Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2021-10-21

Sammanträde 2021-10-21

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelsen i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet

Rickard Ljung (MP)
ersättare i kommunfullmäktige
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Helena Attebrant (M)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden

Lennart Jönsson (S)
ordförande i byggnadsnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021

Alfonso Morales (S)
ordförande i valnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021
ordförande i beredningen för medborgardialog och integration, avsägelsen gäller från och med den 31 oktober 2021

ersättare i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller från och med den 31 oktober 2021
Jannice Rockstroh (S)

ordförande i barn-och utbildningsnämnden
ersättare i kommunstyrelsen

Avsägelserna gäller från och med den 1 december 2021.
Christoffer Holmström (S)
ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Björn Lindgren (MP)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Rickard Ljung (MP)

Klara Watmani (S)
ny ordförande i barn-och utbildningsnämnden efter Jannice Rockstroh (S) från och med den 1 december 2021

ny ersättare i kommunstyrelsen efter Alfonso Morales (S) från och med den 31 oktober 2021

Christoffer Holmström (S)

ny ordförande i beredningen för medborgardialog och integration efter Alfonso Morales (S) från och med den 31 oktober 2021

Mari Schaub Iggström (S)

ny ordförande i valnämnden efter Alfonso Morales (S) från och med den 31 oktober 2021

ny ordförande i byggnadsnämnden efter Lennart Jönsson (S) från och med den 1 november 2021

Kristjan Vajgur (S)
ny ledamot i valnämnden efter Mari Schaub Iggström (S) från och med den 31 oktober 2021

Tommy Blomster (S)
ny ledamot i byggnadsnämnden efter Mari Schaub Iggström (S) från och med den 1 november 2021

Christoffer Svan (S)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Tommy Blomster (S) från och med den 1 november 2021

Katarina Helling (S)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jannice Rockstroh (S) från och med den 1 december 2021

Anna Pasini (S)
ny ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd efter Christoffer Holmström (S) från och med den 1 november 2021

2 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0281 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har handlingarna kompletterats med en revisionsrapport samt ett utlåtande från revisorerna.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 216.pdf
Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf
Revisionsskrivelse - revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2021.pdf
Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2021.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf
Särskilt yttrande från M, §67.pdf.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 55.pdf
Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 1061.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 62 Delår 2.pdf
Delår 2 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 90 Delår 2.pdf
Delår 2 rapport, barn- och utbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf
Bilagor
2 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 1061.pdf (122 kb) 2 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 90 Delår 2.pdf (234 kb) 2 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 55.pdf (113 kb) 2 Delår 2 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (1 367 kb) 2 Delår 2 rapport, barn- och utbildningsnämnden.pdf (3 351 kb) 2 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf (2 512 kb) 2 Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf (864 kb) 2 Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf (1 464 kb) 2 Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf (1 427 kb) 2 Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf (1 733 kb) 2 Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf (989 kb) 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 62 Delår 2.pdf (234 kb) 2 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 216.pdf (156 kb) 2 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 56.pdf (121 kb) 2 Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2021.pdf (676 kb) 2 Revisionsskrivelse - revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2021.pdf (221 kb) 2 Särskilt yttrande från M, §67.pdf (45 kb) 2 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (139 kb) 2 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf (112 kb) 2 Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf (804 kb) 2 Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (788 kb) 2 Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf (143 kb) 2 Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf (138 kb) 2 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf (140 kb)

3 Utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut

Diarienummer 2021/KS 0257 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns.

Beskrivning av ärendet
Projektet genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen (som tillsammans utgör trafikområde Bäverbäcken) syftar till att förbättra flödet samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen genom flera åtgärder. Beslut om genomförande går via stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 och fattas i kommunstyrelsen. En förutsättning för att ett beslut ska gälla är dock att ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut utökas. Detta då kostnaderna för åtgärderna inte finns upptagna i kommunens nuvarande investeringsprogram och överskrider ramen för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår därför att ramen utökas med 165 miljoner.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 218.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om utökad ram för beslut om ny eller utökat budget till KS förfogande.pdf
Bilaga 1_Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen 210827.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
PM trafikområde Bäverbäcken 210827.pdf
Reservation Liberalerna §100.pdf
Reservation Miljöpartiet §100.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf

4 Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0258

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs (Tybo) befintliga bolagsordning är från 1994 och reviderades senast 2014. Mot bakgrund av att all lagstiftning kontinuerligt uppdateras är det viktigt att även kontinuerligt se över bolagsordningen för Tybo.

Arbetet har genomförts tillsammans med Tybo och har slutligen granskats av Tyresö kommuns jurister. De uppdateringar som nu föreslås i bolagsordningen innebär förtydligande avseende ändamål och föremål för verksamheten där ett tillägg föreslås om att Tybo ska tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder avseende LSS. Tillägget föreslås eftersom Tybo redan idag bedriver sådan verksamhet.

Vidare föreslås ett förtydligande om att bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna samt en ny paragraf om vem som tecknar firman.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för Tyresö bostäder godkänns.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 210.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 96.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsordning.pdf
Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB augusti 2021.pdf
PU befintlig bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

5 Ägardirektiv Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0259

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag inget samlat dokument som visar vilka ägardirektiv som kommunfullmäktige vid olika tillfällen har fattat beslut om avseende Tyresö Bostäder AB (Tybo). Detta innebär att det kan vara svårt att få en samlad bild av vilka ägardirektiv som nu är gällande. För att skapa en enklare och tydligare process kring Tybos ägardirektiv föreslås nu att de samlas i en bilaga till kommunplanen.

Utgångspunkten vid framtagandet av förslaget har varit Tybos befintliga ägardirektiv. Några tillägg, förtydliganden och justeringar föreslås emellertid.
Sammanfattningsvis handlar dessa om:
* att ytterligare stärka samarbetet mellan TyBo och kommunen genom att inrätta ett forum för ägardialog och att skapa möjligheter för VD och kommundirektör att medverka på bolagets och kommunens styrelsemöten.
* att ytterligare tydliggöra att Tybo ska vara en föregångare inom miljö och klimatarbetet.
* att en tidpunkt preciseras för när en samlad bostadsförmedling ska finnas på plats.
* att en tidpunkt även preciseras för när ombyggnation av äldreboendet vid Björkdalen ska vara klart och vad fastigheten där vinkelhuset är placerat ska användas till i framtiden.
* att det preciseras av hur bostadskön ska finansieras.
* att soliditetsmåttet kompletteras med direktavkastningskrav

Efter att ärendet hanterades av kommunledningsutskottet har handlingarna reviderats. Avkastningskravet för kommersiella lokaler är borttaget och det har i direktivets punkt 8 preciserats att Tyresö Bostäder årligen ska förmedla minst 10 % av sina lediga lägenheter till Tyresö kommun.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 211.pdf
Reservation (M, C) kommunstyrelsen 2021-10-05 § 211.pdf
Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2021-10-05 § 211.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 97.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder augusti 2021.pdf
Befintliga Ägardirektiv Tyresö bostäder AB.pdf

