Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-12-20

Sammanträde 2022-12-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga avsägelser eller förslag på fyllnadsval lämnats in till sammanträdet.

5 Val av revisorer för granskning av kommunensförvaltning och räkenskaper

Diarienummer 2022/KS 0340

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande personer väljs till revisorer för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper perioden 2023-2026:
1. Tommy Karlsson (M)
2. Ingela Carlsson (S)
3. Maud Rosendahl (M)
4. Bengt Verlestam (M)
5. Sven Bergström (S)
2. Tommy Karlsson (M) väljs till ordförande för revisorerna.
3. Ingela Carlsson (S) väljs till vice ordförande för revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige förrättar
följande val av av revisorer för granskning av kommunens förvaltning och
räkenskaper för perioden 2023-2026.

Revisorer
1. Tommy Karlsson (M)
2. Ingela Carlsson (S)
3. Maud Rosendahl (M)
4. Bengt Verlestam (M)
5. Sven Bergström (S)
Ordförande: Tommy Karlsson (M)
Vice ordförande: Ingela Carlsson (S)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 1.pdf

6 Val till barn-och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0341

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till barn-och utbildningsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Klara Watmani (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Jeanette Hellmark (M)
4. Jerry Svensson (S)
5. Sara Granestrand (S)
6. Anna-Karin Löfström (L)
7. Anja Eklund (MP)
8. Sonja Gustafson (M)
9. Joakim Grimborg (KD)
10. Bjarne Vifell (SD)
11. Toni Blomkvist (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Dragan Boban (S)
2. Annika Höglund (S)
3. Alexander Enkvist (L)
4. Lisa Månsson (MP)
5. Anders Isaksson (MP)
6. Ulla Hoffmann (V)
7. Margareta Baxén (M)
8. Daniel Hoffman (M)
9. Maria Stenberg (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Bengt Bäckström (SD)
4. Klara Watmani (S) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
5. Agneta Hansson (L) väljs till 1:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
6. Jeanette Hellmark (M) väljs till 2:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige förrättar
följande val av ledamöter, ersättare och presidium i barn-och utbildningsperioden för perioden 1 januari - 31 december 2023.

Ledamöter
1. Klara Watmani (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Jeanette Hellmark (M)
4. Jerry Svensson (S)
5. Sara Granestrand (S)
6. Anna-Karin Löfström (L)
7. Anja Eklund (MP)
8. Sonja Gustafson (M)
9. Joakim Grimborg (KD)
10. Bjarne Vifell (SD)
11. Toni Blomkvist (SD)

Ersättare
1. Dragan Boban (S)
2. Annika Höglund (S)
3. Alexander Enkvist (L)
4. Lisa Månsson (MP)
5. Anders Isaksson (MP)
6. Ulla Hoffmann (V)
7. Margareta Baxén (M)
8. Daniel Hoffman (M)
9. Maria Stenberg (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Bengt Bäckström (SD)
Ordförande: Klara Watmani (S)
1:e vice ordförande: Agneta Hansson (L)
2:e vice ordförande: Jeanette Hellmark (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 2.pdf

7 Val till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0342

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden väljs 9 ledamöter och 9
ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Christoffer Holmström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Petra Nygren (M)
4. Frida Brännström (S)
5. Mandana Mokhtary (S)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Ingela Carlsson (M)
8. Marika Marklund (KD)
9. Bengt Bäckström (SD)
Följande personer väljs till ersättare:
1. Christoffer Svahn (S)
2. Madeleine Duggin (S)
3. Håkan Andersson (L)
4. Lilian Nylinder (MP)
5. Ulla Hoffmann (V)
6. Ulf Westermark (M)
7. Mats Öhlin (M)
8. Margareta Baxén (M)
9. Daniel Johansson (SD)
4. Christoffer Holmström (S) väljs till ordförande i gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden.
5. Heinz Sjögren (L) väljs till 1:e vice ordförande i gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden
6. Petra Nygren (M) väljs till 2:e vice ordförande i gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december
2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden perioden 1
januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Christoffer Holmström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Petra Nygren (M)
4. Frida Brännström (S)
5. Mandana Mokhtary (S)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Ingela Carlsson (M)
8. Marika Marklund (KD)
9. Bengt Bäckström (SD)

Ersättare
1. Christoffer Svahn (S)
2. Madeleine Duggin (S)
3. Håkan Andersson (L)
4. Lilian Nylinder (MP)
5. Ulla Hoffmann (V)
6. Ulf Westermark (M)
7. Mats Öhlin (M)
8. Margareta Baxén (M)
9. Daniel Johansson (SD)

Ordförande: Christoffer Holmström (S)
1:e vice ordförande: Heinz Sjögren (L)
2:e vice ordförande: Petra Nygren (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 3.pdf

8 Val till arbetsmarknads-och socialnämnden

Diarienummer 2022/KS 0343

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till arbetsmarknads-och socialnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Ajda Asgari (MP)
2. Christoffer Holmström (S)
3. Peter Freij (M)
4. Marghita Applegate (S)
5. Tony Thorén (L)
6. Catarina Östlund (MP)
7. Anna Svensson (V)
8. Mats Fält (M)
9. Cecilia Sköld (KD)
10. Elisabet Mellström (SD)
11. Jörgen Nilsson (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Tomas Forsberg (S)
2. Sanna Stjernefall (S)
3. Kurt-Erik Thorild (S)
4. Maria Karlsson (S)
5. Mats Larsson (L)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Gerd Dufberg (M)
8. Mårten Blix (M)
9. Anna-Lena Bohm (M)
10. David Kern (SD)
11. Tomas Stendius (SD)
4. Ajda Asgari (MP) väljs till ordförande i arbetsmarknads-och socialnämnden.
5. Christoffer Holmström (S) väljs till 1:e vice ordförande i arbetsmarknads-och socialnämnden.
6. Peter Freij (M) väljs till 2:e vice ordförande i arbetsmarknads-och
socialnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i arbetsmarknads-och socialnämnden perioden 1
januari - 31 december 2023.

Ledamöter
1. Ajda Asgari (MP)
2. Christoffer Holmström (S)
3. Peter Freij (M)
4. Marghita Applegate (S)
5. Tony Thorén (L)
6. Catarina Östlund (MP)
7. Anna Svensson (V)
8. Mats Fält (M)
9. Cecilia Sköld (KD)
10. Elisabet Mellström (SD)
11. Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
1. Tomas Forsberg (S)
2. Sanna Stjernefall (S)
3. Kurt-Erik Thorild (S)
4. Maria Karlsson (S)
5. Mats Larsson (L)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Gerd Dufberg (M)
8. Mårten Blix (M)
9. Anna-Lena Bohm (M)
10. David Kern (SD)
11. Tomas Stendius (SD)
Ordförande: Ajda Asgari (MP)
1:e vice ordförande: Christoffer Holmström (S)
2:e vice ordförande: Peter Freij (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 4.pdf

9 Val till äldre-och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0344

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till äldre-och omsorgsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Susann Ronström (S)
2. Tony Thorén (L)
3. Torbjörn Skarin (M)
4. Carl-Johan Karlson (S)
5. Eija Räty (S)
6. Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
7. Lena Elfström (V)
8. Roger Gusthage (M)
9. Giovanna Carlsson (KD)
10. Jörgen Nilsson (SD)
11. Monica Clevesjö (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Andreas Mattisson (S)
2. José Blanco Garcia (S)
3. Anna Flemsten (S)
4. Marie-Louise Larsson (L)
5. Niklas Änglelid (L)
6. Lilian Nylinder (MP)
7. Jan-Åke Svensson (M)
8. Annika Stjärne Westlund (M)
9. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Ingert Molin (SD)
4. Susann Ronström (S) väljs till ordförande i äldre-och omsorgsnämnden.
5. Tony Thorén (L) väljs till 1:e vice ordförande i äldre-och omsorgsnämnden.
6. Torbjörn Skarin (M) väljs till 2:e vice ordförande i äldre-och
omsorgsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i äldre-och omsorgsnämnden perioden 1 januari - 31
december 2023.

Ledamöter
1. Susann Ronström (S)
2. Tony Thorén (L)
3. Torbjörn Skarin (M)
4. Carl-Johan Karlson (S)
5. Eija Räty (S)
6. Henrietta Thyresson Stenqvist (MP)
7. Lena Elfström (V)
8. Roger Gusthage (M)
9. Giovanna Carlsson (KD)
10. Jörgen Nilsson (SD)
11. Monica Clevesjö (SD)

Ersättare
1. Andreas Mattisson (S)
2. José Blanco Garcia (S)
3. Anna Flemsten (S)
4. Marie-Louise Larsson (L)
5. Niklas Änglelid (L)
6. Lilian Nylinder (MP)
7. Jan-Åke Svensson (M)
8. Annika Stjärne Westlund (M)
9. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Ingert Molin (SD)

Ordförande: Susann Ronström (S)
1:e vice ordförande: Tony Thorén (L)
2:e vice ordförande: Torbjörn Skarin (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 5.pdf

10 Val till kultur-och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0345

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till kultur-och fritidsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Alexander Enkvist (L)
2. Mikael Ordenius (MP)
3. Emelie Hedberg (M)
4. Katarina Helling (S)
5. Niklas Wennergren (S)
6. David Westius (S)
7. Hampus Degramo (M)
8. Per Lindén (KD)
9. Johan Carlsson (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Lisa Sigerstad (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Håkan Andersson (L)
4. Anja Eklund (MP)
5. Bo Richter (V)
6. Erkki Vesa (M)
7. Carina Olsson (M)
8. Mats Fält (M)
9. Toni Blomqvist (SD)
4. Alexander Enkvist (L) väljs till ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
5. Mikael Ordenius (MP) väljs till 1:e vice ordförande i kultur-och
fritidsnämnden.
6. Emelie Hedberg (M) väljs till 2:e vice ordförande i kultur-och
fritidsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i kultur-och fritidsnämnden perioden 1 januari - 31
december 2023.

