Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2008-11-11

Sammanträde 2008-11-11

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

4 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region AB

5 Ansökan om bidrag till Stockholm Film Commissions verksamhet för 2008

6 Hur påverkas arbetsmarknaden i Stockholm av den rådande ekonomiska osäkerheten? Svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

7 Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region Development samt Mässfastigheter I Stockholm

8 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Spårvägen Brottningsklubbs ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang

13 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Anmälan av delegationsbeslut

15 Rapport från Stockholm Visitors Board

16 Rapport från Stockholm Business Region Development

19 Förtydligande till medverkan i entreprenörskapsinitiativet Entrepreneur Sthlm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 30 september lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Sten Nordin (m) utsågs Maria Östberg-Svanelind (s) att justera dagens protokoll.

§3 Verksamhetsplan 2009 med bilagor

SBR 11-147/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag med muntligt utbyte på sidan 10, 5:e stycket och 2:a meningen som ändras till: ”Under 2009 fortsätter bolaget att se över och följa upp genomförandet av den aktionsplan för tillväxt och utveckling 2006-2015, som Stockholms stad och Stockholms Handelskammare har kommit överens om och som presenterades på Stockholmsmötet 2006”.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslag till verksamhetsplan 2009 för koncernen Stockholm Business Region,

att bevilja bidrag till externa aktörer och samarbetspartners om 3,9 mnkr enligt bilaga,

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat.

Reservation angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia

Benbouzid (m) enligt följande:

”Att i huvudsak godkänna förslag till verksamhetsplan 2009 för koncernen

med följande tillägg:

Stockholm har stora förutsättningar för att ytterligare öka sin betydelse som besöksstad både för inhemska och internationella gäster. Den inhemska besöksandelen har ökat och den utländska minskat. Det kan tyda på att utgivning av ”Utflykter och Äventyr” borde återupptas.

Vi anser fortfarande att en turistinformation och servicebutik på Centralstationen måste öppnas igen detta är en viktig del i att stärka infrastrukturen för besöksnäringen.

En viktig fråga i kommande års verksamhet är att Stockholmsguidernas ackreditering ses över.

I övrigt bör bolaget arbeta mer med att utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom stöd till ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.

Om Stockholm ska profilera sig som miljövänligt bör mer marknadsföringsresurser och egna initiativ inom Stockholmsregionen läggas på cleantech branschen.

Stockholms aktiva arbete och höga ambitionsnivå vad gäller tillgänglighetsfrågor bör lyftas fram i marknadsföringsarbetet”.

Särskilt uttalande angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia

Benbouzid (mp) enligt följande:

”Varumärket Capital of Scandinavia kan kännas lite torftigt när det gäller dess användning inom området besöksnäring. Varumärket är inte så beskrivande och attraktivt som tidigare ”Beauty on water”. Kanske skulle man parallellt med nuvarande varumärke börja utveckla ett annat begrepp som är mer målande och som kan användas när det gäller att locka hit besökare, evenemang och kongresser”.

§4 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region AB

SBR 13-160/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordningen för Stockholm Business Region AB,

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§5 Ansökan om bidrag till Stockholm Film Commissions verksamhet för 2008

SBR 05-102/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Stockholm Film Commission verksamhetsstöd med 250000 kronor för 2008.

§6 Hur påverkas arbetsmarknaden i Stockholm av den rådande ekonomiska osäkerheten? Svar på skrivelse från Carin Jämtin (s) m.fl.

SBR 42-146 /2008

.

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

§7 Fyllnadsnominering till handikapprådet för Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board, Stockholm Business Region Development samt Mässfastigheter I Stockholm

SBR 29-12/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse den ledamot som HSO Stockholm stad har nominerat till Handikapprådet.

§8 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-153/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Skidförbundet om 500 000 kronor för marknadsföringen av Royal Palace Sprint 2009 och Stockholm.

§9 Yttrande över Louders ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-154/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Louder om 300 000 kronor för marknadsföringen av FIS Snowboard Big Air World Cup 2009 och Stockholm.

§10 Yttrande över Spårvägen Brottningsklubbs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-155/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Spårvägens brottningsklubb om 50 000 kronor för marknadsföringen av SM i brottning 2009 och Stockholm.

§11 Yttrande över Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-156/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Fäktförbundet om 150000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Challenge Bernadotte 2009 och Stockholm.

§12 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang

SBR 05-07/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

§13 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Stockholm Business Region

SBR 04-70/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§14 Anmälan av delegationsbeslut

SBR 04-169/2008

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bilagda anmälningar av beslut fattade enligt delegationsordningen.

Särskilt uttalande angavs av Cecilia Obermüller (mp) och Monia

Benbouzid (mp) enligt följande:

”Vår VD har rest land och rike runt för att marknadsföra vårt vackra Stockholm.

Vi hoppas han har lagt en liten slant på att klimatkompensera sitt resande”.

§15 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om

· Övernattningsstatistiken är fortsatt hög och något bättre än föregående år samma period.

· Avtal tecknas med Visit Sweden i gemensamma projekt i syfte att få finländska resenärer att besöka Sverige.

· What´s on kommer att upphandlas på nytt.

· Eva Kristiansson, avdelningschef på turistservice, har fått nytt jobb och slutar sin anställning den 15 december 2008.

· 2 chefsrekryteringar pågår avseende möten och kongresser samt turistservice.

§16 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

 • Konjunkturrapporten avseende kvartal 3 kommer att distribueras i slutet av november och kommer fortsättningsvis att skickas ut via e-post.
 • 909 företagsbesök har hittills genomförts och 206 investerare- och investeringsrådgivare har besökts.
 • SBRD kommer att svara för planeringen och genomförandet av deltagandet till World Expo 2010 i Shanghai. Temat för världsutställningen är ”Better city – better life”
 • §17 Rapport från Stockholm Business Region

  Olle Zetterberg informerade i korthet om:

  · Vision Värtan – Frihamnen senareläggs.

  · Inom Stockholm Business Alliance har seminarier hållits för kommunikationsansvariga och den 3 december kommer en konferens hållas för kommunstyrelseordföranden inom partnerskapet där beslut om VP 2009 förväntas tas.

  · Koncernens sedvanliga julglögg är planerad till den 11 december mellan kl.16,00 -18,00. Inbjudan kommer i år sändas ut elektroniskt via e-post.

  · Monica Ewert informerade om utvecklingen av www.stockholmtown.com. Den nya webbplatsen beräknas vara i drift under februari 2009.

  §18 Övrigt

  Inget övrigt fanns att notera.

  §19 Förtydligande till medverkan i entreprenörskaps initiativet Entrepreneur Sthlm

  SBR 55-45/2008

  Yrkande

  Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

  Beslut

  Styrelsen beslutar

  att godkänna medfinansiering om totalt 2930000 kronor till entreprenörskapsinitiativet Entrepreneur Sthlm från 2008-2011, inom gällande budgetram.

  Sten Nordin avslutade mötet.