Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och med information från Stadsbyggnadskontor Läs mer...et om arbetet med detaljplanen för Bromstensstaden.

Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker. Tidigast 18.30 börjar det formella sammanträdet. Hörselslinga finns i lokalen.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare.

2 Svar på remiss om revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Dnr 1.5.1-518/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Svar på remiss om betänkande om bättre skydd mot diskriminering

Dnr 1.5.1-576/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remiss om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87).
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

4 Svar på remiss om slutrapport från utredning av servicehus

Dnr 1.5.1-482/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.
2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

5 Svar på remiss om motion om en stadsdelsnämndsreform

Dnr 1.5.1-546/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens svar på remiss om motion om en stadsdelsnämndsreform och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

6 Yttrande till planärende på granskning, ny översiktsplan för Stockholm dnr 2015-10143

Dnr 1.5.3-729/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen om översiktsplan för Stockholm.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

7 Inriktningsärende Förskola på Skogsängsvägen, Bromsten

Dnr 1.1-592/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna inriktningen att av fastighetskontoret, Stockholm stad, förhyra förskola om åtta avdelningar på Skogsängsvägen, Bromsten till en beräknad årshyra av 3 334 100 kr.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att beställa förvärv samt uppdrar till fastighetskontoret att teckna avsiktsförklaring med fastighetsägare FastPartner och Slättö Fastighetsbolag i Stockholm, som i sin tur tecknar avtal med byggherre.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att föreslå kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna inriktningen med att förhyra en ny förskola i bostadsrättsförening på Skogsängsvägen, Bromsten.
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Inriktningsbeslut för gruppbostad i kvarteret Ferdinand 9 i Bromsten

Dnr 1.1-677/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna inriktningen att nämnden hyr en gruppbostad om sex lägenheter samt gemensamhetsutrymmen i kvarteret Ferdinand 9, Bromsten av Fastighetskontoret, FSK Stockholm stad.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att föreslå att stadsdelsförvaltningen beställer köp av bostadsrätt i kvarteret Ferdinand 9, Bromsten i form av ett gruppboende och uppdrar fastighetskontoret att teckna avsiktsförklaring med fastighetsägaren KF Fastigheter AB.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att föreslå kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna inriktningen med att nämnden hyr en gruppbostad i bostadsrättsförening i kvarteret Ferdinand 9, Bromsten.
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på skrivelser om kameraövervakning vid Spånga station och delar av Spånga centrum

Dnr 1.6-517/2017 och 1.6-516/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ställa sig bakom skrivelserna "om behovet av kameraövervakning vid Spånga station och delar av Spånga centrum", vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M), samt "angående stöd till Polismyndighetens arbete med att få kameraövervakning kring Spånga station och delar av Spånga centrum", ledamot Bengt Porseby (L) och överlämna dem till trafiknämnden, samt
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att översända en hemställan till Storstockholms Lokaltrafik (SL) om behovet av kameraövervakning vid Spånga station.

11 Återrapportering om skrivelse om att bevara Spångakvarnen

Dnr 1.6-356/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings svar på skrivelsen.

12 Månadsrapport till nämnden i augusti 2017

Dnr 1.2.1-123/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna denna månadsrapport.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan gällande projektmedel för SEUKI. Sommar-fotbollsturnering

Dnr 5.2-052/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd avslår ansökan om bidrag om 50 000 kr till föreningen SEUKI.

15 Uppföljning av nationaldagsfirandet 2017

Dnr 1.2.5-575/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att inför nationaldagsfirandet 2018 utse en politisk styrgrupp med uppdrag att planera nationaldagen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av förvaltningsrättens beslut om avskrivning av mål gällande överklagande av föreningsbidrag 2017

Dnr 1.4-176/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga förvaltningsrättens beslut till handlingarna.

17 Anmälan av - Socialnämndens rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016

Dnr 1.6-507/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens rapport till handlingarna.

18 Anmälan av - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

Dnr 1.6-574/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens rapport till handlingarna.

19 Anmälan av - Äldrenämndens sammanställning av kvalitetsobservationer för år 2016

Dnr 1.6-480/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga äldrenämndens sammanställning av kvalitetsobservationer för år 2016 till handlingarna.

20 Anmälan av - Uppföljning av kvalitetsgranskning av Platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan Gribbyvägen, Stockholms kommun

Dnr 1.4-209/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga uppföljning av kvalitetsgranskning av platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan Gribbyvägen, Stockholms kommun till handlingarna.

