Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-04-14

Sammanträde 2009-04-14

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 2/2009 från nämndens handikappråd (S)

6 Anmälan av protokoll från handikapprådets möte med nämnden den 11 februari 2009 (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 (Adm)

8 Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012 (Adm)

9 Angående tvärställd parkering längs Lingvägen i Hökarängen. Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd (Tp)

10 Angående olovlig trafik på Åkeshovsvägen i Bromma. Svar på skrivelse (Tp)

11 Intensivare parkeringsövervakning på stombusslinjenätet i City där dagstädning är införd. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s), Mats Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp) (Tp)

12 Principer för utformning inför upprustning av Drottning Kristinas väg (Tp)

13 Ombyggnad vid Roslagstull. Lägesredovisning (Tp)

14 Stockholms stads arbete inför ITS Världskongress i september 2009. Lägesredovisning (Tp)

15 Detaljplan för Göta Ark 18 m m, Medborgarplatsen 21 i stadsdelen Södermalm. Svar på remiss (Tp)

16 Säkra cykelparkeringar. Motion (2008:82). Svar på remiss (Tp)

17 Tegelbackseländet. Motion (2008:93). Svar på remiss (Tp)

18 Investeringar i trafik- och renhållningsnämnden. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s) (Anl)

19 Motion (2008:92) om buller. Svar på remiss (Anl)

20 Genomförande av översvämningsdirektivet. Svar på remiss (Anl) *

21 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden (Anl)

22 Avsättning av medel för insatser inom Kungliga nationalstadsparken. Lägesrapport (Anl)

23 Reparation av Norrbro. Reviderat genomförandebeslut (Anl)

24 Trygghetsbelysning på parkvägar. Genomförandebeslut (Anl)

25 Lysviksgatan. Svar på skrivelse från Mats E P Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp) (T)

26 Angående laddstationer för elbilar. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (m), Inge-Britt Lundin m.fl. (fp) och Anders Broberg (kd) (T)

27 Förslag till bestämmelser om förflyttningsfordon. Svar på remiss (T)

28 Lånecykelsystemet Stockholm City Bikes - överenskommelse om utökade öppettider (T)

29 Angående miljövänlig halkbekämpning med socker i vägsaltet. Svar på skrivelse från Per Ankersjö (c) (Stm)

30 Upphandling av plantering och garantiskötsel av träd till stadens offentliga rum 2009-2011 (Stm) Hemligt *

31 Fyllnadsnominering till nämndens handikappråd (S)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 28 april 2009.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Angående trafiken på Stortorpsvägen, från vice ordföranden Jan Valeskog (s). Dnr T2009-320-01055

 2. Om trafiksituationen på Stortorpsvägen, från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (mp) och Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (v). Dnr T2009-320-01055

 3. Om parkeringsövervakningen i Rågsved, från och Kajsa Stenfelt och Sebastian Viklund båda (v) och Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (mp). Dnr T2009-350-01154

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Svar på fråga om sopstrejken

Tjänstemannen från trafikkontoret Marita Söderqvist svarade på fråga ställd av vice ordföranden Jan Valeskog (s) på sammanträdet den 10 mars avseende förvaltningens syn på följderna av sopstrejken samt vad förhandlingarna mellan anställda och arbetsgivare har resulterat i.

Föredragning om sommarens arbeten vid Centralbron

Tjänstemannen från trafikkontoret Lars Jolérus höll en kort information om sommarens arbeten vid Centralbron och Söderledstunneln.

Studiebesök till Norrbro

Ett studiebesök till Norrbro hålls för nämnden den 29 april kl 16.30. En inbjudan är utsänd.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte 2-3 juni 2009

Nämnden behandlade deltagande vid Avfall Sveriges årsmöte i Norrköping den 2-3 juni 2009. Ett informationsblad från Avfall Sverige är delat till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att delta i Avfall Sveriges årsmöte 2009 med 2+2 deltagare. Anmälan sker senast den 30 april till nämndsekreteraren Åse Geschwind.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 april 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 14 april 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 mars 2009.

§5 Anmälan av protokoll 2/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 2 den 12 februari 2009.

