Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-12-12

Sammanträde 2019-12-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2019 (Adm)

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH

8 Mindre framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 2020-2022. Genomförandebeslut (Tp)

9 Punktåtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på cykelpendlingsnätet år 2020. Genomförandebeslut (Tp)

10 Tillgänglighetsåtgärder 2020. Genomförandebeslut (Tp)

11 Trafikantförbättrande åtgärder 2020. Genomförandebeslut (Inf)

12 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2020-2023. Genomförandebeslut (Stm)

13 Förbättrad gång- och cykelbana längs Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen. Slutredovisning (Inf)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

14 Verksamhetsplan 2020 för trafiknämnden (Adm + Stab)

Dnr: T2019-03073

OJ
*
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
14 Bilaga 1 Budgetavräkning VP 2020.pdf (31 kb) 14 Bilaga 10 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020.pdf (367 kb) 14 Bilaga 11 Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder 2020.pdf (27 kb) 14 Bilaga 11.1 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Akalla bussterminal .pdf (314 kb) 14 Bilaga 11.10 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Möblering, utredning och inköp.pdf (126 kb) 14 Bilaga 11.11 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Brommaplan utredning.pdf (137 kb) 14 Bilaga 11.2 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Albert Aronsons Torg.pdf (173 kb) 14 Bilaga 11.3 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Attraktiv ljussättning i ytterstaden.pdf (98 kb) 14 Bilaga 11.4 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Björkhagens centrum.pdf (218 kb) 14 Bilaga 11.5 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Bromstensplan.pdf (47 kb) 14 Bilaga 11.6 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Exjobb om kaosbelysning.pdf (102 kb) 14 Bilaga 11.7 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Judiska församlingen.pdf (105 kb) 14 Bilaga 11.8 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Taxingeplan.pdf (99 kb) 14 Bilaga 11.9 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Trygga tunnlar och broar.pdf (195 kb) 14 Bilaga 12 Ansökan om medel för klimatinvesteringar 2020.pdf (727 kb) 14 Bilaga 13 Protokollsutdrag FVG VP 11§ MBL 25 nov 2019.pdf (27 kb) 14 Bilaga 14 Trafiknämndens system för intern kontroll.pdf (46 kb) 14 Bilaga 2 Driftspecifikation VP 2020.pdf (28 kb) 14 Bilaga 3 Investeringsplan VP 2020.pdf (935 kb) 14 Bilaga 4 Plan för upphandling 2020.pdf (79 kb) 14 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VP 2020.pdf (279 kb) 14 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VP 2020.pdf (293 kb) 14 Bilaga 7 Prioriterade projekt utanför ram VP 2020.pdf (114 kb) 14 Bilaga 8 Trafikkontorets kompetensförsörjningsplan 2020.pdf (75 kb) 14 Bilaga 9 Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (29 kb)

15 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering (Adm + Stab)

17 Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Inf)

18 Installera solcellsdrivna parkbänkar. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

19 Burmanstorp 1 m.fl. detaljplan inom Telestaden. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

20 Kylfacket 1 m.fl. detaljplan inom Slakthusområdet. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

21 Rådet för funktionshinderfrågor om framkomligheten på stadens gator. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP), Bo Arkelsten m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C), Mikael Valier (KD) och Malin Ericson (Fi) (Ti)

22 Effektiv hantering av teknisk dokumentation i projekt och förvaltning (Adm)

23 Genomförandeavtal avseende Landanslutning Stockholm för Lilla Lidingöbron (Tp + Explk)

24 Ramavtal för årsentreprenörer avseende trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för hastighetsplanens fysiska åtgärder. Upphandling (Inf)

25 Årsavtal för kommuncentrala parker. Upphandling (Stm)

26 Renovering av Norra Danviksbron. Inriktningsbeslut (Inf)

27 Cykelbana längs med Engelbrektsgatan. Inriktningsbeslut (Tp)

28 Cykelparkering under Vattugatan. Genomförandebeslut (Tp)

29 Levande Stockholm 2020. Förslag till platser och fortsatt utveckling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, dnr T2019-00073

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2019-00086

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2019, dnr T2019-00289

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar, dnr T2019-00831

§8 Mindre framkomlighetsåtgärder för busstrafiken 2020-2022. Genomförandebeslut, dnr T2019-03125

§9 Punktåtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på cykelpendlingsnätet år 2020. genomförandebeslut, dnr T2019-02531

