Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2013-02-04

Sammanträde 2013-02-04

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Begäran om förlängning av kapitaltäckningsgaranti för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (Utskickat)

4 Namnbyte samt ändring av bolagsordning gällande Stockholms stads bostadsförmedling AB (Utskickat)

5 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av Stockholms stads förskolor hos bostadsbolagen, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder (Utskickat)

6 Genomförandebeslut gällande överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB (Utskickat)

7 Slutredovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv. Lusten och Välgången (Utskickat)

9 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd (Utskickat)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (194 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

 

Att jämte ordföranden Sten Nordin (M) justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Karin Wanngård (S).

 

§2 Anmälan av protokoll

 

Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2012-12-11 (Nr 5/2012) är justerat och utsänt.

§3 Begäran om förlängning av kapitaltäckningsgaranti för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

 

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

 

Koncernstyrelsen beslöt

 

att Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att förlänga utställd kapitaltäckningsgaranti för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, och dess dotterbolag, som ska gälla till och med ordinarie årsstämma 2014.

§4 Namnbyte samt ändring av bolagsordning gällande Stockholms stads bostadsförmedling

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande


Förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms stads bostadsförmedling AB (under namnändring), bilaga 1, godkänns.

 

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

1. Förslaget till nytt bolagsnamn från Stockholms stads bostadsförmedling AB till

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB godkänns.

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§5 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av Stockholms stads förskolor hos bostadsbolagen, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

 

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt

att bordlägga ärendet.

§6 Genomförandebeslut gällande överföring av Kulturhusets verksamhet i gemensam organisation inom Stockholms Stadsteater AB

 

 

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Genomförande av förslag till sammanslagning/överföring av verksamheten i

Kulturhuset från Kulturnämnden per den 1 juli 2013 till ett av Stockholms Stadshus

AB helägt dotterbolag, Stockholms Stadsteater AB, godkänns.

2. Arkiverat material från Kulturhuset under Kulturnämnden överförs till Stadsarkivet senast 31 december 2013.

3. Den ekonomiska regleringen mellan Kulturnämnden och Stockholms Stadsteater sker enligt föreslagna principer i ärendet.

4. Förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Stadsteater AB, bilaga 1, godkänns.

5. Styrelsen för Stockholms Stadsteatern AB och Kulturnämnden får i uppdrag att verkställa beslut och vidta åtgärder för genomförande av sammanslagningen.

 

Koncernstyrelsen beslöt för egen del att

 

1. Genomförande av förslag till sammanslagning/överföring av verksamheten i Kulturhuset från Kulturnämnden per den 1 juli 2013 till ett av Stockholms Stadshus AB helägt dotterbolag, Stockholms Stadsteater AB, godkänns.

2. Den ekonomiska regleringen mellan Kulturnämnden och Stockholms Stadsteater AB sker enligt föreslagna principer i ärendet.

3. Förslag till ändrad bolagsordning för Stockholms Stadsteater AB, bilaga 1, godkänns.

4. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation avgavs av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att


1. Avslå stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut.
2. Därutöver anföra:

 

Beslutet, som togs med budgeten, föregicks varken av utredning eller konsekvensbeskrivning. Beslutet är alltså helt ideologiskt och vi delar inte ideologin om bolagisering av Kulturhuset.

 

I ärendet står: "Syftet med sammanslagningen är att förstärka både publikens upplevelse av Kulturhuset samt de båda verksamheternas position i stadens kulturutbud. Sammanslagningen kan också medföra en bättre samordning av verksamheten i Kulturhuset."

 

Det framgår inte alls hur en sammanslagning ska leda till detta. Vi ifrågasätter att det alls kommer göra det. Det står att det “kan” medföra en bättre samordning, inte att det “kommer” göra det.

 

Ett offentligt styrt kulturhus lämpar sig inte för bolagsformen. Kulturhuset är stockholmarnas hus, och det kräver insyn och inflytande över verksamheten. Bolagsformen har delvis som egensyfte att gömma undan detta, och kringgå vissa beslutsgångar som kan uppfattas som byråkratiska, men som syftar till ökad demokrati.”

