Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-06-02

Sammanträde 2022-06-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till
sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till
sammanträdet.

Interpellationer från tidigare sammanträden
En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 mars. Tina Rosén (V) har lämnat in en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av
ljudlarmet Mosquito. Interpellationen har överlämnats till Tyresö Bostäder
AB:s ordförande Marie Åkesdotter (MP) för besvarande. Interpellationen
bordlades åter vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april.

En ny interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 april. Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) gällande ekonomiskt
bistånd. Interpellationen har överlämnats till arbetsmarknads-och
socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) för besvarande.


Bilagor
Interpellation från Tina Rosén (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) om användandet av Mosquito i kommunens lokaler.pdf
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita
Mattsson (S) om ekonomiskt bistånd.pdf

3 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.
Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya avsägelser lämnats in till
sammanträdet.

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Martin Johem (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter
Henrik Oscarsson (M).

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Bengt Verlestam (M)
ny revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper från och
med 1 juli 2022
Maud Rosendahl (M)
ny revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper från och
med 1 juli 2022
Anna-Lena Bohm (M)
ny ersättare i arbetsmarknads-och socialnämnden efter Henrik Oscarsson (M)

4 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till
sammanträdet.

5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021

Diarienummer 2022/KS 0071 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens
verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna
har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen
redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och
hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 59.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Revisionsrapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för
Tyresö kommun 2021.pdf
Revisorernas redogörelse Tyresö kommun 2021.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 17
Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 12
Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 17.pdf
Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.pdf
BUN 220223 § 17, Gemensamt särskilt yttrande (S), (L), (MP).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 7.pdf
Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2021.pdf
Bilagor
5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf (117 kb) 5 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 17.pdf (232 kb) 5 BUN 220223 § 17, Gemensamt särskilt yttrande (S), (L), (MP).pdf (1 737 kb) 5 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 7.pdf (234 kb) 5 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 12 Verksamhetsberättelse 2021.pdf (231 kb) 5 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 21.pdf (124 kb) 5 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 59.pdf (146 kb) 5 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 17 Verksamhetsberättelse 2021.pdf (234 kb) 5 Revisionsrapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf (605 kb) 5 Revisorernas redogörelse Tyresö kommun 2021.pdf (3 726 kb) 5 Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf (110 kb) 5 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf (1 666 kb) 5 Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.pdf (2 480 kb) 5 Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021.pdf (2 658 kb) 5 Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2021.pdf (980 kb) 5 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf (1 879 kb) 5 Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf (1 417 kb) 5 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf (13 142 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf (122 kb)

6 Revisionsberättelse för 2021 och prövning av ansvarsfrihet

Diarienummer 2022/KS 0179

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i
kommunstyrelse och nämnder. Granskningen har genomförts i enlighet med
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente. Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse till
kommunfullmäktige och avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
byggnadsnämnden. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga
nämnder beviljas ansvarsfrihet.
Byggnadsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med en förklaring
rörande revisorernas uttalande i ansvarsfrågan.
Kommunfullmäktiges presidium har beaktat revisionsberättelsen samt det
yttrande som inkommit från byggnadsnämnden och föreslår att fullmäktige
beslutar att styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Revisionsrapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för
Tyresö kommun 2021.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö kommun 2021.pdf
Revisorernas redogörelse för Tyresö kommun 2021.pdf
Begäran om förklaring över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte
tillstyrks.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsberättelse 2021.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse i byggnadsnämnden - Handlingsplan för en
effektivare bygglovsprocess.pdf
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut gällande revisionsberättelse
2021 och prövning av ansvarsfrihet.pdf

7 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM2022-397.051

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2023, men på grund av
behov att implementera förändringar i framförallt byggnadsnämndens delar så
föreslås att taxan börjar gälla redan 1 juli 2022. I översynen har
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts
över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att
för planärenden revideras till gällande marknadsläge och ligga i samma
marknadsnivå som för bygglov för övriga gäller fortsatt indexreglering enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna
uppdateras därför inför 2023 när index blivit känt hösten 2022, vilket beskrivs i
taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför
årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas
den verkställda justeringen.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet, byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 76.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Reservation (KD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk
information_från 2022-07-01.pdf
Tjänsteskrivelse
byggnadsnämnden.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022_med
markerade ändringar.pdf Beslutande organ

