Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-09-10

Sammanträde 2020-09-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har tre nya motioner lämnats in till sammanträdet:

Moderaterna Anki Svensson, Fredrik Bergkuist och Jeanette Hellmark har lämnat in en motion om att sortera avfall hemma.

Anki Svensson (M) har lämnat in en motion om utvärdering av Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.

Moderaterna Anki Svensson och Dick Bengtson har lämnat in en motion om att via arrende möjliggöra för en entreprenör att bygga en skärgårdkrog vid Strandbadet.

Bilagor
Motion om att sortera avfall hemma.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsfö rebyggande arbete.pdf
Motion, Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslag på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Catrin Eriksson (S)
ny ersättare efter Erisa Gul Khar (S)

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Ingmar Jansson (MP)
ersättare i kommunfullmäktige

Sara Bjällhag (KD)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Johanna Björksten (C)
ersättare i kommunstyrelsen

Anton Gimle Hjelte (M)
ersättare kultur- och fritidsnämnden
ersättare äldre- och omsorgsnämnden

Maria Berntzon (M)
nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Anna Steele (C)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Johanna Björksten (C).

5 Exploateringsavtal för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2018-702-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Borohus AB sam fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplanen Vallmon 8-11. Exploatören ska uppföra 10 bostadsrättslägenheter, vilka grupperas som par- respektive kedjehus. Kommunen ska förvärva del av fastigheterna Vallmon 9-10 som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 1 053 869 kronor för iordningställande av allmänna anläggningar och markförvärv.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §116.pdf
Vallmon Exploateringsavtal.pdf
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Avtalsservitut.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon exploateringsavtal antagande.docx.pdf
Bilaga 1_Utkast detaljplan.pdf
Bilaga 3_Fastighetsrapport.pdf
Bilaga 4_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6_Kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 7_Huvudtiplan_Vallmon.pdf

6 Antagande av detaljplan för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2012-0240-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8 -11, Långsjövägen 51 och 53 i Skälsätra. Utöver befintlig bebyggelse innefattar förslaget tio lägenheter i parhus och kedjehus. Bostäderna har en gemensam infartsgata samt ytor för lek, umgänge, sophantering och gästparkering. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen Trollbäcken samt möjliggör breddning av Långsjövägen för framtida gångbana.

Ärendet har beretts i stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon antagande.docx.pdf
Planbeskrivning_Antagande_Vallmon_8-11_20200604.pdf
Vallmon 8-11_Plankarta_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Vallmon 8-11.pdf

7 Avtal om ändring av exploateringsavtal Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tyresö beslutade den 24 januari 2019 att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm avseende bostäder och lokaler vid Granitvägen. Till grund för avtalet låg ny detaljplan för Granitvägen. Filadelfiaförsamlingen äger fastigheten Bollmora 1:85 och ska enligt exploateringsavtalet förvärva delar av den kommunägda fastigheten Bollmora 1:94. För ett av områdena benämnt E1 i exploateringsavtalet avtalades om att Filadelfiaförsamlingen har option på att frånträda förvärvet. Köpeskillingen för området baserades i exploateringsavtalet på ett byggrättsvärde för bostadsrätter om 5000 kr/kvm ljus BTA och en värdegrundande area om 1752 kvm ljus BTA, vilket gav en preliminär köpeskilling om totalt åttamiljonersjuhundrasextiotusen (8 760 000) kronor.

Efter att exploateringsavtalet tecknades har Filadelfiaförsamlingen framfört önskemål om att istället uppföra hyresrätter inom område E1 och samtidigt förlänga optionen att frånträda förvärvet till den 31 december 2020. Ett förslag till avtal om ändring av exploateringsavtalet har tagits fram. Optionstiden har tidigare förlängts genom delegationsbeslut vid två tillfällen varför avtalet benämns ”avtal nr 3 om ändring av exploateringsavtal”. Avtalet innebär att optionen förlängs året ut och att köpeskillingen ändras utifrån det byggrättsvärde för hyresrätter som överenskommits i exploateringsavtalet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att und erteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §118.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Avtal om ändring av exploateringsavtal.pdf

8 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2021

Dnr 2020/KS 0183 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för år 2021 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdatum för 2021 enligt kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §122.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum samt strategidagar 2021.pdf

9 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre - och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som i sitt svar föreslår att motionen ska anses besvarad. Hemtjänsten har redan i dagsläget reflektionstid som i stort sett motsvarar den tid som beskrivs i motionsförslaget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-11.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 78.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

10 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att:
Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar
Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. Svaret på motionen återfinns i bifogat protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 § 79. Ärendet bordlades vid fullmäktigesammanträdena 2020-05-14 och 2020-06-11.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 79.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö.pdf

11 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga såsom Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet bordlades vid fullmäktigesammanträdena 2020-04-23, 2020-05-14 och 2020-06-11.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

12 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträden 2020-04-23, 2020-05-14 och 2020-06-11.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

13 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föreslår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträden 2020-04-23, 2020-05-14 och 2020-06-11.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf

§56 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.

