Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-05-10

Sammanträde 2022-05-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Handlingar under utarbetande.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 36.pdf
Månadsrapport för kommunen mars 2022.pdf

3 Taxa för bygglov, plan och geografisk information

Diarienummer KSM2022-397.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2023, men på grund av behov att implementera förändringar i framförallt byggnadsnämndens delar så föreslås att taxan börjar gälla redan 1 juli 2022. I översynen har tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att för planärenden revideras till gällande marknadsläge och ligga i samma marknadsnivå som för bygglov för övriga gäller fortsatt indexreglering enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2023 när index blivit känt hösten 2022, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och byggnadsnämnden som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 2022-07-01.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information byggnadsnämnden.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022_med markerade ändringar.pdf

4 Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2

Diarienummer KSM2022-281.068

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med Bergsundet Wättinge AB för detaljplanen Wättingebacken etapp 2. Exploatören ska strax norr om Tyresö gymnasium uppföra 70-100 hyres-rättslägenheter i sex våningar samt en förskola med plats för ca 110-120 stycken barn. Byggnaden ska uppföras med trästomme. Syftet med avtalet är att reglera marköverlåtelser, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförande av den framtagna detaljplanen för området.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Avtal om överlåtelse av mark och exploatering mellan Tyresö kommun och Bergsundet Wättinge AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal Wättingebacken etapp 2.pdf
Marköverlåtelseavtal 2022-03-23.pdf
Bilaga 1 - Plankarta.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal.pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta.pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag.pdf
Bilaga 3 - Fastighetskarta.pdf
Bilaga 4 - Definition ljus BTA.pdf
Bilaga 5 - Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 - Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 - Preliminär tidplan.pdf
Bilaga 8 - Inmätningsanvisningar.pdf
Bilaga 9a - Föreskrifter stationär sopsug kvartersnät.pdf
Bilaga 9b - Kommunbilaga Tyresö kommun.pdf
Marköverlåtelseavtal undertecknat.pdf
Bilaga 2 - Köpeavtal (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga A (till köpeavtal) - Fastighetskarta (med initialer från exploatör).pdf
Bilaga B (till köpeavtal) - Fastighetsutdrag (med initialer från exploatör).pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 § 14.pdf

5 Antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2

Diarienummer KSM2018-791-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Detaljplan för Wättingebacken etapp 2 antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet (MSU) gav i juni 2018 §77 dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för Wättingebacken etapp 2. Detaljplanen syftar till att skapa 70-100 bostäder, förskola för upp till 120 barn samt utbyggnad av gata, gång- och cykelvägar. Planen säkrar också en del av naturmarken.

Intentionerna för bebyggelsen är i linje med översiktsplanen samt planprogram och kvalitetsprogram för Wättingebacken. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att planläggning utifrån angivet syfte är lämpligt.

Samråd hölls mellan 15 okt - 21 nov 2019. Under samrådet inkom 11 stycken yttranden, i huvudsak från remissinstanser men två stycken var från boende i Granängsringen och Fårdala radhusområde.

Planförslaget var tillgängligt för granskning under perioden 7 juli - 28 augusti 2021. Under granskningen inkom tolv yttranden, sju från myndigheter och ledningshavare och fem från privatpersoner.

Länsstyrelsen hade synpunkter på hur det framgår att dagvattenåtgärderna utanför planområdet kan säkerställas och att kommunen tydligare behöver visa att den föreslagna markanvändningen är lämplig med hänsyn till översvämningsrisk. De ansåg att kommunen noggrannare behöver säkerställa att omkringliggande områden inte påverkas negativt av planens genomförande.

Naturvärden och översvämning är synpunkter som främst berörs i yttranden från privatpersoner.

Utifrån inkomna granskningsyttranden har skyfallsutredningen fördjupats och planhandlingarna justerats.

Undersökning om miljöpåverkan har gjorts i samråd med Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap 3-8§§, med beaktande av Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Wättingebacken etapp 2 kan antas.

