Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-08-27

Sammanträde 2013-08-27

Datum
Klockan
18.30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora

1 Kommundirektörens rapport augusti 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2013.pdf

2 Framtidens gymnasium: lägesrapport och uppdrag

Dnr 2012/KS 0017 44

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Rapporten noteras.
2. Tyresö ska ha ett nytt modernt gymnasium enligt de grundläggande inriktningar som presenteras i rapporten " Ny gymnasieskola i Tyresö kommun".
3. Utvecklingsförvaltningens chef ges i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).
4. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram underlag som möjliggör ställningstagande till gymnasiets lokalisering senast under januari 2014. Det underlag som presenteras ska innehålla konsekvens- och riskanalyser för olika alternativ.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2012-12-18 att ta fram ett underlag för beslut om hur framtidens gymnasium ska se ut. Utbildningsbolaget TÄNK OM fick uppdraget att leda detta projekt.

En rapport har arbetats fram tillsammans med tjänstemän från olika förvaltningar inom kommunen. Sex olika utvecklingsområden har identifierats: profil, byggnad, lärmiljö, pedagogik och arbetssätt, ledning och organisation samt elevsyn.

Kommundirektören och utvecklingsförvaltningen föreslår bland annat att utvecklingsförvaltningens chef får i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium och att kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag kring gymnasiets lokalisering.

Bilagor
Presentation gymnasierapport augusti 2013.pdf
Projektrapport gymnasiet.pdf
Tjänsteskrivelse framtidens gymnasium.pdf

3 Återrapportering av uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden respektive kommundirektören i samband med delårsbokslutet per april 2013

Dnr 2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommundirektörens rapport om åtgärder för att minimera det ekonomiska underskottet 2013 godkänns.
2. Informationen om Tyresö gymnasiums ekonomiska situation noteras.
Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-11 § 108 gav kommunstyrelsen följande uppdrag som kommer att återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 27 augusti:

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium.

- Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

Bilagor
DOC170613-17062013 134047.pdf
Tjänsteskrivelse ekonomisk återrapportering gymnasiet.pdf
Tjänsteskrivelse åtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter.pdf

4 Riktlinjer för riskhantering och internkontroll

Dnr 2013/KS 0264 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Bifogade förslag till riktlinjer för riskhantering och internkontroll godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. §1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun kompletteras med följande tillägg:

"Nämnden svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för riskhantering och internkontroll."

Beskrivning av ärendet
Under det senaste året har ett par seminarier om riskhantering hållits med kommundirektörens ledningsgrupp och med strategiska och taktiska chefer. Seminarierna har visat att det finns behov av en mera systematisk och tidsenlig riskhantering i kommunen.

Mot denna bakgrund har bilagda förslag till riktlinjer för riskhantering och internkontroll utarbetats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinjer för riskhantering och internkontroll.pdf
Riktlinjer för riskhantering och internkontroll.pdf

5 Resultatredovisning av medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån

Dnr 2013/KS 0256 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Resultatet av vårens medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån presenteras muntligt vid kommunstyrelsesammanträdet av kvalitetschef Catarina Stavenberg och kvalitetscontroller Per-Olof Lindfors.

6 Bostadsförsörjningsplan

Dnr 2013 KSM 0595 210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Översiktsplanen från 2008 samt PM Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 februari 2013 i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och boendeplaneringsfrågorna kommer att ingå i den. Översiktsplanen beräknas vara klar i slutet av 2016.

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås ändras från och med 1 januari 2014. Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i PBL (plan- och bygglagen 2010:900) som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag.

Mot bakgrund ovanstående föreslår förvaltningen att gällande översiktsplan från 2008 med kompletterande PM antas som kommunens bostadsförsörjningsplan till dess att den nya översiktsplanen är klar.

Bilagor
Tjskr Bostadsförsplan o riktlinjer.pdf
Prot utdrag MSU Bostadsförsplan § 102.pdf

7 Antagande av detaljplan för fastigheten Briljanten 1

Dnr 2013 KSM 0245 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplanen för fastigheten Briljanten 1 antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Briljanten 1. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av befintligt bostadshus på mark som i tidigare plan var prickad.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt förfarande och var ute på samråd från den 30 april 2013 till den 9 juli 2013.

