Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-08-25

Sammanträde 2022-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till
sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya avsägelser eller fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

5 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Plankartan är uppdaterad efter kommunfullmäktige den 21 juni 2022.

Återremiss
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan och godkänna marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:
1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att
detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.
2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.

Återremissen besvaras i parallellt med detta avtalsärende återupptaget detaljplaneärende. Samtliga handlingar i avtalsärendet är oförändrade.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 146.pdf
§ 146 Voteringsbilaga.pdf
§ 146 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.docx
Tjänsteskrivelse efter återremiss - Marköverlåtelseavtal för bostäder vid
Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antaganderevidering 220613.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 55.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf

6 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i
flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en
utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida
utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 – 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18
februari 2022 – 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade synpunkter på granskningsförslaget att planhandlingarna
behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning
att nedströms områden inte påverkas negativ när det gäller skyfall.

Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade
avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger
kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar. Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16).

Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen
(2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid
Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Återremiss
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan för
bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:
1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att
detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.
2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.

Återremissen besvaras i bilagd tjänsteskrivelse. Fladdermusutredningen har
kompletterats med efterfrågad inventering. Planerad skyfallshantering för kapacitet att klara 100-års regn förklaras och förtydligas utan komplettering av
dagvattenutredningen. Planbeskrivning och granskningsutlåtande har uppdaterats i berörda avsnitt.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 147.pdf
§ 147 Kommunstyrelsen (M) (C) Reservation.pdf
§ 147 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.docx
Presentation Amaryllis - visad på kommunstyrelsen 22-08-09.pdf
Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid
Amaryllis.docx.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf
Bilagor
6 § 147 Kommunstyrelsen (M)+(C) Reservation.pdf (45 kb) 6 § 147 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.pdf (203 kb) 6 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf (527 kb) 6 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) 6 Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf (3 404 kb) 6 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) 6 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) 6 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) 6 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) 6 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) 6 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) 6 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) 6 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf (2 643 kb) 6 Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf (1 033 kb) 6 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) 6 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) 6 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) 6 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) 6 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) 6 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf (263 kb) 6 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 147.pdf (189 kb) 6 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf (8 kb) 6 Presentation Amaryllis - visad på kommunstyrelsen 22-08-09.pdf (4 056 kb) 6 Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.docx.pdf (723 kb)

7 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som
redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 142.pdf
§ 142 Voteringsbilaga.doc
§ 142 Kommunstyrelsen Reservation (M).pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Bilaga 1. Tyresö 2035 med redaktionella ändringar 220706.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 40.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf
Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

8 Förslag till ny kopieringstaxa

Diarienummer 2022/KS 0130 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige
2013-05-16 § 56.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av kommunens verksamheter.

Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50 kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige
2013-05-16 § 56.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 139.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse ny kopieringstaxa.pdf
Bilaga kopieringstaxa.pdf

9 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2022/KS 0220

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förslår kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagen ändring i § 6 förbundsordningen, 2022-06-22 § 23.

Riksdagen planerar att den 21 juni besluta om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagförslaget innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Näringsidkare ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Det föreslås bli krav på att försäljning endast får ske till personer som är 18 eller äldre samt att det ska finnas tydlig skyltning på försäljningsstället.

Kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på
produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig märkning och rapporteringsskyldighet. Kommunerna ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på marknadsföring.

Kommunerna och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna om ålderskrav.

Då förbundet redan har ansvaret för tillsyn över tobaksprodukter ser förbundet en samordningsvinst i att våra medlemskommuner beslutar att även lägga ansvaret för den tillkommande lagen på förbundet. Förbundet föreslår därför att fullmäktige i våra medlemskommuner beslutar att lägga till ansvaret för lag om tobaksfria nikotinprodukter i § 6 Förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 154.pdf
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Justerat protokoll 220622.pdf
Tjänsteskrivelse SMOFH Ändring av förbundsordning, Tjänsteskrivelse.pdf
Förbundsordning för södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund förslag 2022
tobaksfria nikotinprodukter.docx

10 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Diarienummer 2022/KS 0171 005

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av
Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under
Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.

Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 140.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf
Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer.pdf
Bilaga B - Aktieägarförteckning.pdf
Bilaga C - Bolagsordning.pdf
Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun.pdf
Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun.pdf
Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022.pdf
Bilaga G - Årsredovisning 2021.pdf
Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

11 Sammanträdesdatum kommunfullmäktige 2023

Diarienummer 2017/KS 0175 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2023 fastställs
enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Datum för kommunledningsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden samt för strategidagar har beslutats i kommunledningsutskottet respektive kommunstyrelsen. Inom ramen för detta ärende behandlas datum för kommunfullmäktiges sammanträde.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 150.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KLU KS KF 2023.pdf
Sammanträdesplan 2023.xlsx

12 Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare

Diarienummer 2022/KS 0181 013

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:

1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från
kommunen. Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period som förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta fastställa förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen lämnar önskemål om längre förordnandetid.

Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30. Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Anki Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 december 2026.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:

1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 149.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse förlängning av förordnande som vigselförrättare.pdf

§63 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor har lämnats in till sammanträdet.
Peter Freij (M) ställer en fråga till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om kostnader för ekonomiskt bistånd. Ajda Asgari (MP) besvarar frågan.

Torbjörn Skarin (M) ställer en fråga till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om korttidsplatser på äldreboenden. Tony Thorén (L) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Torbjörn Skarin (M) till äldre-och omsorgsnämndens ordförande Tony Thorén (L) om korttidsplatser på äldreboenden.pdf
Fråga från Peter Freij (M) till arbetsmarknads-och socialnämndens ordförande Ajda Asgari (MP) om kostnader för ekonomiskt bistånd.pdf

§64 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§65 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§66 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya avsägelser eller fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

§67 Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB

Diarienummer KSM-2021-1169-251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande centerpartistiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande kristdemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till marköverlåtelseavtal med Sveafastigheter Bollmoravägen AB för genomförande av framtagen detaljplan för Bostäder vid Amaryllis. Detaljplanen föreslås för antagande samtidigt som avtalet föreslås för godkännande och investeringsmedel för utbyggnaden av allmän plats föreslås tilldelas, dessa behandlas i tre separata ärenden. Exploatören ska strax väster om Tyresö Centrum uppföra fyra flerbostadshus i tre till fem våningar med totalt 178 lägenheter med olika upplåtelseform. Byggnaderna ska uppföras med varierande fasadmaterial, färgsättning och takutformning. Kommunen ska rusta upp den allmänna parken norr om bostadsbebyggelsen och anlägga en ny lokalgata parallellt med Bollmoravägen. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplade till genomförandet av den framtagna detaljplanen för området.

Plankartan är uppdaterad efter kommunfullmäktige den 21 juni 2022.

Återremiss
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan och godkänna marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:
1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.
2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.
Återremissen besvaras i parallellt med detta avtalsärende återupptaget detaljplaneärende. Samtliga handlingar i avtalsärendet är oförändrade.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Marköverlåtöverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis mellan Tyresö kommun och Sveafastigheter Bollmoravägen AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttranden
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Steele (C), Anders Wickberg (SD) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att få en komplett inventering av vilka fladdermöss som finns i området. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Anki Svensson (M) att kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.

Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.
Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras i enlighet med Anki Svenssons (M) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och följande röstordning fastställs. Den som vill avslå yrkandet om återremiss röstar ja, den som vill bifalla yrkandet om återremiss röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, den som vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 2.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 146.pdf
§ 146 Voteringsbilaga.pdf
§ 146 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.docx
Tjänsteskrivelse efter återremiss - Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB.pdf
Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antaganderevidering 220613.pdf
Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf
Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf
Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf
Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 7. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 55.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf

Bilagor
§ 67 § 146 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.pdf (203 kb) § 67 § 146 Voteringsbilaga.pdf (138 kb) § 67 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antaganderevidering 220613.pdf (527 kb) § 67 Bilaga 2. Exploateringsområdet.pdf (511 kb) § 67 Bilaga 3. Marköverlåtelser.pdf (513 kb) § 67 Bilaga 4. Definition av ljus BTA.pdf (281 kb) § 67 Bilaga 5. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 67 Bilaga 6. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 67 Bilaga 7. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 67 Bilaga 8a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 67 Bilaga 8b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 67 Bilaga 9. Inmätningsanvisningar.pdf (692 kb) § 67 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55 (2).pdf (228 kb) § 67 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 55.pdf (228 kb) § 67 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 146.pdf (171 kb) § 67 Marköverlåtelseavtal Amaryllis, slutversion (2022-05-13).pdf (580 kb) § 67 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 55.pdf (8 kb) § 67 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-25 § 67 votering 1.pdf (172 kb) § 67 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-25 § 67 votering 2.pdf (145 kb) § 67 Reservation (C) kommunfullmäktige 2022-08-25 § 67.pdf (208 kb) § 67 Reservation (KD) kommunfullmäktige 2022-08-25 §§ 67-68.pdf (212 kb) § 67 Reservation (M) kommunfullmäktige 2022-08-25 § 67.pdf (130 kb) § 67 Reservation (SD) kommunfullmäktige 2022-08-25 §§ 67-68.pdf (694 kb) § 67 Särskilt yttrande (L) kommunfullmäktige 2022-08-25 §§ 67-68.pdf (377 kb) § 67 Tjänsteskrivelse efter återremiss - Marköverlåtelseavtal för bostäder vid Amaryllis, Sveafastigheter Bollmoravägen AB.pdf (171 kb)