Ett marköverlåtelseavtal har tecknats mellan byggaktören, Bergsundet AB, och kommunen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Wättingebacken etapp 2.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf
Tjänsteskrivelse Wättingebacken 2 antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf
Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf
Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf
Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf
Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf
Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf
Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf
Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf
Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf
Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf
Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf
Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf
Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf
Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf
Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf
Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf
Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf
Bilagor
5 Bilaga 10- Wättinge - PM Geoteknik dagvattendamm och förskola REV A 2020-03-13.pdf (1 311 kb) 5 Bilaga 11-Tekniskt PM Miljö Wättinge 2019-09-18.pdf (681 kb) 5 Bilaga 12- PM Geoteknik Planbeskrivning.pdf (744 kb) 5 Bilaga 13- Resultat-PM grundvatten_20210423_final.pdf (10 754 kb) 5 Bilaga 14- PM Hydrogeologi_Wättinge_19118037.pdf (1 381 kb) 5 Bilaga 15- NVI_Wattingebacken_Slutversion_2020-06-21.pdf (812 kb) 5 Bilaga 16- Wättingebacken fågel ekologigruppen 20200717 3 lu (003).pdf (2 030 kb) 5 Bilaga 17- 8862_Wattingebacken_artutredning_210709.pdf (4 714 kb) 5 Bilaga 18- BER_20.02.01_Trafikbuller-bygglov_rev210524-inkbilaga-2.pdf (2 603 kb) 5 Bilaga 5-Dagvattenutredning Wättingebacken etapp 2, kvartersmark - rev 210409.pdf (4 767 kb) 5 Bilaga 6- Dagvattenutredning område ABC_v3 inkl. Bilaga 1.pdf (5 284 kb) 5 Bilaga 7- PM - Skyfallsutredning Wättingebacken.pdf (5 232 kb) 5 Bilaga 8-Wättinge Rapport Geologi övergripande 2019-01-30.pdf (1 897 kb) 5 Bilaga 9- Wättinge MUR REV A 2020-03-13.pdf (46 140 kb) 5 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_granskningsutlåtande.pdf (286 kb) 5 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Planbeskrivning_antagande.pdf (6 373 kb) 5 Detaljplan_Wättingebacken etapp 2_Plankarta_antagande.pdf (674 kb) 5 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2018-06-18 § 77.pdf (129 kb) 5 Prövning barnens bästa_Wättingebacken_juni 2021.pdf (1 311 kb) 5 Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet § 15.pdf (209 kb) 5 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2019-09-25 § 37.pdf (128 kb) 5 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 40.pdf (145 kb) 5 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 15.pdf (184 kb) 5 Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (47 kb) 5 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2019-09-25 § 37.pdf (46 kb) 5 Tjänsteskrivelse Wättingebacken 2 antagande.pdf (1 155 kb)

6 Beslut om upphandling av ny gång och cykelbana utmed Fornuddsvägen

Diarienummer KSM 2022-235

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata), inför budget 2023 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och produktion av gång- och cykelbana (GC-bana) utmed del av Fornuddsvägen och Bränneribacken. Behovet av GC-bana utmed denna sträcka har identifierats i kommunens cykelplan och är en del i ledet i utbyggande av Tyresös gång- och cykelnät. Den sträcka som projektet omfattar kommer utformas likt den gång- och cykelbana som finns utmed parkens norra del. En 3,5 m bred remsa av Fornuddsparkens parkmark kommer nyttjas för att anlägga GC-banan. Denna mark består idag delvis av gräsmatta och delvis av dike och är sparad för att använda för detta ändamål. I och med att det befintliga diket läggs igen kommer dagvattenhanteringen av gatan lösas genom krossmagasin under GC-banan. I samband med anläggande kommer också ny belysning att uppföras.
Projektet planeras vara färdigställt Q2 2023 och bedöms rymmas inom den beslutade investeringsbudgeten.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata), inför budget 2023 och framåt.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för gång- och cykelbana utmed Fornuddsvägen.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf
Reservation (M) Kommunledningsutskottet 2022-04-27 § 39.pdf

7 Förstudie av ledningssamordning i Dalgränd och Bollmora allé

Diarienummer KSM2022-350.340

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förstudie gällande hanteringen av spill-, dag- och skyfallsvatten i Dalgränd och Bollmora allé initieras med syfte att genomföras i första hand under 2022. I uppdraget ingår att presentera förslag om hur kommunen bör fördela kostnader för de aktuella åtgärderna.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 900 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

Beskrivning av ärendet
Spill-, dricks- och dagvattennäten samt skyfallshanteringen genom Dalgränd/Bollmora allé har genom nyligen genomförda utredningar och modelleringar visat sig vara underdimensionerade i relation till de krav som kommunen måste leva upp till men även sett i relation till pågående stadsutveckling. För att inte riskera att bygga in sig felaktiga och kostsamma lösningar behöver en förstudie tas fram som belyser lämpliga vägval för ovanstående och för att se över kommunens kostnader för ombyggnationen och fördelning av samma kostnader inom kommunen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förstudie gällande hanteringen av spill-, dag- och skyfallsvatten i Dalgränd och Bollmora allé initieras med syfte att genomföras i första hand under 2022. I uppdraget ingår att presentera förslag om hur kommunen bör fördela kostnader för de aktuella åtgärderna.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 900 tkr av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse_ledningar dalgränd Bollmora allé_20220324.pdf

