Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-12-18

Sammanträde 2007-12-18

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

7 Synpunkter på Naturvårdsverkets vägledningsmaterial om förorenade områden. Remiss (S + Expl)*

8 Slutbetänkande av klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Remiss (S + Expl)*

9 KontaktCenter-funktion för Trafikkontoret (K)

10 Ekonomisk uppföljning månad 11/2007 (Adm)

11 Betänkandena Hamnstrategi – strategiska hamnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) samt Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet. Remisser (Tp + Sbk + Expl + Mf) *

12 Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. Lägesrapport (Tp)

13 Infartsparkeringar inom Stockholms stad. Lägesrapport (Tp + Sbk + Expl)

14 Ombyggnad vid blivande ABBA-museet på Stadsgården. Genomförandebeslut (Tp)*

15 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl. (m) samt redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

16 Avvägningsprinciper för framkomlighet. Inriktningsbeslut samt förslag på konkreta åtgärder (Tp)

17 Naturvårdsverkets utredning om utsläpp av kväveoxider. Remiss (Tp)*

18 Strategi och lägesredogörelse för trygghetsskapande belysning (Anl)

19 Ljusevent kring Riddarfjärden i samband med Nobelfesten. Inriktningsbeslut (Anl)

20 Rensa bland skyltarna, uppdrag från kommunfullmäktige (T)

21 Kameraövervakning avseende brottsbelastade platser – ett uppdrag att se över möjligheter till samordning samt ta fram en ny policy för Stockholms stad, uppdrag från kommunfullmäktige (T + socialtjänstnämnden)

22 Lägesrapport gällande beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar (Stm)

23 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Återredovisning (Stm)

24 Renovering av Lidingöbrons tätskikt (Tt)

25 Upphandling avseende insamling av hushållsavfall i Vasastaden och på Kungsholmen samt insamling av utsorterat matavfall i hela staden. Lägesrapport (A)

26 Trafikmiljön för Hornstull. Motion (2007:34) av Åsa Romson (mp). Remiss Bordlagt den 20 november 2007 nr 13 (Tp)

27 Förslag till ny utformning av cykelbanor på Folkungagatan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd). Bordlagt den 20 november 2007 nr 14 (Tp)

28 Redovisning av remissbehandling av utredning ”Miljöbelastning av snöhantering i Stockholm”. Bordlagt den 20 november 2007 nr 18 (Stm)

29 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär. Återremiss. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl.(m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) samt fråga från Mats Lindqvist (mp). Bordlagt den 23 oktober 2007 nr 13 och 20 november 2007 nr 22 (T)

30 Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut. Bordlagt den 23 oktober 2007 nr 14 och 20 november 2007 nr 23 (Stm)

Mötesinformation

Justerat:

9 januari 2008

Mikael Söderlund Jan Valeskog

Närvarande:

Ledamöter

Mikael Söderlund (m), ordförande

Jan Valeskog (s) vice ordförande

Berthold Gustavsson (m)

Tord Bergstedt (m)

Anna Johansson (m)

Annika Davidsson (m)

Inge-Britt Lundin (fp)

Anders Broberg (kd)

Annika Ödebrink (s)

Jimmy Lindgren (s)

Letti Freivalds (s)

Torhild Lamo (v)

Mats Lindqvist (mp)

Ersättare

Lars Bengtson (m)

Bo Arkelsten (m)

Anna Lund (m)

Datevig Mardirossian Lönn (m)

Christoffer Kuckowski (m)

Anna Manhag (m)

Åsa Nilsson Söderström (fp)

Charlotte Svensson (s)

Adnan Bozkurt (s)

Milly Namiro Darlson (s)

Hampus Rubaszkin (mp)

Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän

Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Ted Ell, Lars Jolerus, Erica Lawesson, Ulla Ritzén, Anette Scheibe och Staffan Forsell samt borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Magnus Thulin från roteln.

