Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2011-12-14

Sammanträde 2011-12-14

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

149 Plåtslagaren 8, Radiovägen 4 - Tillbyggnad av industribyggnad

150 X - Olovligt ändrad användning av bostadslägenhet

151 Näsby 4:404, Vendelsövägen 48 - Återkallande av beslut

152 Strand 1:583, Backsippevägen 23 - Uppförande av plank

153 Tyresö 1:544, Tyresövägen - Marklov

154 X - Olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad

155 X - Olovlig markuppfyllnad

156 Bollmora 2:1, Rödingevägen/Bollmorvägen - Anordnande av cykelparkering

157 Gäddan 13, Siklöjevägen 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23 & 25 - Nybyggnad av flerbostadshus, garage samt tre sophus

158 Hanviken 9:8, Mediavägen 20 - Nybyggnad av industribyggnad med bouleplan och lagerverksamhet

159 Strand 1:543, Ekängsgränd 1, 3, 5 och 7 - Nybyggnad av flerbostadshus, två sophus, två förråd, två underhållscentraler samt marklov

160 Strand 1:2, Tyresövägen - Tidsbegränsat bygglov för skylt

161 Tyresö 1:828, Fiskarrovägen - Tidsbegränsat bygglov för byggbodar

§148 Information

Statistik – november

- 45 ärenden inkom till bygglovenheten.

- 68 beslut fattades per delegation.

____

§149 Plåtslagaren 8, Radiovägen 4

Dnr: 2011BN0116

Tillbyggnad av industribyggnad

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med mindre avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av industribyggnad med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen.

2. Avgift: Bygglov: 4 800 kronor

Bygganmälan: 10 000 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Summa avgifter: 16 300 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

På fastigheten finns en industribyggnad med BYA om 1 033,2 m2

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea (BYA) om 168 m2.

Föreslagen byggnation avviker från gällande detaljplan genom att byggnaden placerats mellan 1,0 till 2,5 meter från fastighetsgräns istället för tillåtna 4,5 meter. Berörda sakägare har fått yttrat sig ingen erinran har inkommit.

Trafikenheten har studerat ritningarna och anser inte att någon märkbar siktpåverkan görs.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Kallelse till byggsamråd bifogas. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med mindre avvikelse från gällande detaljplan för tillbyggnad av industribyggnad med stöd av 8 kap. 11 § äldre plan- och bygglagen.

____

§150 Tyresö 1:7, Fiskarrovägen 7

Dnr: 2011BNS0004

Olovligt ändrad användning av bostadslägenhet

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas i efterhand för olovlig ändrad användning av verksamhet, med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL.

2. Enligt äldre plan- och bygglagen 10 kap. 4 § sista stycket, om överträdelsen är

ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp än som följer av

andra stycket eller helt efterges. Därmed efterges byggnadsavgiften enligt

äldre plan- och bygglagen 10 kap. 4 §.

3. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: X

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den

upphävda plan- och bygglagen.

4. Avgift: Bygglov: 7 190 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov i efterhand för ändrad användning. Ansökan om ändrad användning på Tyresö slotts östra flygel inkom den 3 maj 2011. Då ändringen av verksamhet redan skett så bedömde byggnadsnämnden att behandla ärendet som olovligt. Verksamheten ändras från bostadslägenhet till café och spa-verksamhet.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för ändrad användning av bostadslägenhet till café och spa-verksamhet stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden föreslås även att efterge byggnadsavgiften enligt äldre plan- och bygglagen 10 kap. 4 § samt att godta förslag till kontrollansvarig.

____

§151 Dnr: 2011BNS0073

Näsby 4:404, Vendelsövägen 48

Återkallande av byggnadsnämndens beslut den 24 november 2011 § 137

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens beslut för rivning av befintlig bensinstationsbyggnad samt nybyggnad av databod, skärmtak och bullerplank från den 24 november 2011 § 137 återkallas i sin helhet.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden beslutade den 24 november 2011 § 137 bevilja rivningslov samt bygglov för nybyggnad av databod, skärmtak och bullerplank. Sökanden har därefter i skrivelse till bygglovenheten den 9 december återtagit sin ansökan.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta återkalla beslut från den 24 november 2011 § 137.

____

§152 Dnr: 2011BNS0028

Strand 1:583, Backsippevägen 23

Uppförande av plank

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för uppförande av plank med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Startbesked för att påbörja arbetet godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

a) Kontrollplanen fastställs.

b) Åtgärden får påbörjas.

c) Intyg från byggherren att kontrollplanen följts insänds till byggnadsnämnden efter avslutat arbete som underlag för slutbesked.