Bilagor
Planbeskr Briljanten 1.pdf
Plankart Briljanten 1.pdf
Samrådsred Briljanten 1.pdf
Tjskr Briljanten 1.pdf
Särskilt utl Briljanten.pdf
Prot utdrag MSU Briljantenl § 104.pdf

8 Granskning för ny detaljplan för Tennet 8

Dnr 2011 KSM 0020 214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för fastigheten Tennet 8 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tennet 8. Planens syfte är att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan den 30 april och den 4 juni 2013.

Bilagor
Planbeskr Tennet 8.pdf
Planlarta Tennet 8.pdf
Samrådsred Tennet 8.pdf
Tjskr Tennet 8.pdf
Prot utdrag MSU Tennetl § 105.pdf

9 Arrendeavtal för tillbyggnad av Tyresö friidrottsklubbs klubbstuga på Trollbäckens IP

Dnr 2013/KS 0290 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har beviljat kommunalt bidrag till tillbyggnad av Tyresö friidrottsklubbs klubbstuga på Trollbäckens IP. Bidraget ges under förutsättning att Svenska friidrottsförbundet (RF) beviljar bidrag samt att avtal om markarrende tecknas. Avtal om markarrende tecknades av kommunstyrelsens ordförande 2013-06-26 då ärendet var brådskande.

Bilagor
Protokollsutdrag KFN 2013-03-25 tillbyggnad av Tyreseö friidrotts klubbstuga.pdf
Avtal om lägenhetsarrende Tyresö friidrottsklubb.pdf

10 Arrendeavtal för flytbrygga vid Breviksbadet

Dnr 2013/KS 0291 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Arrendeavtal tecknas enligt bilaga med Tyresönäs villaägarförening. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
I samband med att Tyresönäs villaägarförening har ansökt om bidrag till en ny flytbrygga vid Breviksbadet, behöver ett arrendeavtal tecknas för upplåtelse av bad och flytbrygga för simskoleverksamhet.

Bilagor
Protokollsutdrag KFN 2913-03-25 flytbrygga Breviksmaren.pdf
Arrendeavtal Breviksbadet.pdf
Kartbilaga till arrendeavtal Breviksbadet.pdf
Tjänsteskrivelse arrendeavtal Breviksbadet.pdf

11 Arrendeavtal för båtbryggor, Trinntorp 1:1

Dnr 2013 KSM 0625 261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arrendeavtal med bryggföreningen Långbryggan godkänns.
2. Verksamhetsansvarig för exploatering och projektering får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Bryggföreningen Långbryggan står inför investeringar i brygganläggningar då nuvarande bryggor tagit styrk av kalla vintrar. Medlemmarna i bryggföreningen vill inför investeringen förlänga arrendeavtalet för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Arrendet innebär att mark och vatten upplåts för brygganläggningar för 11 båtplatser.

Bilagor
Tjskr Arrendeavtal Långbryggan.pdf
Arrendeavtal Långbryggan.pdf
Prot utdrag MSU Arrendeavtal § 103.pdf

12 Svar på remiss om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra Länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Dnr 2013/KS 0247 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till Södertörnsgemensamt remissvar godkänns och utgör Tyresö kommuns remissvar till finansdepartementet.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Finansdepartementet har remitterat rubricerad promemoria till bland annat Södertörnskommunerna. I promemorian föreslås förändringar av tillämpningsområdet för trängselskatt i Stockholm. Förändringarna föranleds av att trafikleden Norra Länken färdigställs för trafik hösten 2015.

Förslaget innebär att Norra Länken och Roslagsvägen, norr om Frescati, exkluderas från tillämpningsområdet. Att Norra Länken inte blir föremål för trängselskatt medför att resande till och från Lidingö inte behöver betala trängselskatt.

Ett förslag till gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna har upprättats.

Bilagor
Tjskr Trängselskatt.pdf
Södertörns yttrande Trängselskatt.pdf
Remiss Trängselskatt.pdf
Prot utdrag MSU Trängselskatt § 101.pdf

13 Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018

Dnr 2013/KS 0293 004

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Tyresö kommun tillstyrker förslaget från Landstingsstyrelsens valkretsberedning.

Beskrivning av ärendet
Landstingsstyrelsens valkretsberedning har skickat ut ett förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018 till kommunerna i Stockholms län och till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2010.