8 Pensionspolicyn

Diarienummer 2022/KSP 0011

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP
0090 från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändring av gällande pensionspolicy
som omfattar anställda och förtroendevalda. Bakgrunden är att Sveriges
kommuner och regioner (SKR), Sobona och de fackliga organisationerna
centralt tecknat nytt pensionsavtal, samt att särskilda chefspensionslösningar
inte längre tillämpas i Tyresö kommun. Möjligheten till särskilda
chefspensionslösningar är i och med reviderad pensionspolicy borttaget. Det
finns inga chefer i organisationen som har särskild chefspensionslösning och
därmed påverkas ingen av att möjligheten till särskild chefspension tas bort i
den reviderade pensionspolicyn.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP
0090 från och med 2023-01-01.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 82.docx.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse pensionspolicy.pdf
Pensionspolicy .pdf
Pensionspolicy med ändringsmarkeringar.pdf
Förklaring till ändringsmarkeringar i färg.pdf

9 Klimatplan - Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi

Diarienummer KSM2019-108.210

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för
kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
I Tyresös kommunplan finns mål om att bli en klimatneutral kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har genom uppdraget att revidera den tidigare
klimat-och energistrategin som gavs till kommunstyrelseförvaltningen i februari
2019 tagit fram en klimatplan fram till 2030 som redovisar hur kommunen ska
nå detta mål. Klimatplanen är framtagen med hjälp av verktyget Climate OS
och har med utgångspunkt från Parisavtalet, kommunens koldioxidbudget och
Tyresös förutsättningar brutit ned kommunplanens mål i två konkreta delmål:

1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

Klimatplanen är en färdplan för hela Tyresö och beskriver de omställningar
och åtgärder som krävs för att nå nettonoll utsläpp. Planen är digital och
kommer att uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och
data om hur utsläppsutvecklingen går. Den kommer att finnas tillgänglig på
kommunens hemsida för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del
av för klimatmålen kräver att alla arbetar tillsammans om de ska nås.
Klimatplanen beskriver omställningarna som behöver ske inom 5 kategorier;
transporter, byggnader, energi, arbetsmaskiner och avfall. Transporter står för
76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de
territoriella utsläppen från Tyresö.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för
kommunplanen 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (KD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-04-27 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse_Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_220331.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf
Ordförandeuppdrag Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 klimat- och
energistrategi.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf

10 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0001 004

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt
förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på samma
nivå som vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentsvalet 2019.
En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö
kommun har relativt höga arvodesnivåer jämfört med flertalet kommuner.
Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt
förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 84.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2022-01-31 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022.pdf

11 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2021

Diarienummer 2022/KS 0063 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för
direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade att
godkänna årsredovisningen 2022-03-18 och överlämnar den till
kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisning med
revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund
2021 redovisas i bilagor.


Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 89.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18.pdf
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport PwC.pdf
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2021.pdf
Meddelande om justering.pdf

12 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021

Diarienummer 2022/KS 0066 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra
noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för
förbundets verksamhet 2021. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna
årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i
medlemskommunerna.
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för
Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra
noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 88.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport för Samordningsforbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse för Samordningsforbundet Östra Södertorn.pdf
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

13 Årsredovisning för Södertörns Överförmyndarnämnd 2021

Diarienummer 2022/KS 0065 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd
noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för
nämndens verksamhet 2021. Nämnden beslutade 2022-03-16 att godkänna
årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i
medlemskommunerna.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 90.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 23 Årsredovisning Södertörns
Överförmyndarnämnd2021.pdf
Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 22 Strategi och budget.pdf
Strategi och budget Södertörns Överförmyndarnämnd2022.pdf
Revisionsberättelse_Haninge_kommun_2021.pdf

14 Riktade statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/KS 0108 007

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag
noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder
för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för
hantering av riktade statsbidrag”.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade
statsbidragen som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska även ange
vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga
statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag
noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder
för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för
hantering av riktade statsbidrag”.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 86.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Riktade statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 - Riktade statsbidrag 2022.pdf

15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2022

Diarienummer 2022/KS 0017 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden
redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet
innefattas. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En
avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och
9 § LSS. Rapporteringen gäller perioden 1 januari - 31 mars 2022.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 36.pdf
Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf
Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 31.pdf
Ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf

§31 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§32 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

Interpellationer från tidigare sammanträden
En interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 mars. Tina Rosén (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av ljudlarmet Mosquito. Interpellationen har överlämnats till Tyresö Bostäder AB:s ordförande Marie Åkesdotter (MP) för besvarande. Interpellationen bordlades åter vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april.

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett skriftligt svar, bilaga. Tina Rosén (V) och Marie Åkesdotter (MP) yttrar sig.

En ny interpellation lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april. Peter Freij (M) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) gällande ekonomiskt bistånd. Interpellationen har överlämnats till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) för besvarande.

