Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-10-05

Sammanträde 2021-10-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport september 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Handlingar under utarbetande.

2 Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0258

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs (Tybo) befintliga bolagsordning är från 1994 och reviderades senast 2014. Mot bakgrund av att all lagstiftning kontinuerligt uppdateras är det viktigt att även kontinuerligt se över bolagsordningen för Tybo.
Arbetet har genomförts tillsammans med Tybo och har slutligen granskats av Tyresö kommuns jurister.

De uppdateringar som nu föreslås i bolagsordningen innebär förtydligande avseende ändamål och föremål för verksamheten där ett tillägg föreslås om att Tybo ska tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder avseende LSS. Tillägget föreslås eftersom Tybo redan idag bedriver sådan verksamhet.

Vidare föreslås ett förtydligande om att bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna samt en ny paragraf om vem som tecknar firman.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för Tyresö bostäder godkänns.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 96.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsordning.pdf
Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB augusti 2021.pdf
PU befintlig bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

3 Ägardirektiv Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0259

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag inget samlat dokument som visar vilka ägardirektiv som kommunfullmäktige vid olika tillfällen har fattat beslut om avseende Tyresö Bostäder AB (Tybo). Detta innebär att det kan vara svårt att få en samlad bild av vilka ägardirektiv som nu är gällande. För att skapa en enklare och tydligare process kring Tybos ägardirektiv föreslås nu att de samlas i en bilaga till kommunplanen.

Utgångspunkten vid framtagandet av förslaget har varit Tybos befintliga ägardirektiv. Några tillägg, förtydliganden och justeringar föreslås emellertid. Sammanfattningsvis handlar dessa om:
- att ytterligare stärka samarbetet mellan TyBo och kommunen genom att inrätta ett forum för ägardialog och att skapa möjligheter för VD och kommundirektör att medverka på bolagets och kommunens styrelsemöten.
- att ytterligare tydliggöra att Tybo ska vara en föregångare inom miljö och klimatarbetet.
- att en tidpunkt preciseras för när en samlad bostadsförmedling ska finnas på plats.
- att en tidpunkt även preciseras för när ombyggnation av äldreboendet vid Björkdalen ska vara klart och vad fastigheten där vinkelhuset är placerat ska användas till i framtiden.
- att det preciseras av hur bostadskön ska finansieras.
- att soliditetsmåttet kompletteras med direktavkastningskrav

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen
Efter att ärendet hanterades av kommunledningsutskottet har handlingarna reviderats. Avkastningskravet för kommersiella lokaler är borttaget och det har i direktivets punkt 8 preciserats att Tyresö Bostäder årligen ska förmedla minst 10 % av sina lediga lägenheter till Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 97.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder augusti 2021.pdf
Befintliga Ägardirektiv Tyresö bostäder AB.pdf

4 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun är ett dokument som tas fram av Kommunala funktionshindersrådet, KFR, i Tyresö. Planen syftar till att utgöra ett underlag för kommunens arbete för en förbättrad tillgänglighet. Planen är en del av kommunens styrprocess och ska utgöra underlag för kommunstyrelsen och nämnderna vid framtagande av nämndplaner- och kontorsplaner. Målgrupperna för planen är personer med funktionsnedsättning, politiker samt medborgare. Rådets ordförande har delegation att besluta om bidrag enligt planen. Uppföljning sker årsvis som resultatredovisning av de särskilda åtagandena och förändringar som skett inom respektive område.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet och kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 98.pdf
Tillgänglighetsplan 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf

5 Revidering av taxa för avfallsavgifter

Diarienummer KSM 2021-847

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
- Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar.
- Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 2022.
- Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2022.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Avfallstaxa 2022.pdf

6 VA-taxa 2022

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

7 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022

Diarienummer 2021/KS 0262 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,60 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:
Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
338 078 000 kr
Grundskola
806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg
274 572 000 kr
Funktionsnedsättning
288 006 000 kr
Äldreomsorg
412 457 000 kr
Gymnasieskola
250 005 000 kr
Vuxenutbildning
28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
121 764 000 kr
Samhällsbyggnad
161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 263 000 kr
Gemensam verksamhet
245 606 000 kr
Politisk verksamhet
30 710 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs.
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess årligen revideras. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2022-2025 inkluderande målområden 2022-2032, budget för 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024.

Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Bilagor
Kommunplan 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 99.pdf

8 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun

Diarienummer 2021/KS 0281 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf
Särskilt yttrande från M, §67.pdf.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf
Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf

9 Delårsrapport 2 2021 för kommunstyrelsens verksamhet.

Diarienummer 2021/KS 0282 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Delårsrapport 2 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Delårsrapport 2 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2021 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

10 Utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut

Diarienummer 2021/KS 0257 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns.

Beskrivning av ärendet
Projektet genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen (som tillsammans utgör trafikområde Bäverbäcken) syftar till att förbättra flödet samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen genom flera åtgärder. Beslut om genomförande går via stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 och fattas i kommunstyrelsen. En förutsättning för att ett beslut ska gälla är dock att ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut utökas. Detta då kostnaderna för åtgärderna inte finns upptagna i kommunens nuvarande investeringsprogram och överskrider ramen för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår därför att ramen utökas med 165 miljoner.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om utökad ram för beslut om ny eller utökat budget till KS förfogande.pdf
Bilaga 1_Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen 210827.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
PM trafikområde Bäverbäcken 210827.pdf
Reservation Liberalerna §100.pdf
Reservation Miljöpartiet §100.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf

11 Genomförande projekt Bäverbäcken

Diarienummer KSM 2021-513

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
2. Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Beskrivning av ärendet
Budget med prognos fördelat enligt uppskattad tidplan för genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Projektet är en del av att förbättra framkomligheten samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen inklusive anslutande gator. Där projektet slutar i öst tar en förstudie vid som ska utreda sträckan bort till Petterboda. En systemhandling för trafikområde Bäverbäcken med ny passage under Tyresövägen är framtagen. Upprättande av bygghandling är slutfört. Dock kommer kompletteringar att utföras under hösten.

Bilaga 2 som redogör för kalkyl och budget är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Ärendet Utökning av ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut beslutas på kommunledningsutskottets sammanträde 22 september.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
2. Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Bilaga 1 PM trafikområde Bäverbäcken.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Bilder avseende genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 210922 § 50 Omröstningsprotokoll nr. 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 210922 § 50 Omröstningsprotokoll nr. 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 50 Skriftlig reservation Liberalerna.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 50 Skriftlig reservation Miljöpartiet.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen signerad.pdf

12 Äskande av medel för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin

Diarienummer 2021/GVN 0054 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Äskande om utökade medel om 200 000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2021-08-26 § 33 att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
- inkludera vård- och omsorgsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022
- inkludera handel- och administrationsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022

Barn-och utbildningsförvaltningen ser behov av utökade medel om 200 tkr under budgetår 2021 för att finansiera en projektledare för att kunna driva arbetet enligt den framtagna tidsplanen. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna äskande om utökade medel om 200 000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-08-26 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse äskande av medel för införandet av yrkesprogram enligt gymnasiestrategin.pdf

13 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Kalkyl avgift för ansökan.pdf

14 Bro över Nyforsviken

Diarienummer 2021/SBF 0078 80

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

15 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan

Diarienummer KSM-2021-1023

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

16 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter

Diarienummer KSM2017-1127-256

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Efter markanvisningstävling godkändes och undertecknades 2018 markanvisningsavtal med Sveafastigheter för Wättinge etapp 1A, del av Näsby 4:1469. Med anledning av att tiden för markanvisningen gått ut har ett förslag till tillägg till det ursprungliga avtalet tagits fram. I tilläggsavtalet föreslås en förlängd förhandlingsperiod på ytterligare två år.

Ärendet återremitterades av stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 för att utreda frågan om ägarlägenheter. Därefter har förslagen skrivning i tilläggsavtalet om möjliggörande av ägarlägenheter tagits bort.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf
Bilaga 1 - Markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf
Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A, signerat Sveafastigheter.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 20210922 § 51 Skriftlig reservation Moderaterna.pdf
Tjänsteskrivelse tilläggsavtal till markanvisningavtal Wättinge delområde 1A signerad.pdf

17 Antagande av detaljplan för Näsbytäppan 4, i Trollbäcken

Diarienummer KSM2018-1749-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 § 118 i uppdrag av dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för fastigheten Näsbytäppan 4 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande.