§6 Anmälan av protokoll från handikapprådets möte med nämnden den 11 februari 2009

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets möte med nämnden den 11 februari 2009.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03

Dnr T2008-112-00755

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2009.

§8 Underlag till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012

Dnr T2009-110-00293

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog återremiss enligt följande:

 1. Kontorets förslag till beslut återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att inkomma med ett förslag till budget underlag i enlighet med socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige

 3. Därutöver anförs följande:

Vi ser ett behov av en högre ambitionsnivå än den nuvarande majoriteten kan uppvisa. Den borgerliga majoriteten väljer konsekvent att låta kvaliteten i de kommunala verksamheterna bli lidande. Med ständiga nedskärningar, omorganisationer och minskade åtaganden till följd av politiska beslut och privatiseringar så blir den kommunala verksamheten av sämre kvalitet, får en minskad flexibilitet och blir sårbarare när det oförutsedda inträffar eller omvärldsförändringar ställer nya krav. Istället väljer den borgerliga majoriteten att sänka kommunalskatten.

Tre områden vi anser måste få ökad uppmärksamhet - för stockholmarnas skull - är följande:

· Trafiksäkerhetsarbetet som nedprioriterat kraftigt av den borgerliga majoriteten.

· Miljöarbetet, framförallt arbetet mot buller och partiklar, som majoriteten inte tar på tillräckligt arbete.

· Nämndens driftsfrågor där man antingen lider av resursbrist - exempelvis på belysningsområdet och när det gäller gatudriften – eller genom massiva och ogenomtänkta privatiseringsåtgärder tappar kvalitet och produktionsförmåga till följd av vad som måste kallas ”bad management” och borgerlig, ideologiskt motiverad, privatiseringsiver.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Kontorens förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att snarast återkomma med underlag för ordentliga satsningar på anläggande och underhåll av cykelbanor:

Cyklandet i Stockholm ökar alltmer, vilket är glädjande, både för miljön och för folkhälsan. Därmed blir det allt viktigare att staden satsar på cyklisterna och deras behov. Trots stora ord så lever den nuvarande politiska majoriteten inte upp till sina utfästelser till cyklisterna. Underhållet av cykelbanorna är på sina håll mycket eftersatt. Det ökande behovet av nya sammanhängande cykelbanor beaktas inte. Sammanbindandet av stadens cykelnät med grannkommunernas skjuts på framtiden. Här behövs helhetssyn och framåtanda! Här behövs handling och överblick! Vilket i cykelfrågan saknas i budgetinriktningarna.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås delvis.

 2. Därutöver anförs följande:

För att få ett långsiktigt hållbart Stockholm måste det satsas offensivt på en hållbar stadsstruktur och på hållbara transporter.

Stockholm ska vara en modern stad med moderna lösningar som håller för framtiden. I första hand ska satsningar göras på kollektiv- och cykeltrafik. Storskaliga motorvägsbyggen är gammalmodiga trafiklösningar utan förankring i dagens klimatdebatt, och planerna på bl.a. Förbifart Stockholm måste därför skrinläggas.

En av Stockholms stora miljöutmaningar är luftkvaliteten. Dagligen överskrids miljökvalitetsnormerna och detta drabbar alla stockholmare. Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller i staden. Dubbdäck förstör asfalten och river upp partiklar i mycket högre grad än dubbfria vinterdäck samtidigt som de leder till ökat buller. Stockholms stad måste därför verka för att ett avgiftssystem för dubbdäck kan införas. Problemen med dålig luftkvalitet ska i första hand lösas genom att arbeta förebyggande och åtgärda problemen vid roten. Det handlar om att minska bilberoendet till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång, samt att skapa en stadsstruktur där det som människor behöver i sitt dagliga liv finns lättillgängligt utan behov av bil.

Kontoret skriver i tjänsteutlåtandet att antalet parkeringsplatser ska öka. Samtidigt framgår det att parkeringsintäkterna för 2009 är osäkra eftersom många väljer bort bilen. Hur hänger detta ihop med ett framåtsyftande och långsiktigt arbete? Det enda logiska i det sammanhanget är att bygga ut antalet infartsparkeringar och uppmuntra människor att ställa sin bil i ett tidigt skede och fortsätta resan kollektivt. Enhetstaxa och gratis parkering för den med SL-biljett skulle underlätta för resenärerna och borde vara något staden driver på för att återinföra. Målet för parkeringsövervakningen ska vara 100 procent rätt parkerade bilar. P-böternas nivå ska vara i samma nivå som böter vid obetald resa i SL.