Ledamöter
1. Alexander Enkvist (L)
2. Mikael Ordenius (MP)
3. Emelie Hedberg (M)
4. Katarina Helling (S)
5. Niklas Wennergren (S)
6. David Westius (S)
7. Hampus Degramo (M)
8. Per Lindén (KD)
9. Johan Carlsson (SD)

Ersättare
1. Lisa Sigerstad (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Håkan Andersson (L)
4. Anja Eklund (MP)
5. Bo Richter (V)
6. Erkki Vesa (M)
7. Carina Olsson (M)
8. Mats Fält (M)
9. Toni Blomqvist (SD)

Ordförande: Alexander Enkvist (L)
1:e vice ordförande: Mikael Ordenius (MP)
2:e vice ordförande: Emelie Hedberg (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 6.pdf

11 Val till byggnadsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0346

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till byggnadsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Björn Stenqvist (MP)
3. Mikael Onegård (M)
4. Anna Pasini Frängsmyr (S)
5. Tommy Blomster (S)
6. Olof Wallentin (L)
7. Klas Torstensson (M)
8. Janis Salts (KD)
9. Daniel Johansson (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Saif Abdu-Rahman (S)
2. Jörgen Hasselgren (S)
3. Anders Henjer (L)
4. Vasilis Stark (MP)
5. Helena Jansson (V)
6. Björn Andersson (M)
7. Helena Grimborg (M)
8. Göran Sahlsten (M)
9. Tomas Stendius (SD)
4. Mari Schaub-Iggström (S) väljs till ordförande i byggnadsnämnden.
5. Björn Stenqvist (MP) väljs till 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
6. Mikael Onegård (M) väljs till 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i byggnadsnämnden perioden 1 januari - 31 december
2023.

Ledamöter
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Björn Stenqvist (MP)
3. Mikael Onegård (M)
4. Anna Pasini Frängsmyr (S)
5. Tommy Blomster (S)
6. Olof Wallentin (L)
7. Klas Torstensson (M)
8. Janis Salts (KD)
9. Daniel Johansson (SD)

Ersättare
1. Saif Abdu-Rahman (S)
2. Jörgen Hasselgren (S)
3. Anders Henjer (L)
4. Vasilis Stark (MP)
5. Helena Jansson (V)
6. Björn Andersson (M)
7. Helena Grimborg (M)
8. Göran Sahlsten (M)
9. Tomas Stendius (SD)
Ordförande: Mari Schaub-Iggström (S)
1:e vice ordförande: Björn Stenqvist (MP)
2:e vice ordförande: Mikael Onegård (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 7.pdf

12 Val till valnämnden

Diarienummer 2022/KS 0347

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till valnämnden väljs 7 ledamöter och 7 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Berit Assarsson (M)
4. Börje Eriksson (S)
5. Vasilis Stark (MP)
6. Janis Salts (KD)
7. Elisabet Mellström (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Anna Pasini Frängsmyr (S)
2. Ragnhild Bohman (L)
3. Peter Söderlund (MP)
4. Tina Rosén (V)
5. Mats Öhlin (M)
6. Vakant (M)
7. Bengt Bäckström (SD)
4. Mari Schaub-Iggström (S) väljs till ordförande i valnämnden.
5. Heinz Sjögren (L) väljs till 1:e vice ordförande i valnämnden.
6. Berit Assarsson (M) väljs till 2:e vice ordförande i valnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i valnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.

Ledamöter
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Berit Assarsson (M)
4. Börje Eriksson (S)
5. Vasilis Stark (MP)
6. Janis Salts (KD)
7. Elisabet Mellström (SD)

Ersättare
1. Anna Pasini Frängsmyr (S)
2. Ragnhild Bohman (L)
3. Peter Söderlund (MP)
4. Tina Rosén (V)
5. Mats Öhlin (M)
6. (M)
7. Bengt Bäckström (SD)

Ordförande: Mari Schaub-Iggström (S)
1:e vice ordförande: Heinz Sjögren (L)
2:e vice ordförande: Berit Assarsson (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 8.pdf

13 Val till krisledningsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0348

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Till krisledningsnämnden väljs 3 ledamöter och 3 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Anita Mattsson (S)
2. Mats Lindblom (L)
3. Anki Svensson (M)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Anders Linder (S)
2. Marie Åkesdotter (MP)
3. Per Carlberg (SD)
4. Anita Mattsson (S) väljs till ordförande i krisledningsnämnden.
5. Mats Lindblom (L) väljs till vice ordförande i krisledningsnämnden.
6. Samtliga beslut enligt punkterna 1-5 gäller för perioden 1 januari - 31
december 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i krisledningsnämnden perioden 1 januari - 31
december 2023.
Ledamöter
1. Anita Mattsson (S)
2. Mats Lindblom (L)
3. Anki Svensson (M)
Ersättare
1. Anders Linder (S)
2. Marie Åkesdotter (MP)
3. Per Carlberg (SD)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 9.pdf

14 Val till Södertörns överförmyndarnämnd

Diarienummer 2022/KS 0349

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anna Pasini Frängsmyr (S) väljs till ledamot i Södertörns
överförmyndarnämnd.
2. Maria Stenberg (M) väljs till ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd.
3. Besluten gäller för perioden 1 januari 2023- 31 december 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamot och
ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd perioden 1 januari 2023 - 31
december 2026.

Ledamot
Anna Pasini Frängsmyr (S)
Ersättare
Maria Stenberg (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 10.pdf

15 Val till Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2022/KS 0350

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Anders Linder (S) väljs till ledamot i förbundsdirektionen för Södertörns
brandförsvarsförbund.
2. Erkki Vesa (M) väljs till ersättare i förbundsdirektionen för Södertörns
brandförsvarsförbund.
3. Sven Bergström (S) väljs till revisor för Södertörns brandförsvarsförbund.
4. Samtliga beslut enligt punkterna 1-3 gäller för perioden 1 januari 2023 - 31
december 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamot,
ersättare och revisor i Södertörns brandförsvarsförbund perioden 1 januari
2023 - 31 december 2026.

Ledamot
Anders Linder (S)
Ersättare
Erkki Vesa (M)
Revisor : Sven Bergström (S)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 11.pdf

16 Val till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Diarienummer 2022/KS 0351

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ajda Asgari (MP) väljs till ledamot i Samordningsförbundet Östra
Södertörn.
2. Peter Freij (M) väljs till ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn.
3. Besluten gäller perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamot och
ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn perioden 1 januari 2023 - 31
december 2026.

Ledamot
Ajda Asgari (MP)
Ersättare
Peter Freij (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 12.pdf

17 Val av ledamöter och ersättare samt förslag på revisor till direktionen för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2022/KS 0352

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande väljs till ledamöter:
Susann Ronström (S)
Heinz Sjögren (L)
Erkki Vesa (M)
2. Följande väljs till ersättare:
Kristjan Vaigur (S)
Vakant (MP)
Ingela Carlsson (M)
3. Sven Bergström (S) föreslås till revisor för Södertörns miljö-och
hälskoskyddsförbund. Förslaget överlämnas till Haninge kommun.
4. Samtliga beslut enligt punkterna 1-3 gäller för perioden 1 januari 2023-31
december 2026.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och revisor i Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund perioden 1
januari 2023 - 31 december 2026.

Ledamöter
Susann Ronström (S)
Heinz Sjögren (L)
Erkki Vesa (M)
Ersättare
Kristjan Vaigur (S)
Vakant (MP)
Ingela Carlsson (M)

Förslag till Haninge kommun på revisor: Sven Bergström (S)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 13.pdf

18 Val till förbundsmöten Storsthlm

Diarienummer 2022/KS 0353

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande väljs till ombud:
1.
2.
3.
2. Följande väljs till ersättare
1.
2.
3.

3. Besluten gäller perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse tre ombud och tre ersättare till Storsthlms
förbundsmöten perioden 1 januari 2023 - 31 januari 2026. Vid tidpunkten för
valberedningens sammanträde fanns det fler förslag på ombud än vad det
fanns uppdrag att fördela. Kommunfullmäktiges valberedning har överlämnat
till kommunfullmäktige att hantera nomineringarna avseende ombud och
ersättare till förbundsmöten Storsthlm.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 14.pdf

19 Val till Stiftelsen Tyrestaskogen

Diarienummer 2022/KS 0354

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Mathias Tegnér (S) väljs till ledamot i Stiftelsen Tyrestaskogen.
2. Jan-Åke Svensson (M) väljs till ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen.
3. Besluten gäller perioden 1 januari 2023-31 december 2026.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse en ledamot och en ersättare till Stiftelsen
Tyrestaskogen för perioden 1 januari 2023 - 31 januari 2026.

Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde fanns det fler nomineringar
än vad det fanns uppdrag att fördela och valberedningen överlämnade till
kommunfullmäktige hantera nomineringarna. Därefter har en nominering
återtagits och därmed finns ett fullständigt förslag till beslut enligt följande.

Ledamot
Mathias Tegnér (S)
Ersättare
Jan-Åke Svensson (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 15.pdf

20 Val till Tyresåns vattenvårdsförbund

Diarienummer 2022/KS 0355

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marie Åkesdotter (MP) väljs till ombud till årsstämma.
2. XX väljs till ersättare för ombud till årsstämma.
3. Mats Lindblom (L) väljs till ledamot.
4. Fredrik Bergkuist (M) väljs till ersättare.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse en ledamot, en ersättare, ett ombud till
årsstämman samt en ersättare för ombudet till Tyresåns vattenvårdsförbund.
Valberedningen föreslår att Marie Åkesdotter (MP) väljs till ombud till
årsstämman. Vid tidpunkten för kommunfullmäktiges kallelseutskick finns
inget förslag på ersättare för ombudet.

Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde fanns det fler förslag på
ledamot och ersättare än vad det fanns uppdrag att fördela och valberedningen
överlämnade till kommunfullmäktige hantera nomineringarna.

Därefter har en nominering återtagits och därmed finns ett fullständigt förslag
till beslut enligt följande.

Ledamot
Mats Lindblom (L)

Ersättare
Fredrik Bergkuist (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 16.pdf

21 Val till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Diarienummer 2022/KS 0356

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marie Åkesdotter (MP) väljs till ombud.
2. Björn Andersson (M) väljs till ersättare.
3. Besluten gäller från och med 2023 till och med förbundets årsstämma 2027.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ombud och
ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för perioden från och med 2023 till
och med årsstämman 2027.

Ombud
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare
Björn Andersson (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 17.pdf

22 Val till Svealands Kustvattenvårdsförbund

Diarienummer 2022/KS 0357

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marie Åkesdotter (MP) utses till ombud.
2. Björn Andersson (M) utses till ersättare.
3. Besluten gäller från och med 2023 till och med förbundets årsstämma 2027.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ombud och
ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden från och med 2023
till och med årsstämman 2027.

Ombud
Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare
Björn Andersson (M)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 18.pdf

23 Nominering till Tyresö Bostäder AB:s styrelse

Diarienummer 2022/KS 0358

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande nomineras till ledamöter i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
1. Christina Melzén (L)
2. Mathias Tegnér (S)
3. Kristina Folkesson (S)
4. Karin Ljung (S)
5. Marie Åkesdotter (MP)
6. Chris Helin (M)
7. Björn Andersson (M)
8. Ulf Perbo (KD)
9. Jörgen Nilsson (SD)
2. Följande nomineras till ersättare i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
1. Inger Wolf Sandahl (V)
2. Robert Forsberg (M)
3. Christina Melzén (L) nomineras till ordförande.
4. Mathias Tegnér (S) nomineras till vice ordförande.
5. Besluten enligt punkterna 1-4 gäller från och med ordinarie årsstämma 2023
till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter,
ersättare och presidium i Tyresö Bostäder AB för perioden från och med
ordinarie årsstämma 2023 till slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter
1. Christina Melzén (L)
2. Mathias Tegnér (S)
3. Kristina Folkesson (S)
4. Karin Ljung (S)
5. Marie Åkesdotter (MP)
6. Chris Helin (M)
7. Björn Andersson (M)
8. Ulf Perbo (KD)
9. Jörgen Nilsson (SD)

Ersättare
1. Inger Wolf Sandahl (V)
2. Robert Forsberg (M)

Ordförande: Christina Melzén (L)
Vice ordförande: Mathias Tegnér (S)

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 19.pdf

24 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (1970:998) FBL

Diarienummer 2022/KS 0359

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande väljs till gode män i tätortsförhållanden:
1. Bo Furugård (S)
2. Håkan Andersson (L)
3. XX
2. XX väljs till god man i jordbruks-och skogsbruksfrågor.
3. Besluten gäller för perioden 1 januari 2023-31 december 2026.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse tre gode män i frågor om tätortsförhållanden och
en god man i jordbruks-och skogsbruksfrågor för perioden 1 januari 2023 - 31
december 2026. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde har det
kommit in nomineringar till två av fyra uppdrag.

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag.
Gode män i tätortsförhållanden:
1. Bo Furugård (S)
2. Håkan Andersson (L)
3. XX
God man i jordbruks-och skogsbruksfrågor
1. XX

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 20.pdf

25 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0366

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande. Ärendet bereds av kommunstyrelsen på ett
extrainsatt sammanträde den 20 december.

26 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0314 001

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande. Vid tidpunkten för valberedningens
sammanträde var förslaget på regler för ersättares tjänstgöring inte färdigställt.

Ärendet bereds av kommunstyrelsen på ett extrainsatt sammanträde den 20
december.

27 Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2022/KS 0330

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt, 18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet: ”’Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt.’”

Beskrivning av ärendet
Kommunen har, genom ägardirektivet, fastställt ett långsiktigt direktavkastningskrav för Tyresö Bostäder AB på 2,5 - 3,5 procent. Under
2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats genom höga
energikostnader, ökande inflation och höjde räntor. Inför 2023 bedöms den
ekonomiska utmaningen vara stor för bolaget. Därför föreslås ett särskilt
ägardirektiv om att bolaget, på samma sätt som kommunen, ska eftersträva ett
nollresultat för 2023.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en
ny punkt, 18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet: ”’Tyresö Bostäder ska, på
samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett
ekonomiskt resultat som är positivt.’”

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 191.pdf
Tjänsteskrivelse - Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB.pdf
Förslag på ägardirektiv till Tyresö Bostäder -Reviderad efter kommunstyrelsen
2022-12-06.pdf

28 Tillstyrkande av köp av fastighet av Tyresö Bostäder

Diarienummer 2022/KS 0329

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunfullmäktige tillstyrker Tyresö Bostäders förslag till köp av
fastighet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har för avsikt att köpa en fastighet om ca 55 lägenheter.
Fördelar med köpet är flera, dels kommer fastigheten att möjliggöra ett mer
varierat utbud av lägenheter till Tyresöborna inom Tyresö Bostäders regi än
vad som erbjuds idag, dels genererar fastigheten ett bra driftnettotillskott och
dels kommer de genomsnittliga förvaltningskostnaderna per kvm att minska då
fastigheten ligger i ett område där Tyresö Bostäder redan äger och förvaltar
fastigheter.

På kommunstyrelsens sammanträde har Tyresö Bostäders VD, Marie Reinius,
föredragit ärendet och kommunstyrelsen har informerats om
köpeskillingssumman i enlighet med avsiktsförklaringen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
tillstyrker Tyresö Bostäders förslag till köp av fastighet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tillstyrkande av köp av fastighet av Tyresö Bostäder.pdf
Informationsmemorandum Kardemumman.pdf

29 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0325

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas med de av kommunstyrelsen beslutade ändringarna.
2. Bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2023 och ersätter tidigare bestämmelser.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda, och en rad ändringar föreslås. De reviderade
bestämmelserna föreslås träda i kraft 2023-01-01.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas med de av kommunstyrelsen beslutade ändringarna.
2. Bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2023 och ersätter
tidigare bestämmelser.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 196.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-12-06 § 196 A.doc
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-12-06 § 196 B.doc
Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö
kommun - REVIDERAD EFTER KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-06.docx
Bilagor 1-3 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda
med ändringsmarkeringar.pdf

30 Anställning av politiska sekreterare för mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0240

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende föreslås att kommunens under anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av
politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i
fullmäktige enligt bilaga 1.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 197.pdf
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare.pdf

31 Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0241

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under de senaste mandatperioderna. Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige.

En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:

a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om
förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 179.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026.pdf

32 Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KS 0251

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2023.

Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt inom livsmedelsområdet föreslås justeras från 1 470 kronor till 1 490 kronor i 2023 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1280 till 1320 kronor.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 198.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Framsida protokoll 220824.pdf
§ 31 Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf
§ 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf
§ 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf
§ 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf
§ 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf
§ 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf
§ 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf
§ 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf
§ 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf
Bilagor
32 § 31 Budget 2023.pdf (199 kb) 32 § 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf (238 kb) 32 § 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf (244 kb) 32 § 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf (203 kb) 32 § 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf (215 kb) 32 § 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf (211 kb) 32 § 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf (206 kb) 32 § 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf (197 kb) 32 § 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf (217 kb) 32 Framsida protokoll 220824.pdf (346 kb) 32 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 198.pdf (111 kb) 32 Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf (4 122 kb) 32 Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf (104 kb) 32 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) 32 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf (65 kb) 32 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse (2).pdf (152 kb) 32 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 32 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf (66 kb) 32 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 32 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf (61 kb) 32 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf (144 kb) 32 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf (144 kb) 32 Ärende 4, Budget 2023.pdf (425 kb) 32 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf (174 kb) 32 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf (567 kb) 32 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf (204 kb) 32 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf (137 kb) 32 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf (175 kb) 32 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf (138 kb) 32 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (157 kb) 32 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf (89 kb) 32 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 32 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf (66 kb) 32 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) 32 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf (65 kb)

33 Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd

Diarienummer 2022/KS 0295 12

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Halva avgiften, 222 303 kr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och
hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 kr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Beskrivning av ärendet
Många företag drabbades hårt av de nödvändiga restriktioner som infördes kopplat till Coronapandemin. Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner har träffats och diskuterat frågan om eventuellt efterskänkande av tillsynsavgifter inom alkohol samt vissa branscher inom hälsoskydd. Kommunstyrelsens ordförande i ovan nämnda tre kommuner kom under år 2021 överens om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun at efterskänka halva avgiften för år 2021. Nynäshamns kommun och Haninge kommun fattade beslut i slutet av år 2021 medan Tyresö kommun inte hann att fatta det formella beslutet under år 2021. Därför tas detta ärende upp nu under år 2022. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en egen juridisk person. Taxor ska inte skilja sig åt beroende på vilken kommun ett företag befinner sig i, utan lika avgift ska gälla för samtliga företag oavsett om det ligger i Tyresö, Haninge eller Nynäshamn.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att:
1. Halva avgiften, 222 303 kr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och
hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 kr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 199.pdf
Tjänsteskrivelse - Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa
branscher inom hälsoskydd.pdf

34 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/KS 0280 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala
grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande
arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna
arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. Den våldsförebyggande
handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Ärendet har beretts av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 182.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 61.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 99.pdf
Ersättaryttrande (V) GVN 220929.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan - till KS 8 nov 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning GVN.pdf
Tjänsteskrivelse BUN, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning BUN.pdf

35 Riktlinje för hantering av elektroniskt undertecknade handlingar

Diarienummer 2022/KS 0095 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar antas.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 blev det möjligt för verksamheter inom kommunen att skriva under handlingar elektroniskt. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har dessutom beslutat om att protokoll ska undertecknas digitalt och enbart i undantagsfall justeras fysiskt. I takt med att intresset för digitala ärendeprocesser växer lär också användningen av elektroniska underskrifter öka. Mot bakgrund av detta är det viktigt att kommunen antar en riktlinje för hur elektroniskt undertecknade handlingar ska hanteras och bevaras så att deras autenticitet kan styrkas över tid.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinje för bevarande av elektroniskt antas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 208.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade
handlingar.pdf
Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf

36 Förslag på namnbyte på kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Kommunala funktionshindersrådet byter namn till kommunala
tillgänglighetsrådet från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 2022-12-06 § 214 beslutat att utse ledamot, ersättare
och ordförande till kommunala funktionshindersrådet. I samband med beslutet har kommunstyrelsen föreslagit fullmäktige att besluta att kommunala funktionshindersrådet byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet från och med 1 januari 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 214.pdf

37 Förnyat förordnande som vigselförrättare

Diarienummer 2022/KS 0367

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande. Ärendet bereds av kommunstyrelsen på ett
extrainsatt sammanträde den 20 december.

38 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2022/KS 0017 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS per den 30 september 2022.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-08-29 § 68.pdf
Bilaga över ej verkställda beslut för LSS äldre- och omsorgsnämnden 2022 juni.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-08-30 § 73.docx
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-10-25 § 93.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-10-24 § 87.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.pdf
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut september.pdf

39 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 211.pdf
Sverigedemokraterna SY § 211 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer
skollunch till självkostnadspris.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-10-26 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Bilaga KPRs yttrande Skolmåltider.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 97-116.pdf (405 kb)

§93 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§94 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§95 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§96 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Karin Ljung (S) och Martin Nilsson (S) godkänns.
2. Avsägelsen från Jan Viderén (SD) godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Maria Alves Persson (S) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Ljung (S) från och med 1 januari 2023.
4. Heinz Sjögren (L) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Martin Nilsson (S) från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jan Viderén (SD)
Ersättare i kommunfullmäktige.
Karin Ljung (S)
Ersättare i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller från och med 1 januari 2023.
Martin Nilsson (S)
Ledamot i kommunstyrelsen, avsägelsen gäller från och med 1 januari 2023.
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Maria Alves Persson (S)
Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Ljung (S) från och med 1 januari 2023.
Heinz Sjögren (L)
Ny ledamot i kommunstyrelsen efter Martin Nilsson (S) från och med 1 januari 2023.

§97 Val av revisorer för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper

Diarienummer 2022/KS 0340

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande personer väljs till revisorer för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper perioden 2023-2026:
1. Tommy Karlsson (M)
2. Ingela Carlsson (S)
3. Maud Rosendahl (M)
4. Bengt Verlestam (M)
5. Sven Bergström (S)
2. Tommy Karlsson (M) väljs till ordförande för revisorerna.
3. Ingela Carlsson (S) väljs till vice ordförande för revisorerna.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på val av revisorer för granskning av kommunens förvaltning och räkenskaper för perioden 2023-2026.

Revisorer
1. Tommy Karlsson (M)
2. Ingela Carlsson (S)
3. Maud Rosendahl (M)
4. Bengt Verlestam (M)
5. Sven Bergström (S)
Ordförande: Tommy Karlsson (M)
Vice ordförande: Ingela Carlsson (S)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 1.pdf

§98 Val till barn-och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0341

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till barn-och utbildningsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Klara Watmani (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Jeanette Hellmark (M)
4. Jerry Svensson (S)
5. Sara Granestrand (S)
6. Anna-Karin Löfström (L)
7. Anja Eklund (MP)
8. Sonja Gustafson (M)
9. Joakim Grimborg (KD)
10. Bjarne Vifell (SD)
11. Toni Blomkvist (SD)
3. Följande personer väljs till ersättare:
1. Dragan Boban (S)
2. Annika Höglund (S)
3. Alexander Enkvist (L)
4. Lisa Månsson (MP)
5. Anders Isaksson (MP)
6. Ulla Hoffmann (V)
7. Margareta Baxén (M)
8. Daniel Hoffman (M)
9. Maria Stenberg (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Bengt Bäckström (SD)
4. Klara Watmani (S) väljs till ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
5. Agneta Hansson (L) väljs till 1:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
6. Jeanette Hellmark (M) väljs till 2:e vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
7. Samtliga beslut i enlighet med punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i barn-och utbildningsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Klara Watmani (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Jeanette Hellmark (M)
4. Jerry Svensson (S)
5. Sara Granestrand (S)
6. Anna-Karin Löfström (L)
7. Anja Eklund (MP)
8. Sonja Gustafson (M)
9. Joakim Grimborg (KD)
10. Bjarne Vifell (SD)
11. Toni Blomkvist (SD)
Ersättare
1. Dragan Boban (S)
2. Annika Höglund (S)
3. Alexander Enkvist (L)
4. Lisa Månsson (MP)
5. Anders Isaksson (MP)
6. Ulla Hoffmann (V)
7. Margareta Baxén (M)
8. Daniel Hoffman (M)
9. Maria Stenberg (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Bengt Bäckström (SD)
Ordförande: Klara Watmani (S)
1:e vice ordförande: Agneta Hansson (L)
2:e vice ordförande: Jeanette Hellmark (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 2.pdf

§99 Val till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0342

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande personer väljs till ledamöter:
1. Christoffer Holmström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Petra Nygren (M)
4. Frida Brännström (S)
5. Mandana Mokhtary (S)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Ingela Carlsson (M)
8. Marika Marklund (KD)
9. Bengt Bäckström (SD)
Följande personer väljs till ersättare:
1. Christoffer Svahn (S)
2. Madeleine Duggin (S)
3. Håkan Andersson (L)
4. Lilian Nylinder (MP)
5. Ulla Hoffmann (V)
6. Ulf Westermark (M)
7. Mats Öhlin (M)
8. Margareta Baxén (M)
9. Daniel Johansson (SD)
4. Christoffer Holmström (S) väljs till ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
5. Heinz Sjögren (L) väljs till 1:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
6. Petra Nygren (M) väljs till 2:e vice ordförande i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Christoffer Holmström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Petra Nygren (M)
4. Frida Brännström (S)
5. Mandana Mokhtary (S)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Ingela Carlsson (M)
8. Marika Marklund (KD)
9. Bengt Bäckström (SD)


Ersättare
1. Christoffer Svahn (S)
2. Madeleine Duggin (S)
3. Håkan Andersson (L)
4. Lilian Nylinder (MP)
5. Ulla Hoffmann (V)
6. Ulf Westermark (M)
7. Mats Öhlin (M)
8. Margareta Baxén (M)
9. Daniel Johansson (SD)

Ordförande: Christoffer Holmström (S)
1:e vice ordförande: Heinz Sjögren (L)
2:e vice ordförande: Petra Nygren (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 3.pdf

