Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-05-02

Sammanträde 2017-05-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport maj 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2017.pdf
Ekonomisk rapport 20170417.pdf
Månadsuppföljning mars 2017.pdf

2 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 *

Dnr 2017/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras samt att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en slutlig version av revisionsberättelsen med underskrift av alla förtroendevalda revisorer lagts till ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §61.pdf
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsrapport Överförmyndarnämnden Granskning av årsredovisning 2016.pdf
Revisionsberättelse för 2016 Haninge kommun inklusive gemensamma nämnder.pdf

3 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 *

Dnr 2017/KS 0148 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras samt att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §62.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2017-03-17 Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2016 Sbff.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Revisionsskrivelse 2016.pdf

4 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 *

Dnr 2017/KS 0156 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras samt att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §63.pdf
Samordnngsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016 §19.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016_170301 sign.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn granskning av årsredovisning och revisionsberättelse §20.pdf
Samordningsfördundet östra södertörn signerad revisionberättelse 2016.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn revisionsrapport årsredovisning 2016.pdf

5 Delägarskap i Inera AB *

Dnr 2017/KS 0153 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Aktieägaravtalet godkänns.
3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.

För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkomer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun förvärvar 5 aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, att aktieägaravtalet godkänns samt att Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Aktieförvärv i Inera AB.pdf
Beslut Inera missiv kommun.docx.pdf
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx.pdf
Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx.pdf
Bilaga 4 - Bolagsordning.docx.pdf
Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx.pdf

6 Antagande av Tyresö 2035 - översiktsplan för Tyresö kommun *

Dnr 2011KSM0429.212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Beskrivning av ärendet
I december 2012 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Tyresö kommun. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt. Översiktsplanen visar kommunens intentioner om hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Översiktplanen är framtagen med hjälp av medborgardialog i flera skeden och olika planeringsunderlag.

Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor. Utifrån synpunkter som kom in under samrådet och den tidiga dialogen togs ett utvecklat förslag till ny översiktsplan fram. Förslaget ställdes ut för granskning under fyra månader 1 juli - 31 oktober 2016 där man hade möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter via e-post eller ett webbformulär på hemsidan. Inkomna synpunkter har bidragit till slutjusteringar av förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun.

För att göra avvägningar om framtida lämplig markanvändning har ett antal planeringsunderlag tagits fram, exempelvis gällande grönstruktur och kulturmiljöer. Underlagen finns på kommunens webbplats. Respektive planeringsunderlag visar på förutsättningar utifrån en av många aspekter. Avvägningar mellan ibland motstående intressen görs i själva översiktsplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen Tyresö 2035. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling har en slutgiltig version av granskningsutlåtandet lagts till ärendet (handling under utarbetande).

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §46.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Del 1 - Kapitel 1 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 2 - Kapitel 2 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 3 - Kapitel 3 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 4 - Kapitel 4&5 Översiktsplan 2035.pdf
Tyresö 2035 Hållbarhetsbedömning.pdf

7 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun *

Dnr 2017KSM0376.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tyresö hade som mål att nya riktlinjer för bostadsförsörjning skulle vara en planeringsstrategi och del av den nya översiktplanen. Boverket har under 2016 tagit fram en handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning. Där fastslås att riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen.

Enligt lagen ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning minst innehålla följande uppgifter:
1) kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2) kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3) hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning baserat på planeringsunderlagen till översiktplanen som tog fram en analys av kommunens befolkning, behov av bostäder och en beskrivning om särskilda gruppers behov av bostäder, såsom ungdomar, äldre, funktionedsatta, hemlösa och nyanlända. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §47.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för bostadsförsörjning Tyresö kommun.docx.pdf

8 Ny granskning av gatukostnadsutredning för Raktsa etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0921.254

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. De reviderade granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta, etapp 8 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen på nytt för granskning.

Beskrivning av ärendet
Inför antagandet av gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 uppmärksammades att hela kostnadsposten benämnd omkostnader saknas i kostnadsunderlaget för beräkning av gatukostnader i Raksta, etapp 8. Exempel på omkostnader är kostnader för bland annat administration, kommunens projektering av gatorna, byggarbetsledning, utsättning, bodar, trafikavstängningar och städning med mera. Till denna post kommer även entreprenörens centraladministration och vinst som de lägger på vilket hamnar på kommunens kostnader. Omkostnaderna brukar vanligtvis vara ca 30-35 procent av entreprenadsumman. Det innebär ett stort kostnadspåslag som behöver göras på de tidigare beräknade gatukostnaderna.