6 Digital signering av protokoll

Diarienummer 2021/KS 0213 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Beskrivning av ärendet
Beslutet innebär att digitala underskrifter möjliggörs vid signering av protokoll och att protokollen nu ska arkiveras digitalt från och med införandet av den nya funktionen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 232.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll.pdf
Årskostnad kalkyl.pdf

7 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

Diarienummer 2021/KS 0262 010

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
338 078 000 kr
Grundskola
806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg
274 572 000 kr
Funktionsnedsättning
288 006 000 kr
Äldreomsorg
412 457 000 kr
Gymnasieskola
250 005 000 kr
Vuxenutbildning
28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
121 764 000 kr
Samhällsbyggnad
161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 263 000 kr
Gemensam verksamhet
249 606 000 kr
Politisk verksamhet
30 710 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs.
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. Revisorernas budget för år 2022 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess årligen revideras. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2022-2025 inkluderande målområden 2022-2032, budget för 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har ärendet kompletterats med ett förslag från fullmäktiges presidium om revisorernas budget för år 2022.
Ärendet har även kompletterats med alternativa kommunplaneförslag från Moderaterna och Vänsterpartiet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
338 078 000 kr
Grundskola
806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg
274 572 000 kr
Funktionsnedsättning
288 006 000 kr
Äldreomsorg
412 457 000 kr
Gymnasieskola
250 005 000 kr
Vuxenutbildning
28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
121 764 000 kr
Samhällsbyggnad
161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 263 000 kr
Gemensam verksamhet
249 606 000 kr
Politisk verksamhet
30 710 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 215.pdf
Kommunplan 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 reviderad 2021-10-04.pdf
Kommunplan 2022 med ändringsmarkeringar.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 99.pdf
Moderaternas kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.pdf
Vänsterpartiets kommunplan 2022-2025 med budget för 2022.pdf
Budget för revisionen 2022.pdf

§134 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna i fullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
2. Övriga avsägelser godkänns.
3. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Johanna Schaub (S)
ledamot i kommunfullmäktige
Rickard Ljung (MP)
ersättare i kommunfullmäktige
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Helena Attebrant (M)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden
Lennart Jönsson (S)
ordförande i byggnadsnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021
Alfonso Morales (S)
ordförande i valnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021
ordförande i beredningen för medborgardialog och integration, avsägelsen gäller från och med den 31 oktober 2021
ersättare i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller från och med den 31 oktober 2021

Jannice Rockstroh (S)
ordförande i barn-och utbildningsnämnden
ersättare i kommunstyrelsen
Avsägelserna gäller från och med den 1 december 2021.
Christoffer Holmström (S)
ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021
Ingegerd Green (S)
ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, avsägelsen gäller från och med den 1 november 2021
Peter Hjelm (S)
ersättare i barn-och utbildningsnämnden


Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Björn Lindgren (MP)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Rickard Ljung (MP)
Klara Watmani (S)
ny ordförande i barn-och utbildningsnämnden efter Jannice Rockstroh (S) från och med den 1 december 2021
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Alfonso Morales (S) från och med den 31 oktober 2021
Christoffer Holmström (S)
ny ordförande i beredningen för medborgardialog och integration efter Alfonso Morales (S) från och med den 31 oktober 2021

Mari Schaub Iggström (S)
ny ordförande i valnämnden efter Alfonso Morales (S) från och med den 31 oktober 2021
ny ordförande i byggnadsnämnden efter Lennart Jönsson (S) från och med den 1 november 2021

Kristjan Vajgur (S)
ny ledamot i valnämnden efter Mari Schaub Iggström (S) från och med den 31 oktober 2021

Tommy Blomster (S)
ny ledamot i byggnadsnämnden efter Mari Schaub Iggström (S) från och med den 1 november 2021

Christoffer Svan (S)
ny ersättare i byggnadsnämnden efter Tommy Blomster (S) från och med den 1 november 2021

Katarina Helling (S)
ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jannice Rockstroh (S) från och med den 1 december 2021

Anna Pasini Frängsmyr (S)
ny ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd efter Christoffer Holmström (S) från och med den 1 november 2021

Annika Höglund (S)
ny ersättare i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden efter Ingegerd Green (S) från och med den 1 november 2021

§135 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0281 10

Kommunfullmäktiges beslut
* Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Revisionen ska bedöma om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat om. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har handlingarna kompletterats med en revisionsrapport samt ett utlåtande från revisorerna.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Jannice Rockstroh (S), Anki Svensson (M), Mikael Ordenius (MP), Peter Freij (M) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Mikael Ordenius (MP) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 216.pdf
Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf
Revisionsskrivelse - revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2021.pdf
Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2021.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf
Särskilt yttrande från M, §67.pdf.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 55.pdf
Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 1061.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 62 Delår 2.pdf
Delår 2 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 90 Delår 2.pdf
Delår 2 rapport, barn- och utbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bilagor
§ 135 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 1061.pdf (122 kb) § 135 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 90 Delår 2.pdf (234 kb) § 135 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 55.pdf (113 kb) § 135 Delår 2 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (1 367 kb) § 135 Delår 2 rapport, barn- och utbildningsnämnden.pdf (3 351 kb) § 135 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf (2 512 kb) § 135 Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf (864 kb) § 135 Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf (1 464 kb) § 135 Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf (1 427 kb) § 135 Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf (1 733 kb) § 135 Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf (989 kb) § 135 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 62 Delår 2.pdf (234 kb) § 135 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 216.pdf (156 kb) § 135 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 56.pdf (121 kb) § 135 Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2021.pdf (676 kb) § 135 Revisionsskrivelse - revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2021.pdf (221 kb) § 135 Särskilt yttrande från M, §67.pdf (45 kb) § 135 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (139 kb) § 135 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf (112 kb) § 135 Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf (804 kb) § 135 Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (788 kb) § 135 Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf (143 kb) § 135 Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf (138 kb) § 135 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf (140 kb)

§136 Utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut

Diarienummer 2021/KS 0257 10

Kommunfullmäktiges beslut
* Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns.

Reservation
Mikael Ordenius (MP) reserverar sig för de tjänstgörande miljöpartistiska ledamöternas räkning och anmäler en skriftlig reservation, bilaga.

