Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-02-17

Sammanträde 2011-02-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 (Adm) * P

7 Godkännande av enheternas verksamhetsplan 2011 (Adm) * P

8 Redovisning av medarbetarenkät 2010 (Adm) P

9 Avtalsförvaltning vid två stadsdelsförvaltningar samt trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm + T)

10 Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Yttrande över revisionsrapport (Adm + T)

11 Förbättra trafiksituationen på Enskedefältet. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP) och Hampus Rubaszkin (MP) (Tp)

12 Tegelbacken, åtgärder för gång- och cykeltrafik. Genomförandebeslut (Tp)

13 Nedgrävning av Essingeleden på Kungsholmen. Motion (2010:43). Svar på remiss (Tp+Expl+Sbk)

14 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut Dnr 314-2822/2010. Svar på remiss (Tp)

15 Reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Omfattning och beslutsformer. Genomförandebeslut för offentlig belysning och trafiksignaler (Anl)

16 Tillgänglighetsarbeten. Genomförandebeslut (Anl+Tp)

17 Energimarknadsinspektionens rapport upphandling för framtidens fordon - undantag från koncession för laddinfrastruktur. Anmälan av svar på remiss (Anl)

18 Bättre kontroll och uppföljning av uteserveringar. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) från den 30 september 2010 (T)

19 Planering på djupet - fysisk planering av havet (SOU 2010:91). Svar på remiss (Stm + Sbk)

20 Upphandling av årsavtal för utförande av beläggningsarbeten. Genomförandebeslut (Stm)

21 Uppsägning av avtal mellan Stockholm stad och Handelkammaren/Kungsträdgården Park & Evenemang AB angående nyttjanderätt av Kungsträdgården (Stm) *

22 Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40). Svar på remiss (Stm)

23 Strömparterren. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut (Stm) *

24 Förlängning av avtalen med grovavfallsentreprenörer (A)

25 Sätra Återvinningscentral. Reviderat genomförandebeslut (A)

26 Kundundersökning vid stadens återvinningscentraler 2010. Rapport (A)

27 Svarthämtning av hushållsavfall. Lägesrapport (A)

28 Statens Energimyndighets rapport för biogasstrategi. Svar på remiss (A)

29 Förlängning av avtal med JCDecaux Sverige AB.

Bordlades den 18 januari 2011 nr 12 (T)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 21 februari 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Stuprör och svallis – fastighetsägarnas ansvar, stadens huvudbry, från Ulla Hamilton (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist (KD), Dnr T2011-440-00740

2. Snöröjning i Stockholm, från Malte Sigemalm (S). Dnr T2011-440-00737

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Frukostmöte om avfallshantering den 22 februari 2011
Inbjudan till frukostmöte om avfallshantering den 22 februari 2011 är utskickad och utdelad till nämnden.

Ny ledamot vald till trafik- och renhållningsnämnden
En ny ledamot till trafik- och renhållningsnämnden, Oskar Levin (S) valdes av kommunfullmäktige den 7 februari 2011.

Fråga om ventilationstorn på Medborgarplatsen
Louise Bill svarar på fråga från Mats Lindqvist (MP) om ventilationstorn på Medborgarplatsen. Polisutredning är nedlagd. Tornet omnämns inte i restauratörens tomrättsavtal, men finns med på bilagd ritning. Frågan är överlämnad till exploateringskontorets jurister för vidare utredning och diskussion med parterna.

Fråga om sandlådor för halkbekämpning
Lars Jolérus svarar på fråga från Mats Lindqvist (MP) om över staden ojämnt fördelade sandlådor för halkbekämpning. Sandlådorna finns utplacerade enligt avtal samt kompletteras vid behov eller förfrågan från boende.

Förra veckans snöfall och dess konsekvenser
Ted Ell informerar om hur förra veckans snöfall med medföljande trafikstörningar hanterades av trafikkontoret.

Uppvaktning
Ordföranden Ulla Hamilton överlämnar en blomma och framför gratulationer från nämnden till Göran Oljeqvist som fyller 70 år i mars.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 7 februari 2011 och den 17 februari 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 januari 2011.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 1/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 10 januari 2011 anmäls.

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2010

Dnr T2010-120- 04443

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för 2010.