Peter Freij (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående eventuellt erbjudande om äldreomsorgsplats i Tyresö för personer som i dagsläget har en utomkommunal placering. Anita Mattsson (S) har överlämnat frågan till äldre - och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) för besvarande. Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om äldreomsorgsplatser.pdf

§57 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
En ny interpellation har lämnats in till sammanträdet

Per Carlberg har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om vem kommunen egentligen bygger för. Anita Mattsson (S) väljer att besvara interpellationen omgående och avger därmed sitt svar muntligen. Per Carlberg (SD), Anita Mattsson (S) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation från Per Carlberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) angående vem kommunen egentligen bygger för.pdf

§58 Anmälan av nya motioner

Dnr 2020/KS 0015 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Tre nya motioner lämnats in till sammanträdet:

Moderaterna Anki Svensson, Fredrik Bergkuist och Jeanette Hellmark har lämnat in en motion om att sortera avfall hemma.

Anki Svensson (M) har lämnat in en motion om utvärdering av Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.

Moderaterna Anki Svensson och Dick Bengtson har lämnat in en motion om att via arrende möjliggöra för en entreprenör att bygga en skärgårdkrog vid Strandbadet.

Bilagor
Motion om att sortera avfall hemma.pdf
Motion om att utvärdera Tyresö kommuns brottsförebyggande arbete.pdf
Motion, Möjliggör för en skärgårdskrog vid Strandbadet.pdf

§59 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelsen i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslag på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ersättare i kommunfullmäktige efter ny sammanräkning

Catrin Eriksson (S)
ny ersättare efter Erisa Gul Khar (S)


Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Ingmar Jansson (MP)
ersättare i kommunfullmäktige

Sara Bjällhag (KD)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Johanna Björksten (C)
ersättare i kommunstyrelsen

Anton Gimle Hjelte (M)
ersättare kultur- och fritidsnämnden
ersättare äldre- och omsorgsnämnden

Maria Berntzon (M)
nämndeman vid Nacka Tingsrätt

Förslag till fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Anna Steele (C)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Johanna Björksten (C).

Janis Salts (KD)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Mikael Halvarsson (KD).

§60 Exploateringsavtal för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2018-702-251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Borohus AB sam fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för
detaljplanen Vallmon 8-11. Exploatören ska uppföra 10 bostadsrättslägenheter,
vilka grupperas som par- respektive kedjehus. Kommunen ska förvärva del av
fastigheterna Vallmon 9-10 som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 1 053 869 kronor för
iordningställande av allmänna anläggningar och markförvärv.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt att ge
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Anki Svensson (M) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §116.pdf
Vallmon Exploateringsavtal.pdf
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Avtalsservitut.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon exploateringsavtal antagande.docx.pdf
Bilaga 1_Utkast detaljplan.pdf
Bilaga 3_Fastighetsrapport.pdf
Bilaga 4_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6_Kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 7_Huvudtiplan_Vallmon.pdf

§61 Antagande av detaljplan för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2012-0240-214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8 -11, Långsjövägen 51 och 53 i Skälsätra. Utöver befintlig bebyggelse innefattar förslaget tio lägenheter i parhus och kedjehus. Bostäderna har en gemensam
infartsgata samt ytor för lek, umgänge, sophantering och gästparkering. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen
Trollbäcken samt möjliggör breddning av Långsjövägen för framtida gångbana.

Ärendet har beretts i stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §117.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon antagande.docx.pdf
Planbeskrivning_Antagande_Vallmon_8-11_20200604.pdf
Vallmon 8-11_Plankarta_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Vallmon 8-11.pdf

§62 Avtal om ändring av exploateringsavtal Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tyresö beslutade den 24 januari 2019 att godkänna
exploateringsavtal mellan kommunen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
avseende bostäder och lokaler vid Granitvägen. Till grund för avtalet låg ny
detaljplan för Granitvägen. Filadelfiaförsamlingen äger fastigheten Bollmora 1:85 och ska enligt exploateringsavtalet förvärva delar av den kommunägda fastigheten Bollmora 1:94. För ett av områdena benämnt E1 i exploateringsavtalet avtalades om att Filadelfiaförsamlingen har option på att
frånträda förvärvet. Köpeskillingen för området baserades i exploateringsavtalet på ett byggrättsvärde för bostadsrätter om 5000 kr/kvm ljus BTA och en
värdegrundande area om 1752 kvm ljus BTA, vilket gav en preliminär köpeskilling om totalt åttamiljonersjuhundrasextiotusen (8 760 000) kronor.