§68 Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis

Diarienummer KSM- 2019-949-214

Kommunfullmäktiges beslut
* Detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande centerpartistiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet för de tjänstgörande kristdemokratiska ledamöternas räkning och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick den 25 september 2019 § 35 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 170-200 bostäder i flerbostadshus längs Bollmoravägen i Lindalen. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 5 maj 2021 - 2 juni 2021. Under samrådet inkom 98 yttranden varav en namnlista.

Det bearbetade planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 18 februari 2022 - 11 mars 2022. Under granskningen inkom 135 yttranden.
Länsstyrelsen hade synpunkter på granskningsförslaget att planhandlingarna behöver kompletteras med mer underlag som stödjer kommunens bedömning att nedströms områden inte påverkas negativ när det gäller skyfall. Planhandlingarna behöver även kompletteras med information hur planerade avrinningsvägar inte försämrar omgivande bebyggelse. Länsstyrelsen ger kommunen rådgivande synpunkter för hur naturvärden behöver hanteras under genomförandeskedet.
Utifrån inkomna granskningsyttranden har planbeskrivningen kompletterats med mer information om hur planförslagets hantering av skyfall och avrinningsvägar påverkar intilliggande områden. Plankartan har justerats med mindre ändringar.

Planhandlingarna har även justerats med redaktionella ändringar.

Ett undersökningssamråd hölls med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund under perioden den (2021-02-08)-(2021-03-16). Detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Bostäder vid Amaryllis kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats med Sveafastigheter.

Återremiss
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut om att anta detaljplan för bostäder vid Amaryllis återremitterades i kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 56 för komplettering av handlingarna med följande:
1. En inventering av fladdermöss under rätt tid på året för att säkerställa att detaljplanen inte strider mot artskyddförordningen.
2. En komplettering av dagvattenutredningen med lösningar som ska klara 100-års regn.

Återremissen besvaras i bilagd tjänsteskrivelse. Fladdermusutredningen har kompletterats med efterfrågad inventering. Planerad skyfallshantering för kapacitet att klara 100-års regn förklaras och förtydligas utan komplettering av dagvattenutredningen. Planbeskrivning och granskningsutlåtande har uppdaterats i berörda avsnitt.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för bostäder vid Amaryllis antas.

Yttranden
Anki Svensson (M), Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anna Steele (C), Anders Wickberg (SD) och Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att få en komplett inventering av vilka fladdermöss som finns i området. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Anki Svensson (M) att kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.

Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anders Wickberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.

Martin Nilsson (S), Mats Lindblom (L), Ajda Asgari (MP), Inger Gemicioglu (V) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras i enlighet med Anki Svenssons (M) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och följande röstordning fastställs. Den som vill avslå yrkandet om återremiss röstar ja, den som vill bifalla yrkandet om återremiss röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 1.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs och följande röstordning fastställs. Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, den som avslå kommunstyrelsens förslag till beslut röstar nej.

Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll, votering 2.
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Särskilda yttranden
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 147.pdf
§ 147 Kommunstyrelsen (M)+(C) Reservation.pdf
§ 147 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.docx
Presentation Amaryllis - visad på kommunstyrelsen 22-08-09.pdf
Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.docx.pdf
Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf
Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf
Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf
Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf
Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf
Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf
Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf
Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf
Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf
Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf
Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf
Bilaga 14. Bullerutredning, BrekkeStrand Akustik (2022-01-12).pdf
Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf
Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf
Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf

Bilagor
§ 68 § 147 Kommunstyrelsen (M)+(C) Reservation.pdf (45 kb) § 68 § 147 Kommunstyrelsen (SD) Reservation.pdf (203 kb) § 68 Bilaga 1. Plankarta DP_Amaryllis Antagande reviderad 220613.pdf (527 kb) § 68 Bilaga 10. Geotekniskt PM, COWI (2021-03-18 rev 2022-01-19).pdf (503 kb) § 68 Bilaga 11. Utredning Fladdermöss, SWECO (2021-2022).pdf (3 404 kb) § 68 Bilaga 12. PM mobilitet och parkering förskola, AFRY (2021-11-16).pdf (1 317 kb) § 68 Bilaga 13a. Dagvattenutredning Amaryllis kvartersmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (2 572 kb) § 68 Bilaga 13b. Dagvattenutredning Amaryllis allmän platsmark, Norconsult (2022-01-21).pdf (3 254 kb) § 68 Bilaga 14. Bullerutredning, Brekke&Strand Akustik (2022-01-12).pdf (9 815 kb) § 68 Bilaga 15. PM_Inventering av ekologiska värden, WSP (2021-12-17).pdf (3 132 kb) § 68 Bilaga 16. PM vitryggig hackspett, WSP (2021-12-02).pdf (123 kb) § 68 Bilaga 17. Kvalitetsprogram, slutversion (2022-05-12).pdf (26 901 kb) § 68 Bilaga 2. Planbeskrivning DP Amaryllis Antagande (2022-07-06).pdf (2 643 kb) § 68 Bilaga 3. Granskningsutlåtande DP Amaryllis (2022-07-06).pdf (1 033 kb) § 68 Bilaga 4. Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf (1 309 kb) § 68 Bilaga 6. Samrådsredogörelse för Amaryllis, januari 2022.pdf (1 189 kb) § 68 Bilaga 7. Grön resplan, Tyréns (2021-12-17).pdf (7 139 kb) § 68 Bilaga 8. Barnkonsekvensanalys, WSP (2021-12-16).pdf (3 925 kb) § 68 Bilaga 9. Riskutredning av Briab Brand & Riskingenjörerna AB (2020-03-31).pdf (427 kb) § 68 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 56.pdf (263 kb) § 68 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 147.pdf (189 kb) § 68 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-06-21 § 56.pdf (8 kb) § 68 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-25 § 68 votering 1.pdf (173 kb) § 68 Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-08-25 § 68 votering 2.pdf (147 kb) § 68 Presentation Amaryllis - visad på kommunstyrelsen 22-08-09.pdf (4 056 kb) § 68 Reservation (C) kommunfullmäktige 2022-08-25 § 68.pdf (209 kb) § 68 Reservation (KD) kommunfullmäktige 2022-08-25 § 68.pdf (212 kb) § 68 Reservation (M) kommunfullmäktige 2022-08-25 § 68.pdf (130 kb) § 68 Reservation (SD) kommunfullmäktige 2022-08-25 §§ 67-68.pdf (694 kb) § 68 Särskilt yttrande (L) kommunfullmäktige 2022-08-25 § 68.pdf (377 kb) § 68 Tjänsteskrivelse efter återremiss - Antagande av detaljplan för bostäder vid Amaryllis.docx.pdf (723 kb)

§69 Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035

Diarienummer KSM-2020-774-212

Kommunfullmäktiges beslut
* Ärendet bordläggs och behandlas vid ett kommande sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till uppdaterad versionen av översiktsplan Tyresö 2035 har tagits fram under våren 2022. Förändringarna av översiktsplanen är att betrakta som redaktionella ändringar och har gjorts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen (2021-12-07 § 272). Syftet med de redaktionella ändringarna är att säkerställa bred politisk acceptans av översiktsplanen och att bibehålla en hög användbarhet.

Inaktuell fakta har reviderats i översiktsplanen. Bostadsmålet och befolkningsprognosen har tagits bort från översiktsplanen. Hänvisningar till nya styrdokument och underlag som har tillkommit efter översiktsplanens antagande och till nya ställningstaganden som gjorts i de dokumenten finns med i det uppdaterade dokumentet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanen Tyresö 2035 antas med nya redaktionella ändringar.

Yttranden
Anita Mattsson (S), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Mikael Ordenius (MP) och Ulf Perbo (KD) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L) och Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M) yrkar att ärendet bordläggs. I det fall att yrkandet om bordläggning faller yrkar Anki Svensson (M) avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. Per Carlberg (SD), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bordlägger ärendet i enlighet med Anki Svenssons (M) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och följande röstordning fastställs. Den som vill avslå yrkandet om bordläggning röstar ja, den som vill bordlägga ärendet röstar nej.
Resultat: 26 ja och 25 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet genom minoritetsbordläggning.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 142.pdf
§ 142 Voteringsbilaga.doc
§ 142 Kommunstyrelsen Reservation (M).pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Bilaga 1. Tyresö 2035 med redaktionella ändringar 220706.pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barnets bästa för Uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-06-29 § 40.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-12-07 § 272.pdf
Särskilt yttrande (M, C) kommunstyrelsen 2021-12-07 § 272.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 61.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §22.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om uppdaterad version av översiktsplan Tyresö 2035.pdf

§70 Förslag till ny kopieringstaxa

Diarienummer 2022/KS 0130 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns kopieringstaxa är i behov av revidering. Kommunkansliet har tagit fram ett nytt förslag eftersom det har efterfrågats från flera av kommunens verksamheter.