2 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att renhållningsverksamhetens överskott om 20,9 mnkr överförs till central avsättningför balansering av över- respektive underskott.

3 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av 29,2 mnkr för oförbrukade investeringsmedel avseende Sätra återvinningscentral.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Godkännande av enheternas verksamhetsplaner 2011

Dnr T2010-110-03063

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner enheternas verksamhetsplaner 2011.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Redovisning av medarbetarenkät 2010

Dnr T2011-200-00163

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Avtalsförvaltning vid trafik- och renhållningsnämnden. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2010-130-04769

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer (revisorgrupp 1), överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Nämndens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen. Yttrande över revisionsrapport

Dnr T2010-130-04620

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som yttrande till nämndens revisorer överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Förbättra trafiksituationen på Enskedefältet. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP) och Hampus Rubaszkin (MP)

Dnr T2010-320-03913

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Mats Lindqvist (MP) och Hampus Rubaszkin (MP).

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Tegelbacken, åtgärder för gång- och cykeltrafik. Genomförandebeslut

Dnr T2010-320-04107

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik och renhållningsnämnden godkänner att åtgärder mot framkomlighets och trafiksäkerhetsproblem på Tegelbacken genomförs enligt redovisat förslag till en utgift om 13 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Bifalla föreslagna åtgärder för gång- och cykeltrafiken mellan Stadshusbron och Vasabron

2. Uppdra åt Trafikkontoret att återkomma med förslag till kapacitetshöjning i form av breddning på sträckan mellan Stadshusbron och Vasabron

3. Uppdra åt Trafikkontoret att återkomma med förslag till en östlig överfart för cykel vid Tegelbacken, förslagsvis från Vasabron via kvarteret Röda Bodarna och Hotell Sheraton, för att cyklister lättare ska kunna ta sig norrut längs Vasagatan

4. Uppdra åt Trafikkontoret att återkomma med förslag till förbättrad trafiklösning för gående och cyklister på övergångstället och cykelbana intill Järnvägsparken

5. Optimera trafiksignalerna för att bättre anpassas till cykeltrafiken

6. Uppdelning av ytor mellan cykel- och gångytor ska ske i form av nivåskillnader och gärna även i olika färg.

7. Därutöver anföra följande:

Sedan 2008 har antalet cyklister i Stockholm ökat kraftigt och ökningen fortsätter årligen. För att Stockholms ska klara en anpassning till den ökande cykeltrafiken krävs stora investeringar i cykelvägnätet, något som varit eftersatt under lång tid.

Idag finns stora framkomlighets- och säkerhetsproblem för cyklister och gående på Tegelbacken där ett centralt cykelstråk passerar. Dessa problem borde ha åtgärdats för länge sedan. Förslaget till åtgärder är ett steg på vägen, men det behövs omfattande förbättringar för att cykeltrafiken mellan Slussen och Västra City ska kunna fungera tillfredsställande.

Flera av de punkter som tas upp som problem i Trafikkontorets tjänsteutlåtande föreslås över huvud taget inte åtgärdas. Det gäller t ex problemet med att signaltiderna är så korta att cyklister inte hinner över vid grönt i rusningstid. Det saknas också analysverktyg för att beräkna hur stora förbättringar för cyklister som de föreslagna förändringarna ger. Därför finns enbart bedömningar av förbättringarna för cykeltrafiken.

De åtgärder som föreslås bör genomföras skyndsamt men måste kompletteras med ytterligare åtgärder så fort som möjligt. Det är otillräckligt att vänta tills Västra City och Slussen är helt planerade. Trafikkontoret bör återkomma med lösningar på hur kapaciteten kan öka i form av breddning på sträckan mellan Stadshusbron och Vasabron, och upp på Vasabron, förslag till ytterligare en östlig överfart för cykel vid Tegelbacken, förslagsvis från Vasabron via kvarteret Röda Bodarna och Hotell Sheraton och ansluta till Vasagatan samt hur cyklister lättare ska kunna ta sig norrut längs Vasagatan. Det krävs också en bättre lösning för både gående och cyklister på den nordvästra sidan, mot Järnvägsparken, då övergångsstället och cykelbanan där inte fungerar.

