Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2023-08-28

Sammanträde 2023-08-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ÄON 0002

Ärende 1
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsservice.
Planeringsunderlaget skulle tas fram som ett komplement till översiktsplanen och innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsservice fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet skulle förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Uppdraget är nu genomfört och planeringsunderlaget över ytor för samhällsservice kommer att användas som ett internt underlag för samhällsplaneringen.
Olof Johansson, översiktsplanerare, berättar om det avslutade uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering om planeringsunderlag över ytor för samhällsservice, äldre- och omsorgsnämnden.pdf

2 Granskningsrapport Villa Linde Gruppbostad

Dnr: 2023/ÄON 0098

Ärende 2

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningsrapporten av Villa Lindes gruppbostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under maj och juni månad 2023 kvalitetsgranskat Villa Lindes gruppbostad. Granskningen visade att verksamheten inte har några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten har dock förbättringsområden som behöver utvecklas. Verksamheten behöver säkerställa att det finns en ordination för de skyddsåtgärder där detta krävs, att samarbetet med Nytidas andra gruppbostäder planeras med god framförhållning och utveckla arbetet med att använda tydliggörande pedagogik.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Villa Linde GB.pdf
Granskningsrapport Villa Linde gruppbostad.pdf

3 Granskningsrapport Nordisk hem och assistans

Dnr: 2023/ÄON 0099

Ärende 3

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av Nordisk Hem LSS Assistans AB noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 23 oktober 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Nordisk Hem Assistans AB.docx
Granskningsrapport Nordisk hem och assistans.docx.pdf
Bilaga 1, Rutin för samverkan, Nordisk assistans AB.pdf
Varning och begäran om åtgärdsplan Nordisk Hem LSS Assistans.pdf

4 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr: 2023/ÄON 0054

Ärende 4

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud äldre- och omsorgsnämnden.pdf

5 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till lokalförsörjningsplan 2023-2035

Dnr: 2023/ÄON 0044

Ärende 5

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik från kommun- och regiondatabasen (Kolada), data för volymer av äldreomsorg samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys ÄON 2024-2036.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036 Slutgiltig.pdf
Synpunkter på Lokalbehovsanalys KPR.pdf

6 Begäran från IVO om formellt beslut om avveckling av Björkbacken

Dnr: 2023/ÄON 0102

Ärende 6

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Björkbackens vård- och omsorgsboende upphör all verksamhet den 30 juni 2023.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver ett beslut från äldre- och omsorgsnämnden som bekräftar att Björkbackens vård- och omsorgsboende upphört.

Enligt uppgift från Återredovisning i tillsyn av medicinskt vård och behandling vid särskilda boende för äldre (SÄBO) som drivs av socialnämnden i Tyresö kommun ska verksamheten vara helt avvecklad senast 30 juni 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Begäran från IVO om formellt beslut om avveckling av Björkbacken.pdf
Begäran IVO beslut om avveckling Björkbacken (1).pdf

7 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023

Dnr: 2023/ÄON 0003

Ärende 7

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag
ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i
januari och i augusti.

Bilagor
Pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden 230814.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Dnr: 2023/ÄON 0004

Ärende 8

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april - 30 juni 2023, kvartal 2. Nio beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 11 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut juni 2023.pdf
Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 juni.pdf
Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 juni.pdf

9 Månadsrapport

Dnr: 2023/ÄON 0005

Ärende 9

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för juni-juli för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
ÄON månadsrapport juni,juli 2023.pdf

10 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ÄON 0006

Ärende 10
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Svar på Uppföljande granskning av assistansfusk 230619 (3).pdf

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ÄON 0007

Ärende 11

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).
Följande delegationsbeslut anmäls:
- Besluts om tillförordnad förvaltningschef
- Delegationsbeslut civilt försvar
- Delegationsbeslut 4 kap 2 juni-juli 2023
- Beslut om ansökan om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Bilagor
Beslut om tillförordnad förvaltningschef augusti 23.docx (1).pdf
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 juni-juli.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag ökad kompetens USK 2023 (signerad och täckt).pdf
Delegationsbeslut civilt försvar.pdf

12 Meddelanden

Dnr: 2023/ÄON 0008

Ärende 12

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
- Anteckningar från workshop med nämnden 19 juni 2023
- Antal köpta platser
- Inbjudan mål- och dialogkonferens 2023

Bilagor
Anteckningar från workshop, äldre- och omsorgsnämnden 19 juni.pdf
Antal köpta platser 2023.pdf
Mål- och dialogkonferens äon 4 sep 2023.pdf

§66 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0002 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272 kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsservice.

Planeringsunderlaget skulle tas fram som ett komplement till översiktsplanen och innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsservice fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet skulle förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Uppdraget är nu genomfört och planeringsunderlaget över ytor för samhällsservice kommer att användas som ett internt underlag för samhällsplaneringen.

