Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

2 Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2015

3 Nyboda 1:17, Mellanbergsvägen 25 & 35 - Nybyggnad av komplementbyggnader

4 Strand 1:258, Ängspiren 1-22 - Nybyggnad av flerbostadshus

5 Strand 1:256 & 1:257, Strandallén 52-54 - Tidsbegränsat lov för byggbodar

6 Skulptören 1-28, Målarprinsens väg - Föreläggande att vidta åtgärder

§59:A Ändring av ärendelistan

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden beslutade ta upp ärende 6 i ärendelistan, föreläggande att vidta åtgärder, som ärende 1.

Beskrivning av ärendet
Eftersom byggnadsnämndens ombud i ärende 6, advokat Christian Arnbom var närvarande på sammanträdet föreslogs byggnadsnämnden att flytta ärende 6 till att handläggas som ärende 1.

Beslut/Protokollsutdrag
§59A_prot_20150924.pdf (150 kb)

§59:B Föreläggande att vidta åtgärder. Skulptören 1-28, Målarprinsens väg

Dnr 2003MB0665/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden förelägger, med stöd av 10 kap. 14, 15 och 18 §§ äldre plan och bygglagen (1987:10), HSB Bostad AB i egenskap av byggherre, att senast den 31 oktober 2016,

- vid äventyr av vite om 3 000 000 kronor, vidta åtgärder på byggnaderna på fastigheterna Skulptören 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27 och 28 med avseende på fuktskyddet på byggnadernas terrasser, så att byggnaderna uppfyller de tekniska egenskapskrav som framgår av BBR 6:511 och 6:5331 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (BFS 2002:19).

- vid äventyr av vite om 7 000 000 kronor, vidta åtgärder på byggnaderna på fastigheterna Skulptören 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26 och 28 med avseende på uppkomna sprickor i byggnadernas badrum på övre plan, samt av HSB tidigare åtgärdade badrum på övre plan på fastigheterna Skulptören 1, 12, 17, 18, 19, 23 och 27 med avseende på att genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta, så att byggnaderna uppfyller de tekniska egenskapskrav som framgår av BBR 4, 6:511 och 6:534 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (BFS 2002:19).

2. Byggnadsnämnden förelägger vidare, med stöd av 9 kap. 1 och 9 §§ äldre plan- och bygglagen (1987:10) och Miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö kommuns beslut 2003-11-26 om kontrollplan (delegationsbeslut § K375), HSB Bostad AB i egenskap av byggherre, att senast den 31 januari 2016.

- vid äventyr av vite om 1 000 000 kronor, inkomma med fuktskyddsdokumentation för takfötterna, samt intyg att plåt- och underarbeten är fackmässigt utfört i husen på fastigheterna Skulptören 1, 2, 3, 4, 7, 8. 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27 och 28.

- vid äventyr av vite om 2 000 000 kronor, inkomma med geoteknisk dokumentation av utfört grundarbete för husen på fastigheterna Skulptören 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

3. Med stöd av 10 kap. 22 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) skickas beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö kommun beviljade den 30 oktober 2003, § 170, bygglov för 28 enbostadshus varav 16 stycken fristående och 12 stycken sammanbyggda, fem stycken flerbostadshus, två stycken förrådsbyggnader och 20 stycken parkeringsplatser på fastigheterna Strand 1:406 med flera i kvarteret Skulptören i Tyresö kommun.

Efter att de 28 en- och tvåbostadshusen färdigställts och tagits i bruk uppmärksammades ett antal fel och brister främst fukt- och statikrelaterade. Ett flertal konsulter anlitades av byggherren. Utredningarna visade bland annat att
- Lättbetongelementen innehöll mycket fukt.
- Taken var inte tillräckligt förankrade.
- Väggelementen saknade vidhäftning sinsemellan.
- Terrasserna var otäta.

Efter den stora ombyggnaden som skedde 2007-2008 har ytterligare utredningar utförts av bland annat byggherren och de boende. Dessa utredningar har påvisat att fel kvarstår. Slutbevis har inte utfärdats.

§60 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman redovisar statistik för augusti.

§61 Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2015

Dnr 2015BNS0323/042

Byggnadsnämndens beslut
1. Byggnadsnämnden noterar förvaltningens redovisning.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman redovisar delårsrapporten (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med augusti 2015.

§62 Nybyggnad av komplementbyggnader

Dnr 2015BNS0245/231

Nyboda 1:17, Mellanbergsvägen 25 & 35

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadernas placering. Tvättstuga A placeras på mark avsedd för garage och parkering och tvättstuga B placeras delvis på mark avsedd för transformatorstation och delvis på mark som inte får bebyggas.
 
2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas XX, Arsenalen Projekt AB, Box 35, 129 21 Hägersten, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:       18 512 kronor
            Kungörelse:                                       272 kronor
            Summa avgifter:                            18 784 kronor (faktureras)

Upplysning
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 20 april 2015 och avser nybyggnad av två komplementbyggnader. Byggnaderna ska användas som tvättstugor. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadernas placering genom att tvättstuga A placeras på mark avsedd för garage och parkering och tvättstuga B placeras delvis på mark avsedd för transformatorstation och delvis på mark som inte får bebyggas.

Bygglovenheten bedömer att avvikelserna från detaljplanen avseende byggnadernas placering är förenliga med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och innebär ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen.

§63 Nybyggnad av flerbostadshus

Dnr 2015BNS0470/231

Strand 1:258, Ängspiren 1-22

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygg- och marklov ges med stöd av 9 kap. 30 och 35 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas XX, Hifab AB, Box 19090, 104 32 Stockholm, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 148 096 kronor
            Kungörelseavgift:                          272 kronor
            Detaljplanavgift:                      626 560 kronor
            Summa avgifter:                      774 928 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 6 juli 2015 och avser nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter, 28 parkeringsplatser och marklov för markförändringar. Etappen omfattar 2 av totalt 6 stycken "brygghus" som Besqab planerar att bygga i området. Den totala byggnadsarean och bruttoarean för projektet blir 2 033 kvm respektive 3 225 kvm. Byggnaderna uppförs huvudsakligen i två våningar förutom gavellägenheterna som får tre våningar.

§64 Tidsbegränsat lov för byggbodar

Dnr 2015BNS0467/231

Strand 1:256 & 1:257, Strandallén 52-54

Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov till och med 2018-12-30 ges för etablering av byggbodar och containers med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen avseende etableringens placering på mark betecknad som naturmark i detaljplanen.
 
2. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
 
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas XX, Hifab AB, Box 190 90, 104 32 Stockholm, som är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
 
4. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
* Kontrollplanen, datumstämplad, 2015-09-02, fastställs.

            Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut
            om slutbesked:
* Intyg från byggherren att avvecklingsplanen följts.
 
5. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:       12 496 kronor
            Grannhörande:                               1 780 kronor
            Kungörelse:                                       273 kronor
            Summa avgifter:                            14 549 kronor (faktureras)

Upplysning
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
 
I detta ärende krävs utstakning. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 6 juli 2015 och avser 8 bodar i två plan samt 8 containrar. Etableringen ska användas för byggnation av brygghusen, vilket är den sista etappen av utbyggnationen av Strandängarna. Total byggnadsarea är cirka 350 kvm. Byggnationen placeras på naturmark enligt detaljplanen. Byggherren har undersökt möjligheterna att ha etableringen på annan plats, men eftersom området börjar bli färdigbyggt har man inte kunnat hitta någon bättre lämpad plats att använda.

§65 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämndens delegationsordning. Dessa beslut redovisas i bifogad bilaga.

§66 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.