Detaljplanen syftar till att stycka fastigheten Näsbytäppan 4 i två delar och därmed att möjliggöra en ny villafastighet inom planområdet. Planområdet omfattar den södra delen av fastigheten Näsbytäppan 4. För den norra delen av samma fastighet föreslås anslutning till Torparevägen genom skaftväg som ligger vid den östra plangränsen. En värdefull ek skyddas inom planområdet.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Då genomförandetiden för gällande detaljplanen har löpt ut finns det inget hinder att upprätta en ny detaljplan. Förslaget är i enlighet med de områdesprinciper som gäller i Skälsätra. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan den 5 maj - 26 maj 2021. Under samrådet inkom 16 yttranden. Alla i samrådskretsen godkände planförslaget. Lantmäteriet och Vattenfall hade vissa synpunkter som stämdes av med respektive instans varefter de godkände planförslaget. En mindre justering har gjorts för att bemöta Lantmäteriets synpunkt.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Plankarta tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.tif
PM Dagvattenutredning Näsbytäppan 4 (Viveka Lidström AB, 2019-02-25).pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan för Näsbytäppan 4 signerad.pdf

18 Antagande av ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-184-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Ändring av detaljplan för Granitvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 mars 2021 § 18 kommundirektören ett planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen.
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget mellan de två östra bostadshusen i kvarteret C. I gällande detaljplan är max tillåtna bjälklagshöjd 51,5 meter över angivet nollplan. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet som tillhör detaljplanen ska gå att genomföra- en gård ovanpå parkeringen- behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om 54 meter över angivet nollplan.

Förslaget om ändringen av detaljplanen för Granitvägen var tillgängligt för granskning under perioden 30 juni - 23 augusti 2021.
Sju yttranden inkom från remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på planförslagets innehåll. Ett yttrande har inkommit från en boende i bostadsrättsföreningen Solhöjden som motsätter sig höjningen. Personen tycker att ändringen försämrar utsikten för befintliga bostäder i området. Gårdarna skulle ändå bara nyttjas en kort tid om året och övrig tid skulle de stå oanvända och förfalla.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).
Ingenting har inkommit under planprocessen som skulle föranleda en annan bedömning.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för Granitvägen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande.pdf
Granitvägen Planbeskrivning antagande.pdf
Granitvägen Plankarta antagande__A2_1_1000.pdf
Granskningsutlåtande ändring av detaljplan Granitvägen.pdf
Tjänsteskrivelse antagande ändring detaljplan granitvägen signerad.pdf

19 Antagande av ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen

Diarienummer KSM-2021-619-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Gösen 1-4 har en tomtindelningsplan som reglerar hur fastigheterna ska delas in. Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum, vilket innebär fastighetsbildningsåtgärder. För att kunna genomföra detta behöver tomtindelningen upphävas.

Ett upphävande av tomtindelningen för kvarteret Gösen innebär att fastighetsindelningen i området kan ändras. Fastighetsbildningsåtgärder, som exempelvis fastighetsreglering, kan då göras för att utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum. I övrigt bedöms ingen påverkan ske då gällande detaljplaner fortsatt reglerar byggrätten.

Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen är lämpligt och att förslaget kan antas.

Förslaget till beslut föreslås finansieras av planenheten.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Planbeskrivning för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Checklista för enklare prövning av barnens bästa.pdf
Planbeskrivning för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF
Planbeskrivning för detaljplan 297 Del av Bollmora centrum norra.PDF
Planbestämmelser för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF
Plankarta för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.pdf
Plankarta för detaljplan 297 - Del av Bollmora centrum, norra.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Tomtindelning för kvarteret Gösen, akt 01-TYÖ-21959.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av detaljplan 162 och 297 signerad.pdf

20 Medgivande till avstyckning , Hanviken 1:57

Diarienummer KSM2021-165

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hanviken 1:57 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Hanviken 1:57 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse, medgivande till avstyckning.pdf
Medgivande till avstyckning.pdf
Bilaga Villaservitut.pdf
Tjänsteskrivelse medgivande avstyckning signerad.pdf

21 Investering för dagvattenomläggning samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket

Diarienummer KSM 2021-639

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.

Kommunstyrelsen beslutade om utformningen samt genomförandet av rubricerat ärende den 24 augusti 2021 (Kommunstyrelsens beslut § 12, KSM 2021-639).

I förevarande ärende avhandlas endast budget för genomförandet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Tjänsteskrivelse Wättinge ekonomiska förutsättningar.pdf

22 Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskola

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse äldre- och omsorgsnämnden - Förstudie för ombyggnation av Tyresö Gymnasiums kök.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnation av gymnasiets kök.pdf
Förstudie Tyresö gymnasiums kök.pdf
Skriftlig reservation från M, äldre-och omsorgsnämnden 2021-09-27 §68.pdf

23 Ombyggnad och renovering Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Ombyggnad och renovering Kumla skola.pdf
Förstudierapport Kumla skola.pdf
Bilaga 4 Prövning av barnets bästa angående renovering av Kumla skola.pdf

24 Digital signering av protokoll

Diarienummer 2021/KS 0213 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Beskrivning av ärendet
Beslutet innebär att digitala underskrifter möjliggörs vid signering av protokoll och att protokollen nu ska arkiveras digitalt från och med införandet av den nya funktionen. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt
Kommunledningsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll.pdf
Årskostnad kalkyl.pdf

25 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-09-16 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Ökat valdeltagande.pdf
Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
Reservation SD Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang, uppdrag om ökad medborgardialog och uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
SY BMI 20210916 §18 Moderaterna.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2020-08-18 § 6.pdf

26 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Under en övergångsperiod om sex månader inrättas hybrida sammanträdesformer för kommunstyrelsen där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att, under en övergångsperiod om sex månader, inrätta en hybrid sammanträdesform vid nämndsammanträden.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut, eller vid ändrade förhållanden, utvärderas den hybrida lösningen för sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen. Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars 2021 § 72. Folkhälsomyndighetens allmänna råd till allmänheten upphävs den 29 september 2021 vilket skapar förutsättningar för fysisk närvaro på sammanträden igen. Under pandemin har de digitala möjligheterna och kompetensen att använda tekniken utvecklats. Fördelar med digital närvaro har uppdagats så som möjlighet att närvara trots milda sjukdomssymtom och vid lokalisering på annan ort.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Under en övergångsperiod om sex månader inrättas hybrida sammanträdesformer för kommunstyrelsen där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att, under en övergångsperiod om sex månader, inrätta en hybrid sammanträdesform vid nämndsammanträden.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut, eller vid ändrade förhållanden, utvärderas den hybrida lösningen för sammanträden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf

27 Initiativ från ledamot om att underteckna Kommittén Demokratin 100 år:s deklaration för en stark demokrati

Diarienummer 2021/KS 0173

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, vänsterpartiet, ledamot i kommunstyrelsen har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att underteckna deklarationen om en stark demokrati. I ledamotsinitiativet framkommer att regeringen med anledningen av 100-årsfirandet av att alla män och kvinnor kunde rösta, genomför en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och för att stärka demokratin. Kommittén demokratin 100 år (dir 2018:53) har tagit fram en deklaration för en stark demokrati som är öppen för undertecknande.

