Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-01-09

Sammanträde 2018-01-09

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport januari 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §196.pdf

2 Information om ny ishall, avfallsterminal och gemensamma ytor vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet ges muntlig information om ny ishall, avfallsterminal och gemensamma ytor vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum.

3 Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun *

Dnr KSM2017-668-003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till gatukostnadspolicy har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen om att kommunen ska ta ut gatukostnad i enlighet med plan- och bygglagen. Policyn reglerar bland annat att denna kostnad ska baseras på beräknad kostnad, att indexering av den ska ske, när debitering sker samt betalningsvillkor. I förslaget framgår det även att kommunen efter prövning i respektive fall erbjuder ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån alternativt anståndsmöjlighet. Policyn föreslås ligga till grund för respektive gatukostnadsutredning som görs i kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och förelår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar gatukostnadspolicyn.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171212 §165.pdf
Tjänsteskrivelse gatukostnadspolicy.pdf
Gatukostnadspolicy.pdf

4 Antagande av detaljplan för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

Dnr 2017KSM0455.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för upphävande av del av detaljplan 199 öster om Fårdala gårdsväg antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav i september 2017 stadsbyggnadsförvaltningen planuppdrag och beslut om samråd för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg. Detaljplanen för upphävandet upprättas med förenklat standardförfarande.

Den berörda delen av detaljplanen är planlagd som allmän plats för parkändamål. Området används för ridskolans verksamhet och delar av anläggningens byggnader ligger inom detaljplanen. Med gällande detaljplan kan inte bygglov ges för en utbyggnad av befintlig stallbyggnad.

Befintlig stallbyggnad behöver göras om från dagens spiltor till boxar för hästarna, enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Samtidigt önskas förbättringar göras i arbetsmiljön för anställda på ridskolan och inom logistiken mellan leveranser med tunga fordon, hästar och barn på gården. Den tänkta ombyggnationen avser öka tillgängligheten till ridskolan.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-12-12 §164.pdf
Tjänsteskrivelse upphävande dp199.pdf
Dp_Upphävande av del av dp 199_PBantagande_.pdf
Samrådsredgorelse_Upphävande av del av dp 199.pdf

5 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.

Socialnämnden har skickat sin rapport per november 2017.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-20 § 1114.pdf

6 Omfördelning av medel mellan verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola *

Dnr 2018/KS 0002 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017. Prognosen för helåret 2017 visar att verksamhetsområde 1 förskola ger ett överskott på 7 miljoner kronor medan verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola ger ett underskott på 12,8 miljoner kronor.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-12-20 § 106.pdf

7 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp *

Dnr 2017/KSTK 0146 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvatten­avgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §205.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Karta Tyresö.pdf

8 Lokalförsörjningsplan 2018-2030

Dnr 2017/KS 0411 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2018-2030.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2021 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Snarast utreda lösningsförslag för ny förskola i Breviksområdet.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till lösning och reservera tomt för nybyggnation av en F-9 skola med idrottshall i Centrumområdet.
d) Utreda behov och helhetslösning för en F-9 skola i område Öst.
e) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.
f) Reservera tomter för ett nytt friliggande gruppboende för personer med funktionsnedsättning att stå klart år 2023/2024, samt för nya gruppboenden år 2027 respektive år 2030.
g) I nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med förslag till prioriteringsordning och lösningsförslag avseende anläggningar för kultur och fritid samt lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.
4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av kommunstyrelsen. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Fastighetsstrategen har med stöd av den strategiska lokalgruppen, där också stadsbyggnadschefen och fastighetschefen ingår, tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2021 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/ inriktningar fram till år 2030.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner planen, antar lösningsförslag för lokalbehov fram till år 2021, ger strategiska lokalgruppen uppdrag 3 a) - g) samt beslutar att planen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet. Efter kommunledningsutskottets behandling har planen uppdaterats vad gäller definitionen av kommundelarna.

