awad Hersi (MP) lade för MP fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat att anta FP+M:s förslag.

Reservation

Reservation anmäldes av ledamöterna Awad Hersi (MP) och Derya Uzel (MP) till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut

· Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

· Att därutöver anföra följande

Vi tackar författaren till det inkomna medborgarförslaget och förvaltningen för rapporten.

Förslagsställaren påpekar på ett antal åtgärder som måste skötas och det är viktigt att avtalet med entreprenören om skötsel medger en omfattning som motsvarar behovet.

Ett mindre önskat inslag i aktuella området är att området används som latrin och att det i sig är återkommande problem vilket vi önskar att förvaltningen uppmärksammar.

Det är att bra att möjlighet till brukaravtal utreds och det sprids till de intresserade?”

_________________

§9 Revisionsplan 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger Revisionsplan 2012 till handlingarna.

Ärendet

På fullmäktiges uppdrag granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs av stadens nämnder, bolag och stiftelser i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisorerna ska varje år pröva om verksamheten inom kommunstyrelse och nämnder sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Dnr 138-2012-1.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Rapport om genomförd upphandling av driften av receptionsfunktionen för stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar lägga rapporten om genomförd upphandling av driften av receptionistfunktionen för stadsdelsförvaltningens huvudkontor på Fagerstagatan 15 till handlingarna.

Ärendet

Rapport gällande genomförd upphandling av drift av receptionsfunktionen för stadsdelsförvaltningens huvudkontor med beslut om tilldelning av kontrakt till vinnande anbudsgivare G4s Security Services AB, organisationsnummer 556095-6772.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012.

Dnr 217-2011-2.2.2.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§11 Ansökan om medel avseende projektet "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden"

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker om medel för Fristad sjukhem avseende projektet ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden” i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Staden har i budget för 2012 konstaterat att det finns stora behov att tillgodose vad gäller det sociala innehållet i äldreomsorgen. I budgeten får äldrenämnden uppdraget att arbeta för att engagera och inspirera ungdomar för framtida yrken inom äldreomsorgen.

Ett av målen i äldrenämndens verksamhetsplan är att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras. En av aktiviteterna under detta mål är ett projekt som innebär att ungdomar på helger och skollov besöker äldreboenden för aktivering. Projektet ska pågå under 2012 och äldrenämnden har i sin budget avsatt tre miljoner kronor för ändamålet. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansöker om projektmedel att användas på Fristad sjukhem.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 28 mars 2012.

Dnr 166-2012-7.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§12 Verksamhetsberättelse - personligt ombud år 2011

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Ärendet

Stockholm stad har erhållit statsbidrag till verksamheten personligt ombud för år 2011. Inför beslut om fördelning av statsbidrag för år 2012 begär Länsstyrelsen i Stockholms län att socialnämnden lämnar en verksamhetsberättelse för det gångna året. En ekonomisk redovisning ska bifogas verksamhetsberättelsen.

Socialnämnden överlämnar verksamhetsberättelsen och justerat nämndprotokoll till stadsdelsnämnderna och till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Dnr 131-2012-1.6.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§13 Anmälan av inkomna medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkomna medborgarförslag och återkomma till nämnden.

Ärendet

Det har inkommit ett medborgarförslag om att moskébygget i Tensta skall stoppas och avbrytas till dess svenska myndigheter kan visa att Saudiarabien uppfyller vissa specifika kriterier.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 22 mars 2012.

Dnr 149-2012-1.2.4.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§14 Lokala rådet för funktionshindersfrågor protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sammanträdet den 27 februari 2012 för lokala rådet för funktionshinderfrågor anmäldes.

Dnr 10-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§15 Lokala pensionärsrådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 1 mars 2012 för pensionärsrådet anmäldes.

Dnr 9-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§16 Lokala brottsförebyggande rådets protokoll 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokollet från sammanträdet den 6 februari 2012 för lokala brottsförebyggande rådet anmäldes.

Dnr 104-2012-1.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§17 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen till handlingarna.

Ärendet

Förteckningen finns i pärm på sammanträdet.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§18 Information, kurser och konferenser

- En inbjudan till seminarium om barnfattigdom har skickats ut till nämnden. Den ledamot som vill delta anmäler sig själv.

_________________

§19 Nämndens och förvaltningens frågor

- Skrivelse anmäldes av Awad Hersi (MP) m fl. : ”Utomhusbad på gräsytan mellan Rinkeby och Tensta.

Beslut

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelserna och återkomma till nämnden.

________________________

I pärm på bordet anmäldes inkomna protokoll med mera.

(Bilaga § 19)

§20 Månadsrapport mars 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2012.

Ärendet

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetöverskott om 0,9 mnkr.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett budgetunderskott om 12,0 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 3,9 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 2,1 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,0 mnkr.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 3 april 2012.

Dnr 174-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§21 Nytt namn på Medborgarkontoret

Ärendet utgår.

________________