Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2009-06-15

Sammanträde 2009-06-15

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr.

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m. (Utskickat)

8 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

9 Förberedande bolagsbildning för fastighetstransaktioner i samband med omvandling av stadsutvecklingsområden (Utskickat)

13 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleanten Teres Lindberg (s).

§2 Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2009-03-23 (Nr 1/2009) samt årsstämman 2009-05-04 är justerade och utsända.

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

Förelåg verkställande direktörens tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Koncernstyrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Joachim Quiding.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB m.m.

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-04.

Koncernstyrelsen beslöt

att för innevarande verksamhetsår fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB.

§5 Förslag till budget för 2010 och inriktning för 2011-2012 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB

Koncernstyrelsen beslöt att

1. godkänna redovisade förslag till mål- och uppgifter, resultat- och avkastningskrav för den samlade koncernen, samt för moderbolaget och dess dotterbolag,

2. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultat-, avkastnings- och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om,

3. ge dotterbolagens styrelser i uppdrag att i respektive budget för 2010 redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar samt mot vision 2030,

4. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Reservation avgavs av Teres Lindberg (s) och Abdo Goriya (s) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. delvis godkänna förslag till budget 2010 och inriktning för 2011-2012 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB,

2. avslå de målsättningar som syftar till att sälja ut allmännyttan,

3. avslå ägardirektiven med hänvisning till den socialdemokratiska budgetreservationen

därutöver anföra:


Vi vill att Stockholms Stadshus AB med dotterbolag ska vara ett kraftfullt redskap för att göra Stockholm till en ännu bättre stad att bo, arbeta och besöka. Bolagen kan och bör användas för att säkra stadens bostadsförsörjning, utveckla välfärden, stärka stadens miljöarbete och skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling och jobb.

Bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att förnya och utveckla boendet och de områden där bolagen är verksamma. Satsningen på Järvalyftet, som initierades av den förra majoriteten, bör följas av andra motsvarande satsningar. Vi vill att bostadsbolagen genom god ekonomisk förvaltning och rimliga avkastningskrav ska ges förutsättningar till fortsatta satsningar för att utveckla det befintliga bostadsbeståndet. Avkastningen ska användas för vidareutveckling av bolagen och förbättringar av hyresgästernas boendevillkor. Vi motsätter oss den pågående utförsäljningen av allmännyttan eftersom vi vill värna mångfalden på bostadsmarknaden i staden och ta ansvar för Stockholms långsiktiga bostadsförsörjning.

Därtill anser vi att förändringar i ägandet inom koncernen måste bygga på sund ekonomisk analys. Vi anser att de nu pågående utförsäljningarna av kommunala verksamheter bör avbrytas då denna privatiseringsvåg riskerar att menligt påverka stockholmarnas välfärd och stadens ekonomi.

Avslutningsvis anser vi att det vägledande vid konkurrensutsättning av verksamhet inom bolagen alltid måste vara Stockholm och stockholmarnas bästa. Vi motsätter oss konkurrensutsättning som drivs av ideologisk rigiditet och som därmed riskerar att resultera i sämre och dyrare välfärd för stockholmarna.”

Reservation avgavs av Ann Marie Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att

1. avslå förslaget till budget för 2010 och inriktning för 2011-12 för koncernen,

2. hänvisa till Vänsterpartiets budgetförslag

därutöver anföra:


Förslaget till budget och direktiv för stadens bolag präglas av en inriktning mot minskad verksamhet, avveckling av viktiga funktioner och ökad försäljning av delar av bolagen. Samtidigt förväntas bolagen kunna minska personalstyrkan och öka vinsterna. Denna inriktning gynnar inte stockholmarna och utvecklingen av för staden väsentlig verksamhet.

Tvärtom riskerar man att det blir stora försämringar i försörjningen av fundamentala verksamheter som bostäder och vatten. Majoritetens privatiseringsiver innebär förslag som inte är gynnar verksamheterna, som är illa underbyggda och som saknar konsekvensanalyser

Beträffande bostadsbolagen anser vi inte att de ska arbeta med att avyttra lägenheterna utan i stället utveckla allmännyttan, decentralisera bolagen och hitta former för hyresgästernas aktiva inflytande. Vi avvisar också förslaget att placera Vällingby Centrum i ett separat bolag.

För Stockholms Stadsteater yrkade vi i budgeten för 2009 på andra ägardirektiv som innebär att staden inte ställer krav på ytterligare besparingar utan att teaterns arbete ska präglas av långsiktighet och stabilitet. Resultatnivån ska inte sänkas och ägardirektiven ska inte innehålla krav på minskade kostnader och sponsring eller att på sikt minska behovet av koncernbidrag.

Vi motsatte oss bolagiseringen av USK och anser att en privatisering genom konkurrensutsättning leder till försämrade möjligheter för stadens egna nämnder och bolag att få fram nödvändigt underlag för sina långsiktiga beslut.

