Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2010-11-30

Sammanträde 2010-11-30

Datum
Klockan
16.30
Plats
Stadshuset, lokal: Bråvallasalen, ingång Ragnar Östbergsplan

4 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB - policydokument för koncernen Stockholm Business Region

5 Svar på skrivelse från Carin Jämtin (S) och Paulo Silva (MP) gällande Boultbee

6 Svar på skrivelse från Carin Jämtin (S) och Paulo Silva (MP) gällande företagsrådgivning

7 Rapport om deltagande på världsutställningen i Shanghai

Anmälningsärenden

14 Anmälan Stockholms stads innovationsstipendier 2010, presidiebeslut

15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

Tillkomna ärenden (16 och 17)

16 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

17 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

(org nr 556491- 6798)
SBR 13-130/2010
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rapport från Stockholm Visitors Board

19 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 28 september 2010 lades till handlingarna.

§2 Val av justerare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Carin Jämtin (S) att justera dagens protokoll.

§3 Förslag till verksamhetsplan 2011 för koncernen Stockholm Business Region

SBR 11-98/2010

VD lade till ett förtydligande/tillägg på sidan 4, 5:e stycket, sista meningen enligt följande: ”Stockholms goda utveckling har medfört en stor inflyttning och en exceptionell befolkningstillväxt. Länet växer sedan ett år tillbaka med en årstakt på över 35000 invånare. På grund av befolkningsökningen och det ökade arbetskraftsutbudet har arbetslösheten i Stockholm ökat, men har nu vänt ned under andra kvartalet 2010 jämfört med föregående kvartal enligt Arbetsförmedlingen.

Beslut

Styrelsen beslöt

att godkänna förslag till verksamhetsplan 2011 för koncernen Stockholm Business Region.

att bevilja bidrag om 5,3 mnkr till externa aktörer och samarbetspartners enligt bilaga 2.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

Särskilt uttalande angavs av Ulla Hamilton (M) enligt följande:

”Verksamhetsplanen avspeglar väl de uppdrag som SBR har givits i budgeten för 2011. Vi önskar dock ett förtydligande avseende att SBR kommer att bli klimatpaktens nya hemvist.

Norra Djurgårdsstaden är inte bara ett miljöprofilområde, utan det finns även ett utryckigt mål att marknadsföra och främja energi- och miljöteknik.

I detta arbete blir Norra Djurgårdsstaden innovation en plattform och det är viktigt att SBR aktivt deltar i den verksamheten”

Reservation angavs av Carin Jämtin (S) m.fl enligt följande:

”Styrelsen föreslås besluta

 1. Att i huvudsak bifalla vd:s förslag till beslut.
 2. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska aktivt verka för att fler privata företag erbjuder Stockholms ungdomar sommarjobb.”
 3. Att under punkt 11 lägga till målet ”Stockholm Visitors Board ska aktivt verka för att fler privata företag erbjuder Stockholms ungdomar sommarjobb.”
 4. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska för stadens räkning genomföra en utredning kring möjligheten att tillsammans med andra aktörer tillhandahålla mikrolån för Stockholms småföretagare.”
 5. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska för stadens räkning genomföra en utredning kring möjliga insatser för att främja Stockholm som den naturliga platsen att förlägga huvudkontor för nordiska företag och den självklara platsen för multinationella företag att förlägga sitt Europakontor.”
 6. Att under punkt 10 lägga till målet ”Stockholm Business Region Development ska utöka företagsrådgivningen så att den får större geografisk spridning över staden.”
 7. Att därutöver anföra följande.

Stockholm Business Region bedriver idag ett värdefullt arbete för den som behöver råd och stöd angående företagande i Stockholm. Denna företagsrådgivning är dock i alltför hög grad centraliserad till Drottninggatan. Det finns ett stort behov av att expandera företagsrådgivningen och se till att den får större geografisk spridning och lokal förankring. Särskilt angeläget är att det finns lättillgänglig företagsrådgivning även i stadens yttre delar. Det är också ofta områden där arbetslösheten är hög.