Bilagor
Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §212.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf

9 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren

Dnr 2017/KS 0358 007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2018 (bilaga), vilket innebär bidrag om 283 200 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att Brottsofferjourernas riksförbund förespråkar att kommunerna lämnar 6 kr/invånare i verksamhetsbidrag.

Nacka och Värmdö kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 4 kr/invånare i Nacka och 3,50 kr/invånare i Värmdö, vilket motsvarar samma nivå som beviljades för 2017. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2018. Däremot kan inte den ansökta höjningen av bidragsnivån motiveras. Bidrag om 4 kr/invånare motsvarar 188 800 kr beräknat på prognosen ovan.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018) samt beslutar att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2016 samt verksamhetsplan 2017.pdf

10 Beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF

Dnr 2017/KS 0395 20

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun gäller två olika pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda. PBF-KL gäller för kommunalråd som tillträdde innan valet 2014. OPF-KL tillämpas för alla andra förtroendevalda, oavsett omfattningen på uppdraget, sedan efter valet 2014.

När PBF-KL antogs i kommunfullmäktige 2008-09-11 tog man inte ställning till hur stor förvärvsinkomst ett kommunalråd som avgått från sitt uppdrag kan ha utan att det sker en samordning med den ekonomiska omställningsersättningen som utgår från Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det belopp som ska undantas från samordningen är ett prisbasbelopp per år, motsvarande 44 800 kronor i 2017 års nivå. Nivån blir därmed densamma som gäller för förtroendevalda som omfattas av det nya pensions- och omställningsavtalet OPF-KL.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2017 och återremitterade ärendet till kommunledningsutskottet för vidare beredning. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §202.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §227.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF.pdf
KF Sammanträdesprotokoll 2008-09-11 antagandet av PBF § 88.pdf
PBF-kommun-0301011.pdf

11 Reviderad delegationsordning med anledning av nya kommunallagen

Dnr 2017/KS 0385 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilket utskott, vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.

Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta föreslås uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya lagen samt smärre justeringar och förtydliganden som framgår av tjänsteskrivelsen. Delegationsordningen har även uppdaterats med beslut som redan har fattats av kommunstyrelsen men som inte tidigare har förts in i delegationsordningen.

I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Den kommunala anslagstavlan blir från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med den nya kommunallagen.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar för vare sig medborgare som vill överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningarna att beslut protokollförs i särskild ordning och därefter anslås på en digital anslagstavla. De beslut som kan överklagas med laglighetsprövning föreslås därför även fortsättningsvis att anmälas till kommunstyrelsen eller till utskotten, vars protokoll sedan anmäls till kommunstyrelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §207.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

12 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0473 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Om den personuppgiftsansvarige anmält till Datainspektionen att ett personuppgiftsombud utsetts och vem det är, behöver anmälan till Datainspektionen gällande behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad inte göras. Det är den personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden/styrelsen, som alltid har det yttersta ansvaret för all behandling även om man har utsett ett ombud.

Systemförvaltare Birgitta Gustafsson föreslås utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget föreslås gälla från och med beslutsdatum.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser systemförvaltare Birgitta Gustafsson till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget ska gälla från och med beslutsdatum.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §208.pdf
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

13 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige *

Dnr 2017/KS 0475 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har rapporten kompletterats med uppdraget om miljöprogram som beslutades i kommunfullmäktige 2017-12-14.

Bilagor
Pågående uppdrag 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §209.pdf

14 Redovisning av pågående motioner *

Dnr 2017/KS 0476 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.

Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att informationen noteras. Sedan kommunledningsutskottets beredning har rapporten kompletterats med de motioner som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-14.

