Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-06-16

Sammanträde 2021-06-16

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Kollektivtrafikplan 2050

Diarienummer 2021/SBF 0055 91

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ola Karlsson ifrån Region Stockholm informerar om Kollektivtrafikplan 2050 som är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län (antaget oktober 2017).

2 Beslut om Handelsstrategi för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2019-251.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handelsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Handelsstrategin är en av flera strategier som syftar till att konkretisera översiktsplanen, Tyresö 2035, inriktningar.

I förslaget till Handelsstrategi beskrivs hur kommunen behöver arbeta med frågor som berör handel för att gå mot en attraktiv och hållbar kommun. Förslagets inriktning är att koncentrera tillkommande lokaler för handel och kommersiell service i anslutning till befintlig handel i kommunens olika centrum, vilket är i linje med översiktsplanen. I förslaget till handelsstrategi föreslås en större utbyggnad av sällanköpshandel ske i centrala Bollmora, i Tyresö centrum och ett nytt kompletterande område för handel med skrymmande varor föreslås i närheten, i Bollmora industriområde

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handelsstrategi.pdf
Bilaga 1. Förslag till handelsstrategi för Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Handelsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstategi signerad.pdf

3 Beslut om tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken

Diarienummer KSM2021-734.315

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken

Beskrivning av ärendet
Upprustningen av Fornuddsparken är ett projekt med mål att upprusta den befintliga parkmiljön i Fornuddsparken. Upprustningsprojektet består av fyra deletapper varav etappen Norra Fornuddsparken är en av dem. Denna etapp som är den sista att genomföras står nu inför uppstart. Det har i samband med det framkommit ett behov av att också över parkeringssituationen i parkområdets nordvästra del då denna idag upplevs som otydlig och oordnad samt att platsen även upplevs otrygg för gående. Då platsen är huvudentré till parken norrifrån och många barn rör sig där är det viktigt att området är trafiksäkert och lätt att orientera sig i. Genom att se över parkeringslösningen och ta med även denna del av parken i upprustningsprojektet kan Fornuddsparkens helhetskvalitet säkerställas. Uppdraget att utreda detta blir ett tilläggsuppdrag till det befintliga uppdraget 'Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram' (MSU 2016-11-23 § 20).
Uppdraget innebär att ytterligare medel behöver tillföras projektet för kostnaderna för utredning, projektering och genomförande. Tilläggsäskande för investeringsprojektet kommer göras till hösten 2021.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken.pdf
Tjänsteskrivelse tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken signerad.pdf

4 Beslut om åtgärder i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket

Diarienummer KSM 2021-639

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.
Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas separat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge.pdf
Bilaga 1_enklare_prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Förstudie PM Södra Wättinge Omkoppling Dagvattendammar.pdf
Bilaga 3_Teknisk beskrivning omkoppling Wättingestråket.pdf
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge signerad.pdf

5 Fortsatt arbete för god status i Öringesjön

Diarienummer 2021/SBF 0061 90

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören får i uppdrag att:
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Beskrivning av ärendet
Efter det inkomna Tyresöinitiativet "Rädda Öringesjön" beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18 om att en utredning av Öringesjöns tillstånd inklusive förslag till åtgärder skulle genomföras. Kommunstyrelseförvaltningen startade i augusti 2019 provtagningar för att få ett underlag för bedömning av miljötillståndet i sjön. Naturvatten i Roslagen AB i samarbete med WRS AB genomfört en förstudie som med avseende på övergödning redogör för påverkan, statusklassning (miljötillstånd), förbättringsbehov och förslag till åtgärder för att förbättra situationen i Öringesjön.

Utifrån resultaten av de genomförda undersökningarna bedöms Öringesjön idag ha måttlig status. Det innebär att det finns ett övergödningsproblem i sjön som härstammar från en förhöjd belastning av näringsämnen i tillrinnande vatten. Därtill finns också en intern belastning av fosfor som tillförs Öringesjöns vattenmassa via läckage från sjöns bottensediment vid syrefattiga förhållanden. Den fosfor som finns lagrad i sedimenten är ett resultat av att sjön har varit utsatt för en hög belastning av fosfor under en lång tid.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Åtgärder för god status i Öringesjön.pdf
Bilaga 1_Förslag till fortsatt provtagning i Öringesjön.pdf
Bilaga 2_Förstudie av status och åtgärdsförslag för Öringesjön.pdf
Bilaga 3_Vattenvegetation och växtplankton i Öringesjön.pdf
Bilaga 4_Vattenväxter och klippningsåtgärder i sjöar.pdf
Bilaga 5_Internbelastning och fosforbudget för Öringesjön 2020.pdf
Bilaga 6_Sedimentfosfor i Öringesjön 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Åtgärder för god status i Öringesjön signerad.pdf