Fredrik Saweståhl (M), som är ordförande i landstingsstyrelsens valkretsberedning, deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Bilagor
Skrivelse och förslag ang. valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018.pdf

14 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda

Dnr 2013/KS 0292 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 172 kr per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 1 januari 2013.
2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 2,3 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med 1 april 2012.
3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av ovan beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har i uppdrag att ompröva timarvode och årsarvode till förtroendevalda löpande. Kommunstyrelsens särskilda utskott har vid sitt sammanträde den 30 maj 2013 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att timarvodet höjs till 172 kr per timme och årsarvodet höjs med 2,3 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2013 respektive 1 april 2013.

Bilagor
Protokollsutdrag särskilda utskottet revidering av timarvode och årsarvode.pdf
Tjänsteskrivelse revidering arvode förtroendevalda.pdf

15 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige januari 2012 till juli 2013

Dnr 2013/KS 0284 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalanslistan för januari 2012 till och med juli 2013 över ej slutredovisade uppdrag finns i bilaga.

Bilagor
Ärendebalanslista KS och KF.pdf

16 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt årshjul för 2014

Dnr 2013/KS 0280 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Datum och tider för kommunstyrelsens sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Datum och tider för kommunfullmäktiges sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.
3. Kommunfullmäktige beslutar om att frångå bestämmelsen om maximalt timarvode per dag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 17 juni 2014.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I förslaget till sammanträdesdatum, har justeringar gjorts jämfört med tidigare år för att behandlingen av kommunplan och delårsbokslut ska fungera tidsmässigt och kvalitetsmässigt bättre från nämnd, via kommunstyrelse till fullmäktige.

Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2014 föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Förslaget förutsätter att nämnderna behandlar sina verksamhetsberättelser i februari, delår 1 senast 21 maj med omedelbar justering och delår 2 senast 24 september med omedelbar justering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum KS och KF 2014.pdf

17 Svar på motion om den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01

Dnr 2012/KS 0417 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Nämnderna har behandlat underlag från förvaltningarna och de två ansvariga nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Motion betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01 från Elisabeth Hedlund (V).pdf
KFN svar på motion Den nya skolbibliotekslagen.pdf
Remissvar.Gymnasie- och arbetamarknadsnämnden.Nya skolbibliotekslagen.pdf
Barn- och utbildningsnämndens motionssvar Nya skolbibliotekslagen.pdf

18 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2013-03-21 om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden för besvarande. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Prövningen av rätten till SL-kort ingår som en del i prövningen av rätten till försörjningsstöd varje månad. För förvaltningen blir det arbetsmässigt ingen skillnad i tid eller resurser om prövningen av rätten till SL-kort skulle tas bort.

Ordförandeutlåtande
Försörjningsstödet är en av de viktigaste pelarna i det svenska välfärdssystemet. Det är tryggheten för den som inte klarar den egna försörjningen och gör att en fortsatt grundläggande levnadsnivå kan upprätthållas. Detta kan innebära att man får ett busskort. Detta behov måste i så fall styrkas. Det finns många saker som man som försörjningsstödstagare kan önska sig. Det är naturligt att man vill mer och det är bra. Det kan också vara lockande för oss politiker att hitta saker som underlättar ett liv inom försörjningsstödet. Baksidan av detta är dock att det på samma sätt minskar drivkrafterna att arbeta för självförsörjning där den ena efter den andra förmånen skulle försvinna. Steget till egen försörjning blir helt enkelt större.

Istället bör vi se vad vi kan göra för att steget från bidragsberoende till egen försörjning kan bli mindre. Detta har regeringen gjort och har sedan årsskiftet öppnat upp för kommunerna att göra det lönsamt för försörjningsstödstagare att börja arbeta - från första lönekronan. Det är vår övertygelse att personer som får försörjningsstöd har resurser som, rätt använda, kan leda till egen försörjning och att man också kan ansvara för sitt resande.

Bilagor
Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf
Remissvar.Socialnämnden.SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd.pdf

19 Svar på motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö

Dnr 2013/KS 0137 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna 2013-03-21 till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka utomhusmiljöer som har ett behov av kameraövervakning och att äldrecentrum utrustas med nattlig kameraövervakning. Motionen remitterades till säkerhetschefen för besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. Uppföljningar och kartläggning kring skadegörelse och andra brott sker kontinuerligt. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet.

Utifrån en analys gjord tillsammans med berörd fastighetsägare, verksamhetsansvarig samt polismyndighet är inte kameraövervakning aktuellt på äldrecentrum i dagsläget.