Bilagor
Pågående motioner december 2017.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §210.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf

15 Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun *

Dnr 2017/KS 0270 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:

- Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solceller
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner

Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att motionen ska anses besvarad. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med tekniska kontoret tagit fram förslag till svar om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar i frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §211.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20171212 §166.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf

16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen januari 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-12-12
Kommunledningsutskottet 2017-12-18, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-12-18

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.pdf

17 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:41, 17:65, 17:67, 17:68, 17:69, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Länsstyrelsen Stockholm, rapport 2017:23 Stockholm 2018 - full fart framåt, se http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2017/Sidor/Stockholm-2018-Full-fart-framat.aspx?keyword=full fart framåt
Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket, skriften Belysning där det behövs - belysning längs statlig väg, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/belysning-dar-det-behovs-.html

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 2017-12-05.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Beslut om medlemsavgifter mål budget och verksamhetsplan 2018.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2017.pdf
Migrationsverket missiv Delutbetalning av statlig ersättning.pdf
Migrationsverket Missiv till kommuner om 390 miljoner i tillfälligt stöd.pdf
Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2018.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-11-21 § 67 nämndplan.pdf
Socialnämnden nämndplan 2018 protokollsutdrag 2017-12-20 § 1113.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2018 protokollsutdrag 2017-12-11 § 88.pdf
Byggnadsnämnden nämndplan 2018.PDF
Stadsbyggnadsförvaltningen månadsrapport november 2017.pdf
Skrivelse från PRO SPF och Finska föreningen om avvecklingen av Björkbackens äldreboende.pdf
Skrivelse från samrådsgruppen inom kommunala funktionshindersrådet.pdf

§1 Kommundirektörens rapport januari 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §196.pdf

§2 Information om ny ishall, avfallsterminal och gemensamma ytor vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum

Dnr 2017/KSTK 0044 12

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet ges muntlig information om ny ishall, avfallsterminal och gemensamma ytor vid Tyresövallen i Norra Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20180109.pdf (166 kb)

§3 Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun

Dnr KSM2017-668-003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Gatukostnadspolicy för Tyresö kommun antas.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till gatukostnadspolicy har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen om att kommunen ska ta ut gatukostnad i enlighet med plan- och bygglagen. Policyn reglerar bland annat att denna kostnad ska baseras på beräknad kostnad, att indexering av den ska ske, när debitering sker samt betalningsvillkor. I förslaget framgår det även att kommunen efter prövning i respektive fall erbjuder ett 10-årigt kommunalt gatukostnadslån alternativt anståndsmöjlighet. Policyn föreslås ligga till grund för respektive gatukostnadsutredning som görs i kommunen.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar gatukostnadspolicyn.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta gatukostnadspolicy för Tyresö kommun.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar i första hand återremiss för tillägg av kostnadstak samt borttagande av att anstånd med betalning ska gälla fram till nytt bygglov beviljas, se bilagt återremissyrkande. I andra hand yrkar Anders Wickberg (SD) avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen återremitterar ärendet enligt Anders Wickbergs yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 20171212 §165.pdf
Tjänsteskrivelse gatukostnadspolicy.pdf
Gatukostnadspolicy.pdf
Återremissyrkande SD Gatukostnadspolicy.pdf

§4 Antagande av detaljplan för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg

Dnr 2017KSM0455.214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för upphävande av del av detaljplan 199 öster om Fårdala gårdsväg antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott gav i september 2017 stadsbyggnadsförvaltningen planuppdrag och beslut om samråd för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg. Detaljplanen för upphävandet upprättas med förenklat standardförfarande.
 
Den berörda delen av detaljplanen är planlagd som allmän plats för parkändamål. Området används för ridskolans verksamhet och delar av anläggningens byggnader ligger inom detaljplanen. Med gällande detaljplan kan inte bygglov ges för en utbyggnad av befintlig stallbyggnad.
 
Befintlig stallbyggnad behöver göras om från dagens spiltor till boxar för hästarna, enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Samtidigt önskas förbättringar göras i arbetsmiljön för anställda på ridskolan och inom logistiken mellan leveranser med tunga fordon, hästar och barn på gården. Den tänkta ombyggnationen avser öka tillgängligheten till ridskolan.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplan för upphävande av del av detaljplan 199, öster om Fårdala gårdsväg.