6 Tyresöinitiativ om att anlägga en gång- och cykelbana och belysning från Gimmersta till Alby friluftsområde och Uddby

Diarienummer KSM2021-695.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att kommunen bör anlägga gång- och cykelbana samt belysning längs med Prästgårdsvägen i Gimmersta fram till Uddby gård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 122 röster. Hållbarhetsutskottet har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Gång- och cykelbana saknas längs med den sista delen av Prästgårdsvägen som till större del ligger inom Alby naturreservat. Belysning finns fram till naturreservatets gräns. För att medborgare som kommer från Östra Tyresö och Strandområdet ska kunna få samma trafiksäkerhet till Alby friluftsområde och naturreservat som medborgare som kommer från Myggdalsvägen så behöver kommunen se över initiativtagarens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för att se om konkret kan förverkliga förslaget. I förstudien beaktas också de ekonomiska konsekvenserna samt genomför en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med befintliga medel inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. .

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tyresöinitiativ belysning m.m.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Belysning gång cykel.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ belysning mm signatur.pdf

7 Förstudie för utveckling av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att kretsloppscentralen byggs om på befintlig placering i Petterboda för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns: förbättrat trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placering på fastigheten Erstavik 6:14 som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning inom de närmsta åren. Att bygga helt nytt, istället för att utveckla, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända, återvinna samt motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i vår miljö. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 2 Kalkyl ombyggnation 2020-02-21.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf
Bilaga 4 Geoteknisk undersökning.pdf
Bilaga 5 Rivningskalkyl.pdf
Tjänsteskrivelse - utveckling av kretsloppscentral signerad.pdf

8 Trafikplan Mobilitet och parkering

Diarienummer 2021/SBF 0051 80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Trafikplan Mobilitet och parkering antas.

Beskrivning av ärendet
Denna trafikplan är en av flera trafikplaner som bygger vidare på kommu­nens trafikstrategi - Tyresö styr mot hållbara transporter - som i sin tur har sin grund i kommunens översiktsplan - Tyresö 2035.

I förslaget till trafikplan beskrivs hur kommunen behöver arbeta med mobilitet och parkering och utveckla sitt arbetssätt. I förslaget sätts parkeringsfrågor i ett större sammanhang som bidrar till att kommunen ska kunna bli klimatneutral och att de transporter som behöver ske får plats på kommunens väg­ar och görs hållbara. Vidare föreslås att kommunen behöver arbeta med mobilitetslösningar och parkeringslösningar, för både utvecklingsprojekt och befintliga verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafikplan Mobilitet och parkering.pdf
Mobilitets och parkeringsplan.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikplan mobilitet och parkering signerad.pdf

9 Trafiksäkerhetsplan

Diarienummer KSM2021-266.512

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Trafiksäkerhetsplanen antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till Trafiksäkerhetsplan togs fram under 2019/2020. Efter detta har dock den nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trätt i kraft. För att uppfylla lagen har förslaget till trafiksäkerhetsplanen nu uppdaterats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut.pdf
Trafiksäkerhetsplan Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut signerad.pdf

10 Cykelplan

Diarienummer KSM 2021-570

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Cykelplanen antas.
2. Cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns nuvarande cykelplan från 2013 behöver uppdateras utifrån nya lagar och kommunala mål. Förslaget till ny cykelplan har arbetats fram under slutet av år 2020 och våren 2021. Agenda 2030 är inkorporerat i kommunplanen, översiktsplanen och trafikstrategin. Cykelplanen är ett fortsatt arbete på de trafikstrategiska mål som Tyresö kommun fastställt. Utöver detta har även barnperspektivet tagits i beaktande i cykelplanen eftersom att Barnkonventionen blev svensk lag (2018:1197) i januari 2020. En medborgardialog har genomfört i form av en enkätundersökning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
Cykelplan.pdf
Bilaga 1 Cykelenkät - frågor och svar.pdf
Tjänsteskrivelse Cykelplan signerad.pdf

§41 Kollektivtrafikplan 2050

Diarienummer 2021/SBF 0055 91

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ola Karlsson ifrån Region Stockholm informerar om Kollektivtrafikplan 2050 som är Region Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län (antaget oktober 2017).

