Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-10-11

Sammanträde 2022-10-11

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

2 Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun

Diarienummer 2022/KS 0247

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar. Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-09-27 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse delår 2 Byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport Bygglov T2 2022.pdf

3 Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Diarienummer 2022/KS 0250

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 74.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf

4 Behovsanalys utökad ridhusyta Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om
utökning av ridhusyta
2. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel
från medelreserven 2022.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie av utökning av
ridhusytan på Fårdala gård initieras. Behovsanalysen och tidigare underlag visar
att det finns ett stort behov av en utökad ridhusyta i Tyresö för att kunna
erbjuda fler barn möjligheten att rida.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om
utökning av ridhusyta
2. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel
från medelreserven 2022.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-09-26 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse, behovsanalys ridhus.pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf

5 Svar på remiss - granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021-1356.212

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under granskningsskedet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge granskningsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför som fortsatt av vikt att kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att det bör nämnas i översiktsplanen för att beaktas i planeringen och att Huddinge inte bygger bort eller fördyra en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun är vidare kritiska till den planerade utbyggnaden av Länna gårds handelsområde. En sådan utveckling riskerar att försämra tillgången till tillgänglig kommersiell service i Tyresö såväl som övrigt omland till Länna. Den kommer också bidra till ökad biltrafik på det regionala vägnätet.
Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss - granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050-granskningsversion-planforslag.pdf
bilaga 3. Samrådsredogorelse Huddinge översiktsplan.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-02-08 § 37.pdf
Särskilt yttrande (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01-26 § 4.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01-26 § 4.pdf

6 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin. Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars 2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut. Kommunstyrelsen förlängde övergångsperioden 5 april 2022, § 68 till oktober 2022.

Kommunledningsutskottet beslutade 28 september 2022, § 75, att återremittera utvärderingen till förvaltningen med uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer för distansdeltagande. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse -Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 75.pdf

7 Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon

Diarienummer 2022/KS 0054 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa en jämställdhetsmiljon. Motionen föreslår att förvaltningarna ska kunna ansöka om pengar för projekt som syftar till att öka jämställdhet och att en tjänsteperson utses som ansvarig för att samordna information om jämställdhetsprojekten.
Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till beslut. Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ärendet hur förvaltningarna arbetar med jämställdhet i dagsläget. Det presenteras även var i organisationen jämställdhetsmiljonen skulle kunna komma att nyttjas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har skrivit en motion om att införa en jämställdhetsmiljon för att arbeta med projekt som bidrar till en ökad jämställdhet i samhället.

Jämställdhet är en viktig fråga som genomsyrar kommunens planer och verksamheter. Tyresö har som första kommun i landet, tagit hänsyn till FN:s globala mål i översiktsplanen, det långsiktiga dokument som visar hur kommunen vill utvecklas och som har tagits fram i dialog med Tyresöborna. Det gör att vi har en överenskommelse med alla Tyresöbor, företagare, föreningar, statliga myndigheter och våra grannar i regionen, att vi de facto behöver jobba med den viktiga jämställdhetsfrågan.

Jämställdhetsarbetet har många utgångspunkter och i Tyresö kommun finns exempelvis flera handlingsplaner och strategier för kommunens våldsförebyggande arbete. Arbetet innefattar både hur skyddsfaktorer ska stärkas och riskfaktorer minskas genom skolan, fritidsverksamheter, föräldraskapsstöd och fältassistenter samt samverkan med polisen gällande särskilt utsatta brottsoffer och våld i nära relation.

För att fortsätta arbetet med att göra Tyresö ännu tryggare så krävs att vi arbetar brett med både direkta åtgärder men framförallt förebyggande insatser. Under den senaste mandatperioden har vi gjort budgetsatsningar för att stärka det förebyggande arbetet - bland annat genom införandet av fältassistenter, stöd till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan, nya arbetssätt för att hjälpa föräldrar att minska bråk och konflikter i familjen samt stärkt stöd till Tyresö kvinno- och tjejjour. Ett resultat är uppstartandet av en samtalsmottagning för att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd.