Ordföranden Mikael Söderlund (m) hälsade alla välkomna till Trafik- och renhållningsnämndens sista sammanträde för året.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 1 januari 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Skrivelse om nya fordonsslag i trafiken från ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin och Anders Broberg (kd).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Anmälan av förvaltningschefens semester

Anmälan av förvaltningschefen Magdalena Bossons julledighet är delad till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Fråga om projektet ”Säker huvudgata”

Vice ordföranden Jan Valeskog (s) bad om en redovisning från kontoret avseende Enskedevägen i Enskede och Stortorpsvägen i Farsta inom ramen för projektet Säker huvudgata.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om budning av nämndhandlingar

Ledamoten Torhild Lamo (v) frågade om det skulle vara möjligt att minska antalet budningar av handlingar till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret se över frågan och återkomma till nämnden.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 december 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 18 december 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

DnrT2007-010-01364

Trafikkontoret hade den 30 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Verksamhetsplan 2008

Dnr T2007-110-04205

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik - och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2008.

 2. Nämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 6 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten för uppföljning, utvärdering m.m. av trängselskatten.

 4. Nämnden godkänner omslutningsförändringen om 118,7 mnkr för trafikverksamheten och 21,7 mnkr för avfallsverksamheten på driftbudgeten. Samt omslutningsförändringen om 29,7 mnkr för trafikverksamheten och 39,6 mnkr för avfallsverksamheten på investeringsbudgeten.

 5. Nämnden beslutar att tidigare fattade genomförande- beslut för följande investeringsprojekt upphävs: cykel- och trafiksäkerhets- åtgärder på Folkparksvägen i Solberga, samt upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken på Södermalm. (TN 2007-04-03 § 14 och TN 2006-05-16 § 32).

 6. Nämnden godkänner planen för disponering av 2008 års medel för tillgänglighetsprojektet.

 7. Trafikdirektören ges delegation att upphandla entreprenader inom tillgänglighetsprojektet även för belopp över 5 mnkr.

 8. Nämnden fastställer tidpunkter för avrapportering av verksamhetsplanen under 2008 till 18 mars, 15 april, 17 juni, 14 oktober, 11 november, 16 december (månadsrapporter) samt 20 maj och 16 september (tertialrapporter).

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A4.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver ges kontoret följande uppdrag:

Stockholm genomgår nu en historisk expansion. Åtgärder som borde ha genomförts för länge sedan förverkligas nu i rask takt. Stockholmstrafiken kommer under många år framöver präglas av de olägenheter som följer av att ett extremt eftersatt underhåll av gatu- och vägnätet nu åtgärdas samt genomförandet av mycket stora nyinvesteringar. Trafikkontorets uppgift är att minimera olägenheterna för trafikanterna. Åtgärder för att öka framkomligheten i Stockholmstrafiken måste därför prioriteras mycket högt.

Framkomlighet

Kontoret ska arbeta för att öka framkomligheten i staden. Åtgärder ska vidtas för att underlätta trafikflöden. Det är viktigt är att se stadens trafiksystem som en helhet. Trafikkontoret ska följa samtliga stora utvecklings- och exploateringsprojekt nära för att garantera att framkomlighetsfrågorna sätts i sitt sammanhang och inte försummas. Under våren ska ”red routes” genomföras. Exempel på insatser som kan göras för att underlätta framkomligheten är att inrätta stoppförbud på vissa centrala stråk, stärka bortforslingen av blockerande fordon, ta bort taxistationer, enstaka parkeringsplatser och andra försvårande inslag. Dessutom bör reglerna för trafik i kollektivkörfält ses över för att ge tillåtelse för buss, taxi samt vissa varutransporter. Nattetid bör gulblink återinföras.

Parkering

Stockholmarna ska inte behöva lägga lång tid på att köra runt och leta efter parkeringsplatser. Det är varken miljömässigt eller tidseffektivt. Inom trafikkontorets uppdrag ligger en servicefunktion genom att underlätta med fler parkeringsplatser och enklare parkeringsregler. Nattstädning ska om möjligt flyttas till dagtid för att använda ytorna mer effektivt. Parkeringsreglerna ska vara enkla och överskådliga. Tiometersmarkeringen ska återinföras. Servicen för boendeparkering ska utvecklas.