 

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att


1. Avslå förslaget till överföring av Kulturhuset till AB Stockholms Stadsteater

2. Att genomföra en grundlig konsekvensbeskrivning av fördelar och nackdelar av gemensam organisation

3. Därutöver anföra:

 

Kulturhuset och Stockholms Stadsteater är två för Stockholms kulturliv oerhört centrala verksamheter. De har mycket olika inriktning och förutsättningar. Ett eventuell samgående organisatoriskt borde inte ske utan en grundlig konsekvensutredning. I stället har majoriteten tagit ett beslut utan förankring och ska nu genomdriva det i snabb fart.

 

En närmare verksamhetsmässig samverkan mellan dessa institutioner kan vara önskvärd. Det innebär inte alls att det krävs en bolagisering av Kulturhuset, som innebär ökad byråkrati och minskad medborgarinsyn. Förslaget är illa genomtänkt och saknar förankring hos personal och berörda styrelser. Vi anser att Kulturhuset i Stockholm har en stark profil och att det är viktigt att bevara det som självständig kulturinstitution.

 

Av ärendet framgår inte hur den framtida finansieringen via koncernen kommer att säkras. Inte heller finns några riktlinjer för hur eventuellt över- och underskott inom de respektive verksamheterna ska hanteras eller den framtida fördelningen av resurser. Däremot är det uppenbart att den föreslagna sammanslagningen kommer att medföra behov av ett antal nya utredningar kring bland annat skatteeffekter. Vi anser det mer angeläget att satsa på att utveckla verksamheterna enligt sina egna förutsättningar än att satsa tid och resurser på en organisatorisk förändring, som dessutom innebär att Kulturhusets roll som självständig institution blir oklar.”

§7 Slutredovisning avseende bostadsbebyggelse inom kv. Lusten och Välgången

Koncernstyrelsen beslöt

att slutredovisningen avseende bostadsbyggnadsprojekten Lusten och Välgången godkänns.

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.


Koncernstyrelsen beslutar följande.
1. Extra bolagsstämman för Stockholms Stadshus AB fattar beslut om att av disponibla fria medel i moderbolaget – 14712 052903 kr – balanseras 14712 052903 kr i ny räkning.

2. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende centralupphandling av statistik och närliggande tjänster godkänns.

3. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av statistik och närliggande tjänster.

4. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om att bolagskoncernen undantas från att fatta utredningsbeslut och upprätta projektdirektiv i de fall det av affärsmässiga- eller genomförandeskäl, underlättar bolagens investeringspro­cess avseende bygg- och anläggningsprojekt godkänns.

5. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende nytt Enterpriseavtal med Microsoft angående grundläggande licensvillkor mm godkänns.

6. Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB uppmanas att lämna fullmakt för att delta i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.

7. Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att omvandla trygghetsboendet i fastigheten Rio 9 till seniorboende.

8. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

 

Särskilt uttalande avgavs av Karin Wanngård (S) enligt följande:

”Vi hänvisar till Socialdemokraternas förslag till beslut i Kommunstyrelsen angående den del som handlar om upphandling av statistiktjänster i Uppföljning av budget 2012 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012.”


Reservation
avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Vi hänvisar till Vänsterpartiets förslag till beslut i Kommunfullmäktige angående

Uppföjning av budget 2012 – Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2012.”

§9 Omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd

Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta följande

1. Förslaget om omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd, på det sätt som anges i ärendet, godkänns.

2. Berörda bolag och Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för genomförandet av omstruktureringen, m.m. av fastigheterna, enligt bilaga 1, med reservation för mindre justeringar utifrån kompletterande förutsättningar under ärendets beredning.

 

Koncernstyrelsen beslöt för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges

beslut ovan, att

1. Förslaget om omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd, på det sätt som anges i ärendet, godkänns.

2. Berörda bolag får i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder för genomförandet av omstruktureringen, m.m. av fastigheterna, enligt bilaga 1, med reservation för mindre justeringar utifrån kompletterande förutsättningar under ärendets beredning.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

 

Reservation avgavs av Karin Wanngård m.fl. (S), Daniel Helldén m.fl (MP) och Ann Mari Engel (V) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att ärendet återremitteras.”

 

Reservation avgavs av Karin Wanngård m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl (MP) enligt följande:

”Koncernstyrelsen föreslås besluta

att anföra följande:

Underlaget som ligger till grund för beslutet har flertalet brister vad det gäller omstruktureringens konsekvenser.