Tyresö kommuns lönekartläggning för 2021 visar att anställda inom Tyresö kommun har jämställda löner. Vi är därmed bland de bästa i Sverige, både i privat och offentlig sektor. De oviktade löneskillnaderna ligger inom spannet om /- 1 %, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Tyresö kommun har för 2021 en löneskillnad på -0,5 % vilket betyder att löneskillnaderna för första gången också är till kvinnornas fördel. De handlingsplaner och åtgärder som har vidtagits för att få bukt med ojämställda löner på arbetsmarknaden har givit tydliga resultat i Tyresö. Det visar att det går att nå jämställda löner.

Det är vidare viktigt att hanteringen av föräldralediga medarbetare fortsatt är en uttalad del i löneöversynen för att denna grupp inte ska halka efter lönemässigt.
Ett annat viktigt uppdrag är rätten till heltid där ett arbete med att öka andelen heltidsarbetande medarbetare pågår. Den senaste åtgärden som vidtagits är att hela Björkbackens särskilda boende från och med 1 juni 2022 är en heltidsorganisation.

Vi ser mycket positivt på Tyresö kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och att kön aldrig är en faktor för vem som får anställning.
Alla som bor och jobbar i Tyresö ska bli väl bemötta i kontakten med Tyresö kommun. Att Tyresö kommun markerar för allas lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning i samband med Stockholm pride är en viktig symbolisk handling som följd upp av det långsiktiga likabehandlingsarbetet som pågår.

Psykisk ohälsa bland unga behöver tas på allvar. Barn och utbildningsnämnden har under den senaste mandatperioden infört en nollvision mot problematisk skolfrånvaro. En rad olika satsningar har gjorts. Bland annat har kommunen nu en heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro, alla kommunala skolor erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang och två centrala lärstudios har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd. Samtidigt har ett systematiskt kvalitetsarbete kring problematisk skolfrånvaro inletts.

Från och med denna höst finns också gratis mensskydd tillgängligt för alla elever i Tyresös skolor. En viktig satsning för en mer jämlik skola.

Vi har också avsatt pengar i kommunens budget för arbetskläder och skor till personalen i kvinnodominerade yrken, något som är en självklarhet för många yrken som domineras av män. Det är inte minst en viktig arbetsmiljöfråga och ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit i handlingarna hur jämställdhetsarbetet ser ut i Tyresö kommun. Om en jämställdhetsmiljon ytterligare skulle kunna bidra till det arbete som idag görs tror vi är klokt att lämna åt de kommande budgetförhandlingarna.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen
Att anse motionen besvarad.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09-28 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att införa en jämställdhetsmiljon.pdf
Bilaga 1 Kommunens pågående arbete med jämställdhet.pdf
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf

8 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0006 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avsägelsen från Martin Skjöldebrand (L) godkänns.
2. Avsägelsen från Björn Lindgren (MP) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Martin Skjöldebrand (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och integration. Vid tiden för kallelsens utskick har inget förslag på ny ledamot inkommit.

Björn Lindgren (MP) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Vid tiden för kallelsens utskick har inget förslag på ny ersättare inkommit.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-09-28, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-09-28
Stadsbyggnadsutskottet 2022-09-28 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-09-28

Bilagor
Delegationsbeslut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nummer 15219-22.pdf
Bilaga 1. Yttrande i mål nummer 15219_22 Helene Tryding_Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2. Överklagande och laglighetsprövning för Bäverbäcken etapp 3, fattat av Kommunfullmäktige i Tyresö, 21 juni, 2022, § 59, diarienr. KSM-2022-357.214.pdf
Delegationsbeslut - Genomförande av upphandling av företagshälsovård.pdf
Delegationsbeslut avseende avsked 220804.pdf
Delegationsbeslut avseende avgångsvederlag 220913.pdf