Gatuarbeten

Avgiften för gatuarbeten bör höjas kraftigt för att förkorta arbetenas längd. Stor vikt måste också läggas vid hur arbeten samordnas och när de genomförs under året. Inför de stora underhållsarbetena under sommaren 2008 på Nord-Syd-axeln måste erfarenheterna från 2007 tas tillvara. Trafikkontoret bör undersöka möjligheterna till arbete i flera skift och ta fram förslag till förbättrade alternativa färdvägar. Dessutom måste trafikkontoret bidra till minskade kostnader för underhållsarbetet genom att noga genomlysa alla kostnader i projektet.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet ska inriktas på att förena ökad säkerhet med en förbättrad framkomlighet. På stadens huvudgator ersätts gupp och avsmalnade körfält med nya tekniska hjälpmedel för att öka trafiksäkerheten. En särskild satsning för att öka säkerheten vid stadens övergångsställen ska genomföras. Samtliga övergångsställen målas, belysningen förbättras kraftigt och särskilt utsatta platser får trafikljus. Trafikkontoret uppdras att ta fram en särskild modell för bättre uppmärkta och belysta övergångsställen under våren. En informationskampanj inriktas på vuxnas beteende i trafiken. Samtliga trafikanter bör uppmanas att följa trafikreglerna för en förbättrad trafiksäkerhet.

Städning, snöröjning och partikelbekämpning

Städningen av Stockholm ska förbättras. Stadens städgarantier, vilket innebär att städning, tömning av papperskorgar samt klottersanering ska åtgärdas inom 24 timmar, ska förbättras. Initiativet med städmästare som samordnar aktörer med ansvar inom gemensamma områden bör spridas till alla stadsdelsnämnder. Tidigareläggning av vårstädning av gator och cykelbanor ska ske och försöket med CMA i dammbindning och halkbekämpning fullföljas. För att möta förekomsten av höga partikelhalter ska ytterligare gator öppnas för trafik så att huvudstråken avlastas. Snöröjning på stadens trottoarer ska förbättras för att öka framkomligheten.

Belysning

Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet och förbättrad belysning är en viktig åtgärd för att nå dit. Stockholmarnas förutsättningar till trygg vardagsmotion ska öka bland annat genom att trygghetsanpassa fler motionsspår.

Renhållning

Nämnden ska fortsätta arbetet med att integrera avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet. Mängden avfall som nyttiggörs ska öka jämfört med utfallet 2007. Insamling av farligt avfall ska prioriteras. Trafikkontoret ska se till att brister i skötseln av återvinningsstationerna, som inrapporteras till nämnden, blir åtgärdade. Under våren 2008 ska trafikkontoret ta fram enklare och elegantare återvinningsstationer med färre fraktioner. Dessutom ska förslag presenteras på nedgrävning av större återvinningsstationer presenteras under våren.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A3.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A4.

Uttalande från personalföreträdare

Tjänstemannen och personalföreträdaren från trafikkontoret Sonja Mogert, SKTF, gav ett uttalande enligt bilaga A5.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§6 Projektansökningar till E-tjänstprogrammet

DnrT2007-050-04633

Trafikkontoret hade den 18 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner dessa projektskisser som underlag för ansökningar till E-tjänstprogrammet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga B.

§7 Synpunkter på Naturvårdsverkets vägledningsmaterial om förorenade områden. Remiss

Dnr T2007-007-04409

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 20 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från Naturvårdsverket.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden samt exploateringsnämnden överlämnar beslutet för kännedom till Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt till Miljödepartementet och Finansdepartementet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från Naturvårdsverket.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden samt exploateringsnämnden överlämnar beslutet för kännedom till Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt till Miljödepartementet och Finansdepartementet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

§8 Slutbetänkande av klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60). Remiss

Dnr T2007-007-03810

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 23 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen och åberopar det som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen och åberopar det som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga D4.

§9 KontaktCenter-funktion för Trafikkontoret

Dnr T2007-020-04733

Trafikkontoret hade den 29 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att inleda arbetet med en kontaktcenterfunktion för trafikkontoret.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Ekonomisk uppföljning månad 11/2007

Dnr T2007-112-00816

En av trafikkontoret den 13 december avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2007 anmäldes till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§11 Betänkandena Hamnstrategi – strategiska hamnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU 2007:58) och Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet – ett framtidsperspektiv (SOU 2007:59) samt Banverkets rapport Ett strategiskt nät av kombiterminaler – intermodala noder i det svenska godstransportsystemet. Remisser

Dnr T2007-330-03772

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och miljöförvaltningen hade den 8 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på rubricerade remisser.

Yrkanden

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen som svar på rubricerade remisser.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga E3.

