Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-02-24

Sammanträde 2021-02-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Problematisk frånvaro, vitesföreläggande enskild person.
Föredragande: Caroline Eriksson och Alexandra Reinoldsdotter

2 Patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/BUN 0017 014

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Caroline Eriksson, verksamhetschef, informerar om föregående års patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året. Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja
patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf

3 Tillsyn förskolan Trollebo

Diarienummer 2020/BUN 0023 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten för förskolan Trollebo noteras.
2. Förskolan Trollebo ska tydliggöra urvalsreglerna för en plats på förskolan i enlighet med bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen. Åtgärden redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 mars 2021.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Trollebo i stora delar har en god utbildning och undervisning. Förskolan Trollebo har pedagoger med ett gott förhållningssätt och bemötande vilket bidrar till en trygg arbetsmiljö som kan gynna barnens lärande. Vårdnadshavarna är till stora dela nöjda med verksamheten. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet samt att huvudmannen behöver tydliggöra rätten till förskola inom ramtiden för vårdnadshavarna. Den brist som lyfts fram i rapporten är huvudmannens urvalsregler för en plats på förskolan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollebo.docx
Tillsynsrapport Trollebo 2020.docx

4 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/BUN 0013 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, BUN.docx
Verksamhetsberättelse 2020, BUN.docx

5 Analys av inkomna kränkningsanmälningar

Diarienummer 2021/BUN 0024 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för perioden 1 juli – 31 december 2020 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2019-03-27 § 33 getts i uppdrag att två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 009). Analysen i detta ärende avser perioden 1 juli – 31 december 2020. Under perioden ser vi en minskning jämfört med de två tidigare perioderna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse analys kränkande behandling.pdf
Rapport kränkande behandling.pdf
Bergfotens likabehandlingsplan.pdf
Dalskolan likabehandlingsplan.pdf
Fornuddens likabehandlingsplan.pdf
Fårdala likabehandlingsplan.pdf
Hanvikens likabehandlingsplan.pdf
Krusboda likabehandlingsplan.pdf
Kumlas likabehandlnigsplan.pdf
Njupkärrs likabehandlingsplan.pdf
Nybodas likabehandlingsplan.pdf
Sofiegergs likabehandlingsplan.pdf
Stimmets likabehandlingsplan.pdf
Strandskolans likabehandlingsplan.pdf
Tyresö skola likabehandlingsplan.pdf

6 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling 2021.docx
Kränkande behandling förskola 10 jan - 9 feb.xlsx
Kränkande behandling skola 10 jan - 9 feb.xlsx

7 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag[1] redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd.

[1] Intern rutinen föredrogs och bifogades barn- och utbildningsnämnden
2018-06-20 § 54.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021-01-25.docx
Statsbidragskalender för fsk och grundskola 210125.xlsx

8 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd februari 2021.docx

9 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0006 010

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande åtta (11) uppdrag varav en (1) är pausad på grund av coronapandemin.

Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag.docx
Uppdragslista BUN 210201.pdf

10 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ordförandebeslut om distansundervisning åk 2 Strandskolan 27-29 januari.pdf
Attestlista.pdf
Beslut om att utse ombud.pdf
Fullmakt.pdf
delegationsbeslut Erik november 2020.pdf
delegationsbeslut Åsa november 2020.pdf
delegationsbeslut Caroline november 2020.pdf
delegationsbeslut Åsa december 2020.pdf
delegationsbeslut Erik december 2020.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts dec 2020 jan 2021 läsår 20-21.pdf
Ordförandebeslut om distansundervisning Stimmets skola.pdf
Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning Stimmets skola åk 4-6.pdf
Ordförandebeslut fjärrundervisning åk 6-9 Strandskolan.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

12 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga nya meddelanden har kommit in till barn- och utbildningsnämnden.