Åtagandena inom deklarationen ska genomföras under 2021. 60 kommuner har anslutit sig till deklarationen hittills. Många av de aktiviteter som kommunerna presenterar är sådana som genomförs i Tyresö och det blir ett större genomslag om de genomförs mot bakgrund av firandet av demokratin 100 år i Sverige.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ om att underteckna deklaration för en stark demokrati.pdf
Ledamotsinitiativ (V) Deklarationen för en stark demokrati 30 april 2021.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 130.pdf

28 Svar på remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun

Diarienummer KSM 2021-971

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ser positivt på Haninge kommuns bostadsmål, då detta bidrar till regionens gemensamma ansvar för bostadsförsörjningen. Tyresö vill dock lyfta fram betydelsen av att skapa arbetsplatser på Södertörn för att möta befolkningsökningen och skapa ett attraktivt Södertörn. Vidare tycker Tyresö att det är bra att Haninge kommun vill premiera hållbara lösningar i bostadsbyggandet och skapa variation avseende upplåtelseform och bostadstyp.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge.pdf
Bilaga 1. Missiv remiss bostadsriktlinjer för Haninge kommun.pdf
Bilaga 2. Sändlista remiss.pdf
Bilaga 3. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.pdf
Bilaga 4. Bostadsmarknaden i Haninge kommun.pdf
Bilaga 5. Bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf
Bilaga 6. Sammanfattning av bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf
Bilaga 7. - Process_aktiviteter.pdf
Bilaga 8. Riktlinje för bostadssociala insatser.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer bostadsförsörjning Haninge signerad.pdf

29 Svar på remiss Sjötrafiksutredning del 1

Diarienummer KSM2020-631.509

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remiss Sjötrafikutredning del 1.

Beskrivning av ärendet
Sjötrafikutredningen del 1 omfattar sjötrafikens upplägg och hur sjötrafiken ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål. Denna utredning var på en första remissrunda hos berörda intressenter under sommar och hösten 2020, därefter har utredningen reviderats. De två utredningsalternativen har sammanvägts till ett nytt alternativ som medför möjlighet att uppfylla Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt ägardirektivet. Det nya alternativet ger en mer anpassad trafik för de fastboende i skärgården, samtidigt som det nu föreslagna trafikalternativets principer erbjuder resurseffektivisering.
Tyresö kommun har nu getts tillfälle att svara på remissen och remisstiden sträcker sig till den 30 september 2021, men kommunen har fått förlängd svarstid till och med den 11 oktober.

För Tyresö kommuns del kvarstår tidigare yttrande. Kommunens ståndpunkt är att vi vill se en kraftigt utökad och förbättrad sjötrafik till och från Trinntorp. Vi ser att Trinntorp i Tyresö är en portal till den södra delen av Stockholms Skärgård. Det är av största vikt att sjötrafiken till Trinntorp utvecklas och att en samordning med Stockholms lokaltrafik, SL:s, busstrafik till Trinntorp fungerar väl i framtiden, för att stödja konceptet "hela resan". Detta för att möjliggöra attraktiva rekreationsresor till skärgården för alla Tyresöbor samt för kommunens besökare.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remiss Sjötrafikutredning del 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sjötrafikutredning del1.pdf
Bilaga 1 Sjötrafikutredning Trafikförvaltningen 200504_2.pdf
Bilaga 2 Samrådsredogörelse remiss 2020 sjötrafikutredning del 1_2.pdf
Bilaga 4 Utkast replipunkter och bytespunkter_2.pdf
Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2021_2.pdf
Missiv remiss 2 Sjötrafikutredning del 1_2.pdf

30 Svar på motion, Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras

Diarienummer 2021/KS 0131 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att det är dags att utreda var Tyresö kulturhus ska lokaliseras. Motionen framhåller att Tyresö bör ha ett kulturhus som är en mötesplats för alla föreningar, som ger möjlighet till teaterföreställningar och konserter och där det finns rep-lokaler för lokala band, studiecirklar, caféverksamhet med mera.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 § 46 om kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2033. I den anges vidare att det finns behov av ett kulturhus då kommunen saknar en lokal för att kunna genomföra större kulturella evenemang. I kommunplanen 2021-2024 ges kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas. Frågan om kulturhus kommer integreras i arbetet med kommunhus och ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet belyser i motionen behovet av ett kulturhus i Tyresö. Det är en ambition vi delar. I kommunplanen för 2021 gav Tillsammans för Tyresö kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.

Kulturen är en enorm resurs som för människor närmare varandra, stärker och främjar demokratin, samt motverkar kriminalitet och otrygghet. I en tid då demokratin behöver stöd och allt fler känner en ökad otrygghet ska kulturen ha hög prioritet i Tyresö kommun.

Kultur- och konstutövning har flera positiva effekter för samhället. Det bidrar till att stärka det offentliga samtalet genom att möjliggöra arenor för dialog, det ökar välbefinnandet genom att ge människan intryck och perspektiv och det stärker demokratin genom bärare av samhällskritik och idéer. Närvaron av en fruktbar konst- och kulturutövning behöver vara stark i Tyresö.

Förvaltningen har under året jobbat med frågan och uppdraget att se över hur ett kulturhus kan tillskapas kommer att integreras i arbetet med ett nytt kommunhus. Ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att med det anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse motion kulturhus.pdf
Motion (V) Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.pdf

31 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Jorge Obligado (V) godkänns.
2. Pedro Nygren (V) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

Beskrivning av ärendet
Jorge Obligado (V) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Pedro Nygren (V).

Bilagor
Avsägelse Jorge Obligado (V), ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.pdf

32 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-09-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-09-22
Stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-09-22

Bilagor
Delegationsbeslut informationshanteringsplan ekonomistaben.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 210615.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 210629.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210531.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210820.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon april - augusti 2021.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter april - augusti 2021.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtelser av allmän plats april - augusti 2021.pdf
Delegationsbeslut TA-planer och schakttillstånd april - augusti 2021.pdf
Ordförandebeslut avseende uppdrag missförhållande TYBO.pdf

33 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 21_33 Tekniksprånget.pdf
Cirkulär 21_32 Riktlinjer för distansarbete.pdf
Smohfs direktionsmöte 210825 Justerat protokoll.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2021-09-02.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-08-20.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-09-08.pdf
2021-09-17.pdf
§ 67 - Budget 2022-2024 - Hela.pdf
Meddelande om justering.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-09-09 § 28.pdf
Svar från KPR ang. Lokalförsörjningsplan för Tyresö 2023.pdf

§208 Kommundirektörens rapport 2021-10-05

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport.pdf

§209 Återrapportering av byggnadsnämndens handlingsplan för snabbare hantering

Diarienummer 2021/KS 0175 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 §123 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och redovisa en handlingsplan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan handlägga bygglovsärenden snabbare.
Kommunstyrelseförvaltningen återrapporterar arbetet med handlingsplanen månadsvis till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp som ett extra ärende samt att återrapporteringen av uppdraget noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§210 Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB *

Diarienummer 2021/KS 0258

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder ABs (Tybo) befintliga bolagsordning är från 1994 och reviderades senast 2014. Mot bakgrund av att all lagstiftning kontinuerligt uppdateras är det viktigt att även kontinuerligt se över bolagsordningen för Tybo.

Arbetet har genomförts tillsammans med Tybo och har slutligen granskats av Tyresö kommuns jurister.

De uppdateringar som nu föreslås i bolagsordningen innebär förtydligande avseende ändamål och föremål för verksamheten där ett tillägg föreslås om att Tybo ska tillhandahålla lokaler för äldre- och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder avseende LSS. Tillägget föreslås eftersom Tybo redan idag bedriver sådan verksamhet.

Vidare föreslås ett förtydligande om att bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna samt en ny paragraf om vem som tecknar firman.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för Tyresö bostäder godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för Tyresö Bostäder godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 96.pdf
Tjänsteskrivelse Bolagsordning.pdf
Bolagsordning för Tyresö Bostäder AB augusti 2021.pdf
PU befintlig bolagsordning Tyresö bostäder.pdf

§211 Ägardirektiv Tyresö Bostäder AB *

Diarienummer 2021/KS 0259

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig och lämnar en gemensam skriftlig reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande. bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har idag inget samlat dokument som visar vilka ägardirektiv som kommunfullmäktige vid olika tillfällen har fattat beslut om avseende Tyresö Bostäder AB (Tybo). Detta innebär att det kan vara svårt att få en samlad bild av vilka ägardirektiv som nu är gällande. För att skapa en enklare och tydligare process kring Tybos ägardirektiv föreslås nu att de samlas i en bilaga till kommunplanen.