10 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Inspektionsrapport från tillsyn av HR-stabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-08-09 § 155.docx
Stockholm läns författningssamling - VM-tävling Albysjön i Flottsbro friluftsområde, Huddinge kommun 01FS 2022 27.pdf
Cirkulär 22_28 Budgetförutsättningar för åren 2022-2025.pdf
Inspektionsrapport från tillsyn av ekonomistabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Namninsamling Rädda Björkbacken_DOC00001.pdf
Cirkulär 22_29 Ändringar i anställningsskyddslagen och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022.pdf
Finansdepartementet - Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.pdf
Cirkulär 22_30 Ändring i föräldraledighetslagen från och med den 2 augusti 2022.pdf
Cirkulär 22_34 Premie TGL-KL 2023.pdf
Cirkulär 22 33 Preliminär kostnadsutjämning och LSS-utjämning för 2023.pdf
Cirkulär 22_35 Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK.pdf
Stockholm läns författningssamling - Beslut om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludeirng 01FS 2022 28.pdf

§157 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

På sammanträdet informerar Maj Ingels, säkerhetschef, om ny myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap.

Bilagor
Kommundirektörens rapport oktober.pdf
Ett starkare Sverige presentationsbilder KS 11 okt 2022.pdf

§158 Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0247

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport för tertial 2. Rapporten innehåller viktiga händelser, måluppföljning, ekonomisk uppföljning samt även uppföljning av riskhantering, uppdrag och investeringar.

Rapporten utgör delårsbokslut i enlighet med kravet i lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 2022 för Tyresö kommun.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09 - 28 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 för 2022 för Tyresö kommun 2022.pdf
Delårsrapport 2 Tyresö kommun.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-09 - 26 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2 2022 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2022-09 - 27 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse delår 2 Byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport Bygglov T2 2022.pdf

§159 Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet

Diarienummer 2022/KS 0250

Kommunstyrelsens beslut
- Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde
inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden
januari-augusti 2022 för kommunstyrelsens verksamhet. Rapporten omfattar
verksamhetsområdena VO 10 Plan och exploatering samt VO 17 Gemensam
verksamhet. Ekonomisk rapportering finns även för VO 19 politisk verksamhet. Rapporten följer den kommungemensamma mallen, men är anpassat för kommunstyrelseförvaltningens organisation med centrala staber samt två kontor: samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret.

I rapporten återfinns viktiga händelser, måluppföljning och ekonomisk rapport, samt uppföljning av risker och uppdrag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen
godkänner Delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2022 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde inklusive uppföljning riskhantering och internkontroll.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09 - 28 § 74.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf
Delårsrapport 2 för 2022 för kommunstyrelsens verksamhet.pdf

§160 Behovsanalys utökad ridhusyta Fårdala gård

Diarienummer 2022/KFN 0057 010

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om utökning av ridhusyta
2. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel från medelreserven 2022.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att en förstudie av utökning av ridhusytan på Fårdala gård initieras. Behovsanalysen och tidigare underlag visar att det finns ett stort behov av en utökad ridhusyta i Tyresö för att kunna erbjuda fler barn möjligheten att rida.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om utökning av ridhusyta
2. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel från medelreserven 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en förstudie om utökning av ridhusyta
2. Kostnader för förstudien finansieras med 400 000 kronor av medel från medelreserven 2022.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförand eförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-09 - 26 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse, behovsanalys ridhus.pdf
Behovsanalys utökning av ridhusyta.pdf

§161 Svar på remiss – granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun

Diarienummer KSM 2021 - 1356.212

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss – granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Reservationer
Anki Svensson (M), Anna Steele (C) och Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Huddinge kommuns förslag till reviderad översiktsplan har lämnats till Tyresö kommun för remiss under granskningsskedet. Tyresö kommun ser överlag positivt på Huddinge granskningsförslag till översiktsplan och särskilt positivt på Huddinges ambition om att driva utvecklingen för att skapa nya arbetsplatser i södra Stockholmsregionen. Huddinge och specifikt Flemingsberg kommer utgöra en viktig målpunkt för många Södertörnsbor liksom Tyresöbor framöver. Vi ser det därför som fortsatt av vikt att kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik gör det möjligt att nå Flemingsberg från Tyresö utan att behöva bilpendla. Även om en sådan koppling sannolikt kan komma till stånd först efter 2050 ser vi att det bör nämnas i översiktsplanen för att beaktas i planeringen och att Huddinge inte bygger bort eller fördyra en sådan framtida möjlighet.