Mats Lindblom (L) reserverar sig för de tjänstgörande liberala ledamöternas räkning och hänvisar till en reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2021-09-22 § 100, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Projektet genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen (som tillsammans utgör trafikområde Bäverbäcken) syftar till att förbättra flödet samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen genom flera åtgärder. Beslut om genomförande går via stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 och fattas i kommunstyrelsen. En förutsättning för att ett beslut ska gälla är dock att ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut utökas. Detta då kostnaderna för åtgärderna inte finns upptagna i kommunens nuvarande investeringsprogram och överskrider ramen för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår därför att ramen utökas med 165 miljoner.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Yttrande
Mats Lindblom (L), Anki Svensson (M), Christoffer Holmström (S), Mikael Ordenius (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Tina Rosén (V) och Johan Carlsson (SD) yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M), Christoffer Holmström (S), Ulrica Riis-Pedersen (C), Tina Rosén (V) och Johan Carlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Mikael Ordenius (MP) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att se över den kommande investeringen i hela vägnätet samt prognoser för upplåtelsebehovet och dess effekter, samt ta fram fler alternativ som är mindre kostsamma.
Mats Lindblom (L) biträder Mikael Ordenius (MP) återremissyrkande. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Mats Lindblom (L) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkande från Mikael Ordenius (MP). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Reservation (MP) kommunfullmäktige 2021-10-21 § 136.pdf
Reservation Liberalerna §100.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 218.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om utökad ram för beslut om ny eller utökat budget till KS förfogande.pdf
Bilaga 1_Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen 210827.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
PM trafikområde Bäverbäcken 210827.pdf
Reservation Miljöpartiet §100.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf

§137 Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0258

Kommunfullmäktiges beslut
* Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs (Tybo) befintliga bolagsordning är från 1994 och reviderades senast 2014. Mot bakgrund av att all lagstiftning kontinuerligt uppdateras är det viktigt att även kontinuerligt se över bolagsordningen för Tybo.

Arbetet har genomförts tillsammans med Tybo och har slutligen granskats av Tyresö kommuns jurister. De uppdateringar som nu föreslås i bolagsordningen innebär förtydligande avseende ändamål och föremål för verksamheten där ett tillägg föreslås om att Tybo ska tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder avseende LSS. Tillägget föreslås eftersom Tybo redan idag bedriver sådan verksamhet.

Vidare föreslås ett förtydligande om att bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna samt en ny paragraf om vem som tecknar firman.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för Tyresö bostäder godkänns.

Yttrande
Leif Lanke (L) yttrar sig.

Yrkande
Leif Lanke (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 210.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 96.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsordning.pdf
Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB augusti 2021.pdf
PU befintlig bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

§138 Ägardirektiv Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0259

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig för tjänstgörande ledamöter i respektive parti och lämnar en gemensam skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag inget samlat dokument som visar vilka ägardirektiv som kommunfullmäktige vid olika tillfällen har fattat beslut om avseende Tyresö Bostäder AB (Tybo). Detta innebär att det kan vara svårt att få en samlad bild av vilka ägardirektiv som nu är gällande. För att skapa en enklare och tydligare process kring Tybos ägardirektiv föreslås nu att de samlas i en bilaga till kommunplanen.

Utgångspunkten vid framtagandet av förslaget har varit Tybos befintliga ägardirektiv. Några tillägg, förtydliganden och justeringar föreslås emellertid. Sammanfattningsvis handlar dessa om:
* att ytterligare stärka samarbetet mellan TyBo och kommunen genom att inrätta ett forum för ägardialog och att skapa möjligheter för VD och kommundirektör att medverka på bolagets och kommunens styrelsemöten.
* att ytterligare tydliggöra att Tybo ska vara en föregångare inom miljö och klimatarbetet.
* att en tidpunkt preciseras för när en samlad bostadsförmedling ska finnas på plats.
* att en tidpunkt även preciseras för när ombyggnation av äldreboendet vid Björkdalen ska vara klart och vad fastigheten där vinkelhuset är placerat ska användas till i framtiden.
* att det preciseras av hur bostadskön ska finansieras.
* att soliditetsmåttet kompletteras med direktavkastningskrav
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Yttrande
Chris Helin (M), Leif Lanke (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkande
Chris Helin (M) yrkar att direktivets punkt 17 tas bort.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Chris Helins (M) ändringsyrkande.
Martin Nilsson (S) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller ägardirektiven med ändringen att punkt 17 tas bort enligt yrkande från Chris Helin (M).

Votering begärs och följande ordning fastställs.
Den som vill bifalla ägardirektiven med punkt 17 röstar ja.
Den som vill bifalla ägardirektiven utan punkt 17 röstar nej.
Resultat: 32 ja och 19 nej. Hur var och en röstat framgår ut bilagt röstningsprotokoll.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-10-21 § 138.pdf
Reservation (M, C) kommunfullmäktige 2021-10-21 § 138
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 211.pdf
Reservation (M, C) kommunstyrelsen 2021-10-05 § 211.pdf
Särskilt yttrande (V) kommunstyrelsen 2021-10-05 § 211.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 97.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder augusti 2021.pdf
Befintliga Ägardirektiv Tyresö bostäder AB.pdf

§139 Digital signering av protokoll

Diarienummer 2021/KS 0213 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Beskrivning av ärendet
Beslutet innebär att digitala underskrifter möjliggörs vid signering av protokoll och att protokollen nu ska arkiveras digitalt från och med införandet av den nya funktionen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 232.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll.pdf
Årskostnad kalkyl.pdf

§140 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

Diarienummer 2021/KS 0262 010

Kommunfullmäktiges beslut
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde Anslag
Förskola 338 078 000 kr
Grundskola 806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg 274 572 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 288 806 000 kr
Äldreomsorg 412 457 000 kr
Gymnasieskola 250 005 000 kr
Vuxenutbildning 28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid 121 764 000 kr
Samhällsbyggnad 161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet 9 263 000 kr
Gemensam verksamhet 249 606 000 kr
Politisk verksamhet 30 710 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023 - 2025 fastställs.
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs, med justering för effekten av att anslaget för verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning har utökats med 800 000 kronor.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. Revisorernas budget för år 2022 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
15. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
16. Möjliggör för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet genom att kommunen arrenderar ut mark.

Centerpartiet deltar inte i beslutspunkterna 4, 8, och 15.

Reservation
Per Carlberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning till förmån för eget budgetförslag.

Anki Svensson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning till förmån för eget budgetförslag.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig för de tjänstgörande kristdemokratiska ledamöternas räkning till förmån för eget budgetförslag.

