Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-05-19

Sammanträde 2011-05-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

8 Delegationsordning för trafikkontoret (Adm)

9 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2011 (Adm)

10 Framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28). Svar på remiss (Tp)

11 Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal, Centralen och Sveriges största turistattraktion på Djurgården. Motion (2011:3). Svar på remiss (Tp)

12 Tillgänglighetprojektet åren 1999-2010. Slutredovisning (Anl)

13 Alternativa betaltjänster för parkering. Genomförandebeslut (T)

15 Upphandling av återvinningscentral i innerstaden (A)

16 Finansiering av teknikutvecklingsprojekt inom avfallshantering. Inriktningsbeslut (A)

17 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av trafikleder (Stm). Bordlagt den 14 april 2011 nr 18

18 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Skarpnäck och Farsta (Stm). Bordlagt den 14 april 2011 nr 19

19 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, samt delar av Älvsjö Farsta (Stm). Bordlagt den 14 april 2011 nr 20

20 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Bromma (Stm). Bordlagt den 14 april 2011 nr 21

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 30 maj 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Viktigt med korta handläggningstider för ”gröna gubben”– anpassade övergångsställen, från Ulla Hamilton (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist (KD). Dnr T2011-430-02318

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Insiktsutbildning den 16 juni

En inbjudan till insiktsutbildning är utsänd och även delad till nämnden i dag. Anmälan om deltagande görs till nämndsekreteraren.

Slussen

Andreas Burghauser berättar om de förändringar som gjorts i det nya Slussenförslaget som nu ställs ut.

Sophämtning

Marita Söderqvist informerar om varsel från Transportarbetarförbundet avseende personal anslutna till miljöarbetaravtalet. Konfliken är rikstäckande och berör sophämtningen i hela landet.

Nord Syd Axeln

Lars Jolérus informerar om arbetet med Nord Syd Axeln och hur det påverkar trafikflödet i Stockholm.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 9 maj 2011 och den 19 maj 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 4/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 4 april 2011 anmäls.

§6 Tertialrapport 1 2011 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2011-111-01357

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 1 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden begär att kommunstyrelsen godkänner en ökad omslutningsförändring för driftverksamheten för trafik- och gatuverksamheten om 13,0 mnkr varav 10,0 mnkr avser upplåtelser.

3 Trafik- och renhållningsnämnden begär att kommunstyrelsen godkänner en minskad omslutningsförändring om 29,6 mnkr på investeringsverksamheten beroende på uteblivet statligt bidrag för trimningsåtgärder.

4 Trafik- och renhållningsnämnden begär att kommunstyrelsen godkänner en ökad omslutningsförändring om 12,5 mnkr på investeringsverksamheten för miljömiljardsprojektet Lövsta.

5 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna årsmål för bifogade indikatorer.

6 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Att i huvudsak godkänna tertialrapport 1 2011

2 Att därutöver anföra:

Med Miljöpartiets politik skulle Trafik- och renhållningsnämndens budget ha en annan inriktning. Vår utgångspunkt är att Stockholm ska präglas av effektiva och klimatsmarta kommunikationer med minsta möjliga miljöbelastning. Eftersom utrymmet är begränsat ska staden prioritera transportsätt som tar lite plats. Planering av staden ska alltid starta med fokus på ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Stadens planering och infrastruktur påverkar människors val av färdmedel och detta gäller i synnerhet andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresande. Miljöpartiet anser att de bildominerade stadskärnorna ska förnyas och förändras. Fler gator ska bli gågator eller gårdsgator. En stor satsning på utbyggda cykelbanor i ett sammanhängande nät ska genomföras. Insatserna ska inriktas mot ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafik, att bygga bort cykelträngseln och öka säkerheten. En stor cykelparkering ska byggas vid den nya stationen Stockholm City och Stockholm Central och cykelparkeringar ska finnas vid alla tunnelbanestationer.

Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030. Biltrafiken och dess negativa konsekvenser ska minska. Staden ska satsa på omlastningscentraler och citylogistik för att minska godstransporternas miljöpåverkan. Omprioritering ska ske från väg- till kollektivtrafiksatsningar. Förbifart Stockholm ska stoppas och kollektivtrafiken prioriteras när det gäller finansiering av nya projekt. Trängselskatt ska införas på Essingeleden och på fler ställen där vägnätet behöver minskad trafik. Antalet parkeringsplatser ska inte utökas. Staden behöver effektivisera parkeringarna för att förbättra gatumiljön och framkomligheten för kollektivtrafik, nyttotrafik, fordon för funktionsnedsatta samt cyklister och gående. En heltäckande parkeringsstrategi ska utarbetas. Parkeringsavgifterna ska ses över i hela staden för att stimulera ökat kollektivtrafikresande, minska efterfrågan på parkeringsmark och förbättra trafiksituationen. Parkeringar ska styras om från gatumark till tomtmark och garage.

Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 procent år 2014. Avfallstaxan ska utformas så att den styr mot mindre avfallsmängder och ökad källsortering. Förvaltningen bör utarbeta en kemikaliepolicy för upphandling och inköp av material och varor.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jimenéz Guala (V) enligt följande:

När det gäller Stockholmsvärdar bör som vi påpekat tidigare, denna verksamhet även omfatta ytterstadens centrumanläggningar.

Inför kommande vintersäsong bör noga övervägas de platser som snötippning kan ske utan att tippningen skapar olägenheter som tex tippningen av snömassor i Vinterviken, som är ett mycket uppskattat strövområde som idag ser helt bedrövligt ut efter vinterns snötippning.

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2011-130-01855

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1411180:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 99211:17 kronor till handlingarna (bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 maj 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Delegationsordning för trafikkontoret

Delegationsordning för trafikkontoret

Ärendet utgår.

§9 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2011

Dnr T2011-000-01738

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att Dokumentationsenheten, Enheten för ÅVC/ Farligt avfall och Nämndsekretariatet deltar i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2011.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28). Svar på remiss

Dnr T2011-000-01215

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att besvara remissen med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

att motionen tillstyrks

att därutöver anföra

Vi instämmer i att staden bör påbörja ett samordnat arbete för stärkt mångfald i Stockholms handelsliv och förstärkning av ytterstadens centrum och handelsplatser för att utveckla stadsdelarnas unika kvaliteter. Lokal småföretagsverksamhet ska främjas med bra och kostnadseffektiva lokaler. Det värt att särskilt uppmärksamma möjligheterna att sälja lokalt producerade varor såsom Bondens marknad och att reservera kommersiella ytor för skärgårdsföretagare vid det framtida Slussen.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

Att nämnden beslutar att bifalla

Samt att därutöver

Att som i motionen föreslå att det i kommunen påbörjas ett arbete mellan stadens förvaltningar för att ta fram en plan för att stärka mångfalden i Stockholms handelsliv, är viktigt utifrån ett perspektiv att många mindre centrumanläggningar och butiker i lokalt närområde tvingas slå igen i och med att det byggs stora gallerior.

När att butiker lägger ner försvinner även vissa samhällsfunktioner eftersom att kundunderlag minskar. Exempel på detta är den utarmning som bl a sker i Rinkeby och andra områden där bl a banker flyttar ut från området. När närservice försvinner minskar attraktionskraften i en stadsdel.

I många av gallerior styrs hårt från ägarna vilka butiker som ska få vara kvar och vilket utbud som ska vara just i denna galleria. Typexempel är Westermalms gallerian på Kungsholmen, då tidigare ägaren mycket hårt styrde vilka butiker som var önskvärda.

