Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-10-17

Sammanträde 2006-10-17

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 9/2006 med trafiknämnden den
17 oktober 2 Läs mer...006, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Ekonomisk uppföljning månad 9/2006 (E) (Utdelas)

6 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen. Remiss (Tp)

7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9/2006 (Tp)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2006 (Tp)

9 Markvärme. Åtgärdspaket med anledning av tidigare revisionsrapport (Tt)

10 Underlätta trafiksituationen på Nybroplan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m) (G)

11 Borttagna parkeringsplatser på Strandvägskajen. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m) (G)

12 Trafiksäkerhet på Runebergsgatan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m) (G)

13 Bättre turistservice på Strandvägen. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (G)

14 Renovering av Södra Danviksbrons (vägbrons) maskineri. Reviderat genomförandebeslut (G)

15 Grundförstärkning av kajen vid Bergsunds Strand (G)

16 Öppna genast Östbergavägen för trafik. Skrivelse från ersättaren Berthold Gustavsson (m) (G)

17 Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme i stadens mark (G)

18 Upprustning av Kungsholmstorg. Reviderat genomförandebeslut (G)

19 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Remiss (G) *

20 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut. Återremiss (G)

21 Minnesplats för våldets offer. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 5 (S) *

22 Sammanträdesdagar för trafiknämnden 2007 m m. Bordlagt 19 september 2006 nr 6 (S)

23 Bredda Essingeleden. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m). Bordlagt 19 september 2006 nr 12 (Tp)

24 30-zoner på stadens lokalgator. Remissredovisning och förslag till åtgärder. Bordlagt 19 september 2006 nr 13 (Tp)

25 Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut. Bordlagt 19 september 2006 nr 15 (G) *

26 Upprustning av Fjällgatan på Södermalm. Återremiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 16 (G)

27 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 17 (G + Mk) *

28 Utveckling av ”Mors Stuga” på Långholmen. Skrivelse från Vasilios Roussos. Bordlagt 19 september 2006 nr 18 (G)

29 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 september 2006 nr 20 (G + Mk + Sbk)

30 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 19 september 2006 nr 21 (G)

31 Bullerskydd längs Nynäsvägen. Remiss och samrådsredovisning. Bordlagt 19 september 2006 nr 22 (G + Sbk)

32 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 23 (G + Mk) *

33 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 24 (G + Mk)

34 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss. Bordlagt 19 september 2006 nr 26 (G)

35 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag. Bordlagt 19 september 2006 nr 27 (G)

36 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum. Bordlagt 19 september 2006 nr 28 (G)

37 Revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 7 och 19 september 2006 nr 29 (S) *

38 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och 19 september 2006 nr 30 (G)

39 Parkeringssituationen i Årstadal. Fråga från ersättaren Hannah Ekeroos (kd). Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 och 19 september 2006 nr 31 (G)

40 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 och 19 september 2006 nr 32 (G)

41 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd. Bordlagt 29 augusti 2006 nr 19 och 19 september 2006 nr 33 (G)

42 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd. Bordlagt 16 maj 2006 nr 24 och senast 19 september 2006 nr 34 (G)

Mötesinformation

Justerat:25 oktober 2006
Mirja Särkiniemi Helena Bonnier

Närvarande:

Ledamöter
Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (-)
Regina Öholm (m)

Ersättare
Gulan Avci (fp)
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Anders Frostell (fp)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m), tjänstgörande
Bo Holmberg (s)
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp), tjänstgörande
Göran Wrene (s)

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
T f trafikdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Louise Bill, Eva Leijon och Anette Scheibe samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg ledamoten Helena Bonnier (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 31 oktober 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Beslut

Trafiknämnden konstaterade att inga ärenden förelåg under denna punkt.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 10 oktober 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 16 oktober 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 22 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Ekonomisk uppföljning månad 9/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 13 oktober 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för september 2006 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§6 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken – stockholmsdelen. Remiss

Dnr T2006-512-01525

Trafikkontoret hade den 20 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9/2006

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 24 augusti 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2006

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 24 augusti 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§9 Markvärme. Åtgärdspaket med anledning av revisionsrapport

Dnr T2006-510-02430

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner förslag till åtgärder samt standardavtal i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att omarbeta de två resterande avtalstyperna samt att lösa dessa förhållanden i förhandling med respektive motpart.