Särskilt yttrande
Mikael Ordenius (MP) och Mats Lindblom (L) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Steele (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Inger Gemicioglu (V) lämnar en röstförklaring, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess årligen revideras. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2022-2025 inkluderande målområden 2022-2032, budget för 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har ärendet kompletterats med ett förslag från fullmäktiges presidium om revisorernas budget för år 2022.
Ärendet har även kompletterats med alternativa kommunplaneförslag från Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna samt förslag på tilläggsbudget från Centerpartiet.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde Anslag
Förskola 338 078 000 kr
Grundskola 806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg 274 572 000 kr
Funktionsnedsättning 288 006 000 kr
Äldreomsorg 412 457 000 kr
Gymnasieskola 250 005 000 kr
Vuxenutbildning 28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid 121 764 000 kr
Samhällsbyggnad 161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet 9 263 000 kr
Gemensam verksamhet 249 606 000 kr
Politisk verksamhet 30 710 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Yttrande
Ärendets gång
Ärendet inleds med anföranden från representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige. Därefter fortsätter ärendet att behandlas nämndvis där tilläggs-och ändringsyrkanden som berör den aktuella nämndens arbetsområde behandlas efter avslutad debatt. Sist behandlas kommunstyrelsen och då fattas även beslut i ärendet.

Inledning
Inledningsanföranden hålls av Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Mikael Ordenius (MP), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V) och Ulf Perbo (KD).

Barn-och utbildningsnämnden
Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L), Inger Gemicioglu (V), Jeanette Hellmark (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Lilian Nylinder (MP), Anna Steele (C), Bjarne Vifell (SD) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.


Äldre-och omsorgsnämnden
Tony Thorén (L), Tina Rosén (V), Peter Freij (M), Torbjörn Skarin (M), Susann Ronström (S), Lilian Nylinder (MP), Anna Steele (C), Ronnie Norén (SD), Martin Nilsson (S), Anders Wickberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.


Kultur-och fritidsnämnden
Mikael Ordenius (MP), Alexander Enkvist (L), Anna Steele (C), Johan Carlsson (SD), Erkki Vesa (M), Katarina Helling (S), Lena Hallberg (V), Mats Lindblom (L), Anders Wickberg (SD), Hampus Degramo (M) och Martin Nilsson (S) yttrar sig.


Byggnadsnämnden
Lennart Jönsson (S) adjungerad, Alexander Enkvist (L), Mikael Onegård (M) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.


Arbetsmarknads-och socialnämnden
Ajda Asgari (MP), Dick Bengtson (M), Tina Rosén (V), Christoffer Holmström (S), Anna Steele (C), Ulrica Riis-Pedersen (C), Jörgen Nilsson (SD) och Tony Thorén (L) yttrar sig.


Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), Anna Steele (C), Lena Hallberg (V), Fredrik Bergkuist (M), Ajda Asgari (MP), Agneta Hansson (L), Bjarne Vifell (SD) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.


Kommunstyrelsen
Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mats Fält (M), Per Carlberg (SD) och Alfonso Morales (S) yttrar sig.


Yrkande
Yrkanden inledning
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.
Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan. I det fall att Vänsterpartiets egen budget faller stöder Inger Gemicioglu (V) kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till kommunplan.
Yrkanden barn-och utbildningsnämnden

Jannice Rockstroh (S), Åsa de Mander (L) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör barn-och utbildningsnämndens område.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till de delar av Vänsterpartiets förslag till kommunplan som berör barn-och utbildningsnämndens område.

Jeanette Hellmark (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas förslag till kommunplan som berör barn-och utbildningsnämndens område.

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Steele (C) yrkar bifall till de delar av Centerpartiets förslag till tilläggsbudget som berör barn-och utbildningsnämndens område.

Tilläggsyrkanden barn-och utbildningsnämnden
Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Vänsterpartiet
1. BuN från 1 januari 2022 inrätta en tjänst som genuspedagog, 700 tkr.
Centerpartiet
2. Förskolepedagoglyftet 400 tkr.
3. Lärmiljöer och kognitiv utemiljö på lika villkor 940 tkr.

Sverigedemokraterna
4. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal i skolan och barnomsorgen måste kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska.
5. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så närproducerad mat så som kött och andra basvaror är primärt val vid upphandling.
6. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att kommunens förskolor och skolor inte använder sig av könsneutral genuspedagogik.


Verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

Moderaterna
7. att Inom den ekonomiska ramen höja skolpengen med 5 miljoner kr för ökad trygghet och måluppfyllelse.
Vänsterpartiet
8. Skolpengen (grundersättning per elev) förstärks med 9 mnkr.
9. Det centrala stödet verksamhetsstöd/tilläggsbelopp förstärks med 4,50 mnkr.
10. Modersmålsundervisningen tillförs 1 mnkr.
11. Elevhälsan förstärks med 3 mnkr.
12. Det socioekonomiska tillägget utökas med 1 mnkr.
Centerpartiet
13. Cybersäkerhet/nätmobbning 750 tkr.
14. Skolpedagoglyftet, totalt 260 tkr.
15. Kognitiv utemiljö på lika villkor 1,5 mnkr.

Sverigedemokraterna
16. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så att undervisning individanpassas så elever med liknande prestationsförmåga och behov studerar tillsammans
17. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att endast anställa rektorer med yrkeserfarenhet inom pedagogiken
18. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett antal administrativa lärarassistenttjänster i grundskolan
19. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsätta riktade resurser till skolorna för att anställa fler studievägledare, sjuksköterskor och kuratorer
20. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse att inget ritualslaktat kött serveras i de kommunala skolornas matsalar
21. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka svenskundervisningen för de barn som behöver detta stöd
22. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att tillse så åtgärder tas gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser
23. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka idrottsundervisningen för grundskoleelever till att innehålla något moment varje dag
24. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa jourskola för elever som på grund av långvariga sociala problem inte fungerar i den vanliga skolan
25. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en total nolltolerans mot mobbning i skolan i kombination med ett program för att uppfylla detta
26. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en plan för att uppnå ordning och reda samt högre grad av disciplin i skolan
27. att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa två ambulerande trygghetsvärdar till kommunens grundskolor
28. att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta en förberedelseskola i Tyresö
29. att Barn- och utbildningsnämnden får i uppgift att införa aktiv omplacering av elever som utsätter andra elever för hot om grovt våld eller våldshandlingar

Yrkanden äldre-och omsorgsnämnden
Tony Thorén (L) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Tina Rosén (V) yrkar bifall till de delar av Vänsterpartiets förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Peter Freij (M) och Torbjörn Skarin (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Anna Steele (C) yrkar bifall till de delar av Centerpartiets förslag till tilläggsbudget som berör äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Ronnie Norén (SD) och Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör äldre-och omsorgsnämndens verksamhetsområden.