Vänsterpartiet driver frågan om fastighetsnära insamling och anser att det i alla nybyggen eller efter större renoveringar ska finnas möjlighet till återvinning i kvarteret. Sopsug, kompost och avfallskvarn är andra viktiga komponenter som ska finnas med i bostadsplaneringen. Fastighetsnära insamling ska successivt införas i befintligt bostadsbestånd och de gröna behållarna fasas ut.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare och trafik- och renhållningsnämnden tar på sig ansvaret att stimulera delaktighet och utveckling och systematiskt utveckla kompetens och omvärldsbevakning samt minska sjukfrånvaron. Verkligheten är att många anställda känner oro inför framtiden, inte får svar på ställda frågor och att verksamheter läggs ut på entreprenad på löpande band. Vi motsätter oss denna alliansens ideologiska utförsäljning av egna verksamheter, som inte bara leder till en försämring av kärnverksamheterna och försvårar kontroll och insyn för medborgare, politiker och tjänstemän. Det leder också till att staden tappar expertis och kompetens. Konsekvenserna av att inte heller pris- och lönekompensation har budgeterats medför reellt besparingar i verksamheten och bidrar i sin tur till att både arbetsmiljön och kvalitén sjunker. Trafikkontoret ska vara en god arbetsgivare som tar ansvar för och strävar efter personalens väl samt prioriterar medbestämmande och öppenhet gentemot sina anställda. Hur kan en stad som inte har några anställda vara en attraktiv arbetsgivare?

Sedan tillgänglighetsprojektet startade 1999 har budgeten varit 100 mkr per år. Nu har kommunfullmäktige i budget 2009 beslutat att tillgänglighetsprojektet ska disponera 250 mkr under kommande treårsperiod. 100 mkr 2009, 100 mkr 2010 och 50 mkr 2011. Vänsterpartiet vet att det fortfarande finns stora behov kvar att åtgärda. Allt talar för att det fortfarande finns ett behov av ytterligare satsningar. En utvärdering bör göras redan nästa år för att inventera de återstående behoven. Vänsterpartiet har avsatt medel i budgeten för att anställa en samordnare för tillgänglighetsfrågor. Kommunfullmäktiges mål är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010, och det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt följande:

Nämnden konstaterar, i likhet med kontoret, att redan beslutade projekt överstiger befintlig investeringsram för 2010 och 2011. Nämnden konstaterade vid sitt sammanträde 2008-11-11 att

”I anvisade ekonomiska ramar för nämndens investeringsplan 2010 har avsatts 140 mnkr vilket i ursprunglig budgetering avsett andra investeringsutgifter. Nämnden avser att noga följa och analysera konsekvenserna som detta justerade genomförandebeslut (e118 Kista-Hjulsta) kommer att få och vid behov initiera en diskussion om utökad anslagsfinansiering för investeringsplan 2010.”

De stora infrastrukturprojekten tar ca 60% av budgetutrymmet. Nämndens resurser har av nödvändighet koncentrerats till nämndens större infrastrukturprojekt under en period. Expansionen av staden tyder på fortsatt stora behöv av denna typ av investeringar. Samtidigt avser nämnden att noga följa behovet av mindre investeringar i stadens gatunät för att upprätthålla funktion och säkerhet.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (v).

§9 Angående tvärställd parkering längs Lingvägen i Hökarängen. Svar på skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr T2007-340-04644

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§10 Angående olovlig trafik på Åkeshovsvägen i Bromma. Svar på skrivelse

Dnr T2009-320-00737

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden ser allvarligt på att trafikreglerna inte följs i Bromma men anser att en bom inte löser problemen. Bilinnehavet är högt i stadsdelen och en klar majoritet av den olovliga trafiken alstras inom området. Nämnden anser därför att kontoret fortsätter att ha en dialog med stadsdelen för att gemensamt påverka beteendet hos invånarna samt med trafikpolisen för fortsatt trafikövervakning.