 3. Nämnden ges i uppdrag att teckna markvärmeavtal med stadens fastighetsförvaltande förvaltningar och bolag för de fastigheter som dessa innehar.

 4. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna av kontoret föreslagen avgift per m2 för markvärme samt ge nämnden delegation att vid behov justera avgiften till stadens självkostnad.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Underlätta trafiksituationen på Nybroplan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-320-01344

Trafikkontoret hade den 27 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag att inte dubbelrikta Smålandsgatan och Almlöfsgatan.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Borttagna parkeringsplatser på Strandvägskajen. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-340-01343

Trafikkontoret hade den 26 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Trafiksäkerhet på Runebergsgatan. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-340-01342

Trafikkontoret hade den 2 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att införa vinkelparkering på vissa avsnitt av Runebergsgatan i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Bättre turistservice på Strandvägen. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-310-01874

Trafikkontoret hade den 26 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att införa på- och avstigningszon på Strandvägen enligt förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Renovering av Södra Danviksbrons maskineri. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2005-420-01214

Trafikkontoret hade den 1 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner investeringsutgifter om c:a 23 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (reviderat genomförandebeslut).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Grundförstärkning av kajen vid Bergsunds Strand på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2006-420-02431

Trafikkontoret hade den 22 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten vid Bergsunds Strand samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Öppna genast Östbergavägen för trafik. Skrivelse från ersättaren Berthold Gustavsson (m)

Dnr T2005-320-01226

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas I ärendet förelåg även skrivelser från Elisabeth Öjermark av den 27 september 2006 och JM AB Region Stockholm Mellanstad av den 2 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden beslutar att försöket med avstängning av Östbergavägen skall avslutas.

 3. Nämnden beslutar att, hos stadsbyggnadsnämnden, begära detaljplaneändring för Östbergavägen så att vägområdet återgår till gatumark.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden beslutar att försöket med avstängning av Östbergavägen skall avslutas.

 3. Nämnden beslutar att, hos stadsbyggnadsnämnden, begära detaljplaneändring för Östbergavägen så att vägområdet återgår till gatumark.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) enligt bilaga A2.

§17 Principer för tillstånd till borrhål för bergvärme i stadens mark

Dnr T2006-540-02432

Trafikkontoret hade den 25 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar i enlighet med kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Upprustning av Kungsholmstorg. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2005-510-01329

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner förslag till reviderat genomförandebeslut samt ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Remiss

Dnr T2006-006-01491

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 18 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som yttrande över ”Policys för upphandling och konkurrensutsättning” överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att som svar på remissen överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§20 Ombyggnad av Västerled i Bromma till säker huvudgata. Genomförandebeslut och återremiss

Dnr T2005-320-00140

Trafikkontoret hade den 25 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Västerled som ”säker huvudgata” enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 15 miljoner kronor.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Minnesplats för våldets offer. Remiss

Dnr T2006-002-01197

Bordlagt 19 september 2006 nr 5

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att som svar på remissen överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§22 Sammanträdesdagar för trafiknämnden 2007 m m

Dnr T2005-010-00100

Bordlagt 19 september 2006 nr 6

Trafikkontoret hade den 4 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar m m för nämnden under 2007.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Bredda Essingeleden. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr T2006-410-01337

Bordlagt 19 september 2006 nr 12

Trafikkontoret hade den 18 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 30-zoner på stadens lokalgator. Utvärdering och förslag till åtgärder

Dnr T2006-320-00339

Bordlagt 19 september 2006 nr 13

Trafikkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att överlämna åt kontoret att utfärda erforderliga föreskrifter för de ytterligare gator som kontoret förslår ska ha 30 km/timmen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Reparation av Norrbro. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-01705

Bordlagt 19 september 2006 nr 15

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner för sin del genomförandet av grundförstärkning och reparation av Norrbro omfattande investeringsutgifter om 150 mnkr.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger nämnden, genom kontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§26 Upprustning av Fjällgatan på Södermalm. Återremiss

Dnr T2006-400-00037

Bordlagt 19 september 2006 nr 16

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till vidare arbete enligt utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Ändrad detaljplan för Skutskepparvägen på Långholmen. Remiss

Dnr T2006-512-01623

Bordlagt 19 september 2006 nr 17

Trafikkontoret och markkontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheterna Långholmen 1:13 och 1:14, Skutskepparvägen m m i stadsdelen Långholmen, S- Dp 2004-04556-54.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Utveckling av ”Mors Stuga” på Långholmen. Skrivelse från Vasilios Roussos.