Efter att exploateringsavtalet tecknades har Filadelfiaförsamlingen framfört önskemål om att istället uppföra hyresrätter inom område E1 och samtidigt förlänga optionen att frånträda förvärvet till den 31 december 2020. Ett förslag
till avtal om ändring av exploateringsavtalet har tagits fram. Optionstiden har
tidigare förlängts genom delegationsbeslut vid två tillfällen varför avtalet benämns ”avtal nr 3 om ändring av exploateringsavtal”. Avtalet innebär att
optionen förlängs året ut och att köpeskillingen ändras utifrån det byggrättsvärde för hyresrätter som överenskommits i exploateringsavtalet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §118.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Avtal om ändring av exploateringsavtal.pdf

§63 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2021

Dnr 2020/KS 0183 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige samt strategidagar för år 2021 föreslås fastställas enligt
bifogat förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige fastställer sina sammanträdesdatum för 2021
enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-08-25 §122.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum samt strategidagar 2021.pdf

§64 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten

Dnr 2019/KS 0331 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten. I motionen yrkar de att kommunfullmäktige ska uppdra åt äldre-
och omsorgsnämnden att undersöka möjligheterna att införa reflektionstid för
hemtjänstpersonalen i Tyresö kommun.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden som i sitt svar föreslår
att motionen ska anses besvarad. Hemtjänsten har redan i dagsläget reflektionstid som i stort sett motsvarar den tid som beskrivs i motionsförslaget.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020 -06-11.

Yttrande
Tina Rosén (V), Susann Ronström (S), Peter Freij (M), Tony Thorén (L) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Tony Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 78.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -03-05 § 22.pdf
Motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten.pdf

§65 Svar på motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö

Dnr 2020/KS 0135 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska
ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg (SD) har lämnat in en motion om att införa stopp för mottagande av migranter i Tyresö till kommunfullmäktige med förslag om att: Tyresö kommun omedelbart upphör med all form av migrationsmottagning tills
staten tar sitt fulla ekonomiska ansvar Tyresö kommun överklagar alla beslut som avser placering i kommunen enligt den angivna lagen och att kommunen då hävdar att lagen strider mot regeringsformen i vad avser det kommunala självstyret och att placeringsbesluten därför kan överklagas.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att
motionen avslås. Svaret på motionen återfinns i bifogat protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-05 § 79. Ärendet bordlades vid
fullmäktigesammanträdena 2020-05-14 och 2020-06-11.

Yttrande
Alexander Enkvist (L), Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Peter Freij (M), Mikael Ordenius (MP), Lena Hallberg (V), Anders Wickberg (SD), Mathias Tegnér (S), Dick Bengtson (M), Dan Grönstedt (C), Inger Gemicioglu (V), Ulf Perbo (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Alexander Enkvist (L), Anita Mattsson (S), Ajda Asgari (MP), Peter Freij (M), Mikael Ordenius (MP), Lena Hallberg (V), Mathias Tegnér (S), Ulf Perbo (KD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Anders Wickberg (SD). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 79.pdf
Motion om att införa stopp för mottagande av migran ter i Tyresö.pdf

§66 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar

Dnr 2019/KS 0332 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen avslås.

Reservation
Ronnie Norén (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska
ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén från Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar. Motionären pekar på att vissa funktionsnedsättningar inte är synliga så som
Tourettes syndrom och att kunskapen om dessa funktionsnedsättningar ofta är
bristfällig. Motionen innehåller tre förslag:

Besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra
utbildningsinsatser inom hela den kommunala verksamheten rörande personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes
syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i Tyresö rörande personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom

Besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att vid upphandling av väktar- och
ordningsvaktstjänster ställa krav på att dessa är utbildade i kontakt med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med tonvikt på Tourettes syndrom.

Förvaltningen redogör för hur kommunen arbetar med funktionsnedsättningar i
bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendet bordlades vid
fullmäktigesammanträdena 2020-04-23, 2020-05-14 och 2020-06-11.

Yttrande
Ronnie Norén (SD), Christoffer Holmström (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkande
Christoffer Holmström (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås.

Ronnie Norén (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen avslås. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Ronnie Norén (SD). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar.pdf
Motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar (SD).pdf

§67 Svar på motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar

Dnr 2019/KS 0298 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ökad
biologisk mångfald för delen av Krusboda ängar som är belägen söder om Banstigen och längs med Wättinge gårdsväg söderut. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till beslut.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträden 2020-04-23, 2020-05-14 och 2020-06-11.

Yttrande
Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Alexander Enkvist (L) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Alexander Enkvist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 55.pdf
Tjänsteskrivelse-slåtterängar vid Krusboda.pdf
Motion om slåtterängar i södra delen av Krusboda ängar.pdf

§68 Svar på motion om jämställd samhällsplanering

Dnr 2019/KS 0330 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartisterna Inger Gemicioglu, Jairo Correa och Tina Rosén har lämnat in en motion; Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för Tyresö? Motionen
remitteras av kommunstyrelsen till stadsbyggnadsutskottet och hållbarhetsutskottet. Vänsterpartiet föres lår att hållbarhetsutskottet samt berörda förvaltningar får i uppdrag att påbörja arbetet mot en jämställd
samhällsplanering i Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Ärendet bordlades vid
fullmäktiges sammanträden 2020-04-23, 2020-05-14 och 2020-06-11.

Yttrande
Lena Hallberg (V), Ajda Asgari (MP) och Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrels ens förslag till beslut att motionen anses besvarad.

Lena Hallberg (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden
frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen enligt yrkande från Lena Hallberg (V). Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-03-31 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse- motion om jämstäld samhällsplanering.pdf
Motion om jämställd samhällsplanering (V).pdf