8 Anläggnings-och lokalförsörjningsplan 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0112 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2022-2034. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 37.pdf
Reservation (M) Kommunledningsutskottet 2022-04-27 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf

9 Pensionspolicy

Diarienummer 2022/KSP 0011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP 0090 från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändring av gällande pensionspolicy som omfattar anställda och förtroendevalda. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona och de fackliga organisationerna centralt tecknat nytt pensionsavtal, samt att särskilda chefspensionslösningar inte längre tillämpas i Tyresö kommun. Möjligheten till särskilda chefspensionslösningar är i och med reviderad pensionspolicy borttaget. Det finns inga chefer i organisationen som har särskild chefspensionslösning och därmed påverkas ingen av att möjligheten till särskild chefspension tas bort i den reviderade pensionspolicyn.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP 0090 från och med 2023-01-01.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse pensionspolicy.pdf
Pensionspolicy .pdf
Pensionspolicy med ändringsmarkeringar.pdf
Förklaring till ändringsmarkeringar i färg.pdf

10 Redovisning av ordförandeuppdraget Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer KSM2019-108.210

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
I Tyresös kommunplan finns mål om att bli en klimatneutral kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har genom uppdraget att revidera den tidigare klimat-och energistrategin som gavs till kommunstyrelseförvaltningen i februari 2019 tagit fram en klimatplan fram till 2030 som redovisar hur kommunen ska nå detta mål. Klimatplanen är framtagen med hjälp av verktyget Climate OS och har med utgångspunkt från Parisavtalet, kommunens koldioxidbudget och Tyresös förutsättningar brutit ned kommunplanens mål i två konkreta delmål:
1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.

Klimatplanen är en färdplan för hela Tyresö och beskriver de omställningar och åtgärder som krävs för att nå nettonoll utsläpp. Planen är digital och kommer att uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går. Den kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av för klimatmålen kräver att alla arbetar tillsammans om de ska nås.

Klimatplanen beskriver omställningarna som behöver ske inom 5 kategorier; transporter, byggnader, energi, arbetsmaskiner och avfall. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de territoriella utsläppen från Tyresö.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse_Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och energistrategi_220331.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Ordförandeuppdrag Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 klimat- och energistrategi.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-04-27 § 13.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf

11 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022

Diarienummer 2022/VN 0001 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på samma nivå som vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentsvalet 2019. En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö kommun har relativt höga arvodesnivåer jämfört med flertalet kommuner.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-01-31 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022.pdf

12 Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2022/KS 0096 005

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.

Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden, äldre-och omsorgsnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden som föreslår att huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Bilagor
Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-21 § 31 (HÖK).pdf
Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg (HÖK).pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-27 § 48 (HÖK).pdf
Tjänsteskrivelse, BUN huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg (HÖK).pdf

13 Riktade statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/KS 0108 007

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidragen som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Riktade statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 - Riktade statsbidrag 2022.pdf

14 Slutrapport av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer KSM2021181

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Fårdala skola paviljonger som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid Fårdala skola för att kunna tillskapa fler klassrum så att undervisning för årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala skola. Projektet påbörjades i april 2021 och avslutades i november 2021.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse för slutrapporten gällande paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Slutrapport för paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Presentation slutredovisning Fårdala skola paviljonger.pdf

15 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021

Diarienummer 2022/KS 0066 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för förbundets verksamhet 2021. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 redovisas i bilagor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport för Samordningsforbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse för Samordningsforbundet Östra Södertorn.pdf
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

16 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2021

Diarienummer 2022/KS 0063 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade att godkänna årsredovisningen 2022-03-18 och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2021 redovisas i bilagor.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18.pdf
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport PwC.pdf
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2021.pdf
Meddelande om justering.pdf

17 Årsredovisning för Södertörns Överförmyndarnämnd 2021

Diarienummer 2022/KS 0065 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2021. Nämnden beslutade 2022-03-16 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 43.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 23 Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 22 Strategi och budget.pdf
Strategi och budget Södertörns Överförmyndarnämnd2022.pdf

18 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0006 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelserna från Erik Edman (SD) och Henrik Oscarsson (M) godkänns.
2. Felicia Siecke (SD) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration efter Erik Edman (SD).