Eftersom fler och fler använder cykel för arbetspendling är det viktigt att trafikflödet är anpassat till cyklister. En viktig del i att få cykeltrafiken att flyta smidigare vid Tegelbacken är att trafiksignalerna optimeras så att de fungerar för cyklister i alla riktningar. Det är angeläget med en tydlig uppdelning av ytorna mellan cyklister och gående, som fungerar även vintertid. Uppdelningen bör ske i form av nivåskillnader och gärna även i olika färg.


I cykelplanearbetet är det viktigt att det tas ett större grepp kring Tegelbacken och övriga city. Det bör inkludera en förbindelse längst med Centralbron mot city.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Charlotta Schenholms (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Nedgrävning av Essingeleden på Kungsholmen. Motion (2010:43). Svar på remiss

Dnr T2010-400-04671

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på kommun­styrelsens remiss av motion (2010:43) av Jari Visshed (S).

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 14 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden tillstyrker motionen och att nämnden därutöver anför följande:

Essingeleden utgör ett stort lokalt miljöproblem på Kungsholmen. Den hårt trafikerade leden ger upphov till buller och dålig luftkvalitet. Vid en ned­grävning av Essingeleden kan marken användas för nybyggnation och rekreations­områden. Samtliga partier i Kungsholmens stadsdelsnämnd, med det nuvarande stadsbyggnadsborgarrådet i spetsen, har ställt sig bakom ett brev till Vägverket med formuleringen ” Det är inte längre en fråga om, utan när över­byggnaden ska ske och hur den ska konstrueras – tunnel, inglasning eller överdäckning.”

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden tillstyrker motionens första att- sats, ”Att staden utreder möjligheten att gräva ned och överdäcka Essingeleden”, och att nämnden därutöver anför följande:

Essingeleden byggdes 1961 och för sin tid en utveckling för hela regionen. Leden var anpassad efter dåtidens trafikmängd, och idag har trafikmängden på leden ökat flerfalt vilket innebär miljökonsekvenser. Bl a kan man i mätningar se att spridningskorridoren av partiklar sprids långt från leden.

Våra miljökrav är idag högre ställda än när leden byggdes. Byggs förbifarten kan leden avlastas till en viss gräns, men samtidigt ska man tänka långsiktigt vilket innebär att trafikmängderna i en framtid även de ökar.

Essingeleden är mycket hårt trafikerad och är en av de viktigaste genomfartslederna i landet, vilket innebär att ledens miljöpåverkan måste beaktas.

Att lägga hårt belastade trafikleder i tunnel återkommer i många planer.

Förbifarten har i planeringsstadiet gått från ytläge till i huvudsak tunnelalternativ.

Vi Socialdemokrater i Trafik och Renhållningsnämnden ställer oss helt bakom den skrivelse till Vägverket, som en helt enig Stadsdelsnämnd på Kungsholmen, med dåvarande Moderate Stadsdelsnämnds ordförande Regina Kevius undertecknade i motionens anda.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Charlotta Schenholms (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Ombyggnad av trafikplats Lindhagensgatan på Kungsholmen. Genomförandebeslut. Svar på remiss

Dnr T2010-410-04830

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden i huvudsak bifaller kontorets förslag, att förslaget kompletters med en plan för gång- och cykeltrafik samt att nämnden därutöver anför följande:

Förslaget till ombyggnad kommer att leda till en förbättring av trafikplatsen och minska ytan den tar i anspråk, vilket är positivt. Det är dock bekymmersamt att man i det redovisade underlaget enbart beaktat framkomligheten för biltrafiken och helt utelämnat gång- och cykeltrafiken. När en ny trafikplats utformas måste det finnas en tydlig plan för hur gång- och cykeltrafiken kan förbättras i och kring trafikplatsen för att minska barriäreffekterna och göra det lättare att ta sig fram med cykel och till fots.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Charlotta Schenholms (FP), Jonas Naddebos (C) och Malte Sigemalms m.fl. (S) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Reinvesteringsprogram för stadens väghållning. Omfattning och beslutsformer. Genomförandebeslut för offentlig belysning och trafiksignaler

Dnr T2010-400-04793

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets redovisning av omfattning samt förslag till beslutsformer beträffande reinvesteringsprogram för stadens väghållning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar för sin del genomförande av reinvesteringsprogram för:

a. Energibesparande armaturbyten på lokalgator omfattande investeringsutgifter
om 140 mnkr.

b. Utbyte av äldre belysningsstolpar, belysningskablar och belysningscentraler,
omfattande investeringsutgifter om 420 mnkr.

c. Utbyte av äldre trafiksignalutrustning omfattande investeringsutgifter om
180 mnkr.