En process i samband med översiktsplan bör även beakta detaljhandels och service funktioner i stadsdelarna, detta för att förhindra utarmning av stadsdelar.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal, Centralen och Sveriges största turistattraktion på Djurgården. Motion (2011:3). Svar på remiss

Dnr T2011-331-00605

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att besvara motionen av Jan Valeskog (S) 2011-02-07 med trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

Att nämnden bifaller motionen

Samt att därutöver anföra

Sveriges dyraste spårväg räknat per meter och per resenär innebär att resandet till Djurgården har försämrats från Centrala delarna av Stockholm. SL bör vara den som sätter in bussar i enlighet med motionens krav. Den nya kollektivtrafiklagen medger att ett bolag som driver kommersiell trafik, kan hoppa av uppdraget efter tre månader. Ett kommersiellt trafikföretag har oftast inte samma långsiktighet som SL med trafikförsörjning som huvuduppgift.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Tillgänglighetprojektet åren 1999-2010. Slutredovisning

Dnr T2011-000-01665

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning avseende Tillgänglighetsprojektet åren 1999-2010.

2 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets redovisning till kommunfullmäktige för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Claudia Jimenéz Guala (V) enligt följande:

Stockholms stad måste ha ett heltäckande arbete för att förbättra tillgängligheten. Stadens funktionsombudsman har utvärderat målsättningen att Stockholm år 2010 skulle vara världens mest tillgängliga huvudstad. Utvärderingen slår fast att borttagande av enkelt avhjälpta hinder behöver intensifieras, att det finns ett fortsatt behov av utbildning och kompetensutveckling samt av heltäckande inventering av offentliga lokaler. Dessutom behöver det ställas tuffare krav på tillgänglighet vid bebyggelse och det behövs en tydlig organisation för att driva på och implementera tillgänglighetsarbetet. Det saknas tillräckliga medel i Trafik- och renhållningsnämndens budget för att intensifiera tillgänglighetsarbetet och vi befarar att det biträdande borgarrådet för tillgänglighetsfrågor inte har rätt verktyg för att kunna bedriva ett effektivt arbete. Ambitionen att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010 misslyckades och staden måste vidta konkreta åtgärder för att återskapa trovärdigheten inom detta område. Därför är det olyckligt att projektet läggs ner och mindre medel avsätts framöver.

§13 Alternativa betaltjänster för parkering. Genomförandebeslut

Dnr T2011-340-01354

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlag för upphandling av betaltjänster för parkering i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

3 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att successivt minska antalet parkeringsautomater i takt med ökad användning av upphandlad betaltjänst.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

Att godkänna kontorets förslag till beslut vad gäller att sats 1 och 2
Att återremittera attsats 3
samt att därutöver anföra:

Beslut om att successivt minska antalet parkeringsautomater bör underställas nämnden för särskild prövning efter att de nya betaltjänsterna varit i bruk och utvärderats. Då måste också redovisas en lösning som passar de som inte har en mobiltelefon.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Vi instämmer i inledningen till Trafikkontorets synpunkter ”i takt med att staden växer ökar behovet av att avgiftsreglera gatuparkeringen”. Staden behöver effektivisera parkeringarna för att förbättra gatumiljön och framkomligheten för kollektivtrafik, nyttotrafik, fordon för funktionsnedsatta samt cyklister och gående och en heltäckande parkeringsstrategi behöver utarbetas. Detta projekt ger förutsättningar för förändringar av avgifter differentierade utifrån lokala förutsättningar och olika tidsintervall.

§14 Odenplan. Program för återställande av torget samt anmälan av svar på skrivelse från Norrmalms staddelsnämnd

Dnr T2011-400-01125 och T2010-511-04562

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner program för återställande av torget på Odenplan enligt kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden anser att skrivelsen från Norrmalms stadsdelsnämnd underskriven av Hanna Broberg (M) och Lars Arell (S) är besvarad genom kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den
26 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

att bordlägga ärendet

att om nämnden inte beslutar bordlägga ärendet i huvudsak godkänna förslaget

att därutöver anföra

Frågan om Odenplans utformning engagerar många närboende och näringsidkare och det är av stor vikt att dessa bereds möjlighet att vara med och påverka. Vi yrkar bordläggning av ärendet för att förankra vår politik med partiets stadsdelsgrupp. Om det inte är möjligt att bordlägga ett ärende måste detta markeras på föredragningslistan, vilket inte varit fallet med detta ärende. Staden har ansvar för att utformningen av torget blir så bra som möjligt och att medborgardialog/rådslag hålls med medborgarna.