§12 Kommande trafikarbeten på Södertäljevägen/Hägerstensvägen. Lägesrapport

DnrT2007-300-03961

Trafikkontoret hade den 28 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lämnad lägesrapport om kommande arbeten på Södertäljevägen.

 2. Nämnden beslutar om fortsatt utredning av den permanenta utformningen vid Södertäljevägen/Hägerstensvägen.

Tjänstemannen från trafikkontoret Staffan Forsell föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Infartsparkeringar inom Stockholms stad. Lägesrapport

Dnr T2007-340-04547

Trafikkontoret samt stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret hade den 20 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets redovisning godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda gatumark som infartsparkering samt se över de gator med parkeringsförbud i aktuella områden.

 3. Därutöver anförs följande:

Trafik- och renhållningsnämnden anser att det är problematiskt för resenärerna att infartsparkeringarna i staden exploateras. Samtidigt som nya stadsmiljöer skapas måste frågan om parkeringarna lösas eftersom staden har som ambition att både underlätta för resenärer samt minska trycket på det hårt belastade trafiknätet i innerstaden.

Nämnden anser att parkeringsplatser som försvinner ska ersättas och i förlängningen bör antalet infartsparkeringar även öka. Trafikkontoret uppdras därför att undersöka möjligheterna att använda gatumark som infartsparkering samt se över de gator med parkeringsförbud i aktuella områden. För att underlätta för resenärernas framtida resande anser nämnden dessutom att styrgruppen inom kort ska inleda informationsinsatser om alternativa parkeringsplatser vid berörda infartsparkeringar.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga F4.

§14 Ombyggnad vid blivande ABBA-museet på Stadsgården. Genomförandebeslut

DnrT2007-410-04546

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Lars B Hagman inkommen den 17 december 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförandebeslut för ombyggnad vid Stora Tullhuset på Stadsgården enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande

ABBA-museet är en kultursatsning som är viktig för att stärka Stockholm i världen och göra staden ännu mer attraktiv. Nämnden anser därför att det är viktigt att projektet fortskrider utan komplikationer för att kunna stå färdigt våren 2009. Under byggtiden kommer framkomligheten reduceras vilket måste beaktas. Nämnden anser därför att kontoret nogsamt ska undersöka hur intrånget på körbanan kan minimeras och befintlig kapacitet vid högtrafik i möjligaste mån bibehållas.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§15 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl. (m) samt redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2007-410-04628

Trafikkontoret hade den 26 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att ger kontoret i uppdrag att utföra en översyn av kollektivtrafikkörfälten för att tillförsäkra att den gällande policy för beställningstrafik tillämpas samt att hitta en lämplig plats att genomföra ett försök med varutransporter.

 3. Nämnden beslutar att överlämna samt åberopa kontorets utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på ett försök i större skala där bussar i beställningstrafik, taxi och vissa varutransporter tillåts att nyttja kollektivkörfält.

 3. Kontoret får i uppdrag att skapa angöringsmöjlighet till Hotell Clarion på Ringvägen genom att ändra cykelbanans läge.

 4. Därutöver anförs följande:

Eftersom det är svårt att avgöra vilket uppdrag en buss har utan att stoppa den så är en generell skyltning för all yrkesmässig busstrafik att föredra. Nämnden efterfrågar flexibilitet vid nyttjandet av kollektivtrafikfälten. Turtäthet för lokaltrafiken och vägsträckans belastning samt framkomlighet ska vara ledande vid avgörandet om kollektivkörfälten kan användas av andra trafikslag än bussar i linje- och beställningstrafik. Trafikkontoret uppdras att återkomma med erfarenheter från försökssträckan samt med förslag på sträckor som går att utnyttja av andra trafikslag än bussar i linje- och beställningstrafik utifrån ovanstående kriterier.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga H2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H3.

§16 Avvägningsprinciper för framkomlighet. Inriktningsbeslut samt förslag på konkreta åtgärder

Dnr T2007-300-04881

Trafikkontoret hade den 6 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesredovisning och inriktning för det fortsatta arbetet med avvägningsprinciper.

 2. Nämnden fattar inriktningsbeslut om signalreglering av övergångsstället över Hamngatan vid NK med delegation till förvaltningschefen att fatta genomförandebeslut efter detaljprojektering.