Utgångspunkten vid framtagandet av förslaget har varit Tybos befintliga ägardirektiv. Några tillägg, förtydliganden och justeringar föreslås emellertid. Sammanfattningsvis handlar dessa om:
* att ytterligare stärka samarbetet mellan TyBo och kommunen genom att inrätta ett forum för ägardialog och att skapa möjligheter för VD och kommundirektör att medverka på bolagets och kommunens styrelsemöten.
* att ytterligare tydliggöra att Tybo ska vara en föregångare inom miljö och klimatarbetet.
* att en tidpunkt preciseras för när en samlad bostadsförmedling ska finnas på plats.
* att en tidpunkt även preciseras för när ombyggnation av äldreboendet vid Björkdalen ska vara klart och vad fastigheten där vinkelhuset är placerat ska användas till i framtiden. ?
* att det preciseras av hur bostadskön ska finansieras. ?
* att soliditetsmåttet kompletteras med direktavkastningskrav

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Efter att ärendet hanterades av kommunledningsutskottet har handlingarna reviderats. Avkastningskravet för kommersiella lokaler är borttaget och det har i direktivets punkt 8 preciserats att Tyresö Bostäder årligen ska förmedla minst 10 % av sina lediga lägenheter till Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB godkänns.
2. Samtliga tidigare beslutade ägardirektiv till Tyresö Bostäder AB upphör
3. Ägardirektiven för Tyresö Bostäder AB läggs in som bilaga till kommunplanen

Vidare yrkar Anita Mattsson (S) avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att TyBo ska ha samma direktavkastningskrav på verksamhetslokaler och bostäder. Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 97.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder reviderad 210928.pdf
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Tyresö Bostäder.pdf
Ägardirektiv till Tyresö Bostäder augusti 2021.pdf
Befintliga Ägardirektiv Tyresö bostäder AB.pdf

§212 Förslag till Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022

Diarienummer 2021/KS 0052 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för att tillvarata kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupps synpunkter om de ändringar som gjorts och förankra planen innan beslut fattas av kommunstyrelsen.
2. Sammanträdet ajourneras kl. 19:36-19:41.

Beskrivning av ärendet
Tillgänglighetsplanen för Tyresö kommun är ett dokument som tas fram av Kommunala funktionshindersrådet, KFR, i Tyresö. Planen syftar till att utgöra ett underlag för kommunens arbete för en förbättrad tillgänglighet. Planen är en del av kommunens styrprocess och ska utgöra underlag för kommunstyrelsen och nämnderna vid framtagande av nämndplaner- och kontorsplaner. Målgrupperna för planen är personer med funktionsnedsättning, politiker samt medborgare. Rådets ordförande har delegation att besluta om bidrag enligt planen. Uppföljning sker årsvis som resultatredovisning av de särskilda åtagandena och förändringar som skett inom respektive område.

Ärendet har beretts av kommunala funktionshindersrådet och kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2022 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2022 behandlas av kommunstyrelsen.

Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att sammanträdet ajourneras i fem minuter.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar att ärendet återremitteras för att tillvarata kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupps synpunkter om de ändringar som gjorts och förankra planen innan beslut fattas av kommunstyrelsen.

Ulf Perbo (KD), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V) och Per Carlberg (SD) biträder Peter Freijs (M) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen återremitterar ärendet i enlighet med Peter Freijs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget att ajournera sammanträdet i fem minuter och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 98.pdf
Tillgänglighetsplan 2022.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2021-09-01 §15.pdf
Yttrande från kommunala funktionshindersrådets samrådsgrupp inkommet 210915.pdf

§213 Revidering av taxa för avfallsavgifter *

Diarienummer KSM 2021-847

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 20 november 2020 § 98, nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
- Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar.
- Ökade kostnader med anledning av det nya kommunala insamlingsansvaret för returpapper som träder ikraft 1 januari 2022.
- Ökade kostnader för förbränning av avfall då förbränningsskatten höjs 2022.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022 och ersätter avfallstaxa 2020/KS 0124 antagen av kommunfullmäktige den 20 november 2020 § 98.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 95.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter.pdf
Avfallstaxa 2022.pdf

§214 VA-taxa 2022 - ärendet utgår *

Diarienummer 2021/SBF 0074 82

§215 Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 *

Diarienummer 2021/KS 0262 010

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:

Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
338 078 000 kr
Grundskola
806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg
274 572 000 kr
Funktionsnedsättning
288 006 000 kr
Äldreomsorg
412 457 000 kr
Gymnasieskola
250 005 000 kr
Vuxenutbildning
28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
121 764 000 kr
Samhällsbyggnad
161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 263 000 kr
Gemensam verksamhet
249 606 000 kr
Politisk verksamhet
30 710 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr


6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD), och Ulf Perbo (KD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess årligen revideras. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2022-2025 inkluderande målområden 2022-2032, budget för 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024.

Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2022 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2022-2032 fastställs. Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Verksamhetsområde 8 Arbete och integration upphör som eget verksamhetsområde och läggs samman med verksamhetsområde 3 Individ och familjeomsorg.
5. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2022 fastställs:

Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
338 078 000 kr
Grundskola
806 910 000 kr
Individ- och familjeomsorg
274 572 000 kr
Funktionsnedsättning
288 006 000 kr
Äldreomsorg
412 457 000 kr
Gymnasieskola
250 005 000 kr
Vuxenutbildning
28 590 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
121 764 000 kr
Samhällsbyggnad
161 447 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 263 000 kr
Gemensam verksamhet
249 606 000 kr
Politisk verksamhet
30 710 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr

6. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2023- 2025 fastställs.
7. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
8. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2022-2025 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
9. Internräntan för 2022 fastställs till 1,0 procent.
10. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
11. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
12. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
13. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2022-2024 med budget för 2022.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunplan 2022.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 reviderad 2021-10-04.pdf
Kommunplan 2022 med ändringsmarkeringar.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 99.pdf

§216 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2021/KS 0281 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf
Särskilt yttrande från M, §67.pdf.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf
Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 55.pdf
Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 1061.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 62 Delår 2.pdf
Delår 2 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 90 Delår 2.pdf
Delår 2 rapport, barn- och utbildningsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf

Bilagor
§ 216 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 1061.pdf (122 kb) § 216 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 90 Delår 2.pdf (234 kb) § 216 Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-09-28 § 55.pdf (113 kb) § 216 Delår 2 rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (1 367 kb) § 216 Delår 2 rapport, barn- och utbildningsnämnden.pdf (3 351 kb) § 216 Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.pdf (2 512 kb) § 216 Delårsrapport 2 2021 ÄON bilaga 3 Trygga anställningar inom äldreomsorgen.pdf (864 kb) § 216 Delårsrapport 2 2021 ÄON.pdf (1 464 kb) § 216 Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf (1 427 kb) § 216 Delårsrapport 2 för kultur- och fritidsnämnden.pdf (1 733 kb) § 216 Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf (989 kb) § 216 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 62 Delår 2.pdf (234 kb) § 216 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 56.pdf (121 kb) § 216 Särskilt yttrande från M, §67.pdf (45 kb) § 216 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (139 kb) § 216 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för Tyresö kommun.docx.pdf (112 kb) § 216 Tjänsteskrivelse, Delår 2 barn- och utbildningsnämnden.pdf (804 kb) § 216 Tjänsteskrivelse, Delår 2 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf (788 kb) § 216 Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf (143 kb) § 216 Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för kultur och fritidsnämnden.pdf (138 kb) § 216 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 67.pdf (140 kb)

§217 Delårsrapport 2 2021 för kommunstyrelsens verksamhet

Diarienummer 2021/KS 0282 10

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport 2 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2021 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Delårsrapport 2 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 2021 för kommunstyrelseförvaltningen.pdf

§218 Utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget

Diarienummer 2021/KS 0257 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut godkänns.