§42 Beslut om Handelsstrategi för Tyresö kommun

Diarienummer KSM2019-251.210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handelsstrategin antas.
Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Handelsstrategin är en av flera strategier som syftar till att konkretisera översiktsplanen, Tyresö 2035, inriktningar.

I förslaget till Handelsstrategi beskrivs hur kommunen behöver arbeta med frågor som berör handel för att gå mot en attraktiv och hållbar kommun. Förslagets inriktning är att koncentrera tillkommande lokaler för handel och kommersiell service i anslutning till befintlig handel i kommunens olika centrum, vilket är i linje med översiktsplanen. I förslaget till handelsstrategi föreslås en större utbyggnad av sällanköpshandel ske i centrala Bollmora, i Tyresö centrum och ett nytt kompletterande område för handel med skrymmande varor föreslås i närheten, i Bollmora industriområde

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta handelsstrategin.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Handelsstrategi.pdf
Bilaga 1. Förslag till handelsstrategi för Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa, Handelsstrategi.pdf
Tjänsteskrivelse Handelsstategi signerad.pdf

§43 Beslut om tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken

Diarienummer KSM2021-734.315

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken
Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Upprustningen av Fornuddsparken är ett projekt med mål att upprusta den befintliga parkmiljön i Fornuddsparken. Upprustningsprojektet består av fyra deletapper varav etappen Norra Fornuddsparken är en av dem. Denna etapp som är den sista att genomföras står nu inför uppstart. Det har i samband med det framkommit ett behov av att också över parkeringssituationen i parkområdets nordvästra del då denna idag upplevs som otydlig och oordnad samt att platsen även upplevs otrygg för gående. Då platsen är huvudentré till parken norrifrån och många barn rör sig där är det viktigt att området är trafiksäkert och lätt att orientera sig i. Genom att se över parkeringslösningen och ta med även denna del av parken i upprustningsprojektet kan Fornuddsparkens helhetskvalitet säkerställas. Uppdraget att utreda detta blir ett tilläggsuppdrag till det befintliga uppdraget 'Genomförande av Fornuddsparkens gestaltningsprogram' (MSU 2016-11-23 § 20).

Uppdraget innebär att ytterligare medel behöver tillföras projektet för kostnaderna för utredning, projektering och genomförande. Tilläggsäskande för investeringsprojektet kommer göras till hösten 2021.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i tilläggsuppdrag att utreda parkeringslösningar till projekt Norra Fornuddsparken.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken.pdf
Tjänsteskrivelse tilläggsuppdrag för projekt Norra Fornuddsparken signerad.pdf

§44 Beslut om åtgärder i dagvattenledningsnät samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket

Diarienummer KSM 2021-639

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.
Investeringsbehovet för föreslagen dagvattendamm behandlas separat.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra omkoppling i dagvattenledningsnätet samt anlägga dagvattendammar i södra Wättingestråket.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge.pdf
Bilaga 1_enklare_prövning av barnets bästa.pdf
Bilaga 2 Förstudie PM Södra Wättinge Omkoppling Dagvattendammar.pdf
Bilaga 3_Teknisk beskrivning omkoppling Wättingestråket.pdf
Tjänsteskrivelse beslut Förslag genomförande Omkoppling Wättinge signerad.pdf

§45 Fortsatt arbete för god status i Öringesjön

Diarienummer 2021/SBF 0061 90

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören får i uppdrag att:
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Efter det inkomna Tyresöinitiativet "Rädda Öringesjön" beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18 om att en utredning av Öringesjöns tillstånd inklusive förslag till åtgärder skulle genomföras.

Kommunstyrelseförvaltningen startade i augusti 2019 provtagningar för att få ett underlag för bedömning av miljötillståndet i sjön. Naturvatten i Roslagen AB i samarbete med WRS AB genomfört en förstudie som med avseende på övergödning redogör för påverkan, statusklassning (miljötillstånd), förbättringsbehov och förslag till åtgärder för att förbättra situationen i Öringesjön.