21 Anmälan av - Socialnämndens socialtjänstrapport 2016

Dnr 1.6-632/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens rapport till handlingarna.

22 Anmälan av - Socialnämndens årsrapport för personligt ombud 2016

Dnr 1.6-633/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens årsrapport till handlingarna.

23 Anmälan av - Justering av riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsogen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Dnr 1.6-634/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tagit del av socialförvaltningens och äldreförvaltningens justerade riktlinjer och beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

24 Anmälan av - Socialnämndens slutrapport maj 2016, Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016

Dnr 1.6-635/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens rapport till handlingarna.

25 Anmälan av - Funktionshinderinspektörernas rapport barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

Dnr 1.6-636/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga Funktionshinderinspektörernas rapport till handlingarna.

26 Anmälan av - Socialnämndens Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016

Dnr 1.6-637/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga socialnämndens och äldrenämndens uppföljning till handlingarna.

27 Anmälan av - Medarbetarenkät 2017

Dnr 1.6-562/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga medarbetarenkäten till handlingarna.

28 Anmälan av Stockholms stads förskoleundersökning 2017

Dnr 1.6-494/2017
Förslag till beslut
Spånga -Tensta stadsdelsförvaltning beslutar att lägga brukarundersökningen för förskola 2017 till handlingarna.

29 Svar på medborgarförslag om nattvandring och skyltning för att hindra mopedåkning

Dnr 1.2.4-400/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna över detta tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

30 Anmälan av medborgarförslag om undervisning i städning på förskola

Dnr 1.2.4-585/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om undervisning i städning på förskola

31 Anmälan av medborgarförslag om skatepark i Solhem

Dnr 1.2.4-638/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om skatepark i Solhem.

32 Anmälan av medborgarförslag om multikulturell dag i Järva

Dnr 1.2.4-663/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om multikulturell dag i Järva

33 Anmälan av medborgarförslag om seminarier med unga och poliser

Dnr 1.2.4-593/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om seminarier med unga och poliser

34 Anmälan av medborgarförslag om beachhandboll på parkmark

Dnr 1.2.4-599/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om beachhandboll på parkmark

35 Anmälan av medborgarförslag om samverkan mot rasism

Dnr 1.2.4-818/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om samverkan mot rasism

36 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-125/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Protokoll från pensionärs-/funktionshinderrådet i Spånga-Tensta

Dnr 1.1-6/2017, dnr 1.1-8/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 10 maj 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Protokoll från brottsförebyggande rådet

Dnr 1.1-9/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 9 mars 2017 och den 22 maj 2017 till handlingarna.

39 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

41 Information, nämndens och förvaltningens frågor

- Utbildning med Axel Danielsson tillsammans med nämnden.

§1 Val av justerare och dag för justering

§7 Inriktningsärende Förskola på Skogsängsvägen, Bromsten

§8 Inriktningsbeslut för gruppbostad i kvarteret Ferdinand 9 i Bromsten

§12 Månadsrapport till nämnden i augusti 2017

§13 Ansökan gällande projektmedel för SEUKI. Sommar-fotbollsturnering

§15 Uppföljning av nationaldagsfirandet 2017

§16 Anmälan av förvaltningsrättens beslut om avskrivning av mål gällande överklagande av föreningsbidrag 2017

§17 Anmälan av - Socialnämndens rapport om socialtjänstens kontakter med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016

§19 Anmälan av - Äldrenämndens sammanställning av kvalitetsobservationer för år 2016

§20 Anmälan av - Uppföljning av kvalitetsgranskning av Platsgaranti och kvaliteten i förskolans pedagogiska uppdrag vid förskolan Gribbyvägen, Stockholms kommun

§23 Anmälan av - Justering av riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsogen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

§24 Anmälan av - Socialnämndens slutrapport maj 2016, Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell exploatering och utsatthet, 2014-2016

§25 Anmälan av - Funktionshinderinspektörernas rapport barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser

§26 Anmälan av - Socialnämndens Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2016

§29 Svar på medborgarförslag om nattvandring och skyltning för att hindra mopedåkning

§36 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§37 Protokoll från pensionärs-/funktionshinderrådet i Spånga-Tensta

§38 Protokoll från brottsförebyggande rådet

§39 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under juni och juli 2017

§40 Kurser och konferenser

§41 Information, nämndens och förvaltningens frågor