Ajda Asgari (MP) lämnar ett skriftligt svar, bilaga. Peter Freij (M), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Bilagor
Interpellation från Tina Rosén (V) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om användandet av Mosquito i kommunens lokaler.pdf
Svar från Tyresö Bostäder ABs ordförande Marie Åkesdotter (MP) på interpellation om användandet av Mosquito i kommunens lokaler.pdf
Interpellation från Peter Freij (M) till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om ekonomiskt bistånd.pdf
Svar från arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) på interpellation om ekonomiskt bistånd.pdf

§33 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Förslagen på fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Inga nya avsägelser har lämnats in till sammanträdet.
Ny ersättare i kommunfullmäktige
Martin Johem (M) har utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Henrik Oscarsson (M).

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Bengt Verlestam (M)
ny revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper från och med 1 juli 2022
Maud Rosendahl (M)
ny revisor för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper från och med 1 juli 2022
Anna-Lena Bohm (M)
ny ersättare i arbetsmarknads-och socialnämnden efter Henrik Oscarsson (M)

§34 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§35 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021

Diarienummer 2022/KS 0071 10

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar görs.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2021. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2021 godkänns.
2. Kommunen avsätter 25 000 000 kr till resultatutjämningsreserven.
3. Ingen överföring av medel för investeringar.

Yttrande
Martin Nilsson (S), Anki Svensson (M), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Inger Gemicioglu (V), Tony Thorén (L), Christoffer Holmström (S), Peter Freij (M), Susann Ronström (S) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Tony Thorén (L), Christoffer Holmström (S), Susann Ronström (S), Anki Svensson (M) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 59.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 21.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Revisionsrapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Revisorernas redogörelse Tyresö kommun 2021.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 17 Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 12 Verksamhetsberättelse 2021.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 17.pdf
Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf
Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021.pdf
Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.pdf
BUN 220223 § 17, Gemensamt särskilt yttrande (S), (L), (MP).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 7.pdf
Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2021.pdf

Bilagor
§ 35 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf (117 kb) § 35 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 17.pdf (232 kb) § 35 BUN 220223 § 17, Gemensamt särskilt yttrande (S), (L), (MP).pdf (1 737 kb) § 35 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 7.pdf (234 kb) § 35 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 12 Verksamhetsberättelse 2021.pdf (231 kb) § 35 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-03-23 § 21.pdf (124 kb) § 35 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 59.pdf (146 kb) § 35 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 17 Verksamhetsberättelse 2021.pdf (234 kb) § 35 Revisionsrapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf (605 kb) § 35 Revisorernas redogörelse Tyresö kommun 2021.pdf (3 726 kb) § 35 Tjänsteskrivelse Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf (110 kb) § 35 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf (1 666 kb) § 35 Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021, gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.pdf (2 480 kb) § 35 Verksamhetsberättelse för barn-och utbildningsförvaltningen 2021.pdf (2 658 kb) § 35 Verksamhetsberättelse för byggnadsnämnden 2021.pdf (980 kb) § 35 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf (1 879 kb) § 35 Verksamhetsberättelse kultur och fritidsförvaltningen.pdf (1 417 kb) § 35 Årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf (13 142 kb) § 35 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf (122 kb)

§36 Revisionsberättelse för 2021 och prövning av ansvarsfrihet

Diarienummer 2022/KS 0179

Kommunfullmäktiges beslut
* Styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse och nämnder. Granskningen har genomförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse till kommunfullmäktige och avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för byggnadsnämnden. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder beviljas ansvarsfrihet.

Byggnadsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med en förklaring rörande revisorernas uttalande i ansvarsfrågan.

Kommunfullmäktiges presidium har beaktat revisionsberättelsen samt det yttrande som inkommit från byggnadsnämnden och föreslår att fullmäktige beslutar att styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Yttrande
Anki Svensson (M) och Mari Schaub-Iggström (S) adjungerad, yttrar sig.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Revisionsrapport avseende granskning av årsbokslut och årsredovisning för Tyresö kommun 2021.pdf
Revisionsberättelse för Tyresö kommun 2021.pdf
Revisorernas redogörelse för Tyresö kommun 2021.pdf
Begäran om förklaring över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse revisionsberättelse 2021.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse i byggnadsnämnden - Handlingsplan för en effektivare bygglovsprocess.pdf
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut gällande revisionsberättelse 2021 och prövning av ansvarsfrihet.pdf