Beskrivning av ärendet
Erik Edman (SD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare föreslås Felicia Siecke (SD).

Henrik Oscarsson (M) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.

19 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-04-27, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-04-27
Hållbarhetsutskottet 2022-04-27, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-04-27
Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-04-27

Bilagor
Beslut vidaredelegation.pdf

20 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Verksamhetsberattelse-2021.pdf
Cirkulär 22_12 Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022.pdf
CIRKULÄR 22_13 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.pdf
22_14 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022
Cirkulär 22_16 Huvudöverenskommelse_HÖK 22_med OFRs förbundsområde Hälso och sjukvård.pdf
Cirkulär 22_15 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025.pdf
Verksamhetsberättelse BOJNTV 2021 sign.pdf
Bokslut 2021-2022.pdf
Bokslutsbilagor 2021-2022.pdf
Revisionsberättelse verifiering minimikrav .pdf
Verksamhetsplan_BOJNTV_2022-23.pdf
Budget 2022.pdf
Statistik NTV 2021 v2.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-27 § 52, sammanställning statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 1, Av Skolverket beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 2, Beskrivning av statsbidragen.pdf
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf
Årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 38, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-21 § 34, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 GVN.pdf
Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning.pdf
Bilagor
20 22_14 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022.pdf (4 211 kb) 20 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 29.pdf (113 kb) 20 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-27 § 52, sammanställning statsbidrag 2021.pdf (235 kb) 20 Bilaga 1, Av Skolverket beviljade statsbidrag 2021.pdf (538 kb) 20 Bilaga 2, Beskrivning av statsbidragen.pdf (280 kb) 20 Brottsofferjourens bokslut 2021-2022.pdf (84 kb) 20 Brottsofferjourens bokslutsbilagor 2021-2022.pdf (1 096 kb) 20 Brottsofferjourens budget 2022.pdf (59 kb) 20 Brottsofferjourens revisionsberättelse verifiering minimikrav.pdf (765 kb) 20 Brottsofferjourens statistik NTV 2021 v2.pdf (396 kb) 20 Brottsofferjourens verksamhetsberättelse BOJNTV 2021 sign.pdf (90 kb) 20 Brottsofferjourens verksamhetsplan BOJNTV 2022-23.pdf (186 kb) 20 Cirkulär 22_12 Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022.pdf (272 kb) 20 CIRKULÄR 22_13 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.pdf (29 kb) 20 Cirkulär 22_15 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025.pdf (455 kb) 20 Cirkulär 22_16 Huvudöverenskommelse_HÖK 22_med OFRs förbundsområde Hälso och sjukvård.pdf (222 kb) 20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-21 § 34, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf (230 kb) 20 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 38, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf (229 kb) 20 Redovisning av statsbidrag (2).pdf (438 kb) 20 Redovisning av statsbidrag.pdf (558 kb) 20 Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning.pdf (298 kb) 20 Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag (2).pdf (157 kb) 20 Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf (117 kb) 20 Tjänsteskrivelse, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf (234 kb) 20 Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 GVN.pdf (100 kb) 20 Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf (210 kb) 20 Verksamhetsberattelse 2021 för Tyresåns vattenvårdsförbund.pdf (1 138 kb) 20 Årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf (427 kb) 20 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf (105 kb)

§74 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov
muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport april 2022.pdf

§75 Månadsrapport

Diarienummer 2022/KS 0005 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga
händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 36.pdf
Månadsrapport för kommunen mars 2022.pdf
Månadsrapport för kommunstyrelseförvaltningen mars 2022.pdf

§76 Taxa för bygglov, plan och geografisk information *

Diarienummer KSM2022-397.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Reservation
Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation,
bilaga.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2023, men på grund av
behov att implementera förändringar i framförallt byggnadsnämndens delar så
föreslås att taxan börjar gälla redan 1 juli 2022. I översynen har
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts
över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att
för planärenden revideras till gällande marknadsläge och ligga i samma
marknadsnivå som för bygglov för övriga gäller fortsatt indexreglering enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna
uppdateras därför inför 2023 när index blivit känt hösten 2022, vilket beskrivs i
taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför
årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas
den verkställda justeringen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet och byggnadsnämnden som
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 


1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering
sker inför 2023.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar att ärendet återremitteras för att jämföra taxorna
med jämförbara kommuner med likvärdig population.

Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) biträder Ulrica Riis-Pedersens (C)
återremissyrkande. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Ulf Perbo (KD)
avslag till ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Ulrica
Riis-Pedersens (C) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras i enlighet med Ulrica
Riis-Pedersens (C) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget.