Yrkande

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att flytta taxistationen på Hamngatan till NK-entrén på Regeringsgatan för att uppnå ökad framkomlighet.

 3. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag på ett öppnande för dubbelriktad trafik av stråket Sturegatan - Kungsgatan från Valhallavägen till Vasagatan.

 4. Kontoret får i uppdrag avlägsna förbudet att från Linnégatan svänga år vänster ut på Sturegatan.

 5. Kontoret får i uppdrag att i syfte att sprida ut trafiken för att få bättre stadsluft återkomma med förslag till öppnande av parallellgator till högtrafikerade stråk såsom Hornsgatan.

 6. Därutöver anförs följande:

Stråket Hamngatan – Klarabergsgatan har mycket stor trafikbelastning. För att underlätta framkomligheten och öka trafiksäkerheten är det viktigt med en ljusreglering av övergångsstället mellan NK och Kungsträdgården. I samband med detta arbete bör även taxistationen flyttas till ett läge vid NK:s entré på Regeringsgatan.

Ett av huvudskälen till att ovannämnt stråk har så hög belastning är de få alternativvägarna mellan Norrmalm och Östermalm. För att öka dessa kopplingar och därmed avlasta Hamngatan uppdrar trafik- och renhållningsnämnden kontoret att snarast utreda en öppning för trafik av stråket Sturegatan - Kungsgatan från Valhallavägen till Vasagatan. I detta uppdrag ligger att avlägsna de förbud mot vänstersväng som gäller från de anslutande gatorna till Sturegatan. Ett sådant öppnande ökar inte bara framkomligheten utan bidrar också till bättre luft och trafikmiljö längs med Hamngatan. Liknande gatuöppningar bör genomföras på fler platser i staden i syfte att sprida ut trafiken.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

§17 Naturvårdsverkets utredning om utsläpp av kväveoxider. Remiss

DnrT2007-007-04095

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga J2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga J3.

§18 Strategi och lägesredogörelse för trygghetsskapande belysning

Dnr T2007-610-04684

Trafikkontoret hade den 22 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets strategi- och lägesredogörelse för trygghetsskapande belysning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets strategi- och lägesredogörelse för trygghetsskapande belysning.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga K2.

§19 Ljusevent kring Riddarfjärden i samband med Nobelfesten. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-610-04683

Trafikkontoret hade den 22 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att planera för ljusevent runt Riddarfjärden i samband med Nobelveckan baserat på bilagda ljusättningsförslag samt att återkomma med ett genomförandebeslut till nämnden senast i maj 2008.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att söka sponsorer och finansiärer till evenemanget med målsättningen att minst 50 % av kostnaden på projektet ska ha extern finansiering.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att stödja och utveckla Stockholms ljusdagar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att planera för ljusevent runt Riddarfjärden i samband med Nobelveckan baserat på bilagda ljusättningsförslag samt att återkomma med ett genomförandebeslut till nämnden senast i maj 2008.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att söka sponsorer och finansiärer till evenemanget med målsättningen att minst 50 % av kostnaden på projektet ska ha extern finansiering.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att stödja och utveckla Stockholms ljusdagar.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga L2.

§20 Rensa bland skyltarna, uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2007-430-04530

Trafikkontoret hade den 20 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets rapport som yttrande över uppdraget i årets budget.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att under arbetet med framtagandet av en parkeringsstrategi ta fram förslag på möjligheten att reducera antalet vägmärken.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att genomföra en samlad genomgång av vägmärken, med början i innerstaden under 2008, i syfte att så stor grad som möjligt minska antalet.

 3. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det blir otydligt för medborgarna om väghållaren ger allt för många budskap på en och samma plats. Givetvis måste kontoret se till trafiksäkerheten samt tillgodose alla trafikgruppers behov och ge en services så att boende, besökare och näringsidkare ska kunna veta hur det förhåller sig på aktuell plats.