§100 Val till arbetsmarknads-och socialnämnden

Diarienummer 2022/KS 0343

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till arbetsmarknads-och socialnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Ajda Asgari (MP)
2. Christoffer Holmström (S)
3. Peter Freij (M)
4. Marghita Applegate (S)
5. Tony Thorén (L)
6. Catarina Östlund (MP)
7. Anna Svensson (V)
8. Mats Fält (M)
9. Cecilia Sköld (KD)
10. Elisabet Mellström (SD)
11. Jörgen Nilsson (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Tomas Forsberg (S)
2. Sanna Stjernefall (S)
3. Kurt-Erik Thorild (S)
4. Maria Karlsson (S)
5. Mats Larsson (L)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Gerd Dufberg (M)
8. Mårten Blix (M)
9. Anna-Lena Bohm (M)
10. David Kern (SD)
11. Tomas Stendius (SD)
4. Ajda Asgari (MP) väljs till ordförande i arbetsmarknads-och socialnämnden.
5. Christoffer Holmström (S) väljs till 1:e vice ordförande i arbetsmarknads-och socialnämnden.
6. Peter Freij (M) väljs till 2:e vice ordförande i arbetsmarknads-och socialnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i arbetsmarknads-och socialnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Ajda Asgari (MP)
2. Christoffer Holmström (S)
3. Peter Freij (M)
4. Marghita Applegate (S)
5. Tony Thorén (L)
6. Catarina Östlund (MP)
7. Anna Svensson (V)
8. Mats Fält (M)
9. Cecilia Sköld (KD)
10. Elisabet Mellström (SD)
11. Jörgen Nilsson (SD)
Ersättare
1. Tomas Forsberg (S)
2. Sanna Stjernefall (S)
3. Kurt-Erik Thorild (S)
4. Maria Karlsson (S)
5. Mats Larsson (L)
6. Peter Söderlund (MP)
7. Gerd Dufberg (M)
8. Mårten Blix (M)
9. Anna-Lena Bohm (M)
10. David Kern (SD)
11. Tomas Stendius (SD)
Ordförande: Ajda Asgari (MP)
1:e vice ordförande: Christoffer Holmström (S)
2:e vice ordförande: Peter Freij (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 4.pdf

§101 Val till äldre-och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0344

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till äldre-och omsorgsnämnden väljs 11 ledamöter och 11 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Susann Ronström (S)
2. Tony Thorén (L)
3. Torbjörn Skarin (M)
4. Carl-Johan Karlson (S)
5. Eija Räty (S)
6. Henrietta Stenqvist (MP)
7. Lena Elfström (V)
8. Roger Gusthage (M)
9. Giovanna Carlsson (KD)
10. Jörgen Nilsson (SD)
11. Monica Clevesjö (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Andreas Mattisson (S)
2. José Blanco Garcia (S)
3. Anna Flemsten (S)
4. Marie-Louise Larsson (L)
5. Niklas Änglelid (L)
6. Lilian Nylinder (MP)
7. Jan-Åke Svensson (M)
8. Annika Stjärne Westlund (M)
9. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Ingert Molin (SD)
4. Susann Ronström (S) väljs till ordförande i äldre-och omsorgsnämnden.
5. Tony Thorén (L) väljs till 1:e vice ordförande i äldre-och omsorgsnämnden.
6. Torbjörn Skarin (M) väljs till 2:e vice ordförande i äldre-och omsorgsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i äldre-och omsorgsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Susann Ronström (S)
2. Tony Thorén (L)
3. Torbjörn Skarin (M)
4. Carl-Johan Karlson (S)
5. Eija Räty (S)
6. Henrietta Stenqvist (MP)
7. Lena Elfström (V)
8. Roger Gusthage (M)
9. Giovanna Carlsson (KD)
10. Jörgen Nilsson (SD)
11. Monica Clevesjö (SD)
Ersättare
1. Andreas Mattisson (S)
2. José Blanco Garcia (S)
3. Anna Flemsten (S)
4. Marie-Louise Larsson (L)
5. Niklas Änglelid (L)
6. Lilian Nylinder (MP)
7. Jan-Åke Svensson (M)
8. Annika Stjärne Westlund (M)
9. Ewelyn Schlossman Jangrot (M)
10. Ronnie Norén (SD)
11. Ingert Molin (SD)
Ordförande: Susann Ronström (S)
1:e vice ordförande: Tony Thorén (L)
2:e vice ordförande: Torbjörn Skarin (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 5.pdf

§102 Val till kultur-och fritidsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0345

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till kultur-och fritidsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Alexander Enkvist (L)
2. Mikael Ordenius (MP)
3. Emelie Hedberg (M)
4. Katarina Helling (S)
5. Niklas Wennergren (S)
6. David Westius (S)
7. Hampus Degramo (M)
8. Per Lindén (KD)
9. Johan Carlsson (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Lisa Sigerstad (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Håkan Andersson (L)
4. Anja Eklund (MP)
5. Bo Richter (V)
6. Erkki Vesa (M)
7. Carina Olsson (M)
8. Mats Fält (M)
9. Toni Blomqvist (SD)
4. Alexander Enkvist (L) väljs till ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
5. Mikael Ordenius (MP) väljs till 1:e vice ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
6. Emelie Hedberg (M) väljs till 2:e vice ordförande i kultur-och fritidsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i kultur-och fritidsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Alexander Enkvist (L)
2. Mikael Ordenius (MP)
3. Emelie Hedberg (M)
4. Katarina Helling (S)
5. Niklas Wennergren (S)
6. David Westius (S)
7. Hampus Degramo (M)
8. Per Lindén (KD)
9. Johan Carlsson (SD)
Ersättare
1. Lisa Sigerstad (S)
2. Agneta Hansson (L)
3. Håkan Andersson (L)
4. Anja Eklund (MP)
5. Bo Richter (V)
6. Erkki Vesa (M)
7. Carina Olsson (M)
8. Mats Fält (M)
9. Toni Blomqvist (SD)
Ordförande: Alexander Enkvist (L)
1:e vice ordförande: Mikael Ordenius (MP)
2:e vice ordförande: Emelie Hedberg (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 6.pdf

§103 Val till byggnadsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0346

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till byggnadsnämnden väljs 9 ledamöter och 9 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Björn Stenqvist (MP)
3. Mikael Onegård (M)
4. Anna Pasini Frängsmyr (S)
5. Tommy Blomster (S)
6. Olof Wallentin (L)
7. Klas Torstensson (M)
8. Janis Salts (KD)
9. Daniel Johansson (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Saif Abdu-Rahman (S)
2. Jörgen Hasselgren (S)
3. Anders Henjer (L)
4. Vasilis Stark (MP)
5. Helena Jansson (V)
6. Björn Andersson (M)
7. Helena Grimborg (M)
8. Göran Sahlsten (M)
9. Tomas Stendius (SD)
4. Mari Schaub-Iggström (S) väljs till ordförande i byggnadsnämnden.
5. Björn Stenqvist (MP) väljs till 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
6. Mikael Onegård (M) väljs till 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i byggnadsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Björn Stenqvist (MP)
3. Mikael Onegård (M)
4. Anna Pasini Frängsmyr (S)
5. Tommy Blomster (S)
6. Olof Wallentin (L)
7. Klas Torstensson (M)
8. Janis Salts (KD)
9. Daniel Johansson (SD)
Ersättare
1. Saif Abdu-Rahman (S)
2. Jörgen Hasselgren (S)
3. Anders Henjer (L)
4. Vasilis Stark (MP)
5. Helena Jansson (V)
6. Björn Andersson (M)
7. Helena Grimborg (M)
8. Göran Sahlsten (M)
9. Tomas Stendius (SD)
Ordförande: Mari Schaub-Iggström (S)
1:e vice ordförande: Björn Stenqvist (MP)
2:e vice ordförande: Mikael Onegård (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 7.pdf

§104 Val till valnämnden

Diarienummer 2022/KS 0347

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till valnämnden väljs 7 ledamöter och 7 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Berit Assarsson (M)
4. Börje Eriksson (S)
5. Vasilis Stark (MP)
6. Janis Salts (KD)
7. Elisabet Mellström (SD)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Anna Pasini Frängsmyr (S)
2. Ragnhild Bohman (L)
3. Peter Söderlund (MP)
4. Tina Rosén (V)
5. Mats Öhlin (M)
6. Sonja Gustafson (M)
7. Bengt Bäckström (SD)
4. Mari Schaub-Iggström (S) väljs till ordförande i valnämnden.
5. Heinz Sjögren (L) väljs till 1:e vice ordförande i valnämnden.
6. Berit Assarsson (M) väljs till 2:e vice ordförande i valnämnden.
7. Samtliga beslut enligt punkterna 1-6 gäller för perioden 1 januari - 31 december 2023.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i valnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Mari Schaub-Iggström (S)
2. Heinz Sjögren (L)
3. Berit Assarsson (M)
4. Börje Eriksson (S)
5. Vasilis Stark (MP)
6. Janis Salts (KD)
7. Elisabet Mellström (SD)
Ersättare
1. Anna Pasini Frängsmyr (S)
2. Ragnhild Bohman (L)
3. Peter Söderlund (MP)
4. Tina Rosén (V)
5. Mats Öhlin (M)
6. (M)
7. Bengt Bäckström (SD)
Ordförande: Mari Schaub-Iggström (S)
1:e vice ordförande: Heinz Sjögren (L)
2:e vice ordförande: Berit Assarsson (M)
Under sammanträdet redovisar valberedningens ordförande Chris Helin (M) en kompletterande nominering. Sonja Gustafson (M) nomineras till ersättare.
Yttranden
Chris Helin (M) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 8.pdf

§105 Val till krisledningsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0348