3. Kontrollplanen utgör följande punkter:

- Att fastighetsgränser fastställs genom utstakning innan arbete påbörjas.

- Byggherren intygar att givet lov följts.

4. Tekniskt samråd, kontrollansvarig och arbetsplatsbesök är obehövligt i detta

ärende.

5. Avgift: Bygglov inkl startbesked: 4 280 kronor

Grannhörande: 2 568 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Summa avgifter: 7 112 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 26 maj 2011 och avser uppförande av ett 21,2 meter långt och 1,8 meter högt plank. Byggnationen är enligt förslaget placerat 1,0 meter in på fastigheten Strand 1:583 och mot skaftväg för fastigheterna Strand 1:452 och Strand 1:578 samt mot biluppställningsplats för fastigheten Strand 1:452.

Förslaget har efter grannhörande reviderats av sökanden. Revideringarna gäller plankets placering invid tomtgräns.

Enligt Tyresö kommuns riktlinjer så bedöms normalt inte plank mellan grannar vara anpassat till landskapsbilden. Vid tillsyn på platsen konstaterades att landskapsbilden kommer att påverkas men att åtgärden i det aktuella fallet inte bedöms påverka omgivningen negativt.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för uppförande av plank med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (PBL).

____

§153 Dnr: 2011BNS0257

Tyresö 1:544, Tyresövägen

Marklov

Byggnadsnämndens beslut

1. Marklov för släntning mot dike vid Tyresövägen beviljas med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (PBL).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

a) Kontrollplanen fastställs.

b) Åtgärden får påbörjas.

c) Intyg från byggherren att kontrollplanen följts insänds till byggnadsnämnden efter avslutat arbete.

3. Kontrollplanen utgör följande punkter:

- Trafiksäkerheten beaktas i samband med arbete.

- Vägar och allmän mark utanför givet lov som påverkas av markarbeten återställs till ursprungligt skick.

- Säkerställa grundläggning vid dike gällande val av krossmaterial och storlek.

4. Tekniskt samråd avseende markarbeten krävs ej i detta ärende.

5. Avgift: Marklov inklusive startbesked: 8 000 kronor

Grannhörande: 5 136 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Summa avgifter: 13 400 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret fick den 5 maj 2007 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för seniorboende på fastigheterna Tyresö 1:481 och 1:483 samt del av Tyresö 1:544.

Bygglov för cirka 60 lägenheter beviljades enligt § 100 och § 101 efter beslut i byggnadsnämnden den 25 augusti 2011. Separat marklov skulle enligt besluten sökas för åtgärder som inte berör den egna fastigheten.

Ansökan om marklov för slänt mot dike inkom den 3 oktober 2011.

Marklovet är en kompletterande åtgärd gällande grundläggning av carport och ny områdesväg mot Tyresövägen på fastigheterna Tyresö 1:481 och 1:483.

Markområdet mellan Tyresö 1:481 och Tyresö 1:483 och Tyresövägen kommer i ett senare skede att bearbetas ytterligare av markägaren Tyresö kommun.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL samt startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

____

§154 Olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad

Dnr: 2011BNS0206

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) för olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad.

2. Med stöd av 10 kap 4 § (ÄPBL) debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (3 000 kronor) = 12 000 kronor för en tillbyggnad av komplementbyggnad som utförts utan bygglov.

3. Avgift: Bygglov: 3 000 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten har i samband med granskning av ett tidigare bygglovsärende på fastigheten gällande nybyggnation av fritidshus, uppmärksammats på att den komplementbyggnad som finns på fastigheten inte följer beviljat bygglov daterat den 8 september 1966.

Skrivelse har skickats till fastighetsägaren den 4 mars 2011 där denne informerats om att olovligt byggande är förenat med kostnader. Fastighetsägaren har även uppmanats att inkomma med skriftlig förklaring och givits möjlighet att söka lov i efterhand.

Skrivelse från fastighetsägaren inkom till bygglovenheten den 8 mars 2011.

Ansökan om lov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad inkom den 6 september 2011.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov i efterhand för olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen samt att debitera en byggnadsavgift med stöd av 10 kap 4 § äldre PBL.

_____

§155 Olovlig markuppfyllnad

Dnr: 2007MB1032

Byggnadsnämndens beslut

1. Marklov i efterhand beviljas med stöd av 8 kap. 18 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) för markuppfyllnader mellan 0,5 - 1,7 meter på en area om cirka 180 m2.