Upprepade undersökningar visar att många småföretagare, särskilt kvinnor och utlandsfödda, upplever svårigheter att få tillgång till kapital. Kommunen kan hjälpa till genom att göra det möjligt för enskilda att få tillgång till mikrolån. Detta kan med fördel ske tillsammans med andra aktörer som redan erbjuder detta, men som saknar muskler att nå ut i tillräcklig skala.

En viktig faktor för att generera fler arbetstillfällen i Stockholm är lokaliseringen av huvudkontor, regionala huvudkontor och huvudkontorsfunktioner. Därför bör Stockholm göra sitt yttersta för att falla väl ut i den hårda internationella konkurrensen om nya region- och huvudkontorsplaceringar.

I sammanhanget kan inte vikten av tillgången till bostäder för näringslivsklimatet och arbetstillfällenas utveckling understrykas nog.”

Reservation angavs av Cecilia Obermüller (MP) enligt följande:

”Styrelsen föreslås besluta

 1. att godkänna förslag till verksamhetsplanen för 2011 med följande tillägg.

I verksamhetsplanen och de övergripande målen hänvisas till dokumentet Vision 2030. Vi vill åter påpeka att detta dokument inte har tagits fram i en bred demokratisk process. Visionen är ett resultat av ett förvaltningsinternt arbete, som sedan antogs av kommunfullmäktige. Varken näringslivet, medborgarna eller föreningar har varit delaktiga i processen och visionen har inte varit föremål för samråd.

Miljöpartiet anser att tillväxtens innehåll är väsentligt. En hållbar tillväxt ur socialt, miljö och kulturella perspektiv, samt minskad sårbarhet i en föränderlig värld välkomnas. Tillväxt som begrepp definieras alltför ofta med enbart ekonomiska förtecken.

Varumärket The Capital of Scandinavia är inte speciellt charmigt och skulle kanske behöva kompletteras med något begrepp som bättre säljer in Staden som den fantastiska besöks- och evenemangsstad som Stockholm de facto är.

MARKNADSLÄGET

Småföretagande

Det är i de små och mellanstora företagen som mycket av de nya arbetstillfällena skapas i regionen. Bolaget bör därför aktivt arbeta med att stödja lokal utveckling av småföretagande inom särskilt ytterstadens stadsdelar. Miljöpartiet vill skapa ett småföretagarcentrum där nya företagsidéer kan utvecklas. Rådgivning och stöd ska ges till småföretagare, bl.a. genom mikrolån till företagare som har svårt att finna start eller riskkapital. Bolaget ska utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom att särskilt prioritera stöd till företagande och entreprenörskap bland kvinnor och utrikes födda. Bidrag till Start Up Stockholms verksamhet är ett steg åt rätt håll.

Det är väsentligt att kunna erbjuda billiga flexibla lokaler. Billiga lokaler i industriområden trängs dock undan allt mer. Centrumförvaltningen måste förbättras på många platser i Stockholm. Försäljningen till Boultbee har tyvärr visat sig vara negativ för många av stadens centrumanläggningar.

Vi vill även se en särskild satsning på företagande och sociala kooperativ för unga utan

fullgjord skolgång.

Staden bör arbeta för att på nationell nivå stärka socialförsäkringssystemet för småföretagare.

Miljöföretagare

Kraven på ekologiskt hållbara system gör att det finns en stor utvecklingspotential för olika

typer av miljöföretag. Det kan gälla nya företag som satsar på produkter som sparar på miljö- och naturresurser eller som arbetar med reningsteknik samt konsult och kunskapsföretag.

Även företag inom traditionella branscher där en mer miljöriktig produktion kan utvecklas, till

exempel inom information, kultur, byggbranschen, turism, service, hantverk och medicin bör

uppmärksammas. Sverige och Stockholm har ett gott internationellt rykte inom miljöarbetet.

Detta måste vårdas och särskilt fokus ska läggas på marknadsföring av regionala och lokala miljöföretag.