Förslaget till ny kopieringstaxa innebär att sida 1-49 är avgiftsfria, sida 50 kostar 100 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida. Den nuvarande kopieringstaxan innebär att sida 1-9 är avgiftsfria, den 10:e sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det 2 kronor per sida.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till ny kopieringstaxa som föreslås träda i kraft 2023-01-01 godkänns.
2. Den nya taxan ersätter kopieringstaxa antagen av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 56.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 139.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 67.pdf
Tjänsteskrivelse ny kopieringstaxa.pdf
Bilaga kopieringstaxa.pdf

§71 Ändring av förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2022/KS 0220

Kommunfullmäktiges beslut
* Ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund förslår kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagen ändring i § 6 förbundsordningen, 2022-06-22 § 23.

Riksdagen planerar att den 21 juni besluta om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 augusti 2022. Lagförslaget innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter.

Näringsidkare ska anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Det föreslås bli krav på att försäljning endast får ske till personer som är 18 eller äldre samt att det ska finnas tydlig skyltning på försäljningsstället.

Kommunerna ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig märkning och rapporteringsskyldighet. Kommunerna ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på marknadsföring. Kommunerna och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna om ålderskrav.

Då förbundet redan har ansvaret för tillsyn över tobaksprodukter ser förbundet en samordningsvinst i att våra medlemskommuner beslutar att även lägga ansvaret för den tillkommande lagen på förbundet. Förbundet föreslår därför att fullmäktige i våra medlemskommuner beslutar att lägga till ansvaret för lag om tobaksfria nikotinprodukter i § 6 Förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändring av § 6 i förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund antas enligt det av förbundet utsända förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 154.pdf
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund Justerat protokoll 220622.pdf
Tjänsteskrivelse SMOFH Ändring av förbundsordning, Tjänsteskrivelse.pdf
Förbundsordning för södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund förslag 2022 tobaksfria nikotinprodukter.docx

§72 Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

Diarienummer 2022/KS 0171 005

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beskrivning av ärendet
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande arbetet. SRF står under Finansinspektionens tillsyn.

Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. Tillträde sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie. Beslut i respektive kommuns fullmäktigeförsamling fattas senast den 31 oktober 2022.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tyresö kommun godkänner att kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01.
2. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 100 kr per aktie.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 140.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 69.pdf
Tjänsteskrivelse Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.pdf
Bilaga A - Aktieägaravtal med tillägg och kommentarer.pdf
Bilaga B - Aktieägarförteckning.pdf
Bilaga C - Bolagsordning.pdf
Bilaga D - Intresseanmälan Upplands-Bro kommun.pdf
Bilaga E - Intresseanmälan Salems kommun.pdf
Bilaga F - Förslag till emissionsbeslut 2022.pdf
Bilaga G - Årsredovisning 2021.pdf
Bilaga H - Revisionsberättelse KPMG 2021.pdf

§73 Sammanträdesdatum kommunfullmäktige 2023

Diarienummer 2017/KS 0175 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2023 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Datum för kommunledningsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden samt för strategidagar har beslutats i kommunledningsutskottet respektive kommunstyrelsen. Inom ramen för detta ärende behandlas datum för kommunfullmäktiges sammanträde.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2023 fastställs.

Yttranden
Mikael Ordenius (MP) yttrar sig.

Yrkanden
Mikael Ordenius (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 150.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KLU KS KF 2023.pdf
Sammanträdesplan 2023.xlsx

§74 Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare

Diarienummer 2022/KS 0181 013

Kommunfullmäktiges beslut
* Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:
1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Jäv
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ger tidsbegränsade förordnanden. Hur lång period som förordnandet gäller varierar men Länsstyrelsen brukar ofta fastställa förordnandetiden till mandatperiodens utgång om inte kommunen lämnar önskemål om längre förordnandetid.

Tyresö kommun har i nuläget tretton borgliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För två av dessa löper förordnandetiden ut 2022-09-30. Dessa två är Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M). Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Anki Svensson. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 december 2026.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
* Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgerliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 december 2026 för:
1. Ulrica Riis-Pedersen (C)
2. Anki Svensson (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 149.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-06-29 § 70.pdf
Tjänsteskrivelse förlängning av förordnande som vigselförrättare.pdf