Reservation
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2021-09-22 § 100, bilaga.
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation lämnad i kommunledningsutskottet 2021-09-22 § 100, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Projektet genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen (som tillsammans utgör trafikområde Bäverbäcken) syftar till att förbättra flödet samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen genom flera åtgärder. Beslut om genomförande går via stadsbyggnadsutskottet den 22 september 2021 och fattas i kommunstyrelsen. En förutsättning för att ett beslut ska gälla är dock att ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut utökas. Detta då kostnaderna för åtgärderna inte finns upptagna i kommunens nuvarande investeringsprogram och överskrider ramen för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut till kommunstyrelsens förfogande. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår därför att ramen utökas med 165 miljoner.
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utökad ram om 165 miljoner för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut. Vidare yrkar Anita Mattsson (S) avslag till återremissyrkandena från Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP).

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att kommundirektören till kommunstyrelsen redovisar kommande investeringsbehov, prognoser för upplåningsbehov samt dess påverkan på kommunens soliditet.
Mats Lindblom (L) biträder Marie Åkesdotters (MP) återremissyrkande. I det fall återremissyrkande faller yrkar Mats Lindblom (L) avslag till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkanden från Mats Lindblom (L) och Marie Åkesdotter (MP). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om utökad ram för beslut om ny eller utökat budget till KS förfogande.pdf
Bilaga 1_Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen 210827.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
PM trafikområde Bäverbäcken 210827.pdf
Reservation Liberalerna §100.pdf
Reservation Miljöpartiet §100.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 100.pdf

§219 Genomförande projekt Bäverbäcken

Diarienummer KSM 2021-513

Kommunstyrelsens beslut
1. Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
2. Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 50.
Mats Lindblom (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 50.

Beskrivning av ärendet
Budget med prognos fördelat enligt uppskattad tidplan för genomförande av Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.

Projektet är en del av att förbättra framkomligheten samt höja trafiksäkerheten på Tyresövägen inklusive anslutande gator. Där projektet slutar i öst tar en förstudie vid som ska utreda sträckan bort till Petterboda. En systemhandling för trafikområde Bäverbäcken med ny passage under Tyresövägen är framtagen. Upprättande av bygghandling är slutfört. Dock kommer kompletteringar att utföras under hösten.

Bilaga 2 som redogör för kalkyl och budget är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).
Ärendet Utökning av ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut beslutas på kommunledningsutskottets sammanträde 22 september.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
2. Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Start av genomförande av Tyresövägen del 1 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
2. Start av genomförande av Bäverbäcksvägen godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige utökar ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförande läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
- att utreda en trafiklösning för detaljplan Bäverbäcken där in- och utfart för motortrafik endast sker genom områdets västliga tillfart.
- att utreda hur trafiksäkerheten kan höjas i befintlig passage för gång och cykeltrafik över Tyresövägen öster om rondellen vid korsningen Bollmoravägen/Siklöjevägen (Golfrondellen).
- att utreda om projektering kan genomföras av gång och cykelväg norr om Tyresövägen mellan Bäverbäcken och Sidvallsvägen.

I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Marie Åkesdotter (MP) avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda och kostnadsberäkna en breddning av Tyresövägen till fyra körfält på sträckan utmed planområdet för Bäverbäcken med förutsättningen att den nordliga och sydliga infarten till golfrondellen stängs, golfrondfellen avlägsnas och att vägbreddningen sker i nuvarande vägplan.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkanden från Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Bilaga 1 PM trafikområde Bäverbäcken.pdf
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Bilder avseende genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 210922 § 50 Omröstningsprotokoll nr. 1.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 210922 § 50 Omröstningsprotokoll nr. 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 50 Skriftlig reservation Liberalerna.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 50 Skriftlig reservation Miljöpartiet.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om genomförande Tyresövägen del 1 och Bäverbäcksvägen signerad.pdf

§220 Äskande av medel för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin

Diarienummer 2021/GVN 0054 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Äskande om utökade medel om 200 000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin godkänns.
2. Utökningen finansieras inom ramen för medelsreserven, medel för kommunstyrelsens förfogande.

Reservation
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, bilaga.
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig och anmäler en skriftlig reservation. Reservationen är inte inlämnad i tid för justering.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2021-08-26 § 33 att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att:
- inkludera vård- och omsorgsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022
- inkludera handel- och administrationsprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022

Barn-och utbildningsförvaltningen ser behov av utökade medel om 200 tkr under budgetår 2021 för att finansiera en projektledare för att kunna driva arbetet enligt den framtagna tidsplanen. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medel till förfogande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna äskande om utökade medel om 200 000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Äskande om utökade medel om 200 000 kronor till verksamhetsområde 6, gymnasium inklusive gymnasiesärskola för budgetår 2021 för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin godkänns.
2. Utökningen finansieras inom ramen för medelsreserven, medel för kommunstyrelsens förfogande.

Yrkande
Susann Ronström (S), Mats Lindblom (L) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Anders Wickberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse äskande av medel för införandet av yrkesprogram enligt gymnasiestrategin.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-08-26 § 59.pdf

§221 Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva

Diarienummer 2021/BUN 0073 40

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beskrivning av ärendet
För att bedriva fristående förskola och fritidshem som inte tillhör en skolenhet i Tyresö kommun krävs ett godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Fritidshem som tillhör en fristående skolenhet godkänns av Statens skolinspektion. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö kommun ska ta ut en avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet, samt vid byte av huvudman eller förändring av ett tillstånd.

Ärendet har beretts av barn-och utbildningsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman, vid byte av huvudman och vid förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet införs.
2. Avgiften för en ansökan om godkännande av huvudman och byte av huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 25 000 kronor.
3. Avgiften för en ansökan om förändring av tillståndet för fristående förskola och fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet fastställs till 15 000 kronor.
4. Avgiften för den som ansöker om godkännande, ägarbyte eller förändring av ett tillstånd för fristående förskola eller fristående fritidshem som inte tillhör en skolenhet ska betalas i samband med ansökan och att ansökan inte tas upp till prövning om avgiften inte har erlagts kommunen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 91.pdf
Tjänsteskrivelse, Avgift för ansökan.pdf
Kalkyl avgift för ansökan.pdf

§222 Bro över Nyforsviken

Diarienummer 2021/SBF 0078 80

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningen beviljas dispens från reservatsföreskrifter inom Alby naturreservat för uppförandet av bro över Nyforsviken avseende föreskrifterna A9 och A10 enligt
bilaga 1.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig och anmäler en skriftlig reservation. Reservationen är inte inlämnad i tid för justering.

Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anki Svensson (M) reserverar sig och lämnar en gemensam skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
En gångbro ska anläggas över Nyforsviken. Samtliga erforderliga dispenser och tillstånd är beviljade utom tillstånd från föreskrifter inom det kommunala naturreservatet Alby.

Brofästen ska anläggas på berg på ömse sidor av yttre delen av Nyforsviken från vilka ska spännas vajrar över viken och på dessa placera betongelement som ska utgöra gångbana. Till det tillkommer angörande spångdragningar fram till gångstig.

Transporter till broläget ska göras över Albysjön från Gimmersta.
Det finns beslut avseende Tyrestasidan, där Länsstyrelsen har meddelat tillstånd för att bygga bro respektive gångväg/stig med hänvisning till nyttan för friluftslivet och att åtgärden är förenlig med naturreservatets syften. Länsstyrelsen har meddelat strandskyddsdispens och gett tillstånd för åtgärder enligt relevanta föreskrifter för Tyresta naturreservat.

I Alby naturreservat finns möjlighet att från kommunstyrelsen söka dispens från föreskrifterna A9 och A10, enligt bilaga 1 för uppförandet av ifrågavarande gångbro och gångväg. Strandskyddsdispens avseende Tyresösidan är sedan tidigare beviljat av Byggnadsnämnden och dispens från föreskriften A3, enligt bilaga 1, är beviljat av Södertörns Miljö- och Hälsovårdsförbund.
Beslut om budget och genomförande för projektet är sedan tidigare fattade och hanteras därför inte i detta ärende.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningen beviljas dispens från reservatsföreskrifter inom Alby naturreservat för uppförandet av bro över Nyforsviken avseende föreskrifterna A9 och A10 enligt bilaga 1.