§37 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM2022-397.051

Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet för de moderata tjänstgörande ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet för de centerpartistiska tjänstgörande ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet för de kristdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation lämnad i kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2023, men på grund av behov att implementera förändringar i framförallt byggnadsnämndens delar så föreslås att taxan börjar gälla redan 1 juli 2022. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att för planärenden revideras till gällande marknadsläge och ligga i samma marknadsnivå som för bygglov för övriga gäller fortsatt indexreglering enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2023 när index blivit känt hösten 2022, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet, byggnadsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Yttrande
Mari Schaub-Iggström (S) adjungerad, Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Per Carlberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Nilsson (S) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja.
Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Resultat: 32 ja och 19 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 76.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Reservation (M) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Reservation (KD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Reservation (C) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-07-01.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information byggnadsnämnden.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022_med markerade ändringar.pdf

§38 Pensionspolicyn

Diarienummer 2022/KSP 0011

Kommunfullmäktiges beslut
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP 0090 från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändring av gällande pensionspolicy som omfattar anställda och förtroendevalda. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona och de fackliga organisationerna centralt tecknat nytt pensionsavtal, samt att särskilda chefspensionslösningar inte längre tillämpas i Tyresö kommun. Möjligheten till särskilda chefspensionslösningar är i och med reviderad pensionspolicy borttaget. Det finns inga chefer i organisationen som har särskild chefspensionslösning och därmed påverkas ingen av att möjligheten till särskild chefspension tas bort i den reviderade pensionspolicyn.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP 0090 från och med 2023-01-01.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 82.docx.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse pensionspolicy.pdf
Pensionspolicy .pdf
Pensionspolicy med ändringsmarkeringar.pdf
Förklaring till ändringsmarkeringar i färg.pdf

§39 Klimatplan - Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi

Diarienummer KSM2019-108.210

Kommunfullmäktiges beslut
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Reservation
Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande kristdemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i hållbarhetsutskottet 2022-04-27 § 13.

Beskrivning av ärendet
I Tyresös kommunplan finns mål om att bli en klimatneutral kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har genom uppdraget att revidera den tidigare klimat-och energistrategin som gavs till kommunstyrelseförvaltningen i februari 2019 tagit fram en klimatplan fram till 2030 som redovisar hur kommunen ska nå detta mål. Klimatplanen är framtagen med hjälp av verktyget Climate OS och har med utgångspunkt från Parisavtalet, kommunens koldioxidbudget och Tyresös förutsättningar brutit ned kommunplanens mål i två konkreta delmål:
1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

Klimatplanen är en färdplan för hela Tyresö och beskriver de omställningar och åtgärder som krävs för att nå nettonoll utsläpp. Planen är digital och kommer att uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går. Den kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av för klimatmålen kräver att alla arbetar tillsammans om de ska nås.

Klimatplanen beskriver omställningarna som behöver ske inom 5 kategorier; transporter, byggnader, energi, arbetsmaskiner och avfall. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de territoriella utsläppen från Tyresö.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Yttrande
Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Mathias Tegnér (S) och Gunilla Andersson (V) yttrar sig.

Yrkande
Ajda Asgari (MP), Alexander Enkvist (L), Mathias Tegnér (S) och Gunilla Andersson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (KD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Reservation (SD) kommunstyrelsen 2022-05-10 § 83.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-04-27 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse_Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi_220331.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf
Ordförandeuppdrag Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 klimat- och energistrategi.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf

§40 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0001 004

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på samma nivå som vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har relativt höga arvodesnivåer jämfört med flertalet kommuner.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 84.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2022-01-31 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022.pdf

§41 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2021

Diarienummer 2022/KS 0063 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.*

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade att godkänna årsredovisningen 2022-03-18 och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2021 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 89.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18.pdf
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport PwC.pdf
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2021.pdf
Meddelande om justering.pdf

§42 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021

Diarienummer 2022/KS 0066 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.*

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2021. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 redovisas i bilagor.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 88.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport för Samordningsforbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse för Samordningsforbundet Östra Södertorn.pdf
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§43 Årsredovisning för Södertörns Överförmyndarnämnd 2021

Diarienummer 2022/KS 0065 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.*

Jäv
* Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns överförmyndarnämnd deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2021. Nämnden beslutade 2022-03-16 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 90.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 23 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 22 Strategi och budget.pdf
Strategi och budget Södertörns Överförmyndarnämnd2022.pdf
Revisionsberättelse_Haninge_kommun_2021.pdf

§44 Riktade statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/KS 0108 007

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidragen som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 86.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Riktade statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 - Riktade statsbidrag 2022.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2022

§45 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2022

Diarienummer 2022/KS 0017 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Rapporteringen gäller perioden 1 januari - 31 mars 2022.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 36.pdf
Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf
Ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 31.pdf
Ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL, kvartal 1.pdf