För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå för fastighetsägarna föreslår exploateringsenheten att sänka påslaget för dessa omkostnader till 25 procent (vilket också är samma princip och nivå på omkostnader som använts tidigare vid till exempel Ugglevägen etapp 9). När omkostnaderna adderas till den tidigare kalkylen så ökar kostnaden per fastighet från det i granskningen angivna 150 682 kr till 188 998 kr (uppräknat med index till februari 2017). Kostnadsökningen per fastighet blir för stor att göra mellan granskning och antagande av gatukostnadsutredningen. För att kunna ta ut kostnaden behöver granskningen göras om. Den totala fördelningsbara kostnaden ökar från 25 388 242 kr till 31 844 119 kr. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att beslut tas om att gatukostnadsutredningen skickas ut på ny granskning.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en ny granskning avseende gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling av ärendet har en slutgiltig granskningshandling av fördelningen av gatukostnader för Raksta etapp 8 lagts till ärendet (handling under utarbetande).

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §42.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Gatukostnadsprocess- bilaga 1 (3).doc.pdf
Gatukostnad Raksta del 1_Bilaga 2.pdf
Gatukostnad Raksta del 2_Bilaga 2.pdf
Gatukostnadsberäkning NY - bilaga 3 (3).docx.pdf

9 Antagande av detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö *

Dnr 2013KSM0891.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raktsa, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 2015-01-01.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen Raksta, etapp 8, östra Tyresö.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §43.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Raksta_antagande.pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Granskningsutlåtande_Raksta_8_extern.pdf
NY_samrådsredgorelse_§113.pdf

10 Granskning av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningshandlingarna för Kryddvägen etapp 2 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §44.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Granskning_Kryddvägen.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKgranskning_FOKUS.pdf
Behovsbedömning_Kryddvägen2.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen_etapp 2.pdf
Kvalitetsprogram_Kryddvägen_granskning.pdf
Trafikbullerutredning 16132 Rapport A Kryddvägen Tyresö 160701.pdf
Bilaga till trafikbullerutredning 16132 Rapport A Kryddvägen Tyresö.pdf.pdf
Dagvattenutredning Kryddvägen_160906.pdf
Konditionsbesiktning avseende 7 träd, Kryddvägen, Tyresö.pdf
Markteknisk undersökningsrapport.pdf
PM 1 Geoteknik_Kryddvägen_Besqab.pdf
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM Rev160310.pdf
rotgardin skiss.pdf
Rotskydd - skyddsstängsel.pdf

11 Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg i anslutning till detaljplan för Kryddvägen etapp 2

Dnr 2017KSM0377.250

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att bygga ut Kryddvägen ytterligare cirka 160 meter söder om planområdet för Kryddvägen etapp 2 samt gång- och cykelvägens förlängning mellan planområdet för Kryddvägen etapp 2 och Banstigen.

Beskrivning av ärendet
I samband med genomförandet av detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 planeras ombyggnation av den del av Kryddvägen som ligger inom detaljplaneområdet. För att få en enhetlig utformning av Kryddvägen föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att gatan byggs om hela vägen till nästa korsning. I den östra delen av planområdet finns också en gång- och cykelväg som ska byggas om. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att denna byggs ut hela vägen ner till Banstigen för att få en naturlig koppling till motionsslingan runt Barnsjön.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga ut Kryddvägen ytterligare cirka 160 meter söder om planområdet för Kryddvägen etapp 2 samt gång- och cykelvägens förlängning mellan planområdet för Kryddvägen etapp 2 och Banstigen.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §45.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

12 Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0152 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjerna för kollektivt omhändertagande i värmestugor antas.
2. Riktlinjerna ersätter Plan för kollektivt omhändertagande 2005 antagen av kommunstyrelsen 2005-02-22 § 44.

Beskrivning av ärendet
Plan för kollektivt omhändertagande finns sedan år 2005 vilken beskriver kollektivt omhändertagande i så kallade värmestugor i Tyresö. Denna plan har uppdaterats och nya riktlinjer har arbetats fram. Riktlinjerna omfattar stöd åt kommuninvånarna främst vid en extraordinär händelse orsakad av omfattande störningar eller avbrott i elförsörjningen och bygger på utnyttjande av en till tre skolor samt gymnasiet med förberedd reservkraft.

Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor kompletterar Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser eller extraordinära händelser och Riktlinjer för information vid kris.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna för kollektivt omhändertagande i värmestugor samt att de ersätter Plan för kollektivt omhändertagande 2005 antagen av kommunstyrelsen 2005-02-22 § 44.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer kollektivt omhändertagande i värmestugor 2017 KS.pdf

13 Svar på remiss av departementsskrivelsen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Dnr 2017/KSP 0012 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har skickat departementsskrivelsen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete på remiss till bland annat Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till svar på remissen och är försiktigt positiv till departementets förslag för att möjliggöra tidigare återgång i arbete för sjukskrivna. De förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken respektive förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete föranleder dock ett antal konsekvenser vilka redogörs för i remissvaret. Tyresö kommun framför i remissvaret synpunkter avseende förslaget som rör kravet på upprättande av plan för återgång i arbete samt utformningen av stödet till arbetsgivare i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på remissen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.

