Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2015-12-03

Sammanträde 2015-12-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

2 X - Ändring av beviljat lov 2008-10-23 § 134

3 X - Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P5823-15

4 Vissvass 1:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av stall

5 Järnet 11 - Nybyggnad av flerbostadshus med garage samt tidsbegränsat lov för bodetablering

6 X - Avvisande av överklagan

7 Gäddan S:1 - Tillbyggnad av miljöhus

8 Kumla 3:1164 - Nybyggnad av komplementbyggnad och uppförande av mur

§79 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för oktober.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20151203.pdf (150 kb)

§80 Ändring av beviljat lov 2008-10-23 § 134 X

Dnr 2006MB1075/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Ansökan om bygglov i efterhand för ändringar av beviljat bygglov 2008-10-23 § 134, nybyggnad av komplementbyggnad och bryggor, ges med stöd av 9 kap. 31a § plan- och bygglagen (2010:900). Ändringen innebär en tillbyggnad av komplementbyggnaden om 7 m2 byggnadsarea.

2. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) debiteras ägarna till fastigheten X, XX och XX, solidariskt byggsanktionsavgifter om totalt 4 272 kronor för att tillbyggnaden av komplementbyggnaden har gjorts utan beviljat bygglov. Byggsanktionsavgifterna ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

3. Avgift: Bygglov i efterhand:  2 400 kronor
            Byggsanktionsavgift: 4 272 kronor
            Kungörelse:                 273 kronor
            Summa avgifter:        6 945 kronor (faktureras)
Jäv
Matilda Lundh (M) deltar inte i handläggningen av beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Bygglov och strandskyddsdispens för komplementbyggnad om 25 m2 byggnadsarea samt för två bryggor beviljades den 19 oktober 2006 § 152. I beslut den 23 oktober 2008 § 134 beviljades annan placering, fönstersättning och planlösning av komplementbyggnaden. Bryggorna anlades inom två år från beslutdatum. Byggsamråd och beslut om kontrollplan för byggnaden hölls den 5 november 2012 § K335. I samband med att fastighetsägaren ansöker om slutbevis uppger han att byggnaden är större än vad lovet medgav, den är 32 m2 stor, och fastighetsägaren söker bygglov för det som uppförts.

§81 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P5823-15X

Dnr 2015BNS0349/231

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglovenhetens förslag till yttrande godkänns.
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden gav genom delegationsbeslut bygglov den 4 juni 2015 § B180 för planenlig tillbyggnad av enbostadshus. Detta beslut överklagades den 30 juni 2015.

För fastigheten gäller detaljplan 177. I bestämmelserna anges bland annat. att på med Ö betecknat område ska huvudbyggnader uppföras fristående eller sammanbyggda i gemensam tomtgräns. Inom Ö betecknat område där byggnad uppförs fristående får denna icke uppföras på ett mindre avstånd än 3 meter från gräns mot granne.

Då huset är sammabyggt i en tomtgräns tolkade bygglovenheten att bestämmelsen om 3 meters avstånd till tomtgräns inte gällde fastigheten. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att avståndet gällde alla sidor av huset som inte redan var sammanbyggda i tomtgräns. Byggnadsnämnden valde då att överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen, som ställer sig frågande till om nämnden har rätt att överklaga beslutet. Mark- och miljödomstolen förelade byggnadsnämnden att yttra sig över på vilket sätt nämnden anser sig vara berörd i målet.

§82 Förhandsbesked för nybyggnad av stall

Dnr 2015BNS0453/232

Vissvass 1:25, Ängmarenvägen 4

Byggnadsnämndens beslut
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) förklarar byggnadsnämnden att ett stall placerat längs Ängmarenvägen enligt alternativ 2 kan tillåtas.

2. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) förklarar byggnadsnämnden att ett stall längs Vissvassvägen enligt alternativ 1 inte kan tillåtas.

3. Avgift: Förhandsbesked: 4 450 kronor
            Kungörelse:           272 kronor
            Summa avgifter:  4 722 kronor (faktureras)

Upplysning
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 29 juni 2015 och avser förhandsbesked för stall. Sökanden har angett två alternativa placeringar. Alternativ ett ligger i anslutning till Vissvassvägen och alternativ två i anslutning till Ängmarenvägen. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser

§83 Nybyggnad av flerbostadshus med garage samt tidsbegränsat lov för bodetablering

Dnr 2015BNS0719/231

Järnet 11, Bollmora gårdsväg 3

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen. En liten del av hus D (0,26 m) och en liten del av garaget (21 kvm) placeras på mark som inte får bebyggas. Hus A uppförs till 2/3 i sju våningar. Taktäckningsmaterialet på hus C och D utförs i sedum och mindre partier av fasaderna utförs i cederträ.