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.

Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej. 

Resultat: 8 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-05-10 § 76.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 19.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad taxa för bygglov, plan och geografisk
information_från 2022-07-01.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för bygglov, plan och geografisk information
byggnadsnämnden.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022.pdf
Taxa för bygglov, plan och geografisk information_från 1 juli 2022_med
markerade ändringar.pdf

§77 Avtal om överlåtelse av mark och exploatering med Bergsundet Wättinge AB för Wättingebacken etapp 2 - ärendet utgår

§78 Antagande av detaljplan för Wättingebacken etapp 2 - ärendet utgår *

§79 Beslut om upphandling av ny gång och cykelbana utmed Fornuddsvägen

Diarienummer KSM 2022-235

Kommunstyrelsens beslut
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed
Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad
investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan
inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata),
inför budget 2023 och framåt.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Projektet omfattar projektering och produktion av gång- och cykelbana (GC-
bana) utmed del av Fornuddsvägen och Bränneribacken. Behovet av GC-bana
utmed denna sträcka har identifierats i kommunens cykelplan och är en del i
ledet i utbyggande av Tyresös gång- och cykelnät. Den sträcka som projektet
omfattar kommer utformas likt den gång- och cykelbana som finns utmed
parkens norra del. En 3,5 m bred remsa av Fornuddsparkens parkmark
kommer nyttjas för att anlägga GC-banan. Denna mark består idag delvis av
gräsmatta och delvis av dike och är sparad för att använda för detta ändamål. I
och med att det befintliga diket läggs igen kommer dagvattenhanteringen av  gatan lösas genom krossmagasin under GC-banan. I samband med anläggande
kommer också ny belysning att uppföras.

Projektet planeras vara färdigställt Q2 2023 och bedöms rymmas inom den
beslutade investeringsbudgeten.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed
Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad
investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan
inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata),
inför budget 2023 och framåt.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Startbesked för upphandling av gång- och cykelbana utmed
Fornuddsvägen medges.
2. Gång- och cykelbanan finansieras inom ramen för redan beslutad
investeringsbudget på 3 mnkr.
3. Framtida driftskostnader för den färdigställda gång och cykelbanan
inarbetas i budget för verksamhetsområde 10 samhällsbyggnad (gata),
inför budget 2023 och framåt.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till
ordförandeförslaget.

Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Susann Ronström (S) och Mats
Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.
Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget. 

Votering begärs och följande röstordning fastställs.
Den som vill bifalla ordförandeförslaget röstar ja.
Den som vill avslå ordförandeförslaget röstar nej.
Resultat: 9 ja, 5 nej och 1 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt
omröstningsprotokoll.
Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Omröstningsprotokoll kommunstyrelsen 2022-05-10 § 79.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 39.pdf
Reservation (M) Kommunledningsutskottet 2022-04-27 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om upphandling för gång- och cykelbana utmed
Fornuddsvägen.pdf
Bilaga 1. Budgetkalkyl (sekretess).pdf
Bilaga 2. Enklare prövning av barns bästa.pdf

§80 Förstudie av ledningssamordning i Dalgränd och Bollmora allé

Diarienummer KSM2022-350.340

Kommunstyrelsens beslut
1. Förstudie gällande hanteringen av spill-, dag- och skyfallsvatten i
Dalgränd och Bollmora allé initieras med syfte att genomföras i första
hand under 2022. I uppdraget ingår att presentera förslag om hur
kommunen bör fördela kostnader för de aktuella åtgärderna.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 900 tkr av medel från
medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

Beskrivning av ärendet
Spill-, dricks- och dagvattennäten samt skyfallshanteringen genom
Dalgränd/Bollmora allé har genom nyligen genomförda utredningar och
modelleringar visat sig vara underdimensionerade i relation till de krav som
kommunen måste leva upp till men även sett i relation till pågående
stadsutveckling. För att inte riskera att bygga in sig felaktiga och kostsamma
lösningar behöver en förstudie tas fram som belyser lämpliga vägval för
ovanstående och för att se över kommunens kostnader för ombyggnationen
och fördelning av samma kostnader inom kommunen.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:
1. Förstudie gällande hanteringen av spill-, dag- och skyfallsvatten i
Dalgränd och Bollmora allé initieras med syfte att genomföras i första
hand under 2022. I uppdraget ingår att presentera förslag om hur
kommunen bör fördela kostnader för de aktuella åtgärderna.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 900 tkr av medel från
medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Förstudie gällande hanteringen av spill-, dag- och skyfallsvatten i
Dalgränd och Bollmora allé initieras med syfte att genomföras i första
hand under 2022. I uppdraget ingår att presentera förslag om hur
kommunen bör fördela kostnader för de aktuella åtgärderna.
2. Kostnader för förstudien finansieras med 900 tkr av medel från
medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
3. Kommundirektören får i uppdrag att utse en beställare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse_ledningar dalgränd Bollmora allé_20220324.pdf

§81 Anläggnings-och lokalförsörjningsplan 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0112 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive
nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna
pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och
lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i
kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för
investeringsprogrammet.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation
lämnad i kommunledningsutskottet 2022-04-27 § 37.

Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Inger Gemicioglu (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för
kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och
anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och
lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2022-2034. I denna
revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder. 

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive
nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna
pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och
lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i
kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för
investeringsprogrammet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2021-2033 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive
nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna
pågående uppdrag och kortsiktiga behov i anläggnings- och
lokalförsörjningsplanen.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i
kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för
investeringsprogrammet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo
(KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 37.pdf
Reservation (M) Kommunledningsutskottet 2022-04-27 § 37.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf
Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.pdf

§82 Pensionspolicy *

Diarienummer 2022/KSP 0011

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP
0090 från och med 2023-01-01.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ändring av gällande pensionspolicy
som omfattar anställda och förtroendevalda. Bakgrunden är att Sveriges
kommuner och regioner (SKR), Sobona och de fackliga organisationerna
centralt tecknat nytt pensionsavtal, samt att särskilda chefspensionslösningar
inte längre tillämpas i Tyresö kommun. Möjligheten till särskilda
chefspensionslösningar är i och med reviderad pensionspolicy borttaget. Det
finns inga chefer i organisationen som har särskild chefspensionslösning och
därmed påverkas ingen av att möjligheten till särskild chefspension tas bort i
den reviderade pensionspolicyn.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP
0090 från och med 2023-01-01.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Reviderad pensionspolicy diarienummer 2022/KSP 0011 antas.
2. Den reviderade pensionspolicyn ersätter tidigare version 2015/KSP
0090 från och med 2023-01-01.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse pensionspolicy.pdf
Pensionspolicy .pdf
Pensionspolicy med ändringsmarkeringar.pdf
Förklaring till ändringsmarkeringar i färg.pdf

§83 Redovisning av ordförandeuppdraget Revidering av klimat- och energistrategin

Diarienummer KSM2019-108.210

Kommunstyrelsens beslut
- Sammanträdet ajourneras kl. 19:29-19:52.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för
kommunplanen 2023.

Reservation
Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation,
bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig
reservation, bilaga.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) hänvisar till ett särskilt yttrande lämnat i
hållbarhetshutskottet 2022-04-27 § 13.

Beskrivning av ärendet
I Tyresös kommunplan finns mål om att bli en klimatneutral kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen har genom uppdraget att revidera den tidigare
klimat-och energistrategin som gavs till kommunstyrelseförvaltningen i februari
2019 tagit fram en klimatplan fram till 2030 som redovisar hur kommunen ska
nå detta mål. Klimatplanen är framtagen med hjälp av verktyget Climate OS
och har med utgångspunkt från Parisavtalet, kommunens koldioxidbudget och
Tyresös förutsättningar brutit ned kommunplanens mål i två konkreta delmål:
1. nettonollutsläpp av territoriella växthusgaser från Tyresö 2030
2. kommunkoncernens fordon och transporter är fossilfria 2025.
Klimatplanen är en färdplan för hela Tyresö och beskriver de omställningar
och åtgärder som krävs för att nå nettonoll utsläpp. Planen är digital och kommer att uppdateras kontinuerligt med nya och uppdaterade åtgärder och data om hur utsläppsutvecklingen går. Den kommer att finnas tillgänglig på kommunens hemsida för alla medarbetare, medborgare och företag att ta del av för klimatmålen kräver att alla arbetar tillsammans om de ska nås.

Klimatplanen beskriver omställningarna som behöver ske inom 5 kategorier;
transporter, byggnader, energi, arbetsmaskiner och avfall. Transporter står för 76 procent av utsläppen och är därför det viktigaste området för att minska de
territoriella utsläppen från Tyresö.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för
kommunplanen 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Klimatplanen antas.
2. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för
kommunplanen 2023.