Bilagor
Svar på remiss av Ds Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.pdf
Ds Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.pdf

14 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning

Dnr 2017/KS 0084 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagningen i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens flyktingmottagning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att flyktingmottagningen inte är helt ändamålsenlig.

Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagningen i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §67.pdf
Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning i Tyresö kommun.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf

15 Svar på revisionsrapport om hyror och arrenden

Dnr 2017/KS 0085 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av internkontroll avseende fakturering av hyror och arrenden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för faktureringen. Uppgifterna i redovisningen bedöms dock i allt väsentligt vara aktuella, fullständiga och rättvisande.

Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om hyror och arrenden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §68.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.pdf
Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf
Rapport - Hyror och arrenden 2016.pdf

16 Förslag till internationellt partnerskap

Dnr 2017/KS 0105 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Det internationella samarbetet utvecklas genom att ansöka om en förstudie av kommunalt partnerskap via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) tillsammans med Lundazi District i Zambia.
2. Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommundirektören och de tjänstemän han utser utses att bilda en styrgrupp för att leda projektet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns projekt och samarbetspartners att inleda internationella samarbeten med inom beredningens ansvarsområden.

Fem förslag på potentiella nya partnerskapsländer togs fram under januari 2017 och redovisades under beredningens för medborgardialog och mångfalds strategidag den 16 februari. Efter strategidagen valde man att gå vidare med att utforska Ukraina och Zambia som möjliga samarbetsparter. Förvaltningen förordar en ansökan om förstudie tillsammans med Lundazi District i Zambia. Lundazi District har inventerat sina samarbetsbehov och formaliserat dem efter ICLDs mall. Distriktet lyfter fram renhållning och hållbarhet samt turism som särskilt intressanta områden för dem att samarbeta kring. Detta stämmer in med Tyresös behov att utveckla besöksnäringen i kommunen samt att tillsammans med medborgarna utveckla renhållning och hållbarhet för en bättre miljö.

Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att det internationella samarbetet utvecklas genom att ansöka om en förstudie av kommunalt partnerskap via ICLD tillsammans med Lundazi District i Zambia. Beredningen föreslår också att kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommundirektören och de tjänstemän han utser utses att bilda en styrgrupp för att leda projektet.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-04-18 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse - Nya internationella samarbetsmöjligheter.pdf

17 Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder

Dnr 2017/KS 0158 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:
- Ordförande i socialnämnden
- Förste vice ordförande i socialnämnden
- Andre vice ordförande i socialnämnden
- Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Andre vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
2. Vid de möten i samrådsgruppen då kommunen är ordförande, ska ordföranden i socialnämnden vara ordförande vid mötet och ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ska vara vice ordförande vid mötet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen och landstinget har för perioden 2016-2019 tecknat ett samverkansavtal i syfte att samverka kring insatser för att tillhandahålla god hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering för befolkningen i Tyresö kommun. I avtalet regleras även organisation och arbetsformer för samverkan. Det finns en samverkansgrupp som är ett forum för informationsutbyte, uppföljning av överenskommelser med mera. Eftersom detta samverkansorgan berör flera nämnders verksamheter är det lämpligt att kommunstyrelsen utser kommunens representanter. Representation i samrådsgruppen föreslås kopplas till presidieuppdrag, och den roll man har i presidier att omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer kring sin nämnds verksamhetsområden.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:
- Ordförande i socialnämnden
- Förste vice ordförande i socialnämnden
- Andre vice ordförande i socialnämnden
- Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Andre vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunledningsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att vid de möten i samrådsgruppen då kommunen är ordförande, ska ordföranden i socialnämnden vara ordförande vid mötet och ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ska vara vice ordförande vid mötet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §69.pdf
Tjänsteskrivelse Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder.pdf

18 Ändring av sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet i maj 2017

Dnr 2017/KS 0177 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunledningsutskottets sammanträde flyttas från den 18:e maj till den 16:e maj 2017 kl. 13.00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets sammanträde i maj föreslås flyttas från den 18:e till den 16:e maj 2017 kl. 13.00.

19 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombuds-man *

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §70.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-03-21 §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §12.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

20 Svar på motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken *

Dnr 2016/KS 0404 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson, Anita Mattsson, Kristjan Vaigur, Carl-Johan Karlson och Lennart Jönsson från Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2015 angående gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken.