Utifrån resultaten av de genomförda undersökningarna bedöms Öringesjön idag ha måttlig status. Det innebär att det finns ett övergödningsproblem i sjön som härstammar från en förhöjd belastning av näringsämnen i tillrinnande vatten. Därtill finns också en intern belastning av fosfor som tillförs Öringesjöns vattenmassa via läckage från sjöns bottensediment vid syrefattiga förhållanden. Den fosfor som finns lagrad i sedimenten är ett resultat av att sjön har varit utsatt för en hög belastning av fosfor under en lång tid.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören får i uppdrag att:
- genomföra en förstudie med förslag till utformning, genomförande och finansiering av föreslagna reningsanläggningar för dagvatten till Öringesjön.
- genomföra en förstudie med förslag till genomförande och finansiering av sedimentbehandling för att minska den interna fosforbelastningen i Öringesjön.
- ta fram en plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter i Öringesjön inklusive kostnader och förslag till finansiering.
- genomföra en översiktlig utredning av behovet och möjligheterna att genomföra åtgärder för att återställa Öringesjöns hydrologi.
- genomföra fortsatt provtagning i Öringesjön för att följa miljötillståndet i Öringesjön. Provtagningarna ska genomföras under perioden 2021-2027 för att sedan utvärderas och därefter tas ett nytt beslut om eventuell fortsättning.
2. Förslaget till beslut om förstudie av reningsanläggningar för dagvatten finansieras av VA-kollektivet inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med totalt 1,5 miljoner kronor under åren 2022-2023.
3. Förslaget till beslut om plan för naturvårdsinriktad klippning av vattenväxter samt eventuella klippningar under 2022 finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, Park och naturvård med totalt 500 000 kr under åren 2021-2022.
4. Förslaget till beslut om fortsatt provtagning, utredning av Öringesjöns hydrologi samt förstudie av sedimentbehandling finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad, vatten- avfalls- och VA-utveckling med 990 000 kr under åren 2021-2027.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivele Åtgärder för god status i Öringesjön.pdf
Bilaga 1_Förslag till fortsatt provtagning i Öringesjön.pdf
Bilaga 2_Förstudie av status och åtgärdsförslag för Öringesjön.pdf
Bilaga 3_Vattenvegetation och växtplankton i Öringesjön.pdf
Bilaga 4_Vattenväxter och klippningsåtgärder i sjöar.pdf
Bilaga 5_Internbelastning och fosforbudget för Öringesjön 2020.pdf
Bilaga 6_Sedimentfosfor i Öringesjön 2020.pdf
Tjänsteskrivelse Åtgärder för god status i Öringesjön signerad.pdf

§46 Tyresöinitiativ om att anlägga en gång- och cykelbana och belysning från Gimmersta till Alby friluftsområde och Uddby

Diarienummer KSM2021-695.037

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.
Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Det har lämnats in ett förslag från Tyresöinitiativet om att kommunen bör anlägga gång- och cykelbana samt belysning längs med Prästgårdsvägen i Gimmersta fram till Uddby gård. Förslaget har varit publicerat på Tyresöinitiativets webbplats och har fått 122 röster. Hållbarhetsutskottet har därför behandlat förslaget och lämnar sitt svar till förslagsställaren nedan.

Gång- och cykelbana saknas längs med den sista delen av Prästgårdsvägen som till större del ligger inom Alby naturreservat. Belysning finns fram till naturreservatets gräns. För att medborgare som kommer från Östra Tyresö och Strandområdet ska kunna få samma trafiksäkerhet till Alby friluftsområde och naturreservat som medborgare som kommer från Myggdalsvägen så behöver kommunen se över initiativtagarens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en förstudie för att se om konkret kan förverkliga förslaget. I förstudien beaktas också de ekonomiska konsekvenserna samt genomför en prövning av barnets bästa varför det inte genomförts i detta skede. Förstudien föreslås finansieras med befintliga medel inom anslaget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. .

