Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2012-01-26

Sammanträde 2012-01-26

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, Marknadsgränd 2, 1 tr

2 Ändring i byggnadsnämndens delegationsordning

4 Trinntorp 1:1 - Utveckla talan av byggnadsnämndens överklagande av länsstyrelsens beslut

5 Strand 1:1 - Nybyggnad av mast (monopole) och basstation

7 Kumla 3:381, Gärdesvägen 4A - Nybyggnad av carport

8 Kumla 3:1264 - Nybyggnad av mast (monopole) och teknikbod

9 Näsby 4:1265, Finkvägen 3B - Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

10 Kumla 45:1, Berganäsvägen 24 - Utvändig ändring av komplementbyggnad

11 Ällmora 1:40, Ällmoravägen 43 - Återuppbyggnad av fritidshus

12 X - På- och ombyggnad av enbostadshus

13 Näsby 4:1583, Långsjövägen 4A - Nybyggnad av enbostadshus

§1 Information

Statistik – december

- 35 ärenden inkom till bygglovenheten.

- 49 beslut fattades per delegation.

____

§2 Ändring av byggnadsnämndens delegationsordning

Dnr: 2011BNS0026

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämndens delegationsordning ändras enligt förslaget.

Beskrivning av ärendet

För att undvika onödigt långa handläggningstider i vissa ärenden som kräver grannhörande föreslås ett tillägg i byggnadsnämndens delegationsordning (aktbilaga) på sidan 2 i andra stycket.

Vidare föreslås att bygglovkoordinatorerna ska delegeras rätten att besluta i ärenden

enligt plan- och bygglagen under avsnitt 4, punkterna 20 och 30.

I samband med detta förslag meddelas att bygglovkoordinator David Karlsson noteras i bilagan till delegationsordningen.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta ändra byggnadsnämndens delegationsordning enligt förslaget.

_____

§3 Yttrande till JO i ärende med dnr: 4972-2011

Dnr: 2011KSM0391

Byggnadsnämndens beslut

1. Yttrandet antas i sin helhet.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Riksdagens ombudsmän, JO har beslutat inleda en utredning med anledning av klagomål på handläggningen av XX överklagande. Remiss från JO inkom till byggnadsnämnden den 19 december 2011. Byggnadsnämnden ges möjlighet att redogöra för handläggningen senast den 30 januari 2012.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta yttrandet i sin helhet.

_____

§4 Trinntorp 1:1

Dnr: 2011BNS0042

Utveckling av talan av överklagande i mål nr M442-12

Byggnadsnämndens beslut

1. Utveckling av talan till byggnadsnämndens överklagande i mark- och miljödomstolens mål nr M442-12 antas.

Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden medgav dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av brygga den 15 juni 2011 § 91. Länsstyrelsen fick den 17 augusti 2011 en anmälan om den av kommunen planerade bryggan. Den 31 augusti 2011 inkom en begäran om upplysningar i ärendet från länsstyrelsen. Svar på begäran om upplysningar skickades till länsstyrelsen den 6 september 2011. Den 13 december 2011 inkom beslut från länsstyrelsen där Tyresö kommun föreläggs at ta bort bryggan och återställa strandområdet. Byggnadsnämnden överklagade den 22 december 2011 länsstyrelsens beslut med ansökan om anstånd med att inkomma med utveckling av talan till den 27 januari 2012.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta anta utveckling av talan av byggnadsnämndens överklagande i mål nr M442-12.

_____

§5 Strand 1:1

Dnr: 2011BNS0336

Nybyggnad av mast (monopole) och basstation

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglagen, PBL för nybyggnad av en 25 meter hög mast (monopole) med tillhörande teknikbod.

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad till 2016-09-04, SITAC, nr SC0727-11, behörighet K

3. Avgift: Bygglov: 20000 kronor

Kungörelse: 10275 kronor

Summa avgifter: 30275 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av en 25 meter hög mast (monopole) och tillhörande teknikskåp med en byggnadsarea om 6,6 m² inkom till bygglovenheten den 30 november 2011.

Föreslagen placering är på Tyresö strands Markägarförenings mark, cirka 210 meter nordöst om Tjärnstigen och cirka 150 meter nordväst om Backsippevägens slut. Siteområdet för mast (monopole) och skåp är ca 25 m². Avståndet till närmaste bostad är cirka 100 meter.