Bilagor
MSU Protokollsutdrag 2017-12-12 §164.pdf
Tjänsteskrivelse upphävande dp199.pdf
Dp_Upphävande av del av dp 199_PBantagande_.pdf
Samrådsredgorelse_Upphävande av del av dp 199.pdf

§5 Redovisning från socialnämnden av resultat inom verksamhetsområdet individ och familjeomsorg

Dnr 2017/KS 0272 10

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i socialnämnden 2017-12-20 § 1114 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Vid kommunstyrelsens behandling av delårsraport 1 2017 beslutade kommunstyrelsen att socialnämndens ekonomiska rapport för verksamhetsområdet individ och familjeomsorgs resultat, utifrån verksamhetens uppdrag och ekonomiskt läge, ska skickas till kommunstyrelsen efter varje nämndsammanträde.
 
Socialnämnden har skickat sin rapport per november 2017.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-12-20 § 1114.pdf

§6 Omfördelning av medel mellan verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola

Dnr 2018/KS 0002 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i barn- och utbildningsnämnden 2017-12-20 § 106 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 6 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde 1 förskola till verksamhetsområde 2 grundskola för verksamhetsåret 2017. Prognosen för helåret 2017 visar att verksamhetsområde 1 förskola ger ett överskott på 7 miljoner kronor medan verksamhetsområde 2 grundskola inklusive grundsärskola ger ett underskott på 12,8 miljoner kronor.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2017-12-20 § 106.pdf

§7 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2017/KSTK 0146 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp fastställs.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet i Tyresö med Solberga, del av Raksta och Ugglevägens detaljplaneområde. Samtidigt har verksamhetsområdet kompletterats med information om vilka dagvattenavgifter som ska tillämpas för berörda fastigheter.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §205.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Karta Tyresö.pdf

§8 Lokalförsörjningsplan 2018-2030

Dnr 2017/KS 0411 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsplan 2018-2030.
2. Lösningsförslag för att tillgodose lokalbehoven fram till år 2021 antas.
3. Kommunens strategiska lokalgrupp får i uppdrag att i samverkan med respektive förvaltning och nämnd
a) Snarast utreda lösningsförslag för ny förskola i Breviksområdet.
b) Bearbeta lösningsförslagen för att tillgodose behovet av förskolor på längre sikt.
c) Arbeta fram förslag till lösning och reservera tomt för nybyggnation av en F-9 skola med idrottshall i Centrumområdet.
d) Utreda behov och helhetslösning för en F-9 skola i område Öst.
e) Reservera tomt för att tillskapa ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre i slutet av planperioden.  
f) Reservera tomter för ett nytt friliggande gruppboende för personer med funktionsnedsättning att stå klart år 2023/2024, samt för nya gruppboenden år 2027 respektive år 2030.
g) I nästa års lokalförsörjningsplan återkomma med förslag till prioriteringsordning och lösningsförslag avseende anläggningar för kultur och fritid samt lokalbehov för gymnasiet, vuxenutbildningen och centrum för arbete och integration.
4. Lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).
 
Marie Åkesdotter (SP) reserverar sig (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-02-23 § 18 antagit riktlinjer för lokalförsörjning som framför allt avser kommunalt finansierade verksamheter inom utbildning, förskola, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheter. En sammanhållen lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu den första lokalförsörjningsplanen som ska fastställas av kommunstyrelsen. Planen innehåller en sammanställning av nämndernas behov av verksamhetslokaler. Fastighetsstrategen har med stöd av den strategiska lokalgruppen, där också stadsbyggnadschefen och fastighetschefen ingår, tagit fram lösningsförslag i första hand till år 2021 och redovisar olika preliminära alternativ till långsiktiga lösningar/ inriktningar fram till år 2030.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner planen, antar lösningsförslag för lokalbehov fram till år 2021, ger strategiska lokalgruppen uppdrag 3 a) - g) samt beslutar att planen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet. Efter kommunledningsutskottets behandling har planen uppdaterats vad gäller definitionen av kommundelarna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen godkänner planen, antar lösningsförslag för lokalbehov fram till år 2021, ger strategiska lokalgruppen uppdrag 3 a) - g) samt beslutar att planen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut 1 och 4 samt yrkar på fler tänkbara lösningar på utformningar av F-9-systemet med tanke på det pedagogiska upplägget där ytterligare resonemang behövs. Marie Åkesdotter (MP) och Anders Wickberg (SD) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 1 och 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 2 och 3. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 2 och 3.