Enligt tjänsteutlåtandet väntas Odenplan bli Sveriges näst största kommunikationsplats efter Centralstationen. Det är nödvändigt att hitta hållbara lösningar för busstrafiken vid Odenplan. En annan lösning av busstrafiken skulle underlätta möjligheten att knyta samman Gustav Vasa kyrkogård med Odenplans torgyta. Det bör därför utredas vidare som ett alternativ. Detta skulle skapa en större helhet, som kan lyfta hela omgivningen och öka attraktionskraften i högre grad än om varje del ska stå för sig själv. Antalet gående kommer att öka väsentligt och därför behövs fler gratis sittplatser på torget. Barnkonsekvensanalyser ska alltid göras i samband med planering av trafikmiljöer.

Förslaget innebär att bara en del av de gamla träden ersätts med nya och därför bör fler träd planteras. Om det blir problem med trädplantering i västra delen på grund av Citybanan ska möjligheterna till plantering på andra delar undersökas. Odenplan före Citybanegropen har kritiserats för att södra delen var så kal.

Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att bordlägga ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till följande:

Programmet för återställande av Odenplan efter bygget av den nya stationen på Citybanan bygger på att trafikföringen runt platsen bibehålls oförändrad, samtidigt som antalet kollektivtrafikresenärer ökar betydligt. Antalet gångtrafikanter som passerar övergångsställen på Odengatan är redan idag stort, och det finns alltså liten outnyttjad kapacitet. En passage som gör det möjligt att nå stationen under Odengatan är nödvändig, både för resenärernas bekvämlighet och alla trafikanters säkerhet. Programmet ska därför kompletteras med en sådan lösning.

En kraftig ökning av nyttjande av torget gör att det är av mycket stort värde att kunna utvidga torget. Om man knyter ihop kyrkan med övriga torget, får man en större sammanhängande yta vilket innebär att busstrafik bör ledas alternativa vägar och ej dras mellan Odengatan och Karlbergsvägen via Upplandsgatan.

§15 Upphandling av återvinningscentral i innerstaden

Dnr T2011-703-01683

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 12 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Återvinningscentralen i Vanadisberget gav ett stort tillskott i kapacitet och det är positivt att verksamheten nu föreslås fortsätta. Arbetet med att hitta fler lösningar för återvinning av grovsopor i övriga innerstaden måste fortgå.

Särskilt uttalande lämnas av Claudia Jimenéz Guala (V) enligt följande:

Det är brist på återvinningscentraler i Stockholm, exploatering av bl.a. Norra Djurgårdsstaden och Norra stationsområde kommer ytterligare att öka behovet av att erbjuda återvinningsmöjligheter som är centralt belägna. I och med att avtalet vid den aktuella återvinningscentralen Vanadisberget löper ut vill vi framhålla vår ståndpunkt -avfallshantering är en av stadens kärnverksamheter, och skall därför inte läggas ut på entreprenad, utan så långt möjligt bedrivas i egen regi.

Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som skett mer av ideologiska skäl än av ekonomiska- eller effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt.

§16 Finansiering av teknikutvecklingsprojekt inom avfallshantering. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-700-01670

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de projekt som bedöms vara högst prioriterade.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår att medel ur tidigare års överskott för renhållningsverksamheten om högst 15 miljoner används för delfinansiering av projekten.