 

I tjänsteutlåtandet redogörs mycket bristfälligt för de ekonomiska konsekvenserna av omstruktureringen. Två av de viktigare anledningarna till beslutet uppges vara att effektivisera förvaltningen och att sprida ansvaret för upprustningar bättre mellan bostadsbolagen. Ändå presenteras ingen bedömning av hur effektiviseringen kan påverka bolagen ekonomiskt. Om ett utav huvudargumenten för omstruktureringen är att förvaltningen blir effektivare bör dess kort och långsiktiga ekonomiska vinster presenteras för koncernstyrelsen.

 

Det redogörs inte heller för vilka kostnader själva övergångsprocessen kommer medföra. Detta trots att en sjundedel av allmännyttans totala bestånd kommer att byta ägare. Gissningsvis medför detta betydande administrativa kostnader.

 

Vidare anser vi att det saknas en redogörelse av hur omstruktureringen kan komma att påverka hyresgästerna. Det är 10 000 hushåll som kommer att byta fastighetsägare och hyresavtal, vilket kan leda såväl till oro som till förändrade hyresnivåer för de boende. Inför ett så omfattande beslut hade det varit lämpligt att insamla synpunkter från de boende.

 

Vi vill gärna se en tydligare ekonomisk redovisning av konsekvenserna för att kunna göra välavvägd bedömning av förslaget. Vi vill också att en mer utförlig konsekvensanalys av hur beslutet påverkar hyresgästerna genomförs.”

 

Reservation avgavs av Ann Mari Engel (V) enligt följande:

 

”Koncernstyrelsen föreslås besluta att


1. Godkänna förslaget till omstrukturering under förutsättning att en avsiktsförklaring görs som innebär att dessa bestånd inte kommer att erbjudas till försäljning till privata fastighetsägare och att hyresgästerna garanteras fortsatt hyresgäststyrt underhåll enligt önskemål.
2. Initiera en process som innebär att decentralisera bolagen och att lokala styrelser med hyresgäster inrättas i olika område.

3. Därutöver anföra:

 

Det finns uppenbara fördelar med denna omstrukturering som innebär att samma kommunala bolag äger det allmännyttiga beståndet i hela områden. Det kan medföra en rationalisering i driften samt att bolaget kan ta ett större ansvar för hela områdets utveckling. Samtidigt måste det garanteras att de nuvarande hyresgästerna inte drabbas av förändringar i villkoren som upplevs som försämringar, t ex beträffande det hyresgäststyrda underhållet.

 

Vi vill också ha ett klargörande kring att avsikten med denna omstrukturering inte är att erbjuda bostadsbeståndet till försäljning till privata värdar.

 

Denna koncentration av beståndet till vissa geografiska områden kan möjliggöra att bolagen i högre grad decentraliserar sin verksamhet. Vi vill initiera en process som innebär ökat inflytande för hyresgästerna över bostadsområdet och i bostadsbolagen, genom att de t ex får majoritet i lokala styrelser. Den nya lagen om Allmännytta innebär att ett allmännyttigt bostadsbolag bland annat definieras som ett bolag som erbjuder hyresgästerna boendeinflytande och inflytande i bolagen. Det är hög tid att Stockholm bostadsbolag förverkligar detta!”

§10 Övriga anmälningsärenden

 

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

 

Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden:

1. Koncernledningens remissvar avseende Skrivelse (3/8) om byte av Stadions namn till Olympiastadion.

2. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Förslag till skolplan för Stockholms stad.

3. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor.

4. Koncernledningens remissvar avseende Remiss av Nytt IT-program för Stockholms stad.

5. Revisionskontorets granskningsrapport Planering av kommunal service i stadsutvecklingsområden.

6. Revisionskontorets granskningsrapport Granskning av e-tjänstprogrammet.

7. Revisionskontorets granskningsrapport Granskning av stadens upphandlingar – en uppföljning.

§11 Övriga frågor

 

Arbetstagarrepresentant Patrik Gavander (Vision) ställde fråga gällande ärende § 9, om att fackliga ombud får skälig tid att träffa berörd personal inför verksamhetsövergång. Vice VD Per Blomstrand informerade i ärendet.