Nämnden ser positivt på kontorets förslag att utröna hur många vägmärken som är möjliga att ta bort inom nämnda område. Dock efterlyser nämnden ett samlat grepp om hur staden kan arbeta vidare med att förenkla för medborgarna i frågan. Nämnden ger därför kontoret i uppdrag att i samband med framtagandet av en parkeringsstrategi, där kontoret lägger fram förslag på möjligheten att reducera antalet vägmärken, även tar fram förslag på de lagar och regler som behöver ändras på nationell nivå.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§21 Kameraövervakning avseende brottsbelastade platser – ett uppdrag att se över möjligheter till samordning samt ta fram en ny policy för Stockholms stad, uppdrag från kommunfullmäktige

DnrT2007-541-04131

Trafikkontoret samt socialtjänstförvaltningen hade den 5 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att en arbetsgrupp sätts samman med kompetens att organisera och driva ett samordningsprojekt avseende kameraövervakning av brottsbelastade platser.

 2. Nämnden beslutar att behålla nuvarande policy och att en ny policy tas fram i samband med samordningsprojektet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga N.

§22 Lägesrapport gällande beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar

DnrT2007-321-04526

Trafikkontoret hade den 11 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten om beläggning med tyst asfalt på bullerstörda gator och vägar.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Återredovisning

DnrT2005-340-01717

Trafikkontoret hade den 26 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§24 Renovering av Lidingöbrons tätskikt

Dnr T2007-410-03405

Trafikkontoret hade den 7 december 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på Lidingöbron samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Upphandling avseende insamling av hushållsavfall i Vasastaden och på Kungsholmen samt insamling av utsorterat matavfall i hela staden. Lägesrapport

Dnr T2007-006-04685

Trafikkontoret hade den 29 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets rapport.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Trafikmiljön för Hornstull. Motion (2007:34) av Åsa Romson (mp). Remiss

DnrT2007-320-03131

Bordlagt 20 november 2007 nr 13

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Motionen besvaras med kontorets utlåtande.

 2. Därutöver anförs följande:

Tillgången till attraktiv bebyggelse med goda kommunikationer har en direkt koppling till förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt i staden. Genomfartstrafiken på Långholmsgatan och Hornsgatan skapar konflikt men är även en förutsättning för en levande stad. Nämnden är väl medveten om de olägenheter som finns i Hornstullsområdet, främst utmed Långholmsgatan och Hornsgatan. Det är därför positivt och nödvändigt att en trafikplan med åtgärder tas med i detaljplanearbetet för den eventuella handelsplatsen.

Med hänsyn till framkomligheten vid de fortsatta renoveringarna av Nord-sydaxeln har stråket en viktig funktion att fylla när trafiken leds om. Under byggtiden är färdvägen en av få alternativa vägar över saltsjömälarsnittet och måste därför prioriteras i ”Red-route”-projektet.

Nya parkeringsplatser i Högalidsparkens parkeringsgarage är ett välkommet tillskott av parkeringsplatser på Södermalm. Dock anser nämnden att gatuparkeringsplatserna inte ska ersättas utan istället utökas. I och med de eventuella planerna att skapa butiker i nuvarande CarlBro-huset samt ett större flerbostadshus öster om Liljeholmsbrofästet är det inte rimligt att ta bort parkeringsplatser genom ett nollsummespel. Nämndens uppdrag är att se till stockholmarnas behov av fler parkeringsplatser. Det är inte hållbart att trafikanterna regelbundet måste åka långa sträckor för att hitta en parkeringsplats i närheten av sin bostad eller serviceinrättning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist med hänvisning till kontorets förslag.

§27 Förslag till ny utformning av cykelbanor på Folkungagatan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd)

DnrT2007-313-01080

Bordlagt 20 november 2007 nr 14

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Birgitta Magnusson inkommen den 19 november 2007 och Anna Korsell inkommen den 21 november 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Ärendet återremiteras för att utreda en dubbelriktad cykelbana längs med Stigbergsparken och dubbla körfält i vardera riktning längs Folkungagatan.

 2. Kontoret får i uppdrag att genomföra de föreslagna förbättringsåtgärderna för att öka tillgängligheten till butiker längs gatan, samt ge en säkrare framkomlighet för räddningstjänstens fordon.

 3. Därutöver anförs följande:

Folkungagatan är en av huvudgatorna för trafik och affärsliv på Södermalm. Längs med gatans östliga del är framkomligheten kraftigt nedsatt genom att det bara finns ett körfält i vardera riktningen. Kapacitetsbristen skapar både onödig trängsel och svårigheter att angöra för kunder och varutransporter till de lokala butikerna. För att lösa dessa problem behövs en ändrad dragning av de cykelbanor som kantar gatan.

