Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Öppet forum
Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från kultursamo Läs mer...rdnare i Spånga-Tensta stadsdel.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.
1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.
(8 februari).

2 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016

Dnr 1.1-768/2016

Förslag till beslut
Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Godkänna bokslut och verksamhetsberättelsen för år 2016.
2. Begära ombudgetering om 6,5 mnkr för investeringar.
3. Begära ombudgetering om 0,7 mnkr för investeringar till maskiner och inventarier.
4. Begära ombudgetering om 0,16 mnkr för klimatinvesteringar.
5. Beslutar att nedskriva fordringar om 1 316 911 kronor.
6. Begära hos kommunstyrelsen att ackumulerat netto 14,0 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2017.
7. Godkänner redovisning av internkontrollarbetet 2016 i enlighet med bilaga 1.
8. Godkänna redovisning av genomförda verksamhetsuppföljningar inom äldreomsorgen i enlighet med bilaga 3.
9. Godkänna ärendet i övrigt.
10. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 11. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

3 Svar på remiss om Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Dnr 1.5.1-755/2016
Förslag till beslut
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

4 Svar på remiss om uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

Dnr 1.5.1-728/2016
Förslag till beslut
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

5 Svar på remiss om motion om lokalt tiggeriförbud

Dnr 1.5.1-787/2016
Förslag till beslut
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

6 Svar på remiss om motion om att införa ett lokalt tiggeriförbud i Stockholm stad

Dnr 1.5.1-788/2016
Förslag till beslut
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

7 Föreningsbidrag 2017

Dnr 5.4-531/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja bidrag till ideella föreningar enligt följande fördelning:

1. Tensta Unga örnar 20.000 kr
2. Internationella bekantskaper 70.000 kr
3. Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta 150.000 kr
4. Tensta Boxningsklubb 40.000 kr
5. Somaliska Humanitär- och familjeförening 30.000 kr
6. Spånga Blåbandsförening 50.000 kr
7. Verdandi 570.000 kr
8. Tensta familj- och ungdomsförening 20.000 kr
9. Gulan förening 5.000 kr
10. Geesgud 12.000 kr
11. Afro Kultur föreningen i Sverige 12.000 kr
12. Föreningen Järva folkets park 96.000 kr
13. Tensta kvinno- och tjejjourer 200.000 kr
14. Tensta 4 H gård 40.000 kr
15. Hjulsta Somaliska föräldraförening 40.000 kr
16. Nordic AFRO-center 12.000 kr
17. Spånga Folkdansgille 18.000 kr
18. Kalon Humanitär hjälp 20.000 kr

8 Tensta Marknad 2016 - bordlagt ärende

Dnr 1.2.5-266/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna stadsdelsförvaltningens förslag för revisionsgranskning av tidigare rapporteringar från Tensta Marknadskommitté.

9 Underlag för tillämpning av idéburet offentligt partnerskap, IOP

Dnr 1.1-368/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna underlaget för Idéburet Offentligt Partnerskap.

10 Yttrande över projektrapporten Tryggt boende inom äldreomsorgen

Dnr 1.4-739/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på revisionsrapporten.

11 Yttrande på revisionsrapport Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga

Dnr 1.4-786/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på yttrandet till stadsrevisonen.

12 Anmälan av rapport om Lokalförsörjning- förskola och skola

Dnr 1.6-793/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten lokalförsörjning- förskola och skola till handlingarna.

13 Anmälan av rapport om ensamkommande flyktingbarn

Dnr 1.6-794/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten om ensamkommande flyktingbarn till handlingarna.

14 Svar på skrivelse om flexibel dagverksamhet för äldre

Dnr 1.6-611/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

15 Svar på skrivelse om att arrangera marknader i stadsdelen

Dnr 1.6-824/2016
Förslag till beslut

1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bifalla förvaltningens plan och budget för att främja och utveckla marknaderna i stadsdelen under 2017.

16 Svar på medborgarförslag om bullerplank utmed Hjulsta koloniområde

Dnr 1.2.4-680/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

17 Svar på medborgarförslag om utebelysning och fartgupp i Hjulsta

Dnr 1.2.4-387/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens reviderade tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

18 Svar på medborgarförslag om att fälla träd för mer ljusinsläpp

Dnr 1.2.4-614/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att inga träd ska fällas i Bifrostparken samt att utredning om utökad belysning ska kompletteras till tidigare skrivelse till Trafikkontoret.

19 Svar på medborgarförslag om att föreningar ska göra muntliga anförande

Dnr 1.2.4-562/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

20 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet för cyklar på Duvbovägen i Bromsten

Dnr 1.2.4-697/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avsluta ärendet.

21 Anmälan av medborgarförslag om mötesplats för kvinnor

Dnr 1.2.4-743/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om mötesplats för kvinnor.

22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-7/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-2/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 1 november 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av protokoll från brottsförebygganderådet

Dnr 1.1-7/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 1 november 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november och december 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

27 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Svar på remiss om uppdragsbeskrivningar för nämndernas verksamheter i egen regi inom området funktionsnedsättning respektive socialpsykiatrin

§10 Yttrande över projektrapporten Tryggt boende inom äldreomsorgen

§11 Yttrande på revisionsrapport Aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsinsatser till unga

§21 Anmälan av medborgarförslag om mötesplats för kvinnor

§22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§23 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§24 Anmälan av protokoll från brottsförebygganderådet

§25 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under november och december 2016

§26 Kurser och konferenser

§27 Information, nämndens och förvaltningens frågor