Ansökan är en av flera ansökningar som redovisats med kungörelse i Dagens Nyheter den 20 december 2011 och Mitt i Tyresö under vecka 51, 2011 med möjlighet att inkomma med yttrande senast den 11 januari 2011.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till annan myndighet.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Kostnaden för utfärdat startbesked debiteras separat.

Om ytterligare platsbesök förekommer, debiteras dessa efter platsbesök.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen för nybyggnad av mast och basstation samt godta byggherrens förslag till kontrollansvarig.

_____

§6 Uppförande av skylt

Dnr: 2011BNS0352

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om bygglov för skylt med rörligt ljus avslås med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och bygglagen, PBL.

2. Avgift: Avslag: 4000 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 9 december 2011.

Ansökan gäller uppförande av skylt med rörligt ljus, på mark som inte får bebyggas. Skylten är placerad i närheten av Öringe cirkulationsplats i hörnet Öringevägen och Tyresövägen.

Ljuslåda med dioder för rörligt ljus är enligt förslaget placerat 2,5 meter från mark med en total skyltyta om 2 x 3 meter och till ett djup på 0,4 meter.

Föreslagen totalhöjd för byggnationen är 4,5 meter.

Enligt översiktplanen från 2008 leder Tyresövägen trafik till kommunens snabbast växande bostadsområden Tyresö Strand och Östra Tyresö. År 2004 uppmättes cirka 18 000 fordon per vardagsdygn väster om Öringe.

För att öka trafiksäkerheten på Tyresövägen planeras i höjd med Öringe cirkulationsplats ett ytterligare körfält, anläggning av nya gång- och cykelbanor, säkrare busshållplatser och övergångsställen.

Upplysning

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan om uppförande av skylt med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ plan- och bygglagen, PBL.

____

§7 Kumla 3:381, Gärdesvägen 4B

Dnr: 2011BNS0224

Nybyggnad av carport

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av carport med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL).

2. För startbesked enligt 10 kap 23-25 §§, PBL skall följande handlingar sändas in till bygglovenheten:

- Lägeskontroll avseende lov beviljat den 16 september 2011 § B372.

- Förslag till kontrollplan.

3. Tekniskt samråd, kontrollansvarig och arbetsplatsbesök krävs ej i detta ärende.

4. Avgift: Bygglov: 7 190 kronor

Grannhörande: 2 568 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Summa avgifter: 10022 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om nybyggnad av carport inkom till bygglovenheten den 9 september 2011. Ärendet avser nybyggnad av carport om 20,3 m² byggarea.

Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att byggnaden placerats 1 meter från gräns mot grannfastigheten samt att största tillåtna byggnadsarea för fastigheten överskrids med 7,9 m2 (5,9%).

Samtliga berörda grannar och trafikenheten på Tyresö kommun har fått tillfälle att yttra sig, ingen erinran har inkommit mot förslaget.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Tekniskt samråd krävs ej i detta ärende.

Byggnadsarbeterna får ej påbörjas innan byggnadsnämnden utfärdat ett startbesked för åtgärden enligt 10 kap 23-25 §§, plan- och bygglagen, PBL.

Kostnaden för utfärdat startbesked debiteras separat.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av carport med stöd av 9 kap. 31 b § PBL.

____

§8 Kumla 3:1264, Trollbäcksvägen/Uddbyvägen

Dnr: 2011BNS0263

Nybyggnad av mast (monopole) och teknikbod

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL för nybyggnad av en 18 meter hög mast (monopole) med tillhörande teknikbod

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn: XX

Adress: X

Kontrollansvarig är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap 14 § i den upphävda

plan- och bygglagen.

3. Avgift: Bygglov: 20000 kronor

Kungörelse: 10275 kronor

Summa avgifter: 30275 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikskåp inkom till bygglovenheten den 27 juni 2008 (dnr 2008BN0188).

Bygglov för nybyggnad av en 18 meter hög mast (monopole) och ett teknikskåp med en byggnadsarea om 1,7 m2 beviljades den 17 juni 2009 § 106. Bygglovet överklagades till länsstyrelsen, som den 14 oktober 2010 beslutade att avslå överklagandet. Eftersom giltighetstiden för bygglovet har passerat har sökanden lämnat in en ny ansökan om bygglov, med samma placering och utformning.