Bilagor
Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §212.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2018-2030.pdf

§9 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren

Dnr 2017/KS 0358 007

Kommunstyrelsens beslut
1. Brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö beviljas verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018).
2. Verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Värmdö och Tyresö (BOJ NVT) är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.
 
Föreningen ansöker om bidrag om 6 kronor per invånare för 2018 (bilaga), vilket innebär bidrag om 283 200 kronor beräknat på prognosen att Tyresö har 47 200 invånare vid årsskiftet. Föreningen motiverar höjningen med att Brottsofferjourernas riksförbund förespråkar att kommunerna lämnar 6 kr/invånare i verksamhetsbidrag.
 
Nacka och Värmdö kommuner behandlar ansökningar om bidrag i respektive kommun och har för avsikt att bevilja bidrag om 4 kr/invånare i Nacka och 3,50 kr/invånare i Värmdö, vilket motsvarar samma nivå som beviljades för 2017. Kommunerna gör bedömningen att verksamheten utgör ett viktigt komplement till socialtjänstens insatser, och att föreningen visar på god vilja till öppenhet och samarbete med kommunerna vilket motiverar att bidrag bör beviljas för 2018. Däremot kan inte den ansökta höjningen av bidragsnivån motiveras. Bidrag om 4 kr/invånare motsvarar 188 800 kr beräknat på prognosen ovan.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018) samt beslutar att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för 2018 med 4 kronor per invånare (baserat på invånarantal 1 januari 2018) samt beslutar att verksamhetsbidragets användning ska redovisas skriftligt till kommunkansliet senast sista april 2019.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar att kommunstyrelsen beviljar brottsofferjouren Nacka, Värmdö och Tyresö verksamhetsbidrag för 2018 med 6 kronor per invånare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §206.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsberättelse 2016 samt verksamhetsplan 2017.pdf

§10 Beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF

Dnr 2017/KS 0395 20

Kommunstyrelsens beslut
- Belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun gäller två olika pensions- och omställningsavtal för förtroendevalda. PBF-KL gäller för kommunalråd som tillträdde innan valet 2014. OPF-KL tillämpas för alla andra förtroendevalda, oavsett omfattningen på uppdraget, sedan efter valet 2014.
 
När PBF-KL antogs i kommunfullmäktige 2008-09-11 tog man inte ställning till hur stor förvärvsinkomst ett kommunalråd som avgått från sitt uppdrag kan ha utan att det sker en samordning med den ekonomiska omställningsersättningen som utgår från Tyresö kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det belopp som ska undantas från samordningen är ett prisbasbelopp per år, motsvarande 44 800 kronor i 2017 års nivå. Nivån blir därmed densamma som gäller för förtroendevalda som omfattas av det nya pensions- och omställningsavtalet OPF-KL.
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 6 december 2017 och återremitterade ärendet till kommunledningsutskottet för vidare beredning. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att belopp som enligt PBF § 10 mom. 3 undantas från samordning sätts till ett prisbasbelopp per år.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §202.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-12-06 §227.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om belopp som undantas från samordning i pensionsavtalet PBF.pdf
KF Sammanträdesprotokoll 2008-09-11 antagandet av PBF § 88.pdf
PBF-kommun-0301011.pdf

§11 Reviderad delegationsordning med anledning av nya kommunallagen

Dnr 2017/KS 0385 003

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vilket utskott, vilken förtroendevald eller vilken anställd som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på kommunstyrelsen.
 