3 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens genom­förandebeslut om reinvesteringsprogram för energibesparande armaturbyten samt utbyte av äldre belys­ningsstolpar, -kablar och –centraler respektive utbyte av äldre trafiksignalutrustning.

4 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till inrikt­ningsbeslut om reinvesteringsprogram för stadens gatuytor och centrala parker, med tillhörande anordningar.

5 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma för separat beslut angående genomförande av varje större konstbyggnadsprojekt (broar, tunnlar m m).

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Stockholm är idag en stor, tät och växande stad med ett stort transportbehov att tillgodose. Staden har därför under lång tid byggt upp omfattande transportanläggningar av olika slag i form av cykelleder, trottoarer, vägar, spår och gångvägar för att nämna några exempel. Det samlade anläggningsvärdet uppskattar trafikkontoret att uppgå till cirka 100 miljarder kronor. Detta anläggningskapital utgör ett betydande värde för Stockholms stad, men med dessa anläggningar följer ett underhålls- och reinvesteringsbehov. Under perioden 2010-2030 uppskattar trafikkontoret att det finns ett reinvesteringsbehov som uppgår till 10 miljarder kronor. Detta reinvesteringsprogram innebär ett avsevärt steg mot en bättre planering för att säkerställa att viktiga infrastrukturinvesteringar får ett långsiktigt värde för staden.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Då Trafik- och renhållningsnämnden nu, bland annat, beslutar om energibesparande armaturbyten, noterar vi att det inte föreligger någon livscykelanalys. Vid så omfattande rationaliseringar bör alltid en livscykelanalys göras och föreläggas nämnden för att nämnden ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.


Livscykelanalys är en metod för att teckna en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel: från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Ersättaryttrande:

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C).

§16 Tillgänglighetsarbeten. Genomförandebeslut

Dnr T2011-005-00269

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra investeringsåtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning för 46 mnkr enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Stockholms stad måste ha ett heltäckande arbete för att förbättra tillgängligheten. Stadens funktionsombudsman lämnade i mars 2010 en omfattande utvärdering över Stockholms målsättning att 2010 vara världens mest tillgängliga huvudstad. Utvärderingen slår fast att elimineringen av enkelt avhjälpta hinder behöver intensifieras, att det finns ett fortsatt behov av utbildning och kompetens, att det behövs en heltäckande inventering av offentliga lokaler, att tuffare krav på tillgänglighet ska ställas vid bebyggelse samt att det behövs en tydlig organisation för att driva på och implementera tillgänglighetsarbetet. Det finns inte tillräckliga medel i trafik- och renhållningsnämndens budget för att intensifiera tillgänglighetsarbetet. Det har inrättats en biträdande borgarrådsposition med ansvar för tillgänglighetsfrågor i Stockholms stad men vi befarar att denna inte får de rätta verktygen för att kunna bedriva ett effektivt arbete och det är oroväckande att det råder osäkerhet om framtiden för projektet ”Värdig Entré”.

§17 Energimarknadsinspektionens rapport upphandling för framtidens fordon - undantag från koncession för laddinfrastruktur. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-000-04668

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Bättre kontroll och uppföljning av uteserveringar. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) från den 30 september 2010

Dnr T2010-540-03548

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Planering på djupet – fysisk planering av havet (SOU 2010:91). Svar på remiss

§20 Upphandling av årsavtal för utförande av beläggningsarbeten. Genomförandebeslut

Dnr T2011-400-00143

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra till kontoret att genomföra upphandlingen samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings-
och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§21 Uppsägning av avtal mellan Stockholm stad och Handelkammaren/Kungsträdgården Park & Evenemang AB angående nyttjanderätt av Kungsträdgården

Dnr T2011-520-00308

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att säga upp avtalet enligt kontorets förslag.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Kungsträdgården är en central oas i Stockholms innerstad. Det är bra att verksamheten nu flyttas över till Stockholms stad i och med att staden och inhyrare varit styrda av tidigare avtal.