§11 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Problematisk frånvaro, vitesföreläggande enskild person.
Föredragande: Caroline Eriksson och Alexandra Reinholdsdotter

§12 Patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/BUN 0017 014

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) kommer in med ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Caroline Eriksson, verksamhetschef, informerar om föregående års
patientsäkerhetsarbete samt hur patientsäkerheten följts upp under året.
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet är att främja
patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården genom att tydliggöra vårdgivarens ansvar. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed öka patientsäkerheten.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att nämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2020.pdf
Patientsäkerhetsberättelse EMI 2020 (003).docx.pdf

§13 Tillsyn förskolan Trollebo

Diarienummer 2020/BUN 0023 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tillsynsrapporten för förskolan Trollebo noteras.
2. Förskolan Trollebo ska tydliggöra urvalsreglerna för en plats på förskolan i enlighet med bestämmelserna i skollagen och diskrimineringslagen. Åtgärden redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 mars 2021.
3. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att åtgärda och utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att förskolan Trollebo i stora delar har en god utbildning och undervisning. Förskolan Trollebo har pedagoger med ett gott förhållningssätt och bemötande vilket bidrar till en trygg arbetsmiljö som kan gynna barnens lärande. Vårdnadshavarna är till stora dela nöjda med verksamheten. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om delar av det systematiska kvalitetsarbetet samt att huvudmannen behöver tydliggöra rätten till förskola inom ramtiden för vårdnadshavarna. Den brist som lyfts fram i rapporten är huvudmannens urvalsregler för en plats på förskolan.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att nämnden godkänner beslutspunkterna 1-3.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trollebo.docx.pdf
Tillsynsrapport Trollebo 2020.docx.pdf

§14 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer 2021/BUN 0013 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) kommer in med ett särskilt yttrande.
Richard Norin (C) kommer in med ett särskilt yttrande.
Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L) och Anja Eklund (MP) kommer in med ett gemensamt särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområden verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att verksamhetsberättelse 2020 för verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshems mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, BUN.docx.pdf
Verksamhetsberättelse 2020, BUN.docx.pdf

§15 Analys av inkomna kränkningsanmälningar

Diarienummer 2021/BUN 0024 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling nför perioden 1 juli – 31 december 2020 noteras.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) kommer in med ett särskilt yttrande.
Richard Norin (C) kommer in med ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2019-03-27 § 33 getts i uppdrag att två gånger per år till barn- och utbildningsnämnden redovisa en sammanfattning och analys av anmälningar rörande kränkande behandlingar som gjorts till huvudmannen från verksamheterna (Dnr 2019/BUN 0003 009). Analysen i detta ärende avser perioden 1 juli – 31 december 2020. Under perioden ser vi en minskning jämfört med de två tidigare perioderna.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att nämnden noterar informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för perioden 1 juli – 31 december 2020.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse analys kränkande behandling.pdf
Rapport kränkande behandling.pdf
Bergfotens likabehandlingsplan.pdf
Dalskolan likabehandlingsplan.pdf
Fornuddens likabehandlingsplan.pdf
Fårdala likabehandlingsplan.pdf
Hanvikens likabehandlingsplan.pdf
Krusboda likabehandlingsplan.pdf
Kumlas likabehandlnigsplan.pdf
Njupkärrs likabehandlingsplan.pdf
Nybodas likabehandlingsplan.pdf
Sofiegergs likabehandlingsplan.pdf
Stimmets likabehandlingsplan.pdf
Strandskolans likabehandlingsplan.pdf
Tyresö skola likabehandlingsplan.pdf

§16 Anmälningar om kränkande behandling 2021

Diarienummer 2021/BUN 0009 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anmälningar om kränkande behandling 2021.docx.pdf
Kränkande behandling skola 10 jan - 9 feb.xlsx.pdf
Kränkande behandling förskola 10 jan - 9 feb.xlsx.pdf

§17 Redovisning av statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/BUN 0003 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället dvs föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021-01-25.docx.pdf
Statsbidragskalender för fsk och grundskola 210125.xlsx.pdf

§18 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2021

Diarienummer 2021/BUN 0008 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen till nämnd februari 2021.docx.pdf

§19 Redovisning av pågående uppdrag, barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0006 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 6 oktober 2015 beslutat att pågående uppdrag ska redovisas i alla nämnder, diarienummer 2015/KS 0324 § 160. Barn- och utbildningsförvaltningen har för närvarande åtta (11) uppdrag varav en (1) är pausad på grund av coronapandemin. Listan över pågående uppdrag uppdateras kontinuerligt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av pågående uppdrag.docx.pdf
Uppdragslista BUN 210201.pdf