Bilagor
Motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö.pdf
Svar på motion om kameraövervakning.pdf

20 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Investeringsbeslut socialförvaltningens lokaler, 2013-08-16, dnr 2012/KS 0201 10

Investeringsbeslut Kumla skola, 2013-08-16, dnr 2012/KS 0201 10

Delegationsbeslut om fullmakt, 2013-06-24, dnr 2011 BN 0047/21

Bilagor
Investeringsbeslut socialförvaltningens lokaler.pdf
Investeringsbeslut Kumla skola.pdf
Fullmakt Fylgia.pdf

21 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
protokoll 5-2013.pdf
Aktier_Tyresö_Vårljus.pdf
Riktlinjer systematiskt brandskyddsarbete 2013 i Tyresö kommuns verksamheter.pdf
Vykort nyinflyttade.pdf
Nämndplan 2014 Anvisningar.pdf
DOC030713-03072013125433.pdf
KS meddelanden augusti 2013.pdf
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (96 kb)

§125 Kommundirektörens rapport augusti 2013

Dnr 2013/KS 0025 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor

Kommundirektörens rapport augusti 2013.pdf

§126 Framtidens gymnasium: lägesrapport och uppdrag

Dnr 2012/KS 0017 44

Kommunstyrelsens beslut

 1. Rapporten noteras.
 2. Tyresö kommun ska ha ett nytt modernt gymnasium.
 3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).
 4. Kommundirektören ges i uppdrag att senast under januari 2014 för
  kommunstyrelsen redovisa underlag som möjliggör ställningstagande
  till gymnasiets lokalisering. Det underlag som presenteras ska innehålla konsekvens- och riskanalyser för olika alternativ samt förslag på hur transparens, uppföljning och projektstyrning bör ske.

Reservation

Kristjan Vaigur (S) reserverar sig (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2012-12-18 att ta fram ett underlag för beslut om hur framtidens gymnasium ska se ut. Utbildningsbolaget TÄNK OM fick uppdraget att leda detta projekt.

En rapport har arbetats fram tillsammans med tjänstemän från olika förvaltningar inom kommunen. Sex olika utvecklingsområden har identifierats: profil, byggnad, lärmiljö, pedagogik och arbetssätt, ledning och organisation samt elevsyn.

Kommundirektören och utvecklingsförvaltningen föreslår bland annat att utvecklingsförvaltningens chef får i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium och att kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag kring gymnasiets lokalisering.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Rapporten noteras.

2. Tyresö kommun ska ha ett nytt modernt gymnasium.

3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).

4. Kommundirektören ges i uppdrag att senast under januari 2014 för kommunstyrelsen redovisa underlag som möjliggör ställningstagande till gymnasiets lokalisering. Det underlag som presenteras ska innehålla konsekvens- och riskanalyser för olika alternativ samt förslag på hur transparens, uppföljning och projektstyrning bör ske.

Yrkande

Kristjan Vaigur (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rapporten noteras.
2. Tyresö ska ha ett nytt modernt gymnasium, med nuvarande lokalisering eller med alternativ lokalisering, och med hänsyn tagen till framtida elevutveckling.
3. Uppdra åt ledamöterna i kommunstyrelsens beredning och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens presidium att den 24 september 2013 till kommunstyrelsen redovisa resultatet av genomfört uppdrag utifrån kommunstyrelsens beslut 2012 0131 § 4.
4. Utifrån redovisningen uppdra åt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att till kommunstyrelsen senast i januari 2014 redovisa förslag till nytt gymnasium i Tyresö.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18:45 och 19:00.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Kristjan Vaigur (S) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Kristjan Vaigurs (S) yrkande röstar nej.

Röstningsresultat: 8 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Kommunstyrelsen har därmed bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor

Presentation gymnasierapport augusti 2013.pdf

Projektrapport gymnasiet.pdf

Tjänsteskrivelse framtidens gymnasium.pdf

§127 Återrapportering av uppdrag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden respektive kommundirektören i samband med delårsbokslutet per april 2013

Dnr 2013/KS 0164 10

Kommunstyrelsens beslut

 1. Kommundirektörens rapport om åtgärder för att minimera det ekonomiska underskottet 2013 godkänns.
 2. Informationen om Tyresö gymnasiums ekonomiska situation noteras.
 3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en omställningsplan för perioden 2014-2016 där gymnasiets merkostnader för lokaler och avveckling av program som inte ska vara kvar i det nya gymnasiet redovisas.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-11 § 108 gav kommunstyrelsen följande uppdrag som kommer att återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 27 augusti:

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti ge en konsekvensanalys av besparingsförslaget för Tyresö gymnasium.

- Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa sammanträde i augusti se över möjligheterna att begränsa kommunstyrelsens prognostiserade underskott.

Ordförandeförslag

Utöver förslag till beslut 1 och 2, föreslår jag att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en omställningsplan för perioden 2014-2016 där gymnasiets merkostnader för lokaler och avveckling av program som inte ska vara kvar i det nya gymnasiet redovisas.

Bilagor

DOC170613-17062013 134047.pdf

Tjänsteskrivelse ekonomisk återrapportering gymnasiet.pdf

Tjänsteskrivelse åtgärder inom kommunstyrelsens verksamheter.pdf

§128 Riktlinjer för riskhantering och internkontroll

Dnr 2013/KS 0264 003

Kommunstyrelsens beslut

 1. Bifogade förslag till riktlinjer för riskhantering och internkontroll godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. §1 i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun kompletteras med följande tillägg:

  ”Nämnden svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för riskhantering och internkontroll.”

Beskrivning av ärendet

Under det senaste året har ett par seminarier om riskhantering hållits med kommundirektörens ledningsgrupp och med strategiska och taktiska chefer. Seminarierna har visat att det finns behov av en mera systematisk och tidsenlig riskhantering i kommunen.

Mot denna bakgrund har bilagda förslag till riktlinjer för riskhantering och internkontroll utarbetats.

Bilagor

Tjänsteskrivelse riktlinjer för riskhantering och internkontroll.pdf

Riktlinjer för riskhantering och internkontroll.pdf

§129 Resultatredovisning av medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån

Dnr 2013/KS 0256 010

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Resultatet av vårens medborgarundersökning från Statistiska centralbyrån presenteras muntligt vid kommunstyrelsesammanträdet av kvalitetschef Catarina Stavenberg och kvalitetscontroller Per-Olof Lindfors.

§130 Bostadsförsörjningsplan

Dnr 2013 KSM 0595 210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Översiktsplanen från 2008 samt PM Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas som kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 102 (bilaga).

Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013-08-14 § 102 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 februari 2013 i uppdrag av kommunfullmäktige att utarbeta en bostadsförsörjningsplan som kan antas under gällande mandatperiod.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår och boendeplaneringsfrågorna kommer att ingå i den. Översiktsplanen beräknas vara klar i slutet av 2016.

Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslås ändras från och med 1 januari 2014. Ändringarna innebär att innehållet i och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. Genom detta införs ett regionalt perspektiv i riktlinjerna.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i PBL (plan- och bygglagen 2010:900) som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen vara ett vägledande underlag.

Mot bakgrund ovanstående föreslår förvaltningen att gällande översiktsplan från 2008 med kompletterande PM antas som kommunens bostadsförsörjningsplan till dess att den nya översiktsplanen är klar.

Bilagor

Prot utdrag MSU Bostadsförsplan § 102.pdf

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2013.pdf

Tjänsteskrivelse Bostadsförsörjningsplan.pdf

§131 Antagande av detaljplan för fastigheten Briljanten 1

Dnr 2013/KSM 0245 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplanen för fastigheten Briljanten 1 antas.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Briljanten 1. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av befintligt bostadshus på mark som i tidigare plan var prickad.

Detaljplanen har tagits fram med enkelt förfarande och var ute på samråd från den 30 april 2013 till den 9 juli 2013.

Bilagor

Planbeskr Briljanten 1.pdf

Plankart Briljanten 1.pdf

Samrådsred Briljanten 1.pdf

Tjskr Briljanten 1.pdf

Särskilt utl Briljanten.pdf

Prot utdrag MSU Briljantenl § 104.pdf

§132 Granskning för ny detaljplan för Tennet 8

Dnr 2013/KSM 0020 214

Kommunstyrelsens beslut

 1. Granskningshandlingarna för fastigheten Tennet 8 godkänns.
 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tennet 8. Planens syfte är att göra det möjligt att permanent bedriva den vårdcentralsverksamhet som idag möjliggjorts på fastigheten genom ett tillfälligt bygglov, tillsammans med kontor, handel och den idag godkända bestämmelsen småindustri av icke störande karaktär.