Tilläggsyrkanden äldre-och omsorgsnämnden
Verksamhetsområde 4 Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiet
30. Ökad personaltäthet på LSS gruppboenden, 2 mnkr
31. Arbetet med komplexa ärenden tillförs ytterligare 500 tkr (utöver 5,5 mnkr enl. minoritetsstyrets förslag.)
32. Avgiftsfri ledsagarservice införs 1 januari 2022 till en kostnad av 3 mnkr

Moderaterna
33a. att Höja ramen med en miljon kronor. 800.000 kr extra till barn och ungas fritid
33b. att Höja måltidsanslaget med 200.000 kr

Centerpartiet
34. Kvalitetssatsning brukare inom LSS ytterligare 1,5 mnkr.
35. Daglig verksamhet volymökning ytterligare 830 tkr.
36. Personlig assistans ytterligare 520 tkr.
37. Vaken natt Funktionshindersområdet tillför 710 tkr.
38. Volymökning kontaktperson 300 tkr.
39. Daglig verksamhet kvalitethöjning valfrihet 3 mnkr.
Sverigedemokraterna
40. att Äldre- och omsorgsnämnden tar fram strategier för att utöka användandet av välfärdsteknik inom både äldre och funktionshindersverksamheterna
41. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
42. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillse så att avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet återställs till 13 kronor per resa, dock högst 250 kronor per månad


Verksamhetsområde 5 Äldreomsorg

Vänsterpartiet
43. Äldreomsorgen tillförs 3 mnkr för att öka personaltätheten och ha heltid som norm
44. Äldreomsorgen förstärks med 5 mnkr i syfte att sänka taxan.
45. Trygghetslarm ska ges utan biståndsbedömning till alla över 75 år, 1 mnkr
50. Äldre- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur hemtjänsttaxan kan sänkas på ett rättvist sätt

Moderaterna
46. att Inom den ekonomiska ramen anställa en hygiensjuksköterska för att leda, samordna och utveckla det vårdhygieniska arbetet.
47. att Inom den ekonomiska ramen öronmärka 2.5 miljoner kr till bättre mat inom äldreomsorgen med fokus på härliga måltidsupplevelser och högre välbefinnande.
48. att Inom den ekonomiska ramen öronmärka 200.000 kr för en utflyktsverksamhet för äldre inom vård- och omsorgsboende.
49. att Införa språkkrav inom äldreomsorgen.


Sverigedemokraterna
51. att Äldre- och omsorgsnämnden tar fram strategier för att utöka användandet av välfärdsteknik inom både äldre och funktionshindersverksamheterna
52. Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda utbyggnader av trygghets- och seniorboenden
53. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillse så en bred blandning av kommunalt och privat driven äldreomsorg finns i kommunen för en god valfrihet
54. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa träffpunkter för pensionärer enligt Haningemodellen
55. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla verksamheten med terapihundar inom äldreomsorgen
56. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa krav på att all personal inom äldreomsorgen ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på svenska
57. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att införa inköp av dagligvaror via internet inom hemtjänsten samt att brukarna ges möjlighet att själv välja leverantör
58. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna för att införa en enhet för palliativ vård som är separerad från annan vårdverksamhet
59. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en regel för begäran av utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom äldreomsorgen
60. att Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att tillse så att avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet återställs till 13 kronor per resa, dock högst 250 kronor per månad

Yrkanden kultur-och fritidsnämnden
Mikael Ordenius (MP), Alexander Enkvist (L), Katarina Helling (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut som berör kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Lena Hallberg (V) yrkar bifall till de delar av Vänsterpartiets förslag till kommunplan som berör kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområde.
Hampus Degramo (M) och Erkki Vesa (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas förslag till kommunplan som berör kultur-och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Tilläggsyrkanden kultur-och fritidsnämnden

Verksamhetsområde 9 Bibliotek, kultur och fritid, inklusive fritidsgårdar

Vänsterpartiet
61. Pensionärsföreningar och föreningar för funktionsnedsatta får från 1 januari 2022 gratis tillgång till kommunens sammanträdeslokaler., kostnad 400 tkr
62. Avgiftsfri Kulturskola införs från 1 januari 2022, kostnad 2,50 mnkr.
63. En graffittivägg placeras på en lämplig plats i kommunen, 300 tkr

Moderaterna
64. att Stöden till studieförbunden ska tas bort

Sverigedemokraterna
65. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ge Tyresö kommun en aktiv roll vid firandet av traditionella högtider
66. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för en jämn fördelning av resurser mellan pojk- och flickidrott i Tyresö kommun
67. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag för utformning av en multisportanläggning i Tyresö
68. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett kulturens hus för svensk kultur i Tyresö
69. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att centralisera folkbiblioteksverksamheten i Tyresö till ett centraliserat folkbibliotek
70. att Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att verka för ett införande av pendelbåtstrafik mellan Tyresö, närliggande kommuner och Stockholm City

Yrkanden byggnadsnämnden
Alexander Enkvist (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Mikael Onegård (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas förslag till kommunplan som berör byggnadsnämndens verksamhetsområde.

Tilläggsyrkande byggnadsnämnden
Verksamhetsområde 15 Bygglovsverksamhet
Sverigedemokraterna
71. att Byggnadsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förbättra tillsynsverksamheten och om behov finns utöka verksamheten efter utredning


Yrkanden arbetsmarknads-och socialnämnden
Ajda Asgari (MP) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut som berör arbetsmarknads-och socialnämndens verksamhetsområden.

Dick Bengtson (M) yrkar bifall till de delar av Moderaternas förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads-och socialnämndens verksamhetsområden.

Tina Rosén (V) yrkar bifall till de delar av Vänsterpartiets förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads-och socialnämndens verksamhetsområden.
Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till de delar av Sverigedemokraternas förslag till kommunplan som berör arbetsmarknads-och socialnämndens verksamhetsområden.


Tilläggsyrkanden arbetsmarknads-och socialnämnden

Verksamhetsområde 3 Individ-och familjeomsorg

Vänsterpartiet
87. Projektet "Tillsammans för Granängsringen förstärks med 2 socialsekreterare, kostnad 1,30 mnkr
88. 1 mnkr tillförs nämnden till kompetenshöjande insatser för de anställda
Moderaterna
89. att Införa oanmälda hembesök för att identifiera fusk och felaktiga utbetalningar.
Centerpartiet
90. 1 mnkr av beslutade 2.8 mnkr öronmärks för ABC-utbildning till blivande och nyblivna föräldrar.
Sverigedemokraterna
91. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke-medborgare
92. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att införa en handlingsplan för att stävja fusk med försörjningsstöd och bidragsbrott
93. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att ytterligare stärka utbyggnad av HVB-hem i egen regi


Verksamhetsområde 8 Arbete och integration

Moderaterna
94. att Alltid kräva motprestation från den som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Undantag ska endast ske vid synnerliga skäl.
Vänsterpartiet
95. Medel tillförs för ytterligare 5 köpta platser på sociala företag, 400 tkr (utöver de 5 platser som finns i minoritetsstyrets kommunplan)
Sverigedemokraterna
96. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att verka för att statlig myndighet eller annan större statlig verksamhet etableras i Tyresö
97. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag tillsammans med kommunstyrelsen att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen
98. att Arbetsmarknads- och socialnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för etablerandet av ett återvandringskontor