Motionen remitterades till stadsbyggnadsförvaltningen som delar uppfattningen om att gestaltningen av området behöver ses över. Det pågår arbete med ett planprogram för utveckling av Trollbäckens centrumstråk, där även gestaltningsfrågor lyfts. Planprogrammet kommer att presenteras på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i juni. Eftersom motionens förslag inryms i arbetet med planprogram för Trollbäckens centrumstråk föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §49.pdf
Tjänsteskrivelse_Motion gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf
Motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf

21 Kommunstyrelsens meddelanden maj

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:11, 17:12, 17:14, 17:15, 17:16, 17:17 se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/sammantrade?date=2017-04-18

Kommunledningsutskottet 2017-04-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-04-20&cl=1

Bilagor
AB Vårljus Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2017-03-17.pdf
Kallelse till årsstämma i AB Vårljus 2017.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2017.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170323.pdf
Riktlinjer systematiskt brandskyddsarbete 2017 i Tyresö kommuns verksamheter.pdf
Socialnämndens underlag till lokalförsörjningsplan protokollsutdrag 2017-03-29 § 1023.pdf
Underlag till lokalförsörjningsplan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-04-20 §24.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2017.pdf
Öppet brev om Tyresö Boule Park från SPF Tyresö Bouleseniorerna.pdf
Svar från Fredrik Saweståhl på öppet brev om Tyresö Boule Park.pdf

§80 Kommundirektörens rapport maj 2017

Dnr 2017/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2017.pdf
Ekonomisk rapport 20170417.pdf
Månadsuppföljning mars 2017.pdf

§81 Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016

Dnr 2017/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016 noteras samt att ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet. Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har en slutlig version av revisionsberättelsen med underskrift av alla förtroendevalda revisorer lagts till ärendet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §61.pdf
Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2016.pdf
Revisionsrapport Överförmyndarnämnden Granskning av årsredovisning 2016.pdf
Revisionsberättelse för 2016 Haninge kommun inklusive gemensamma nämnder.pdf

§82 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016

Dnr 2017/KS 0148 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser. *
 
* Ledamöter i kommunstyrelsen som även är ledamöter i Södertörns brandförsvarsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2016 noteras samt att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §62.pdf
Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbund 2017-03-17 Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Årsredovisning 2016 Sbff.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund Revisionsskrivelse 2016.pdf

§83 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016

Dnr 2017/KS 0156 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet. *
 
* Ledamöter i kommunstyrelsen som även är ledamöter i Samordningsförbundet Östra Södertörn deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2016 noteras samt att ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §63.pdf
Samordnngsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016 §19.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn årsredovisning 2016_170301 sign.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn granskning av årsredovisning och revisionsberättelse §20.pdf
Samordningsfördundet östra södertörn signerad revisionberättelse 2016.pdf
Samordningsförbundet östra södertörn revisionsrapport årsredovisning 2016.pdf

§84 Delägarskap i Inera AB

Dnr 2017/KS 0153 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tyresö kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Aktieägaravtalet godkänns.
3. Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Beskrivning av ärendet
Under ett antal år har landsting och regioner i Sverige samverkat kring IT-utvecklingen, främst inom vårdsektorn, genom ett samägt bolag, Inera AB, som ansvarat för att erbjuda gemensamma IT-lösningar till landsting och regioner.
 
För att även kunna stötta kommunernas arbete kring digitalisering ger SKL kommunerna nu möjlighet att gå in som delägare i Inera AB genom köp av 5 stycken aktier till ett sammanlagt bokfört värde av 42 500 kronor. Utöver investeringen för delägarskap tillkomer framöver kostnad för de tjänster som Tyresö kommun väljer att köpa av Inera AB.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommun förvärvar 5 aktier i Inera AB av SKL Företag AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, att aktieägaravtalet godkänns samt att Tyresö kommun inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §64.pdf
Tjänsteskrivelse Aktieförvärv i Inera AB.pdf
Beslut Inera missiv kommun.docx.pdf
Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx.pdf
Bilaga 2 - Anslutningsavtal Inera AB.docx.pdf
Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx.pdf
Bilaga 4 - Bolagsordning.docx.pdf
Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx.pdf

§85 Antagande av Tyresö 2035 - översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 2011KSM0429.212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Översiktsplan Tyresö 2035 antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade ställt sig bakom Anita Mattssons (S) särskilda yttrande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
I december 2012 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en översiktsplan för Tyresö kommun. Översiktsplanen ska enligt uppdraget utgå från kommunens vision 2030. Planen syftar till att vägleda beslut om kommunens samhällsbyggnadsutveckling på lång sikt. Översiktsplanen visar kommunens intentioner om hur kommunen ska utvecklas och om vad som ska bevaras. Översiktplanen är framtagen med hjälp av medborgardialog i flera skeden och olika planeringsunderlag.
 