Planen tas fram med normalt förfarande och var ute på samråd mellan den 30 april och den 4 juni 2013.

Bilagor

Planbeskr Tennet 8.pdf

Planlarta Tennet 8.pdf

Samrådsred Tennet 8.pdf

Tjskr Tennet 8.pdf

Prot utdrag MSU Tennetl § 105.pdf

§133 Arrendeavtal för tillbyggnad av Tyresö friidrottsklubbs klubbstuga på Trollbäckens IP

Dnr 2013/KS 0290 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har beviljat kommunalt bidrag till tillbyggnad av Tyresö friidrottsklubbs klubbstuga på Trollbäckens IP. Bidraget ges under förutsättning att Svenska friidrottsförbundet (RF) beviljar bidrag samt att avtal om markarrende tecknas. Avtal om markarrende tecknades av kommunstyrelsens ordförande 2013-06-26 då ärendet var brådskande.

Bilagor

Protokollsutdrag KFN 2013-03-25 tillbyggnad av Tyreseö friidrotts klubbstuga.pdf

Avtal om lägenhetsarrende Tyresö friidrottsklubb.pdf

§134 Arrendeavtal för flytbrygga vid Breviksbadet

Dnr 2013/KS 0291 012

Kommunstyrelsens beslut

- Arrendeavtal tecknas enligt bilaga med Tyresönäs villaägarförening. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet

I samband med att Tyresönäs villaägarförening har ansökt om bidrag till en ny flytbrygga vid Breviksbadet, behöver ett arrendeavtal tecknas för upplåtelse av bad och flytbrygga för simskoleverksamhet.

Bilagor

Protokollsutdrag KFN 2913-03-25 flytbrygga Breviksmaren.pdf

Arrendeavtal Breviksbadet.pdf

Kartbilaga till arrendeavtal Breviksbadet.pdf

Tjänsteskrivelse arrendeavtal Breviksbadet.pdf

§135 Arrendeavtal för båtbryggor, Trinntorp 1:1

Dnr 2013 KSM 0625 261

Kommunstyrelsens beslut

 1. Arrendeavtal med bryggföreningen Långbryggan godkänns.
 2. Verksamhetsansvarig för exploatering och projektering får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet

Bryggföreningen Långbryggan står inför investeringar i brygganläggningar då nuvarande bryggor tagit styrk av kalla vintrar. Medlemmarna i bryggföreningen vill inför investeringen förlänga arrendeavtalet för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Arrendet innebär att mark och vatten upplåts för brygganläggningar för 11 båtplatser.

Bilagor

Tjskr Arrendeavtal Långbryggan.pdf

Arrendeavtal Långbryggan.pdf

Prot utdrag MSU Arrendeavtal § 103.pdf

§136 Svar på remiss om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra Länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Dnr 2013/KS 0247 006

Kommunstyrelsens beslut

 1. Förslaget till Södertörnsgemensamt remissvar godkänns och utgör Tyresö kommuns remissvar till finansdepartementet.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Finansdepartementet har remitterat rubricerad promemoria till bland annat Södertörnskommunerna. I promemorian föreslås förändringar av tillämpningsområdet för trängselskatt i Stockholm. Förändringarna föranleds av att trafikleden Norra Länken färdigställs för trafik hösten 2015.

Förslaget innebär att Norra Länken och Roslagsvägen, norr om Frescati, exkluderas från tillämpningsområdet. Att Norra Länken inte blir föremål för trängselskatt medför att resande till och från Lidingö inte behöver betala trängselskatt.

Ett förslag till gemensamt yttrande från Södertörnskommunerna har upprättats.

Bilagor

Tjskr Trängselskatt.pdf

Södertörns yttrande Trängselskatt.pdf

Remiss Trängselskatt.pdf

Prot utdrag MSU Trängselskatt § 101.pdf

§137 Svar på remiss om valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018

Dnr 2013/KS 0293 004

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun tillstyrker förslaget från Landstingsstyrelsens valkretsberedning.

Beskrivning av ärendet

Landstingsstyrelsens valkretsberedning har skickat ut ett förslag till valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018 till kommunerna i Stockholms län och till partiorganisationerna i Stockholms stad och län. Den föreslagna valkretsindelningen för landstingsvalet tillämpades vid landstingsvalet 2010.