Ansökan om bygglov för nybyggnad av en 18 meter hög mast (monopole) och tillhörande teknikskåp med en byggnadsarea om 1,7 m² inkom till bygglovenheten den 11 oktober 2011. Föreslagen placering är på Tyresö kommuns mark, öster om Trollbäcksvägen och söder om Uddbyvägen. Siteområdet för mast (monopole) och skåp är ca 50 m².

Ansökan är en av flera ansökningar som redovisats med kungörelse i Dagens Nyheter den 20 december 2011 och Mitt i Tyresö under vecka 51, 2011 med möjlighet att inkomma med yttrande senast den 11 januari 2011.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till luftfartsverket och länsstyrelsen.

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Kostnaden för utfärdat startbesked debiteras separat.

Om ytterligare platsbesök förekommer, debiteras dessa efter platsbesök.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen samt att godta byggherrens förslag på kontrollansvarig.

____

§9 Näsby 4:1265, Finkvägen 3B

Dnr: 2011BNS0228

Tillbyggnad och utvändig ändring av enbostadshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med avvikelse från gällande detaljplan med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen, PBL.

2. Bygglov beviljas för fasadändring av enbostadshus på den östra, västra och södra fasaden med stöd av 9 kap 30 § PBL.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns, med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

- Kontrollplanen fastställs.

- Åtgärden får påbörjas.

- Intyg från byggherren att kontrollplanen följts insänds till byggnadsnämnden efter avslutat arbete som underlag för slutbesked.

4. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende

5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 4 880 kronor

Grannhörande: 1 712 kronor

Kungörelse: 264 kronor

Summa avgifter: 6 856 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 20 september 2011.

Ansökan avser fasadändring på den västra, östra och den södra fasaden genom ändrad fönstersättning och montering av dubbeldörr och ytterdörr till förråd. Ansökan avser även en förlängning av taket på carporten med 1,4 meter så att taket går i liv med entrédörren. Ansökan avviker från gällande detaljplan genom att högsta tillåtna byggnadsarea för fastigheten överskrids med 2 m2.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med avvikelse från gällande detaljplan med stöd av 9 kap. 31b § PBL samt för fasadändring av enbostadshus på den östra, västra och södra fasaden med stöd av 9 kap 30 § PBL. Byggnadsnämnden föreslås även godkänna startbesked med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

____

§10 Ändrad utformning av komplementbyggnad

Dnr: 2007MB0859

Byggnadsnämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning kring placeringen av komplementbyggnaden.

Beskrivning av ärendet

Den aktuella ansökan inkom den 16 juni 2007 och avser bygglov i efterhand för utvändig ändring av garagebyggnad.

Byggnadsnämnden avslog den 17 juni 2009 § 112 ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 13 m2 till en total byggnadsarea om 43 m2. Byggnadsnämnden beslutade även att förelägga fastighetsägarna att vid vite om 25000 kronor vardera ta bort det olovligt utförda samt debitera en byggnadsavgift om 6624 för det som uppförts utan bygglov.

Byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som den 10 oktober 2011 beslutade att upphäva byggnadsnämndens beslut i sin helhet och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta återremittera ärendet för vidare utredning kring placeringen av komplementbyggnaden.

____

§11 Ällmora 1:40, Ällmoravägen 43

Dnr: 2010BN0520

Återuppbyggnad av fritidshus

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 8 kap 11 § äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) för återuppbyggnad av fritidshus med en bruttoarea om 61 m2.

2. Avgift: Bygglov: 4 000 kronor

Bygganmälan: 4 200 kronor

Summa avgifter: 8 200 kronor (faktureras separat))

Beskrivning av ärendet

Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av fritidshus om ca 61 m2 bruttoarea, inkom till bygglovenheten den 9 augusti 2010. Ansökan avser samma bruttoarea som det tidigare fritidshuset, dock med en ny placering.

Byggnadsnämnden avslog den 28 april § 51 2011, ansökan om bygglov för återuppbyggnad av fritidshus.

Byggnadsnämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som den 18 oktober 2011 upphävde det överklagade beslutet att avslå ansökan och återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för meddelande av bygglov.

Upplysning

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet.

Bygganmälan ska göras på bifogad blankett och inlämnas till byggnadsnämnden minst tre veckor före byggstart.

Utstakning av byggnadens läge ska göras av fristående sakkunnig före byggstart.

Kallelse till byggsamråd bifogas. Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän byggsamråd ägt rum.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för återuppbyggnad av fritidshus med stöd av 8 kap 11 § ÄPBL.

____

§12 På- och ombyggnad av enbostadshus

Dnr: 2011BNS0302

Byggnadsnämndens beslut

1. Ansökan om på- och ombyggnad av enbostadshus avslås eftersom förutsättningarna saknas för lov enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL).

2. Avgift: Avslag: 3000 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Ansökan inkom den 11 november 2011 och avser på- och ombyggnad samt rivning av enbostadshus. Förslaget avviker från gällande detaljplan avseende byggnadsarean som överskrids med 27,5 m2 (22,9%)

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta om avslag för ansökan om på- och ombyggnad av enbostadshus eftersom förutsättningarna saknas för lov enligt 9 kap. 31 b § PBL.

____

§13 Näsby 4:1583, Långsjövägen 49A

Dnr: 2011BNS0184

Nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd

Byggnadsnämndens beslut

1. Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;

Namn:XX

Adress: X

3. Avgift: Bygglov: 10 272 kronor

Kungörelse 264 kronor

Grannhörande: 1 712 kronor

Summa avgifter: 12 248 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet

Positivt förhandsbesked meddelades den 19 maj 2010 § 96.

Ansökan om bygglov inkom till bygglovenheten den 25 augusti 2011. Fastigheten ligger i ett område som saknar detaljplan. Förslaget avser nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea (BYA) om 110 m2 och carport med förråd om 12 m2 samt en stödmur på vänstra sidan om förrådet som har en max höjd om 0,9 meter.

Förslaget är väl anpassat till omkringliggande byggnaders nivåer och ger ett anpassat intryck till befintlig bebyggelse i området.

Upplysning

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Kostnaden för utfärdat startbesked debiteras separat.

Om ytterligare platsbesök förekommer, debiteras dessa efter platsbesök.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås besluta bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage med stöd av 9 kap. 31 § PBL samt att godta byggherrens förslag på kontrollansvarig.

____

§14 Delegationsbeslut

Byggnadsnämndens beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbesluten framgår av bilaga till protokollet.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen.

_____

§15 <B>Meddelanden</B>

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 13 april 2011 § B310.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för erforderlig handläggning.

Fastigheten X

Länsstyrelsen förelägger Tyresö kommun i beslut den 6 december 2011 att ta bort bryggan och återställa strandområdet vid Brevik skola.

Fastigheten X

Överklagande av länsstyrelsens beslut den 17 mars 2011.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 23 september 2010 § 148.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och överlämnar ärendet till byggnadsnämnden för ny prövning.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 28 januari 2010 § 16.

Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet för prövning i den del som avser tilläggsavgiften. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt samt ändrar tiden för att fullgöra föreläggandet till fem månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 29 september 2011 § 120.

Länsstyrelsen upphäver byggnadsnämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för erforderlig handläggning.

Fastigheten X

Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom den 21 oktober 2011 i mål nr P 2749-11, fråga om prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Fastigheten X

Förvaltningsrätten bifaller Tyresö kommuns ansökan om tilläggsavgift men sätter ner den till hälften då byggnadsnämnden gav lov för den olovligt utförda åtgärden i efterhand den 16 december 2010 § 192.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 25 november 2010 § 172. Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Tyresö 1:7

Länsstyrelsen meddelar att fråga väckts om byggnadsminnesförklaring av skogvaktarbostaden, fiskarbostaden, fiskardrängbostaden, sjöbod, Café Notholmen, kapellet, tre personalbostäder, sädesmagasinet, stallbyggnaden samt trädgårdsmästarbostaden inom skyddsområdet för byggnadsminnet Tyresö slott.

Fastigheten X

Överklagande av byggnadsnämndens beslut den 16 juni 2010 § 109.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

____