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en förstudie.
2. Kommunstyrelsen överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tyresöinitiativ belysning m.m.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Belysning gång cykel.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresöinitiativ belysning mm signatur.pdf

§47 Förstudie för utveckling av kretsloppscentral

Diarienummer 2021-286

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen rekommenderar att kretsloppscentralen byggs om på befintlig placering i Petterboda för att tillgodose de utvecklingsbehov som finns: förbättrat trafikflöde, större fokus på återbruk, bättre förutsättningar för återvinning och en mer inspirerande och välkomnande anläggning. Den alternativa placering på fastigheten Erstavik 6:14 som har utretts bedöms inte generera en lika hög miljönytta som befintlig placering i Petterboda. Detta eftersom en ny anläggning i Erstavik inte skulle vara färdig för invigning inom de närmsta åren. Att bygga helt nytt, istället för att utveckla, skulle även gå emot den cirkulära ekonomins resurshushållningsprinciper.

Ett av huvudsyftena med utvecklingen av kretsloppscentralen är att minska mängden avfall genom att återanvända, återvinna samt motverka att avfall sorteras felaktigt och riskerar att hamna i vår miljö. Detta är positivt för barn och unga och i linje med generationsmålet eftersom det bidrar till en mer hållbar avfallshantering där överutnyttjandet av naturresurser motverkas. På så sätt finns resurserna kvar till kommande generationer.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer att den enligt förstudien rekommenderade lösningen, ombyggnation av befintlig anläggning, möter utvecklingsbehovet på bästa sätt.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Förstudie - Utveckling av kretsloppscentral.pdf
Bilaga 2 Kalkyl ombyggnation 2020-02-21.pdf
Bilaga 3 Gestaltning.pdf
Bilaga 4 Geoteknisk undersökning.pdf
Bilaga 5 Rivningskalkyl.pdf
Tjänsteskrivelse - utveckling av kretsloppscentral signerad.pdf

§48 Trafikplan Mobilitet och parkering

Diarienummer 2021/SBF 0051 80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Trafikplan Mobilitet och parkering antas.
Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Denna trafikplan är en av flera trafikplaner som bygger vidare på kommu­nens trafikstrategi - Tyresö styr mot hållbara transporter - som i sin tur har sin grund i kommunens översiktsplan - Tyresö 2035.

I förslaget till trafikplan beskrivs hur kommunen behöver arbeta med mobilitet och parkering och utveckla sitt arbetssätt. I förslaget sätts parkeringsfrågor i ett större sammanhang som bidrar till att kommunen ska kunna bli klimatneutral och att de transporter som behöver ske får plats på kommunens väg­ar och görs hållbara. Vidare föreslås att kommunen behöver arbeta med mobilitetslösningar och parkeringslösningar, för både utvecklingsprojekt och befintliga verksamheter.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Trafikplan Mobilitet och parkering antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafikplan Mobilitet och parkering.pdf
Mobilitets och parkeringsplan.pdf
Tjänsteskrivelse Trafikplan mobilitet och parkering signerad.pdf

§49 Trafiksäkerhetsplan

Diarienummer KSM2021-266.512

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Trafiksäkerhetsplanen antas.
Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till Trafiksäkerhetsplan togs fram under 2019/2020. Efter detta har dock den nya lagen om barnets rättigheter, Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trätt i kraft. För att uppfylla lagen har förslaget till trafiksäkerhetsplanen nu uppdaterats.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Trafiksäkerhetsplanen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut.pdf
Trafiksäkerhetsplan Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse Trafiksäkerhetsplan beslut signerad.pdf

§50 Cykelplan

Diarienummer KSM 2021-570

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Cykelplanen antas.
2. Cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.
Deltar ej i beslutet:
Peter Freij (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet.
Per Carlberg (SD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns nuvarande cykelplan från 2013 behöver uppdateras utifrån nya lagar och kommunala mål. Förslaget till ny cykelplan har arbetats fram under slutet av år 2020 och våren 2021. Agenda 2030 är inkorporerat i kommunplanen, översiktsplanen och trafikstrategin. Cykelplanen är ett fortsatt arbete på de trafikstrategiska mål som Tyresö kommun fastställt. Utöver detta har även barnperspektivet tagits i beaktande i cykelplanen eftersom att Barnkonventionen blev svensk lag (2018:1197) i januari 2020. En medborgardialog har genomfört i form av en enkätundersökning.

Ordförandeförslag
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Cykelplanen antas.
2. Cykelplanen ersätter den tidigare cykelplanen från 2013. Den nya cykelplanen gäller tills ny cykelplan träder i kraft.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Cykelplan.pdf
Cykelplan.pdf
Bilaga 1 Cykelenkät - frågor och svar.pdf
Tjänsteskrivelse Cykelplan signerad.pdf