§22 Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40). Svar på remiss

Dnr T2010-520-04670

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik – och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden tillstyrker motionen och att nämnden därutöver anför följande:

Stadens kajer ska vara attraktiva miljöer och de ska göras mer tillgängliga för gående och cyklister. Det behövs ett aktivt arbete för att kajerna i högre uträckning ska kunna användas som tilläggsplatser för kollektivtrafik på vatten och för rekreation. Kajerna ska åter präglas av marina inslag med båtliv, men även annat näringsliv som småbutiker, restauranger och caféer. Kvarvarande kulturarv ska lyftas fram.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden tillstyrker motionen och att nämnden därutöver anför följande:

Stockholms sjönära läge möjliggör att nyttja bl a stadens kajer på ett bra sätt. Det finns många kajer och delar av strandpromenader som inte ligger i direkt city läge som är har en tråkig utformning. En del av dessa lägen innehåller idag uppställningsytor. Vi vet att Stockholm kommer att expandera, dels med fler boende och dels med fler fastigheter. Att redan i dag kunna planera in för något nytt, något kännetecknande för Stockholm i framtiden, nämligen gröna parker längs våra kajer är värdefullt.

Det är många aktörer och intressenter idag som vill på olika sätt ”utveckla” kajerna. Det gäller att slå vakt om kajernas betydelse och då kan ”grön” politik vara ett sätt att nyttja kajerna.

I och med att det finns redan med i översiktsplanering för staden tankegångar som motionen tar upp vore det en naturlig fortsättning av arbetet att redan nu starta ett arbete i motionens anda och inriktning.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Charlotta Schenholms (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§23 Strömparterren. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut

Dnr T2009-420-02493

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapport och ger kontoret fortsatt uppdrag att förnya Strömparterren enligt kontoret förslag.

2 Trafik- och renhållningsnämnden fattar reviderat genomförandebeslut om upprustning av Strömparterren enligt redovisat förslag till en kostnad av
27,5 mnkr.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Med sin placering i en central Stockholmsmiljö erbjuder Strömparterren en unik plats för rekreation mitt i stadens historiska hjärta. Den tidigare kostnads­uppskattningen för upprustningen av Strömparterren har visat sig alldeles för lågt satt och ökas från 19,8 miljoner kronor till 27,5 miljoner kronor. Vi anser detta vara ytterst anmärkningsvärt och uppmanar därför trafikkontoret att vara särskilt noggrant gällande framtida projektkostnadsuppskattningar.

§24 Förlängning av avtalen med grovavfallsentreprenörer

Dnr T2009-703-03015

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förlängning av befintliga avtal med stadens upphandlade grovavfallsentreprenörer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§25 Sätra Återvinningscentral. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2009-702-01180

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att Sätra återvinningscentral ska uppföras med flyttbara konstruktioner.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att teckna nytt arrendeavtal med Fortum Distribution AB.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§26 Kundundersökning vid stadens återvinningscentraler 2010. Rapport

Dnr T2011-702-00284

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Trafikkontorets kundundersökning på stadens fem återvinningscentraler visar på ett intressant resultat. En betydande andel av de som besökte Stockholms stads återvinningscentraler var bosatta i andra kommuner. Det betyder att stockholmarna får betala för andra kommuninvånares återvinnings- och avfallshantering. Vi vill undvika att länets olika kommuner skapar onödiga administrativa gränser för länets invånare gällande återvinningshanteringen. Resultatet understryker vikten av att länets kommuner samverkar om ett system som innebär att kommuninvånarna kan besöka den närmaste återvinnings­centralen även om den är belägen i en annan kommun. Ett clearingsystem mellan länets kommuner garanterar att kostnaderna för återvinningshanteringen hamnar i rätt kommun.

§27 Svarthämtning av hushållsavfall. Lägesrapport

Dnr 2011-700-00463

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta granskningen i samarbete med upphandlade entreprenörer.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Lägesrapporten understryker vikten av en ökad och systematisk uppföljning av avfallshanteringsabonnemangen i Stockholm. Det minskar risken för svarthämtning. Trafikkontorets uppföljning av avfallsabonnemangen är en del i stadens ständiga kvalitetsarbete – ett arbete som måste fortsätta.