§10 Tillgänglighetsåtgärder 2020. Genomförandebeslut, dnr T2019-03126

§11 Trafikantförbättrande åtgärder 2020. Genomförandebeslut, dnr T2019-03156

§12 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2020-2023. Genomförandebeslut, dnr T2019-02921

§13 Förbättrad gång- och cykelbana längs Spångavägen mellan Enebyvägen och Enevägen. Slutredovisning, dnr T2017-01415

§14 Verksamhetsplan 2020 för trafiknämnden, dnr T2019-03073

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
14 Bilaga 1 Budgetavräkning VP 2020.pdf (31 kb) 14 Bilaga 10 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2020.pdf (367 kb) 14 Bilaga 11 Ansökan om medel för trygghetsskapande åtgärder 2020.pdf (27 kb) 14 Bilaga 11.1 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Akalla bussterminal .pdf (314 kb) 14 Bilaga 11.10 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Möblering, utredning och inköp.pdf (126 kb) 14 Bilaga 11.11 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Brommaplan utredning.pdf (137 kb) 14 Bilaga 11.2 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Albert Aronsons Torg.pdf (173 kb) 14 Bilaga 11.3 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Attraktiv ljussättning i ytterstaden.pdf (98 kb) 14 Bilaga 11.4 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Björkhagens centrum.pdf (218 kb) 14 Bilaga 11.5 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Bromstensplan.pdf (47 kb) 14 Bilaga 11.6 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Exjobb om kaosbelysning.pdf (102 kb) 14 Bilaga 11.7 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Judiska församlingen.pdf (105 kb) 14 Bilaga 11.8 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Taxingeplan.pdf (99 kb) 14 Bilaga 11.9 Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder_Trygga tunnlar och broar.pdf (195 kb) 14 Bilaga 12 Ansökan om medel för klimatinvesteringar 2020.pdf (727 kb) 14 Bilaga 13 Protokollsutdrag FVG VP 11§ MBL 25 nov 2019.pdf (27 kb) 14 Bilaga 14 Trafiknämndens system för intern kontroll.pdf (46 kb) 14 Bilaga 2 Driftspecifikation VP 2020.pdf (28 kb) 14 Bilaga 3 Investeringsplan VP 2020.pdf (935 kb) 14 Bilaga 4 Plan för upphandling 2020.pdf (79 kb) 14 Bilaga 5 Beslutsläge stora projekt VP 2020.pdf (279 kb) 14 Bilaga 6 Planerade cykelfrämjande åtgärder VP 2020.pdf (293 kb) 14 Bilaga 7 Prioriterade projekt utanför ram VP 2020.pdf (114 kb) 14 Bilaga 8 Trafikkontorets kompetensförsörjningsplan 2020.pdf (75 kb) 14 Bilaga 9 Redovisning av pågående och planerade digitaliseringsprojekt.pdf (29 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
14 protut OJ.pdf (205 kb)

§15 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering, dnr T2019-03269

§17 Stockholm stads säkerhetsprogram 2020-2023. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-03239

§18 Installera solcellsdrivna parkbänkar. Motion av Peter Wallmark (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-02100

§19 Burmanstorp 1 m.fl. detaljplan inom Telestaden. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr T2019-03116

§20 Kylfacket 1 m.fl. detaljplan inom Slakthusområdet. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr T2019-03185

§21 Rådet för funktionshinderfrågor om framkomligheten på stadens gator. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP), Bo Arkelsten m.fl. (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C), Mikael Valier (KD) och Malin Ericson (Fi), dnr T2018-03503

§22 Effektiv hantering av teknisk dokumentation i projekt och förvaltning, dnr T2019-0249

§23 Genomförandeavtal avseende Landanslutning Stockholm för Lilla Lidingöbron, dnr T2019-03325

§24 Ramavtal för årsentreprenörer avseende trafiksäkerhetsåtgärder inom ramen för hastighetsplanens fysiska åtgärder. Upphandling, dnr T2019-03200

§25 Årsavtal för kommuncentrala parker. Upphandling, dnr T2019-01913

§26 Renovering av Norra Danviksbron. Inriktningsbeslut, dnr T2019-01868

§27 Cykelbana längs med Engelbrektsgatan. Inriktningsbeslut, dnr T2019-01829

§28 Cykelparkering under Vattugatan. Genomförandebeslut, dnr T2019-02681

§29 Levande Stockholm 2020. Förslag till platser och fortsatt utveckling, dnr T2019-03312