Arbetet inleddes 2013 med en tidig dialog, Tyck om Tyresö 2035. I medborgardialogen deltog cirka 2 000 Tyresöbor. Därefter togs ett samrådsförslag fram, den rosa tidningen, som skickades ut till alla hushåll i kommunen. Cirka 1 000 synpunkter inkom varav en majoritet från Tyresöbor. Utifrån synpunkter som kom in under samrådet och den tidiga dialogen togs ett utvecklat förslag till ny översiktsplan fram. Förslaget ställdes ut för granskning under fyra månader 1 juli - 31 oktober 2016 där man hade möjlighet att läsa förslaget och lämna synpunkter via e-post eller ett webbformulär på hemsidan. Inkomna synpunkter har bidragit till slutjusteringar av förslaget till ny översiktsplan för Tyresö kommun.
 
För att göra avvägningar om framtida lämplig markanvändning har ett antal planeringsunderlag tagits fram, exempelvis gällande grönstruktur och kulturmiljöer. Underlagen finns på kommunens webbplats. Respektive planeringsunderlag visar på förutsättningar utifrån en av många aspekter. Avvägningar mellan ibland motstående intressen görs i själva översiktsplanen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen Tyresö 2035.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen Tyresö 2035.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar i första hand återremiss för revidering av delar av texten, och i andra hand avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anders Wickbergs (SD) yrkande. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §46.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Del 1 - Kapitel 1 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 2 - Kapitel 2 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 3 - Kapitel 3 Tyresö Översiktsplan 2035.pdf
Del 4 - Kapitel 4&5 Översiktsplan 2035.pdf
Tyresö 2035 Granskningsutlåtande.pdf
Tyresö 2035 Hållbarhetsbedömning.pdf

§86 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun

Dnr 2017KSM0376.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18 § 47 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bostadsförsörjningen så att förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Tyresö hade som mål att nya riktlinjer för bostadsförsörjning skulle vara en planeringsstrategi och del av den nya översiktplanen. Boverket har under 2016 tagit fram en handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning. Där fastslås att riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument som beslutas av kommunfullmäktige. De kan alltså inte beslutas som en del av översiktsplanen.
 
Enligt lagen ska kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning minst innehålla följande uppgifter:
1) kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2) kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3) hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning baserat på planeringsunderlagen till översiktplanen som tog fram en analys av kommunens befolkning, behov av bostäder och en beskrivning om särskilda gruppers behov av bostäder, såsom ungdomar, äldre, funktionedsatta, hemlösa och nyanlända. Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun antas.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.  Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §47.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Riktlinjer för bostadsförsörjning Tyresö kommun.docx.pdf

§87 Ny granskning av gatukostnadsutredning för Raktsa etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0921.254

Kommunstyrelsens beslut
1. De reviderade granskningshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta, etapp 8 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut gatukostnadsutredningen på nytt för granskning.

Beskrivning av ärendet
Inför antagandet av gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8 uppmärksammades att hela kostnadsposten benämnd omkostnader saknas i kostnadsunderlaget för beräkning av gatukostnader i Raksta, etapp 8. Exempel på omkostnader är kostnader för bland annat administration, kommunens projektering av gatorna, byggarbetsledning, utsättning, bodar, trafikavstängningar och städning med mera. Till denna post kommer även entreprenörens centraladministration och vinst som de lägger på vilket hamnar på kommunens kostnader. Omkostnaderna brukar vanligtvis vara ca 30-35 procent av entreprenadsumman. Det innebär ett stort kostnadspåslag som behöver göras  på de tidigare beräknade gatukostnaderna.
 
För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå för fastighetsägarna föreslår exploateringsenheten att sänka påslaget för dessa omkostnader till 25 procent (vilket också är samma princip och nivå på omkostnader som använts tidigare vid till exempel Ugglevägen etapp 9). När omkostnaderna adderas till den tidigare kalkylen så ökar kostnaden per fastighet från det i granskningen angivna 150 682 kr till 188 998 kr (uppräknat med index till februari 2017). Kostnadsökningen per fastighet blir för stor att göra mellan granskning och antagande av gatukostnadsutredningen. För att kunna ta ut kostnaden behöver granskningen göras om. Den totala fördelningsbara kostnaden ökar från 25 388 242 kr till 31 844 119 kr. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att beslut tas om att gatukostnadsutredningen skickas ut på ny granskning.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra en ny granskning avseende gatukostnadsutredning för Raksta, etapp 8. Sedan miljö- och samhällsbyggnadsutskottets behandling av ärendet har en slutgiltig granskningshandling av fördelningen av gatukostnader för Raksta etapp 8 lagts till ärendet.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §42.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Gatukostnadsprocess- bilaga 1 (3).doc.pdf
Gatukostnad Raksta del 1_Bilaga 2.pdf
Gatukostnad Raksta del 2_Bilaga 2.pdf
Gatukostnadsberäkning bilaga 3.pdf
Gatukostnadsutredning Raksta granskning.pdf