Vi hänvisar i stället till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv och budget för koncernen AB Stockholms Stadshus.”

§6 Prognos 2009:1 inklusive resultat per 2009-04-30 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-19.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. godkänna redovisat delårsbokslut och lägga det till handlingarna,

2. tillstyrka en utökning av lånelimiten för AB Familjebostäder med 2 400 mnkr till 6000 mnkr under år 2009,

3. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

Särskilt uttalande avgavs av Teres Lindberg (s), Abdo Goriya (s), Ann Marie Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Prognosen för bostadsbolagens nyproduktion visar på förskjutningar i flera projekt. Målet för 2009 bedöms inte kunna uppnås. Detta är mycket allvarligt, särskilt i ett läge när en rekordstor ungdomsgeneration är på väg ut på bostadsmarknaden. Tillgången till bostäder är en avgörande fråga för Stockholms tillväxtförmåga. Mot bakgrund av detta är den borgerliga majoritetens oförmåga anmärkningsvärd. Staden äger bostadsbolagen, staden har mark och staden har planprocessen. Ändå klarar inte den borgerliga majoriteten av att uppnå kommunfullmäktiges mål.”

§7 Finansiell månadsrapport per 2009-04-30

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-25

Koncernstyrelsen beslöt

att lägga redovisning och finansstrategis förelagda rapporter till handlingarna.

§8 Översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-04-15.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapporten.

Särskilt uttalande avgavs av Ann Marie Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Det är viktigt att stadens verksamheter bedrivs så effektivt som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Den presenterade genomgången visar emellertid enbart vilka besparingar som gjorts inom koncernens bolag, genom minskade administrativa kostnader och stora minskning av personalen. Den visar inte hur effektiva bolagen är ur medborgarsynpunkt och hur väl de uppfyller målen med sin verksamhet. Att t ex Stockholm Vatten minskat sina kostnader med 22,2 mkr innebär inte en vinst för stockholmarna om man samtidigt försämrar underhållet av vattenledningarna och servicen till allmänheten. Det ska inte vara ett självändamål att minska personalen - tvärtom bör staden slå vakt om kompetent personal och inte, som den nuvarande majoriteten, i första hand sträva efter att bli av med den genom utförsäljningar.”

§9 Förberedande bolagsbildning för fastighetstransaktioner i samband med omvandling av stadsutvecklingsområden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. ge VD i Stockholms Stadshus AB i uppdrag att bilda fem vilande aktiebolag för

paketering av fastigheter inför omvandling av stadsutvecklingsområden,

2. förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.

§10 Skrivelse angående SISAB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-20.

Koncernstyrelsen beslöt

att anse skrivelsen SISAB av Carin Jämtin m.fl. (s) besvarad med detta utlåtande.

§11 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-06-02.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. godkänna lägesrapporten avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt,

2. anse skrivelsen angående försäljningar till oäkta föreningar av

Roger Mogert m.fl. (s) besvarad med detta utlåtande,

3. anse skrivelsen angående värderingar av Teres Lindberg (s) besvarad med detta utlåtande.

Reservation avgavs av Ann Marie Engel (v) och Thomas Ehrnström (v) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att stoppa alla erbjudanden om friköp av allmännyttans fastigheter för ombildning till bostadsrätt.”

Särskilt uttalande avgavs av Teres Lindberg (s) och Abdo Goriya (s) enligt följande:

”Vi noterar att koncernledningen delvis instämmer i vår analys att försäljningen av fastigheter med stora intäkter från kommersiella lokaler riskerar att urholka bostadsbolagens intäktsmöjligheter. Vi beklagar att koncernledningen trots detta inte avser att göra något åt problemet.

Koncernledningen konstaterar att det har skett en värdeökning för attraktiva fastigheter i innerstaden och närförorter under andra kvartalet 2009. Detta innebär att dessa fastigheter kommer att säljas till underpriser och att stockholmarnas gemensamma tillgångar därmed reas ut. Detta är mycket allvarligt och fastigheterna som värderades under 2008 bör omgående bli föremål för en ny värdering.”

§12 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Koncernstyrelsen beslöt att

1. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Vision Järva 2030,

2. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga,

3. godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Projekt Navet,

4. rekommendera dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att i tillämpliga delar inom sin verksamhet använda de för staden gemensamma riktlinjer som utvecklas i Projekt Navet.

§13 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-26.

Koncernstyrelsen beslöt

att godkänna anmälan av rapport om medieexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Övriga anmälningsärenden

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-05-25.

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissyttrande angående motion om medlemskap i SABO.

2. Koncernledningens remissyttrande angående motion om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

3. Koncernledningens remissyttrande angående revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program.

4. Inkomna skrivelser till koncernstyrelsen.

§15 Övriga frågor

Koncernstyrelsen beslöt

att överlämna skrivelse av Ann Mari Engel (v) och Thomas Ehnström (v) om löner och pensionsavtal till koncernledningen för beredning (bilaga).

Vid protokollet:

Joachim Quiding