Tyresö kommun är vidare kritiska till den planerade utbyggnaden av Länna gårds handelsområde. En sådan utveckling riskerar att försämra tillgången till tillgänglig kommersiell service i Tyresö såväl som övrigt omland till Länna.

Den kommer också bidra till ökad biltrafik på det regionala vägnätet.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som Tyresö kommuns svar på Remiss – granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens skrivelse som Tyresö kommuns svar på Remiss
– granskning av reviderad översiktsplan för Huddinge kommun.

Yrkanden
Anki Svensson (M) och Ulf Perb o (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.
Anita Mattsson yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Inger Gemicioglu (V) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i stadsbyggnadsutskottet
2022 - 01 - 26 § 4 (bilaga).

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-09 - 28 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss granskning av reviderad översiktsplan för
Huddinge kommun.pdf
Bilaga 1. Remissmissiv Huddinge översiktsplan.pdf
Bilaga 2. Huddinge översiktsplan 2050 - granskningsversion - planforslag.pdf
bilaga 3. Samrådsredogorelse Huddinge översiktsplan.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-02 - 08 § 37.pdf
Särskilt yttrande (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01 - 26 § 4.pdf
Reservation (M) Stadsbyggnadsutskottet 2022-01 - 26 § 4.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-01 - 26 § 4.pdf 11 oktober 2022

§162 Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden

Diarienummer 2021/KS 0106 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 31 mars 2020 § 53 om närvarorätt vid
nämndsammanträden med anledning av den pågående covid-19 pandemin.

Beslutet omprövades och förlängdes den 15 september 2020 § 135 samt 9 mars
2021 § 72. Den 5 oktober 2021 § 234 beslutade kommunstyrelsen att gå in i en
övergångsperiod om sex månader, till och med april 2022, och praktisera hybrida sammanträdesformer där den fysiska närvaron kompletteras med deltagande på distans Beslutet innebar även en utvärdering av den hybrida sammanträdesformen vid övergångsperiodens slut. Kommunstyrelsen förlängde övergångsperioden 5 april 2022, § 68 till oktober 2022.

Kommunledningsutskottet beslutade 28 september 2022, § 75, att återremittera
utvärderingen till förvaltningen med uppdraget att ta fram förslag på riktlinjer för distansdeltagande. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Övergångsperioden då kommunstyrelsen tillämpar hybrida sammanträdesformer förlängs med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.
2. Nämnderna uppmanas likaledes att förlänga övergångsperioden av hybrida sammanträdesformer med ytterligare sex månader, till och med mars 2023.
3. Ordföranden, eller den som leder sammanträdet, bör finnas på den fysiska plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen.
4. Vid övergångsperiodens slut presenteras den nu pågående utvärdering som genomförs för den hybrida sammanträdesformen.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09 - 28 § 75.pdf

§163 Svar på motion om att införa en jämställdhetsmiljon *

Diarienummer 2022/KS 0054 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservationer
Inger Gemicioglu (V) reseverar sig mot beslutet med hänvisning till eget förslag i motionen.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu, Tina Rosén och Gunilla Andersson från Vänsterpartiet Tyresö har inkommit med en motion till kommunfullmäktige som föreslår att införa en jämställdhetsmiljon. Motionen föreslår att förvaltningarna ska kunna ansöka om pengar för projekt som syftar till att öka jämställdhet och att en tjänsteperson utses som ansvarig för att samordna information om jämställdhetsprojekten.

Motionen har remitterats till kommunledningsutskottet för förslag till beslut.

Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i ärendet hur förvaltningarna arbetar med jämställdhet i dagsläget. Det presenteras även var i organisationen jämställdhetsmiljonen skulle kunna komma att nyttjas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har skrivit en motion om att införa en jämställdhetsmiljon för att arbeta med projekt som bidrar till en ökad jämställdhet i samhället.

Jämställdhet är en viktig fråga som genomsyrar kommunens planer och
verksamheter. Tyresö har som första kommun i landet, tagit hänsyn till FN:s
globala mål i översiktsplanen, det långsiktiga dokument som visar hur kommunen vill utvecklas och som har tagits fram i dialog med Tyresöborna.