§88 Antagande av detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö

Dnr 2013KSM0891.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Raksta, etapp 8, Östra Tyresö antas.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raktsa, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 2015-01-01.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen Raksta, etapp 8, östra Tyresö.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §43.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Raksta_antagande.pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(M).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(V).pdf
DP_Raksta_PKantagande_FOKUS-PK_A0_1_1000(Ö).pdf
Granskningsutlåtande_Raksta_8_extern.pdf
NY_samrådsredgorelse_§113.pdf

§89 Granskning av detaljplan för Kryddvägen etapp 2, del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Bollmora 2:1

Dnr 2015KSM0602.214

Kommunstyrelsens beslut
1. Granskningshandlingarna för Kryddvägen etapp 2 godkänns.
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen etapp 2. Planförslaget ger möjlighet till en ny exploatering med enbostadshus som radhus eller parhus. Planförslaget möjliggör även en ombyggnation av delar av Kryddvägen och säkerställer gång- och cykelstråket från Farmarstigen ned mot Barnsjön. Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna och ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att granskningshandlingarna för Kryddvägen etapp 2 godkänns samt att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget för granskning.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §44.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_Granskning_Kryddvägen.pdf
DP_Kryddvägen_etapp2_PKgranskning_FOKUS.pdf
Behovsbedömning_Kryddvägen2.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen_etapp 2.pdf
Kvalitetsprogram_Kryddvägen_granskning.pdf
Trafikbullerutredning 16132 Rapport A Kryddvägen Tyresö 160701.pdf
Bilaga till trafikbullerutredning 16132 Rapport A Kryddvägen Tyresö.pdf.pdf
Dagvattenutredning Kryddvägen_160906.pdf
Konditionsbesiktning avseende 7 träd, Kryddvägen, Tyresö.pdf
Markteknisk undersökningsrapport.pdf
PM 1 Geoteknik_Kryddvägen_Besqab.pdf
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM Rev160310.pdf
rotgardin skiss.pdf
Rotskydd - skyddsstängsel.pdf

§90 Utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg i anslutning till detaljplan för Kryddvägen etapp 2

Dnr 2017KSM0377.250

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att bygga ut Kryddvägen ytterligare cirka 160 meter söder om planområdet för Kryddvägen etapp 2 samt gång- och cykelvägens förlängning mellan planområdet för Kryddvägen etapp 2 och Banstigen.

Jäv
Mats Lindblom (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
I samband med genomförandet av detaljplanen för Kryddvägen etapp 2 planeras ombyggnation av den del av Kryddvägen som ligger inom detaljplaneområdet. För att få en enhetlig utformning av Kryddvägen föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att gatan byggs om hela vägen till nästa korsning. I den östra delen av planområdet finns också en gång- och cykelväg som ska byggas om. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att denna byggs ut hela vägen ner till Banstigen för att få en naturlig koppling till motionsslingan runt Barnsjön.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bygga ut Kryddvägen ytterligare cirka 160 meter söder om planområdet för Kryddvägen etapp 2 samt gång- och cykelvägens förlängning mellan planområdet för Kryddvägen etapp 2 och Banstigen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att bygga ut Kryddvägen ytterligare cirka 160 meter söder om planområdet för Kryddvägen etapp 2 samt gång- och cykelvägens förlängning mellan planområdet för Kryddvägen etapp 2 och Banstigen.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §45.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§91 Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0152 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjerna för kollektivt omhändertagande i värmestugor antas.
2. Riktlinjerna ersätter Plan för kollektivt omhändertagande 2005 antagen av kommunstyrelsen 2005-02-22 § 44.

Beskrivning av ärendet
Plan för kollektivt omhändertagande finns sedan år 2005 vilken beskriver kollektivt omhändertagande i så kallade värmestugor i Tyresö. Denna plan har uppdaterats och nya riktlinjer har arbetats fram. Riktlinjerna omfattar stöd åt kommuninvånarna främst vid en extraordinär händelse orsakad av omfattande störningar eller avbrott i elförsörjningen och bygger på utnyttjande av en till tre skolor samt gymnasiet med förberedd reservkraft.
 
Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor kompletterar Riktlinjer för hantering av allvarliga händelser eller extraordinära händelser och Riktlinjer för information vid kris.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna för kollektivt omhändertagande i värmestugor samt att de ersätter Plan för kollektivt omhändertagande 2005 antagen av kommunstyrelsen 2005-02-22 § 44.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §66.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för kollektivt omhändertagande i värmestugor i Tyresö kommun.pdf
Riktlinjer kollektivt omhändertagande i värmestugor  2017 KS.pdf

§92 Svar på remiss av departementsskrivelsen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Dnr 2017/KSP 0012 006

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på remissen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.

Beskrivning av ärendet
Socialdepartementet har skickat departementsskrivelsen Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete på remiss till bland annat Tyresö kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till svar på remissen och är försiktigt positiv till departementets förslag för att möjliggöra tidigare återgång i arbete för sjukskrivna. De förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken respektive förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete föranleder dock ett antal konsekvenser vilka redogörs för i remissvaret. Tyresö kommun framför i remissvaret synpunkter avseende förslaget som rör kravet på upprättande av plan för återgång i arbete samt utformningen av stödet till arbetsgivare i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på remissen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.

Bilagor
Svar på remiss av Ds Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.pdf
Ds Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete.pdf

§93 Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning

Dnr 2017/KS 0084 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagningen i Tyresö kommun.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslut.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens flyktingmottagning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att flyktingmottagningen inte är helt ändamålsenlig.
 
Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om flyktingmottagningen i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §67.pdf
Svar på revisionsrapport om flyktingmottagning i Tyresö kommun.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf

§94 Svar på revisionsrapport om hyror och arrenden

Dnr 2017/KS 0085 016

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av internkontroll avseende fakturering av hyror och arrenden. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har en helt tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för faktureringen. Uppgifterna i redovisningen bedöms dock i allt väsentligt vara aktuella, fullständiga och rättvisande.
 
Med anledning av revisorernas rapport har kommunstyrelseförvaltningen sammanställt förvaltningens kommentarer till revisorernas rekommendationer, och föreslår att kommunstyrelsen antar denna skrivelse som svar på revisionsrapporten.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om hyror och arrenden.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §68.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontroll avseende fakturering av hyror och arrenden.pdf
Missiv - Hyror och arrenden 2016.pdf
Rapport - Hyror och arrenden 2016.pdf

§95 Förslag till internationellt partnerskap

Dnr 2017/KS 0105 005

Kommunstyrelsens beslut
1. Det internationella samarbetet utvecklas genom att ansöka om en förstudie av kommunalt partnerskap via Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) tillsammans med Lundazi District i Zambia.
2. Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommundirektören och de tjänstemän han utser utses att bilda en styrgrupp för att leda projektet.

Särskilt yttrande
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav i februari 2015 beredningen för medborgardialog och mångfald i uppdrag att utreda om det finns projekt och samarbetspartners att inleda internationella samarbeten med inom beredningens ansvarsområden. 
 
Fem förslag på potentiella nya partnerskapsländer togs fram under januari 2017 och redovisades under beredningens för medborgardialog och mångfalds strategidag den 16 februari. Efter strategidagen valde man att gå vidare med att utforska Ukraina och Zambia som möjliga samarbetsparter. Förvaltningen förordar en ansökan om förstudie tillsammans med Lundazi District i Zambia. Lundazi District har inventerat sina samarbetsbehov och formaliserat dem efter ICLDs mall. Distriktet lyfter fram renhållning och hållbarhet samt turism som särskilt intressanta områden för dem att samarbeta kring. Detta stämmer in med Tyresös behov att utveckla besöksnäringen i kommunen samt att tillsammans med medborgarna utveckla renhållning och hållbarhet för en bättre miljö.
 
Ärendet har beretts av beredningen för medborgardialog och mångfald som föreslår att det internationella samarbetet utvecklas genom att ansöka om en förstudie av kommunalt partnerskap via ICLD tillsammans med Lundazi District i Zambia. Beredningen föreslår också att kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, ordförande i beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommundirektören och de tjänstemän han utser utses att bilda en styrgrupp för att leda projektet.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2017-04-18 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse - Nya internationella samarbetsmöjligheter.pdf

§96 Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder

Dnr 2017/KS 0158 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:
- Ordförande i socialnämnden
- Förste vice ordförande i socialnämnden
- Andre vice ordförande i socialnämnden
- Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Andre vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

2. Vid de möten i samrådsgruppen då kommunen är ordförande, ska ordföranden i socialnämnden vara ordförande vid mötet och ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ska vara vice ordförande vid mötet.