Södermalms stadsdelsnämnd har tillsammans med det lokala näringslivet uttryckt att en dubbelriktad cykelbana längs med Stigbergsparken är att föredra före dagens situation. Trafik- och renhållningsnämnden anser att detta alternativ ska utredas innan beslut fattas. Under denna tid bör dock de begränsade framkomlighetsskapande åtgärder som kontoret föreslår genomföras.

Nämnden uppdrar därmed åt kontoret att arbeta fram en lösning om två körfält i vardera riktning på Folkungagatan mellan Borgmästargatan och Londonviadukten och en förläggning av en dubbelriktad cykelbana längs med Stigbergsparken med fortsättning längs med Tjärhovsgatan in mot Medborgarplatsen och City samt därutöver att återkomma till nämnden med ett förslag på genomförande med inriktning på hösten 2009.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§28 Redovisning av remissbehandling av utredning ”Miljöbelastning av snöhantering i Stockholm”

DnrT2006-660-00211

Bordlagt 20 november 2007 nr 18

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del denna redovisning.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunfullmäktige för fastställande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta med vinterväghållningen med den inriktning som kontoret föreslår.

 4. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att verka för en översyn av gällande lagstiftning i enlighet med förslaget i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del denna redovisning.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunfullmäktige för fastställande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta med vinterväghållningen med den inriktning som kontoret föreslår.

 4. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att verka för en översyn av gällande lagstiftning i enlighet med förslaget i kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilagaQ2.

§29 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär. Återremiss.

Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl.(m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) samt fråga från Mats Lindqvist (mp)

DnrT2007-350-01543

Bordlagt 23 oktober 2007 nr 13 och 20 november 2007 nr 22

Trafikkontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Sonja Mogert SKTF inkommen 24 september 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av återremissen och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen och den framställda frågan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns delvis.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur parkeringsvakternas arbetsuppgifter kan utökas enligt nedan:

Nämnden anser att parkeringsvakternas arbetsuppgifter ska utökas till att också omfatta ett ansvar för information till medborgare och en delaktighet i arbetet för en snygg och trygg stad. I detta arbete ingår att ingripa mot brott som sker på bar gärning t.ex. nedskräpning, klottrande eller olaga affischering. Trafikkontoret har problematiserat hur detta ingripande kan gå till och liknat det vid polisiära uppgifter. Nämnden delar Trafikkontorets uppfattning att parkeringsvakterna inte ska utföra polisens uppgifter. Däremot ska arbetsuppgifterna utökas så att parkeringsvakterna tydligare samverkar med polisen och kompletterar polisen genom att tilldelas väktares uppgifter, efter adekvat vidareutbildning, och genom s.k. envarsingripanden, när så är lämpligt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga R2.

§30 Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut

Dnr T2007-400-03471

Bordlagt 23 oktober 2007 nr 14 och 20 november 2007 nr 23

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Norr Mälarstrands framkomlighet ska bibehållas i nuvarande skick, även under byggtiden.

 2. Dagens antal parkeringsplatser ska bibehållas vid kajplanet.

 3. I övrigt godkänns kontorets förslag.

 4. Därutöver anförs följande.

Nämndens uppdrag är bland annat att se till stockholmarnas behov av fler parkeringsplatser. Dagens parkeringsplatser vid Norr Mälarstrand nyttjas frekvent av boende i området samt av besökare och det kommer även vara så i framtiden. Att ta bort parkeringsplatser är därför inte aktuellt. I och med omdaningen av kajplanet uppdras kontoret att utforma samt uppföra parkeringsplatser på ett estetiskt och funktionellt sätt utan att minska antalet. Därutöver anser nämnden att trafikleden Norr Mälarstrand är viktig för den totala framkomligheten i staden. Därför får inga nya hinder uppkomma längs stråket, såväl under byggtiden som när upprustningen av kajplanet är genomfört

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

*******

Ordföranden Mikael Söderlund (m) avslutade sammanträdet med att önska samtliga tjänstemän och politiker en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vice ordföranden Jan Valeskog (s) önskade ordföranden det samma. Förvaltningschefen Magdalena Bosson tackade nämnden för året som gått och önskade god jul och gott nytt år.