Den kraftigt ökade abonnemangsvolymen för den granskade kategorin verksamheter tyder på att det finns mer arbete att göra. Det är viktigt att avtalen för avfallshämtning stämmer med den mängd avfall som hämtas. Det är en förutsättning för att Stockholms stad ska kunna erbjuda stockholmarna – näringsidkare och privatpersoner – en miljömässig, kostnadseffektiv och serviceinriktad avfallshantering.

§28 Statens Energimyndighets rapport för biogasstrategi. Svar på remiss

Dnr T2011-600-00270

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 januari 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Biogasstrategin slår fast att matavfall är en lämplig råvara för biogasproduktion. Även om allt matavfall i Stockholm inte kommer att täcka det behov av biogas som finns i regionen så är det nödvändigt att omhänderta och röta det matavfall som uppkommer. Stockholm kan inte låta en så viktig resurs gå till spillo.

§29 Förlängning av avtal med JCDecaux Sverige AB

Dnr T2010-540-04537

Bordlades den 18 januari 2011 nr 12

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Charlotta Schenholms (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner delvis kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att förlänga existerande avtal med JCDecaux fram till 2014-12-31.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att inleda en översyn av avgifter för upplåtelse för offentlig plats vad avser avgifter för reklam.

4 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med en långsiktig strategi rörande reklam på offentlig plats.

5 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma till nämnden med reviderade riktlinjer för reklam på offentlig plats.

6 Trafik- och renhållningsnämnden anför därutöver följande:

Nämnden bedömer att en förlängning av avtalet fram till 2017 är för lång. Att låta avtalet löpa ut 2012 bedömer dock inte nämnden som rimligt, med hänsyn tagen till den översyn och övervägningar som behöver göras innan avtalet löper ut. Stadens behov av kommunikationskanaler har här spelat en väsentlig roll i övervägandet. Att utöka omfattningen på avtalet är dock inte aktuellt. Vad gäller eventuella övriga nya upplåtelser bör dessa därför tidsbegränsas till 2014-12-31 på samma sätt som förlängningen av avtalet med JCDecaux. Detta för att säkerställa handlingsfrihet för staden avseende implementering av den kommande reviderade strategin gällande reklam i offentlig miljö.


Frågan om reklam och nyttigheter i det offentliga rummet är sedan lång tid tillbaka sammankopplade. Det är inte säkert att det behöver vara så.

Trafikkontoret får därför i uppdrag att inventera behovet av nyttigheter i det offentliga rummet, såsom papperskorgar, toaletter, sittmöbler, offentlig information mm.

I en framtida konstruktion, likt den med cykelstationerna, för reklamfinansiering av nyttigheter i det offentliga rummet, efterlyser nämnden en större transparens. Kan inte transparensen uppnås, måste kontoret söka andra vägar att på ett rimligt sätt kompensera stockholmarna för det fysiska och visuella utrymme som reklamen tar i anspråk. Kontoret får därför i uppdrag att företa en översyn av avgiften för upplåtelser för reklam på offentlig plats, där Lag (1957:29) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser offentlig plats m.m. tillämpas till fullo. Enligt denna har kommun rätt att ta ur ersättning i form av ett belopp, som kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet för upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. På det viset får nämnden full rådighet att kompensera.

Stadens behov av kommunikation i det offentliga rummet bör ses över. Det gäller såväl friaffischeringen, som stadens egen, kommunala information. Trafikkontoret ska i detta arbete särskilt samråda med kulturförvaltningen och stadens centrala kommunikationsavdelning.

I detta sammanhang bör reklamens plats i det offentliga rummet ingå som en del: Stadsbild, estetik, förutsättningar för densamma samt omfattning och utbredning bör vara en självklar del av genomlysningen. I arbetet förutsätter nämnden ett tätt samarbete med stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontorets juridiska avdelning. Utomhusreklamen är, och bör vara, ett naturligt inslag i stadsbilden. Uppdraget till kontoret att revidera riktlinjerna för offentlig reklam ligger därför fast.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 december 2010. Kontoret föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med JCDecaux rörande modernisering av reklambärare och stadsinformationstavlor i ytterstaden i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar för egen del att tillåta en begränsad bildväxling på nämnda stadsinformationstavlor.