Yrkande
Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-
Pedersen (C) och Anders Linder (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras. Ordföranden ställer frågan
om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2022-04-27 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse_Redovisning av ordförandeuppdrag Reviderad klimat- och
energistrategi_220331.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa_211022.pdf
Ordförandeuppdrag Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 klimat- och
energistrategi.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 14.pdf
Reservation (C) Kommunstyrelsen 2021-01-12 §14.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-11-17 § 62.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-12-16 § 54.pdf
Ersättaryttrande (V) Hållbarhetsutskottet 2020-12-16 § 54.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2019-02-20 § 15.pdf
Särskilt yttrande (M) Hållbarhetsutskottet 2019-02-20 §15.pdf

§84 Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022 *

Diarienummer 2022/VN 0001 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt
förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Inför de allmänna valen 2022 föreslås att arvodesnivåerna ligger kvar på samma
nivå som vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentsvalet 2019.

En jämförelse med andra kommuner inom Stockholms län visar att Tyresö
kommun har relativt höga arvodesnivåer jämfört med flertalet kommuner.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ersättningar i samband med allmänna val 2022 fastställt enligt
förvaltningens förslag.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för
verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Valnämnden protokollsutdrag 2022-01-31 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022.pdf

§85 Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård

Diarienummer 2022/KS 0096 005

Kommunstyrelsens beslut
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa,
vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring
hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade,
finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock
saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande
hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja
samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda
sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete
mellan parternas verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet
för samverkan. Överenskommelsen reglerar därför principer och former för
samverkan mellan kommunerna och regionen och på en övergripande nivå.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads-och socialnämnden, äldre-och
omsorgsnämnden, barn-och utbildningsnämnden samt gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden som föreslår att huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna
i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att: 

Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 35.pdf
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 30.pdf
Tjänsteskrivelse Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan
kring hälsa, vård och omsorg.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-21 § 31
(HÖK).pdf
Tjänsteskrivelse, Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg
(HÖK).pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-27 § 48 (HÖK).pdf
Tjänsteskrivelse, BUN huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg
(HÖK).pdf

§86 Riktade statsbidrag 2022 *

Diarienummer 2022/KS 0108 007

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag
noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag”.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen tar årligen fram en sammanfattning av de riktade statsbidragen som finns tillgängliga att söka. Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. I bilaga 1 finns en sammanställning över aktuella statsbidrag. Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag
noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag”.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag
noteras.
2. Sammanställningen över statsbidrag sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med ”Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 40.pdf
Tjänsteskrivelse Riktade statsbidrag 2022.pdf
Bilaga 1 - Riktade statsbidrag 2022.pdf

§87 Slutrapport av paviljonger vid Fårdala skola

Diarienummer KSM2021181

Kommunstyrelsens beslut
- Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Fårdala skola paviljonger som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid Fårdala skola för att kunna tillskapa fler klassrum så att undervisning för årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala skola. Projektet påbörjades i april 2021 och avslutades i november 2021.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse för slutrapporten gällande paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Slutrapport för paviljongerna vid Fårdala skola.pdf
Presentation slutredovisning Fårdala skola paviljonger.pdf

§88 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0066 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Ajda Asgari (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Östra Södertörn har sammanställt årsredovisningen för
förbundets verksamhet 2021. Styrelsen för förbundet har beslutat att godkänna
årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i
medlemskommunerna.

Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för
Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2021 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Granskningsrapport för Samordningsforbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse för Samordningsforbundet Östra Södertorn.pdf
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§89 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0063 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Södertörns brandförsvarsförbund har sammanställt årsredovisningen för
direktionens verksamhet 2021. Direktionen för förbundet beslutade att godkänna årsredovisningen 2022-03-18 och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2021 redovisas i bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen 2021 för Södertörns brandförsvarsförbund noteras.
2. Direktionen i dess helhet för Södertörns brandförsvarsförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2022-03-18.pdf
Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2021.pdf
Revisionsskrivelse.pdf
Revisionsrapport PwC.pdf
Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund 2021.pdf
Meddelande om justering.pdf

§90 Årsredovisning för Södertörns Överförmyndarnämnd 2021 *

Diarienummer 2022/KS 0065 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet
Södertörns överförmyndarnämnd har sammanställt årsredovisningen för nämndens verksamhet 2021. Nämnden beslutade 2022-03-16 att godkänna
årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för 2021 för Södertörns överförmyndarnämnd noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-04-27 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 23 Årsredovisning Södertörns
Överförmyndarnämnd2021.pdf
Årsredovisning Södertörns Överförmyndarnämnd2021.pdf
Protokollsutdrag 2022-03-16 § 22 Strategi och budget.pdf
Strategi och budget Södertörns Överförmyndarnämnd2022.pdf
Revisionsberättelse_Haninge_kommun_2021.pdf

§91 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0006 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelserna från Erik Edman (SD) och Henrik Oscarsson (M) godkänns.
2. Felicia Siecke (SD) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.
3. Ingela Carlsson (M) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration efter Henrik Oscarsson (M).