Beskrivning av ärendet
Kommunen och landstinget har för perioden 2016-2019 tecknat ett samverkansavtal i syfte att samverka kring insatser för att tillhandahålla god hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering för befolkningen i Tyresö kommun. I avtalet regleras även organisation och arbetsformer för samverkan. Det finns en samverkansgrupp som är ett forum för informationsutbyte, uppföljning av överenskommelser med mera. Eftersom detta samverkansorgan berör flera nämnders verksamheter är det lämpligt att kommunstyrelsen utser kommunens representanter. Representation i samrådsgruppen föreslås kopplas till presidieuppdrag, och den roll man har i presidier att omvärldsbevaka och samverka med andra aktörer kring sin nämnds verksamhetsområden.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att följande funktioner representerar kommunen i samrådsgruppen mellan kommunen och sjukvårdsstyrelse söder:
- Ordförande i socialnämnden
- Förste vice ordförande i socialnämnden
- Andre vice ordförande i socialnämnden
- Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
- Ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Förste vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Andre vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunledningsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att vid de möten i samrådsgruppen då kommunen är ordförande, ska ordföranden i socialnämnden vara ordförande vid mötet och ordföranden i barn- och utbildningsnämnden ska vara vice ordförande vid mötet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §69.pdf
Tjänsteskrivelse Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelse söder.pdf

§97 Ändring av sammanträdesdatum för kommunledningsutskottet i maj 2017

Dnr 2017/KS 0177 001

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunledningsutskottets sammanträde flyttas från den 18:e maj till den 16:e maj 2017 kl. 13.00.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsutskottets sammanträde i maj föreslås flyttas från den 18:e till den 16:e maj 2017 kl. 13.00.

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20170502.pdf (168 kb)

§98 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2015/KS 0531 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.
 
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter och Rickard Ljung från Miljöparitet har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.
 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till svar på motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet den 22 september 2016 och beslutade då att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Nämnderna föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet behandlade ärendet på nytt den 26 januari 2017 och beslutade då att remittera motionen även till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-04-20 §70.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-03-21 §13.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §12.pdf
Kultur-och fritidsnämnden protokollsutdrag 2016-12-12 §77.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2016-11-30 § 1099.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-10-26.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

§99 Svar på motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken

Dnr 2016/KS 0404 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till motionen för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Martin Nilsson, Anita Mattsson, Kristjan Vaigur, Carl-Johan Karlson och Lennart Jönsson från Socialdemokraterna, lämnade in en motion till kommunfullmäktige den 15 december 2015 angående gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken. I motionen föreslår de att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till gestaltningsprogram för entrén till Trollbäcken.
 
Motionen remitterades till stadsbyggnadsförvaltningen som delar uppfattningen om att gestaltningen av området behöver ses över. Det pågår arbete med ett planprogram för utveckling av Trollbäckens centrumstråk, där även gestaltningsfrågor lyfts. Planprogrammet kommer att presenteras på miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i juni. Eftersom motionens förslag inryms i arbetet med planprogram för Trollbäckens centrumstråk föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att motionen ska anses vara besvarad.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-04-18 §49.pdf
Tjänsteskrivelse_Motion gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf
Motion angående gestaltningsprogram för Trollbäcken.pdf

§100 Kommunstyrelsens meddelanden maj

Dnr 2016/KS 0398 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:11, 17:12, 17:14, 17:15, 17:16, 17:17 se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-04-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-04-18
 
Kommunledningsutskottet 2017-04-20, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-04-20&cl=1

Bilagor
AB Vårljus Årsredovisning 2016.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll 2017-03-17.pdf
Kallelse till årsstämma i AB Vårljus 2017.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 3 2017.pdf
Södertörnskommunernas samarbetskommitte minnesanteckningar 170323.pdf
Riktlinjer systematiskt brandskyddsarbete 2017 i Tyresö kommuns verksamheter.pdf
Socialnämndens underlag till lokalförsörjningsplan protokollsutdrag 2017-03-29 § 1023.pdf
Underlag till lokalförsörjningsplan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2017-04-20 §24.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2017.pdf
Öppet brev om Tyresö Boule Park från SPF Tyresö Bouleseniorerna.pdf
Svar från Fredrik Saweståhl på öppet brev om Tyresö Boule Park.pdf
Uppföljning 2017 av samverksansavtal mellan Tyresö kommun och polisen samt medborgarlöfte.pdf

§101 Avsägelse och fyllnadsval till kommunala pensionärsrådet

Dnr 2017/KS 0019 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Avsägelsen från Susann Ronström (S) godkänns.
3. Till ny ersättare i kommunala pensionärsrådet utses Carl-Johan Karlson (S).

Beskrivning av ärendet
Susann Ronström (S) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i kommunala pensionärsrådet. Som ny ersättare i kommunala pensionärsrådet föreslås Carl-Johan Karlson (S).

Beslut/Protokollsutdrag
§101_prot_20170502.pdf (155 kb)