För att öka trafiksäkerheten samt skapa en mer förstålig skyltning anser nämnden att kontoret förlänger 30-sträckan genom att sänka hastigheten på det drygt 100 meter långa avsnittet på Djupdalsvägen mellan Kojgränd och Västerled.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 mars 2009. I utlåtandet föreslogs följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Förvaltningens svar på skrivelsen godkänns i huvudsak.

 2. 30 km i timmen på nedan angivna delsträckor i området införs.

 3. Därutöver anförs följande:

Vi delar förvaltningens bedömning av de negativa konsekvenserna av att införa en bom eller motsvarande på Åkeshovsvägen.

Vi anser dock att man bättre bör tillvara de boendes oro för höga hastigheter in området. Därför bör man, i enlighet med våra tidigare förslag, införa 30 km i timmen på de cirka 100 meter på Djupdalsvägen, strax norr om korsningen av Västerled, för att därigenom få en sammanhängande sträcka med denna hastighet på Djupdalsvägen, utan risk för trafikfarliga hastigheter på denna väg. Dessutom bör skyltningen på Västerled, i del av det som passar Olovslundsområdet och där många barn passerar, skyltas till 30 som högsta tillåtna hastighet, och inte som idag enbart som anvisningsmärke till en ”rekommenderad” hastighet som inte behöver följas.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontoret får i uppdrag att inleda arbete med att göra Åkeshovsvägen till en ”Säker huvudgata”.

 2. Som svar på skrivelsen uttalas följande:

Den förra politiska majoriteten initierade flera lyckade projekt för ”Säker huvudgata”. Projketidén gick ut på att, i nära samarbete med de boende, vilka känner sin gata bäst, omgestalta trafikmiljön på ett sådant sätt, att den klart signalerade till bilisterna att ”Här bor det folk, här tar man det lugnt”. Detta kan genomföras med avsmalningar, minirondeller, upphöjda övergångsställen och annat. Allt för att de som har ärenden i området ska kunna utföra dessa, men de som endast vill använda området som smitväg, ska finna detta krångligt och icke-tidsbesparande. Alla utformningar ska emellertid ske i nära samarbete med de boende i området, för att minimera lokala olägenheter.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§11 Intensivare parkeringsövervakning på stombusslinjenätet i City där dagstädning är införd. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s), Mats Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp)

Dnr T2009-350-00447

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är allvarligt att det fortfarande är så pass låg rätt andel parkerade fordon efter att parkeringsövervakningen privatiserades. Vi utgår från att åtgärder nu vidtas så att kvaliteten på övervakningen kan förbättras.

Det är dock glädjande att förvaltningen och SL i enlighet med skrivelsen i ett fullskaleförsök intensifierar övervakningen i de centrala delarna av staden där stombusstrafiken passerar. Vi anser dock att en sådan övervakning bör permanentas.

Vi tycker slutligen också att det är positivt att betydande resurser läggs på övervakning av servicedagar/servicenätter. Vi har dock uppfattningen att på varje gata där städning skal l förekomma, enligt rutinen skall ingå åtminstone en kontroll, inte fungerar 100 procentigt. En fortsatt bevakning av att så sker bör därför ske av förvaltningen.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

§12 Principer för utformning inför upprustning av Drottning Kristinas väg

Dnr T2009-320-00720

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

I enlighet med kontoret anser nämnden att de åtgärder som planeras ska medge effektiv drift och underhåll.

Nämnden tycker givetvis i likhet med kontoret, Akademiska Hus och KTH att Drottning Kristinas väg utgör en viktig del av entrén till Campusområdet men anser att materialval med högre kvalitet ska koncentreras kring Östra station och KTH:s entré. Viktigt är dock att vidtagna åtgärder inte innebär högre driftskostnader för Trafikkontoret.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 mars 2009. I utlåtandet föreslogs följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna principer för utformning och parkering inför upprustning av Drottning Kristinas väg.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§13 Ombyggnad vid Roslagstull. Lägesredovisning

Dnr T2009-410-00967

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden ifrågasätter kontorets förslag om att samtliga föreslagna alternativ av utformningar för trafikplats Roslagstull blir utgångspunkt för fortsatt utredning. Nämnden anser att det är oklokt att gå vidare med ett förslag som har lägre framkomlighet, ligger utanför de ekonomiska ramarna samt kräver en detaljplaneändring. Nämnden anser att ett så pass viktigt och kostsamt infrastrukturprojekt inte får fördröjas i onödan samt att det ska finansieras inom ram.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 mars 2009. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av utredningsarbetet för en framtida utformning av Roslagstull.