Fredrik Saweståhl (M), som är ordförande i landstingsstyrelsens valkretsberedning, deltar ej i beslutet på grund av jäv. Mats Larsson (FP) är ordförande under denna paragraf.

Bilagor

Skrivelse och förslag ang. valkretsindelning för landstingsval perioden 2014-2018.pdf

§138 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda

Dnr 2013/KS 0292 003

Kommunstyrelsens beslut

 1. Timarvode till förtroendevalda höjs till 172 kr per timme. Det nya timarvodet gäller från och med 1 januari 2013.
 2. Årsarvoden till förtroendevalda höjs med 2,3 procent. Höjningen ska gälla med retroaktivitet från och med 1 april 2013.
 3. Bilagor 1-3 i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda revideras med anledning av ovan beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ompröva timarvode och årsarvode till förtroendevalda löpande. Kommunstyrelsens särskilda utskott har vid sitt sammanträde den 30 maj 2013 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att timarvodet höjs till 172 kr per timme och årsarvodet höjs med 2,3 procent. Förändringarna föreslås gälla från och med 1 januari 2013 respektive 1 april 2013.

Bilagor

Protokollsutdrag särskilda utskottet revidering av timarvode och årsarvode.pdf

Bilagor 1 2 3 - revidering av timarvode och årsarvode 2013.pdf

Tjänsteskrivelse - Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda.pdf

§139 Ärendebalanslista för uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige januari 2012 till juli 2013

Dnr 2013/KS 0284 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

En ärendebalanslista för de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om redovisas för kommunstyrelsen årligen i januari och augusti. Ärendebalanslistan för januari 2012 till och med juli 2013 över ej slutredovisade uppdrag finns i bilaga.

Bilagor

Ärendebalanslista KS och KF.pdf

§140 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt årshjul för 2014

Dnr 2013/KS 0280 10

Kommunstyrelsens beslut

 1. Datum och tider för kommunstyrelsens sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Datum och tider för kommunfullmäktiges sammanträden under 2014 fastställs enligt förslag.
 2. Kommunfullmäktige beslutar om att frångå bestämmelsen om maximalt timarvode per dag för kommunfullmäktiges budgetsammanträde 17 juni 2014.

Beskrivning av ärendet

Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. I förslaget till sammanträdesdatum, har justeringar gjorts jämfört med tidigare år för att behandlingen av kommunplan och delårsbokslut ska fungera tidsmässigt och kvalitetsmässigt bättre från nämnd, via kommunstyrelse till fullmäktige.

Datum för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under 2014 föreslås fastställas enligt bifogat förslag. Förslaget förutsätter att nämnderna behandlar sina verksamhetsberättelser i februari, delår 1 senast 21 maj med omedelbar justering och delår 2 senast 24 september med omedelbar justering.

Bilagor

Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum 2014.pdf

§141 Svar på motion om den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01

Dnr 2012/KS 0417 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Reservation

Kristjan Vaigur (S) hänvisar till reservation i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2013-06-13 § 55 (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet lämnade en motion till kommunfullmäktige den 13 december 2012 om den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för besvarande. Nämnderna har behandlat underlag från förvaltningarna och de två ansvariga nämnderna föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande

Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion betr. den nya skolbibliotekslagen från 2011-07-01 från Elisabeth Hedlund (V).pdf

KFN svar på motion Den nya skolbibliotekslagen.pdf

Remissvar.Gymnasie- och arbetamarknadsnämnden.Nya skolbibliotekslagen.pdf

Barn- och utbildningsnämndens motionssvar Nya skolbibliotekslagen.pdf

§142 Svar på motion om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd

Dnr 2013/KS 0138 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande

Susann Ronström (S) lämnar särskilt yttrande (lämnas efter justering).

Beskrivning av ärendet

Miljöpartiet lämnade in en motion till kommunfullmäktige 2013-03-21 om SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd. I motionen föreslås att alla som uppbär försörjningsstöd ska få tillgång till ett SL-kort. Motionen remitterades till socialnämnden för besvarande. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Prövningen av rätten till SL-kort ingår som en del i prövningen av rätten till försörjningsstöd varje månad. För förvaltningen blir det arbetsmässigt ingen skillnad i tid eller resurser om prövningen av rätten till SL-kort skulle tas bort.