Beskrivning av ärendet
Erik Edman (SD) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i
beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare föreslås
Felicia Siecke (SD).

Henrik Oscarsson (M) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som
ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Som ny ersättare
föreslås Ingela Carlsson (M).

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Avsägelserna från Erik Edman (SD) och Henrik Oscarsson (M) godkänns.
2. Felicia Siecke (SD) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration efter Erik Edman (SD).
3. Ingela Carlsson (M) utses till ny ersättare i beredningen för medborgardialog och integration efter Henrik Oscarsson (M).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§92 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-04-27, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2022-04-27
Hållbarhetsutskottet 2022-04-27, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-04-27
Stadsbyggnadsutskottet 2022-04-27 se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-04-27

Bilagor
Beslut vidaredelegation.pdf

§93 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Verksamhetsberattelse 2021 för Tyresåns vattenvårdsförbund.pdf
Cirkulär 22_12 Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober
2022.pdf
CIRKULÄR 22_13 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar.pdf
22_14 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022
Cirkulär 22_16 Huvudöverenskommelse_HÖK 22_med OFRs
förbundsområde Hälso och sjukvård.pdf
Cirkulär 22_15 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsberättelse BOJNTV 2021 sign.pdf
Brottsofferjourens bokslut 2021-2022.pdf
Brottsofferjourens bokslutsbilagor 2021-2022.pdf
Brottsofferjourens revisionsberättelse verifiering minimikrav.pdf
Brottsofferjourens verksamhetsplan BOJNTV 2022-23.pdf
Brottsofferjourens budget 2022.pdf
Brottsofferjourens statistik NTV 2021 v2.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 29.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-27 § 52,
sammanställning statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 1, Av Skolverket beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 2, Beskrivning av statsbidragen.pdf
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf
Årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 38, sökta och
beviljade statsbidrag 2021.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-21 § 34,
sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 GVN.pdf
Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning.pdf

Bilagor
§ 93 22_14 2022 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2022.pdf (267 kb) § 93 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-04-26 § 29.pdf (113 kb) § 93 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-27 § 52, sammanställning statsbidrag 2021.pdf (235 kb) § 93 Bilaga 1, Av Skolverket beviljade statsbidrag 2021.pdf (538 kb) § 93 Bilaga 2, Beskrivning av statsbidragen.pdf (280 kb) § 93 Brottsofferjourens bokslut 2021-2022.pdf (84 kb) § 93 Brottsofferjourens bokslutsbilagor 2021-2022.pdf (1 096 kb) § 93 Brottsofferjourens budget 2022.pdf (59 kb) § 93 Brottsofferjourens revisionsberättelse verifiering minimikrav.pdf (765 kb) § 93 Brottsofferjourens statistik NTV 2021 v2.pdf (396 kb) § 93 Brottsofferjourens verksamhetsberättelse BOJNTV 2021 sign.pdf (90 kb) § 93 Brottsofferjourens verksamhetsplan BOJNTV 2022-23.pdf (186 kb) § 93 Cirkulär 22_12 Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022.pdf (272 kb) § 93 CIRKULÄR 22_13 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar.pdf (29 kb) § 93 Cirkulär 22_15 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025.pdf (455 kb) § 93 Cirkulär 22_16 Huvudöverenskommelse_HÖK 22_med OFRs förbundsområde Hälso och sjukvård.pdf (222 kb) § 93 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-04-21 § 34, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf (230 kb) § 93 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 38, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf (229 kb) § 93 Redovisning av statsbidrag (2).pdf (438 kb) § 93 Redovisning av statsbidrag.pdf (558 kb) § 93 Statsbidrag, sammanställning gymnasium och vuxenutbildning.pdf (298 kb) § 93 Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag (2).pdf (157 kb) § 93 Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf (117 kb) § 93 Tjänsteskrivelse, sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf (234 kb) § 93 Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 GVN.pdf (100 kb) § 93 Tjänsteskrivelse, årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf (210 kb) § 93 Verksamhetsberattelse 2021 för Tyresåns vattenvårdsförbund.pdf (1 138 kb) § 93 Årssammanställning statsbidrag 2021 KFN.pdf (427 kb) § 93 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf (105 kb)