2. Tidsbegränsat bygglov för bodetablering som gäller till den 1 december 2018 ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).

3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas XX, X som är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

4. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 473 836 kronor
            Kungörelse:                                   272 kronor
            Summa avgifter:                      474 108 kronor (faktureras)

Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL).

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas, se bilaga.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Riksdagen beslutade den 17 maj 2006 om en ny lag om lägenhetsregister. Ajourhållning av lägenhetsregistret sköts sedan den 1 januari 2010 av kommunen. Enligt lagen ska fastighetsägaren lämna uppgifter senast en månad efter färdigställandet av byggnaden eller den förändring som har skett som föranleder ändring av lägenhetsregistret. Information om uppgiftsplikten samt ajourföringsblanketten finns att ladda ner på Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se under rubriken Boende_miljo/Bostader-och- tomter/ Lagenhetsregister

Beskrivning av ärendet
Ansökan inkom till bygglovenheten den 23 oktober 2015 och avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 184 lägenheter och 1 lokal. Byggnaderna uppförs i 4-7 våningar med ett garage under mark i bottenplanet. Cykelparkering finns i samma plan i direkt anslutning till respektive trapphus. I ansökan ingår även ett tidsbegränsat lov för bodetablering i 2 våningar.
Kvarterets byggnader ges en sammanhållen karaktär och bildar en helhet med det direkt angränsande kvarteret i söder.

§84 Avvisande av överklagande X

Dnr 2015BNS0253/202

Byggnadsnämndens beslut
1. Överklagan avvisas enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900).
Beskrivning av ärendet
Den 30 april beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus på den aktuella fastigheten. Lovet vann laga kraft den 9 juni.

Den 25 juni gavs startbesked för enbostadshuset och startbesked för en lovbefriad tillbyggnad av enbostadshuset om 15 kvm bruttoarea enligt 9 kap. 4a § plan- och bygglagen.

Bygglovenheten gjorde ett arbetsplatsbesök på fastigheten den 28 oktober.

Den 29 oktober inkom en överklagan av den lovbefriad tillbyggnad från ägaren till fastigheten X. Han anser att tillbyggnaden inte görs på en befintlig byggnad och ska således inte ses som en tillbyggnad.

§85 Tillbyggnad av miljöhus

Dnr 2015BNS0437/231

Gäddan S:1, Sikvägen 47

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov med liten avvikelsen ges med stöd av 9 kap. 31c § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Åtgärden avviker från detaljplanen på grund av att tillbyggnaden i sin helhet placeras på prickmark.

3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

4. Sökanden har frivilligt lämnat in anmälan om kvalitetsansvarig.
Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: XX
Adress: X
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

5. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
* Förslag till kontrollplan daterad den 4 september 2015 fastställs.
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
* Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.

6. Avgift: Bygglov inklusive startbesked 6 835 kronor
            Kungörelse                               273 kronor
            Summa avgifter 7 108 kronor (faktureras)
Jäv
Helène Sundman (S) och Lars Lagerstedt (C) deltar inte i handläggningen av beslutet på grund av jäv.
Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov inkom den 23 juni 2015. Ärendet avser tillbyggnad av komplementbyggnad i en våning. Komplementbyggnaden om 64 m2 byggnadsarea är placerad på prickmark och fungerar som ett miljöhus åt boende i ett flerbostadhusområde. Tillbyggnaden ska rymma ett förråd om 46,6 m2 byggnadsarea.

§86 Nybyggnad av komplementbyggnad och uppförande av mur

Dnr 2015BNS0461/231

Kumla 3:1164, Granvägen 16

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden avviker från detaljplanen då en stödmur och 1,2 % av komplementbyggnaden placeras på prickmark.

2. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan- och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
* Kontrollplanen fastställs.
Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut om slutbesked:
* Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
* Lägeskontroll.

4. Avgift: Bygglov komplementbyggnad inkl startbesked 2 670 kronor
            Bygglov mur inklusive startbesked                   4 094 kronor
            Kungörelse                                                         273 kronor
           Summa avgifter:                                               7 037 kronor 
           (faktureras)

Upplysning
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad samt stödmurar inkom den 30 juni 2015. Ärendet avser en komplementbyggnad i form av ett garage i en våning placerat längst med huvudbyggnadens norra fasad, samt två stödmurar placerade längst med vägen och vid infarten till garaget.

§87 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under oktober redovisas i bifogad bilaga.

§88 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.