3 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut angående ianspråktagande av medel ur tidigare års överskott.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 april 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av trafikleder

Dnr T2011-440-01122

Bordlagt den 14 april 2011 nr 18

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

föreslår följande:

att i huvudsak bifalla förslaget om genomförande av upphandlingen

att därutöver anföra

Beslutsunderlaget är otydligt och knapphändigt då det saknar beskrivningar av vilka kvalitetsnivåer som ska uppnås och vad som ska prioriteras. Denna typ av ärenden måste göras mer omfattande, tydliga och konkreta. Vi anser att vinterväghållning och barmarkshållning för gångbanor, cykelvägar och kollektivtrafikkörfält ska ha hög prioritet. Vinterväghållningen av cykelbanor och trottoarer är ibland bristfällig, framkomligheten måste vara acceptabel också för gående och cyklister även vintertid. Det är viktigt att storleken på arbetsmaskinerna anpassas efter olika miljöer så att inte framkomligheten försvåras för gående och cyklister exempelvis när vägar och trottoarer plogas i ett svep. Staden ska ställa tuffa krav på drivmedel samt på utsläpp och buller från de fordon som används för den upphandlade vinterväghållningen och barmarksrenhållningen. De gamla miljökraven vid upphandling av entreprenader och tjänster gemensamma med Göteborg, Malmö och Vägverket från 2006 är föråldrade. Det är angeläget att de nya gemensamma kraven antas så att det blir klara spelregler för entreprenörerna. I remissversionen var kraven dock i vissa fall för låga.

3) Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1. avslå kontorets förslag till beslut

2. samt därutöver anföra:

Även denna vinters urusla eller ibland obefintliga snöröjning är inte förenlig med att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service.

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som ofta sker mer av ideologiska än av ekonomiska- och effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt.

Med vinterns snökaos i färskt minne, kan vi bara beklaga att kontoret inte själva svarar för kärnverksamheter såsom för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Skarpnäck och Farsta

Dnr T2011-440-01121

Bordlagt den 14 april 2011 nr 19

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

föreslår följande:

att i huvudsak bifalla förslaget om genomförande av upphandlingen

att därutöver anföra

Beslutsunderlaget är otydligt och knapphändigt då det saknar beskrivningar av vilka kvalitetsnivåer som ska uppnås och vad som ska prioriteras. Denna typ av ärenden måste göras mer omfattande, tydliga och konkreta. Vi anser att vinterväghållning och barmarkshållning för gångbanor, cykelvägar och kollektivtrafikkörfält ska ha hög prioritet. Vinterväghållningen av cykelbanor och trottoarer är ibland bristfällig, framkomligheten måste vara acceptabel också för gående och cyklister även vintertid. Det är viktigt att storleken på arbetsmaskinerna anpassas efter olika miljöer så att inte framkomligheten försvåras för gående och cyklister exempelvis när vägar och trottoarer plogas i ett svep. Staden ska ställa tuffa krav på drivmedel samt på utsläpp och buller från de fordon som används för den upphandlade vinterväghållningen och barmarksrenhållningen. De gamla miljökraven vid upphandling av entreprenader och tjänster gemensamma med Göteborg, Malmö och Vägverket från 2006 är föråldrade. Det är angeläget att de nya gemensamma kraven antas så att det blir klara spelregler för entreprenörerna. I remissversionen var kraven dock i vissa fall för låga.

3) Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1. avslå kontorets förslag till beslut

2. samt därutöver anföra:

Även denna vinters urusla eller ibland obefintliga snöröjning är inte förenlig med att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service.

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som ofta sker mer av ideologiska än av ekonomiska- och effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt.