Den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Med anledning av detta föreslås uppdateringar av lagrum och ny lagtext i enlighet med den nya lagen samt smärre justeringar och förtydliganden som framgår av tjänsteskrivelsen. Delegationsordningen har även uppdaterats med beslut som redan har fattats av kommunstyrelsen men som inte tidigare har förts in i delegationsordningen.
 
I den nya kommunallagen förenklas reglerna för anmälan av delegationsbeslut genom att nämnderna själva får besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till dem. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på den kommunala anslagstavlan, om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Den kommunala anslagstavlan blir från och med den 1 januari 2018 webbaserad i enlighet med den nya kommunallagen. Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det inte underlättar för vare sig medborgare som vill överklaga beslut eller för det administrativa arbetet på förvaltningarna att beslut protokollförs i särskild ordning och därefter anslås på en digital anslagstavla. De beslut som kan överklagas med laglighetsprövning föreslås därför även fortsättningsvis att anmälas till kommunstyrelsen eller till utskotten, vars protokoll sedan anmäls till kommunstyrelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §207.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning.pdf

§12 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2017/KS 0473 003

Kommunstyrelsens beslut
- Systemförvaltare Birgitta Gustafsson utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med beslutsdatum.

Beskrivning av ärendet
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I en kommun är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som nämnden/styrelsen har att utföra. Den personuppgiftsansvarige kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten. Om den personuppgiftsansvarige anmält till Datainspektionen att ett personuppgiftsombud utsetts och vem det är, behöver anmälan till Datainspektionen gällande behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad inte göras. Det är den personuppgiftsansvarige, det vill säga nämnden/styrelsen, som alltid har det yttersta ansvaret för all behandling även om man har utsett ett ombud.
 
Systemförvaltare Birgitta Gustafsson föreslås utses till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Uppdraget föreslås gälla från och med beslutsdatum.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen utser systemförvaltare Birgitta Gustafsson till personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt att uppdraget ska gälla från och med beslutsdatum.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §208.pdf
Tjänsteskrivelse Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§13 Redovisning av pågående uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Dnr 2017/KS 0475 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga en sammanställning över pågående uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om. Uppdrag som har slutförts återrapporteras månadsvis i kommundirektörens rapport. De uppdrag som ges i kommunplanen återrapporteras inom ramen för kommunens styrprocess.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen. Sedan kommunledningsutskottets behandling av ärendet har rapporten kompletterats med uppdraget om miljöprogram som beslutades i kommunfullmäktige 2017-12-14.

Bilagor
Pågående uppdrag 2018.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §209.pdf

§14 Redovisning av pågående motioner

Dnr 2017/KS 0476 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap. 35 § i den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 (2017:725) ska en motion om möjligt beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
 
Kommunkansliet har sammanställt en redovisning över samtliga motioner som är under beredning. Två motioner har passerat beredningstiden på ett år. Även bifallna motioner under det gångna året samt motioner från tidigare år vilka ännu inte fullt ut har verkställts redovisas i tjänsteskrivelsen.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att informationen noteras. Sedan kommunledningsutskottets beredning har rapporten kompletterats med de motioner som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-14.

Bilagor
Pågående motioner december 2017.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §210.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner.pdf

§15 Svar på motion om solcellsprogram för Tyresö kommun

Dnr 2017/KS 0270 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesdotter, Lilian Nylinder, Mikael Ordenius och Johan Rydén från Miljöpartiet de gröna har lämnat in  en motion till kommunfullmäktige med förslag om att:
 
- Tyresö kommun under 2017 tar fram ett solcellsprogram
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur solceller ska installeras på kommunens egna byggnader, nuvarande och planerade
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler privatpersoner och företagare i Tyresö kommun ska stimuleras att installera solceller
- solcellsprogrammet innefattar en inriktning om hur fler byggherrar ska stimuleras att inkludera solceller i sina byggplaner
 
Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet. Tekniska kontoret har i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslag till svar om hur kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att främja utvecklingen av förnybar energi samt hållbart byggande och föreslår att motionen ska anses besvarad. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med tekniska kontoret tagit fram förslag till svar om hur stadsbyggnadsförvaltningen arbetar i frågan och föreslår att motionen ska anses besvarad.
 