§20 Redovisning av delegationsbeslut 2021

Diarienummer 2021/BUN 0007 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ordförandebeslut om distansundervisning åk 2 Strandskolan 27-29 januari.pdf
Attestlista.pdf
Beslut om att utse ombud.pdf
Fullmakt.pdf
delegationsbeslut Erik november 2020.pdf
delegationsbeslut Åsa november 2020.pdf
delegationsbeslut Caroline november 2020.pdf
delegationsbeslut Åsa december 2020.pdf
delegationsbeslut Erik december 2020.pdf
Delegationsbeslut skolskjuts dec 2020 jan 2021 läsår 20-21.pdf
Ordförandebeslut om distansundervisning Stimmets skola.pdf
Ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning Stimmets skola åk 4-6.pdf
Ordförandebeslut fjärrundervisning åk 6-9 Strandskolan.pdf

§21 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Diarienummer 2021/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

§22 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/BUN 0004 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga nya meddelanden har kommit in till barn- och utbildningsnämnden.

§23 Reviderade regionala riktlinjer

Diarienummer 2021/BUN 0048 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Del av skolenheten för Kumla skola, Strandskolan, Tyresö skola, Nyboda skola och Dalskolan avseende årskurs 7-9 stänger delvis under perioden 26 februari 2021 till och med 2 april 2021. Särskolan vid Nyboda skola kommer att bedriva närundervisning, såsom under normala förhållanden under, samma period.
3. Under vecka 10, 8 mars 2021 till och med 12 mars 2021, kommer inte någon närundervisning att bedrivas för högstadieelever vid Kumla skola, Strandskolan, Tyresö skola, Nyboda skola samt Dalskolan. Under denna period kommer dessa elever endast få fjärrundervisning. Särskolan vid Nyboda skola kommer att bedriva närundervisning, såsom under normala förhållanden under, samma period.
4. Ärendet remitteras till förvaltningen för utredning av tilläggsyrkandena. mÅterrapportering ska ske vid kommande nämndmöte.

Jäv
Richard Norin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Det nya Coronaviruset med sjukdomen covid-19 klassades den 11 mars 2020
som en pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO.

Regeringen beslutade den 11 januari 2021 om en förordningsändring gällande 11 b och 11 c §§ förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Förändringen innebär bland annat att elever i grundskolans högstadium under vissa förutsättningar kan få fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas.

Ordförandeförslag
Barn- och utbildningsnämndens ordförande föreslår att nämnden godkänner beslutspunkterna 1-3.

Yrkande
Jeanette Hellmark (M) har tre tilläggsyrkanden:
att: med de statliga stöden köpa in, finansiera och erbjuda all personal inom skolan och förskolans verksamheter kostnadsfria munskydd.
att: all personal inom skolan och förskolans verksamheter ska få vaccinera sig under betald arbetstid samt upprätta en plan där man säkerställer bemanning då det har visat sig att en biverkning leder till sjukfrånvaro i samband med taget vaccin.
att: skyndsamt låta professionen upprätta en plan om fortsatta förebyggande åtgärder (utöver de akuta) som sträcker sig under hela vårterminen 2021. Verksamheter och föräldrar behöver i god tid kunna planera efter beslutade förutsättningar. Planen ska ta hänsyn till att undvika trängsel och andra åtgärder för att minska smittspridningen. Åtgärder som underlättar för personalen i våra verksamheter samt alltid ta hänsyn till barnets bästa. Allt från kunskap till psykisk ohälsa. Elever som bor långt ifrån sin skola behöver få en individuell lösning för luncher.

Ordförande Jannice Rockstroh (S) yrkar att mötet ajourneras.
Ordförande Jannice Rockstroh (S) yrkar att ärendet remitteras till förvaltningen för vidare utredning.
Åsa de Mander (L), Jeanette Hellmark (M) och Raymond Moube (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och bifall till att ärendet remitteras till förvaltningen för utredning av Jeanette Hellmarks (M) tre tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens yrkande om ajournering och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget, punkterna 1-3, och finner att nämnden bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden bifaller Jeanette
Hellmarks (M) tilläggsyrkanden och att ärendet remitteras till förvaltningen, enligt ordförande Jannice Rockstrohs (S) yrkande, för vidare utredning och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse om delvis fjärrundervisning vid Tyresö kommuns högstadieskolor.docx.pdf
Antagen 21 02 22 Genensam regional inritning_att bryta en hastigtstigande smittspridning .pdf
Samlade gemensamma inriktningar 210222.pdf
Summerande Minnesanteckningar Inriktande forum SSR 21 02 22.pdf