Yrkande
Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C), Anders Wickberg (SD) och Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Bro över Nyforsviken.pdf
Bilaga 1 Reservatsföreskrifter.pdf
Bilaga 2 Beslut om dispens inom Alby naturreservat.pdf

§223 Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan - ärendet utgår

§224 Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter

Diarienummer KSM2017-1127-256

Kommunstyrelsens beslut
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation lämnad i stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22 § 51, bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Efter markanvisningstävling godkändes och undertecknades 2018 markanvisningsavtal med Sveafastigheter för Wättinge etapp 1A, del av Näsby 4:1469. Med anledning av att tiden för markanvisningen gått ut har ett förslag till tillägg till det ursprungliga avtalet tagits fram. I tilläggsavtalet föreslås en förlängd förhandlingsperiod på ytterligare två år.

Ärendet återremitterades av stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23 för att utreda frågan om ägarlägenheter. Därefter har förslagen skrivning i tilläggsavtalet om möjliggörande av ägarlägenheter tagits bort.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med Sveafastigheter godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkande
Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) Anders Linder (S) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M), Anders Wickberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf
Bilaga 1 - Markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A.pdf
Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Wättinge delområde 1A, signerat Sveafastigheter.pdf
Stadsbyggnadsutskottet 20210922 § 51 Skriftlig reservation Moderaterna.pdf
Tjänsteskrivelse tilläggsavtal till markanvisningavtal Wättinge delområde 1A signerad.pdf

§225 Antagande av detaljplan för Näsbytäppan 4, i Trollbäcken

Diarienummer KSM2018-1749-214

Kommunstyrelsens beslut
1. Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 21 november 2018 § 118 i uppdrag av dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för fastigheten Näsbytäppan 4 samt att skicka förslaget på samråd. Detaljplanen tas fram med ett begränsat standardförfarande.

Detaljplanen syftar till att stycka fastigheten Näsbytäppan 4 i två delar och därmed att möjliggöra en ny villafastighet inom planområdet. Planområdet omfattar den södra delen av fastigheten Näsbytäppan 4. För den norra delen av samma fastighet föreslås anslutning till Torparevägen genom skaftväg som ligger vid den östra plangränsen. En värdefull ek skyddas inom planområdet.
Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen. Då genomförandetiden för gällande detaljplanen har löpt ut finns det inget hinder att upprätta en ny detaljplan. Förslaget är i enlighet med de områdesprinciper som gäller i Skälsätra. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan den 5 maj - 26 maj 2021. Under samrådet inkom 16 yttranden. Alla i samrådskretsen godkände planförslaget. Lantmäteriet och Vattenfall hade vissa synpunkter som stämdes av med respektive instans varefter de godkände planförslaget. En mindre justering har gjorts för att bemöta Lantmäteriets synpunkt.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Detaljplanen för Näsbytäppan 4 antas.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8 §, med beaktande av förordningen 2017:996 bilaga 2 och 4

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 52.pdf
Tjänsteskrivelse tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Plankarta tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Näsbytäppan 4.pdf
Checklista för en enklare prövning av barnens bästa.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975).pdf
Geoteknisk utlåtande (Viak AB, 1975)-Bilaga karta.tif
PM Dagvattenutredning Näsbytäppan 4 (Viveka Lidström AB, 2019-02-25).pdf
Tjänsteskrivelse detaljplan för Näsbytäppan 4 signerad.pdf

§226 Antagande av ändring av detaljplan för Granitvägen

Diarienummer KSM-2021-184-214

Kommunstyrelsens beslut
* Ändring av detaljplan för Granitvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsutskottet gav den 17 mars 2021 § 18 kommundirektören ett planuppdrag och beslut om samråd för ändring av detaljplan för Granitvägen.
Detaljplanen för Granitvägen vann laga kraft den 19 augusti 2019. Planen syftar till att möjliggöra nya bostäder längs Granitvägen och Bollmoravägen.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att pröva om det går att ändra maxhöjden för bjälklaget mellan de två östra bostadshusen i kvarteret C. I gällande detaljplan är max tillåtna bjälklagshöjd + 51,5 meter över angivet nollplan. För att intentionerna med kvalitetsprogrammet som tillhör detaljplanen ska gå att genomföra- en gård ovanpå parkeringen- behöver gårdsbjälklaget ligga på en höjd om +54 meter över angivet nollplan.

Förslaget om ändringen av detaljplanen för Granitvägen var tillgängligt för granskning under perioden 30 juni - 23 augusti 2021.

Sju yttranden inkom från remissinstanser. Ingen av remissinstanserna har haft synpunkter på planförslagets innehåll. Ett yttrande har inkommit från en boende i bostadsrättsföreningen Solhöjden som motsätter sig höjningen. Personen tycker att ändringen försämrar utsikten för befintliga bostäder i området. Gårdarna skulle ändå bara nyttjas en kort tid om året och övrig tid skulle de stå oanvända och förfalla.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Ingenting har inkommit under planprocessen som skulle föranleda en annan bedömning.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för Granitvägen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för Granitvägen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande.pdf
Granitvägen Planbeskrivning antagande.pdf
Granitvägen Plankarta antagande__A2_1_1000.pdf
Granskningsutlåtande ändring av detaljplan Granitvägen.pdf
Tjänsteskrivelse antagande ändring detaljplan granitvägen signerad.pdf

§227 Antagande av ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av

Diarienummer KSM-2021-619-214

Kommunstyrelsens beslut
* Ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen antas.

Beskrivning av ärendet
Fastigheterna Gösen 1-4 har en tomtindelningsplan som reglerar hur fastigheterna ska delas in. Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum, vilket innebär fastighetsbildningsåtgärder. För att kunna genomföra detta behöver tomtindelningen upphävas.

Ett upphävande av tomtindelningen för kvarteret Gösen innebär att fastighetsindelningen i området kan ändras. Fastighetsbildningsåtgärder, som exempelvis fastighetsreglering, kan då göras för att utveckla bostadskvarter och infrastruktur inom Norra Tyresö centrum. I övrigt bedöms ingen påverkan ske då gällande detaljplaner fortsatt reglerar byggrätten.

Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen är lämpligt och att förslaget kan antas.

Förslaget till beslut föreslås finansieras av planenheten.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 54.pdf
Tjänsteskrivelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Planbeskrivning för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan 162 och 297.pdf
Checklista för enklare prövning av barnens bästa.pdf
Planbeskrivning för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF
Planbeskrivning för detaljplan 297 Del av Bollmora centrum norra.PDF
Planbestämmelser för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.PDF
Plankarta för detaljplan 162 - Bollmora centrum norra.pdf
Plankarta för detaljplan 297 - Del av Bollmora centrum, norra.pdf
Undersökning av betydande miljöpåverkan.pdf
Tomtindelning för kvarteret Gösen, akt 01-TYÖ-21959.pdf
Tjänsteskrivelse ändring av detaljplan 162 och 297 signerad.pdf

§228 Medgivande till avstyckning , Hanviken 1:57

Diarienummer KSM2021-165

Kommunstyrelsens beslut
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Jäv
Peter Freij (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Hanviken 1:57 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Hanviken 1:57 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 56.pdf
Tjänsteskrivelse, medgivande till avstyckning.pdf
Medgivande till avstyckning.pdf
Bilaga Villaservitut.pdf
Tjänsteskrivelse medgivande avstyckning signerad.pdf

§229 Investering för dagvattenomläggning samt anläggande av dagvattendammar,

Diarienummer KSM 2021-639

Kommunstyrelsens beslut
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.
5. Sammanträdet ajourneras kl. 20:44-20:49.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde den 16 december 2020 redogjordes för stora dimensioneringsproblem i Tyresös allmänna dagvattenledningsnät och om ett identifierat åtgärdsbehov i dagvattenanläggningen. Under sammanträdet gavs kommundirektören även i uppdrag att utreda omkopplingar i dagvattenledningsnätet samt möjligheterna till anläggande av en dagvattendamm i södra Wättingestråket med syfte att avlasta dagvattenanläggningen.