Besöksnäring / Besöksutveckling

Stockholm har stora förutsättningar för att ytterligare öka sin betydelse

för inhemska och internationella gäster. I Stockholms besöksnäring ser miljöpartiet en stor framtida utvecklingsmöjlighet vad gäller småföretagande och därmed förknippade arbetstillfällen och även en stor potential hos den språkkunniga i utlandet födda delen av befolkningen. Evenemangsavdelningen ska få fortsätta arbetet utan besparingskrav. SBR/SVB ska också aktivt satsa på hållbar ekoturism och arbeta mer med att lansera profilturism, SVB bör kunna hjälpa miljömedvetna resenärer att välja bra restauranger, hotell, utflykter, transporter etc Aktiva satsningar och att marknadsföra våra pärlor som Ekoparken och skärgården är viktigt. Tillgången som våra tätortsnära naturområden utgör bör tillvaratas. Annan profilturism såsom Pridefestivalen ska även fortsatt ha hög prioritet.

Produktionen av ”Utflykter och Äventyr” ska återupptas.

Ackreditering av Stockholmsguiderna bör läggas som utbildning på Universitetsnivå

Viktigt är att SVB arbetar för att bevara Stockholms attraktivitet och charm som besöksort.

Strategiskt viktiga frågor

Bostadsbyggandet måste öka i hela regionen och då främst av bostäder som folk faktiskt har råd med. En stor andel bör vara små hyresrätter för ungdomar och studenter men även äldre med små inkomster. För en ökad tillgänglighet till Stockholm bör staden främst satsa på ökad spårkapacitet och tågförbindelser då vi inte kan negligera klimatförändringarna.

Marknadsföring

Arbetet och strategierna låter mycket bra med filmintervjuerna samt även arbetet att etablera mer av filmproduktion i Stockholmsområdet via samarbete med olika aktörer.”

§4 Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB – policydokument för koncernen Stockholm Business Region

SBR 30-110/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att anta finanspolicy för Stockholms Stadshus AB under förutsättning av koncernstyrelsen beslut den 13 december 2010.

Reservation angavs av Cecilia Obermüller (MP) enligt följande:

Styrelsen föreslås besluta

 1. att delvis godkänna förslag till beslut
 1. att ge uppdrag till VD att återkomma till styrelsen med förslag på tydliga etiska regler samt införa regler i finanspolicyn om miljömässigt hållbara placeringar.
 1. att ge VD i uppdrag att till styrelsen redovisa vilka avvägningar som har gjorts vid placeringar utifrån de nuvarande etiska reglerna.
 1. därutöver anföra

Det är av stor vikt att Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Livförsäkring AB och övriga bolag använder de verktyg som finns för att påverka utvecklingen på ett etisk, miljö- och klimatmässig hållbart sätt. För att dessa regler ska ha en reell betydelse så bör det finnas tydliga definitioner och riktlinjer.

Det är på hög tid att utveckla finanspolicyn med att införa tydliga skrivningar om etisk, miljö- och klimatmässigt hållbara placeringar. Detta innebär att man medvetet inte ska göra finansiella placeringar på ett sådant sätt att det kan användas till exempelvis miljöskadlig eller oetisk verksamhet, samt att man också medvetet gör finansiella placeringar som kan påverka i en miljömässigt hållbara riktning.

Uppföljningen av dessa regler bör systematiseras och redovisas i samband med generell redovisning.”

§5 Svar på skrivelse från Carin Jämtin (S) och Paulo Silva (MP) gällande Boultbee

SBR 41-103/2010

VD lade muntigen till att en vidare kartläggning om konsekvenser, ökad vakansgrad m.m för näringsidkarna kommer att genomföras under 2011, på uppdrag av Carin Jämtin (S) m.fl.

Beslut

Styrelsen beslöt

att skrivelsen angående stadens försäljning av centrumanläggningen till Boultbee av Carin Jämtin (S) m.fl. anses besvarad med följande tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande angavs av Ulla Hamilton (M) enligt följande:

”Staden kan inte gå in och stödja ena parten i en civilrättslig tvist så som skrivelsen föreslår.”

§6 Svar på skrivelse från Carin Jämtin (S) och Paulo Silva (MP) gällande företagsrådgivning

SBR 40-104/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att skrivelsen om lokal företagsrådgivning av den 29 september 2010 av Carin Jämtin (S) m.fl. anses besvarad med vad som anförs nedan.