Dnr T2006-510-00648

Bordlagt 19 september 2006 nr 18

Trafikkontoret hade den 23 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner att anläggningsarrendet för Mors Stuga sägs upp före april 2008 för att istället prövas som markupplåtelse med polistillstånd.

 2. Nämnden beslutar att överlämna och åberopa utlåtandet som svar på skrivelse från Vasilios Roussos.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Ny väganslutning mellan Drivhjulsvägen och Upplagsvägen i Västberga industriområde

Dnr T2006-410-01993

Bordlagt 19 september 2006 nr 20

Trafikkontoret m fl hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning av trafikutredningen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§30 Bättre tillgänglighet, säkerhet och miljö längs Trollesundsvägen-Skebokvarnsvägen i Bandhagen. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-310-00254

Bordlagt 19 september 2006 nr 21

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden fattar inriktningsbeslutet att stråket Trollesundsvägen – Skebokvarnsvägen i Bandhagen bör förbättras avseende tillgänglighet, säkerhet och miljö.

 2. Nämnden godkänner att kontoret genomför en uppdatering av programhandlingen enligt kontorets förslag.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att ansöka om erforderlig detaljplaneändring för att senare återkomma till nämnden med underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Remiss och samrådsredovisning

Dnr T2006-321-00140

Bordlagt 19 september 2006 nr 22

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoren att återkomma med underlag för ställningstagande i skärmfrågan efter det att erfarenheter finns från pågående försöksverksamhet med ”tyst asfalt”.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§32 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten på Norrmalm. Planremiss

Dnr T2006-512-01570

Bordlagt 19 september 2006 nr 23

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 29 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorens utlåtande.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§33 Detaljplan för område vid Runda vägen/Alviksberget som utgör delar av fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i Alvik. Remiss

Dnr T2006-512-01410

Bordlagt 19 september 2006 nr 24

Trafikkontoret och markkontoret hade den 21 augusti 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Carl-Otto Beckvid av den 17 september 2006, Catarina Ihre av den 17 september 2006, Västerleds trädgårdsstadsförening av den 17 september 2006, Värna miljön Alvik/Äppelviken av den 18 september 2006, Annika Jensfelt av den 19 september 2006 och Föreningen Bygg i hela Bromma inkommen den 3 oktober 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av planförslag för ändrad detaljplan inom fastigheterna Alvik 1:1, Alvik 1:18 och Racketen 10 i stadsdelen Alvik, S- Dp 2004-07261-54 samt godkänner redovisningen av trafikutredningar avseende Gustavslundsvägen och Runda vägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Upprustning av Västertorps Centrum i Västertorp. Remiss

Dnr T2006-510-01949

Bordlagt 19 september 2006 nr 26

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner föreslagen upprustning av Västertorps Centrum.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att underrätta markkontoret om beslutet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Försök att ta bort förvirrande trafikskyltar. Redovisning av uppdrag

Dnr T2005-430-01278

Bordlagt 19 september 2006 nr 27

Trafikkontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum

Dnr T2006-610-02008

Bordlagt 19 september 2006 nr 28

Trafikkontoret hade den 5 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till policy för sponsring.

 2. Nämnden godkänner samarbetsavtalet mellan trafikkontoret och Fortum.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 7 och 19 september 2006 nr 29

Dnr T2006-000-01325

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att som svar på remissen överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§38 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning

Dnr T2006-340-01389

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 13 och 19 september 2006 nr 30

Trafikkontoret hade den 24 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till stadsdelsnämnderna i innerstaden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2006-340-01099

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 16 och 19 september 2006 nr 31

Trafikkontoret hade den 26 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från ersättaren Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-320-01097

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 18 och 19 september 2006 nr 32

Trafikkontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från kristdemokraterna samt medborgarförslag från Anders Fenger-Krog.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2006-340-00583

Bordlagt 29 augusti 2006 nr 19 och 19 september 2006 nr 33

Trafikkontoret hade den 15 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Louise Sandström av den 17 augusti 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på inkommet förslag.

 2. Nämnden översänder sitt beslut till Bromma stadsdelsnämnd för kännedom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd

Dnr T2005-430-00452

Bordlagt 16 maj 2006 nr 24 och senast 19 september 2006 nr 34

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt det av henne framställda yrkandet.