Med vinterns snökaos i färskt minne, kan vi bara beklaga att kontoret inte själva svarar för kärnverksamheter såsom för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdena Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, samt delar av Älvsjö Farsta (Stm)

Dnr T2011-440-01126

Bordlagt den 14 april 2011 nr 20

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

föreslår följande:

att i huvudsak bifalla förslaget om genomförande av upphandlingen

att därutöver anföra

Beslutsunderlaget är otydligt och knapphändigt då det saknar beskrivningar av vilka kvalitetsnivåer som ska uppnås och vad som ska prioriteras. Denna typ av ärenden måste göras mer omfattande, tydliga och konkreta. Vi anser att vinterväghållning och barmarkshållning för gångbanor, cykelvägar och kollektivtrafikkörfält ska ha hög prioritet. Vinterväghållningen av cykelbanor och trottoarer är ibland bristfällig, framkomligheten måste vara acceptabel också för gående och cyklister även vintertid. Det är viktigt att storleken på arbetsmaskinerna anpassas efter olika miljöer så att inte framkomligheten försvåras för gående och cyklister exempelvis när vägar och trottoarer plogas i ett svep. Staden ska ställa tuffa krav på drivmedel samt på utsläpp och buller från de fordon som används för den upphandlade vinterväghållningen och barmarksrenhållningen. De gamla miljökraven vid upphandling av entreprenader och tjänster gemensamma med Göteborg, Malmö och Vägverket från 2006 är föråldrade. Det är angeläget att de nya gemensamma kraven antas så att det blir klara spelregler för entreprenörerna. I remissversionen var kraven dock i vissa fall för låga.

3) Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1. avslå kontorets förslag till beslut

2. samt därutöver anföra:

Även denna vinters urusla eller ibland obefintliga snöröjning är inte förenlig med att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service.

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som ofta sker mer av ideologiska än av ekonomiska- och effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt.

Med vinterns snökaos i färskt minne, kan vi bara beklaga att kontoret inte själva svarar för kärnverksamheter såsom för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§20 Upphandling av årsavtal för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark inom stadsdelsområdet Bromma (Stm)

Dnr T2011-440-01124

Bordlagt den 14 april 2011 nr 21

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 mars 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S)

föreslår följande:

att i huvudsak bifalla förslaget om genomförande av upphandlingen

att därutöver anföra

Beslutsunderlaget är otydligt och knapphändigt då det saknar beskrivningar av vilka kvalitetsnivåer som ska uppnås och vad som ska prioriteras. Denna typ av ärenden måste göras mer omfattande, tydliga och konkreta. Vi anser att vinterväghållning och barmarkshållning för gångbanor, cykelvägar och kollektivtrafikkörfält ska ha hög prioritet. Vinterväghållningen av cykelbanor och trottoarer är ibland bristfällig, framkomligheten måste vara acceptabel också för gående och cyklister även vintertid. Det är viktigt att storleken på arbetsmaskinerna anpassas efter olika miljöer så att inte framkomligheten försvåras för gående och cyklister exempelvis när vägar och trottoarer plogas i ett svep. Staden ska ställa tuffa krav på drivmedel samt på utsläpp och buller från de fordon som används för den upphandlade vinterväghållningen och barmarksrenhållningen. De gamla miljökraven vid upphandling av entreprenader och tjänster gemensamma med Göteborg, Malmö och Vägverket från 2006 är föråldrade. Det är angeläget att de nya gemensamma kraven antas så att det blir klara spelregler för entreprenörerna. I remissversionen var kraven dock i vissa fall för låga.

3) Claudia Jiménez Guala (V) föreslår följande:

1. avslå kontorets förslag till beslut

2. samt därutöver anföra:

Även denna vinters urusla eller ibland obefintliga snöröjning är inte förenlig med att tillgodose stockholmarnas behov och rätt till god service.

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska drivas i egen regi. Att lägga ut kontorens kärnverksamheter på entreprenad, som ofta sker mer av ideologiska än av ekonomiska- och effektivitetsskäl, har med all tydlighet visat sig fungera minst sagt ineffektivt.

Med vinterns snökaos i färskt minne, kan vi bara beklaga att kontoret inte själva svarar för kärnverksamheter såsom för vinterväghållning och barmarksrenhållning av gatumark – det är hög tid att återta förvaltningarnas kärnverksamheter i egen regi.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Claudia Jiménez Guala (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.