Särskilt uttalande angavs av Ulla Hamilton (M) enligt följande:

”Bolagets redovisning om vad som görs på det här området är bra. Nyföretagande handlar inte primärt om att arbetslösa ska skaffa sig en försörjning utan det är en fråga om att vi behöver flera arbetsgivare och företag i Stockholmsregionen.”

§7 Rapport om deltagande på världsutställningen i Shanghai

SBR 43-105/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten om deltagande på världsutställningen i Shanghai.

§8 Yttrande över Svenska Konståkningsförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-100/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Konståkningsförbundet om 350000 kronor för marknadsföringen av Stockholm ICE 2011 och Stockholm.

§9 Yttrande över Svenska Skidförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-101/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Skidförbundet om 450000 kronor för marknadsföringen av Royal Palace Sprint 2011 och Stockholm.

§10 Yttrande över Svenska Badmintonförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-102/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Badmintonförbundet om 50000 kronor för marknadsföringen av Swedish International Stockholm 2011 och Stockholm.

§11 Yttrande över Svenska Fäktförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-106/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Fäktförbundet om 150000 kronor för marknadsföringen av Challange Bernadotte 2011 och Stockholm.

§12 Yttrande över Svensk Galopp ABs ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-114/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svensk Galopp AB om 150000 kronor för marknadsföringen av Nationaldagsgaloppen 2011 och Stockholm.

§13 Yttrande över Svenska Bordtennisförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 05-115/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Bordtennisförbundet om 600000 kronor för marknadsföringen av Swedish Open Championship i bordtennis 2011 och Stockholm.

§14 Stockholms stads innovationsstipendier 2010, anmälan av presidiebeslut

SBR 551-65/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av presidiets beslut beträffande utdelning av Stockholms stads innovationsstipendier för år 2010.

§15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang samt avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen

SBR 05-31/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

att godkänna anmälan av avslagna ansökningar av stöd till evenemang enligt delegationsordningen.

att kvarvarande medel om 200000 kronor överförs till 2011 års budget avseende marknadsföringsstöd till evenemang.

§16 Firmateckningsrätt inom Stockholm Business Region AB

SBR 13-129/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att bolagets firma tecknas – förutom av styrelsen - av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordförande Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg, två i förening.

att avdelningscheferna Lena Häggdahl och Monica Ewert samt Senior Advisor Torbjörn Jansson tecknar firma i förening med någon av ovanstående dvs ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Carin Jämtin, verkställande direktören Olle Zetterberg.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§17 Fastställande av attestinstruktion för Stockholm Business Region AB

SBR 13-130/2010

Beslut

Styrelsen beslöt

att fastställa attestinstruktionen för Stockholm Business Region.

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§18 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet:

· Antal hotell ökar i Stockholms stad. Nyligen invigdes Nobis Hotell på Norrmalmstorg och den 24 februari 2011 är den officiella invigningen av Walterfront Building i City.

· SVB dagen för partners inom besöksnäringen hålls den 3 februari 2011 på Waterfront Building.

§19 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet:

· SBR/SBRD har nya webbplatser. På stockholmbusinessregion.com finns information till utländska investerare som är intresserade av Stockholmsregionen och på stockholmbusinessregion.se finns information till näringslivet i Stockholms stad.

· Arbetet pågår med utvecklingen av Telefonplan, Söderort och Järva.

· Prisutdelningen av årets innovationsstipendier har genomförts.

· SBRD deltar i utvecklingen av innovationscentret i Norra Djurgårdsstaden.

§20 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet:

· På KSO mötet den 17 november fattades beslut om verksamhetsplanen för 2011 för partnerskapet inom Stockholm Business Alliance.

· SBR koncernen har bjudit in partners till glöggmottagning på Drottninggatan 33 den 9 december mellan kl. 16,00 – 18,00.

· Under 2011 ska förslag på personer tas fram som ska ingå i SVB och SBRD´s Advicory Board som styrelsen får fatta beslut om.

§21 Övrigt

Ordföranden Ulla Hamilton(M) önskade alla deltagande en God jul och Gott Nytt År.