Kommunledningsutskottet och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-12-18 §211.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 20171212 §166.pdf
Motion om solcellsprogram för Tyresö kommun.pdf

§16 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen januari 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2017-12-12, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-12-12
Kommunledningsutskottet 2017-12-18, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2017-12-18

Bilagor
Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen.pdf

§17 Kommunstyrelsens meddelanden januari 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 17:41, 17:65, 17:67, 17:68, 17:69, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Länsstyrelsen Stockholm, rapport 2017:23 Stockholm 2018 - full fart framåt, se http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2017/Sidor/Stockholm-2018-Full-fart-framat.aspx?keyword=full fart framåt
Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket, skriften Belysning där det behövs - belysning längs statlig väg, se http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/belysning-dar-det-behovs-.html

Bilagor
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund direktionsprotokoll 2017-12-05.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Beslut om medlemsavgifter mål budget och verksamhetsplan 2018.pdf
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 7 2017.pdf
Migrationsverket missiv Delutbetalning av statlig ersättning.pdf
Migrationsverket Missiv till kommuner om 390 miljoner i tillfälligt stöd.pdf
Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2018.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2017-11-21 § 67 nämndplan.pdf
Socialnämnden nämndplan 2018 protokollsutdrag 2017-12-20 § 1113.pdf
Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2018 protokollsutdrag 2017-12-11 § 88.pdf
Byggnadsnämnden nämndplan 2018.PDF
Stadsbyggnadsförvaltningen månadsrapport november 2017.pdf
Skrivelse från PRO SPF och Finska föreningen om avvecklingen av Björkbackens äldreboende.pdf
Skrivelse från samrådsgruppen inom kommunala funktionshindersrådet.pdf

§18 Ordförandeuppdrag angående översyn av lokala ordningsföreskrifterna avseende pyroteknik

Dnr 2018/KS 0010

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att inleda en översyn om hur användning av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att inleda en översyn om hur användning av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas, se nedan ordförandeförslag.

Ordförandeförslag
Fyrverkerier kan vara festliga och vackra men de har tyvärr också en negativ sida. Framförallt är det en plåga för många djur, vilket skapar problem för många djurägare. Det finns också säkerhetsrisker i form av brand och personskador samt miljöproblem med spridning av kemikalier. Under senare år har det också från flera håll rapporterats om att pyroteknik kommit att användas på fel sätt, ibland som vapen och riktats mot människor.
 
I dag finns ingen möjlighet för kommuner att införa totalförbud mot fyrverkerier. Däremot går det att på olika sätt begränsa användandet genom lokala ordningsföreskrifter. I Tyresö kommuns lokala ordningsstadga finns angivet att pyroteknik inte får avfyras närmare än 50 meter från ett äldreboende samt att polistillstånd krävs i våra kommundelscentrum. I övrigt hänvisas till polisen och ordningslagen. Det innebär vissa begränsningar, men vi kan notera att flera andra kommuner har infört mer betydande begränsningar.
 
Tyresö ska vara en trygg, säker och miljösmart kommun och Alliansen anser att en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna ska göras avseende pyroteknik med målet att avsevärt begränsa användningen. Att så sker vinner också stöd av många som hör av sig till kommunen, inte minst i samband med nyår.
 
Förutom restriktioner intill äldreboenden skulle inskränkningar till exempel kunna införas vid gruppbostäder, i bostadsområden och i dess omedelbara närhet, kyrkogårdar samt dagar på året jämte tider. Vid speciella tillfällen där någon/några vill fira bör tillstånd kunna sökas, men då också med ett krav på att närboende/allmänheten informeras.
 
Med detta som bakgrund önskar vi ge kommundirektören i uppdrag:
 
- Att inleda en översyn om hur användning av pyroteknik ytterligare skulle kunna begränsas.

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20180109.pdf (170 kb)