3 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med en långsiktig strategi rörande reklam på offentlig plats.

4 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma till nämnden med reviderade riktlinjer för reklam på offentlig plats.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Charlotta Schenholm (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Uppdra åt trafikkontoret att återkomma med en långsiktig strategi rörande reklam på offentlig plats.

2. Uppdra åt trafikkontoret att återkomma till nämnden med reviderade riktlinjer för reklam på offentlig plats.

3. I övrigt återremittera ärendet, d.v.s. punkterna 1 och 2 i kontorets tjänsteutlåtande.

4. Ge trafikkontoret i uppdrag att redovisa för nämnden vilken intäkt avtalet, inklusive föreslagen förlängning, med JCDecaux Sverige AB skulle ge om markupplåtelsetaxa skulle tas ut för samtliga objekt.

5. Ge trafikkontoret i uppdrag att redovisa en uppskattning av marknadsvärdet för reklam på de objekt som skulle ingå i en förlängning av avtalet med JCDecaux Sverige AB.

6. Ge trafikkontoret i uppdrag att redovisa ett alternativ till en förlängning av avtalet med JCDecaux Sverige AB, där en upphandling av motsvarande reklamfinansierade nyttigheter görs, samt en uppskattning av vilka ytterligare nyttigheter och intäkter en sådan upphandling skulle kunna ge.

7. Därutöver anföra följande:

Konsekvenserna av en förlängning av avtalet är alltför stora för att nämnden ska kunna ta ställning för detta utan att ha fått andra handlingsalternativ redovisade. Reklammarknaden i Stockholm är väsentlig annorlunda än när ursprungsavtalet tecknades 1992, och dessutom har upphandlingsreglerna ändrats. Det finns anledning att anta att de tillägg som gjorts inte har tagit hänsyn till det full ut. Det bör finnas flera alternativ för nämnden att ta ställning till. En upphandling av de delar som berör toaletter och papperskorgar skulle kunna göras med en avtalsperiod som löper ut 2017 om så önskas. Kriterier för en sådan upphandling, t ex i form av en tjänstekoncession, samt genomförande av denna borde kunna vara klart tills nuvarande avtal löper ut 2012-08-26.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis godkänna kontorets tjänsteutlåtande.

2 Uppdra åt förvaltningschefen att förlänga existerande avtal med JCDecaux fram till 2014-12-31.

3 Inleda en översyn av avgifter för upplåtelse för offentlig plats vad avser avgifter för reklam.

4 Uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med reviderade riktlinjer för reklam på offentlig plats.

5 Uppdra åt kontoret att återkomma med en långsiktig strategi rörande reklam på offentlig plats.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att återremittera ärendet mot förslag att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer sedan övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M), Charlotta Schenholms (FP) och Jonas Naddebos (C) förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vid en omförhandling av ett avtal bör följande beaktas:

Vi menar att ett kommande avtal måste bli transparant.

Idag hänvisar man till nyttigheter som staden får, tex toaletter och nya papperskorgar etc.

Nyttigheten med toaletter och papperskorgar har ett ”ekonomiskt” ingångsvärde för staden genom att inte investeringen sker genom stadens budget. Man kan inte säga att en investering av en toalettanläggninng för 15eller 10 år saden har samma värde i dagsläget som vid uppförandet.

För företag som har denna avtalskonstruktion som nu är fallet innebär det en investering , som finansieras via reklamintäkter.

För företaget innebär det att både toaletter och papperskorgar skrivs av, och för dem har det inget bokföringsmässigt värde efter några år.

En papperskorg avskrivs säkerligen i samma stund den är uppsatt.

I detta fall räknar man upp en nyttighet som är för staden har ett visst värde.

Värdet av nyttigheten rent ekonomisk borde i en framtid räknas ned med avskrivning.

Värdet av reklamplats på tex en toalett ökar i värde genom åren. På så sätt kan man mäta avtalets värde för staden.

Skulle ett avtal sägas upp innan avtalstidens utgång torde det vara rimligt att staden har option på de avskrivna nyttigheterna som levererats under avtalet giltighet.