Ordförandeutlåtande

Försörjningsstödet är en av de viktigaste pelarna i det svenska välfärdssystemet. Det är tryggheten för den som inte klarar den egna försörjningen och gör att en fortsatt grundläggande levnadsnivå kan upprätthållas. Detta kan innebära att man får ett busskort. Detta behov måste i så fall styrkas. Det finns många saker som man som försörjningsstödstagare kan önska sig. Det är naturligt att man vill mer och det är bra. Det kan också vara lockande för oss politiker att hitta saker som underlättar ett liv inom försörjningsstödet. Baksidan av detta är dock att det på samma sätt minskar drivkrafterna att arbeta för självförsörjning där den ena efter den andra förmånen skulle försvinna. Steget till egen försörjning blir helt enkelt större.

Istället bör vi se vad vi kan göra för att steget från bidragsberoende till egen försörjning kan bli mindre. Detta har regeringen gjort och har sedan årsskiftet öppnat upp för kommunerna att göra det lönsamt för försörjningsstödstagare att börja arbeta – från första lönekronan. Det är vår övertygelse att personer som får försörjningsstöd har resurser som, rätt använda, kan leda till egen försörjning och att man också kan ansvara för sitt resande.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) yrkar återremittering för komplettering av informationen om resursåtgång för prövningen av rätten till SL-kort.

Anita Mattsson (S) stödjer Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

I andra hand yrkar Marie Åkesdotter (MP) bifall till motionen.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att ärendet ska beslutas i dag.

Beslutsgång

Socialdemokraterna avstår från att delta i beslut.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om återremittering.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande att ärendet ska beslutas i dag.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag.

Ordföranden ställer därefter proposition på ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande om bifall till motionen.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion SL-kort inom normen för ekonomiskt bistånd.pdf

Remissvar.Socialnämnden.SL-kort inom ramen för ekonomiskt bistånd.pdf

§143 Svar på motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö

Dnr 2013/KS 0137 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna 2013-03-21 till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vilka utomhusmiljöer som har ett behov av kameraövervakning och att äldrecentrum utrustas med nattlig kameraövervakning. Motionen remitterades till säkerhetschefen för besvarande.

Kommunen har idag ett aktivt och samordnat arbete kring förebyggande åtgärder inom området säkerhet och trygghet. Uppföljningar och kartläggning kring skadegörelse och andra brott sker kontinuerligt. I detta arbete ingår att analysera och vidta de åtgärder som behovet styr för att förebygga och förhindra skadegörelser och känsla av otrygghet.

Utifrån en analys gjord tillsammans med berörd fastighetsägare, verksamhetsansvarig samt polismyndighet är inte kameraövervakning aktuellt på äldrecentrum i dagsläget.

Bilagor

Motion om kameraövervakning på utsatta platser i Tyresö.pdf

Svar på motion om kameraövervakning.pdf

§144 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2013/KS 0302 001

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör

Investeringsbeslut socialförvaltningens lokaler, 2013-08-16, dnr 2012/KS 0201 10

Investeringsbeslut Kumla skola, 2013-08-16, dnr 2012/KS 0201 10

Delegationsbeslut om fullmakt i bygglovsärende, 2013-06-24, dnr 2011 BN 0047/21

Bilagor

Investeringsbeslut socialförvaltningens lokaler.pdf

Investeringsbeslut Kumla skola.pdf

Fullmakt Fylgia.pdf

§145 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2013

Dnr 2013/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor

protokoll 5-2013.pdf

Aktier_Tyresö_Vårljus.pdf

Riktlinjer systematiskt brandskyddsarbete 2013 i Tyresö kommuns verksamheter.pdf

Vykort nyinflyttade.pdf

Nämndplan 2014 Anvisningar.pdf

DOC030713-03072013125433.pdf

Rek programinrikt ind val.pdf

Förslag till beslut om byggnadsminnesförklaring av Tyresö slott .pdf

YTTRANDE byggnadsminnesförklaring Tyresö slott.pdf

KS meddelanden augusti 2013.pdf

§146 Avsägelse och fyllnadsval till demokratiberedningen

Dnr 2013/KS 0146 001

Kommunstyrelsens beslut

 1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
 2. Avsägelsen från Inger Gemicioglu (V) godkänns.
 3. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Ulla Hoffman (V).

Beskrivning av ärendet

Inger Gemicioglu (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen. Till ny ledamot föreslås Ulla Hoffman (V).

Bilagor

Avsägelse och fyllnadsval demokratiberedningen.pdf