Kommunstyrelsen beslutade om utformningen samt genomförandet av rubricerat ärende den 24 augusti 2021 (Kommunstyrelsens beslut § 12, KSM 2021-639).
I förevarande ärende avhandlas endast budget för genomförandet.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budget för investering samt anläggande av dagvattendammar, södra Wättingestråket godkänns.
2. Medel för investeringen tas ur kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut.
3. Budget för genomförandet läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
4. Budget för kommande driftskostnader finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad. Kostnadernas fördelas lika mellan VA-taxekollektivet och parkverksamheten. Behov av utökad ram för kommande avskrivningar inarbetas inom driftbudget inför att projektet färdigställs.
Vidare föreslår ordföranden att sammanträdet ajourneras i fem minuter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 101.pdf
Tjänsteskrivelse Wättinge ekonomiska förutsättningar.pdf

§230 Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskola

Diarienummer 2021/KS 0279 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig, bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig och anmäler en skriftlig reservation.

Reservationen är inte inlämnad i tid för justering.

Beskrivning av ärendet
En förstudie för att ta fram en rekommenderad lösning för ombyggnad av köket i Tyresö gymnasium har tagits fram. Förstudien presenterar tre alternativa lösningar när det gäller behov av ombyggnation i lokalerna varav alternativ 3 är det som rekommenderas. Det rekommenderade förslaget innebär att gymnasiets kök byggs ut för att kunna tillaga de måltider som idag överproduceras i kommunens skolkök, beredskap samt för behovet för Björkbackens vård- och omsorgsboende/hemtjänst över tid. Det rekommenderas då det är det mest långsiktiga, ekonomiska och hållbara alternativet för en måltidsproduktion inom kommunen.

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden samt äldre-och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 3 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
2. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen inför det budgetår köket färdigställs.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anders Wickberg (SD) yrkar att ombyggnation av kök i Tyresö gymnasieskolas lokaler enligt alternativ 2 läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-09-27 § 68.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-30 § 61.pdf
Skriftlig reservation från M, äldre-och omsorgsnämnden 2021-09-27 §68.pdf
§ 61 Reservation (M).pdf
Tjänsteskrivelse äldre- och omsorgsnämnden - Förstudie för ombyggnation av Tyresö Gymnasiums kök.pdf
Tjänsteskrivelse Ombyggnation av gymnasiets kök.pdf
Förstudie Tyresö gymnasiums kök.pdf
Tjänsteskrivelse gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, Ombyggnation köket på gymnasiet.pdf

§231 Ombyggnad och renovering Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Kommunstyrelsens beslut
1. Renovering och ombyggnad enligt rekommenderat alternativ godkänns för genomförande.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade kostnaderna avseende inventarier till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
4. Tilläggsanslag avseende driftskostnaderna för projektledning av projektet ska beaktas i kommunplaneprocessen.
5. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen.
6. Merkostnaderna under evakueringen föreslås finansieras med ett extra anslag till projektet.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av reinvestering och har flera byggnadsdelar som uppnått sin tekniska livslängd I samband med att detta lyftes har även verksamheten lyft behovet av att uppdatera lokalerna för att få en mer ändamålsenlig skola. En förstudie har genomförts för att se över reinvesteringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Förstudien har även sett över evakueringsmöjligheter för verksamheten under ombyggnationen samt möjligheter för matsalslösning under tiden för ombyggnation av kök och matsal.

Förstudien förordar en lösning som medför att en lägre ytskiktsrenovering utförs på Hus S, en normal ytskiktsrenovering utförs på hus M och på hus H anpassas byggnaden efter en ny standard att likna vid en stomrenovering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Renovering och ombyggnad enligt rekommenderat alternativ godkänns för genomförande.
2. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade merkostnaderna för lokalhyra för grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende de beräknade kostnaderna avseende inventarier till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2023.
4. Tilläggsanslag avseende driftskostnaderna för projektledning av projektet ska beaktas i kommunplaneprocessen.
5. Tilläggsanslag för de ökade driftskostnaderna för måltidsenheten ska beaktas i kommunplansprocessen.
6. Merkostnaderna under evakueringen föreslås finansieras med ett extra anslag till projektet.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-09-29 § 85.pdf
Gemensamt särskilt yttrande § 85 (M) och (C).pdf
Tjänsteskrivelse, Ombyggnad och renovering Kumla skola.pdf
Förstudierapport Kumla skola.pdf
Bilaga 4 Prövning av barnets bästa angående renovering av Kumla skola.pdf

§232 Digital signering av protokoll *

Diarienummer 2021/KS 0213 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Beskrivning av ärendet
Beslutet innebär att digitala underskrifter möjliggörs vid signering av protokoll och att protokollen nu ska arkiveras digitalt från och med införandet av den nya funktionen. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Kommunledningsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att protokoll från kommunstyrelsen och övriga nämnder, utskott och nämndberedningar ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt. Vidare föreslår ordförande Anita Mattsson (S) att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges protokoll ska signeras digitalt. I undantagsfall kan signering ske fysiskt.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 102.pdf
Tjänsteskrivelse Digital signering av protokoll.pdf
Årskostnad kalkyl.pdf

§233 Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö

Diarienummer 2020/KS 0174 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Beredningens återrapportering noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna.
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka antalet röstningslokaler för förtidsröstning.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig, bilaga.
Anders Wickberg (SD) reserverar sig med hänvisning till reservation lämnad av Per Carlberg (SD) i kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Beredningen för medborgardialog och integration gavs i uppdrag av kommunstyrelsen 2020-06-22 § 107 att tillsammans med kommundirektören ta fram ett förslag till plan med konkreta åtgärder för att öka valdeltagandet i de distrikten som har lägre deltagande än snittet för Tyresö kommun i det allmänna kommunvalet. Som en del i arbetet anordnas en workshop. Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen senast under kvartal 3 2021.

Beredningen för medborgardialog och integration har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Beredningens återrapportering noteras
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka med en röstningslokal för förtidsröstning

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Beredningens återrapportering noteras.
2. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna till ökad informationsdelning med medborgarna.
3. Kommunstyrelseförvaltningen ser över möjligheterna att utöka antalet röstningslokaler för förtidsröstning.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar avslag till ordförandeförslagets beslutspunkt 3.

Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkter 1-2 och finner att kommunstyrelsen bifaller beslutspunkterna 1-2.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslagets beslutspunkt 3. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår beslutspunkt 3. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller beslutspunkt 3.

Bilagor
Beredningen för medborgardialog och integration protokollsutdrag 2021-09-16 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Ökat valdeltagande.pdf
Återrapportering av uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
Reservation SD Uppdrag om ökade möjligheter för politiskt engagemang, uppdrag om ökad medborgardialog och uppdrag om ökat valdeltagande.pdf
SY BMI 20210916 §18 Moderaterna.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 107.pdf
Protokollsutdrag, Beredningen för medborgardialog och integration 2020-08-18 § 6.pdf

§234 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Under en övergångsperiod om sex månader inrättas hybrida sammanträdesformer för kommunstyrelsen där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att, under en övergångsperiod om sex månader, inrätta en hybrid sammanträdesform vid nämndsammanträden.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut, eller vid ändrade förhållanden, utvärderas den hybrida lösningen för sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående Coronakrisen. Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars 2021 § 72. Folkhälsomyndighetens allmänna råd till allmänheten upphävs den 29 september 2021 vilket skapar förutsättningar för fysisk närvaro på sammanträden igen. Under pandemin har de digitala möjligheterna och kompetensen att använda tekniken utvecklats. Fördelar med digital närvaro har uppdagats så som möjlighet att närvara trots milda sjukdomssymtom och vid lokalisering på annan ort.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet och förslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Under en övergångsperiod om sex månader inrättas hybrida sammanträdesformer för kommunstyrelsen där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att, under en övergångsperiod om sex månader, inrätta en hybrid sammanträdesform vid nämndsammanträden.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut, eller vid ändrade förhållanden, utvärderas den hybrida lösningen för sammanträden.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Under en övergångsperiod om sex månader inrättas hybrida sammanträdesformer för kommunstyrelsen där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att, under en övergångsperiod om sex månader, inrätta en hybrid sammanträdesform vid nämndsammanträden.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut, eller vid ändrade förhållanden, utvärderas den hybrida lösningen för sammanträden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf

§235 Initiativ från ledamot om att underteckna Kommittén Demokratin 100 år:s

Diarienummer 2021/KS 0173

Kommunstyrelsens beslut
* Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, vänsterpartiet, ledamot i kommunstyrelsen har inkommit med ett ledamotsinitiativ om att underteckna deklarationen om en stark demokrati. I ledamotsinitiativet framkommer att regeringen med anledningen av 100-årsfirandet av att alla män och kvinnor kunde rösta, genomför en nationell satsning för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och för att stärka demokratin. Kommittén demokratin 100 år (dir 2018:53) har tagit fram en deklaration för en stark demokrati som är öppen för undertecknande.