Det gör att vi har en överenskommelse med alla Tyresöbor, företagare, föreningar, statliga myndigheter och våra grannar i regionen, att vi de facto
behöver jobba med den viktiga jämställdhetsfrågan.

Jämställdhetsarbetet har många utgångspunkter och i Tyresö kommun finns
exempelvis flera handlingsplaner och strategier för kommunens våldsförebyggande arbete. Arbetet innefattar både hur skyddsfaktorer ska stärkas och riskfaktorer minskas genom skolan, fritidsverksamheter, föräldraskapsstöd och fältassistenter samt samverkan med polisen gällande särskilt utsatta brottsoffer och våld i nära relation.

För att fortsätta arbetet med att göra Tyresö ännu tryggare så krävs att vi arbetar brett med både direkta åtgärder men framförallt förebyggande insatser.

Under den senaste mandatperioden har vi gjort budgetsatsningar för att stärka det förebyggande arbetet - bland annat genom införandet av fältassistenter, stöd till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan, nya arbetssätt för att hjälpa föräldrar att minska bråk och konflikter i familjen samt stärkt stöd till Tyresö k vinno - och tjejjour. Ett resultat är uppstartandet av en samtalsmottagning för att göra det lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd.

Tyresö kommuns lönekartläggning för 2021 visar att anställda inom Tyresö kommun har jämställda löner. Vi är därmed bland de bästa i Sverige, både i privat och offentlig sektor. De oviktade löneskillnaderna ligger inom spannet om +/- 1 %, vilket är måttet på jämställda löner i enlighet med diskrimineringslagen. Tyresö kommun har för 2021 en löneskillnad på - 0,5 % vilket betyder att löneskillnaderna för första gången också är till kvinnornas fördel. De handlingsplaner och åtgärder som har vidtagits för att få bukt med ojämställda löner på arbetsmarknaden har givit tydliga resultat i Tyresö. Det visar att det går att nå jämställda löner.

Det är vidare viktigt att hanteringen av föräldralediga medarbetare fortsatt är en uttalad del i löneöversynen för att denna grupp inte ska halka efter lönemässigt.

Ett annat viktigt uppdrag är rätten till heltid där ett arbete med att öka andelen
heltidsarbetande medarbetare pågår. Den senaste åtgärden som vidtagits är att  hela Björkbackens särskilda boende från och med 1 juni 2022 är en heltidsorganisation.

Vi ser mycket positivt på Tyresö kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och att kön aldrig är en faktor för vem som får anställning.

Alla som bor och jobbar i Tyresö ska bli väl bemötta i kontakten med Tyresö kommun. Att Tyresö kommun markerar för allas lika värde, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning i samband med Stockholm pride är en viktig symbolisk handling som följd upp av det långsiktiga likabehandlingsarbetet som pågår.

Psykisk ohälsa bland unga behöver tas på allvar. Barn och utbildningsnämnden har under den senaste mandatp erioden infört en nollvision mot problematisk skolfrånvaro. En rad olika satsningar har gjorts. Bland annat har kommunen nu en heltidsanställd som jobbar med att främja närvaro, alla kommunala skolor erbjuder möjlighet till undervisning i ett litet sammanhang och två centrala lärstudios har startat som erbjuder kommunövergripande undervisningsgrupp för de elever som har det största behovet av extraordinärt stöd. Samtidigt har ett systematiskt kvalitetsarbete kring problematisk skolfrånvaro inletts. Från och med denna höst finns också gratis mensskydd tillgängligt för alla elever i Tyresös skolor. En viktig satsning för en mer jämlik skola.

Vi har också avsatt pengar i kommunens budget för arbetskläder och skor till personalen i kvinnodominerade yrken, något som är en självklarhet för många yrken som domineras av män. Det är inte minst en viktig arbetsmiljöfråga och ett led i att Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har på ett förtjänstfullt sätt beskrivit i handlingarna hur
jämställdhetsarbetet ser ut i Tyresö kommun. Om en jämställdhetsmiljon
ytterligare skulle kunna bidra till det arbete som idag görs tror vi är klokt att lämna åt de kommande budgetförhandlingarna.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen
Att anse motionen besvarad.