Yrkanden gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP) och Agneta Hansson (L) yrkar bifall till de delar av kommunstyrelsens förslag till beslut som berör gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Anna Steele (C) yrkar bifall till de delar av Centerpartiets förslag till tilläggsbudget som berör gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Lena Hallberg (V) yrkar bifall till de delar av Vänsterpartiets förslag till kommunplan som berör gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Tilläggsyrkanden gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde 6 Gymnasieskola

Vänsterpartiet
72. Praktiksamordnare för yrkes-och introduktionsprogrammen utökas med 1,5 tjänster till en kostnad av 1,4 mnkr
73. En tjänst som specialpedagog inrättas från 1 januari 2022, kostnad 700 tkr.
74. Antalet elevassistenter utökas från 1 januari 2022, kostnad 1 mnkr
75. Nämnden får i uppdrag att anordna studieresa till Auschwitz Birkenau för någon årskurs, kostnad 500 tkr.
78. Specialkompetens 500 tkr.

Moderaterna
76. att Inom den ekonomiska ramen öronmärka 1.2 miljoner kr för att öka tryggheten på gymnasiet.

Centerpartiet
77. Studie- och yrkesvägledare 600 tkr.

Sverigedemokraterna
79. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att införa åtgärder gentemot lärare som påverkar elever i en viss riktning i enlighet med dennes egna politiska preferenser
80. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger extra ekonomiskt stöd till gymnasiesärskolan för att kunna tillgodose flera gymnasiesärskoleelever deras särskilda behov och önskemål under studietiden

Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning

Vänsterpartiet
81. Nämnden får i uppdrag att inrätta en tjänst som speciallärare, kostnad 700 tkr
82. Nämnden får i uppdrag att inrätta en tjänst som kurator, kostnad 700 tkr
Centerpartiet
83. Ökade behov i Vuxenutbildningen 1,6 mnkr.

Sverigedemokraterna
84. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ställa högre krav på asylsökande som får bidrag av kommunen via ett kunskapsprov på SFI och samhällsorientering
85. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att vuxenutbildningen skall vara väl utbyggd och erbjuda medborgarna en god möjlighet till vidareutbildning
86. att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger vuxenutbildningen i uppdrag att stärka samarbetet med det lokala näringslivet

Yrkanden kommunstyrelsen
Ajda Asgari (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunplan samt till Moderaternas tilläggsyrkande om att möjliggöra för n entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet genom att kommunen arrenderar ut mark.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till kommunplan.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Vidare yrkar Per Carlberg (SD) bifall till Moderaternas tilläggsyrkanden om att möjliggöra för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet genom att kommunen arrenderar ut mark och om att att se över avgifter och beräkningsmodell på nytt för Tyresös båtklubbar med rimliga villkor.

Tilläggsyrkanden kommunstyrelsen
Verksamhetsområde 10 Samhällsbyggnad

Moderaterna
99. att Revidera Översiktsplanen gällande ett halverat bostadsmål, det vill säga från 300 planerade bostäder till 150 bostäder per år.
100. att Möjliggöra för en entreprenör att bygga en restaurang vid Strandbadet genom att kommunen arrenderar ut mark.
101. att Se över avgifter och beräkningsmodell på nytt för Tyresös båtklubbar med rimliga villkor.
Sverigedemokraterna
102. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att ett kostnadstak på 200 000 kr ska gälla vid uttag av gatukostnader i kommunen
103. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att den kommunala VA-verksamheten drivs på det för brukarna mest kostnadseffektiva sätt för att trygga god vattenkvalitet och miljö
104. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa ett skönhetsråd
105. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med framtagande av detaljplaner, planera för framtida nyproduktion av skyddsrum
106. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med detaljplanearbete ställa högre krav på att parkeringsplatser byggs under mark istället för ovan mark
107. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en långsammare och mer naturlig befolkningstillväxt samtidigt som satsningar på infrastruktur prioriteras upp
108. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera och se över utbudet av laddningsstationer för elbilar
109. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inventera och riskbedöma förorenade områden samt vara behjälplig när markägare upprättar och genomför saneringsplaner
110. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda sitt så kallade "kommunala veto" mot uppförande av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt äventyrar kommunens intressen
111. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inte finansiera eller medfinansiera elproduktion om en sådan investering inte kan återföras till kommuninvånarna ekonomiskt

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Vänsterpartiet
112. Ks får i uppdrag att inrätta en tjänst som barnombudsman från 1 januari 2022 till en kostnad av 900 tkr
113. Ks får i uppdrag att 2022 reservera 1 mnkr för projekt, som syftar till att öka jämställdheten.

114. Att kommunfullmäktige beslutar att snarast avskaffa LOV (Lagen om valfrihetssystem) och vid upphandling av verksamheter istället använder LOU (lagen om offentlig upphandling), som gör det möjligt för kommunen att komma med anbud i egen regi

Moderaterna
115. att Höja ramen med 5 miljoner kronor till ett trygghetspaket.
116. att Inom den ekonomiska ramen införa en till tjänst på näringslivsenheten för att främja företagen och fler arbetstillfällen.
Centerpartiet
117. Besparing 1 mnkr på att inte göra ännu en förstudie om kommunhuset
118. Ta bort chefsrekryteringstjänsten 900 tkr
119. Två nya tjänster/generalister i servicecenter, 1,3 mnkr
Sverigedemokraterna
120. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vilka områden i Tyresö som är mest utsatta för kriminell aktivitet
121. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka hos Länsstyrelsen om att få installera och utöka kameraövervakning i områden som är särskilt drabbade av kriminalitet
122. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa det av Sverigedemokraterna föreslagna flerpunktsprogrammet för att i hög grad utöka sitt brottsförebyggande arbete
123. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för att rikta mer resurser till grannsamverkansverksamheten i Tyresö kommun
124. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka det ekonomiska stödet till brottsofferjouren
125. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa ett mångkulturellt bokslut som visar på de direkta och indirekta kostnader och intäkter som migrationen orsakar kort- och långsiktigt för Tyresö kommun
126. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa en klädpolicy/neutralitetspolicy för anställda inom Tyresö kommun som innebär förbud mot att bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler under arbetstid
127. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att tillse så kommunens upphandlingar blir avsevärt mer ekonomiskt hållbara, effektiva samt att upphandlingarna blir mer transparent
128. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Tyresö Båtråd omförhandla samtliga arrenderande båtklubbars arrendeavtal samt på nytt utreda arrendeavgifternas nivåer så att dessa avspeglar ideella båtklubbar arrendenivåer i jämförbara kommuner
129. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för stoppad mottagning av nyanlända migranter
130. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nya ordningsföreskrifter som förbjuder tiggeri på särskilt angivna platser inom kommunen där tiggeri förekommer
131. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa arbetsplatser inom kommunens gränser för alla anställda inom kommunen
132. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återställa skattenivån till 19.50 kr 2022 samt att tillse så nämnder och förvaltningar håller ned kostnaderna samt håller sig inom budget
133. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska antalet anställda kommunikatörer till fyra
134. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djurhållning. Allt kött ska komma från djur som bedövats före avblodning
135. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse så samtliga kommunens matsedlar är ursprungsmärka
136. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en flaggpolicy som innebär att endast den svenska flaggan, eventuella gästflaggor och myndighetsspecifika flaggor förs på kommunens byggnader
137. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med att tillse så att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare och upprätthålla hög nivå

Verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet
Moderaterna
138. att Hållbarhetsutskottet slås ihop med Stadsbyggnadsutskottet.
Sverigedemokraterna
139. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar till alla partier som är invalda i fullmäktige
140. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska samtliga partistöd med 10 %
141. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en policy för valaffischering innebärande att kommunen inte upplåter mark eller plats för valaffischering samt inte deltar i ansökan om polistillstånd för valaffischering
142. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett lokalt förbud mot politisk påverkan vid vallokalerna


Tyresö Bostäder AB
Moderaterna
143. att Tyresö bostäder uppdras att omvandla Björkbacken till ungdomslägenheter och seniorlägenheter.
Sverigedemokraterna
144. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna för inrättandet av ett nytt bostadskösystem som prioriterar Tyresöbor
145. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom ägardirektiv ändra Tyresö Bostäders kösystem så att föräldrar kan anmäla sina barn redan från födseln
146. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillse så att nyanlända migranter inte tillåts passera turordningen i Tyresö Bostäders bostadskö
147. att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa en plan för att helt avveckla modulbostäderna i Tyresö

Yrkanden avseende kommunstyrelsens förslag till beslut
Beslutspunkt 1
Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Yrkanden
Vänsterpartiet yrkar att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
Moderaterna och Centerpartiet yrkar att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,45 kronor per skattekrona.

Beslutspunkt 2
Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.

Yrkanden
Målområden och mål för perioden 2022-2025 fastställs enligt Moderaternas förslag

Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs enligt kommunplanen. Bedömningsnivåerna för mål och indikationer får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen. (SD)

Beslutspunkt 3
Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.

Yrkanden
Särskilda uppdrag enligt Moderaternas förslag fastställs.
Särskilda uppdrag enligt Kristdemokraternas förslag fastställs.
Särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Bifalles, därutöver fastställs särskilda uppdrag enligt Vänsterpartiets förslag.

Beslutspunkt 4
Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 5
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde Anslag
Förskola 338 078 000 kr
Grundskola 806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg 274 572 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 288 006 000 kr
Äldreomsorg 412 457 000 kr
Gymnasieskola 250 005 000 kr
Vuxenutbildning 28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid 121 764 000 kr
Samhällsbyggnad 161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet 9 263 000 kr
Gemensam verksamhet 249 606 000 kr
Politisk verksamhet 30 710 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

Yrkanden
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs i enlighet med Kristdemokraternas förslag.
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.
Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs i enlighet med Moderaternas förslag.


Beslutspunkt 6
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023 - 2025 fastställs

Yrkanden
Föreslagna planer för ramanslag fastställs enligt Vänsterpartiets budgetalternativ. Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om vårt förslag till utdebitering och ramanslag röstats ned.
De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 räknas om och fastställs enligt Moderaternas förslag.
De i Kristdemokraternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2021 fastställs.
De i Sverigedemokraternas budget föreslagna planer för ramanslag 2022-2025 fastställs.

Beslutspunkt 7
Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
Inga yrkanden

Beslutspunkt 8
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.

Yrkanden
Resultaträkning m.m.. fastställs i enlighet med Vänsterpartiets budgetalternativ.
Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 (från kommunplan 2022-2025 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Moderaternas förslag.

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs med undantag av följdförändringar orsakade av skillnader mellan Kristdemokraternas alternativa kommunplan och styrets kommunplan.

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 (från kommunplan 2022-2025 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Beslutspunkt 9
Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 10
Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.

Yrkande
Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor. (M)

Beslutspunkt 11
Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 12
Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 13
Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
Inga yrkanden.

Beslutspunkt 14
Revisorernas budget för 2022 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.

Beslutspunkt 15
I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Yrkanden
I övrigt godkänna Vänsterpartiets förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
I övrigt godkänns Moderaternas förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
I övrigt godkänns Kristdemokraternas förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
I övrigt godkänns Sverigedemokraternas förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.

Beslutsgång
Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende barn-och utbildningsnämndens områden
Yrkande 1
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 2
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 3
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 4
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 5
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 6
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 7
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 8
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 9
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 10
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 11
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 12
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 13
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 44 ja, 5 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 14
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 15
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 16
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 17
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 18
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 19
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 20
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 21
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 22
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 23
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 24
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 25
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 26
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 27
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 28
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 29
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 43 ja, 6 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 3.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende äldre-och omsorgsnämndens områden

Yrkande 30
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 31
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 32
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 33a
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 23 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 4.
Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 33b
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja, 22 nej och 3 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 5.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 34
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 43 ja och 8 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 6.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 35
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 7.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 36
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill avslå yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 8.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 37
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 9.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.


Yrkande 38
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 10.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 39
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 11.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 40
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 41
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 42
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 43
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 44
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 45
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 46
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 47
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 48
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 49
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 50
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 12.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 51

Ordföranden ställer inte yrkandet under proposition med motiveringen att kommunfullmäktige avslagit yrkandet under verksamhetsområde 4, omsorg om personer med funktionsnedsättning, yrkande 40.

Yrkande 52
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 53
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 54
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 55
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 56
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 57
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 58
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 59
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 60
Ordföranden ställer inte yrkandet under proposition med motiveringen att kommunfullmäktige avslagit yrkandet under verksamhetsområde 4, omsorg om funktioner med funktionsnedsättning, yrkande 42.

Yrkande 61
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 62
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 63
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 64
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 65
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 66
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 67
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 68
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 69
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 70
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkande avseende byggnadsnämndens verksamhetsområde

Yrkande 71
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende arbetsmarknads-och socialnämndens verksamhetsområden.

Yrkande 87
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 48 ja och 3 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 13.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 88
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 89
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 29 ja, 20 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 14.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 90
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 15.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 91
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 92
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 93
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 94
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 95
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 96
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 97
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 29 ja, 20 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 16.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 98
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Yrkande 72
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 73
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 74
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 75
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 76
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 77
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 17.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 78
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 79
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 80
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 43 ja, 6 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 18.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 81
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 82
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 83
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 46 ja, 3 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 19.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 84
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 85
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 86
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång för tilläggsyrkanden avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden

Yrkande 99
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 32 ja, 16 nej och 3 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 20.

Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 100
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Yrkande 101
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 21.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 102
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 103
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 104
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 105
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 106
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 107
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 108
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 109
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 110
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 111
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 112
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 113
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 114
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 115
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 32 ja, 16 nej och 3 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 22.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 116
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 117
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 118
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 119
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Yrkande 120
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 121
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 122
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 123
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 124
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 43 ja, 6 nej och 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 23.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 125
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 126
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 127
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 128
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 129
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 130
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 131
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 132
Ordföranden ställer inte yrkandet under proposition under detta avsnitt med motiveringen att skattenivån behandlas sist under avsnittet om kommunstyrelsens förslag till beslut, beslutspunkt 1.

Yrkande 133
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 134
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 135
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 136
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 137
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 138
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 139
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 140
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 141
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.
Resultat: 45 ja och 6 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 24.
Kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Yrkande 142
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 143
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 144
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 145
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 146
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Yrkande 147
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.

Beslutsgång kommunstyrelsens förslag till beslut
Beslutspunkt 1

Ordföranden fastställer att det finns tre förslag till beslut. Kommunstyrelsen och Sverigedemokraterna föreslår att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 per skattekrona. Vänsterpartiet föreslår att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona. Moderaterna och Centerpartiet om att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,45 kronor per skattekrona.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 per skattekrona.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,75 per skattekrona.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,45 per skattekrona.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 per skattekrona.

Beslutspunkt 2
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att målområden och mål för perioden 2022-2025 fastställs enligt Moderaternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 3
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att särskilda uppdrag fastställs enligt kommunplansdokumentet.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda uppdrag enligt Moderaternas förslag fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda uppdrag enligt Kristdemokraternas förslag fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda uppdrag som anges för verksamhetsområden fastställs enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att särskilda uppdrag enligt Vänsterpartiets förslag fastställs.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 4
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 5
Verksamhetsområde Förskola
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Förskola fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Förskola fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Förskola fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Grundskola
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Grundskola fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Grundskola fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Grundskola fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Grundskola fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Grundskola fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Individ-och familjeomsorg
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Individ-och familjeomsorg fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Individ-och familjeomsorg fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Individ-och familjeomsorg samt Arbete och Integration fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Individ-och familjeomsorg samt Arbete och Integration fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Individ-och familjeomsorg fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Kommunstyrelsen föreslår att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning fastställs till 288 006 000 kronor. Ordföranden fastställer att kommunfullmäktiges beslut om att bifalla yrkande 33a medför ett tillägg på 800 000 kronor.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning fastställs till 288 806 000 kronor.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning fastställs enligt Moderaternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att fastställa ramanslaget för verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning till 288 806 000 kronor.

Verksamhetsområde Äldreomsorg
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Äldreomsorg fastställs till 412 457 000 kronor enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Äldreomsorg fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Äldreomsorg fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Äldreomsorg fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Äldreomsorg fastställs till 412 457 000 kronor enligt kommunstyrelsens förslag.


Verksamhetsområde Gymnasieskola
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gymnasieskola fastställs till 250 005 000 kronor enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gymnasieskola fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gymnasieskola fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gymnasieskola fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.


Verksamhetsområde Vuxenutbildning
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Vuxenutbildning fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Vuxenutbildning fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Vuxenutbildning fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Vuxenutbildning fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Vuxenutbildning fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Bibliotek, kultur, och fritid
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, och fritid fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, och fritidfastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, och fritid fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, och fritid fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bibliotek, kultur, och fritid fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Samhällsbyggnad fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Samhällsbyggnad fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Samhällsbyggnad fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Bygglovsverksamhet
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bygglovsverksamhet fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bygglovsverksamhet fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Bygglovsverksamhet fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Verksamhetsområde Gemensam verksamhet
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gemensam verksamhet fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gemensam verksamhet fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gemensam verksamhet fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gemensam verksamhet fastställs enligt Moderaternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gemensam verksamhet fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Gemensam verksamhet fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.


Verksamhetsområde Politisk verksamhet
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Politisk verksamhet fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Politisk verksamhet fastställs enligt Kristdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Politisk verksamhet fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att det budgeterade ramanslaget för verksamhetsområde Politisk verksamhet fastställs enligt Centerpartiets förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Vatten och avlopp
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Renhållning
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 6
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023 - 2025 fastställs enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att föreslagna planer för ramanslag fastställs enligt Vänsterpartiets budgetalternativ.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 räknas om och fastställs enligt Moderaternas förslag.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i Kristdemokraternas alternativa kommunplan föreslagna planer för ramanslag 2021 fastställs.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att de i Sverigedemokraternas budget föreslagna planer för ramanslag 2022-2025 fastställs.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 7
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.
Beslutspunkt 8
Kommunstyrelsen föreslår att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs. Ordföranden fastställer att kommunfullmäktiges beslut om att bifalla yrkande 33a medför en justering av huvudförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplan fastställs, med justering för effekten av att anslaget för verksamhetsområde omsorg om personer med funktionsnedsättning har utökats med 800 000 kronor.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning m.m.. fastställs i enlighet med Vänsterpartiets budgetalternativ.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 (från kommunplan 2022-2025 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Moderaternas förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåren 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs med undantag av följdförändringar orsakade av skillnader mellan Kristdemokraternas alternativa kommunplan och styrets kommunplan.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla att resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 (från kommunplan 2022-2025 Tyresö kommun) till kommunplanen räknas om och fastställs enligt Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens reviderade förslag.

Beslutspunkt 9
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 10
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla Moderaternas förslag om att lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutspunkt 11
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 12
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 13
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 14
Berörs ej av andra yrkanden. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller förslaget från fullmäktiges presidium och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Beslutspunkt 15
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Vänsterpartiets förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Moderaternas förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Kristdemokraternas förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige i övrigt vill godkänna Sverigedemokraternas förslag till kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2021-10-21 § 140.pdf
Röstförklaring (V) kommunfullmäktige 2021-10-21 § 140.pdf
Särskilt yttrande (MP, L) kommunfullmäktige 2021-10-21 § 140.pdf
Särskilt yttrande (C) kommunfullmäktige 2021-10-21 § 140.pdf
Tyresö kommunplan 2022-2025 slutlig.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB och dess dotterbolag.pdf
Moderaternas kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022.pdf
Vänsterpartiets kommunplan 2022-2025 med budget för 2022.pdf
Budget för revisionen 2022.pdf
Förslag till kommunplan 2022 SD Tyresö.pdf
Centerpartiet Tilläggsbudget 2022.pdf
Vårt Tyresö - KD´s budgetalternativ för 2022 Slutversion 20211019.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-10-05 § 215.pdf
Kommunplan 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 reviderad 2021-10-04.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 99.pdf