Olof Johansson, översiktsplanerare, berättar om det avslutade uppdraget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering om planeringsunderlag över ytor för samhällsservice, äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Planeringsunderlag över ytor för samhällsservice ÄON.pdf

§67 Granskningsrapport Villa Linde Gruppbostad

Diarienummer 2023/ÄON 0098

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningsrapporten av Villa Lindes gruppbostad noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under maj och juni månad 2023 kvalitetsgranskat Villa Lindes gruppbostad. Granskningen visade att verksamheten inte har några brister som behöver åtgärdas. Verksamheten har dock förbättringsområden som behöver utvecklas. Verksamheten behöver säkerställa att det finns en ordination för de skyddsåtgärder där detta krävs, att samarbetet med Nytidas andra gruppbostäder planeras med god framförhållning och utveckla arbetet med att använda tydliggörande pedagogik.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att granskningsrapporten av Villa Lindes gruppbostad noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Villa Linde GB.pdf
Granskningsrapport Villa Linde gruppbostad.pdf

§68 Granskningsrapport Nordisk hem och assistans

Diarienummer 2023/ÄON 0099

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av Nordisk Hem & LSS Assistans AB noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 23 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under maj och juni 2023 genomfört en granskning av Nordisk Hem & LSS Assistans AB. Granskningen visade att verksamheten har brister som behöver åtgärdas. Verksamheten dokumenterar i en Excelfil och inte i verksamhetssystemet Treserva, vilket går emot kraven i förfrågningsunderlaget. Verksamheten behöver även möjliggöra för medarbetare att kunna ta del av och skriva social dokumentation. Under granskningsperioden tackade ingen medarbetare ja till en intervju med kvalitetcontrollers. Områden som inte kunnat säkerställas på grund av detta är medarbetarnas kompetens och möjlighet till kompetensutveckling, om verksamhetens rutiner är förankrade hos medarbetarna och medarbetarnas kännedom och kunskap om lex Sarah.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Granskningsrapporten av Nordisk Hem & LSS Assistans AB noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast 23 oktober 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning Nordisk Hem Assistans AB.docx
Granskningsrapport Nordisk hem och assistans.docx.pdf
Bilaga 1, Rutin för samverkan, Nordisk assistans AB.pdf
Varning och begäran om åtgärdsplan Nordisk Hem LSS Assistans.pdf

§70 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden till

Diarienummer 2023/ÄON 0044 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.

Deltar inte i beslutet
Torbjörn Skarin (M), Roger Gusthage (M), Giovanna Karlsson (KD), Jörgen Nilsson (SD) och Monica Clevesjö (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos, statistik från kommun- och regiondatabasen (Kolada), data för volymer av äldreomsorg samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys ÄON 2024-2036.pdf
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2024-2036 Slutgiltig.pdf
Synpunkter på Lokalbehovsanalys KPR.pdf

§71 Begäran från IVO om formellt beslut om avveckling av Björkbacken

Diarienummer 2023/ÄON 0102

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Björkbackens vård- och omsorgsboende upphör all verksamhet den 30 juni 2023.

Beskrivning av ärendet
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behöver ett beslut från äldre- och omsorgsnämnden som bekräftar att Björkbackens vård- och omsorgsboende upphör med verksamheten.

Enligt uppgift från Återredovisning i tillsyn av medicinskt vård och behandling vid särskilda boende för äldre (SÄBO) som drivs av socialnämnden i Tyresö kommun ska verksamheten vara helt avvecklad senast 30 juni 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Björkbackens vård- och omsorgsboende upphör all verksamhet den 30 juni 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Begäran från IVO om formellt beslut om avveckling av Björkbacken.pdf
Begäran IVO beslut om avveckling Björkbacken (1).pdf

§72 Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0003 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag
ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i
januari och i augusti.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Pågående uppdrag och motioner äldre- och omsorgsnämnden 230814.pdf

§73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap.

Diarienummer 2023/ÄON 0004 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 april - 30 juni 2023, kvartal 2. Nio beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 11 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Rapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut juni 2023.pdf
Ej verkställda beslut LSS ÄON 2023 juni.pdf
Ej verkställda beslut SoL ÄON 2023 juni.pdf

§74 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0005 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för juni-juli för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att månadsrapporten noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
ÄON månadsrapport juni,juli 2023.pdf

§75 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0006 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Bilagor
Svar på Uppföljande granskning av assistansfusk 230619 (3).pdf

§76 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0007 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Besluts om tillförordnad förvaltningschef
- Delegationsbeslut civilt försvar
- Delegationsbeslut 4 kap 2 juni-juli 2023
- Beslut om ansökan om statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 2023 juni-juli.pdf
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag ökad kompetens USK 2023 (signerad och täckt).pdf
Delegationsbeslut civilt försvar.pdf
Beslut om tillförordnad förvaltningschef augusti 23 (signerad och täckt).pdf

§77 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0008 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:
- Anteckningar från workshop med nämnden 19 juni 2023
- Antal köpta platser
- Inbjudan mål- och dialogkonferens 2023

Bilagor
Anteckningar från workshop, äldre- och omsorgsnämnden 19 juni.pdf
Antal köpta platser 2023.pdf
Mål- och dialogkonferens äon 4 sep 2023.pdf