Yrkanden
Inger Gemicioglu (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen i enlighet med Inger Gemicioglus (V) yrkande.

Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-09 - 28 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse - Motion om att införa en jämställdhetsmiljon.pdf
Bilaga 1 Kommunens pågående arbete med jämställdhet.pdf
Motion om jämställdhetsmiljon (V).pdf

§164 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0006 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen från Martin Skjöldebrand (L) godkänns.
2. Avsägelsen från Björn Lindgren (MP) godkänns.

Beskrivning av ärendet
Martin Skjöldebrand (L) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ledamot i beredningen för medborgardialog och integration. Vid tiden för kallelsens utskick har inget förslag på ny ledamot inkommit.

Björn Lindgren (MP) har lämnat in en avsägelse gällande uppdraget som ersättare i beredningen för medborgardialog och integration. Vid tiden för kallelsens utskick har inget förslag på ny ersättare inkommit.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
1. Avsägelsen från Martin Skjöldebrand (L) godkänns.
2. Avsägelsen från Björn Lindgren (MP) godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Avsägelse från Martin Skjöldebrand (L) ledamot i beredningen för medborgardialog och integration.pdf
Avsägelse från Björn Lindgren (MP) ersättare i beredningen för medborgardialog och integration.pdf

§165 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-09 - 28, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/sammantrade?date=2022-09 - 28
Stadsbyggnadsutskottet 2022-09 -28 se https://insynsverige.se/ty reso-
stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-09 - 28

Bilagor
Delegationsbeslut - Yttrande till förvaltningsrätten i mål nummer 15219 - 22.pdf
Bilaga 1. Yttrande i mål nummer 15219_22 Helene Tryding_Tyresö kommun.pdf
Bilaga 2. Överklagande och laglighetsprövning för Bäverbäcken etapp 3, fattat av Kommunfullmäktige i Tyresö, 21 juni, 2022, § 59, diarienr. KSM-2022 - 357.214.pdf
Delegationsbeslut - Genomförande av upphandling av företagshälsovård.pdf
Delegationsbeslut avseende avsked 220804.pdf
Delegationsbeslut avseende avgångsvederlag 220913.pdf

§166 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Inspektionsrapport från tillsyn av HR-stabens arkiv- och informationsförvaltning.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022 - 08 - 09 § 155.docx
Stockholm läns författningssamling - VM -tävling Albysjön i Flottsbro friluftsområde, Huddinge kommun 01FS 2022 27.pdf
Cirkulär 22_28 Budgetförutsättningar för åren 2022 – 2025.pdf
Inspektionsrapport från tillsyn av ekonomistabens arkiv - och
informationsförvaltning.pdf
Namninsamling Rädda Björkbacken_DOC00001.pdf
Cirkulär 22_29 Ändringar i anställningsskyddslagen och Allmänna
bestämmelser den 1 oktober 2022.pdf
Finansdepartementet - Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den
statliga förvaltningen.pdf
Cirkulär 22_30 Ändring i föräldraledighetslagen från och med den 2 augusti
2022.pdf
Cirkulär 22_34 Premie TGL-KL 2023.pdf
Cirkulär 22 33 Preliminär kostnadsutjämning och LSS - utjämning för 2023.pdf
Cirkulär 22_35 Uppdateringar av centrala kollektivavtalen HÖK.pdf
Stockholm läns författningssamling - Beslut om statsbidrag till kommuner för
att främja romsk inkludeirng 01FS 2022 28.pdf

§167 Initiativ från ledamot om uppdrag att energieffektivisera och spara energi

Diarienummer 2022/KS 0274

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att brett utreda vilka åtgärder som kan vara möjliga för att energieffektivisera och spara energi samt att ta fram en rekommendation om en prioriteringsordning av dessa.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter (MP) har inkommit med ett ledmotsinitiativ om att ge
kommundirektören ett uppdrag att utreda samt ta fram en rekommendation kring energieffektivisering och att spara energi.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ledamotinitiativet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ledamotinitiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Initiativ från ledamot om uppdrag att energieffektivisera och spara energi (MP).docx