Kommunfullmäktiges beslut
1. Till krisledningsnämnden väljs 3 ledamöter och 3 ersättare.
2. Följande väljs till ledamöter:
1. Anita Mattsson (S)
2. Mats Lindblom (L)
3. Anki Svensson (M)
3. Följande väljs till ersättare:
1. Anders Linder (S)
2. Marie Åkesdotter (MP)
3. Per Carlberg (SD)
4. Anita Mattsson (S) väljs till ordförande i krisledningsnämnden.
5. Mats Lindblom (L) väljs till vice ordförande i krisledningsnämnden.
6. Samtliga beslut enligt punkterna 1-5 gäller för perioden 1 januari - 31 december 2023.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i krisledningsnämnden perioden 1 januari - 31 december 2023.
Ledamöter
1. Anita Mattsson (S)
2. Mats Lindblom (L)
3. Anki Svensson (M)
Ersättare
1. Anders Linder (S)
2. Marie Åkesdotter (MP)
3. Per Carlberg (SD)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 9.pdf

§106 Val till Södertörns överförmyndarnämnd

Diarienummer 2022/KS 0349

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anna Pasini Frängsmyr (S) väljs till ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd.
2. Maria Stenberg (M) väljs till ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd.
3. Besluten gäller för perioden 1 januari 2023- 31 december 2026.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamot och ersättare i Södertörns överförmyndarnämnd perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
Ledamot
Anna Pasini Frängsmyr (S)
Ersättare
Maria Stenberg (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 10.pdf

§107 Val till Södertörns brandförsvarsförbund

Diarienummer 2022/KS 0350

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anders Linder (S) väljs till ledamot i förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund.
2. Erkki Vesa (M) väljs till ersättare i förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund.
3. Sven Bergström (S) väljs till revisor för Södertörns brandförsvarsförbund.
4. Samtliga beslut enligt punkterna 1-3 gäller för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamot, ersättare och revisor i Södertörns brandförsvarsförbund perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
Ledamot
Anders Linder (S)
Ersättare

Erkki Vesa (M)
Revisor: Sven Bergström (S)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 11.pdf

§108 Val till Samordningsförbundet Östra Södertörn

Diarienummer 2022/KS 0351

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ajda Asgari (MP) väljs till ledamot i Samordningsförbundet Östra Södertörn.
2. Peter Freij (M) väljs till ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn.
3. Besluten gäller perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamot och ersättare i Samordningsförbundet Östra Södertörn perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
Ledamot
Ajda Asgari (MP)
Ersättare
Peter Freij (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 12.pdf

§109 Val av ledamöter och ersättare samt förslag på revisor till direktionen för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund

Diarienummer 2022/KS 0352

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande väljs till ledamöter:
Susann Ronström (S)
Heinz Sjögren (L)
Erkki Vesa (M)
2. Följande väljs till ersättare:
Kristjan Vaigur (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Ingela Carlsson (M)
3. Sven Bergström (S) föreslås till revisor för Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund. Förslaget överlämnas till Haninge kommun.
4. Samtliga beslut enligt punkterna 1-3 gäller för perioden 1 januari 2023-31 december 2026.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och revisor i Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
Ledamöter
Susann Ronström (S)
Heinz Sjögren (L)
Erkki Vesa (M)

Ersättare
Kristjan Vaigur (S)
Vakant (MP)
Ingela Carlsson (M)
Förslag till Haninge kommun på revisor: Sven Bergström (S)
Under sammanträdet redovisar valberedningens ordförande Chris Helin (M) en kompletterande nominering. Marie Åkesdotter (MP) nomineras till ersättare.

Yttranden
Chris Helin (M) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 13.pdf

§110 Val till förbundsmöten Storsthlm

Diarienummer 2022/KS 0353

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande väljs till ombud
1. Anita Mattsson (S)
2. Christina Melzén (L)
3. Anki Svensson (M)
Följande väljs till ersättare
1. Klara Watmani (S), ersättare för Anita Mattsson (S)
2. Marie Åkesdotter (MP), ersättare för Christina Melzén (L)
3. Peter Freij (M), ersättare för Anki Svensson (M)
3. Besluten gäller perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse tre ombud och tre personliga ersättare till Storsthlms förbundsmöten perioden 1 januari 2023 - 31 januari 2026. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde fanns inget fullständigt förslag till ombud och ersättare.

Under kommunfullmäktiges sammanträde redovisar valberedningens ordförande Chris Helin (M) nomineringarna.

Anita Mattsson (S) föreslås till ombud. Klara Watmani (S) föreslås till ersättare för Anita Mattsson (S).

Christina Melzén (L) föreslås till ombud. Marie Åkesdotter (MP) föreslås till ersättare för Christina Melzén (L).

Anki Svensson (M) föreslås till ombud. Peter Freij (M) föreslås till ersättare för Anki Svensson (M).

Yrkanden
Chris Helin (M) yttrar sig.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 14.pdf

§111 Val till Stiftelsen Tyrestaskogen

Diarienummer 2022/KS 0354

Kommunfullmäktiges beslut
1. Mathias Tegnér (S) väljs till ledamot i Stiftelsen Tyrestaskogen.
2. Jan-Åke Svensson (M) väljs till ersättare i Stiftelsen Tyrestaskogen.
3. Besluten gäller perioden 1 januari 2023-31 december 2026.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse en ledamot och en ersättare till Stiftelsen Tyrestaskogen för perioden 1 januari 2023 - 31 januari 2026.
Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde fanns det fler nomineringar än vad det fanns uppdrag att fördela och valberedningen överlämnade till kommunfullmäktige hantera nomineringarna. Därefter har en nominering återtagits och därmed finns ett fullständigt förslag till beslut enligt följande.
Ledamot
Mathias Tegnér (S)
Ersättare
Jan-Åke Svensson (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 15.pdf

§112 Val till Tyresåns vattenvårdsförbund

Diarienummer 2022/KS 0355

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marie Åkesdotter (MP) väljs till ombud till årsstämman.
2. Uppdraget som ersättare för om årsstämman till årsstämman lämnas vakant och hanteras vid ett kommande sammanträde.
3. Mats Lindblom (L) väljs till ledamot.
4. Fredrik Bergkuist (M) väljs till ersättare.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse en ledamot, en ersättare, ett ombud till årsstämman samt en ersättare för ombudet till Tyresåns vattenvårdsförbund för perioden 2023 till och med årsstämman 2027.

Valberedningen föreslår att Marie Åkesdotter (MP) väljs till ombud till årsstämman. Vid tidpunkten för kommunfullmäktiges sammanträde finns inget förslag på ersättare för ombudet.

Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde fanns det fler förslag på ledamot och ersättare än vad det fanns uppdrag att fördela och valberedningen överlämnade till kommunfullmäktige hantera nomineringarna.

Därefter har en nominering återtagits och därmed finns ett fullständigt förslag till beslut enligt följande.
Ledamot
Mats Lindblom (L)
Ersättare
Fredrik Bergkuist (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordföranden föreslår att uppdraget som ersättare för ombud till årsstämman lämnas vakant och hanteras vid ett kommande sammanträde. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 16.pdf

§113 Val till Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Diarienummer 2022/KS 0356

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marie Åkesdotter (MP) väljs till ombud.
2. Björn Andersson (M) väljs till ersättare.
3. Besluten gäller från och med 2023 till och med förbundets årsstämma 2027.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ombud och ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund för perioden från och med 2023 till och med årsstämman 2027.
Ombud
Marie Åkesdotter (MP)
Ersättare
Björn Andersson (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 17.pdf

§114 Val till Svealands Kustvattenvårdsförbund

Diarienummer 2022/KS 0357

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marie Åkesdotter (MP) utses till ombud.
2. Björn Andersson (M) utses till ersättare.
3. Besluten gäller från och med 2023 till och med förbundets årsstämma 2027.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ombud och ersättare i Svealands kustvattenvårdsförbund för perioden från och med 2023 till och med årsstämman 2027.
Ombud
Marie Åkesdotter (MP)
Ersättare
Björn Andersson (M)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 18.pdf

§115 Nominering till Tyresö Bostäder AB:s styrelse

Diarienummer 2022/KS 0358

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande nomineras till ledamöter i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
1. Christina Melzén (L)
2. Mathias Tegnér (S)
3. Kristina Folkesson (S)
4. Karin Ljung (S)
5. Marie Åkesdotter (MP)
6. Chris Helin (M)
7. Björn Andersson (M)
8. Ulf Perbo (KD)
9. Jörgen Nilsson (SD)
2. Följande nomineras till ersättare i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
1. Inger Wolf Sandahl (V)
2. Robert Forsberg (M)
3. Christina Melzén (L) nomineras till ordförande.
4. Mathias Tegnér (S) nomineras till vice ordförande.
5. Besluten enligt punkterna 1-4 gäller från och med ordinarie årsstämma 2023 till slutet av nästa ordinarie årsstämma.
6. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag på ledamöter, ersättare och presidium i Tyresö Bostäder AB för perioden från och med ordinarie årsstämma 2023 till slutet av nästa ordinarie årsstämma.
Ledamöter
1. Christina Melzén (L)
2. Mathias Tegnér (S)
3. Kristina Folkesson (S)
4. Karin Ljung (S)
5. Marie Åkesdotter (MP)
6. Chris Helin (M)
7. Björn Andersson (M)
8. Ulf Perbo (KD)
9. Jörgen Nilsson (SD)
Ersättare
1. Inger Wolf Sandahl (V)
2. Robert Forsberg (M)
Ordförande: Christina Melzén (L)
Vice ordförande: Mathias Tegnér (S)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 19.pdf

§116 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen (1970:998) FBL

Diarienummer 2022/KS 0359

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande väljs till gode män i tätortsförhållanden:
1. Bo Furugård (S)
2. Håkan Andersson (L)
3. Henrietta Stenqvist (MP)
2. God man i jordbruks-och skogsbruksfrågor:
1. Vakant, hanteras vid ett kommande sammanträde.
3. Besluten gäller för perioden 1 januari 2023-31 december 2026.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har att utse tre gode män i frågor om tätortsförhållanden och en god man i jordbruks-och skogsbruksfrågor för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde har det kommit in nomineringar till två av fyra uppdrag.

Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag.
Gode män i tätortsförhållanden
1. Bo Furugård (S)
2. Håkan Andersson (L)
3. XX
God man i jordbruks-och skogsbruksfrågor
1. XX
Under sammanträdet redovisar valberedningens ordförande Chris Helin (M) en kompletterande nominering. Henrietta Stenqvist (MP) nomineras till god man i frågor om tätortsförhållanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Ordföranden föreslår att uppdraget som god man i jordbruks-och skogsfrågor lämnas vakant och hanteras vid ett kommande sammanträde. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Valberedningen protokollsutdrag 2022-12-07 § 20.pdf

§117 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0366

Kommunfullmäktiges beslut
* Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring i ingressen till det allmänna nämndreglementet föreslås. Syftet är att förenkla administrationen för utskott, råd och beredningar. Ändringen innebär
att det som sägs i det gemensamma reglementet i tillämpliga delar även ska gälla dessa organ och torde i praktiken vara ett förtydligande av vad som redan gäller.
Ändringar i 20 § allmänna nämndreglementet (punkt 2.12) föreslås i syfte att säkra nämndernas beslutsförhet och värna den kommunala demokratin.
Ändringarna i 20 § föreslås eftersom dagens skrivningar inte reglerar den situation som uppstår om en ledamot är frånvarande och ingen ersättare finns
enligt gällande ersättarordning. Dagens skrivningar innebär också att majoriteten alltid är ersättare i första hand, oavsett vem som behöver ersättas, om ingen beslutad ersättarordning finns.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-20 § 224.pdf
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Revidering av gemensamt reglemente (med ändringsmarkeringar).pdf
Revidering av gemensamt reglemente.pdf

§118 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0314 001

Kommunfullmäktiges beslut
* För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-20 § 225.pdf
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 - rättad.pdf

§119 Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2022/KS 0330

Kommunfullmäktiges beslut
* Särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt, 18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet: "'Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt.'"

Beskrivning av ärendet
Kommunen har, genom ägardirektivet, fastställt ett långsiktigt direktavkastningskrav för Tyresö Bostäder AB på 2,5 - 3,5 procent. Under 2022 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats genom höga energikostnader, ökande inflation och höjde räntor. Inför 2023 bedöms den ekonomiska utmaningen vara stor för bolaget. Därför föreslås ett särskilt ägardirektiv om att bolaget, på samma sätt som kommunen, ska eftersträva ett nollresultat för 2023.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att särskilda ägardirektiv för Tyresö Bostäder revideras genom att en ny punkt, 18 som avser 2023 förs in i ägardirektivet: "'Tyresö Bostäder ska, på samma sätt som kommunen, för 2023 eftersträva ett ekonomiskt resultat som är positivt.'"

Yttranden
Anita Mattsson (S) och Peter Freij (M) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 191.pdf
Tjänsteskrivelse - Resultatkrav 2023 för Tyresö bostäder Tyresö Bostäder AB.pdf
Förslag på ägardirektiv till Tyresö Bostäder -Reviderad efter kommunstyrelsen 2022-12-06.pdf

§120 Tillstyrkande av köp av fastighet av Tyresö Bostäder

Diarienummer 2022/KS 0329

Kommunfullmäktiges beslut
* Kommunfullmäktige tillstyrker Tyresö Bostäders förslag till köp av fastighet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder har för avsikt att köpa en fastighet om ca 55 lägenheter.
Fördelar med köpet är flera, dels kommer fastigheten att möjliggöra ett mer varierat utbud av lägenheter till Tyresöborna inom Tyresö Bostäders regi än vad som erbjuds idag, dels genererar fastigheten ett bra driftnettotillskott och dels kommer de genomsnittliga förvaltningskostnaderna per kvm att minska då fastigheten ligger i ett område där Tyresö Bostäder redan äger och förvaltar fastigheter.

På kommunstyrelsens sammanträde har Tyresö Bostäders VD, Marie Reinius, föredragit ärendet och kommunstyrelsen har informerats om köpeskillingssumman i enlighet med avsiktsförklaringen.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker Tyresö Bostäders förslag till köp av fastighet.

Yttranden
Karin Ljung (S) yttrar sig.

Yrkanden
Karin Ljung (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tillstyrkande av köp av fastighet av Tyresö Bostäder.pdf
Informationsmemorandum Kardemumman.pdf

§121 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0325

Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas med de av kommunstyrelsen beslutade ändringarna.
2. Bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2023 och ersätter tidigare bestämmelser.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av mandatskiftet har en översyn gjorts av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, och en rad ändringar föreslås. De reviderade bestämmelserna föreslås träda i kraft 2023-01-01.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Förslag till revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, inklusive bilagor 1-3, antas med de av kommunstyrelsen beslutade ändringarna.
2. Bestämmelserna börjar gälla från och med 1 januari 2023 och ersätter tidigare bestämmelser.

Yttranden
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Tina Rosén (V), Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Christina Melzén (L), Mari Schaub-Iggström (S), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD) och Omar Danakill (V) yttrar sig.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att skrivningen "ordförandeberedningar inför sammanträden" på sida fyra, punkt 2, andra stycket i riktlinjen Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun, tas bort.

Per Carlberg (SD), Fredrik Bergkuist (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) biträder Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ajda Asgari (MP), Christina Melzén (L) och Mari Schaub-Iggström (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Per Carlberg (SD) yrkar att ersättning till hållbarhetsutskottets ordförandes arvode ändras till 15 % av heltidsarvode i bilaga 1-3. Fredrik Bergkuist (M) och Ulf Perbo (KD) biträder Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande. Ajda Asgari (MP), Christina Melzén (L) och Mari Schaub-Iggström (S) yrkar avslag till Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Tina Rosén (V), Martin Nilsson (S), Ajda Asgari (MP), Christina Melzén (L), Mari Schaub-Iggström (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omar Danakill (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande, därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill avslå ändringsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla ändringsyrkandet röstar nej.
Resultat: 30 ja, 30 nej, 1 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (KL kap 5 § 56). Med ordförandes utslagsröst avslår kommunfullmäktige Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande, därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller detsamma. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill avslå ändringsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla ändringsyrkandet röstar nej.

Resultat: 30 ja, 30 nej, 1 avstår. Hur var och en röstat framgår ut bilagt omröstningsprotokoll.

Med ordförandes utslagsröst avslår kommunfullmäktige Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-12-20 § 121.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 196.pdf
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-12-06 § 196 A.doc
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-12-06 § 196 B.doc
Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun.pdf
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun - REVIDERAD EFTER KOMMUNSTYRELSEN 2022-12-06.docx
Bilagor 1-3 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda med ändringsmarkeringar.pdf

§122 Anställning av politiska sekreterare för mandatperioden 2023-2026

Diarienummer 2022/KS 0240

Kommunfullmäktiges beslut
* Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
I detta ärende föreslås att kommunens under mandatperioden 2023-2026 anställer politiska sekreterare som ska ge stöd åt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 får från och med 1 januari 2023 tillgång till stöd av politisk sekreterare. Tjänsterna fördelas proportionellt baserat på antal mandat i fullmäktige enligt bilaga 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 197.pdf
Tjänsteskrivelse Anställning av politiska sekreterare.pdf

§123 Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023- 2026

Diarienummer 2022/KS 0241

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås ett bidrag till aktiva lokala ungdomsförbund på samma sätt som gällt under de senaste mandatperioderna. Bidraget avser att stimulera till politisk verksamhet genom att utgöra en grundtrygghet för politiska ungdomsförbund vars moderparti finns representerat i kommunfullmäktige.
En förutsättning för att få bidraget är att ungdomsförbundet gör en årlig ansökan till kommunstyrelsen, att partiet har ett lokalt ungdomsförbund som är aktivt samt att bidraget används för det lokala arbetet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
3. Ungdomsförbunden till de partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 kan från och med 1 januari 2023 ansöka om ett årligt lokalt ungdomsförbundsbidrag om 8000 kronor i grundbidrag samt ytterligare 800 kronor per mandat i kommunfullmäktige under förutsättning att:
a. Partiet har representation i fullmäktige under ansökningsåret,
b. Det finns ett lokalt ungdomsförbund,
c. Bidraget används i det lokala arbetet,
d. Ungdomsförbundet är aktivt.
2. Chefen för kommunkansliet får besluta ifråga om ansökningarna om förutsättningarna enligt punkt 1 är uppfyllda. Till ansökan ska bifogas en redovisning över ungdomsförbundets aktiviteter under föregående år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 19 Politisk verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 179.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 82.pdf
Tjänsteskrivelse - Beslut om bidrag till ungdomsförbunden under mandatperioden 2023-2026.pdf