Åtagandena inom deklarationen ska genomföras under 2021. 60 kommuner har anslutit sig till deklarationen hittills. Många av de aktiviteter som kommunerna presenterar är sådana som genomförs i Tyresö och det blir ett större genomslag om de genomförs mot bakgrund av firandet av demokratin 100 år i Sverige.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Tyresö kommun ansluter sig till deklaration för en stark demokrati.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 104.pdf
Tjänsteskrivelse ledamotsinitiativ om att underteckna deklaration för en stark demokrati.pdf
Ledamotsinitiativ (V) Deklarationen för en stark demokrati 30 april 2021.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 130.pdf

§236 Svar på remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge

Diarienummer KSM 2021-971

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun ser positivt på Haninge kommuns bostadsmål, då detta bidrar till regionens gemensamma ansvar för bostadsförsörjningen. Tyresö vill dock lyfta fram betydelsen av att skapa arbetsplatser på Södertörn för att möta befolkningsökningen och skapa ett attraktivt Södertörn. Vidare tycker Tyresö att det är bra att Haninge kommun vill premiera hållbara lösningar i bostadsbyggandet och skapa variation avseende upplåtelseform och bostadstyp.
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge.pdf
Bilaga 1. Missiv remiss bostadsriktlinjer för Haninge kommun.pdf
Bilaga 2. Sändlista remiss.pdf
Bilaga 3. Riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.pdf
Bilaga 4. Bostadsmarknaden i Haninge kommun.pdf
Bilaga 5. Bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf
Bilaga 6. Sammanfattning av bostadsförsörjningsbehovet i Haninge kommun.pdf
Bilaga 7. - Process_aktiviteter.pdf
Bilaga 8. Riktlinje för bostadssociala insatser.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss av förslag riktlinjer bostadsförsörjning Haninge signerad.pdf

§237 Svar på remiss Sjötrafiksutredning del 1

Diarienummer KSM2020-631.509

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remiss Sjötrafikutredning del 1.

Beskrivning av ärendet
Sjötrafikutredningen del 1 omfattar sjötrafikens upplägg och hur sjötrafiken ska formas i syfte att gå mot kollektivtrafikens övergripande mål. Denna utredning var på en första remissrunda hos berörda intressenter under sommar och hösten 2020, därefter har utredningen reviderats. De två utredningsalternativen har sammanvägts till ett nytt alternativ som medför möjlighet att uppfylla Waxholmsbolagets breda uppdrag enligt ägardirektivet. Det nya alternativet ger en mer anpassad trafik för de fastboende i skärgården, samtidigt som det nu föreslagna trafikalternativets principer erbjuder resurseffektivisering.
Tyresö kommun har nu getts tillfälle att svara på remissen och remisstiden sträcker sig till den 30 september 2021, men kommunen har fått förlängd svarstid till och med den 11 oktober.

För Tyresö kommuns del kvarstår tidigare yttrande. Kommunens ståndpunkt är att vi vill se en kraftigt utökad och förbättrad sjötrafik till och från Trinntorp. Vi ser att Trinntorp i Tyresö är en portal till den södra delen av Stockholms Skärgård. Det är av största vikt att sjötrafiken till Trinntorp utvecklas och att en samordning med Stockholms lokaltrafik, SL:s, busstrafik till Trinntorp fungerar väl i framtiden, för att stödja konceptet "hela resan". Detta för att möjliggöra attraktiva rekreationsresor till skärgården för alla Tyresöbor samt för kommunens besökare.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remiss Sjötrafikutredning del 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på remiss Sjötrafikutredning del 1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Sjötrafikutredning del1.pdf
Bilaga 1 Sjötrafikutredning Trafikförvaltningen 200504_2.pdf
Bilaga 2 Samrådsredogörelse remiss 2020 sjötrafikutredning del 1_2.pdf
Bilaga 4 Utkast replipunkter och bytespunkter_2.pdf
Sjötrafikutredning del 1 remissversion 2021_2.pdf
Missiv remiss 2 Sjötrafikutredning del 1_2.pdf

§238 Svar på motion, Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras *

Diarienummer 2021/KS 0131 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att det är dags att utreda var Tyresö kulturhus ska lokaliseras. Motionen framhåller att Tyresö bör ha ett kulturhus som är en mötesplats för alla föreningar, som ger möjlighet till teaterföreställningar och konserter och där det finns rep-lokaler för lokala band, studiecirklar, caféverksamhet med mera.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 § 46 om kommunens anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2033. I den anges vidare att det finns behov av ett kulturhus då kommunen saknar en lokal för att kunna genomföra större kulturella evenemang. I kommunplanen 2021-2024 ges kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas. Frågan om kulturhus kommer integreras i arbetet med kommunhus och ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet belyser i motionen behovet av ett kulturhus i Tyresö. Det är en ambition vi delar. I kommunplanen för 2021 gav Tillsammans för Tyresö kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.

Kulturen är en enorm resurs som för människor närmare varandra, stärker och främjar demokratin, samt motverkar kriminalitet och otrygghet. I en tid då demokratin behöver stöd och allt fler känner en ökad otrygghet ska kulturen ha hög prioritet i Tyresö kommun.

Kultur- och konstutövning har flera positiva effekter för samhället. Det bidrar till att stärka det offentliga samtalet genom att möjliggöra arenor för dialog, det ökar välbefinnandet genom att ge människan intryck och perspektiv och det stärker demokratin genom bärare av samhällskritik och idéer. Närvaron av en fruktbar konst- och kulturutövning behöver vara stark i Tyresö.

Förvaltningen har under året jobbat med frågan och uppdraget att se över hur ett kulturhus kan tillskapas kommer att integreras i arbetet med ett nytt kommunhus. Ambitionen är att de frågor som vänsterpartiet tar upp i motionen helt eller delvis ska lyftas in i det arbetet.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen att med det anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-09-22 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse motion kulturhus.pdf
Motion (V) Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.pdf

§239 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2021/KS 0105 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Jorge Obligado (V) godkänns.
2. Omar Danakill (V) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

Beskrivning av ärendet
Jorge Obligado (V) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration föreslås Omar Danakill (V).

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsägelsen från Jorge Obligado (V) godkänns. Omar Danakill (V) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Avsägelse Jorge Obligado (V), ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.pdf

§240 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-09-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-09-22
Stadsbyggnadsutskottet 2021-09-22, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-09-22

Bilagor
Delegationsbeslut informationshanteringsplan ekonomistaben.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 210615.pdf
Delegationsbeslut avseende disciplinpåföljd 210629.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210531.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag 210820.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon april - augusti 2021.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter april - augusti 2021.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtelser av allmän plats april - augusti 2021.pdf
Delegationsbeslut TA-planer och schakttillstånd april - augusti 2021.pdf
Ordförandebeslut avseende uppdrag missförhållande TYBO.pdf

§241 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 21_33 Tekniksprånget.pdf
Cirkulär 21_32 Riktlinjer för distansarbete.pdf
Smohfs direktionsmöte 210825 Justerat protokoll.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Samarbetskommitte 2021-09-02.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-08-20.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas Ledningsgrupp 2021-09-08.pdf
2021-09-17.pdf
§ 67 - Budget 2022-2024 - Hela.pdf
Meddelande om justering.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-09-09 § 28.pdf
Svar från KPR ang. Lokalförsörjningsplan för Tyresö 2023.pdf