2. Med stöd av 10 kap. 4 § ÄPBL debiteras XX, förre ägaren till fastigheten X, en byggnadsavgift om 4 x bygglovsavgiften (2 400 kronor) = 9 600 kronor för markuppfyllnader som uppförts utan bygglov.

3. Avgift: Marklov: 2 400 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Bygglovenheten har uppmärksammats på att olovlig uppfyllnad utförts på rubricerad fastighet. Den tidigare fastighetsägaren har i skrivelse daterad den 10 december 2007 uppmanats att ansöka om marklov för fyllning av tomtmark eftersom denne har ändrat marknivån mer än 0,5 meter.

Vid tomtbesök under 2007 påträffades misstänka rester av asfalt. Fastighetsägaren har låtit analysera de misstänkta resterna av asfalt varvid framkommit att ingen förekomst av tjära finns.

Skrivelse angående olovliga markuppfyllnader, daterad den 4 september 2011 har skickats till nuvarande fastighetsägarna samt till den tidigare fastighetsägaren. I skrivelsen har de nya fastighetsägarna ombetts att inkomma med ansökan om lov i efterhand för de utförda markuppfyllnaderna.

Ansökan om lov i efterhand för markuppfyllnader mellan 0,5 – 1,7 meter på en area om ca 180 m2 inkom den 26 oktober 2011.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja marklov i efterhand med stöd av 8 kap. 18 § äldre plan- och bygglagen samt att debitera en byggnadsavgift med stöd av 10 kap. 4 § äldre plan- och bygglagen.

____

§156 Dnr: 2011BNS0104

Bollmora 2:1, Rödingevägen/Bollmoravägen

Anordnande av cykelparkering med tak

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov för anordnande av cykelparkering beviljas med liten avvikelse från gällande detaljplan, med stöd 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs

5. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slut-

besked:

- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

- Lägeskontroll.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 5 352 kronor (faktureras separat)

.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för anordnande av cykelparkering med skärmtak om 25,6 m2 byggnadsarea. Cykelparkeringen placeras på allmän plats, park enligt detaljplanen

Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att cykelparkeringen placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Cykelparkeringen placeras 3,85 meter från gräns mot fastigheten Bollmora 2:100.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs lägeskontroll.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med liten avvikelse från gällande detaljplan för anordnande av cykelparkering med stöd 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen samt startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

____

§157 Gäddan 13, Siklöjevägen 6, 8, 10, 15, 17, 19, 21, 23 och 25

Dnr: 2011BN0228

Nybyggnad av tre flerbostadshus, ett garage och tre sophus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med mindre avvikelse från gällande detaljplan, med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) för nybyggnad av två flerbostadshus med en byggnadsarea om 671,1 m2 vardera samt ett flerbostadshus med en byggnadsarea om 793,7 m2 med totalt 72 lägenheter.

2. Bygglov beviljas med stöd av 8 kap 11 § (ÄPBL) för två sophus med en byggnadsarea om 21 m2 vardera samt ett sophus med en byggnadsarea om 27,3 m2.

3. Marklov beviljas med stöd av 8 kap 18 § (ÄPBL) för 76 parkeringsplatser varav sex platser för funktionshindrade.

4. Avgift: Bygglov: 77 000 kronor

Marklov 8 400 kronor

Bygganmälan: 57 750 kronor

Grannhörande: 1 500 kronor

Detaljplanavgift: 110 000 kronor

Summa avgifter: 254 650 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tre stycken flerbostadshus i fyra våningar med byggnadsarea om vardera 671,1 m2, 671,1 m2 samt 793,7 m2 med totalt 72 lägenheter.

Ansökan avser även nybyggnad av tre sophus med en byggnadsarea vardera om 21 m2, 21 m2 och 27, 3 m2 samt anordnande av 76 parkeringsplatser, varav sex platser för funktionshindrade.

Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att två av byggnaderna till 3 procent är placerade på prickad mark som enligt detaljplanen endast får bebyggas med mindre förrådsbyggnader.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Kallelse till byggsamråd bifogas.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med mindre avvikelse från gällande detaljplan med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen för nybyggnad av tre flerbostadshus och två sophus samt bevilja marklov för parkeringsplatser med stöd av 8 kap 18 § äldre plan- och bygglagen.

§158 Hanviken 9:8, Mediavägen 20

Dnr: 2011BNS0272

Nybyggnad av industrihall

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med liten avvikelse från gällande detaljplan med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL för nybyggnad av industribyggnad.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upp-

hävda plan- och bygglagen.