 2. Nämnden beslutar att det med Vägverket överenskomna läget för Norra länkens ramper mot Roslagstull ska ligga till grund för fortsatta studier av trafikplatsen vid Roslagstull.

 3. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att utreda framtida utformning av Roslagstull och under år 2009 återkomma med förslag till inriktningsbeslut.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordföranden Jan Valeskog (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återemitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi efterlyser ett alternativ för ombyggnad av Roslagstull med ett helhetstänkande ur miljöperspektiv. Varför blir tillgängligheten för cykel- och gångtrafik bättre i alternativ tre? Kan inte den tillgängligheten uppnås i alternativ två?

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot förslaget att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag.

Därefter ställde ordföranden de övriga framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).

Reservation

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Av de hittills gjorda redovisningarna förordar vi alternativ 2, emedan detta alternativ något minskar motortrafikkapaciteten. Poängen med att bygga och förlägga biltrafik i tunnel ska ju vara just att minska trafiken på ytan, inte att bidra till att öka den. Alternativ 2 bidrar även mest till att skapa en stadsmässig karaktär, i stället för de andra förslagens prägel av motorvägskorsning. Utöver detta så vill vi även gärna se en utformning som möjliggör en framtida spårvägsdragning via Roslagstull.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Av de föreslagna alternativen förordar vi alternativ två men vi efterfrågar ett fullvärdigt miljöalternativ som ger utrymme för gående och cyklister som i alternativ tre.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget och det särskilda uttalandet från (v).

§14 Stockholms stads arbete inför ITS Världskongress i september 2009. Lägesrapport

Dnr T2009-310-00806

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att Stockholm ska delta i EU-projektet Mobility week, samt att kontoret ska samordna detta arrangemang med arbetet inför ITS världskongress.

 3. Därutöver anförs följande:

3000 städer i Europa kommer detta år att delta i det europeiska erfarenhets och samarbetsprojketet Mobility week. Bland de deltagande städerna märks Paris, Bremen, Siena och många, många andra. Stockholms stad har tyvärr inte deltagit de senaste åren. Men nu då Stockholms stad har utsetts till Europas miljöhuvudstad 2010, så skulle det i övriga Europa uppfattas som märkligt om Stockholm inte förmådde delta i detta europeiska samarrangemang. Innehållet och satsningarna i samband med ITS-kongressen består av i princip samma innehåll som man kan förvänta sig i samband med Mobility week. Tidsmässigt så förhåller det sig även så tursamt, att ITS-kongressen pågår mellan den 21-25 september, medan Mobility week pågår mellan den 16-22 september. Samma utställningar och evenemang kan sålunda användas för att manifestera båda arrangemangen. En samordningsmöjlighet för bra för att inte utnyttjas, värdig en miljöhuvudstad.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§15 Detaljplan för Göta Ark 18 m m, Medborgarplatsen 21 i stadsdelen Södermalm. Svar på remiss

Dnr T2009-512-00260

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden instämmer i kontorets tveksamma inställning till timingen av projektet. Stockholm växer och det måste ges möjlighet till fler bostäder i centrala delar av staden men på grund av rådande förhållanden på platsen vad gäller arbetsområde, etableringsområde, transporter m.m. i och med byggnationen av Citybanan ser nämnden att en samordning är av stor vikt.

Nämnden anser att det är viktigt att upprätthålla en skälig miljö- och trafiksäkerhetsmässig situation för främst barn men även boende och verksamma i området. Nämnden anser därför att de synpunkter och åtgärder som kontoret framhåller i tjänsteutlåtandet ska beaktas fullt ut när projektet Göta Ark 18 m.m. genomförs.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 mars 2009. I utlåtandet föreslogs följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Som svar på remissen överlämna och åberopa trafikkontorets tjänsteutlåtande.