§124 Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Diarienummer 2022/KS 0251

Kommunfullmäktiges beslut
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun att anta föreslagna taxor samt att de ska gälla från och med den 1 januari 2023.
Förslaget innebär en justering av förbundets timavgifter. Taxorna för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt inom livsmedelsområdet föreslås justeras från 1 470 kronor till 1 490 kronor i 2023 års taxa. Övriga timavgifter föreslås justeras från 1280 till 1320 kronor.
Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Följande reviderade taxor, i enlighet med förbundsdirektionens beslut 2022-08-24 §§ 32-39, antas:
a) Taxa för Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken
b) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobakfria nikotinprodukter
c) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområde
d) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
e) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer
f) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter
g) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen
h) Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2. Samtliga taxor enligt a-h ovan ska tillämpas från och med den 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 198.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf
Framsida protokoll 220824.pdf
§ 31 Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, Budget 2023.pdf
Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf
§ 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf
§ 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf
§ 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf
§ 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf
§ 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf
§ 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf
§ 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf
§ 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf
Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf

Bilagor
§ 124 § 31 Budget 2023.pdf (199 kb) § 124 § 32 Taxa prövning och tillsyn enligt miljöbalken.pdf (238 kb) § 124 § 33 Taxa arbete enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter.pdf (244 kb) § 124 § 34 Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.pdf (203 kb) § 124 § 35 Taxa kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf (215 kb) § 124 § 36 Taxa lagen om sprängämnesprekursorer.pdf (211 kb) § 124 § 37 Taxa offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.pdf (206 kb) § 124 § 38 Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen.pdf (197 kb) § 124 § 39 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.pdf (217 kb) § 124 Framsida protokoll 220824.pdf (346 kb) § 124 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 198.pdf (111 kb) § 124 Protokoll från direktionens sammanträde 2022-08-24.pdf (4 122 kb) § 124 Tjänsteskrivelse Revidering av taxor 2023 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde.pdf (104 kb) § 124 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023, tjänsteskrivelse.pdf (151 kb) § 124 Ärende 10, Taxa animaliska biprodukter 2023.pdf (65 kb) § 124 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse (2).pdf (152 kb) § 124 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 124 Ärende 11, Taxa strålskyddslagen 2023.pdf (66 kb) § 124 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 124 Ärende 12, Taxa internationella hot 2023.pdf (61 kb) § 124 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse - kopia.pdf (144 kb) § 124 Ärende 4, Budget 2023, tjänsteskrivelse.pdf (144 kb) § 124 Ärende 4, Budget 2023.pdf (425 kb) § 124 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 1.pdf (174 kb) § 124 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, bilaga 2.pdf (567 kb) § 124 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023, tjänsteskrivelse.pdf (204 kb) § 124 Ärende 5, Taxa Miljöbalken 2023.pdf (137 kb) § 124 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023, tjänsteskrivelse.pdf (175 kb) § 124 Ärende 6, Taxa alkohol och tobak 2023.pdf (138 kb) § 124 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (157 kb) § 124 Ärende 7, Taxa Livsmedel 2023.pdf (89 kb) § 124 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 124 Ärende 8, Taxa receptfria läkemedel 2023.pdf (66 kb) § 124 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023, tjänsteskrivelse.pdf (152 kb) § 124 Ärende 9, Taxa Sprängämnesprekursorer 2023.pdf (65 kb)

§125 Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd

Diarienummer 2022/KS 0295 12

Kommunfullmäktiges beslut
1. Halva avgiften, 222 303 kr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 kr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Beskrivning av ärendet
Många företag drabbades hårt av de nödvändiga restriktioner som infördes kopplat till Coronapandemin. Kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommuner har träffats och diskuterat frågan om eventuellt efterskänkande av tillsynsavgifter inom alkohol samt vissa branscher inom hälsoskydd. Kommunstyrelsens ordförande i ovan nämnda tre kommuner kom under år 2021 överens om att föreslå kommunfullmäktige i respektive kommun at efterskänka halva avgiften för år 2021. Nynäshamns kommun och Haninge kommun fattade beslut i slutet av år 2021 medan Tyresö kommun inte hann att fatta det formella beslutet under år 2021. Därför tas detta ärende upp nu under år 2022. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är en egen juridisk person. Taxor ska inte skilja sig åt beroende på vilken kommun ett företag befinner sig i, utan lika avgift ska gälla för samtliga företag oavsett om det ligger i Tyresö, Haninge eller Nynäshamn.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Halva avgiften, 222 303 kr, av tillsynsavgifter inom alkoholtillsyn och hälsoskyddstillsyn avseende år 2021 efterskänks till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
2. Stödet på 222 303 kr finansieras från verksamhetsområde 17, inom ramen för 2022 års budget.

Yttranden
Anita Mattsson (S) och Peter Freij (M) yttrar sig.

Yrkanden
Anita Mattsson (S) och Peter Freij (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 199.pdf
Tjänsteskrivelse - Efterskänkning av tillsynsavgifter inom alkohol och vissa branscher inom hälsoskydd.pdf

§126 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/KS 0280 003

Kommunfullmäktiges beslut
* Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. Den våldsförebyggande handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Ärendet har beretts av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige antar handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Yttranden
Klara Watmani (S) och Omar Danakill (V) yttrar sig.

Yrkanden
Klara Watmani (S) och Omar Danakill (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 182.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 61.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-28 § 99.pdf
Ersättaryttrande (V) GVN 220929.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan - till KS 8 nov 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning GVN.pdf
Tjänsteskrivelse BUN, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Barnrättsprövning BUN.pdf

§127 Riktlinje för hantering av elektroniskt undertecknade handlingar

Diarienummer 2022/KS 0095 003

Kommunfullmäktiges beslut
* Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar antas.

Beskrivning av ärendet
Under 2021 blev det möjligt för verksamheter inom kommunen att skriva under handlingar elektroniskt. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har dessutom beslutat om att protokoll ska undertecknas digitalt och enbart i undantagsfall justeras fysiskt. I takt med att intresset för digitala ärendeprocesser växer lär också användningen av elektroniska underskrifter öka. Mot bakgrund av detta är det viktigt att kommunen antar en riktlinje för hur elektroniskt undertecknade handlingar ska hanteras och bevaras så att deras autenticitet kan styrkas över tid.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 208.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf
Riktlinje för bevarande av elektroniskt undertecknade handlingar.pdf

§128 Förslag på namnbyte på kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0332

Kommunfullmäktiges beslut
* Kommunala funktionshindersrådet byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet från och med 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 2022-12-06 § 214 beslutat att utse ledamot, ersättare och ordförande till kommunala funktionshindersrådet. I samband med beslutet har kommunstyrelsen föreslagit fullmäktige att besluta att kommunala funktionshindersrådet byter namn till kommunala tillgänglighetsrådet från och med 1 januari 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 214.pdf

§129 Förnyat förordnande som vigselförrättare

Diarienummer 2022/KS 0367

Kommunfullmäktiges beslut
* Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandena som vigselförrättare i
Tyresö kommun till och med 31 mars 2027 för:
1. Marie Linder
2. Anna Steele

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva
att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2022-12-31 varav två personer, Marie Linder och Anna Steele, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandena som vigselförrättare i
Tyresö kommun till och med 31 mars 2027 för:
1. Marie Linder
2. Anna Steele

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-20 § 223.pdf
Tjänsteskrivelse Förnyat förordnande som vigselförrättare.pdf

§130 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 2022

Diarienummer 2022/KS 0017 001

Kommunfullmäktiges beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS per den 30 september 2022.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-08-29 § 68.pdf
Bilaga över ej verkställda beslut för LSS äldre- och omsorgsnämnden 2022 juni.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-08-30 § 73.docx
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-10-25 § 93.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-10-24 § 87.pdf
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.pdf
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut september.pdf

§131 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris

Diarienummer 2022/BUN 0031 41

Kommunfullmäktiges beslut
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett motionen och lämnar svar på vilka förutsättningar som finns i Tyresö att erbjuda skollunch. Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yttranden
Albin Linnstrand (V), Bjarne Vifell (SD), Ajda Asgari (MP), Åsa de Mander (L), Klara Watmani (S), Jeanette Hellmark (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yttrar sig.

Yrkanden
Albin Linnstrand (V) och Klara Watmani (S) yrkar bifall till motionen.
Bjarne Vifell (SD), Ajda Asgari (MP), Åsa de Mander (L), Jeanette Hellmark (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige avslår motionen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå motionen röstar ja.

Den som vill bifalla motionen röstar nej.
Resultat: 39 ja, 22 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt omröstningsprotokoll.
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunfullmäktige 2022-12-20 § 131.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-12-06 § 211.pdf
Sverigedemokraterna SY § 211 Svar på motion (V) om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-10-26 § 112.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om pensionärslunch.pdf
Ordförandeförslag till beslut skolluncher.pdf
Motion om att erbjuda pensionärer skollunch till självkostnadspris (V).pdf
Bilaga KPRs yttrande Skolmåltider.pdf