3. Avgift: Bygglov: 23376 kronor

Grannhörade: 1712 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Detaljplan: 188 360 kronor

Summa avgifter: 213712 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industribyggnad med en byggnadsarea om 582 m2. Inom byggnaden ska en boulehall samt lagerverksamhet inrymmas.

Upplysning

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med liten avvikelse från gällande detaljplan för nybyggnad av industribyggnad med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen samt att godkänna förslaget till kontrollansvarig.

____

§159 Strand 1:543, Ekängsgränd 1, 3, 5 och 7

Dnr: 2011BNS0305

Nybyggnad av flerbostadshus, sophus, förråd, underhållscentraler och marklov

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för tre flerbostadshus med totalt 48 lägenheter med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.

2. Bygglov beviljas för två sophus, två förråd och två underhållscentraler med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.

3. Marklov beviljas för 43 parkeringsplatser, varav tre för funktionshindrade med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

4. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig (K) enligt 9 kap. 14 § i den upp-

hävda plan- och bygglagen.

5. Avgift: Bygglov: 129 209 kronor

Kungörelse 264 kronor

Detaljplanavgift: 51 360 kronor

Summa avgifter: 180 833 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus i fyra våningar med en byggnadsarea om 429,1 m2 vardera samt uppförande av två sophus, två underhålls-centraler och två förråd.

Ansökan avser även marklov för anordnande av 43 parkeringsplatser.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Kostnader för starbesked debiteras separat.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaderna får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för flerbostadshus, sophus, förråd, underhållscentraler med stöd av med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen samt marklov med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

____

§160 Strand 1:2, Tyresövägen

Dnr: 2011BNS0252

Tidsbegränsat bygglov för skylt

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL), för uppförande av en byggplatsskylt. Lovet gäller till och med den 14 december 2016.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Kontrollplanen utgör följande punkt

- Byggherren ska skriftligen inkomma med intyg att skylten är avlägsnad senast den 14 december 2016.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Kontrollplanen fastställs.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 1926 kronor

Sakägare 1712 kronor

Kungörelse 264 kronor

Summa avgifter: 3 902 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser tidsbegränsat lov för uppförande av en dubbelsidig byggplatsskylt med måtten 2,87 x 4,48 meter, 2,5 meter ovan mark placerad på ett trekantsstativ. Skylten informerar om byggnation av Strandängarna.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov för skylt med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen samt startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

_____

§161 Tyresö 1:828, Fiskarrovägen

Dnr: 2011BNS0253

Tidsbegränsat lov för byggbodar

Byggnadsnämndens beslut

1. Tidsbegränsat bygglov beviljas, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, för uppställning av byggbodar samt fordon och maskiner som används vid arbete med utbyggnad av vägar och VA. Lovet gäller till och med den 14 december 2016. Åtgärderna ska då vara avlägsnade.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

3. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

4. Kontrollplanen består av följande punkter:

- Ur miljösynpunkt säkerställa att etableringen tidsmässigt begränsas till entrepenadtiden för att undvika utsläpp av avgaser i området samt onödig påverkan av marken.

5. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Kontrollplanen fastställs.

6. Följande handling ska lämnas in till bygglovenheten, som underlag för slutbesked:

- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

7. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 3 200 kronor

Grannhörande 5 136 kronor

Kungörelse 264 kronor

Summa avgifter: 8 600 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i fem år för uppställning av byggbodar, fordon och maskiner för Tyresö kommuns utbyggnad av vägar och VA inom bland annat detaljplanen för Orrnäset/Breviksvägen.

Inga schaktmassor kommer att placeras på området.

Området är i detaljplanen klassat som kvartersmark och småbåtshamn och används idag som uppställningsplats för småbåtar vintertid.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar samt fordon och maskiner med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen samt startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen.

____

§162 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§163 Meddelanden

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 27 april i ärende nr 4032-2009-50526.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Kammarrättens beslut den 25 maj 2011 i mål nr 5592-10.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står fast.

Fastigheten X

Förvaltningsrätten bifaller byggnadsnämndens ansökan om tilläggsavgift.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 29 september 2011§ B404.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och återvisar ärendet för ny handläggning.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 26 februari 2009 § 35 och den 5 januari 2011 § B001.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 31 mars 2011 § 26.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 24 februari 2011 § 20.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Anmälan till JO

Klagomål gällande handläggningen av ett bygglovärende på fastigheten X har framförts till JO.

Efter att ha erhållit och granskat handlingarna i ärendet har JO beslutat att inte vidta någon ytterligare åtgärd eller göra något uttalande.

____