 2. Därutöver anförs följande:

Detaljplaneförslaget är ett i många stycken märkligt projekt, som allvarligt inkräktar både på gaturum och grönområde. Ur gatusynpunkt är förslaget övervägande negativt, då det skapar ett mörkare, sämre ventilerat, mera instängt gaturum. Den i sig intressanta idén med radhus på taket skapar svårigheter avseende angöring till radhusen. Angöring generellt till fastigheten förefaller inte ha beaktats i någon högre grad, vilket allvarligt försvårar lastning och lossning, varutransporter, handikapptillgänglighet och övrigt. Att avfallshanteringen inte över huvudtaget har beaktats pekar ut en allvarlig kompetensbrist på Stadsbyggnadskontoret. Det förefaller även naivt att man i detaljplaneförslaget tror att Söderledstunnelns ventilationstorn inte kommer att påverka den nya bebyggelsen. Redan i dag inkommer klagomål från boende i ”Hagluns pinne”, som bor på ungefär samma höjd som ventilationstornet. De nya takbostäderna hamnar närmare. Sammantaget framstår detaljplaneförslaget som grovt, klumpigt och tillyxat, som om det genomförs kommer att försämra en i dag inte speciellt bra trafiksituation på de ikringliggande gatorna.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§16 Säkra cykelparkeringar. Motion (2008:82). Svar på remiss

Dnr T2009-313-00347

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden uppdrar åt kontoret att initiera ett samarbete mellan stadens facknämnder och Stockholm Parkering AB för att fastställa cykelparkeringsnormer och riktlinjer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 mars 2009. I utlåtande föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde sig bakom kontorets förslag.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls delvis.

 2. Därutöver anförs:

I kontorets svar saknar vi förslag på konkreta åtgärder i realtid. Byggande av Citybanan kommer att ta många år och Stockholms cyklister kan inte vänta på ett parkeringsgarage för cyklar i anslutning till den, det måste till säkra och bra cykelparkeringar vid Stockholms kollektivtrafikknutpunkter redan nu. I planerandet av Citybanan är det av oerhört stor vikt att det byggs säkra och bra cykelgarage vid station City och station Odenplan och Södra station. Vänsterpartiet har lagt extra pengar i vår reservation till budget 2008 för att påskynda genomförandet av Cykelplan 2006. Något som den nuvarande borgerliga majoriteten inte gjort och de små anslag de gjort till bättre cykelbanor räcker inte till för det enorma behov som finns.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (v).

§17 Tegelbackseländet. Motion (2008:93). Svar på remiss

Dnr T2009-300-00359

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§18 Investeringar i trafik- och renhållningsnämnden. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2008-000-04408

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§19 Motion (2008:92) om buller. Svar på remiss

Dnr T2009-321-00355

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 februari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§20 Genomförande av översvämningsdirektivet. Svar på remiss

Dnr T2009-000-00480

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på kommunstyrelsens remiss.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Mot bakgrund av att Stockholms stad redan tar ett stort ekonomsikt ansvar för att förebygga översvämningar i hela Mälardalen anser nämnden att det är viktigt att understryka behovet av att regeringen utser en förhandlingsman, vars uppdrag är att lösa frågan om finansieringen av en ny reglering av Mälaren. Eftersom finansieringsfrågan måste vara avgjord innan ansökan om miljödom kan göras anser nämnden att det är mycket beklagligt att någon statlig förhandlingsman ännu inte utsetts.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (m), (fp), (kd) och (mp).

§21 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden

Dnr T2009-610-00765

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska skötas i egen regi.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (v).

§22 Avsättning av medel för insatser inom Kungliga nationalstadsparken. Lägesrapport

§23 Reparation av Norrbro. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2005-420-01705

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden konstaterar att 9 miljoner kronor av de överskridande 20 miljonerna hänförs till framkomlighetsåtgärder på och i anslutning till Vasabron. Av dessa är det cirka 3 miljoner som rör åtgärder för ökad framkomlighet i samband med Norrbroprojektet. Övriga 6 miljoner ska ses som permanenta åtgärder, i det här fallet ökad framkomlighet för cyklister.

