Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-11-10

Sammanträde 2016-11-10

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2016 (Adm)

7 Ny cykelbana längs Roslagsvägen. Inriktningsbeslut (Tp)

8 Gemensam handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016. Slutredovisning samt ny handlingsplan för stombussar 2017-2021. Antagande (Tp)

9 Upphandling av klimatsmarta parkeringsautomater. Genomförandebeslut (Ti)

10 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2017-2018. Genomförandebeslut (Stm)

11 Framkomlighetsåtgärder på stombusslinje 1 samt utvärdering av brett busskörfält. Slutredovisning (Tp)

12 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Adm)

13 Säker och trygg cykelinfrastruktur. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

14 Länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningsamråd för miljökonsekvensbeskrivning. Remiss från länsstyrelsen i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp + Explk + Sbk + Mf +Slk + STH Hamn)

15 Programsamråd för Södra Skanstull. Svar på stadsbyggnadsnämndens samrådsremiss (Tp)

16 Övergångsställe på Myntgatan. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) (Tp)

17 Parkeringsavgifter för rörelsehindrade. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Ti)

18 Sammanträdestider för trafiknämnden 2017 (Stab)

19 Överklagande av reviderat genomförandebeslut cykelåtgärder på Kungsholms strand, dnr T2016-00284. Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm (Tp)

20 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom innerstaden respektive ytterstaden. Upphandling (Tp)

21 Blomsterprogram för stadsdelarna i Västerort. Upphandling (Stm)

22 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. Genomförandeavtal (Anl + Explk)

23 Dagvatten vägledning - Åtgärdsnivå och riktlinjer (Stm + Expl + Sbk + Mf + SVAB)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktions-hinderfrågor Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 10/2016 Dnr T2016-00195

§7 Ny cykelbana längs Roslagsvägen. Inriktningsbeslut Dnr T2016-02843

§8 Gemensam handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016. Slutredovisning samt ny handlingsplan för stombussar 2017-2021. Antagande Dnr T2016-02861

§9 Upphandling av klimatsmarta parkeringsautomater. Genomförandebeslut Dnr T2016-02811

§10 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder under 2017-2018. Genomförandebeslut Dnr T2016-02639

§11 Framkomlighetsåtgärder på stombusslinje 1 samt utvärdering av brett busskörfält. Slutredovisning Dnr T2016-02862

§12 Reviderat program för kvalitetsutveckling. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2016-02083

§13 Säker och trygg cykelinfrastruktur. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2016-02722

§14 Länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningsamråd för miljökonsekvensbeskrivning. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr T2016-02769

§15 Programsamråd för Södra Skanstull. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-2009-04719 Dnr T2016-02475

§16 Övergångsställe på Myntgatan. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Karin Ernlund (C), Patrik Silverudd (L) och Mikael Valier (KD) Dnr T2016-02416

§17 Parkeringsavgifter för rörelsehindrade. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) Dnr T2016-01176

§18 Sammanträdestider 2017 för trafiknämnden Dnr T2016-02926

§19 Överklagande av reviderat genomförandebeslut cykelåtgärder på Kungsholms strand, dnr T2016-00284. Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm Dnr T2016-00284

§20 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom innerstaden respektive ytterstaden. Upphandling Dnr T2016-02860

§21 Blomsterprogram för stadsdelarna i Västerort. Upphandling Dnr T2016-02828

§22 Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort. Genomförandeavtal Dnr T2016-02879

§23 Dagvattenvägledning ­ Åtgärdsnivå och riktlinjer Dnr T2016-02592