Ärendet understryker vikten av att det redan i beslutsunderlaget för investeringen tas hänsyn till kostnader för åtgärder som kan krävas för att kompensera för framkomlighetsproblem med anledning av investeringen. I detta fall har kostnaderna för dessa tillkommit i efterhand vilket också påverkat budgethållningen för projektet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 mars 2009. I utlåtandet föreslogs följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden fattar ett reviderat genomförandebeslut för det fortsatta genomförandet av reparation av Norrbro inom en utgiftsram om 170 mnkr.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§24 Trygghetsbelysning på parkvägar. Genomförandebeslut

Dnr T2009-610-00820

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar för sin del att trygghets­skapande parkbelysning får genomföras enligt kontorets förslag med totalt 120 mnkr .

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens genomförandebeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att omarbeta förslaget till genomförandeplan för trygghetsbelysning på parkvägar enligt nedanstående.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är inte acceptabelt att besluta om en genomförandeplan som den som föreslås. Det framgår av tjänsteutlåtandet att rådande förutsättningar inte medger att kontoret föreslår en ambitiösare nivå på insatserna. Det framstår dock som absurt att gå till kommunfullmäktige – som har en budget som omsluter 10– tals miljarder – för att besluta om åtgärder på 10 miljoner kronor per år. En ambitiösare genomförandenivå bör föreslås istället.

Vidare bör det framgå av underlaget att det knappast har någon betydelse vilka investeringar som görs på belysningsområdet om nämnden inte har råd att driva belysningsanläggningarna. Nämnden vet redan att driftsbudgeten är en trång sektor som begränsar ambitionsnivån när det gäller belysningen. Ändå framgår inte konsekvenserna på driftsbudgeten av beslutsunderlaget för investeringsbeslutet. Det är inte acceptabelt.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Omröstning

Ordföranden tog först upp förslaget om att återremittera ärendet och ställde det mot att avgöra ärendet i dag. Nämnden beslutade att avgöra ärendet i dag. Därefter beslutade nämnden enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt följande:

Nämnden instämmer i kontorets uppfattning om att syftet med förbättrad belysning i Stockholm ligger i linje med en ren, vacker och trygg stad. I samband med de miljömässigt eftertraktade armaturutbytena vill nämnden även poängtera att en förbättrad belysning även har en konstnärlig aspekt som bör beaktas.

§25 Lysviksgatan. Svar på skrivelse från Mats E P Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp)

Dnr T2008-340-03626

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 januari 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§26 Angående laddstationer för elbilar. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2008-340-04407

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med en återkoppling senast till novembernämnden 2009.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 mars 2009. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§27 Förslag till bestämmelser om förflyttningsfordon. Svar på remiss

Dnr T2009-000-00655

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§28 Lånecykelsystemet Stockholm City Bikes – överenskommelse om utökade öppettider

Dnr T2009-313-01028

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att genomföra ett försök under säsongen 2009 att staden tillsammans med Clear Channel Sverige AB utökar öppettiderna för lånecyklarna under kvällstid från kl.18.00 till kl. 22.00.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal med Clear Channel AB rörande de förlängda öppettiderna samt ekonomisk ersättning därför.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 april 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är glädjande att öppettiderna för Stockholm City Bikes utökas. Vi vill även se en utökning av systemet till närförort och förort. Ur rättviseaspekt är det självklart att lånecyklarna även ska finnas tillgängliga utanför Stockholms innerstad. Vi vill att kontoret inleder samtal med Clear Channel om att utveckla Stockholm City Bikes till närförort och förort.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§29 Angående miljövänlig halkbekämpning med socker i vägsaltet. Svar på skrivelse från Per Ankersjö (c)

Dnr T2009-440-00497

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§30 Upphandling av plantering och garantiskötsel av träd till stadens offentliga rum 2009-2011

Dnr T2009-520-01030

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

(annan text i filen)

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att Qbikum Mark och Park AB antas som entreprenör för driftentreprenaden Växter 2009.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§31 Fyllnadsnominering till nämndens handikappråd

Dnr T2009-005-00858

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner HSO Stockholms stads fyllnadsnominering till nämndens handikappråd.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 mars 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.